Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 191/1994 Sb.Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb., zákona České národní rady č. 473/1992 Sb., zákona č. 170/1993 Sb. a zákona č. 155/1994 Sb.

Částka 61/1994
Platnost od 27.10.1994
Účinnost od 27.10.1994
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

191

ZÁKON

ze dne 27. září 1994,

kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb., zákona České národní rady č. 473/1992 Sb., zákona č. 170/1993 Sb. a zákona č. 155/1994 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb., zákona České národní rady č. 473/1992 Sb., zákona č. 170/1993 Sb. a zákona č. 155/1994 Sb., se doplňuje takto:

1. V § 2 odst. 1 se za slovo "komisí" doplňují čárka a slova "rozhoduje o jejich zrušení".

2. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který včetně poznámky č. 6) zní:

"§ 16a

(1) Spisový materiál soustředěný komisí bude ke dni uvedenému v rozhodnutí o zrušení komise předán příslušnému okresnímu úřadu, v hlavním městě Praze příslušnému obvodnímu úřadu.

(2) Správní činnosti související s převody majetku podle zvláštního zákona6) vykonává dnem uvedeným v rozhodnutí o zrušení komise příslušný okresní úřad, v hlavním městě Praze příslušný obvodní úřad, s výjimkou ukládání zvláštního poplatku podle § 11 odst. 2 zvláštního zákona.6)

(3) Okresní úřady, v hlavním městě Praze obvodní úřady, jsou povinny poskytovat ministerstvu a Fondu národního majetku České republiky jím požadovanou součinnost týkající se občanských soudních a správních řízení, v nichž je ministerstvo nebo Fond národního majetku České republiky účastníkem.

6) Zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů.".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Přesunout nahoru