Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 20/1994 Sb.Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro provádění směnárenské činnosti

Částka 7/1994
Platnost od 07.02.1994
Účinnost od 07.02.1994
Zrušeno k 01.10.1995 (233/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

20

OPATŘENÍ

České národní banky

ze dne 3. ledna 1994,

kterým se stanoví podmínky pro provádění směnárenské činnosti

Česká národní banka stanoví podle § 36 písm. c) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, a podle § 7 odst. 5 devizového zákona č. 528/1990 Sb., ve znění zákona č. 228/1992 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Tyto podmínky upravují provádění směnárenské činnosti devizovými bankami,1) bankami2) a jinými osobami - právnickými a fyzickými (dále jen "podnikatelé"), kterým byla vydána živnostenským úřadem koncesní listina (dále jen "koncese"),3) která je opravňuje k provozování směnárenské činnosti.

§ 2

(1) Směnárenskou činností je nákup devizových prostředků4) za českou měnu. Devizovými prostředky se pro účely tohoto opatření rozumí valuty a devizy - šeky.

(2) Banky a podnikatelé mohou v rámci směnárenské činnosti nakupovat pouze takové druhy devizových prostředků, které byly dohodnuty s devizovou bankou podle § 16.

§ 3

(1) Směnárenská činnost je uskutečňována na vhodných pracovištích devizových bank nebo bank nebo ve vhodných provozovnách podnikatelů k tomuto účelu vymezených.

(2) Vhodnost každého pracoviště nebo provozovny je předmětem dohledu vykonávaného Českou národní bankou podle příslušných zákonů.5)

§ 4

(1) Každé směnárenské pracoviště devizových bank a bank musí být označeno tak, aby bylo zřejmé, že poskytuje směnárenské služby. Pokud je směnárenské pracoviště zřízeno v daném místě jako jediné pracoviště, označí se obchodním jménem.

(2) Provozovna podnikatelů musí být označena obchodním jménem, ve kterém nesmí být použito slovo "banka" nebo "spořitelna", jeho překlady nebo slova, v jejichž základu se tato slova vyskytují.6) Provozovna je dále označena slovem "směnárna", popřípadě také překlady tohoto slova.

§ 5

Za řádný provoz a dodržování předpisů, které souvisejí s prováděním směnárenské činnosti odpovídá:

a) osoba, které je vymezena odpovědnost za tuto oblast vnitřním předpisem devizové banky, popřípadě banky,

b) ustanovený odpovědný zástupce,7) je-li podnikatelem právnická osoba,

c) podnikatel fyzická osoba nebo jím ustanovený odpovědný zástupce.7)

§ 6

Základní pojmy

(1) Identifikací směnárenského pracoviště, provozovny se rozumí identifikační znaky, kterými musí být označeny doklady související s prováděním směnárenské činnosti. Těmito znaky jsou:

a) pokladní razítko nebo razítko podnikatele, obsahující obchodní název,

b) podpis nebo šifra oprávněného pracovníka podle podpisových vzorů,

c) identifikační číslo.8)

(2) Podpisovými vzory jsou doklady obsahující jména, podpisy a šifry pracovníků, kteří jsou oprávněni provádět směnárenské operace. Podpisové vzory musí být schváleny a potvrzeny osobou odpovědnou za provádění směnárenské činnosti podle § 5 a musí být vždy k dispozici v místě nákupu devizových prostředků České národní bance, která vykonává podle § 17 bankovní dohled.

(3) Při provádění směnárenské činnosti jsou používány:

a) tiskopisy

1. odpočet o výměně valut - deviz nebo odpočet o nákupu valut - deviz (dále jen "odpočet o nákupu"),

2. valutová kniha nebo valutový deník,

3. sběrný účetní doklad - soupis valut a šeků při plnění nabídkové povinnosti,

b) doklady - sestavy zpracované prostředky výpočetní techniky, které musí obsahovat stejné náležitosti jako tiskopisy.

(4) Oficiální kurzy jsou směnné kurzy vyhlašované Českou národní bankou jako kurzy devizového trhu - devizy, valuty, které jsou platné pro následující pracovní den po jejich vyhlášení a do vyhlášení platnosti nových oficiálních kurzů valut a deviz.

