Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 178/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů

Částka 57/1994
Platnost od 28.09.1994
Účinnost od 01.11.1994
Zrušeno k 01.01.1998 (279/1997 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

178

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 25. srpna 1994

o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů

Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví ceny a způsoby vytvoření a zjištění cen pro oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů.

§ 2

Vymezení pojmů pro oceňování podle vyhlášky

(1) Budova je stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi. Má jeden nebo více ohraničených užitkových prostorů.

(2) Hala je stavba o jednom nebo více podlažích, ve kterých souhrn jednotlivých volných vnitřních prostorů vymezených svislými konstrukcemi, podlahou a spodním lícem stropních nebo nosných střešních konstrukcí, o velikosti každého prostoru minimálně 400 m3, činí více než dvě třetiny obestavěného prostoru stavby; za svislé konstrukce vymezující vnitřní volné prostory se nepovažují vnitřní samostatné podpěrné tyčové prvky (sloupy, pilíře) a svislé konstrukce nedosahující výšky 1,7 m; zastavěná plocha haly činí nejméně 150 m2. Způsob měření a výpočtu výměr je uveden v příloze č. 1.

(3) Vedlejší stavba je stavba, která tvoří příslušenství1) stavby hlavní nebo doplňuje užívání pozemku a jejíž zastavěná plocha nepřesahuje 100 m2. Vedlejší stavbou není garáž.

(4) Byt je místnost nebo soubor místností určených k bydlení včetně součástí a příslušenství1) bytu. Pro účely ocenění zahrnuje byt i podíl na společných částech domu, a to i v případě, jsou-li umístěny mimo dům, jakož i podíl na příslušenství domu a stavbách vedlejších včetně jejich příslušenství určených pro společné užívání2).

(5) Nebytový prostor3) je místnost nebo soubor místností včetně příslušenství1) určených k jiným účelům než k bydlení. Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu ani společné části domu.

(6) Podlahová plocha bytu nebo nebytového prostoru je součet všech plošných výměr podlah jednotlivých místností a prostor tvořících příslušenství bytu nebo nebytového prostoru. Způsob měření je uveden v příloze č. 1.

(7) Stáří stavby je počet let, který uplynul od roku, v němž nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí, do roku, ke kterému se ocenění provádí. V případech, kdy došlo k užívání stavby dříve, počítá se její stáří od roku, v němž se prokazatelně započalo s užíváním stavby. Nelze-li stáří stavby takto zjistit, počítá se od roku odvozeného podle jiného dokladu a není-li k dispozici ani ten, určí se odhadem.

(8) Stavební pozemky jsou

a) nezastavěné pozemky evidované v katastru nemovitostí v jednotlivých druzích pozemků, které byly určeny k zastavění4); je-li zvláštním předpisem stanovena nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku, je stavebním pozemkem pouze část odpovídající přípustnému limitu určenému k zastavění,4a)

b) pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku jako zastavěné plochy a nádvoří a v druhu pozemku ostatní plochy, které jsou již zastavěny,

c) pozemky skutečně zastavěné stavbou bez ohledu na evidovaný stav v katastru nemovitostí.

Stavebním pozemkem pro účely oceňování není pozemek, který je zastavěn jen podzemním nebo nadzemním vedením včetně jejich příslušenství, podzemními stavbami, které nedosahují úrovně terénu, podzemními částmi a příslušenstvím staveb pro dopravu a vodní hospodářství netvořícími součást pozemních staveb. Stavebním pozemkem pro účely oceňování není též pozemek zastavěný studnami, ploty, opěrnými zdmi, pomníky, sochami apod.4b)

(9) Rybník je vodní nádrž se zemní hrází a s přirozeným nebo zahloubeným dnem s hloubkou vody u výpustního zařízení při normální hladině ve vegetačním období 0,5 m a výše.

(10) Malá vodní nádrž je nádrž s objemem do 2 milionů m3 po hladinu ovladatelného prostoru, s největší hloubkou 9 m, měřeno na pevné dno. Stoletý průtok v profilu hráze do 60 m3/s nebo u nádrží s umělým přívodem vody nesmí přesáhnout součet stoletého průtoku z vlastní vodní nádrže a kapacity přivaděče.

(11) Velká vodní nádrž je nádrž s objemem nad 2 miliony m3 po hladinu ovladatelného prostoru nebo s větší hloubkou než 9 m, měřeno na pevné dno a se stoletým průtokem v profilu hráze nad 60 m3/s.

(12) Ostatní vodní nádrže jsou zejména jezera, zatopené lomy, pískovny, tůně, důlní propadliny a dále i vodní nádrže s hloubkou vody u výpustního zařízení při normální hladině ve vegetačním období menší než 0,5 m.

ČÁST DRUHÁ

OCEŇOVÁNÍ STAVEB

ODDÍL PRVNÍ

§ 3

Určení stavby podle účelu jejího užití

Pro oceňování podle této vyhlášky je stavba určena účelem užití vyplývajícím z kolaudačního rozhodnutí, popřípadě ze stavebního povolení. Nejsou-li zachovány doklady o účelu, pro který byla stavba povolena, nebo je-li užívána v rozporu s právním stavem, platí, že stavba je určena k účelu, pro který je svým stavebně technickým uspořádáním vybavena. Jestliže vybavení stavby nasvědčuje několika účelům, má se za to, že stavba je určena k účelu, ke kterému se užívá bez závad.5)

ODDÍL DRUHÝ

OCEŇOVÁNÍ NÁKLADOVÝM ZPŮSOBEM

§ 4

Budovy a haly

(1) Jako budovy a haly se oceňují stavby, které nelze zařadit podle účelu jejich užití mezi stavby oceňované podle § 5 až 12.

(2) Cena budovy a haly se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1 základní cenou za m3 stanovenou v závislosti na účelu užití a upravenou podle odstavce 3.

(3) Základní cena budovy uvedená v příloze č. 2 a haly uvedená v příloze č. 3 se násobí koeficienty K1 až K5 podle vzorce

kde

ZCU . . . . základní cena upravená,

ZC . . . . základní cena podle přílohy č. 2 nebo č. 3,

K1 . . . . koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce uvedený v příloze č. 4,

K2 . . . . koeficient přepočtu základní ceny podle velikosti průměrné zastavěné plochy podlaží v objektu, popřípadě samostatně oceňované části se vypočte podle vzorce , --------- ,

kde 0,92 a 6,60 jsou konstanty,

K3 . . . . koeficient přepočtu základní ceny podle průměrné výšky podlaží v objektu, popřípadě samostatně oceňované části podle vzorce

kde v je průměrná výška podlaží v metrech, 2,10, 2,80, 0,30 a 0,60 jsou konstanty,

K4 . . . . koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce

1 + (0,54 x n),

kde

0,54 je konstanta,

n je součet objemových podílů konstrukcí a vybavení s nadstandardním vybavením uvedených v příloze č. 14 v tabulce č. 1 pro budovy a v tabulce č. 2 pro haly snížený o součet objemových podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením zjištěných z uvedených tabulek. Dále platí, že

1. není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 14 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl z výše nákladů na její pořízení v době a místě ocenění,

2. chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 14, vynásobí se její stanovený objemový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu objemových podílů.

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20. Lze je překročit jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění.

K5 . . . . koeficient polohový podle přílohy č. 13.

(4) Podzemní budovy a podzemní haly se oceňují podle § 5.

§ 5

Stavby inženýrské a speciální pozemní

Cena inženýrské a speciální pozemní stavby se zjistí vynásobením počtu příslušné měrné jednotky m3, m2, m, kus nebo hektar základní cenou uvedenou v příloze č. 5 a násobí se koeficientem K5 uvedeným v příloze č. 13.

§ 6

Rodinné domy, rekreační chalupy a rekreační domky

(1) Cena rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domku6) se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1 základní cenou uvedenou v příloze č. 6 stanovenou v závislosti na druhu konstrukce a upravenou podle odstavce 2.

(2) Základní cena rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domku uvedená v příloze č. 6 se násobí koeficienty K4 a K5 podle vzorce

kde

ZCU . . . . základní cena upravená,

ZC . . . . základní cena podle přílohy č. 6,

K4 . . . . koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce

1 + (0,54 x n),

kde

0,54 je konstanta,

n je součet objemových podílů konstrukcí a vybavení uvedených v příloze č. 14 v tabulce č. 3 s nadstandardním vybavením snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením.

Dále platí postup podle bodů 1 a 2 uvedených u definice n v § 4 odst. 3.

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20. Lze je překročit jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění.

K5 . . . . koeficient polohový podle přílohy č. 13.

(3) Je-li rodinný dům užíván i k jiným účelům než k bydlení v rozsahu, který nemění charakter jeho užívání, ocení se celá stavba jako rodinný dům. Jestliže dojde ke změně charakteru užívání, stavba se ocení podle § 4.

(4) Hospodářské části, bez ohledu na to, zda jsou provozně nebo stavebně propojeny s obytnou částí, se ocení na základě skutečného účelu užití podle příslušných ustanovení této vyhlášky, přičemž obytná část, pokud splňuje kritéria rodinného domu, se ocení podle § 6. Koeficienty K1 až K4 se stanoví zvlášť pro hospodářskou část nezávisle na obytné části.

(5) Obdobně se postupuje při ocenění rekreační chalupy a rekreačního domku, pokud jejich část slouží k jiným účelům.

§ 7

Rekreační chaty a zahrádkářské chaty

(1) Cena rekreační chaty a zahrádkářské chaty7) se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1 základní cenou uvedenou v příloze č. 7 stanovenou v závislosti na druhu konstrukce a upravenou podle odstavce 2.

(2) Základní cena rekreační chaty a zahrádkářské chaty uvedená v příloze č. 7 se násobí koeficienty K4 a K5 podle vzorce

kde

ZCU . . . . základní cena upravená,

ZC . . . . základní cena podle přílohy č. 7,

K4 . . . . koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce

1 + (0,54 x n),

kde

0,54 je konstanta,

n je součet objemových podílů konstrukcí a vybavení uvedených v příloze č. 14 v tabulce č. 4 s nadstandardním vybavením snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením.

Dále platí postup podle bodů 1 a 2 uvedených v definici n v § 4 odst. 3.

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20. Lze je překročit jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění.

K5 . . . . koeficient polohový podle přílohy č. 13.

§ 8

Vedlejší stavby

(1) Cena vedlejší stavby se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1 základní cenou uvedenou v příloze č. 8 stanovenou v závislosti na druhu konstrukce a upravenou podle odstavce 2.

(2) V základní ceně je zahrnuto standardní vybavení uvedené v příloze č. 8. Při nižším než standardním vybavení se základní cena vynásobí koeficientem od 0,90 do 0,99 a při vyšším než standardním vybavení se základní cena vynásobí koeficientem od 1,01 do 1,10 podle skutečného vybavení. Použitý koeficient musí být zdůvodněn. Mezní koeficienty 0,90 a 1,10 mohou být překročeny jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění.

(3) Základní cena podle odstavců 1 a 2 se dále násobí koeficientem K5 uvedeným v příloze č. 13.

§ 9

Garáže

(1) Cena samostatné nebo řadové, jednopodlažní nebo dvoupodlažní garáže se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1 základní cenou uvedenou v příloze č. 9 stanovenou v závislosti na druhu konstrukce a upravenou podle odstavce 2.

(2) V základní ceně je zahrnuto standardní vybavení uvedené v příloze č. 9. Při nižším než standardním vybavení se základní cena vynásobí koeficientem od 0,90 do 0,99 a při vyšším než standardním vybavení se základní cena vynásobí koeficientem od 1,01 do 1,10. Mezní koeficienty 0,90 a 1,10 mohou být překročeny jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění.

(3) Základní cena podle odstavců 1 a 2 se dále násobí koeficientem K5 uvedeným v příloze č. 13.

(4) Pokud zastavěná plocha stavby nerozdělená příčkami přesáhne 100 m2 nebo stavba má více než dvě podlaží, cena garáže se zjistí podle § 4.

§ 10

Studny

(1) Cena studny se zjistí vynásobením počtu m hloubky studny cenou uvedenou v příloze č. 10 a připočte se cena příslušenství. Takto vypočtená cena studny se vynásobí koeficientem K5 uvedeným v příloze č. 13.

(2) Narážené studny se ocení jako vrtané studny s průměrem do 150 mm.

(3) Vrtané studny s průměrem od 500 mm výše se ocení jako studny kopané.

(4) Cena studny, která trvale neslouží svému účelu pro ztrátu vody nebo jinou podstatnou vadu, činí u kopané studny 20 % z ceny zjištěné podle odstavce 1, u vrtané nebo narážené studny je cena nulová.

§ 11

Venkovní úpravy

(1) Cena venkovních úprav se zjistí vynásobením počtu měrných jednotek základní cenou uvedenou v příloze č. 11, popřípadě v příloze č. 5. Pokud skutečná konstrukce venkovní úpravy neodpovídá způsobu provedení uvedenému v příloze č. 11, popřípadě v příloze č. 5 upraví se základní cena přiměřeně k odchylce.

(2) Cena venkovních úprav neuvedených v příloze č. 5 nebo č. 11 se zjistí podle nákladů na pořízení v době oceňování.

(3) Cena podle odstavce 1 nebo 2 se násobí koeficientem K5 uvedeným v příloze č. 13.

§ 12

Hřbitovní stavby a hřbitovní zařízení

Cena jednotlivých částí hřbitovní stavby se zjistí vynásobením počtu měrných jednotek základní cenou uvedenou v příloze č. 12. Cena celé stavby se zjistí jako součet cen jednotlivých částí s připočtením ceny za montáž a ceny hřbitovního zařízení vynásobený koeficientem K5 uvedeným v příloze č. 13.

§ 13

Kulturní památky

(1) Kulturní památka je stavba zapsaná v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek České republiky8) bez ohledu na účel, jemuž ke dni oceňování slouží.

(2) Cena stavby, která je kulturní památkou, se zjistí podle příslušného § 4 až 12, § 17 a 19. K této ceně se připočte cena uměleckých a uměleckořemeslných děl, která jsou součástí stavby, zjištěná podle znaleckého posudku.

§ 14

Byty a nebytové prostory

(1) Cena bytu nebo nebytového prostoru se vypočte jako podíl z ceny budovy zjištěné pro její druh podle ustanovení tohoto oddílu. Velikost tohoto podílu se rovná poměru podlahové plochy oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru k součtu podlahových ploch všech bytů a nebytových prostor, do něhož se nezapočítají plochy společného příslušenství stavby.

(2) Cena příslušenství budovy, které není stavebně její součástí, jako jsou zejména venkovní úpravy, studny, vedlejší stavby, které výhradně slouží společnému užívání, a cena pozemku, se zjistí podle ustanovení tohoto oddílu a pro účely ocenění bytu nebo nebytového prostoru se započte do ceny budovy.

§ 15

Nedokončené stavby

Cena nedokončené stavby se zjistí podle ustanovení tohoto oddílu vyhlášky na základě projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, a není-li projektová dokumentace, podle předpokládaného stavu stavby po jejím dokončení a sníží se podle stupně rozestavěnosti o podíly chybějících a nedokončených konstrukcí uvedených v příloze č. 14. Pro stavby neuvedené v příloze č. 14 se výše podílů nedokončených konstrukcí zjistí odborným odhadem.

§ 16

Stavby určené k odstranění

(1) Cena stavby, která byla stavebním úřadem určena k odstranění, se zjistí jako obvyklá cena použitelného materiálu z jejího odstranění a sníží se o nezbytné náklady na zbourání a odklizení materiálu, popřípadě o náklady na úpravu terénu.

(2) Převýší-li náklady na zbourání a odklizení materiálu a popřípadě náklady na úpravu terénu obvyklou cenu použitelného materiálu, je cena stavby nulová.

§ 17

Jiné stavby

Ceny staveb, které v této vyhlášce nejsou výslovně uvedeny, se zjistí podle výše nákladů, které by byly nutné na její pořízení v místě stavby a v době jejího oceňování, nebo porovnáním s cenou srovnatelné stavby podle příslušných kritérií, zjištěnou podle této vyhlášky.

§ 18

Stavby bez základů

Stavby, které nejsou spojeny se zemí pevným základem,11) se ocení podle příslušných ustanovení této vyhlášky s tím, že zjištěná cena se násobí koeficientem 0,90.

§ 19

Opotřebení

(1) Cena zjištěná podle § 4 až 14 a cena kulturních památek se sníží o opotřebení způsobem stanoveným v příloze č. 14.

(2) U nedokončené stavby narušené povětrnostními nebo jinými vlivy a u jiné stavby podle § 17 se cena sníží o opotřebení přiměřeně.

(3) Při výpočtu opotřebení stavby bez základů se přihlédne k její kratší životnosti oproti nemovité stavbě obdobného charakteru a životnost uvedená v příloze č. 14 se zpravidla sníží o 20 až 40 %.

