Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 187/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se provádí zákon o silniční dopravě

Částka 60/1994
Platnost od 07.10.1994
Účinnost od 07.10.1994
Zrušeno k 29.12.2000 (478/2000 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

187

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy

ze dne 20. září 1994,

kterou se provádí zákon o silniční dopravě

Ministerstvo dopravy podle § 41 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, stanoví:


§ 1

Způsob vedení záznamu o provozu vozidla

(k § 3 odst. 2 zákona)

(1) Dopravce zajistí, aby řidič vozidla vedl záznam o provozu vozidla, které řídí, (dále jen "záznam") a aby tento záznam měl ve vozidle při jeho provozu.

(2) Dopravce vede evidenci o výdeji tiskopisu záznamu řidiči vozidla a o jeho vrácení, v níž uvede:

a) evidenční číslo záznamu,

b) státní poznávací značku vozidla, nebo v městské autobusové dopravě evidenční číslo,

c) jméno a příjmení řidiče vozidla,

d) datum výdeje a vrácení záznamu,

e) další údaje.

(3) V záznamu řidič vozidla uvede tyto údaje:

a) evidenční číslo záznamu,

b) obchodní jméno dopravce,

c) státní poznávací značku vozidla, nebo v městské autobusové dopravě evidenční číslo,

d) druh a typ vozidla,

e) jméno a příjmení řidiče,

f) datum začátku a konce přepravního výkonu,

g) stav počítadla ujetých kilometrů při odjezdu a po příjezdu,

h) místo a čas odjezdu a příjezdu vozidla,

i) ujeté kilometry,

j) druh nákladu a jeho hmotnost, jedná-li se o nákladní dopravu,

k) jména a příjmení členů osádky vozidla a jejich pracovní zařazení,

l) údaj o bezpečnostních přestávkách.1)

Záznam musí být opatřen podpisem řidiče a podpisem odpovědné osoby dopravce.

(4) Dopravce, který provozuje mezinárodní silniční dopravu, je povinen nejpozději od 24. dubna 1995 vést záznamy týkající se časů řízení vozidla a odpočinku v rozsahu a způsobem uvedeným v Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě.2)

(5) V linkové osobní dopravě a v nákladní dopravě může dopravce vést zjednodušený záznam. Podmínkou vedení zjednodušeného záznamu je zpracování vzorového záznamu, na který lze v zjednodušeném záznamu odkázat. V linkové osobní dopravě zpracovává dopravce vzorový záznam v návaznosti na jízdní řád. Dopravce zajistí, aby v případě vedení zjednodušeného záznamu měl řidič ve vozidle i vzorový záznam, na který v záznamu odkazuje. V zjednodušeném záznamu řidič vozidla uvede odchylky skutečného přepravního výkonu od vzorového záznamu.

Podmínky pro vydání povolení k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby

(k § 7 odst. 3 zákona)

§ 2

Žádost o vydání povolení k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby (dále jen "povolení") může podat fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je způsobilá k právním úkonům, nebo právnická osoba.

§ 3

Žádost o vydání povolení musí obsahovat tyto údaje:

a) jméno, příjmení a trvalý pobyt žadatele, je-li žadatel fyzickou osobou; obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo žadatele, je-li žadatel právnickou osobu,

b) druh dopravy,

c) v osobní dopravě vymezení území, v němž má být doprava provozována, a jde-li o linkovou osobní dopravu, též trasa linky, včetně zastávek pro nástup a výstup a určení výchozí a cílové zastávky,

d) počet, druh a státní poznávací značky vozidel, jimiž má být doprava provozována, včetně údajů o nejvyšší celkové a užitečné hmotnosti vozidel určených pro nákladní dopravu a o obsaditelnosti vozidel určených pro osobní dopravu,

e) počet přepravních výkonů nebo dobu, na kterou se povolení žádá.

§ 4

V povolení dopravní úřad uvede:

a) jméno, příjmení a trvalý pobyt dopravce, je-li dopravcem fyzická osoba,

b) obchodní jméno a identifikační číslo dopravce, je-li dopravcem právnická osoba,

c) druh dopravy,

d) počet přepravních výkonů nebo dobu, na kterou se povolení vydává,

e) počet a druh vozidel a jejich státní poznávací značky.

