Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 21/1994 Sb.Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami uskutečňovaných jinými osobami než bankami

Částka 7/1994
Platnost od 07.02.1994
Účinnost od 07.02.1994
Zrušeno k 01.10.1995 (233/1995 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

21

OPATŘENÍ

České národní banky

ze dne 3. ledna 1994,

kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami uskutečňovaných jinými osobami než bankami

Česká národní banka stanoví podle § 36 písm. c) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:


ČÁST PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Toto opatření upravuje:

a) prodej valut,1)

b) zpětný nákup české měny od devizových cizozemců.

ČÁST DRUHÁ

PRODEJ VALUT

§ 2

(1) Prodejem valut se rozumí prodej valut za českou měnu devizovým tuzemcům - fyzickým osobám2) (dále jen "prodej valut") uskutečňovaný jinými osobami než bankami.3)

(2) Jinými osobami než bankami se pro účely části druhé tohoto opatření rozumí právnické osoby,4) kterým bylo vydáno devizové povolení podle zvláštního zákona.5)

Žádost o devizové povolení

§ 3

(1) Devizové povolení k prodeji valut vydává na základě písemné žádosti Česká národní banka právnickým osobám, které vykonávají směnárenskou činnost na základě koncesní listiny vydané příslušným živnostenským úřadem6) (dále jen "podnikatelé").

(2) Žádost o udělení devizového povolení k prodeji valut musí obsahovat tyto náležitosti:

a) název a sídlo podnikatele,

b) charakteristiku činnosti, kterou se zabývá,

c) odůvodnění žádosti,

d) adresy provozoven podnikatele, kde provádí směnárenskou činnost a kde hodlá uskutečňovat také prodej valut,

e) kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo doklad prokazující vznik právnické osoby v případě, že se tato právnická osoba do obchodního rejstříku nezapisuje,

f) kopii platné koncesní listiny k provádění směnárenské činnosti,

g) údaje o nákupu valut vyjádřené v české měně nejméně za poslední tři měsíce do podání žádosti.

(3) Žádost se předkládá pobočce České národní banky místně příslušné podle sídla podnikatele.

§ 4

Podnikatelé prokazují na výzvu pobočky České národní banky svými účetními doklady řádné provádění směnárenské činnosti za dobu nejméně posledních tří měsíců do podání žádosti o prodej. To neplatí v případě, že právnická osoba byla založena fyzickou osobou - podnikatelem, který směnárenskou činnost řádně provozoval na základě koncesní listiny nejméně po dobu tří měsíců před vznikem právnické osoby, a nedošlo-li k přerušení směnárenské činnosti a bude-li nadále uskutečňována v provozovnách odsouhlasených Českou národní bankou.

Povinnosti při provádění prodeje valut

§ 5

(1) Podnikatelé mohou prodávat valuty, které získají při výkonu vlastní směnárenské činnosti.

(2) Při prodeji valut uvedených v kurzech devizového trhu vyhlašovaných Českou národní bankou jsou podnikatelé povinni dodržovat rozsah vyhlášený Českou národní bankou podle zákona.7) To neplatí při prodeji valut, které nejsou uvedeny v kurzech devizového trhu.

§ 6

Prodej valut se uskutečňuje na základě dohodnutého prodejního kurzu valut.

§ 7

Za poskytnuté služby může být účtována cena8) v českých korunách, která je stanovena procentní částkou z kurzovní hodnoty, přičemž může být stanovena podnikatelem minimální a maximální výše ceny.

§ 8

Prodejní kurzy valut a ceny účtované za poskytnuté služby musí být uveřejněny v provozovně na takovém místě a takovým způsobem, aby byl klient jasně a jednoznačně informován o těchto skutečnostech ještě před uskutečněním prodeje valut.

§ 9

(1) Prodej valut uvedených v kurzech devizového trhu lze uskutečnit po předložení platného cestovního dokladu.

(2) Na základě zjištění podle záznamů v cestovním dokladu může být prodej valut uskutečněn do výše nečerpaného zůstatku rozsahu podle § 5 odst. 2.

(3) O prodeji valut je podnikatel povinen provést zápis do cestovního dokladu,9) který obsahuje:

a) kurzovní hodnotu v české měně,

b) identifikační znaky provozovny, datum a místo vystavení.