ODDÍL TŘETÍ

OCEŇOVÁNÍ VÝNOSOVÝM ZPŮSOBEM

Domy s nájemními byty

§ 20

Cena domu, ve kterém ze součtu podlahových ploch bytů a nebytových prostorů nejméně 80 % připadá na byty, přičemž z více než poloviny počtu bytů se k datu oceňování platí nájemné (dále jen "nájemní dům"), je aritmetickým průměrem ceny zjištěné nákladovým způsobem a ceny zjištěné výnosovým způsobem. Do počtu bytů s nájemným se zahrnují i bezúplatně užívané byty kromě bytů vlastníků nájemního domu, které nebyly v době ocenění pronajaty.

§ 21

(1) Při oceňování nájemních domů výnosovým způsobem se cena zjistí podle vzorce

kde

CV . . . . cena nájemního domu zjištěná výnosovým způsobem,

N . . . . roční nájemné z bytů a nebytových prostorů (dále jen "roční nájemné"),

p . . . . míra kapitalizace v procentech stanovená Ministerstvem financí.

(2) Roční nájemné je souhrn měsíčního nájemného z pronajatých i nepronajatých bytů a nebytových prostorů přepočteného na kalendářní rok. Do ročního nájemného se zahrne i propočtené nájemné za byty a nebytové prostory užívané vlastníkem oceňovaného nájemního domu a dále i za byty i nebytové prostory bezúplatně užívané. Do ročního nájemného se nezahrnují ceny služeb poskytovaných s užíváním bytu a nebytových prostorů.12)

(3) Roční nájemné se zjistí podle nájemních smluv. V případech, kdy nájemní smlouvy nejsou k dispozici, nebo kdy byt nebo nebytový prostor užívá vlastník oceňovaného nájemního domu, nebo kdy jsou užívány bezúplatně, se roční nájemné zjistí ve výši nájemného podle cenových předpisů.13)

(4) Roční nájemné zjištěné podle odstavců 2 a 3 se sníží o

a) roční částku daně z nemovitosti, nevztahuje-li se na nájemní dům osvobození od této daně,

b) roční částku zaplaceného pojistného z nájemního domu,

c) průměrné roční odpisy, náklady na běžnou údržbu, opravy a správu nájemního domu v maximální celkové výši 4 % z ceny oceňovaného nájemního domu zjištěné nákladovým způsobem,

d) roční nájemné zaplacené z pozemku vedeného v katastru nemovitostí14) jako zastavěná plocha a nádvoří náležející k oceňovanému nájemnímu domu.

(5) Má-li roční nájemné snížené podle odstavce 4 nulovou nebo zápornou hodnotu, je cena zjištěná výnosovou metodou nulová.

ČÁST TŘETÍ

OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ

§ 22

Druhy pozemků

Druh pozemku se posuzuje podle stavu uvedeného v katastru nemovitostí.15) Je-li skutečný stav v rozporu s právním stavem uvedeným v katastru nemovitostí, vychází se při oceňování ze skutečného stavu.

§ 23

Stavební pozemky

(1) Základní cena za m2 stavebního pozemku činí:

a) 1700 Kč v hlavním městě Praze,

b) 800 Kč ve statutárních městech,16) Františkových Lázních, Mariánských Lázních,

c) 500 Kč v Českém Krumlově, Jáchymově, Karviné, Luhačovicích, Poděbradech a Teplicích,

d) 250 Kč v obcích s počtem obyvatel podle posledního sčítání lidu nad 25 tisíc,

e) 150 Kč v obcích nad 15 tisíc obyvatel do 25 tisíc obyvatel a v Jeseníku,

f) 100 Kč v obcích nad 5 tisíc obyvatel do 15 tisíc obyvatel,

g) 70 Kč v obcích nad 2 tisíce obyvatel do 5 tisíc obyvatel,

h) 40 Kč v obcích nad 1 tisíc obyvatel do 2 tisíc obyvatel,

i) 25 Kč v obcích do 1 tisíce obyvatel.

Tato cena se upraví podle přílohy č. 15 tabulky č. 1.

(2) Základní cenou za m2 stavebního pozemku pro rekreační a zahrádkářské chaty je cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až i) násobená koeficientem 0,75, nejvýše však 100 Kč za m2. Tato cena se upraví podle přílohy č. 15 tabulky č. 2.

(3) Cenou za m2 zahrady nebo ostatní plochy, které tvoří jednotný funkční celek se stavbou a stavebními pozemky oceňovanými podle odstavců 1 a 2, je cena vypočtená podle odstavců 1 a 2 násobená koeficientem 0,40. Cena za 1 m2 zahrady a cena za 1 m2 ostatní plochy nesmí být nižší než cena podle § 27 odst. 2. Za jednotný funkční celek se považuje soubor reálně existujících pozemků tvořený zastavěnou plochou a zahradou, pokud se nejedná o zemědělskou půdu, nebo ostatní plochou evidovanou v katastru nemovitostí, popřípadě nezastavěnou částí původního stavebního pozemku, který vznikl za účelem využití stavby a který je ve vlastnictví stejného subjektu.

(4) Pokud jsou v katastru nemovitostí pod označením "ostatní plochy" uvedeny dráhy a jejich provozní plochy, dálnice včetně nájezdu a dalších ploch sloužících k provozu dálnice, silnice I. až III. třídy, místní a účelové komunikace včetně parkovacích ploch, veřejná prostranství, plochy letišť a přístavů, nejsou-li užívány k podnikání za úplatu, chodníky a parkové cesty, popřípadě pozemky k takovým účelům určené4), ocení se podle odstavce 1 písm. a) až i) a násobí se koeficientem 0,70. Tyto ceny se dále neupravují.

(5) Stanoví-li obec17) ceny stavebních pozemků vydáním cenové mapy, použijí se pro oceňování stavebních pozemků v obci ceny v ní uvedené. Oceňování podle odstavců 1 až 4 a podle § 27 se neuplatní. Cenová mapa se zpracuje a vyhlašuje způsobem stanoveným v § 24.

§ 24

Cenové mapy stavebních pozemků

(1) Cenová mapa stavebních pozemků je grafické znázornění stavebních pozemků na území obce nebo její části v měřítku 1 : 5000, popřípadě v měřítku podrobnějším, s vyznačenými cenami. Stavební pozemky v cenové mapě se ocení skutečně sjednanými cenami obsaženými v kupních smlouvách.

(2) Nejsou-li sjednané ceny stavebních pozemků v dané obci podle odstavce 1 k dispozici nebo nelze-li je použít, protože již neodpovídají úrovni sjednaných cen porovnatelných pozemků ke dni vypracování cenové mapy, zjistí se porovnávacím způsobem na základě porovnání se sjednanými cenami obdobných pozemků v dané obci nebo v jiných obcích spadajících do stejné skupiny podle počtu obyvatel uvedené v § 23 odst. 1. Při porovnání se vychází ze shodného účelu užití, z obdobné polohy v obci a ze shodné stavební vybavenosti pozemku. Tyto údaje o postupu porovnání jsou uvedeny v textové části cenové mapy, která popřípadě obsahuje další vysvětlivky.

(3) Jestliže nelze cenu stavebního pozemku zjistit podle odstavce 1 nebo 2, do cenové mapy se cena takového pozemku neuvede a pozemek se ocení podle § 23.

(4) Návrh cenové mapy stavebních pozemků nebo její změny předkládá obec před jejím vydáním obecně závaznou vyhláškou17) Ministerstvu financí k vyjádření. Neobdrží-li obec vyjádření ministerstva do 30 dnů od doručení návrhu, má se za to, že s ním souhlasí. Obec zašle vyhlášku současně s jejím vyhlášením Ministerstvu financí k uveřejnění v Cenovém věstníku.

(5) Koncem každého kalendářního roku se obecně závaznou vyhláškou obce doplňují cenové mapy o ceny stavebních pozemků zjištěné způsobem podle odstavců 1 a 2. Přitom platí postup podle odstavce 4.

(6) Změní-li se druh, charakter nebo určení pozemků, zjistí se nová cena pozemku způsobem podle odstavce 1 nebo 2.

(7) Do cenové mapy pozemků uložené v obci smí na požádání nahlížet kdokoliv bezplatně.

§ 25

Zemědělské pozemky

(1) Základní cena pozemku zapsaného v katastru nemovitostí jako orná půda, ovocný sad, zahrada, vinice, chmelnice, louka a pastvina se zjistí podle bonitovaných půdně ekologických jednotek uvedených v příloze č. 16.

(2) Cena podle odstavce 1 se upraví o další vlivy podle přílohy č. 17.

(3) Nezpevněné polní cesty, které jsou v katastru nemovitostí součástí druhu pozemku ostatní plochy, se ocení cenou přilehlých zemědělských pozemků podle odstavců 1 a 2. Jsou-li ceny těchto pozemků rozdílné, použije se cena nejvyšší.

(4) Pro ocenění zemědělských pozemků, které nebyly bonitovány, se použijí průměrné ceny pro jednotlivá katastrální území podle zvláštních předpisů.18)

§ 26

Lesní pozemky a zalesněné nelesní pozemky

(1) Základní cena lesního pozemku a zalesněného nelesního pozemku (dále jen "lesní pozemek") se zjišťuje za lesní pozemek podle cen plošně převládajících souborů lesních typů. Ceny za m2 pro jednotlivé soubory lesních typů jsou uvedeny v příloze č. 18.

(2) Pokud soubor lesních typů na oceňovaném pozemku není v příloze č. 18 uveden, použije se cena souboru nejblíže srovnatelného.

(3) Při nesouladu mezi údaji o způsobu využití lesního pozemku v katastru nemovitostí19) a skutečným stavem se cena zjišťuje podle skutečného stavu.

(4) Základní cena podle odstavce 1 se upraví podle přílohy č. 19 se zdůvodněním.

§ 27

Jiné pozemky

(1) Hospodářsky nevyužitelné pozemky a neplodná půda, například roklina, vysoká mez s kamením, ochranná hráz, skály se oceňují cenou 0,50 Kč za m2.

(2) Pozemky neuvedené v odstavci 1 a pozemky, které nejsou stavebními, zemědělskými a lesními pozemky a vodními plochami, se oceňují cenou 5 Kč za m2.

ČÁST ČTVRTÁ

OCEŇOVÁNÍ VODNÍCH PLOCH

§ 28

(1) Cena rybníka určeného pro chov ryb a vodní drůbeže (CRI) se zjistí jako součet ceny pozemku (CPI) a ceny stavby (CSI) podle vzorce

(2) Ceny rybníků neuvedených v odstavci 1 a malých vodních nádrží (CRII) se zjistí jako součet ceny pozemku (CPII) a ceny stavby (CSII) podle vzorce

(3) Cena velkých vodních nádrží se zjistí jako součet ceny inženýrské stavby podle § 5 a ceny pozemku podle § 27 odst. 1. Stejně se ocení i pozemky ostatních malých vodních nádrží.

(4) Cena za m2 pozemku rybníků uvedených v odstavcích 1 a 2 (CPI, CPII) činí 2 Kč.

(5) Cena stavby rybníků uvedených v odstavcích 1 a 2 se zjistí podle výše nákladů, které by byly nutné na její pořízení v místě stavby v době jejího ocenění a násobí se koeficienty KR1 až KR9 podle vzorce

a) pro rybníky s chovem ryb a vodní drůbeže

b) pro ostatní rybníky a malé vodní nádrže

Výpočet ceny stavby, charakteristika a hodnoty koeficientů KR1 až KR9 jsou uvedeny v příloze č. 20.

(6) Cena rybničních objektů neuvedených v příloze č. 20 se zjistí podle oddílu druhého části druhé vyhlášky.

(7) Vodní plochy, na nichž nejsou stavby, se oceňují cenou 0,50 Kč za m2.

ČÁST PÁTÁ

OCEŇOVÁNÍ TRVALÝCH POROSTŮ

ODDÍL PRVNÍ

LESNÍ POROSTY

Oceňování lesního porostu

§ 29

(1) Cena lesního porostu je součtem cen jednotlivých skupin dřevin uvedených v příloze č. 21 vážených jejich plošným zastoupením v porostu.

(2) Základní cena za m2 jednotlivých skupin dřevin se vytvoří podle vzorce

kde

Ha = cena skupiny dřevin ve věku ke dni ocenění,

Au = cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku obmýtí u pro příslušný bonitní stupeň,20)

c = náklady na zajištěnou kulturu,

fa = věkový hodnotový faktor pro obmýtí u, věk ke dni ocenění a příslušný bonitní stupeň,

Ba = zakmenění ve věku ke dni ocenění.

(3) Údaje o zastoupení dřevin v lesním porostu, o jejich věku, bonitním stupni a zakmenění se zjistí z lesního hospodářského plánu21) a ověří se, popřípadě upraví podle skutečného stavu.

(4) Cena mýtní výtěže Au ve věku u podle jednotlivých skupin dřevin, obmýtí a bonitních stupňů je uvedena v příloze č. 22. Pro neuvedené obmýtí se cena mýtní výtěže Au, zjistí jako přiměřená hodnota interpolací po posouzení skutečného stavu lesního porostu.

(5) Obmýtí u se přebírá z lesního hospodářského plánu. Je-li v něm uvedené obmýtí nižší než nejnižší obmýtí pro danou skupinu dřevin stanovené v příloze č. 22, použije se pro ocenění toto nejnižší obmýtí. Je-li v lesním hospodářském plánu uvedeno obmýtí vyšší než v příloze č. 22 stanovené nejvyšší obmýtí pro danou skupinu dřevin, použije se pro ocenění toto nejvyšší obmýtí.

(6) Náklady na m2 zajištěné kultury c podle skupin dřevin jsou uvedeny v příloze č. 23. Náklady na zajištěnou kulturu zahrnují výdaje na založení lesního porostu, na potřebnou ochranu kultury, na odvrácení případných rizik a na ošetřování kultury až do doby zajištění kultury22) a nezahrnují náklady vynakládané po uplynutí doby zajištění kultury, jako jsou zejména náklady na péči o mlaziny a náklady na pročistky a prořezávky.

(7) Věkový hodnotový faktor fa pro příslušné obmýtí je uveden v příloze č. 24.

(8) Pro obmýtí neuvedené v příloze č. 24 se cena za m2 skupiny dřevin vypočte podle vzorce

--,

kde

fa se převezme z přílohy č. 24 pro nejblíže vyšší tabulkové obmýtí,

-- je opravný faktor pro obmýtí, kde číselná hodnota fuv se převezme z přílohy č. 24 pro věk odpovídající hledanému obmýtí ze stejného sloupce, jako hodnota fa.

(9) Je-li skutečný věk dřevin vyšší než obmýtí pro danou skupinu dřevin uvedené v příloze č. 24, má věkový hodnotový faktor fa hodnotu jedna.

§ 30

(1) Není-li lesní hospodářský plán vyhotoven, zjistí se údaje o zastoupení dřevin v lesním porostu, o jejich věku, bonitním stupni a zakmenění podle skutečnosti. Ocenění se provede podle § 29 s použitím nejnižšího obmýtí uvedeného v příloze č. 24.

(2) Je-li cena mýtní výtěže Au nižší než náklady na zajištěnou kulturu c, například u lesů s nízkou produkcí, jsou základní cenou lesního porostu náklady na zajištěnou kulturu c uvedené v příloze č. 23.

(3) Základní cenou nezajištěné kultury je součet nákladů vynakládaných v jednotlivých letech podle stáří kultury uvedený v příloze č. 23 upravené podle podílu skutečného a stanoveného minimálního počtu jedinců.23)

§ 31

Cenové srážky a přirážka

(1) Základní ceny skupin dřevin zjištěné podle § 29 a 30 se upraví podle přílohy č. 25 tabulek č. 1 a 2 se zdůvodněním.

(2) Jsou-li splněny podmínky pro uplatnění více druhů srážek, lze základní cenu snížit výjimečně až o 90 %.

§ 32

Lesní porosty na nelesních pozemcích

(1) Lesní porosty na nelesních pozemcích se oceňují podle § 29 až 31, popřípadě podle § 33.

(2) Skupiny stromů a jejich řady na nelesních pozemcích s výměrou do 1000 m2 nebo ve skupinách s počtem menším než 50 stromů, se oceňují podle § 34.

(3) Sousedí-li skupina stromů na nelesních pozemcích s lesními porosty na lesních pozemcích, oceňuje se podle § 29 až 31 nebo § 33 i v případech, jde-li o skupinu menší než 50 stromů nebo je-li na výměře menší než 1000 m2.

§ 33

(1) Lesní porost na lesních i nelesních pozemcích, který má výměru do jednoho hektaru včetně lze pro účely daní a poplatků ocenit i způsobem podle přílohy č. 26.

(2) Cena lesního porostu je součtem cen zjištěných pro jednotlivé skupiny dřevin uvedené v příloze č. 21.