§ 5

Způsob označení vozidla obchodním jménem

(k § 9 odst. 1 zákona)

(1) Označení silničního motorového vozidla obchodním jménem dopravce musí být provedeno nesmazatelně přímo na vozidle nebo na štítku nebo nálepce připevněných k vozidlu. Magnetické nebo pneumatické uchycení štítků není dovoleno. Nápis musí být zřetelně viditelný, musí být proveden písmem o velikosti nejméně 30 mm.

(2) Označení musí být umístěno na obou dveřích kabiny řidiče nebo v přední polovině obou bočních stran karoserie; u vozidla taxislužby na obou předních dveřích. Pokud velikost písma nápisu je větší než 300 mm, může být nápis umístěn kdekoli na bočních stranách karoserie.

(3) Vozidlo taxislužby musí být kromě označení obchodním jménem dopravce označeno také podle § 14 a 16.

Odborná způsobilost, obsah a rozsah zkoušek a podrobnosti o jejich skládání

(k § 6 odst. 4 zákona)

§ 6

(1) Odbornou způsobilostí se rozumí soubor odborných znalostí vztahujících se k provozování silniční dopravy formou veřejné linkové dopravy, mezinárodní autobusové dopravy a mezinárodní nákladní dopravy, jakož i schopnost jejich uplatnění při provozování této dopravy.

(2) Odborná způsobilost se prokazuje

a) zkouškou z předmětů stanovených v příloze č. 1, která je součástí této vyhlášky, nebo

b) vysvědčením o státní nebo maturitní zkoušce z daného oboru podle přílohy č. 1, která je součástí této vyhlášky.

(3) Obsahem zkoušky je prokázání znalostí:

a) právních předpisů upravujících silniční dopravu, podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, bezpečnost práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel, ceny, poplatky, daně a daňové řízení, pojištění, pracovněprávní vztahy,

b) mezinárodních smluv upravujících mezinárodní silniční dopravu a právních předpisů upravujících celní řízení, jedná-li se o mezinárodní autobusovou nebo nákladní dopravu.

(4) Obsahem zkoušky je dále prověření:

a) znalostí základů obchodněprávních vztahů,

b) technických znalostí potřebných k provozování silniční dopravy.

§ 7

(1) Termíny konání zkoušek stanoví dopravní úřad pro každou formu provozování silniční dopravy.

(2) Zkouška se skládá formou písemného testu před zkušební komisí jmenovanou dopravním úřadem z řad jeho zaměstnanců. Zkouška je neveřejná.

(3) Otázky písemného testu sestavuje zkušební komise podle formy dopravy, kterou žadatel hodlá provozovat.

(4) Podmínkou pro vykonání zkoušky je prokázání totožnosti žadatele.

§ 8

(1) Hodnocení zkoušky se provádí bodovým ohodnocením jednotlivých předmětů podle zkušebních otázek.

(2) Celkové hodnocení zkoušky provádí zkušební komise podle této stupnice:

a) prospěl, jestliže žadatel dosáhl u zkoušky nejméně 70 % dosažitelného bodového ohodnocení jednotlivých předmětů,

b) neprospěl, jestliže žadatel dosáhl u zkoušky méně než 70 % dosažitelného bodového ohodnocení jednotlivých předmětů.

(3) O průběhu zkoušky vyhotoví zkušební komise protokol podepsaný členy komise, jehož součástí je seznam žadatelů a jimi odevzdané písemné testy včetně jejich bodového ohodnocení.

§ 9

Žadateli, který při zkoušce prospěl, vydá dopravní úřad osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce pro příslušnou formu dopravy.

Způsob zpracování, obsah a vyhlašování jízdního řádu a jeho změn

(k § 17 odst. 4 zákona)

§ 10

(1) Jízdní řád veřejné linkové dopravy a mezinárodní linkové osobní dopravy musí obsahovat tyto náležitosti:

a) číslo linky, které stanoví dopravci dopravní úřad nebo Ministerstvo dopravy při vydání licence,

b) označení linky skládající se z názvů obcí, kde je umístěna výchozí a konečná zastávka linky, a případně z dalších významných zastávek z hlediska směrování linky,

c) obchodní jméno dopravce a další údaje, zejména sídlo nebo trvalý pobyt dopravce, číslo telefonu nebo číslu faxu,

d) názvy zastávek; u zastávky se uvede údaj, zda se jedná o zastávku na znamení, případně je-li její použití omezeno pouze pro výstup nebo nástup,