(4) O prodeji valut vyhotovuje podnikatel číslovaný tiskopis - odpočet o prodeji nebo jemu odpovídající doklad zpracovaný prostředky výpočetní techniky (dále jen "odpočet o prodeji"), který obsahuje tyto náležitosti:

a) číslo cestovního pasu, jméno, příjmení a rodné číslo klienta, pokud je v pasu uvedeno,

b) označení prodávané měny kódem ISO, její množství, prodejní kurz,

c) kurzovní hodnotu,

d) cenu služby,

e) částku k výplatě,

f) identifikační znaky provozovny,10) datum a místo vystavení.

(5) Jedno vyhotovení odpočtu o prodeji zůstává vždy v evidenci podnikatele, druhé obdrží klient. V případě ručního zpracování zůstává v evidenci originál odpočtu o prodeji.11)

(6) Při provádění storna je odpočet o prodeji označen na originálu i kopii slovem "storno", dále jsou uvedeny identifikační znaky provozovny, datum a místo vystavení. Odpočet je zařazen mezi ostatní odpočty seřazené v číselné řadě.

(7) Veškeré údaje na tiskopisech a dokladech musí být zaznamenány úplně, průkazně a správně.12)

(8) Opravy prováděné v odpočtech o prodeji a dále v ostatních tiskopisech a dokladech využívaných při prodeji valut nesmějí vést k neúplnosti, neprůkaznosti a nesprávnosti účetnictví.13)

§ 10

(1) Při prodeji valut je průběžně vedena za každou provozovnu, pokud jich bylo zřízeno podnikatelem více, samostatná valutová kniha nebo valutový deník nebo jim odpovídající doklady - sestavy zpracované prostředky výpočetní techniky (dále jen "valutová kniha"). Do valutové knihy jsou prováděny záznamy o veškerých uskutečněných prodejích. Tyto záznamy musí být shodné s údaji na odpočtech o prodeji.

(2) Vyčíslení souhrnných částek jednotlivých druhů prodaných valut - uzávěrka je prováděna denně.

§ 11

(1) Neprodané valuty podléhají nabídkové povinnosti (dále jen "odvod") podle zvláštního zákona.14) Odvod je uskutečňován v termínech dohodnutých s devizovou bankou před zahájením směnárenské činnosti.15)

(2) Po uskutečněném odvodu valut je možné mít v držení valuty maximálně v rozsahu průměrného denního prodeje za období posledních sedmi dnů před odvodem devizové bance. Tato výše může být překročena maximálně o 10 %.

§ 12

(1) Podnikatelé oznamují bez odkladu pobočce České národní banky, která vydala devizové povolení k prodeji valut, všechny změny týkající se údajů v devizovém povolení a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti.

(2) Pokud podnikatel hodlá prodávat valuty i v dalších než do té doby povolených provozovnách, oznámí tuto skutečnost předem pobočce České národní banky.

(3) Na základě oznámení podle odstavců 1 a 2 pobočka České národní banky rozhodne o změně devizového povolení, o pozastavení prodeje valut nebo devizové povolení zruší.

ČÁST TŘETÍ

ZPĚTNÝ NÁKUP ČESKÉ MĚNY OD DEVIZOVÝCH CIZOZEMCŮ

§ 13

(1) Zpětným nákupem české měny od devizových cizozemců se rozumí nákup české měny, kterou devizoví cizozemci nabyli prodejem devizových prostředků (valut a deviz - šeků) a vlastní o tomto prodeji odpočet o výměně nebo nákupu valut - deviz (dále jen "odpočet o nákupu").16)

(2) Zpětný nákup české měny od devizových cizozemců podle odstavce 1 (dále jen "zpětný nákup") uskutečňují podle této části opatření jiné osoby než banky.3)

(3) Jinými osobami než bankami se pro účely části třetí tohoto opatření rozumí devizoví tuzemci, kterým bylo vydáno devizové povolení podle zvláštního zákona.5)

Žádost o devizové povolení

§ 14

(1) Devizové povolení ke zpětnému nákupu vydává na základě písemné žádosti Česká národní banka devizovým tuzemcům, kteří vykonávají směnárenskou činnost na základě koncesní listiny vydané živnostenským úřadem6) (dále jen "podnikatelé").