(3) Cena jednotlivých skupin dřevin se zjistí podle vzorce

kde

CSD = cena skupiny dřevin,

VLP = výměra lesního porostu v m2,

PSD = podíl skupiny dřevin v lesním porostu,

ZLP = zakmenění lesního porostu,

CLP = cena lesního porostu v Kč za m2 pro jehličnaté porosty uvedená v tabulce č. 2 a pro listnaté porosty uvedená v tabulce č. 3 přílohy č. 26,

SSBSD = součinitel srovnávací bonity skupiny dřevin uvedený v tabulce č. 1 přílohy č. 26.

ODDÍL DRUHÝ

OSTATNÍ POROSTY

§ 34

Ovocné dřeviny, vinná a chmelová réva a okrasné rostliny

(1) Ceny ovocných dřevin, vinné a chmelové révy se zjistí výnosovým způsobem. Základní ceny a způsob jejich úpravy jsou uvedeny

a) pro ovocné dřeviny v příloze č. 27,

b) pro vinnou révu včetně zařízení vinic v příloze č. 28,

c) pro chmelovou révu včetně zařízení chmelnic v příloze č. 29.

(2) Ceny okrasných rostlin jsou uvedeny v příloze č. 30.


ČÁST ŠESTÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 35

(1) Je-li stavba provedena ze dvou nebo více podstatně odlišných konstrukčních systémů, ocení se odlišné části samostatně podle příslušných ustanovení této vyhlášky.

(2) Je-li stavba určena nebo užívána k různým účelům, ocení se podle převažujícího účelu užití, lze-li tento jednoznačně určit, přičemž se nepřihlíží k půdním a podkrovním prostorům zemědělských staveb užívaným ke skladování zemědělských produktů. Není-li to možné, ocení se počet měrných jednotek stavby užívaný ke stejnému účelu cenou za příslušnou měrnou jednotku stanovenou ve vyhlášce. Půdní a sklepní prostory, pokud nejsou užívány nebo upraveny k užívání pro určitý účel, se rozdělí poměrem objemů obestavěných prostorů užívaných k různým účelům a ocení se cenou stanovenou v této vyhlášce, kromě § 6, pro daný účel užívání.

(3) Zjištěná cena oceňovaných nemovitostí včetně staveb bez základů se zaokrouhlí na desetikoruny.

(4) Při prodeji stavby, pozemku a trvalého porostu právnické osobě, jejímž společníkem anebo v případě akciové společnosti nebo zájmového sdružení právnických osob24) zakladatelem je zahraniční osoba, předloží prodávající25) Ministerstvu financí do 30 dnů od pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu do katastru nemovitostí informaci o ceně zjištěné podle této vyhlášky, včetně dokladu o způsobu ocenění, a o ceně sjednané.

§ 36

(1) Nejsou-li ceny v cenové mapě vydané před účinností této vyhlášky stanoveny v souladu s touto vyhláškou, oceňují se stavební pozemky od 1. července 1995 podle této vyhlášky.

(2) Pro zjišťování ceny výnosovým způsobem podle § 21 platí míra kapitalizace 14 %.

§ 37

Zrušuje se vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 110/1992 Sb., vyhlášky č. 611/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 38/1993 Sb.

§ 38

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1994.


Ministr:

Ing. Kočárník CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 121 občanského zákoníku.

2) § 2 písm. e) a § 8 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).

3) § 1 písm. a) zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor.

4) § 6 vyhlášky Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky č. 378/1992 Sb.

4a) Např. vyhláška Národního výboru hlavního města Prahy č. 5/1979 Sb. NVP o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 1/1994 Sb. hl. m. Prahy.

4b) § 5 odst. 2 vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb, o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb, o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

5) § 85 a 104 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

6) § 44 odst. 1, § 49 a 50 vyhlášky Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb.

7) § 47, 48, 51 a 53 vyhlášky č. 83/1976 Sb., ve znění vyhlášky č. 45/1979 Sb.

8) § 7 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

9) § 14 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění zákona č. 242/1992 Sb.

10) § 8 zákona č. 72/1994 Sb.

11) § 119 odst. 2 občanského zákoníku.

12) § 11 vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná za užívání bytu.
§ 1 odst. 3 vyhlášky Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 585/1990 Sb., o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor, ve znění vyhlášky č. 168/1994 Sb.

13) Vyhláška č. 585/1990 Sb., ve znění vyhlášky č. 168/1994 Sb. a vyhláška č. 176/1993 Sb.

14) Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

15) § 3 odst. 3 vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

16) § 3 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb.

17) § 4a odst. 1 písm. d) zákona ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb.

18) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků.

19) Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb.

20) Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 13/1978 Sb., o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a lesním hospodářském plánování.

21) § 22 odst. 2 zákona č. 61/1977 Sb., o lesích.
§ 2 a 3 zákona ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství.

22) § 1 odst. 5 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 248/1993 Sb., o zakládání a obnovování lesních porostů.

23) § 1 odst. 2 vyhlášky č. 248/1993 Sb.

24) § 20f občanského zákoníku.

25) § 12 zákona č. 526/1990 Sb.


Seznam příloh

Příloha č. 1- Měření a výpočet výměr staveb a jejich částí
Příloha č. 2- Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení
Příloha č. 3- Základní ceny za m3 obestavěného prostoru haly a její standardní vybavení
Příloha č. 4- Koeficienty přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce - K1
Příloha č. 5- Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních
Příloha č. 6- Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků a jejich standardní vybavení
Příloha č. 7- Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreačních chat a zahrádkářských chat a jejich standardní vybavení
Příloha č. 8- Základní ceny za m3 obestavěného prostoru vedlejších staveb a jejich standardní vybavení
Příloha č. 9- Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáží a jejich standardní vybavení
Příloha č. 10- Ceny studní
Příloha č. 11- Základní ceny venkovních úprav a způsob jejich provedení
Příloha č. 12- Základní ceny hřbitovních staveb a hřbitovních zařízení
Příloha č. 13- Koeficient polohový - K5
Příloha č. 14- Opotřebení staveb
Příloha č. 15- Úprava základních cen stavebních pozemků
Příloha č. 16- Základní ceny zemědělských pozemků
Příloha č. 17- Úprava základních cen zemědělských pozemků
Příloha č. 18- Základní ceny za m2 lesních pozemků
Příloha č. 19- Úprava základních cen lesních pozemků
Příloha č. 20- Určení ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu
Příloha č. 21- Přiřazení jednotlivých dřevin do skupin lesních dřevin
Příloha č. 21a- Převodní tabulky bonitních stupňů lesních dřevin
Příloha č. 22- Ceny za m2 mýtní výtěže Au v obmýtí u při zakmenění 1,0 podle skupin lesních dřevin
Příloha č. 23- Náklady na m2 zajištěné kultury c podle skupin lesních dřevin
Příloha č. 24- Věkové hodnotové faktory fa pro skupiny lesních dřevin při různém obmýtí
Příloha č. 25- Úprava základních cen lesních porostů
Příloha č. 26- Ocenění lesních porostů podle § 33
Příloha č. 27- Ceny ovocných dřevin
Příloha č. 28- Ceny vinné révy včetně zařízení vinic
Příloha č. 29- Ceny chmelové révy včetně zařízení chmelnic
Příloha č. 30- Ceny okrasných rostlin

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

Měření a výpočet výměr staveb1) a jejich částí

Pro účely měření a výpočtu výměr staveb se vymezují jednotlivé měřené prostory a plochy. Měření a výpočet se provádějí v metrech, v metrech čtverečních nebo v metrech krychlových, vždy se zaokrouhlením na dvě desetinná místa.

1. Délky

(1) Délky se uvádějí v metrech. Při kontrolním měření se původní délka považuje za správnou, pokud se kontrolní měření neodlišuje o více než 1 % z původně naměřené délky, u staveb oceňovaných podle § 4, § 6 až 9 a § 12.

(2) Délky pro zjištění zastavěné plochy staveb se měří v ortogonálním průmětu do vodorovné roviny.

(3) Měření staveb oceňovaných za jednotku délky se provádí u:

a) podzemních potrubí, kabelových tras, přípojek a podezdívek plotů po povrchu terénu,

b) nadzemních silnoproudých a slaboproudých vedení jako součet nejkratších vzdušných vzdáleností mezi podporami, přičemž k průhybu se nepřihlíží,

c) nadzemních vedení ostatních ve skutečných délkách.

(4) Pro zjištění plošných výměr zpevněných ploch a komunikací se měří skutečné rozměry.

2. Zastavěná plocha stavby (ZP)

(1) Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních a podzemních podlaží do vodorovné roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají.

(2) Zastavěnou plochou nadzemní části stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních podlaží do vodorovné roviny.

(3) Zastavěnou plochou podzemní části stavby se rozumí plocha, ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech podzemních podlaží do vodorovné roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají.

3. Měření podlaží

(1) Podlažím se pro výpočet výměr rozumí část stavby o světlé výšce nejméně 1,70 m oddělená

a) dole dolním lícem podlahy tohoto podlaží,

b) nahoře dolním lícem podlahy následujícího podlaží,

c) u nejvyššího podlaží horním lícem stropní konstrukce, případně podlahy půdy u střech, resp. částí bez půdního prostoru průměrnou rovinou horního líce zastřešení,

d) u staveb a nejvyšších podlaží, tedy i podkroví, která nemají strop, vnějším lícem hřebene střechy.

(2) Podlažím je i podkroví nebo podzemí, jímž se rozumí přístupný prostor o světlé výšce nejméně 1,70 m alespoň v jednom místě, stavebně upravený k účelům využití.

(3) Podlaží se rozdělují na podzemní a nadzemní. Za podzemní podlaží se považuje každé podlaží, které má úroveň horního líce podlahy v průměru níže než 0,80 m pod úrovní okolního terénu ve styku s lícem budovy. Pro výpočet průměru se uvažují místa ve čtyřech reprezentativních rozích posuzovaného podlaží.

(4) Nadzemní podlaží (NP) se číslují směrem nahoru jako první nadzemní podlaží (1.NP), druhé nadzemní podlaží (2.NP) a tak dále. Je-li podlaha části podlaží výše nejméně o jednu a nejvýše o dvě třetiny výšky podlaží, je možno je označit jako mezipatro (MeP), s pořadovým číslem odvozeným od podlaží nejblíže nižšího (tedy mezi 1. NP a 2. NPje 1. MeP).

(5) Podzemní podlaží (PP) se číslují směrem dolů jako první podzemní podlaží (1. PP), druhé podzemní podlaží (2.PP) a tak dále. Je-li podlaha části podlaží níže nejméně o jednu a nejvýše o dvě třetiny výšky podlaží, je možno je označit jako mezipatro (MePP) s pořadovým číslem odvozeným od podlaží nejblíže vyššího (tedy mezi 1.NP a 1.PP je 1.MePP).

(6) Při popisu budovy se uvádí počet nadzemních podlaží včetně podlaží o menší ploše a obdobně počet podzemních podlaží, například budova se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím.

3.1. Výšky podlaží

(1) Světlou výškou podlaží se rozumí svislá vzdálenost mezi horním lícem podlahy a rovinou spodního líce stropu nebo zavěšeného stropního podhledu tohoto podlaží. U trámových stropů s viditelnými trámy se měří po spodní líc podhledu stropu mezi trámy, u stropů klenbových do spodního líce vrcholu klenby. U stropů šikmých se zjišťuje k nejvyššímu bodu zešikmení.

(2) Výškou podlaží se rozumí vzdálenost mezi lícem nášlapných vrstev podlah nižšího a vyššího podlaží. U jednopodlažních objektů bez půdního prostoru a u nejvyššího podlaží u staveb s plochou střechou se výškou podlaží rozumí světlá výška podlaží zvětšená o 0,20 m. V případě různých výšek v posuzovaném podlaží se uvažuje výška té části podlaží, která má největší zastavěnou plochu. Není-li k dispozici výkresová dokumentace řezů budovy v dostačujícím měřítku a současně není možno provést měření výšky podlaží bez nepřiměřených obtíží, je možno výšku uvažovat z výšky světlé, zvětšené o 0,30 m. Na tento způsob zjištění výšky je nutno v ocenění upozornit. Výškou podlaží, které je podkrovím a nemá strop, je vzdálenost mezi lícem nášlapné vrstvy podlahy podkroví a horním lícem hřebene u sedlových střech a nejvyšším vnějším lícem sešikmení či zaoblení části zastřešení netvořící přesah u střech ostatních.

(3) Průměrnou výškou podlaží se rozumí vážený průměr všech výšek podlaží oceňované stavby nebo její části. Jako váha se použijí velikosti zastavěné plochy příslušného podlaží.

3.2. Zastavěná plocha podlaží

(1) Zastavěnou plochou podlaží se rozumí plocha půdorysného řezu v úrovni horního líce podlahy tohoto podlaží, vymezená vnějším lícem obvodových konstrukcí tohoto podlaží včetně omítky. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je vnějším obvodem obalová čára vedená vnějším lícem svislých konstrukcí. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha podlaží vymezena ortogonálním průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny.

(2) Do zastavěné plochy podlaží se započte i plocha, v níž není strop nižšího podlaží, například schodiště, haly a dvorany probíhající přes více podlaží. Započítává se plocha prostor podloubí, průjezdů a podobně, které jsou součástí nosných konstrukcí staveb. Pokud nejsou součástí nosných konstrukcí staveb, oceňují se samostatně.

(3) Průměrná zastavěná plocha podlaží se zjistí jako součet zastavěných ploch všech podlaží dělený počtem podlaží.

4. Podlahová plocha bytu a nebytových prostor se měří v m2 a nezapočítává se plocha okenních a dveřních ústupků.

5. Obestavěný prostor stavby (OP)

(1) Obestavěný prostor stavby se vypočte jako součet obestavěného prostoru spodní stavby, vrchní stavby a zastřešení. Obestavěný prostor základů se neuvažuje.

(2) Obestavěný prostor spodní stavby je ohraničen

a) po stranách vnějším pláštěm bez izolačních přizdívek. Zdi a větrací a osvětlovací prostory o šířce větší než 0,15 m se uvažují celým rozměrem,

b) dole spodním lícem podlahy nejnižšího podzemního podlaží nebo prostoru, který není podlažím, není-li měřitelné nebo podlahová konstrukce chybí, připočte se 0,10 m;

c) nahoře spodním lícem podlahy 1.NP.

(3) Obestavěný prostor vrchní stavby je ohraničen

a) po stranách vnějšími plochami staveb,

b) dole spodním lícem podlahy 1.NP; pokud je u nepodsklepených staveb nebo jejich částí podlaha prvního nadzemního podlaží výše než přiléhající terén, připočte se i prostor obestavěný podezdívkou ohraničený dole průměrnou rovinou terénu u nepodsklepené části, nahoře spodním lícem podlahy 1.NP; v případě, že je podsklepená jen část stavby, připočte se 0,10 m na konstrukci podlahy vždy, není-li tato měřitelná nebo jestliže podlahová konstrukce neexistuje a již se nepřipočítává na podlahovou konstrukci částečného podzemního podlaží,

c) nahoře

- v části, nad níž je půda, horním lícem podlahy půdy,

- v části, nad níž je plochá střecha nebo sklonitá střecha bez půdního prostoru, vnějším lícem střešní krytiny, u teras horním lícem dlažby.

(4) Obestavěný prostor zastřešení u střech sklonitých s půdním prostorem, popřípadě s podkrovím se vypočte jako objem geometrického tělesa.

(5) Neodečítají se

a) otvory a výklenky v obvodových zdech,

b) lodžie, vsunuté (zapuštěné) balkony, verandy a podobně,

c) nezastřešené průduchy a světlíky do 6 m2 půdorysné plochy.

(6) Neuvažují se

a) balkony a přístřešky vyčnívající průměrně nejvýše 0,50 m přes líc zdi,

b) římsy, pilastry, půlsloupy,

c) nadstřešní zdivo, vikýře s pohledovou plochou do 1,5 m2 včetně, jako jsou atiky, komíny, ventilace, přesahující požární a štítové zdi,

(7) Připočítají se balkony a nezakryté pavlače vyčnívající před líc zdi více než 0,50 m, a to objemem zjištěným vynásobením půdorysné plochy výškou 1 m.

6. Obestavěný prostor dalších stavebních objektů

(1) Žumpy, septiky, podzemní nádrže a bazény, podzemní kanály pro vedení (kolektory) a podobně, jejichž obestavěný prostor je ohraničen

a) po stranách vnějším lícem obvodových konstrukcí včetně izolací a přizdívek; nejsou-li měřitelné, uvažuje se tloušťka stěn 0,30 m,

b) dole spodním lícem konstrukce dna včetně izolací a ochranných vrstev; není-li měřitelné, uvažuje se tloušťka dna 0,35 m,

c) nahoře vrchním lícem stropní konstrukce; není-li měřitelné, uvažuje se tloušťka stropní konstrukce 0,30 m

- u objektů zčásti nadzemních horním lícem konstrukce vrchní části,

- u nezakrytých bazénů rovinou horního okraje obvodových stěn.

(2) Ploty se měří za m2 pohledové plochy ohraničené vnějším obrysem. Podezdívky se měří za běžný metr z nižší úrovně terénu.