e) tarifní kilometry uvedené u názvů zastávek, které udávají vzdálenost od výchozí zastávky zaokrouhleně v celých číslech ve zvláštních sloupcích pro všechny směry uvedené v jízdním řádu,

f) doby odjezdů spojů z každé zastávky a u cílových zastávek spojů doby příjezdů; pokud je v průběhu spoje přestávka, je nutno u zastávky uvádět příjezd i odjezd spoje; doby odjezdů a příjezdů spojů se stanoví ve 24hodinové časomíře; řazení spojů musí být uspořádáno tak, aby v jednotlivých zastávkách byly časy odjezdů řazeny podle časové posloupnosti; jízdní řád musí obsahovat časové úpravy spojů při zavedení a ukončení letního času, pokud se spojů změna dotýká,

g) údaje o smluvních přepravních podmínkách a o tarifu,

h) údaj o časovém a jiném omezení pro konkrétní spoje, zejména údaj o tom, ve kterých dnech, popř. ve kterém časovém období určitý spoj jezdí nebo nejezdí,

i) číselné označení spojů,

j) další údaje potřebné pro informování cestujících,

k) dobu platnosti jízdního řádu.

(2) Pro údaj o časovém omezení a pro další údaje potřebné pro informování cestujících se v jízdním řádu použijí značky časového omezení a značky informativní, které jsou uvedeny v příloze č. 2, která je součástí této vyhlášky.

(3) V jízdním řádu mezinárodní linkové osobní dopravy musí být uvedeny hraniční přechody; názvy zastávek se uvádějí v jazyce státu, na jehož území zastávka leží, a údaje se uvádějí v českém a cizím jazyce.

(4) Termín platnosti jízdních řádů vnitrostátní linkové osobní dopravy uveřejňuje Ministerstvo dopravy v Obchodním věstníku.

§ 11

Ustanovení § 10 se nevztahují na jízdní řád městské autobusové dopravy. Jízdní řád městské autobusové dopravy musí obsahovat tyto náležitosti:

a) název městské dopravy a číslo linky,

b) obchodní jméno dopravce a další údaje, zejména sídlo nebo trvalý pobyt dopravce, číslo telefonu nebo číslo faxu,

c) název zastávky, v níž je jízdní řád vyvěšen,

d) názvy zastávek linky a údaj o tom, zda autobus staví na znamení, případně o omezení nástupu nebo výstupu; v názvu zastávky nemusí být obsažen název obce, pokud jej obsahuje název městské dopravy,

e) doby odjezdů vozidel ze zastávky; je-li interval odjezdů v ucelených časových obdobích stále stejný a kratší než deset minut, je možno uvést jen první časový údaj odjezdu v každé hodině a vyznačit opakující se interval; doby odjezdů spojů se stanoví ve 24hodinové časomíře,

f) údaj o smluvních přepravních podmínkách a o tarifu,

g) údaj o zavedení zvláštního způsobu provozu na lince,

h) den, od kterého jízdní řád platí.

§ 12

(1) Žádost o schválení návrhu jízdního řádu nebo jeho změny podává dopravce písemně. V záhlaví jízdního řádu musí být uvedeno číslo a název linky a pod tím obchodní jméno dopravce. Vpravo vedle označení linky musí být uvedena doba platnosti jízdního řádu. Pod údaji o dopravci budou uvedeny názvy zastávek, tarifní vzdálenosti s časovými údaji jednotlivých spojů a jejich číselné označení. Značky časového omezení budou umístěny výhradně nad spoji.

(2) Uspořádání spojů a názvů autobusových zastávek může být provedeno formou:

a) obousměrného jízdního řádu, ve kterém jsou názvy zastávek a sloupce pro tarifní vzdálenosti umístěny ve střední části jízdního řádu; v levé části jízdního řádu jsou uvedeny časové údaje spojů pro směr jízdy z výchozí zastávky do konečné zastávky a číselné označení spojů (lichá čísla); v pravé části jízdního řádu jsou uvedeny časové údaje pro opačný směr jízdy a číselné označení spojů (sudá čísla); směry jízdy jsou označeny šipkami po obou stranách názvů zastávek,

b) jednosměrného jízdního řádu, ve kterém jsou údaje pro každý z obou směrů autobusové linky uspořádány do samostatných oddílů; v prvním oddíle jsou uvedeny časové údaje spojů pro směr jízdy z výchozí zastávky do konečné zastávky a číselné označení spojů (liché spoje) a v druhém oddíle spoje z konečné zastávky do výchozí zastávky (opačný směr) a číselné označení (sudé spoje); názvy zastávek a tarifní kilometry jsou umístěny vlevo od časových údajů tak, aby odpovídaly směru jízdy; obsahuje-li jednosměrný jízdní řád takový počet spojů, že je nelze zapracovat do jednoho oddílu, je možné uvést jednotlivé směry na pokračování.