ČÁST DRUHÁ

POVINNOSTI PŘI PROVÁDĚNÍ SMĚNÁRENSKÉ ČINNOSTI

§ 7

Nákup devizových prostředků provádějí:

a) devizové banky na základě dohodnutého nákupního kurzu, který nesmí být nižší než oficiální kurzy nákup valut9) nebo deviz,

b) banky a podnikatelé na základě dohodnutého nákupního kurzu valut nebo deviz.

§ 8

Za poskytnuté směnárenské služby může být účtována cena10) v českých korunách, která je stanovena procentní částkou z kurzovní hodnoty, přičemž může být devizovou bankou, bankou nebo podnikatelem stanovena minimální a maximální výše ceny.

§ 9

Nákupní kurzy valut nebo deviz a ceny účtované za poskytnuté směnárenské služby musí být uveřejněny na takovém místě a takovým způsobem, aby byl klient jasně a jednoznačně informován o těchto skutečnostech ještě před uskutečněním směnárenské operace.

§ 10

(1) O nákupu devizových prostředků je vyhotoven odpočet o nákupu, který musí být vždy očíslován a který musí obsahovat tyto údaje:

a) nákup valut

1. číslo cestovního pasu klienta, zemi vystavení nebo jeho jméno a příjmení, které byly ověřeny v platném průkazu totožnosti předloženém klientem,

2. druh průkazu totožnosti, jeho číslo a zemi vystavení, pokud nebyl předložen cestovní pas,

3. označení nakupované měny kódem ISO, její množství, nákupní kurz,

4. kurzovní hodnotu,

5. cenu služby,

6. částku k výplatě,

7. identifikační znaky provozovny, datum a místo vystavení,

8. poučení, že nelze provést zpětný prodej devizových prostředků za nespotřebovanou českou měnu, jestliže klient nepředložil při nákupu cestovní pas nebo jiný průkaz totožnosti,

b) nákup deviz - šeků,

1. číslo cestovního pasu klienta, zemi vystavení nebo jeho jméno a příjmení, které byly ověřeny v platném průkazu totožnosti předloženém klientem,

2. druh průkazu totožnosti, jeho číslo a zemi vystavení, pokud nebyl předložen cestovní pas,

3. označení nakupované měny kódem ISO, její množství, nákupní kurz,

4. kurzovní hodnotu,

5. cenu služby,

6. částku k výplatě,

7. identifikační znaky provozovny, datum a místo vystavení,

8. jméno vlastníka šeku,

9. čísla šeků,

10. název šekovníka.

(2) Pokud klient nepředloží oficiální doklad podle odstavce 1 písm. a) bod 1, nákup valut se může uskutečnit nejvýše do 5000 Kč kurzovní hodnoty.

(3) Jedno vyhotovení odpočtu o nákupu zůstává vždy v evidenci, druhé obdrží klient. V případě ručního zpracování zůstává v evidenci originál odpočtu o nákupu.11)

(4) Při provádění storna je odpočet o nákupu označen na originálu i kopii slovem "storno", dále jsou uvedeny identifikační znaky, datum a místo vystavení. Odpočet je zařazen mezi ostatní odpočty seřazené v číselné řadě.

(5) Veškeré údaje na tiskopisech a dokladech musí být zaznamenány úplně, průkazně a správně.12)

(6) Opravy prováděné v odpočtech o nákupu a dále v ostatních tiskopisech a dokladech využívaných při směnárenské činnosti nesmějí vést k neúplnosti, neprůkaznosti a nesprávnosti účetnictví.13)

§ 11

Při výkonu směnárenské činnosti se vede za každé pracoviště nebo provozovnu valutová kniha nebo valutový deník nebo jim odpovídající doklady - sestavy zpracované prostředky výpočetní techniky (§ 6 odst. 3). Zápisy musí obsahovat údaje poskytující denní přehled o veškerých nakoupených devizových prostředcích. Údaje musí být v souladu s údaji uvedenými na vystavených odpočtech o nákupu. Vyčíslení souhrnných částek jednotlivých druhů nakoupených devizových prostředků - uzávěrka je prováděna denně.

§ 12

(1) Devizové banky nakládají s nakoupenými devizovými prostředky v souladu s podmínkami devizového povolení vydaného Českou národní bankou,14) musí přitom dodržovat pravidla, která jsou vyhlašována Českou národní bankou ve Sbírce zákonů.15)

(2) Banky a podnikatelé provádějí průběžně zápisy o uskutečněných odvodech nakoupených devizových prostředků do valutové knihy nebo valutového deníku nebo do jim odpovídajících dokladů - sestav zpracovaných prostředky výpočetní techniky. Zápisy o odvodech musí souhlasit s údaji na sběrném účetním dokladu a dokladu, který vystavila devizová banka podle § 16.