(3) U ohradní a opěrné zdi je obestavěný prostor dán skutečným objemem nadzemní části měřené z nižší úrovně terénu.

1) § 1 vyhlášky Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení

TypÚčel užití budovyKč/m3
Azdravotní péče a služby2740,-
Bkomunální služby2830,-
Cvyúka a výchova2538,-
Dvěda, osvěta a kultura2611,-
Etělovýchova2579,-
Fřízení a administrativa2807,-
Gspolečné ubytování a rekreace2710,-
Hobchod a společné stravování2669,-
Isociální péče2239,-
Jdomy bytové typové1950,-
Kdomy bytové netypové2150,-
Lvýrobní, pro průmysl, speciální2786,-
Mvýrobní pro energetiku3076,-
Nvodohospodářské, čistírenské a úpravy vod3247,-
Ozemědělská výroba a chov2695,-
Pdoprava a spoje2560,-
Rgarážování, opravy a údržba2460,-
Sskladování a úprava produktů2231,-

Poznámka:

V položce domy bytové typové jsou zahrnuty zejména domy bytové realizované ze stavebních soustav VVÚ ETA, L + N, HK, TO6B, TO8B, OP 1.11, OP 1.21, B 70, PS 69 apod.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ BUDOV

Číslo položkyTyp budovyKonstrukce a vybaveníPopis standardu
1Všechny typyZáklady včetně zemních pracíPatky, pasy z betonu proloženého kamenem, betonu, železobetonu, s izolací proti zemní vlhkosti (u podsklepených objektů i svislé)
2A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, K,LSvislé konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav panelů)- Zděné z plných cihel min. tl. 45 cm, dtto z cihel či jiných materiálů v menších tloušťkách odpovídajících z hlediska tepelně technických parametrů cihelné zdi z plných cihel v tl. 45 cm
- Sendvičové v různých skladbách vrstev s tepelnou izolací o min. tloušťce 24 cm, dvou i vícevrstvé odpovídající techn. parametrům zdi z plných cihel v tl. 45 cm, montované i monolitické samonosné, nenosné v kombinaci se sloupy a tyčovými prvky, montované, monolitické
- Sendvičové dřevěné s tepelně izolační vložkou, min. tloušťka 12 cm odpovídající tepelně techn. parametrům zdi z plných cihel v tl. 45 cm, odolné plísni a vyhovující hygienickým normám
M,O,P,RSvislé konstrukce vč. obvodového pláště- Zděné, z různých materiálů min. tl. 29 cm,
- betonové, železobetonové - montované, monolitické, min. tl.29 cm s tepelně izolační vložkou sendvičové v různých skladbách vrstev a materiálů, nosné i nenosné - kombinované se sloupy a tyčovými prvky, minimální tl. 29 cm, montované, monolitické
- dtto dřevěné minimální tl. 10 cm
SSvislé konstrukce vč. obvodového pláštěZděné tl. min. 24 cm, železobetonové, betonové monolitické a montované (tyčové i plošné); nenosný plášť vyzdívaný tl. min. 12 cm; kovové tyčové dřevěné lepené sbíjené, trámové o průřezu min. 20 × 20 cm; oboustranně opláštěná kostra prvky nebo dílci na bázi dřeva, jednostranně opláštěná kostra (zvenku) vlnitým pozinkovaným plechem, osinkocementovými deskami, deskami z barevných kovů a na bázi plastických hmot
NSvislé konstrukce vč. obvodového pláštěZděné tl. min. 29 cm vč. z prostého betonu; železobetonové monolitické i montované (tyčové a plošné), kovové tyčové, nenosný plášť zděný nebo montovaný železobetonový
3A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, K,LStropy (podhledy - mimo akustické a tepelně izolační, zavěšené apod.)Jakékoliv stropy s podhledem rovným i členitým, nespalné a polospalné
M,N,O,P,R, SStropy - podhledy - mimo akustické a tepelně izolační, zavěšené apod.)jakýkoliv běžného provedení
4Všechny typyKrov, střecha- Krov dřevěný vázaný, lepený, sbíjený; kovový šroubovaný a svařovaný; železobetonový nepředpjatý monolitický, montovaný
- Střecha plochá jednovrstvá, dvouvrstvá; sklonitá - sedlová, valbová, max. dvě rozdílné výšky hřebene pultová
5A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, K,L,M,N,P, RKrytiny střechJakákoliv pálená, u tašek obyčejných hladkých a rýhovaných ve dvou vrstvách, betonové tašky novodobé, pozinkovaný nebo hliníkový plech, osinkocementové šablony, asfaltové šindele, živičná svařovaná vícevrstvá
O,SKrytiny střechKromě výše uvedených též vlnité osinkocementové desky a běžná živičná svařovaná
6A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, K,LKlempířské konstrukceÚplné střechy z pozinkovaného plechu (žlaby a svody, komíny, průniky), parapety nejsou podmínkou
M,N,O,P,R, SKlempířské konstrukcežlaby a svody z pozinkovaného plechu
7A,B,C,E,F, G,H,I,J,K, LÚprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení)Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné - standardní obklady, úpravy podhledů z obkladového materiálu neplnící akustickou, tepelně izolační a estetickou funkci (dřevo, hmoty na bázi dřevní hmoty apod.), novodobé nástřiky
DÚprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení)Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné, stadardní podhledy a obklady stěn vč. akustických, tepelných a dekorativních (např. dřevěné nebo na bázi dřevní hmoty apod.), novodobé nástřiky
M,N,O,P,RÚprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení)Vápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé omítky, běžné obklady stěn a stropů nahrazujících omítky
SÚprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení)Vápenné jednovrstvé hladké, popř. dvouvrstvé omítky, nástřiky nebo nátěry
8A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, KÚprava vnějších povrchůVápenné dvouvrstvé omítky, břízolitové škrábané či stříkané, házené odtrhované, nástřiky na bázi umělých hmot, obklady dřevěné, keramické běžné, spárované zdivo
L,M,N,O,P, RÚprava vnějších povrchůVápenné jednovrstvé omítky, popř. dvouvrstvé, břízolitové; nástřiky na bázi umělých hmot; běžné obklady dřevěné, keramické nebo osinkocementové, spárované zdivo
SÚprava vnějších povrchůVápenné jednovrstvé nebo dvouvrstvé omítky, stříkaný břízolit, nástřiky na bázi umělých hmot
9A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, K,LVnitřní obklady keramické (hygienická zařízení)Běžné obklady záchodů, umýváren, koupelen, kuchyní, prádelen apod.
M,N,O,P,R, SVnitřní obklady keramické (hygienická zařízení)Neuvažují se
10A,B,C,D,E, F,G,H,I,J,KSchodyJakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů z tvrdého dřeva, teracovým, keramickým, PVC, textilním
L,M,N,O,P, R,SSchodyJakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů z cementového potěru, teracem, běžné keramické dlažby, PVC
11A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, KDveřeHladké plné nebo prosklené, běžné provedení, dýhované, náplňové
L,M,N,O,P, R,SDveřeHladké plné nebo prosklené, kovové, běžné provedení, náplňové
12A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, KVrataNeuvažují se
L,M,N,O,P, R,SVrataKovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná
13A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, K,LOknaJakákoliv zdvojená kromě plastových, dřevěná dvojitá špaletová
M,N,O,P,R, SOknaJednoduchá dřevěná nebo kovová
14A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, K,LPovrchy podlahPVC, vlýsky, parkety, běžná keramická dlažba, textilní krytiny vpichované
M,N,O,P,R, SPovrchy podlahCementový potěr, běžná keramická dlažba, PVC, popř. špalíková dlažba
15A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, K,LVytápěníJakékoliv ústřední nebo dálkové; akumulačními nebo plynovými kamny
M,P,RVytápěnítemperování lokálními topidly
N,O,SVytápěníbez temperování
16A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, K,L,M,N,O,P,RElektroinstalaceSvětelná a třífázová
SElektroinstalaceSvětelná
17Všechny typyBleskosvodAno
18A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, K,LVnitřní vodovodOcelové trubky a plastové, rozvod studené a teplé vody
M,N,O,P,RVnitřní vodovodOcelové trubky a plastové, rozvod pouze studené vody
SVnitřní vodovodBez rozvodu vody
19A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, K,LVnitřní kanalizaceSvislé litinové nebo plastické potrubí, odpady ze všech hygienických zařízení, koupelen, kuchyní, vpustí
M,N,O,P,RVnitřní kanalizaceBez kanalizace, popř. od umyvadel, WC, vpustí
SVnitřní kanalizaceBez kanalizace
20A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, KVnitřní plynovodRozvod zemního plynu nebo svítiplynu
L,M,N,O,P, R,SVnitřní plynovodNeuvažuje se
21A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, K,LOhřev vodyCentrální ohřev teplé vody, průtokové ohřívače (karmy), bojlery, kombinovaný s ÚT
M,N,O,P,ROhřev vodyMalé elektrické ohřívače, popř. bojler
SOhřev vodyNeuvažuje se
22A,C,G,H,IVybavení kuchyníBěžné sporáky a varné jednotky velkokuchyní - elektrické a plynové
J,KVybavení kuchyníBěžné elektrické nebo plynové sporáky, varné jednotky čtyřplotýnkové
B,D,E,F,,L, M,N,O,P,R, SVybavení kuchyníNeuvažuje se
23A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, KVnitřní hygienická vybaveníUmyvadla, vany nebo sprchové kouty běžného provedení
WC splachovací s pisoáry s umývátky, bez umývátek běžného provedení
L,M,N,O,P,RVnitřní hygienická vybaveníUmyvadla
WC splachovací bez umývátek, popř. pisoáry v malém rozsahu
SVnitřní hygienická vybaveníNeuvažuje se
24A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, K,LVýtahyBěžné osobní a nákladní výtahy s odpovídajícím počtem stanic
M,N,O,P,R, SVýtahyNeuvažují se
25A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, KOstatní (individuální)-příkladyNapř. vestavěné skříně, běžné digestoře, domácí telefon, rozvod veřejného telefonu, odvětrání prostor malými jednotlivými ventilátory, požární hydranty, rozvody antén pod omítkou a v lištách, okenice, mříže
L,M,N,O,P, R,SOstatní (individuální)-příkladyRozvody domácího a veřejného telefonu, odvětrání prostor jednotlivými malými ventilátory, požární hydranty, okenice, mříže
26JInstalační prefabrikovaná jádraInstalační šachty, koupelna, WC

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru haly a její standardní vybavení

TypÚčel užití halyKč/m3
Avěda, osvěta, kultura2 055,-
Btělovýchova2 029,-
Cobchod a společné stravování1 996,-
Dobčanská výstavba ostatní2 379,-
Evýrobní bez jeřábových drah1 620,-
Fvýrobní s jeřábovými drahami1 731,-
Gvýrobní pro energetiku2 311,-
Hpro dopravu a spoje2 348,-
Ipro garážování, opravy a údržbu2 124,-
Jskladování mimo zemědělské1 599,-
Kskladování zemědělských produktů1 468,-
Lzemědělská výroba živočišná1 930,-
Mvodohospodářské, čistírenské a úpravy vod2 424,-

STANDARDNÍ VYBAVENÍ HAL

Číslo položkyTyp halyKonstrukce a vybaveníPopis standardu
1Všechny typyZáklady vč. zemních pracíBěžné betonové, železobetonové popř. z prokládaného betonu (patky, pasy, desky) s izolací proti zemní vlhkosti (u podsklepených objektů i svislé)
2A,B,C,DSvislé nosné konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav povrchů)Zděné tl. min. 29 cm (mimo kamenných), železobetonové monolitické a montované (tyčové i plošné), kovové tyčové, lepené dřevěné sloupové prvky, plášť nenosný vyzdívaný min. tl. 24 cm, 2× opláštěná kostra s tepel. izolací - běžné materiály, montované z dílců na bázi dřeva tl. nad 10 cm
E,F,G,H,I, LSvislé nosné konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav povrchů)Zděné, tl. min. 29 cm, železobetonové monolitické a montované (tyčové i plošné), kovové tyčové, lepené nebo sbíjené sloupové prvky, plášť vyzdívaný nenosný min. tl. 12 cm,oboustranně opláštěná kostra běžnými materiály, montované z dílců na bázi dřeva s tepelnou izolací
J,KSvislé nosné konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav povrchů)Zděné tl. min. 24 cm, železobetonové monolitické a montované (tyčové i plošné), plášť vyzdívaný nenosný tl. min. 12 cm, tyčové (sloupové) kovové, dřevěné lepené, sbíjené z trámů o průřezu min. 20 × 20 cm, oboustranně opláštěná kostra prkny nebo dílci na bázi dřeva, jednostranně opláštěná kostra (zvenku) vlnitým pozinkovaným plechem, osinkocementovými deskami, deskami z barevných kovů a na bázi plastických hmot
MSvislé nosné konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav povrchů)Zděné tl. min. 29 cm vč. z prostého betonu, železobetonové monolitické a montované (tyčové a plošné), kovové tyčové se zděným nebo montovaným železobetonovým pláštěm
3A,B,C,DStropy (podhledy mimo akustické a tepelně izolační, zavěšené apod.)Jakékoliv stropy s podhledem rovnyÂm i členitým, kromě spalných
E,F,G,H,I, J,K,L,MStropy (podhledy mimo akustické a tepelně izolační, zavěšené apod.)jakýkoliv běžného provedení
4Všechny typyKrov, střechaDřevěné vázané, lepené a sbíjené; krovy železobetonové a ocelové; střecha plochá i sklonitá běžného provedení (kromě křížových, báňových apod.)
5A,B,C,D,E, F,G,H,I,MKrytiny střechJakákoliv pálená, u tašek obyčejných hladkých a rýhovaných ve dvou vrstvách, betonové tašky novodobé, pozinkovaný nebo hliníkový plech, osinkocementové šablony, asfaltové šindele, živičná svařovaná vícevrstvá
J,K,LKrytiny střechKromě výše uvedených též vlnité osinkocementové desky a běžná živičná svařovaná
6A,B,C,DKlempířské konstrukceÚplné střechy z pozinkovaného plechu (žlaby a svody, komíny, průniky), parapety nejsou podmínkou
E,F,G,H,I, J,K,L,MKlempířské konstrukcežlaby a svody z pozinkovaného plechu
7AÚprava vnitřních povrchůVápenné dvouvrstvé omítky, běžné - standardní podhledy a obklady stěn vč. akustických, tepelných a dekorativních (např. dřevěné nebo na bázi dřevní hmoty apod.), novodobé nástřiky
B,C,DÚprava vnitřních povrchůVápenné dvouvrstvé omítky, běžné - standardní obklady a úpravy podhledů z obkladového materiálu (dřevo, dřevní hmoty apod.) neplnící akustickou či tepelně izolační funkci, novodobé nástřiky
E,F,G,H,I, L,MÚprava vnitřních povrchůVápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé omítky, běžné obklady stěn a stropů nahrazující omítky
J,KÚprava vnitřních povrchůVápenné jednovrstvé hladké,popř. dvouvrstvé omítky, nástřiky nebo nátěry
8A,B,C,DÚprava vnějších povrchůVápenné dvouvrstvé omítky, břízolitové škrábané, stříkané, házené; odtrhované, nástřiky na bázi umělých hmot, obklady dřevěné, keramické běžné, spárované zdivo
E,F,G,H,I, L,MÚprava vnějších povrchůVápenné dvouvrstvé hladké omítky, popř. dvouvrstvé, břízolitové, nástřiky na bázi umělých hmot, běžné obklady dřevěné, keramické nebo osinkocementové, spárované zdivo
J,KÚprava vnějších povrchůVápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé omítky, stříkaný břízolit, nástřiky na bázi umělých hmot
9A,B,C,DVnitřní obklady keramické (hygienická zařízení)Běžný obklad záchodů, umýváren, popř. koupelen a kuchyní
E,F,G,H,I, J,K,L,M-“-Neuvažují se
10A,B,C,DSchodyJakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů z tvrdého dřeva, teracovým, keramickým, PVC, textilním
E,F,G,H,I, J,K,L,M-“-Jakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů z cementového potěru, teraco, běžná keramická dlažba, PVC
11A,B,C,DDveřeHladké plné nebo prosklené, běžné, dýhované, náplňové
E,F,G,H,I, J,K,L,MDveřeHladké plné nebo prosklené, kovové, náplňové
12A,B,C,DVrataKovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná
E,F,G,H,I, J,K,L,MVrataKovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná
13A,B,C,DOknaJakákoliv zdvojená kromě plastových a dvojitá špaletová dřevěná
E,F,G,H,I, J,K,L,MOknaJednoduchá dřevěná nebo ocelová
14A,B,C,DPovrchy podlahPVC, vlýsky, parkety, běžná keramická dlažba, textilní krytiny vpichované
E,F,G,H,I, J,K,L,MPovrchy podlahCementový potěr, běžná keramická dlažba, PVC, popř. špalíková dlažba
15A,B,C,DVytápěníJakékoliv ústřední nebo dálkové, akumulačními nebo plynovými kamny, elektrická přímotopná tělesa
E,F,G,H,I,Vytápěnítemperované lokálními topidly
J,K,L,MVytápěníbez temperování
16A,B,C,D,E, F,G,H,I,L, MElektroinstalaceSvětelná a třífázová
J,KElektroinstalaceSvětelná
17Všechny typyBleskosvodAno
18A,B,C,DVnitřní vodovodOcelové trubky a plastové, rozvod studené a teplé vody
E,F,G,H,I, L,MVnitřní vodovodOcelové trubky a plastové, rozvod pouze studené vody
J,KVnitřní vodovodBez rozvodu vody
19A,B,C,DVnitřní kanalizaceSvislé litinové nebo plastické potrubí, odpady z celého příslušenství
E,F,G,H,I, L,MVnitřní kanalizaceBez kanalizace, popř. od umyvadel, WC a podlahových vpustí
J,KVnitřní kanalizaceBez kanalizace
20A,B,C,DVnitřní plynovodRozvod zemního plynu nebo svítiplynu
E,F,G,H,I, J,K,L,MVnitřní plynovodNeuvažuje se
21A,B,C,DOhřev vodyCentrální ohřev teplé vody, průtokové ohřívače, bojlery, kombinovaný s ÚT
E,F,G,H,I, L,MOhřev vodyMalé průtokové ohřívače,popř. bojler
J,KOhřev vodyNeuvažuje se
22A,BVybavení kuchyníNeuvažuje se
CVybavení kuchyníBěžné sporáky a varné jednotky velkokuchyní plynové nebo elektrické
E,F,G,H,I, J,K,L,MVybavení kuchyníNeuvažuje se
23A,B,C,DVnitřní hygienická vybaveníUmyvadla, běžné vany nebo sprchové kouty, WC splachovací běžného typu, bez i s umývátky, pisoáry
E,F,G,H,I, L,MVnitřní hygienická vybaveníUmyvadla, WC splachovací bez umývátek, pisoáry v malém rozsahu
J,KVnitřní hygienická vybaveníNeuvažuje se
24A,B,C,DVýtahy (u vícepodlažních hal)Běžné osobní resp. nákladní výtahy s odpovídajícím počtem stanic
E,F,G,H,I, J,K,L,MVýtahy (u vícepodlažních hal)Neuvažují se
25A,B,C,DOstatní (individuální příklady)Např. vestavěné skříně, běžné digestoře, domácí telefon, rozvod veřejného telefonu, odvětrání některých prostor jednotlivými malými ventilátory, požární hydranty, rozvody antén pod omítkou a v lištách, okenice, mříže
E,F,G,H,I, J,K,L,MOstatní (individuální příklady)Rozvody domácího a veřejného telefonu, odvětrání některých prostor jednotlivými malými ventilátory, požární hydranty, okenice, mříže