(3) V dolní části jízdního řádu jsou vysvětleny značky časového a jiného omezení, značky informativní a uvedeny údaje o smluvních přepravních podmínkách a o tarifu.

(4) Jízdní řád městské autobusové dopravy může být zpracován odlišným způsobem, než je uvedeno v odstavcích 1 až 3.

§ 13

(1) Dopravce zveřejní schválený jízdní řád na všech zastávkách příslušné linky. Jízdní řád s výjimkou jízdního řádu městské autobusové dopravy musí být zveřejněn v každém autobusu použitém na lince nebo musí být na požádání cestujícího k nahlédnutí u řidiče autobusu.

(2) Dopravce, který zřídil označník zastávky včetně tabule pro jízdní řády, umožní vyvěšení jízdních řádů dopravcům, kteří označník zastávky používají.

Taxislužba

(k § 21 odst. 3 zákona)

§ 14

Vozidlo taxislužby musí být kromě označení obchodním jménem dopravce označeno evidenčním číslem, které stanoví dopravní úřad. Evidenční číslo musí být umístěno na obou předních dveřích vozidla. Výška evidenčního čísla musí být nejméně 90 mm. Vozidlo taxislužby musí být dále označeno přerušovaným pásem s obdélníkovými poli o rozměrech 90 x 50 mm střídavě barvy bílé a černé, přičemž delší strana obdélníku je ve vodorovné poloze. Pás začíná u předního okraje předních dveří a končí u zadního okraje zadních dveří. Vzdálenost dolního okraje přerušovaného pásu od okraje bočních oken nesmí být větší než 100 mm.

§ 15

(1) Vozidlo taxislužby musí být vybaveno střešní svítilnou žluté barvy s černým nápisem "TAXI" na obou čelních stranách, která je pevně uchycena ke střeše nebo ke konzole a je umístěna kolmo v podélné ose vozidla. Magnetické nebo pneumatické uchycení není dovoleno.

(2) Dopravce zajistí, aby řidič vozidla taxislužby při nabízení přepravní služby měl mimo vyhrazené stanoviště rozsvícenou střešní svítilnu.

(3) Dopravce zajistí, aby řidič vozidla taxislužby, který nenabízí přepravní služby, sejmul střešní svítilnu nebo ji zakryl neprůhledným krytem mechanicky upevněným na střešní svítilně. Stejné opatření platí pro jízdu za hranice státu.

§ 16

(1) Vozidlo taxislužby musí být vybaveno:

a) nejpozději od 1. ledna 1996 jedním ověřeným taxametrem schváleného typu,3) jehož součástí je tiskárna a paměťová jednotka,

b) hasicím přístrojem schváleného typu1) s mrazuvzdornou náplní nejméně dva kilogramy, jehož provozuschopnost se prokáže plombou, štítkem nebo příslušným dokladem,

c) ceníkem jízdného, který musí být uvnitř vozidla a který odpovídá nastaveným základním sazbám na taxametru.

(2) Vozidlo taxislužby musí být na vnější straně na předních dveřích označeno ceníkem jízdného, který obsahuje základní sazbu, sazbu za jeden kilometr a cenu za čekání za jednu minutu. Výška písma tohoto označení musí být nejméně 20 mm.

§ 17

Doklad o zaplacení jízdného za taxislužbu musí obsahovat:

a) číslo dokladu,

b) obchodní jméno, sídlo nebo trvalý pobyt dopravce,

c) evidenční číslo vozidla taxislužby,

d) datum jízdy,

e) státní poznávací značku,

f) výchozí a cílové místo přepravy,

g) čas odjezdu a příjezdu,

h) základní sazbu, použitou sazbu jízdného za kilometr a počet ujetých kilometrů v dané sazbě,

i) cenu včetně daně z přidané hodnoty, a požádá-li o to cestující, údaje potřebné k odečtení daně,

j) údaje o úhradě jiných nákladů souvisejících s vyžádanou přepravou,

k) jméno a podpis řidiče.

