Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 201/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o zrušení vízové povinnosti

Částka 62/1994
Platnost od 07.11.1994
Účinnost od 29.09.1994
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

201

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. dubna 1994 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o zrušení vízové povinnosti. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 odst. 1 dnem 29. září 1994. Tímto dnem pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Bulharskou republikou Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o zrušení vízové povinnosti a rozvoji turistiky ze dne 4. června 1965, vyhlášená pod č. 126/1965 Sb. České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky

o zrušení vízové povinnosti

Vláda České republiky a vláda Bulharské republiky, vedeny přáním usnadňovat vzájemné cestováni občanů obou států a tímto způsobem napomáhat v rozvíjení vztahu mezi oběma státy, dohodly se takto:

Článek 1

1. Občané jednoho smluvního státu, kteří jsou držiteli platných cestovních dokladů uvedených v příloze této Dohody, mohou vstupovat a přechodně pobývat na území druhého smluvního státu bez víz nejdéle 3 měsíce, aniž by měli právo provozovat výdělečnou činnost.
2. Ustanovení odstavce 1 se bude provádět do dne, kdy bude jednomu smluvnímu státu doručena nóta druhého smluvního státu oznamující, že pro druhý smluvní stát vstoupilo v platnost rozhodnutí příslušného orgánu Evropské unie o odstranění kontrol na státních hranicích ve smyslu Schengenské prováděcí úmluvy z 19. června 1990. Ode dne následujícího po dni doručení této nóty platí:
a) občané prvního smluvního státu, kteří jsou držiteli platných cestovních dokladů uvedených v příloze této Dohody, mohou vstupovat a přechodně pobývat na území druhého smluvního státu bez víz nejdéle 3 měsíce v průběhu 6 kalendářních měsíců od data prvního vstupu na území států smluvních stran Schengenské prováděcí úmluvy z 19. června 1990 - do doby pobytu se započítává i doba pobytu občana prvního smluvního státu na území států smluvních stran Schengenské prováděcí úmluvy z 19. června 1990 - aniž by měli právo provozovat výdělečnou činnost,
b) občané druhého smluvního státu, kteří jsou držiteli platných cestovních dokladů uvedených v příloze této Dohody, mohou vstupovat a přechodně pobývat na území prvního smluvního státu bez víz nejdéle 3 měsíce v průběhu 6 kalendářních měsíců od data prvního vstupu na jeho území, aniž by měli právo provozovat výdělečnou činnost.

Článek 2

Občané jednoho smluvního státu, kteří vystupují na území druhého smluvního státu za účelem výdělečné činnosti nebo tam hodlají pobývat nad rámec osvobození od vízové povinnosti vyplývajícího z čl. 1, musí mít vízum.

Článek 3

1. Občané obou smluvních států, kteří jsou držiteli diplomatických nebo služebních pasů a kteří jsou na území druhého smluvního státu jako členové diplomatické mise nebo konzulárního úřadu, mohou pobývat na území druhého smluvního státu po dobu svého přidělení bez víz.

2. Občané obou smluvních států, rodinní příslušníci, žijící s osobami uvedenými v odstavci 1 ve společné domácnosti, mohou po dobu jejich přidělení, pokud jsou sami držiteli diplomatických nebo služebních pasů, pobývat na území druhého smluvního státu bez víz.

Článek 4

Občané jednoho smluvního státu mohou vstupovat na území druhého smluvního státu na hraničních přechodech určených pro mezinárodní styk.

Článek 5

Občané jednoho smluvního státu jsou povinni při pobytu na území druhého smluvního státu dodržovat jeho právní předpisy.

Článek 6

Smluvní státy se budou neprodleně diplomatickou cestou vzájemně informovat o přijatých změnách vnitrostátních právních předpisů upravujících podmínky pro vstup, pobyt a vycestování.

Článek 7

1. Každý ze smluvních států si ponechává právo odepřít vstup nebo pobyt na svém území nežádoucím osobám.

2. Smluvní státy se zavazují přijímat na své území bez překážek své státní občany.

Článek 8

Každý ze smluvních států si ponechává právo odepřít vstup nebo pobyt občanům druhého smluvního státu, kteří by mohli ohrozit bezpečnost státu nebo veřejný pořádek nebo kteří nedisponují dostatečnými prostředky k zabezpečení svého pobytu.

Článek 9

1. Každý z obou smluvních států může dočasně pozastavit provádění této dohody zcela nebo zčásti z důvodů bezpečnosti, ochrany veřejného pořádku, zdraví nebo jiných závazných důvodů, kromě případu uvedeného v článku 7 odst. 2.

2. Každý ze smluvních států neprodleně oznámí diplomatickou cestou zavedení, jakož i zrušení těchto opatření. Tato opatření nabudou účinnosti doručením tohoto oznámení.

Článek 10

1. Smluvní státy si diplomatickou cestou vymění vzory cestovních dokladů uvedených v příloze této dohody.

2. V případě změny platných nebo zavedení nových druhů cestovních dokladů si smluvní státy vymění jejich vzory spolu se všemi údaji o použitelnosti těchto dokladů diplomatickou cestou, nejpozději 30 dnů před jejich zavedením.

Článek 11

1. Tato dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy obou smluvních států a vstoupí v platnost uplynutím 30. dne ode dne doručení pozdější nóty, kterými se smluvní státy informují o jejím schválení.

2. Dnem vstupu této dohody v platnost pozbývá platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Bulharskou republikou Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o zrušení vízové povinnosti a rozvoji turistiky, podepsaná v Sofii dne 4. června 1965.

Článek 12

Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Každý ze smluvních států ji může vypovědět. Platnost Dohody skončí uplynutím 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení výpovědi diplomatickou cestou druhému smluvnímu státu.

Dáno v Praze dne 28. dubna 1994 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a bulharském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
Josef Zieleniec v. r.
ministr zahraničních věcí

Za vládu Bulharské republiky:
Stanislav Daskálov v. r.
ministr zahraničních věcí

Příloha

k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o zrušení vízové povinnosti

Platnými cestovními doklady ve smyslu této dohody jsou:

1. Pro občany České republiky:

a) diplomatický pas;

b) služební pas;

c) cestovní pas;

d) námořnická knížka;

e) cestovní průkaz.

2. Pro občany Bulharské republiky:

a) diplomatický pas;

b) služební pas;

c) obyčejný zahraniční pas;

d) námořnický pas;

e) cestovní list.

Přesunout nahoru