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

Koeficienty přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce - K1

Pol.č.Konstrukcekoeficient K1 pro
budovyhaly
1zděné0,9391,075
2monolitické betonové tyčové1,1581,04
3monolitické betonové plošné1,1321,132
4montované z dílců betonových tyčových0,9930,998
5montované z dílců betonových plošných1,0371,003
6montované z prostorových buněk1,2410,728
7kovové1,0320,948
8dřevěné na bázi dřevní hmoty1,0290,936

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

ZÁKLADNÍ CENY STAVEB INŽENÝRSKÝCH A SPECIÁLNÍCH POZEMNÍCH

1. Věže, stožáry, komíny, odplynovače

Cena Kč za 1m3 obestavěného prostoru

ObjektKonstrukční charakteristika
12345
Věže chladicí
a
odplynovače
-3467-31506141
Zásobníky věžové
(sila)
1410142832432177-
Komíny vysoké
a
kouřové kanály
1670-4142--

Konstrukční charakteristika (podle druhu svislé nosné konstrukce)

1zděná z cihel, tvárnic nebo bloků
2monolitická betonová tyčová
3monolitická betonová plošná
4kovová
5z jiných materiálů

2. Nádrže, jímky čistíren, zásobníky, jámy

Cena Kč za 1 m3 obestavěného prostoru

ObjektKonstrukční charakteristika
12345678
Nádrže a jímky pozemních čistíren odpadních vod819826403359-16197554-1640
Nádrže pozemní mimo nádrže odpadních vod732821492600189524897300--
Zásobníky a jámy pozem. (mimo zemědělství)395520633137-11073509--
Zásobníky a jámy pozem. pro zemědělství369820421894-98630451702-

Konstrukční charakteristika (podle druhu vodorovné nosné konstrukce)

1zděná z cihel, tvárnic, bloků
2monolitická betonová tyčová
3monolitická betonová plošná
4montovaná z dílců betonových tyčových
5montovaná z dílců betonových plošných
6kovová
7dřevěná na bázi dřevní hmoty
8z jiných materiálů

3. Mosty

Cena Kč za 1 m2 plochy mostovky

ObjektKonstrukční charakteristika
12345
Mosty pozemních komunikací1465718561167881754522277
Mosty drážních komunikací1269316429142561549712008
Mosty průmyslové lávky pro chodce10527143101257188379074

Konstrukční charakteristika (podle druhu vodorovné nosné konstrukce)

1monolitická bet. nepředpjatá
2monolitická bet. předpjatá
3montovaná z dílců bet. nepředpjatých
4montovaná z dílců bet. předpjatých
5kovová

4. Komunikace pozemní

Cena Kč za 1 m2 plochy komunikace

Konstrukční charakteristika
Objekt123456
Komunikace pozemní (silnice)12991945116110791401313
Plochy charakteru pozemních komunikací (např. parkoviště)107510928757961081289

Konstrukční charakteristika (materiálová konstrukce krytu)

1dlážděný
2monolitický betonový
3montovaný betonový
4z kameniva prolévaný živicí
5z kameniva obalovaného živicí
6bez krytu

5. Letiště

Cena Kč za 1 m2 plochy letiště

ObjektKonstrukční charakteristika
1234
Letištní plochy1990150014501360

Konstrukční charakteristika

1 TEVYCED tl.14 cm (tenká vyztužená cementobetonová deska) štěrkopísek tl. 20 cm, cementová stabilizace tl.20 cm, letištní beton tl.24 cm, Tevyced tl.14 cm (včetně výztuže), spáry podélné a příčné, těsnění spár (zálivka), ošetření betonu, zemní práce, přesun hmot
2 Prostá cementobetonová deska
štěrkopísek tl. 20 cm, 2× cementová stabilizace tl.15 cm, folie - kluzná vrstva, PCD tl. 24 cm, řezání spár podélných a příčných, zálivka (těsnění) spár, ošetření betonu, přesun hmot, zemní práce
3 Prostá cementobetonová deska
geotextilie, minerální beton tl.20 cm,cementová stabilizace tl. 15 cm, živičná membrána, porézní beton tl.10 cm, PCD tl.24 cm, řezání spár podélných a příčných, zálivka (těsnění) spár, ošetření betonu, zemní práce, přesun hmot
4 Prostá cementobetonová deska (rekonstrukce vzletové a pojížděcí dráhy, pojížděcí dráha, stojánky letadel) štěrkopísek tl. 20 cm, 2× cementová stabilizace tl.15 cm, folie - kluzná vrstva, PCD tl.24 cm, řezání spár podélných a příčných, zálivka (těsnění) spár, ošetření betonu, bourání stávající konstrukce (zde se cena může lišit podle tlouštěk bouraných vrstev), zemní práce, přesun hmot

6. Plochy a úpravy území

Cena Kč za 1m2 plochy upravené, zastavěné

ObjektKonstrukční charakteristika
123456789
Úpravy území a samostatné zemní práce176265626415478316391-162
Plochy pro tělovýchovu nekryté200286824628-408-262-
Nástupiště a rampy /cena za 1 m2zast.plochy/--48763950421028603097--

Konstrukční charakteristika (materiálová konstrukce krytu)

1vegetační
2z kameniva
3dlážděný
4monolitický
5montovaný betonový
6z kameniva - prolévaného živicí
7z kameniva - obalovaného živicí
8z jiných materiálů - např. antuka
9bez krytu

7. Dráhy kolejové

Cena Kč za 1 m délky trasy

ObjektKonstrukční charakteristika
1234567
Spodek drah kolejových728679768250--2976-
Svršek žel .kolejí na drahách celostátních5510773343896326---
Svršek žel.kolejí stanic.na drahách celostátních9028126717192----
Svršek železn. vleček vč.zadlážděných, městské pozem. tramvaje (vč.výhybek)1395815120721552018657
Svršek drah kolejových ostatních, vlečky nezadlážděné8339117056643779710056
Svršek kolejí úzkorozchodných vnitrozávodních - zadlážděných------2380
Dtto -nezadlážděných------1500

Konstrukční charakteristika (pražce nebo jiné podpěry)

1pražce dřevěné
2pražce ocelové
3pražce betonové
4desky podélné a prahy beton. monolitické
5desky a podélné prahy montované betonové
6vrstva kameniva zhutněná
7ostatní

8. Výhybky

Cena Kč za 1 kus

Výhybky na celostátních drahách - na traťových kolejích504000
Dtto- na stanič. kolejích430000
Výhybky na. žel. vlečkách310000
Dtto - na kolejích úzkorozchodných285000
Výhybky na kolejích tramvajových460000

9. Vedení elektrická pro dráhy a dráhy visuté

Cena Kč za 1 m délky

ObjektKonstrukční charakteristika
12345
Rozvody nadzemní el . proudu vč.kabelů5931323-267-
Vedení trolejová celostátních drah-875900--
Vedení trolejová městských drah--1042--
Vedení silnoproudá podzemní kabelová8021428---
Vedení slaboproudá podzemní kabelová1924----
Dráhy visuté---43898-

Konstrukční charakteristika (umístění vedení)

1v zemní rýze na upravený podklad
2v zemní rýze do tvárnicové tratě
3nad zemí, na stožárech nebo sloupech
4nad zemí na rámové konstrukci
5nad zemí na jiných podporách

10. Objekty podzemní mimo důlní

Cena Kč za 1 m3 obestavěného prostoru

ObjektKonstrukční charakteristika
12345
Tunely4114----
Štoly6942841453766116-
Objekty podzemní halové5839----
Objekty plošné podzemní4482----
Šachty svislé,úklonné---4318-
Vrty----10362
Studny vodárenské2523----
Tunely stanic1781----

Konstrukční charakteristika (způsob rozpojování)

1hloubení z povrchu území
2ruční ražení
3ražení nemechanizovaným štítem
4ražení mechanizovaným štítem
5vrtání

11. Vodovody trubní

Cena Kč za 1 m do hloubky 2 m

Profil porubí
DN v mm
Konstrukční charakteristika
1234
80 mm164013441840-
100 mm2063134422382176
200 mm2877216629392859
300 mm4440304543304034
400 mm-408447565316
600 mm-549277768903
800 mm-997812226-
1000 mm-1382115920-
1200 mm-1809120231-

Pokud hloubka uložení potrubí přesahuje 2 m, zvyšuje se cena za každých i započatých 0,5 m o 10 %

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1z trub z plastických hmot
2z trub ocelových
3z trub litinových
4z trub osinkocementových

12. Kanalizace trubní

Cena Kč za 1 m do hloubky 2 m

Profil potrubí
DN v mm
Konstrukční charakteristika
1234
300 mm2163178520821981
400 mm2650195522782831
500 mm-234628222856
600 mm-304336553757
800 mm-380043784488
1000 mm--5355-
1200 mm--6273-
1400 mm--10839-
1600 mm--14009-
2200 mm--21052-

Pokud hloubka uložení potrubí přesahuje 2 m, zvyšuje se cena za každých i započatých 0,5 m o 10%

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1z trub z plastických hmot
2z trub betonových
3z trub železobetonových
4z trub kameninových

13. Parovody trubní, ocelové potrubí (vč. stavební části)

Cena Kč za 1 m délky

Objekt a způsob vedeníJmenovitá světlost potrubí DN
80/40100/50125/65150/80200/100250/125
A/a: Podzemní vedení
Dvojitý kanál žl+žl
89961017710725114041439415225
A/b: Dvojitý kanál
žl+příklopový
683389709448100311234613486
A/c: Společný kanál
příklopový
756488709738102071277813739
B: Pozemní vedení174621062290247731703618
C: Nadzemní vedení590256585758559857986084

Cena Kč za 1 m délky

Objekt a způsob vedeníJmenovitá světlost potrubí DN
300/125350/150400/150500/200600/250
A/a: Podzemní vedení
Dvojitý kanál žl+žl
1678719248212202596730395
A/b: Dvojitý kanál
žl+žl příklopový
14950169091919723002-
A/c:Společný kanál
příklopový
16233190962137325714-
B: Pozemní vedení428752105470832910511
C: Nadzemní vedení6633774278601188614446

Způsob vedení:

A:Podzemní vedení
A/a:Dvojitý kanál 2 žlaby
A/b:Dvojitý kanál žlab příklopový
A/c:Společný kanál příklopový
B:Pozemní vedení
C:Nadzemní vedení

14. Teplovody trubní, ocelové potrubí (včetně stavební části)

Cena Kč za 1 m délky

Objekt a způsob vedeníJmenovitá světlost potrubí DN
2×1002×1502×2002×3002×4002×500
A:Podzemní vedení
A/a:Příklopový kanál
7442942811814151482004323761
A:Podzemní vedení
A/b:Žlabový systém
89101048212843167062228625956
B:Pozemní vedení2343287138556115835410577
C:Nadzemní vedení56145604624689781160714994

Cena Kč za 1 m délky

Objekt a způsob vedeníJmenovitá světlost potrubí DN
2×6002×8002×10002×12002×1400
A:Podzemní vedení
A/a:Příklopový kanál
2705937169452085054257890
A:Podzemní vedení
A/b:Žlabový systém
2994940489496625782762619
B:Pozemní vedení1292019485249692911233746
C:Nadzemní vedení172862610637771--

Způsob vedení:

A:Podzemní vedení
A/a:Příklopový kanál
A/b:Žlabový systém
B:Pozemní vedení
C:Nadzemní vedení

15. Vedení elektrická

a) Rozvody kabelové silnoproudé vysokého napětí (VV)

Cena Kč za 1 m délky

Objektve volném terénuv zast. prostoru
počet kabelů
1212
Kabelové vedení 10 kV
3 × 50 až 90347572428713
3 × 12 až 150407713510816
3 x 185 až 2404908975911041
Kabelové vedení 22 kV
3 × 95 až 15077510478761591
3 × 18589716328471835
Kabelové vedení 35 kV
3 × 95 až 15078716928901896
3 × 185 až 2401060197711612141

b) Sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí vč.sloupů a svítidel

Cena Kč:

za 1 m délky vedení
(vč. podílu ceny sloupů)
za 1 kus sloupu
(vč. podílu ceny kabelů)
Sítě kabelové se sloupy parkovými do 4m38012000
uličními do 8 m58022000
uličními přes 8 m103030000

16. Hydromeliorace

Cena Kč za 1 m délky

ObjektKonstrukční charakteristika
123456
Drenáže odvodňovací55---115-
Příkopy a kanály odvodň. otevřené a zakryté-1283---2055
Odvodnění ostatní--1356---
Rozvody závlahové podzemním potrubím1533--872--
Rozvody závlahové zakrytými kanály--5611---

Cena Kč za 1 ha

ObjektKonstrukční charakteristika
1456
Drenáže odvodňovací54206-65701-
Příkopy a kanály odvodň. otevřené a zakryté---67179
Závlahy-rozvody závlahovým podzemním potrubím-73709--

Konstrukční charakteristika (potrubí)

1z trub z plastické hmoty
2z trub betonových
3z trub kameninových
4z trub osinkocementových
5z trub z pálené hlíny
6bez potrubí

17. Hráze a objekty na tocích

Cena Kč za 1 m3 objemu hráze

ObjektKonstrukční charakteristika
12
Hráze, jezy, stupně 376 209
Hráze přehradní zemní, kamenité a smíšené333209
Hráze ochranné152
Hráze hospodářských nádrží1167
Ostatní189

Konstrukční charakteristika (hlavní svislá konstrukce)

1ze zemin
2z kamene, kameniva

18. Nádrže na tocích, úpravy toku a kanály

Cena Kč za 1 m2 upravené plochy (+)

Cena Kč za 1 m délky (++)

ObjektKonstrukční charakteristika
1234567
Nádrže na tocích (+)1738481--5405--
Úpravy vodních toků (++)-667991686366-36513476
Kanály /mimo pro odvodnění a závlahy) (++)512510237-10157-1310-

Konstrukční charakteristika (opevnění břehů a dna)

1ze zemin a kameniva stabil.
2z kamene, kameniva
3monolitické betonové
4montované betonové
5vegetační
6bez opevnění
7z jiných materiálů