Přeprava nebezpečných věcí

(k § 22 odst. 3 a 5 a k § 23 zákona)

§ 18

Odesílatel, dopravce a příjemce postupuje při přepravě nebezpečných věcí podle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dále jen "dohoda").4)

§ 19

(1) Průvodní listina pro každou zásilku nebezpečných věcí musí obsahovat údaje předepsané pro nákladní list dohodou.

(2) Odesílatel písemně potvrdí dopravci v průvodní listině nebo ve zvláštním prohlášení k této listině, že nebezpečné věci podávané k přepravě je dovoleno přepravovat silniční dopravou podle dohody a že jejich stav, úprava, obal a bezpečnostní značky odpovídají dohodě.

(3) K průvodní listině přiloží odesílatel písemné pokyny o opatřeních, která je třeba učinit v případě mimořádné události. V písemných pokynech odesílatel uvede zejména:

a) pojmenování, třídu, číslici a písmeno nebezpečné látky nebo předmětů podle dohody a jejich identifikační číslo,5)

b) povahu nebezpečí spojeného s přepravovanými nebezpečnými věcmi a bezpečnostní opatření, která musí být učiněna k odvrácení nebezpečí,

c) opatření, která je třeba učinit, a první pomoc, kterou je třeba poskytnout osobám, které se dostaly do styku s přepravovanými nebezpečnými věcmi nebo látkami z nich unikajícími,

d) opatření pro případ požáru a zvláště hasicí prostředky nebo soubory hasicích prostředků, kterých se při hašení nesmí použít,

e) opatření, která je třeba učinit, dojde-li k rozbití nebo poškození obalu,

f) další náležitosti stanovené pro jednotlivé druhy nebezpečných věcí dohodou.

(4) Průvodní listina a písemné pokyny o opatřeních v případě mimořádné události se pro vnitrostátní přepravu nebezpečných věcí vyhotovují v českém jazyce.

(5) Dopravce zajistí, aby průvodní listina doprovázela přepravu nebezpečných věcí.

§ 20

(1) K přepravě nebezpečných věcí uvedených v příloze č. 3, která je součástí této vyhlášky, se vyžaduje povolení Ministerstva dopravy, dosahuje-li jejich přepravované množství hmotností stanovených v této příloze.

(2) Přepravují-li se v jednom vozidle nebo v jedné jízdní soupravě dvě nebo více různých nebezpečných věcí uvedených v příloze č. 3, která je součástí této vyhlášky, vyžaduje se povolení Ministerstva dopravy k této přepravě, jestliže jejich celkové množství dosahuje hmotnosti stanovené pro jednu z nich.

(3) Přeprava jaderných materiálů podléhá souhlasu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.6)

§ 21

(1) Žádost dopravce o povolení k přepravě nebezpečných věcí musí obsahovat:

a) obchodní jméno, sídlo nebo trvalý pobyt dopravce,

b) obchodní jméno, sídlo nebo trvalý pobyt odesílatele a příjemce,

c) výchozí a cílová místa přepravy a návrh dopravní cesty,

d) pojmenování, třídu, číslici a písmeno nebezpečné látky nebo předmětů podle dohody a jejich identifikační číslo,5)

e) předpokládaný počet přeprav a časové období, na které se požaduje povolení,

f) počet, druh a státní poznávací značky vozidel, jimiž mají být přepravy uskutečněny, a údaje o jejich užitečné hmotnosti.

(2) Žádost o povolení přepravy nebezpečných věcí doloží dopravce těmito doklady:

a) dokladem o technické kontrole a dokladem o způsobilosti vozidla k přepravě nebezpečných věcí, pokud je tato způsobilost vyžadována dohodou,

b) dokladem o zaplacení správního poplatku.

§ 22

(1) Zvláštní školení řidičů vyžadované pro přepravu nebezpečných věcí podle dohody musí řidiči pro vnitrostátní přepravu nebezpečných věcí splnit nejpozději do 31. prosince 1995.

(2) Cisternová vozidla (nesnímatelné cisterny), vozidla s bateriemi nádob a vozidla typu III pro přepravu výbušnin, která svou konstrukcí a vybavením nevyhovují podmínkám stanoveným dohodou, lze pro vnitrostátní přepravu nebezpečných věcí provozovat nejdéle do 31. prosince 1995.