§ 13

Při každém odvodu devizových prostředků příslušné devizové bance podle § 16 musí být vypracován sběrný účetní doklad, který obsahuje souhrnné částky jednotlivých druhů devizových prostředků, čísla odpočtů o nákupu, kterých se odvod týká, a časové období, ve kterém byly devizové prostředky nakoupeny.

§ 14

(1) Za pravost a správný počet nakoupených devizových prostředků odpovídá subjekt provádějící směnárenskou činnost. Jestliže má tento subjekt podezření, že předložené devizové prostředky jsou padělané nebo pozměněné, odebere je na potvrzenku.16)

(2) V případech uvedených v odstavci 1 je vyhotovena potvrzenka nejméně ve čtyřech průpisech určených pro

a) předložitele,

b) ústředí České národní banky,

c) policii,

d) pracoviště nebo provozovnu, která padělek zadržela.

Zadržené devizové prostředky je subjekt povinen bez odkladu odeslat spolu s potvrzenkou ústředí České národní banky v Praze.

§ 15

Veškeré tiskopisy a doklady - sestavy zpracované prostředky výpočetní techniky (§ 6 odst. 3) používané při směnárenské činnosti jsou účetními doklady podle zvláštního zákona.17) Tyto doklady musí být uschovány po dobu pěti let následujících po roce, ve kterém vznikly, z toho dva roky v provozovně podnikatele. Skartace dokladů může být provedena až po uplynutí této doby.

ČÁST TŘETÍ

NABÍDKOVÁ POVINNOST

§ 16

(1) Banky a podnikatelé jsou povinni nabídnout ke koupi devizové bance veškeré získané devizové prostředky (dále jen "odvod").18) O uskutečněném odvodu vystaví devizová banka doklad pro banku nebo podnikatele.

(2) Banky a podnikatelé jsou povinni před zahájením směnárenské činnosti uzavřít s devizovou bankou písemnou smlouvu o provádění odvodu podle odstavce 1. Smlouva musí obsahovat zejména termíny odvodů a druhy devizových prostředků nakupovaných devizovou bankou.

(3) Odvody uskutečňují jednotlivá pracoviště bank nebo jednotlivé provozovny, pokud jich bylo zřízeno bankou nebo podnikatelem několik.

ČÁST ČTVRTÁ

BANKOVNÍ DOHLED

§ 17

Bankovní dohled nad směnárenskou činností vykonává Česká národní banka.19)


ČÁST PÁTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 18

Zrušuje se opatření Státní banky československé ze dne 9. září 1992, kterým se stanoví podmínky pro provádění směnárenské činnosti právnickými a fyzickými osobami, vyhlášené v částce 94/1992 Sb.

§ 19

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Guvernér:

Ing. Tošovský v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 devizového zákona č. 528/1990 Sb., ve znění zákona č. 228/1992 Sb. (úplné znění č. 457/1992 Sb.).

2) § 7 odst. 6 devizového zákona.

3) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4) § 1 odst. 3 písm. o) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

5) Devizový zákon.
Zákon č. 21/1992 Sb.

6) § 3 zákona č. 21/1992 Sb.

7) § 11 zákona č. 455/1991 Sb.

8) § 28 odst. 6 zákona č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 5 odst. 3 opatření České národní banky č. 184/1993 Sb., jímž se stanoví podmínky pro obchod s devizovými prostředky prováděný devizovými bankami na vnitřním devizovém trhu.

10) § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

11) § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

12) § 7 zákona č. 563/1991 Sb.

13) § 35 zákona č. 563/1991 Sb.

14) § 7 odst. 1 devizového zákona.

15) Např. opatření Státní banky československé ze dne 1. 6. 1992, kterým se stanoví omezení a podmínky pro nezajištěné devizové pozice (částka 86/1992 Sb.).

16) § 21 zákona ČNR č. 6/1993 Sb., o České národní bance.
§ 2 vyhlášky č. 147/1992 Sb., kterou se stanoví postup při příjmu zákonných peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince.

17) Zákon č. 563/1991 Sb.

18) § 11 a 12 devizového zákona.

19) § 44 až 46 zákona ČNR č. 6/1993 Sb.

Přesunout nahoru