19. Plynovody nízkotlaké - volný terén a středotlaké

Cena Kč za 1 m

Profil potrubí DN v mmKonstrukční charakteristika
12
50 mm585-
63 mm-340
65 mm670-
80 mm740-
90 mm-435
100 mm875-
110 mm-510
125 mm1020-
150 mm1410-
160 mm-760
200 mm1780-
225 mm-1210
250 mm2395-
300 mm2680-

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub ocelových

2 z trub plastových

20. Plynovody nízkotlaké a středotlaké uložené v chodnících, komunikacích a plochách charakteru pozemních komunikací, kromě komunikací a ploch bez krytu

Cena Kč za 1 m

Profil potrubí DN v mmKonstrukční charakteristika
12
50 mm1215-
63 mm-970
65 mm1300-
80 mm1370-
90 mm-1275
100 mm1715-
110 mm-1350
125 mm1660-
150 mm2250-
160 mm-1605
200 mm2620-
225 mm-2050
250 mm3445-
300 mm3730-

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub ocelových

2 z trub plastových

21. Plynovody vysokotlaké - volný terén

Cena Kč za 1 m

Profil potrubí DN v mmKonstrukční charakteristika
12
50 mm640-
63 mm--
65 mm735-
80 mm810-
90 mm--
100 mm960-
110 mm--
125 mm1120-
150 mm1520-
160 mm--
200 mm1900-
225 mm--
250 mm2530-
300 mm2825-

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub ocelových

2 z trub plastových

22. Plynovody vysokotlaké uložené v chodnících, komunikacích a plochách charakteru pozemních komunikací, kromě komunikací a ploch bez krytu

Cena Kč za 1 m

Profil potrubí DN v mmKonstrukční charakteristika
12
50 mm1265-
63 mm--
65 mm1368-
80 mm1440-
90 mm--
100 mm1802-
110 mm--
125 mm1960-
150 mm2358-
160 mm--
200 mm2740-
225 mm--
250 mm3576-
300 mm3872-

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub ocelových

2 z trub plastových

23. Regulační stanice plynu (označení RS)

Cena Kč za 1 ks

OznačeníVýkon při min. vstupním tlaku (m3/hod.)Počet redukčních stupňůPočet regulačních řadCena
STL - NTL
RS 40040011405000
RS 1200120021735000
RS 2000200021790000
RS 30003000211010000
VTL - STL (bez meziodběru)
RS 20020011488000
RS 20020021570000
RS 50050011510000
RS 1200120012625000
RS 1200120021790000
RS 1200120022960000
RS 2000200021933000
RS 2000200022971000
RS 3000300021977000
RS 30003000221059000

NTL - nízkotlak do 5 kPa

STL - středotlak přes 5 kPa do 300 kPa

VTL - vysokotlak přes 300 kPa (0,3 MPa) do 4,0 MPa

VVTL - velmi vysoký tlak - přes 4,0 MPa, potrubí i plynovod včetně regulačních stanic nutno ohodnotit cenami obvyklými

Výkon regulační stanice je udáván výrobcem.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků a jejich standardní vybavení

I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru:

Důmnepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlažípodsklepený
Chalupa
Domek se sklonitou střechous jedním x/ nadzemním podlažímse dvěma x/ nadzemními podlažímis jedním x/ nadzemním podlažímse dvěma x/ nadzemními podlažími
TypCenaTypCenaTypCenaTypCena
Konstrukce
- zděnáA2 290B1 975C2 130D1 900
- ŽB monolitickáE2 495F2 140G2 340H2 065
-ŽB montovanáCH2 390I2 050J2 235K1 975
- dřevěnáL2 080M1 780N1 925O1 705

x/ do uvedeného počtu podlaží není započteno podkroví ŽB = železobetonová

Základní ceny se vynásobí koeficienty vyjadřujícími náklady na účelové využití podkroví

Dům
s jedním nadzemním podlažím se dvěma nadzemními podlažími
a)podkroví do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,051,04
b)podkroví nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,091, 075
c)podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,121,100
Dům
Chalupa
Domek
s plochou střechou
nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlažípodsklepený
s jedním nadzemním podlažímse dvěma nadzemními podlažímis jedním nadzemním podlažímse dvěma nadzemními podlažími
TypCenaTypCenaTypCenaTypCena
Konstrukce
- zděnáA2 495B2 150C2 320D2 070
- ŽB monolitickáE2 720F2 330G2 550H2 250
- ŽB montovanáCH2 605I2 235J2 435K2 150
- dřevěná----

Základní ceny se vynásobí koeficienty u řadových domů

a) vnitřních0,90
b) koncových0,95

II. Standardní vybavení rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků

TypyKonstrukce a vybavení
všechny základyběžné zakládání s izolací (u podsklepených objektů i svislé)
A,B,C,D E,F,G,Hzdivozdivo v průměrné tl. 45 cm
monolitický železobeton s tepelnou izolací, jakékoliv výplňové zdivo
CH,I,J,Kzdivomontovaný (prefa železobeton), s tepelnou izolací, jakékoliv výplňové zdivo
L,M,N,Ozdivomontované panely na bázi dřevní hmoty s tepelnou izolací
všechnystropyjakékoliv s rovným podhledem
všechnystřechajakýkoliv krov běžného provedení a druhu, plochá střecha
všechnykrytinapálená, pozinkovaný plech, osinkocementové šablony, živičná svařovaná
všechnyklempířské konstrukceúplné z pozinkovaného plechu včetně parapetů
všechny kromě L,M,N,Ovnitřní omítkyvápenné štukové
L,M,N,Ovnitřní omítkymalby, tapety
všechny kromě L,M,N,Ofasádní omítkyvápenné štukové, břízolit, nástřiky umělé
L,M,N,Ofasádní omítkynátěry, nástřiky, popř. omítky na pletivo
všechnyvnější obkladypouze sokl z kabřince apod.
všechnyvnitřní obkladykoupelny, vany, WC, kuchyně
všechnyschodys jakýmkoliv standardním povrchem a zábradlím
všechny kromě L,M,N,Odveřehladké plné nebo prosklené, popř. náplňové
L,M,N,Odveřehladké plné nebo prosklené
všechny kromě L,M,N,Ooknadřevěná dvojitá špaletová nebo zdvojená
L,M,N,Ooknadřevěná zdvojená
všechnypodlahy obytných místnostíPVC, vlýsky, textilní krytiny
všechny kromě L,M,N,Opodlahy ostatních místnostíkeramické dlažby, PVC, teraco
L,M,N,Opodlahy ostat. místnostíkeramické dlažby, PVC
všechnyvytápěníústřední s kotlem na tuhá paliva
všechnyelektroinstalacesvětelný i motorový proud, pojistkové automaty
všechnybleskosvodano
všechnyrozvod vodystudená a teplá
všechnyzdroj teplé vodybojler, karma
všechnyinstalace plynuzemní plyn nebo PB
všechnykanalizaceodkanalizování z kuchyně, koupelny, WC
všechnyvybavení kuchyněplynový sporák
všechnyvnitřní vybavenívana ocelová, umyvadlo, popř. sprchový kout
všechnyzáchodstandardní splachovací
všechnyostatníkrb, digestoř, vestavěné skříně, rozvod domácího a veřejného telefonu, odvětrávání prostoru ventilátory, rozvod antén pod omítkou, okenice, mříže

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreačních chat a zahrádkářských chat a jejich standardní vybavení

I. Základní cena v Kč za m3 obestavěného prostoru.

svislá nosná konstrukcenepodsklepené nebo podsklepené do poloviny
zastavěné plochy 1.nadzemního podlaží
podsklepené
TypCenaTypCena
zděná v tl. nad 15 cmA,B1 750,-A,B1650,-
dřevěná srubováC,D1 360,-C,D1260,-
dřevěná oboustranně obíjená, zdivo tl. do 15 cmE,F1 280,-E,F1310,-
montovaná na bázi dřevní hmotyG,H1 400,-G,H1440,-
dřevěná jednostranně obíjenáCH850,-CH930,-

Základní ceny se vynásobí koeficientem vyjadřujícím náklady na účelové využití podkroví:

a) podkroví do 1/3 zast.plochy 1.nadzemního podlaží ...... 1,05

b) podkroví nad 1/3 do 2/3 zast.plochy 1.nadzemního podlaží ...... 1,09

c) podkroví nad 2/3 zast.plochy 1.nadzemního podlaží ...... 1,12

Vysvětlivky:

Typ:

A: Svislé konstrukce zděné, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

B: Svislé konstrukce zděné s plochou střechou,resp. krovem neumožňujícím zřízení podkroví

C: Svislé konstrukce dřevěné srubové, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

D: Svislé konstrukce dřevěné srubové, s plochou střechou, resp. krovem, neumožňujícím zřízení podkroví

E: Svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, popř. zdivo tl. do 15 cm, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

F: Svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

G: Svislé konstrukce montované na bázi dřevní hmoty, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

H: Svislé konstrukce montované na bázi dřevní hmoty, s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

CH : Svislé konstrukce dřevěné - jednostranně obíjené s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

II. Standardní vybavení rekreačních chat a zahrádkářských chat

Konstrukce a vybavenítypy
ABCDEFGHCH
Základyizolovanéneizolovanéizolovanéneizolov.
Podezdívkajakákoliv zděná, betonová, do výšky 1 mneuvažuje se
Obvodové stěnyzděné v tl.25-30 cmdřevěné - srubové tl. 16 cmoboustr. obité zdivo do tl. 15 cmmontované na bázi dřevní hmotyjednostr. obité
Stropyjakékoli spalné, polospalné, nespalnédřevěné, spalnéna bázi dřevní hmotydřevěné spalné
Zastřešeníjakékoliv umožňující podkrovíbez krovu neumož. podkrovíjakékoliv umožňující podkrovíbez krovu neumož. podkrovíjakékoliv umožňující podkrovíbez krovu neumož. podkrovíjakékoliv umožňující podkrovíbez krovu neumož. podkrovíbez krovu neumož. podkroví
Krytinaplechová pozinkovaná, osinkocementová, asfaltové svař. pásyplechová asfalt. pásy
Klempířské konstrukceúplné z pozink.plechužlaby a svody z pozink. plechuúplné z pozink.plechužlaby a svody z poz.pl.
Úprava povrchůomítky vnitřní štukové vnější štukové, břízolitnátěry nebo impregnacenátěry, impregnace nebo jakákoli omítkanátěry,nástřiky nebo omítka na pletivonátěry impregnace
Schodištějakékoli dřevěnéneníjakékoli dřevěnéneníjakékoli dřevěnéneníjakékoli dřevěnénení
Dveředřevěné plné nebo náplňovéjakékoliv dřevěné
Oknadřevěná zdvojenádřevěná jednoduchádřevěná zdvojenájednoduchá
PodlahyPVC, lino, palubky, prkna, dřevotříska, keramická dlažba
Vytápěníjakékoliv lokální
Elektroinstalacesvětelná a motorovásvětelná
Rozvod vodystudené i tepléneuvažuje sestudenéneuvažuje se
Zdroj teplé vodybojlerneuvažuje se
Rozvod propan-butanuanoneuvažuje seanoneuvažuje se
Kanalizacekuchyně, WC, umyvadla, příp. sprchyneuvažuje sez kuchyně WC, umyvadz kuchyně .neuvažuje se
Záchodsplachovacísplachovací i suchýsuchý
Okeniceano
Vnitřní vybaveníumyvadlo, sprchaumyvadlo
Ostatníkrb, mříže, vestavěné skříně

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru vedlejších staveb a jejich standardní vybavení

I. Základní cena v Kč za m3 obestavěného prostoru

svislá nosná konstrukcenepodsklepené nebo podsklepené do poloviny
zastavěné plochy 1.nadzemního podlaží
podsklepené
TypCenaTypCena
zděná tl. nad 15 cmA,B1 250,-A,B1 140,-
dřevěná oboustranně obitá, zdivo tl. do 15 cmC,D1 055,-C,D1 015,-
dřevěná jednostranně obíjená nebo kovováE,F970,-E,F950,-
přístřeškyG750,-G780,-

Základní ceny se vynásobí koeficientem vyjadřujícím náklady na účelové využití podkroví:

a) do 1/3 zastavěné plochy 1.nadzemního podlaží ...... 1,05

b) nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1.nadzemního podlaží ...... 1,09

c) nad 2/3 zastavěné plochy 1.nadzemního podlaží ...... 1,12

Vysvětlivky:

Typ

A: svislé konstrukce zděné, se střechou-krovem umožňujícím zřízení podkroví

B: svislé konstrukce zděné, s plochou střechou-krovem neumožňujícím zřízení podkroví

C: svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, popř. zdivo tl. do 15 cm se střechou-krovem umožňujícím zřízení podkroví

D: svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, popř. zdivo tl. do 15 cm s plochou střechou - krovem, neumožňujícím zřízení podkroví

E: svislé konstrukce dřevěné nebo kovové, jednostranně obíjené, se střechou-krovem umožňujícím zřízení podkroví

F: svislé konstrukce dřevěné nebo kovové, jednostranně obíjené, s plochou střechou-krovem, neumožňujícím zřízení podkroví

G: přístřešky - jakákoliv svislá pilířková konstrukce s plochou střechou-krovem, neumožňujícím zřízení podkroví

II. Standardní vybavení vedlejších staveb

KONSTRUKCE A VYBAVENÍtypy
ABCDEFG
Základyzákladové pásy a patkyzákladové patky
Obvodové stěnyzděné,betonové
tl.15-30 cm
zděné,betonové
tl.15-30 cm
oboustranně obíjené, zdivo tl. do 15 cmjednostranně obíjenépilířky z jakéhokoli materiálu
Stropyjakékoliv bez rozlišení druhu materiáludřevěné, popř. kovovéneuvažují se
Krovjakýkoliv, umožňující podkrovíbez krovu neumožňující podkrovíjakýkoliv umožňující podkrovíbez krovu neumožňující podkrovíjakýkoliv umožňující podkrovíbez krovu neumožňující podkrovíjakýkoliv bez podkroví
Krytinajakákoliv kromě měděné
Klempířské prácežlaby, svody z pozinkovaného plechu
Úprava povrchůjakékoliv omítkynátěry, impregnace, popř. omítkanátěry, impregnacenátěr, popř. omítka pilířků
Schodištědřevěnéneuvažuje sedřevěnéneuvažuje sedřevěné,neuvažuje seneuvažuje se
Dveředřevěné nebo kovové kromě svlakovýchdřevěné nebo kovovédřevěné nebo kovovéneuvažuje se
Oknazdvojená, popř. jednoduchájednoducháneuvažuje se
Podlahybetonové, dlažbyneuvažuje se
Elektroinstalacesvětelná a motorovásvětelná,popř. motorovásvětelnáneuvažuje se

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáží a jejich standardní vybavení

1. Základní cena v Kč za m3 obestavěného prostoru

svislá nosná konstrukcenepodsklepené nebo podsklepené do poloviny
zastavěné plochy I. nadzemního podlaží
podsklepené
typcenatypcena
zděná tl. nad 15 cm, montovanáA,B1 375,-A,B1235,-
kovová, plechováC1 045,-C990,-

Základní ceny se vynásobí koeficientem vyjadřujícím náklady na účelové využití podkroví:

a) do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží ............ 1,05

b) nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží ............ 1,09

c) nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží ............ 1,12

Vysvětlivky:

Typ

A: svislé konstrukce zděné nebo železobetonové se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

B: svislé konstrukce zděné nebo železobetonové s plochou střechou-krovem, neumožňujícím zřízení podkroví

C: svislé konstrukce kovové - plechové, s plochou střechou-krovem neumožňujícím zřízení podkroví

II. Standardní vybavení garáží

Konstrukce a vybavenítypy
ABC
Základyzákladové pásy a patky
Obvodové stěnyzděné, betonové tl. 15 - 20 cmzděné, betonové tl. 15 - 30 cmkovová kostra, opláštěná plechem
Stropyjakékoliv, bez rozlišení druhu a materiáluneuvažuje se (funkci plní krov)
Krovjakýkoliv umožňující zřízení podkrovíbez krovujakýkoliv kovový bez podkroví
Krytinaplechová pozinkovaná, asfalt. pásyplechová
Klempířské konstrukcežlaby a svody z pozinkovaného plechu
Úpravy povrchůjakékoliv omítky, spárované zdivonátěry
Dveřejakékoliv dřevěné nebo kovovékovové
Oknajednoduchá
Vratajakákoliv standardní, roletaplechová
Podlahybetonové, dlažbabetonové
Elektroinstalacesvětelná, popř. motorováneuvažuje se

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

Ceny studní

I. Ceny kopaných studní

při hloubce
při průměru do 150 cm vč.
Kč/mKč za 1 kus čerpadla (podle celkové hloubky studny)
ručníelektrické
od 0 m do 5 m1950,-1210,-9480,-
od dalších 5 m do 10 m3810,-2054,-10780,-
od dalších 10 m5200,-2772,-11990,-