Podmínky přidělování zahraničních vstupních povolení

(k § 30 odst. 2 zákona)

§ 23

(1) Zahraniční vstupní povolení cizího státu pro přepravu věcí předaná hromadně a neadresně pro tuzemské dopravce na základě mezinárodní smlouvy přiděluje Ministerstvo dopravy České republiky nebo jím pověřená právnická osoba (dále jen "výdejní místo") na základě písemné žádosti dopravce.

(2) Žádost o přidělení zahraničního vstupního povolení musí obsahovat:

a) obchodní jméno dopravce, jeho trvalý pobyt nebo sídlo,

b) identifikační číslo dopravce,

c) druh a počet požadovaných zahraničních vstupních povolení do jednotlivých států,

d) údaj o specifikaci přepravní technologie.

(3) Žádost o přidělení zahraničního vstupního povolení musí být doložena:

a) platnou koncesí k provozování mezinárodní silniční dopravy,

b) technickým průkazem vozidla; v případě, že dopravce není vlastníkem vozidla, též dokladem o tom, že je oprávněn vozidlo užívat,

c) dokladem o zaplacení silniční daně,

d) dokladem o technické prohlídce.

§ 24

Žádost o přidělení zahraničního vstupního povolení se předkládá výdejnímu místu v termínu

a) nejpozději 25 dní před prvním dnem čtvrtletí, jedná-li se o žádost o přidělení jednorázového zahraničního vstupního povolení,

b) do 30. listopadu předchozího kalendářního roku, jedná-li se o žádost o přidělení trvalého zahraničního vstupního povolení.

§ 25

(1) Jednorázové zahraniční vstupní povolení se přiděluje dopravci čtvrtletně. Výdej těchto povolení musí být zahájen nejpozději první pracovní den příslušného čtvrtletí a ukončen poslední pracovní den prvního měsíce čtvrtletí.

(2) Podmínkou pro přidělení jednorázového zahraničního vstupního povolení je vrácení nejméně dvou třetin využitých jednorázových zahraničních vstupních povolení přidělených na minulé čtvrtletí a všech zbývajících zahraničních vstupních povolení přidělených na období předcházející minulému čtvrtletí.

(3) V případě nedostatečného počtu jednorázových zahraničních vstupních povolení pro jednotlivé státy se zahraniční vstupní povolení přednostně přidělí dopravcům pro přepravy:

a) při vývozu českého zboží a dovozu pro potřeby českých výrobců,

b) vozidly nad 7,5 tun užitečné hmotnosti,

c) těžkých a nadměrných zásilek,

d) zásilek podle veřejně vyhlášených podmínek prováděných společně,

e) vyžadující použití speciálních vozidel,

f) prováděné vozidly, která z hlediska ochrany životního prostředí splňují požadavky stanovené zvláštními předpisy,

g) prováděné v režimu kombinované dopravy,

h) vozidly, od jejichž roku výroby uplynulo méně než sedm let,

i) vozidly evidovanými u výdejního místa déle než šest měsíců.

§ 26

(1) V případě nedostatečného počtu trvalých zahraničních vstupních povolení pro jednotlivé státy se zahraniční vstupní povolení přednostně přidělí podle podmínek stanovených v § 25 odst. 3. V tomto případě je podmínkou přidělení trvalého zahraničního vstupního povolení řádné využití tohoto povolení přiděleného v minulém období.

(2) Řádným využitím se rozumí nejméně:

a) 80 jízd ročně na trvalé mnohostranné zahraniční vstupní povolení Konference ministrů doprav evropských zemí7) nebo

b) 80 jízd ročně na trvalé zahraniční vstupní povolení do Maďarska, Německa, Rakouska a Polska nebo

c) 40 jízd ročně do ostatních států.

(3) Využití trvalého zahraničního vstupního povolení dopravce dokládá záznamníkem o evidenci jízd, v němž jsou jednotlivé jízdy potvrzeny celním úřadem na hranicích nebo jinak zdokladovány.

(4) Jednou jízdou se rozumí cesta tam a zpět. U mnohostranných trvalých zahraničních vstupních povolení se jednou jízdou rozumí uskutečnění jedné přepravy.