(2) Pro náležitosti žádosti o udělení devizového povolení ke zpětnému nákupu platí ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) až c), e) až g) a písm. d) obdobně.

(3) Žádost předkládá právnická osoba podle svého sídla, fyzická osoba podle místa podnikání příslušné pobočce České národní banky.

§ 15

Po podání žádosti o zpětný nákup jsou podnikatelé povinni prokázat řádné provádění směnárenské činnosti podle § 4.

Povinnosti při provádění zpětného nákupu

§ 16

(1) Podnikatelé mohou uskutečňovat zpětný nákup za valuty, které získají při výkonu vlastní směnárenské činnosti.

(2) Zpětný nákup lze uskutečnit za valuty uvedené v kurzech devizového trhu pouze v případě, pokud byly tyto měny od tohoto klienta nakoupeny. Při určování druhu valut se vychází z odpočtu o výměně nebo nákupu předloženém klientem.

§ 17

Pro stanovení prodejního kurzu valut a ceny 8) platí ustanovení § 6 a 7.

§ 18

Pro zveřejnění prodejního kurzu valut a ceny platí § 8.

§ 19

(1) Zpětný nákup lze uskutečnit pouze v případě prokázání nabytí české měny odpočtem o nákupu, který obsahuje všechny náležitosti a byl vystaven devizovou bankou, bankou nebo podnikatelem.17)

(2) Podnikatel může provést zpětný nákup maximálně do výše částky k výplatě, která je uvedena na odpočtu o nákupu.

(3) O zpětném nákupu české měny je vyhotoven odpočet o prodeji, který je vždy očíslován a který obsahuje tyto náležitosti:

a) číslo cestovního pasu klienta a zemi vystavení nebo výjimečně jeho jméno a příjmení, které byly ověřeny v platném průkazu totožnosti předloženém klientem,

b) druh průkazu totožnosti, jeho číslo a zemi vystavení, pokud nebyl předložen cestovní pas,

c) zápis - zpětný nákup české měny,

d) další náležitosti podle § 9 odst. 4 písm. b) až f).

(3) Pro vyhotovení odpočtu o prodeji platí obdobně § 9 odst. 5 s tím, že odpočet o nákupu je připojen k odpočtu o prodeji, který je ponechán v evidenci podnikatele.

(4) Pro zaznamenání údajů, provádění storna a oprav platí obdobně § 9 odst. 6 až 8.

§ 20

Pro provádění odvodů, vyčíslení souhrnných částek jednotlivých druhů valut, vedení samostatné valutové knihy pro zpětný nákup a pro oznamování změn platí obdobně § 10, 11 a 12.

ČÁST ČTVRTÁ

BANKOVNÍ DOHLED

§ 21

Bankovní dohled nad prodejem valut a zpětným nákupem vykonává Česká národní banka.18)


ČÁST PÁTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 22

Zrušuje se opatření Státní banky československé ze dne 9. září 1992, kterým se stanoví podmínky pro některé obchody s devizovými hodnotami, prováděné jinými osobami než bankami, vyhlášené v částce 94/1992 Sb.

§ 23

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Guvernér:

Ing. Tošovský v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 1 odst. 2 devizového zákona č. 528/1990 Sb., ve znění zákona č. 228/1992 Sb. (úplné znění č. 457/1992 Sb.).

2) § 5 devizového zákona.

3) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách.

4) § 18 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 47/1992 Sb.).

5) § 7 odst. 3 devizového zákona.

6) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

7) § 21 devizového zákona.

8) § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

9) Čl. I nařízení vlády č. 267/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje nařízení vlády ČSFR č. 512/1991 Sb., kterým se provádí zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí.

10) § 6 odst. 1 opatření České národní banky č. 20/1994 Sb.

11) § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

12) § 7 zákona č. 563/1991 Sb.

13) § 35 zákona č. 563/1991 Sb.

14) § 11 a 12 devizového zákona.

15) § 16 opatření České národní banky č. 20/1994 Sb.

16) § 10 opatření České národní banky č. 20/1994 Sb.

17) § 1 opatření České národní banky č. 20/1994 Sb.

18) § 44 až 46 zákona ČNR č. 6/1993 Sb., o České národní bance.

Přesunout nahoru