II. Ceny vrtaných studní

průměrhloubka studnyKč/mKč za 1 kus čerpadla (podle celkové hloubky studny)
ručníelektrické
do 150 mmod 0 do 10 m975,-2140,-9660,-
od 0 do 25 m1210,-2410,-12720,-
od 0 do více než 25 m1640,-2820,-12840,-
nad 150 mm do 300 mmod 0 do 10 m1455,-2140,-9860,-
od 0 do 20 m1790,-2410,-12720,-
od 0 do více než 20 m2380,-2770,-12840,-
nad 300 mm do 500 mmod 0 do 10 m2355,-2140,-9660,-
od 0 do 20 m2890,-2410,-12720,-
od 0 do více než 20 m3490,-2770,-12840,-

Hloubka studny se měří od úrovně upraveného terénu.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

ZÁKLADNÍ CENY VENKOVNÍCH ÚPRAV A ZPŮSOB JEJICH PROVEDENÍ

Pol. č.popisjednotkaPředpokl. životnost
1.Vodovody
1.1.vodovodní přípojky -potrubí ocelové nebo z umělých hmot
1.1.1.Přípojka vody DN 25 mmbm34040 - 60
1.1.2.Přípojka vody DN 40 mmbm36040 - 60
1.1.3.Přípojka vody DN 50 mmbm42040 - 60
1.1.4.Zahradní vodovod DN 25 povrch.bm15025 - 50
1.1.5.Zahradní vodovod DN 25 podzem.bm18540 - 60
1.2.Vodoměrná šachta - betonová s ocelovým poklopemm3OP350040 - 60
1.3.Domácí vodárna - Darlingkus1200010 - 30
2.Kanalizace
2.1.Kanalizační přípojky - potrubí kameninové
2.1.1.Přípojka kanalizace DN 150 mmbm118080 - 100
2.1.2.Přípojka kanalizace DN 200 mmbm145080 - 100
2.1.3.Přípojka kanalizace DN 250 mmbm181080 - 100
2.2.Kanalizační šachty včetně poklopu
2.2.1.Kanalizační šachta skružená z prefa dílců - hloubka 2,00 mkus750080 - 100
2.2.2.dtto hloubka 3,00 mkus945080 - 100
2.2.3.dtto hloubka 4,00 mkus1250080 - 100
2.2.4.Kanalizační šachta zděná cihelná hloubka 2,00 mkus1000080 - 100
2.2.5.dtto hloubka 3,00 mkus1300080 - 100
2.2.6.dtto hloubka 4,00 mkus1480080 - 100
2.2.7.Kanalizační šachta vodotěsná betonová hloubka 2,00 mkus890080 - 100
2.2.8.dtto hloubka 3,00 mkus1200080 - 100
2.2.9.dtto hloubka 4,00 mkus1660080 - 100
2.3.Žumpa z monolitického i montovaného betonum3OP230080 - 100
2.4.Septiky z monolitického i montovaného betonu
2.4.1.do 15 m3 OPm3OP350080 - 100
2.4.2.nad 15 m3 OPm3OP280080 - 100
3.Elektrická síť
3.1.Přípojky elektro
3.1.1.3fázová, příp. NN pro rodinné domy kabel Al 16 mm2 v zemibm14040 - 60
3.1.2.kabel Al 4 × 16 mm2 závěs. kabelembm12540 - 60
3.1.3.kabel Al 16 mm2 vzdušné vedeníbm24020 - 40
3.1.4.kabel Al 16 mm2 vzdušná vedení střešníkovábm28020 - 40
3.1.5.kabel Al 25 mm2 vzdušná vedení střešníkovábm45020 - 40
3.1.6.kabel Al 25 mm2 zemní kabelbm19540 - 60
3.1.7.kabel Al 50 mm2 zemní kabelbm21540 - 60
3.2.Trafostanice
3.2.1.Stožárová trafostanice 110 KVAkus15000020 - 40
3.2.2.Stožárová trafostanice 160 KVAkus17000020 - 40
3.2.3.Kobková trafostanice 100 KVAkus29200020 - 40
3.2.4.Kobková trafostanice 160 KVAkus30802520 - 40
3.2.5.Kobková trafostanice 250 KVAkus33000020 - 40
3.2.6.Kobková trafostanice 400 KVAkus36500020 - 40
4.Plynovody
4.1.Plynová přípojka do DN 40bm30530 - 50
4.2.Domácí regulátorkus300020 - 40
5.Drenáže
5.1.1.Drenáž z pálených trubek 65 mmbm5530 - 50
5.1.2.dtto 80 mmbm14230 - 50
5.1.3.dtto 100 mmbm16030 - 50
5.1.4.dtto 130 mmbm17530 - 50
5.2.1.Drenáže z trubek PVC 65 mmbm4040 - 60
5.2.2.dtto 90 mmbm6540 - 60
5.2.3.dtto 110 mmbm7540 - 60
6.Topné kanály
6.1.1.Betonový monolitický 45/45 - 60/75 cmbm201540 - 60
6.1.2.dtto 60/75 - 90/90 cmbm250040 - 60
6.1.3.dtto 90/90 - 105/120 cmbm330040 - 60
6.2.1Betonový prefa 70/50 cmbm201040 - 60
6.2.2.dtto 95/55 cmbm220040 - 60
6.2.3.dtto 100/70 cmbm270040 - 60
7.Potrubí tepelné izolované
7.1.DN 40bm12020 - 40
7.2.DN 50bm14020 - 40
7.3.DN 70bm16520 - 40
7.4.DN 80bm19020 - 40
7.5.DN 100bm23520 - 40
7.6.DN 150bm37020 - 40
8.Zpevněné plochy mimo silnice a letiště
8.1.Plochy s povrchem prašným
8.1.1.Škvárové tl. do 150 mmm24510 - 20
8.1.2.Štěrkové tl. do 250 mmm29510 - 20
8.2.Plochy s povrchem betonovým monolitickým
8.2.1.tl. 10 cmm223540 - 60
8.2.2.tl. 15 cmm229040 - 60
8.3.Plochy s povrchem dlážděným
8.3.1.z betonových dlaždic 30/30/3 do lože z kamenivam221040 - 60
8.3.2.dtto do lože z MCm226040 - 60
8.3.3.z granitoidových dlaždic 30/30/4, lože z kamenivam222040 - 60
8.3.4.dtto, lože z MCm227040 - 60
8.3.5.z betonových dlaždic 50/50/6, do lože z kamenivam220540 - 60
8.3.6.dtto, lože z MCm225540 - 60
8.3.7.dlažby teracové z dlaždic 25/25/2,5 do lože z pískum215040 - 60
8.3.8.dtto do lože z MCm218040 - 60
8.3.9.dtto do lože z MC a podkl. bet.m228540 - 60
8.3.10.z dlažebních kostek drobných, 120 mm, lože kamenivom229540 - 60
8.3.11.dtto, lože z MCm237040 - 60
8.3.12.z dlažebních kostek, mozaiky 60 mm, do pískového ložem222040 - 60
8.3.13.dtto, do MC, s výplní spár z MCm235040 - 60
8.3.14.z dlažebních desek leštěných tl. 50 mm, spárování MCm2127040 - 60
8.3.15.z lomového kamene s mezerami, podklad štěrkopísekm26520 - 40
8.3.16.dtto, bez mezer na MCm237040 - 60
8.3.17.dlažba z lomového kamene na MCm229520 - 30
8.3.18.zatravňovací tvárnice polovegetačním234020 - 30
8.3.19.panely silniční tl. 150 mmm2118040 - 60
8.3.20.dlažby z cihel naplocho, pískové lože MVC nebo MCm217540 - 60
8.3.21.dtto, lože MVC nebo MCm226040 - 60
8.3.22.dtto, nastojato, pískové ložem233040 - 60
8.3.23.dtto, lože MVC nebo MCm238540 - 60
8.3.24.dlažby z dřevěných špalíků bukových do pískového lože m251040 - 60
8.3.25.dtto, špalíky dubovém247040 - 60
8.3.26.pražce impregnované do štěrkopískového ložem251040 - 60
8.4.Plochy s povrchem asfaltovým
8.4.1.litý asfalt tl. 30 mm, podklad štěrkopísekm227040 - 60
8.4.2.dtto, podklad kamenivo, obalovaný asfaltm240040 - 60
8.4.3.z penetračního makadamu tl. 100 mmm222040 - 60
8.4.4.z betonu asfaltového tl. 40 mmm236040 - 60
8.4.5.dtto tl. 50 mmm247540 - 60
9.Obrubníky a krajníky
9.1.Obrubníky z dlažebních kostek velkých 160 mm do betonového ložebm18540 - 60
9.2.dtto z drobných 120 mm do betonového ložebm7040 - 60
9.3.z dlažebních kostek velkých 160 mm do lože z kameniva bm15040 - 60
9.4.kamenný ležatý 15 × 25, betonové ložebm50040 - 60
9.5.monolitický do průřezu 0,01 m2bm16040 - 60
9.6.dtto do 0,015 m2bm24040 - 60
9.7.dtto do 0,05 m2bm35040 - 60
9.8.betonový ABO 4 - 5, 8, š. 4 - 5 cm, do betonového lože bm8040 - 60
9.9.krajník silniční z lomového kamene, lože kamenivobm10040 - 60
9.10.obrubník chodníkový kamenný 20 × 25, stojatý, lože z betonubm57040 - 60
9.11.dtto, ležatý 30 × 20bm67040 - 60
10.Rigoly
10.1.Rigoly z lomového kamene do lože z kamenivabm16540 - 60
10.2.dtto do MC nebo betonového ložebm23040 - 60
10.3.z betonových desek, lože z kamenivabm15040 - 60
10.4.dtto, lože z betonubm22540 - 60
10.5.ze žlabovek TMB, lože z kamenivabm12040 - 60
10.6.z monolitického betonubm24040 - 60
11.Opěrné zdi
11.1.opěrné zdi s kůly v. 60 cmbm24010 - 30
11.2.z kamenné rovnaninym3 OP115030 - 50
11.3.z lomového kamenem3 OP185030 - 50
11.4.monolitické z prostého betonum3 OP210040 - 60
11.5.monolitické ze železového betonum3 OP240040 - 60
11.6.montované z prefa dílcům3 OP285040 - 60
11.7.cihelném3 OP233040 - 60
12.Schody venkovní a předložené
12.1.Schodiště dřevěné, stupnice břidlicové, dlaždice apod.bm18510 - 30
12.2.z betonových dlaždic, podstupnice z obrubníkubm20010 - 30
12.3.cihelné na terénbm21530 - 50
12.4.betonovébm22540 - 60
12.5.betonové s teracem na terénbm29540 - 60
12.6.žulové stupně, lože z pískubm100040 - 60
12.7.z lomového kamene do pískubm19040 - 60
13.Ploty
13.1.Plot ze strojového pletiva na ocelové sloupky do betonových patek, nátěrm2 pohl. pl.24010 - 30
13.2.plot z ocelových plotových rámů s pletivem nebo dřevěné hoblované rámy na ocelové sloupky do betonových patek, nátěrm2 pohl. pl.45020 - 30
13.3.Plot z ocelových plotových rámů s pletivem nebo dřevěné hoblované rámy, na zděné nebo betonové sloupky do betonových patek, nátěr nebo omítkam2 pohl. pl.72020 - 30
13.4.Plot z prefabrikovaných desek, sloupky rovněž prefa do betonových patekm2 pohl. pl.60040 - 60
13.5.Plot zděný z plotových tvárnic, sloupky zděné do betonových patekm2 pohl. pl.78040 - 60
13.6.Plot dřevěný laťový na dřevěné nebo ocelové sloupky, nátěr nebo impregnacem2 pohl. pl.43520 - 30
13.7.Plot zděný tl. do 20 cm, betonový základ, omítka nebo spárováním2 pohl. pl.79040 - 60
13.8.dtto, ale tl. 20 - 30 cmm2 pohl. pl.113540 - 60
13.9.dtto, ale tl. nad 30 cmm3 OP nadzem. části375040 - 60
13.10.Plot z monolitického betonu se základy, popř. úpravou povrchu bez ohledu na tloušťkum3 OP nadzem. části350040 - 60
13.11.Plot z vlnitého plechu na ocelové sloupkym2 pohl. pl.64520 - 30
do patek, povrch pozinkovaný nebo nátěr
13.12.Plot z vlnitých osinkocementových desek na ocelové sloupky do patekm2 pohl. pl.55520 - 30
13.13.Betonový práh mezi sloupky, nadzemní část výšky do 200 mmbm15040 - 60
13.14.Podezdívka z lomového kamene, spárovaná, římsa betonová, výška do 60 cmbm120040 - 60
13.15.Podezdívka z monolitického betonu, výška do 60 cmbm95040 - 60
13.16.Podezdívka cihelná tl. do 30 cm, výška do 60 cm, omítka nebo spárováníbm130040 - 60
14.Plotová vrátka
14.1.Vrátka dřevěná vč. sloupkůkus127020 - 30
14.2.Vrátka ocelová s výplní z drátěného pletiva vč. sloupkůkus145010 - 30
14.3.Vrátka ocelová plechová nebo z profilů vč. sloupkůkus160020 - 30
14.4.Vrata dřevěná vč. sloupkůkus330020 - 30
14.5.Vrata ocelová s výplní z drátěného pletiva vč. sloupkůkus342010 - 30
14.6.Vrata ocelová plechová nebo z profilů vč. sloupkůkus370020 - 30
15.Zemní sklep zděný nebo betonovým3 OP180040 - 60
16.Hnojiště
16.1.Hnojiště cihelné, bez omítkym3 OP130040 - 60
16.2.Hnojiště cihelné, omítnutém3 OP142040 - 60
16.3.Hnojiště betonovém3 OP110040 - 60
16.4.Hnojiště z lomového kamenem3 OP95040 - 60
17.Pískoviště
17.1.Pískoviště s dřevěným rámemm2 ZP70010 - 30
17.2.Pískoviště s betonovým nebo zděným rámemm2 ZP110040 - 60
18.Pařeniště
18.1.Pařeniště s dřevěným rámem a oknym2 ZP82510 - 30
18.2.Pařeniště s betonovým nebo zděným rámem a oknym2 ZP137540 - 60
19.Skleník z ocelových profilů se zasklením a základym2 ZP205010 - 30
20.Zahradní květinové jezírko
20.1.Jezírko betonové se svislými stěnami,m2 ZP210040 - 60
hloubka min. 50 cm
20.2.Jezírko betonové ploché, hloubka max. 50 cmm2 ZP120040 - 60
21.Bazén venkovní betonový nezakrytý, stěny obložené nebo nátěr, izolacem3 OP182540 - 60
22.Venkovní záchod
22.1.Záchod dřevěný bez žumpykus180030 - 50
22.2.Záchod zděný bez žumpykus550040 - 60
23.Altán zahradní, dřevěná vázaná konstrukce, lehká výplň stěn, popř. pouze částečná, podlaha, střecham2 ZP325040 - 60
24.Udírna
24.1.Udírna zděná z pálených nebo betonových cihel, omítka nebo spárování, dvířkam3 OP201040 - 60
24.2.dtto, ale z cihel šamotovýchm3 OP410040 - 60
25.Komíny samostatné
25.1.Komín zděný z pálených nebo betonových cihel, popř. s vložkou, omítka nebo spárováním3 OP194040 - 60
25.2.dtto, ale z cihel šamotovýchm3 OP383040 - 60
26.Lávka
26.1.Lávka dřevěná z hranolů a fošen s podlahou a zábradlímm2 ZP130020 - 50
26.2.Lávka z ocelových válcovaných profilů, základy, podlaha, zábradlí, nátěrm2 ZP210040 - 60
27.Věšák na prádlo
27.1.Ocelový tvaru písmene T včetně betonových patek a nátěrukus59010 - 30
27.2.Ocelový tvaru obráceného písmene U vč. betonových patek a nátěrukus87010 - 30
27.3.Ocelový kruhový s centrálním sloupkem vč. betonové patky a nátěru, průměru 1500 až 2500 mmkus105010 - 30
27.4.dtto, ale průměru od 2500 do 4000 mmkus135010 - 30
28.Klepadlo na koberce ocelové vč. betonových patek a nátěrukus90010 - 30
29.Lavice zahradní
29.1.Lavice betonová, opěradlo a sedák hoblované fošny, nátěr, osazení do zeminykus75010 - 30
29.2.dtto, ale osazení do betonových patekkus98010 - 30
29.3.Lavice z ocelových profilů, sedák, popř. opěradlokus105010 - 30
z hoblovaných fošen, nátěr, osazení do betonových patek
30.Stůl zahradní z ocelových profilů, plocha stolu z hoblovaných latí, nátěr, osazen do betonových patekkus230010 - 30
31.Kuželna z ocelových profilů, popř. z dřevěných hranolů, osazení do betonové patky, podlaha pod kuželky betonová, popř. s páskovou ocelí, nátěrkus195010 - 30
32.Pergola
32.1.Pergola tunelová dřevěná z hranolů a fošen, sloupky do betonových patek, podlaha jakákoliv zpevněnám2 ZP145010 - 30
32.2.dtto, ale tvaru písmene Tm2 ZP125010 - 30

Poznámka:

Cena venkovních úprav zde neuvedených se zjistí podle § 11 odst. 2 vyhlášky, popřípadě podle přílohy č. 5 vyhlášky.