§ 27

Dopravcům, kteří použili padělané nebo neoprávněně pozměňované zahraniční vstupní povolení, se další zahraniční vstupní povolení v příslušném kalendářním roce neudělí.


§ 28

Zrušovací ustanovení

(1) Zrušuje se vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 122/1979 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství, ve znění vyhlášky č. 84/1992 Sb.

(2) Ustanovení vyhlášky Federálního ministerstva dopravy č. 123/1979 Sb., o městské hromadné dopravě, neplatí pro městskou hromadnou dopravu autobusy.

§ 29

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

PhDr. Stráský v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 213/1991 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel.

2) Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), zveřejněná pod č. 108/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

4) Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), zveřejněná pod č. 64/1987 Sb., ve znění příloh této dohody, uveřejněných v Přepravním a tarifním věstníku.

5) Identifikační číslo OSN, tj. UN No. podle Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí.

6) § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 28/1984 Sb., o státním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení.

7) Conférence Européenne des Ministres des Transports - CEMT.


Příloha č. 1

Vymezení zkušebních předmětů, z jejichž znalostí se prokazuje odborná způsobilost, a vymezení škol, jejichž vysvědčení o státní nebo maturitní zkoušce nahrazuje odbornou způsobilost

Název předmětuŠkoly, jejichž vysvědčení o státní nebo maturitní zkoušce dokládá odbornou způsobilost
1.Obchodněprávní vztahy a pracovněprávní vztahyPrávnické fakulty vysokých škol, vysoké školy nebo fakulty dopravní a ekonomické a střední odborné dopravní školy.
2.Silniční doprava a mezinárodní smlouvy s ní souvisejícíPrávnické fakulty vysokých škol, vysoké školy nebo fakulty ekonomické a dopravní, střední ekonomické nebo obchodní školy, střední odborné dopravní školy.
3.Ceny, daně, daňové řízení, poplatky, pojištění a celní řízeníPrávnické fakulty vysokých škol, vysoké školy nebo fakulty ekonomické a dopravní, střední ekonomické nebo obchodní školy, střední odborné dopravní školy.
4.Technická základnaStrojní fakulty vysokých škol, vysoké školy nebo fakulty dopravní, střední odborné dopravní školy, střední odborné školy strojní.
5.Bezpečnost práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidelPrávnické fakulty vysokých škol, vysoké školy nebo fakulty strojní, dopravní, ekonomické a báňské, střední odborné dopravní školy a střední odborné školy strojní.

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Seznam nebezpečných věcí, které lze přepravovat pouze na povolení

TřídaČíslicePojmenování látky Identifikační čísloMnožství látky (kg)
12Prach bezdýmný - 0160100
4Černý prach, zrněný nebo moučkovitý - 00271000
Černý prach, lisovaný nebo jako pelety - 00281000
Cyklotrimethylentrinitramin (cyklonit, hexogen, RDX), navlhčený, s nejméně 15 % hm. vody - 0072500
Hexanitrodifenylamin (dipikrylamin, hexyl) - 0079500
Trhaviny, typ A - 0081500
Trhaviny, typ B - 0082500
Trhaviny, typ C - 0083500
Trhaviny, typ D - 0084500
Hexolit, suchý nebo s méně než 15 % hm. vody - 0118500
Pentaerythrittetranitrát (PETN, pentrit), navlhčený, s nejméně 25 % hm. vody, nebo desensibilizovaný, s nejméně 15 % hm. flegmatizačního prostředku - 0150500
Pentolit, suchý nebo s méně než 15 % hm. vody - 0151500
Trinitrofenol (kyselina pikrová), suchý nebo s méně než 30 % hm. vody - 0154500
Trinitrofenylmethylnitramin (tetryl) - 0208500
Trinitrotoluen (TNT), suchý nebo s méně než 30 % hm. vody - 0209500
Trinitroanisol - 0213500
Trinitroresorcin (kyselina styfnová), suchý nebo s méně než 20 % hm. vody (nebo směsi alkoholu a vody) - 0219500
Cyklotetramethylentetranitramin (oktogen, HMX), navlhčený, s nejméně 15 % hm. vody - 0226500
Trinitrotoluen (TNT) ve směsi s trinitrobenzenem nebo hexanitrostilbenem - 0388500
Trinitrotoluen (TNT) ve směsi s trinitrobenzenem a hexanitrostilbenem - 0389500
Hexanitrostilben - 0392500
Trinitroresorcin (kyselina styfnová), navlhčený, s nejméně 20 % hm. vody (nebo směsi alkoholu a vody) - 0394500
Pentaerythrittetranitrát (PETN, pentrit), s nejméně 7 % hm. vosku - 0411500
Cyklotrimethylentrinitramin (cyklonit, hexogen. RDX), desensibilizovaný - 0483500
Cyklotetramethylentetranitramin (oktogen, HMX), desensibilizovaný - 0484500
21at)Fluor (žíravý)100
3at)Fosgen (karbonylchlorid) (žíravý)500
Methylbromid500
Oxid dusičitý NO2 (peroxid dusíku, tetroxid dusíku N2O4) (žíravý)500
Amoniak (čpavek)1000
Bromovodík (žíravý)1000
Chlor (žíravý)1000
Oxid siřičitý1000
3b)Chlordifluorethan (R 142 b)1000
1,1-difluorethan (R 152 a)1000
Dimethylether1000
Butan6000
Isobutan6000
Buten-1 (butylen)6000
Cis-Buten-26000
Transbuten-26000
Isobuten (isobutylen)6000
Cyklopropan6000
Propan6000
Propen (propylen)6000
1,1,1-trifluorethan6000
3bt)Ethylchlorid1000
Ethylamin1000
Dimethylamin1000
Methylamin1000
Methylchlorid1000
Methylmerkaptan1000
Sirovodík1000
Trimethylamin1000
3c)Butadien-1,31000
Vinylchlorid1000
3ct)Ethylenoxid500
Chlortrifluorethylen (R 1113)1000
Vinylbromid1000
Vinylmethylether1000
4b)Směsi uhlovodíků vyjmenovaných pod číslicí 3b) a ethanu a ethylenu [číslice 5b)] (obchodní názvy: butan, propan)6000
4bt)Směsi methylchloridu a methylenchloridu, směsi methylchloridu a chlorpikrinu, směsi methylbromidu a ethylenbromidu1000
4c)Směsi 1,3-butadienu a uhlovodíků vyjmenovaných pod číslicí 3b)1000
4ct)Ethylenoxid s dusíkem až do nejvyššího celkového tlaku 1 MPa při 50 °C500
5at)Chlorovodík (žíravý)1000
5b)Ethan1000
Ethylen1000
25c)1,1-difluorethylen1000
Vinylfluorid1000
6c)Oxid uhličitý obsahující nejvýše 35 % hm. ethylenoxidu1000
6ct)Ethylenoxid obsahující více než 10 %, nejvýše však 50 % hm. oxidu uhličitého1000
7b)Ethan, ethylen, methan, vodík, všechny hlubokozchlazené, zkapalněné100
8b)Směsi ethanu a methanu, zemní plyn, všechny hluboko- zchlazené, zkapalněné100
9at)Amoniak (čpavek), rozpuštěný ve vodě, s více než 35 %, nejvýše však 50 % hm. amoniaku1000
311b)Acetonitril (methylkyanid)1000
Isobutyronitril1000
Všechny ostatní látky této třõÂdy kromě látek skupiny A a látek spadajících v ostatních skupinách pod písmeno b) nebo c)1000
4,1Samovolně se rozkládající látky podle bodu 2401 ADR100
4,231a)Alkyly kovů1000
5,11a)Stabilizované vodné roztoky peroxidu vodíku s více než 60 % peroxidu vodíku1000
Stabilizovaný peroxid vodíku1000
3a)Kyselina chloristá ve vodných roztocích s více než 50 %, nejvýše však 72 % čisté kyseliny (HClO4)1000
5,2Organické peroxidy vyžadující řízení teploty podle bodu 2551 ADR100
6,116b)Epichlorhydrin1000
Ethylenchlorhydrin (2-chlorethanol)1000
Všechny ostatní kapalné látky této třídy kromě látek spadajících pod písmeno b) nebo c)500
81b)Kyselina sírová6000
7b)Kyselina fluorovodíková s nejvýše 60 % fluorovodíku1000
8b)Vodné roztoky kyseliny fluoroborité s nejvýše 78 % čisté kyseliny1000
44b)Vodné roztoky hydrazinu s nejvýše 64 % hydrazinu1000
Všechny ostatní kapalné látky této třídy kromě látek spadajících pod písmeno b) nebo c)1000
Přesunout nahoru