Vysvětlivky:

běžný metr ........................................................................ bm

m3 obestavěného prostoru.................................................. m3 OP

m2 pohledové plochy ......................................................... m2 pohl. pl.

m2 zastavěné plochy .......................................................... m2 ZP

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

Základní ceny hřbitovních staveb a hřbitovních zařízení

Pol. čís.měrná jednotkamramory
travertiny
žulysyenity
andezity
žuly švédské
labradory
gabra
umělý kámen
1rámy: 25/25 hrobovébm1019132016104115360
15/15 urnovébm5806708202318280
2desky: krycím220804745582414391800
- do 0,90 m2 předložní
nápisové
- nad 0,90 m2 dttom2286061807571187081600
3zařízení: urnykus955120015085820
v: do 40 cm, průměr cca 25 cm
vázy,mísy, sloupky, kostky
kus5857328752600
kus140
4hrobkym3 OP1800

Za montáž památníků a náhrobků se připočítává 25 % z ceny materiálu, u umělých materiálů 10 %.

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

Koeficient polohový - K5
Pol.č.NázevKoeficient K5
1Praha, Brno, Ostrava1,20 až 1,25
2Ostatní statutární a lázeňská města1,10 až 1,15
3Okresní města1,05
4Ostatní města1,00
5Ostatní obce0,85

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

Opotřebení staveb

1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet opotřebení se provede metodou lineární nebo analytickou.

2. Při použití lineární metody se opotřebení rovnoměrně rozdělí na celou dobu předpokládané životnosti. Roční opotřebení se vypočte dělením 100 % celkovou předpokládanou životností.

3. Opotřebení u inženýrských a speciálních pozemních staveb, vedlejších staveb, garáží, studní, venkovních úprav a hřbitovních staveb se stanoví lineární metodou. Opotřebení může činit nejvýše 80 %, kromě venkovních úprav, inženýrských a speciálních pozemních staveb, kde může činit nejvýše 85 % a u hřbitovních staveb nesmí klesnout pod hodnotu materiálu.

Předpokládaná životnost při běžné údržbě činí zpravidla u

a) budov, hal, rodinných domů, rekreačních chalup a domků se zděnými, monolitickými nebo železobetonovými a ocelovými svislými nosnými konstrukcemi 100 let; u ostatních druhů konstrukcí 80 let a méně

b) rekreačních a zahrádkářských chat

- zděných 80 let

- dřevěných oboustranně opláštěných a montovaných 60 let

- ostatních 50 let

c) inženýrských a speciálních pozemních staveb 50 až 100 let podle druhu konstrukce,

d) vedlejších staveb a garáží

- zděných 80 let

- dřevěných oboustranně opláštěných a montovaných 60 let

- ostatních 30 - 40 let

e) studní

- kopaných a vrtaných s průměrem nad 150 mm 100 let

- ostatních 50 let

f) venkovních úprav je uvedena v příloze č. 11

g) hřbitovních staveb 100 až 150 let

Použije-li se pro výpočet opotřebení lineární metoda i u budov, hal, rodinných domů, rekreačních chalup a domků, rekreačních a zahrádkářských chat, opotřebení může činit maximálně 80 %.

4. Analytická metoda výpočtu opotřebení pomocí objemových podílů konstrukcí a vybavení na ceně stavby se použije v případech, kdy je

a) stavba ve stádiu před nebo po opravě, mimo běžnou údržbu,

b) stavba v mimořádně dobrém nebo mimořádně špatném technickém stavu,

c) podle znalce výpočet opotřebení stavby lineární metodou nevýstižný nebo opotřebení je objektivně větší než 80 %,

d) oceňována kulturní památka.

5. Výpočet opotřebení analytickou metodou vychází ze stanovení objemových podílů konstrukcí a vybavení uvedených v tabulkách č. 1 až 4. Předpokládaná životnost těchto konstrukcí a vybavení je uvedená v tabulce č. 5.

Výše opotřebení jednotlivých konstrukcí a vybavení v procentech se zjistí podle vzorce

kde A = objemové podíly konstrukcí a vybavení uvedené v tabulkách č. 1 až 4 upravené podle skutečně zjištěného stavu v návaznosti na výpočet koeficientu vybavení K4; součet objemových podílů se i po těchto úpravách rovná 1,00

B = skutečné stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení

C = předpokládaná celková životnost příslušné konstrukce a vybavení uvedená v tabulce č. 5, případně stanovená s ohledem na skutečný stavebně technický stav konstrukce (v případě ukončení technické životnosti některé konstrukce a vybavení se předpokládaná životnost rovná jejímu skutečnému stáří), přičemž platí vztah B ≤ C

Celkové opotřebení stavby v procentech se vypočte podle vzorce

kde n je počet položek konstrukcí a vybavení ve stavbě se vyskytujících.

Pokud nelze zjistit stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení, odborně se odhadne. Lze odhadnout i poměr

B
-
C
.

6. Má-li stavba přístavby funkčně neoddělitelné nebo nástavby, zjistí se opotřebení celé stavby stejným způsobem jako u původní části stavby podle poměru objemů obestavěného prostoru původní části a přístaveb nebo nástaveb.

7. Je-li stavba užívaná k různým účelům, opotřebení se vypočte pro každou část samostatně podle způsobu užívání.

8. Použití jiných metod pro výpočet opotřebení se nepřipouští.

Tabulka č. 1

OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ BUDOV

Čís. pol.Konstrukce a vybaveníTYP BUDOVY
ABCDEFGHIJKLMNOPRS
1Základy vč. zem. prací0,060,070,070,060,070,080,060,060,060,050,060,080,100,100,110,100,110,13
2Svislé konstrukce0,160,220,190,170,180,170,150,150,150,180,190,210,230,240,260,250,260,30
3Stropy0,080,120,110,080,100,090,080,080,080,080,080,110,120,130,120,120,120,14
4Zastřešení mimo krytinu0,060,050,060,060,090,070,060,060,060,050,050,060,060,060,070,060,060,07
5Krytiny střech0,020,020,020,030,030,020,030,030,030,020,020,020,020,020,030,020,020,03
6Klempířské konstrukce0,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,01
7Úpravy vnitř. povrchů0,070,060,070,070,060,070,070,070,070,060,070,060,050,050,040,050,040,04
8Úpravy vněj. povrchů0,030,030,030,040,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,03
9Vnitřní obklady keram.0,030,030,020,020,020,020,030,030,020,010,020,01------
10Schody0,030,020,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,020,020,030,020,02
11Dveře0,040,030,030,040,030,030,040,040,040,030,030,030,030,030,020,030,020,02
12Vrata-----------0,010,010,010,020,020,030,03
13Okna0,060,050,050,060,050,050,060,060,050,050,050,050,040,040,040,040,030,03
14Povrch podlah0,030,020,020,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,03
15Vytápění0,050,040,040,050,040,040,050,050,050,050,050,040,02--0,010,01-
16Elektroinstal.0,060,050,050,060,050,060,060,060,060,050,050,060,070,070,070,070,070,06
17Bleskosvod0,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,01
18Vnitřní vodovod0,030,030,020,030,020,030,030,030,030,030,030,020,020,030,020,020,02-
19Vnitřní kanalizace0,030,030,020,030,020,030,030,030,030,030,030,020,020,030,020,020,02-
20Vnitřní plynovod0,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,01-------
21Ohřev teplé vody0,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,010,010,010,010,01-
22Vybavení kuchyní0,02-0,02---0,020,020,020,020,02-------
23Vnitřní hygienická zařízení včetně WC0,040,040,030,030,030,030,040,040,040,040,040,030,030,030,020,020,02-
24Výtahy0,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,01------
25Ostatní0,040,030,060,050,060,060,040,040,060,060,060,050,060,050,050,050,060,05
26Instalační prefabrik. jádra---------0,04--------

Tabulka č. 2

OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCE A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ HAL

Čís. pol.Konstrukce a vybaveníTYP HALY
ABCDEFGHIJKLM
1Základy a vybavení0,070,080,070,080,090,100,110,110,110,120,120,110,12
2Svislé konstrukce0,170,230,170,190,200,210,220,230,240,290,300,260,24
3Stropy0,070,070,060,060,080,080,090,090,090,090,090,090,09
4Zastřešení mimo krytinu0,080,080,080,080,100,100,090,100,100,110,110,100,10
5Krytiny střech0,020,030,030,020,030,030,030,030,030,030,030,030,03
6Klempířské konstrukce0,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,01
7Úpravy vnitř. povrchů0,070,060,070,070,070,070,060,060,060,060,060,060,05
8Úpravy vněj. povrchů0,030,030,030,030,040,040,030,030,030,030,030,030,03
9Vnitřní obklady keram.0,030,020,030,02---------
10Schody0,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,01
11Dveře0,040,030,040,040,030,030,030,030,030,020,020,020,03
12Vrata----0,020,020,020,020,020,020,020,020,02
13Okna0,060,050,060,060,050,050,050,050,050,040,040,040,04
14Povrchy podlah0,040,040,040,040,050,050,050,050,050,050,050,050,05
15Vytápění0,050,040,050,050,010,010,010,010,01----
16Elektroinstal.0,060,060,050,060,080,080,080,070,060,050,050,060,06
17Bleskosvod0,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,01
18Vnitřní vodovod0,030,020,030,020,010,010,010,010,01--0,010,01
19Vnitřní kanalizace0,030,020,030,020,010,010,010,010,01--0,010,01
20Vnitřní plynovod0,010,010,010,01---------
21Ohřev teplé vody0,020,020,020,020,010,010,010,010,01--0,010,01
22Vybavení kuchyní--0,020,01---------
23Vnitřní hygienická zařízení včetně WC0,040,030,040,030,020,020,020,020,02--0,020,02
24Výtahy0,010,010,010,01---------
25Ostatní0,040,040,030,050,070,050,050,040,040,060,050,050,06

Tabulka č. 3

OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ RODINNÝCH DOMŮ, REKREAČNÍCH CHALUP A REKREAČNÍCH DOMKŮ

č.Konstrukce a vybaveníTyp RD
A, E, CH, LB, F, I, MC, G, J, ND, H, K, O
1Základy vč. zem. prací0,080,070,050,04
2Svislé konstrukce0,210,220,230,24
3Stropy0,080,080,090,09
4Zastřešení mimo krytinu0,070,050,050,04
5Krytiny střech0,030,030,030,03
6Klempířské konstr.0,010,010,010,01
7Vnitřní omítky0,060,060,060,06
8Fasádní omítky0,030,030,030,03
9Vnější obklady0,010,010,010,01
10Vnitřní obklady0,020,020,020,02
11Schody-0,020,020,04
12Dveře0,030,030,030,03
13Okna0,050,050,050,05
14Podlahy obytných místností0,020,020,020,02
15Podlahy ostatních místností0,010,010,010,01
16Vytápění0,050,040,050,04
17Elektroinstalace0,040,040,040,04
18Bleskosvod0,010,010,010,01
19Rozvod vody0,030,030,030,03
20Zdroj teplé vody0,020,020,020,02
21Instalace plynu0,010,010,010,01
22Kanalizace0,030,030,030,03
23Vybavení kuchyní0,010,010,010,01
24Vnitřní hygienické vybavení0,040,050,040,05
25Záchod0,010,010,010,01
26Ostatní0,040,040,040,03

Tabulka č. 4

OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ REKREAČNÍCH A ZAHRÁDKÁŘSKÝCH CHAT

č.Konstrukce a vybaveníT y p c h a t
Nepodsklepené nebo podsklepené do 1/2 ZPPodsklepené
s krovem umožňujícím zřízení podkrovís plochou střechou nebo krovem
neumož. zříz. podkroví
s krovem umožňujícím
zřízení podkroví
s plochou střechou nebo - krovem
neumož. zříz. podkroví
1Základy vč. zem. prací0,060,080,060,08
2Podezdívka0,040,04--
3Svislé konstrukce0,250,270,270,29
4Stropy0,090,100,100,11
5Zastřešení mimo krytinu0,090,060,090,06
6Krytiny střech0,040,040,040,04
7Klempířské konstr.0,010,010,010,01
8Úprava povrchů0,090,090,080,08
9Schodiště0,02-0,040,02
10Dveře0,030,030,030,03
11Okna0,050,050,050,05
12Podlahy0,040,040,040,04
13Vytápění0,030,030,030,03
14Elektroinstalace0,030,030,030,03
15Rozvod vody0,020,020,020,02
16Zdroj teplé vody0,010,010,010,01
17Rozvod propan- -butanu0,010,010,010,01
18Kanalizace0,020,020,020,02
19Záchod0,010,010,010,01
20Okenice0,010,010,010,01
21Vnitřní hygienické vybavení0,020,020,020,02
22Ostatní0,030,030,030,03

Tabulka č. 5

Předpokládaná životnost konstrukcí a vybavení

NázevPředpokládaná životnost
1Základy vč. zemních prací150 - 200
2Svislé konstrukce80 - 200
3Stropy80 - 200
4Zastřešení mimo krytinu70 - 150
5Krytiny, střecha40 - 80
6Klempířské konstrukce30 - 80
7Úpravy vnitřních povrchů50 - 80
8Úpravy vnějších povrchů30 - 60
9Vnitřní obklady keramické30 - 50
10Schody80 - 200
11Dveře50 - 80
12Vrata30 - 50
13Okna50 - 80
14Povrchy podlah15 - 80
15Vytápění20 - 50
16Elektroinstalace25 - 50
17Bleskosvod30 - 50
18Vnitřní vodovod20 - 50
19Vnitřní kanalizace30 - 60
20Vnitřní plynovod20 - 50
21Ohřev teplé vody20 - 40
22Vybavení kuchyní15 - 30
23Vnitřní hygienická zařízení vč. WC30 - 60
24Výtahy30 - 50
25Ostatní- -
26Instalační prefabrikáty (jádra)15 - 25

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

Úprava základních cen stavebních pozemků

I. Úpravy cen pozemků oceňovaných podle S 23 odst. 1

Tabulka č. 1

Pol. č.Důvod úpravy ceny pozemku srážka v %přirážka v %
1.Jde-li o samostatné sídlo nebo část obce, které nejsou s obcí stavebně srostlé 1)
1.1.V hl.m. Praze 2)60-
1.2.Ve statutárních městech, Františkových Lázních a Mariánských Lázních55-
1.3.V Českém Krumlově, Jáchymově, Jeseníku, Luhačovicích, Poděbradech, Teplicích a Karviné40-
1.4.V ostatních městech a obcích30-
2.Přístup po nezpevněné komunikaci (zpevněná komunikace má živičný, dlážděný nebo betonový povrch)až do 10-
3.Není-li v místě možnost napojení na veřejný vodovodaž do 5-
4.Není-li v místě možnost napojení na veřejnou kanalizaciaž do 7-
5.Není-li v místě možnost napojení na rozvod elektřiny nebo vzdálenost ke zdroji je více než 200 maž do 8-
6.Nepříznivé docházkové vzdálenosti od zastávky veřejné dopravy - více než 1,5 km (neuvažuje se, je-li v místě městská doprava)až do 5-
7.Negativní účinky okolí (škodlivé exhalace, hluk, otřesy, prach, radon aj.)až do 10-
8.Svažitý pozemek orientovaný na SV, S a SZaž do 4-
9.Ztížené základové podmínky
9.1. - svažitost terénu přes 15 % v převažující části pozemkuaž do 4-
9.2. - hladina spodní vody méně než 1 m pod úrovní výchozího terénuaž do 5-
9.3. - únosnost základové půdy při odvozeném normovém namáhání základové půdy do 0,20 MPa a nad 0,61 MPa při výpočtové metodě mezních stavů v úrovni základové spáryaž do 5-
10.Omezení užívání pozemku
10.1.Ochranné pásmo (stanovené právním předpisem nebo správním rozhodnutím) 3)až do 5-
10.2.Chráněná krajinná oblast 4)až do 3-
10.3.Národní park 5)až do 3-
10.4.Stavba pod povrchem pozemkuaž do 5-
11.Možnost napojení na plynovod-až do 10
12.Pozemek určený pro stavbu s urychlenou návratností investic a dálnic, rychlostních komunikací nebo takovou stavbou již zastavěný např. hotely, administrativní budovy, obchodní domy, parkoviště apod.-až do 100
13.Pozemek na hlavních třídách, hlavních náměstích nebo ve výhodně položených částech obce-až do 200

Pokud se cena pozemku snižuje podle položky č. 1, počítají se další položky z již takto upravené ceny a nikoliv ze základní ceny uvedené v § 23 odst. 1.

II. Úpravy cen pozemků oceňovaných podle § 23 odst. 2

Tabulka č. 2

Pol. č.Důvod snížení ceny pozemkusrážka v %
1.Přístup po nezpevněné komunikaci (zpevněná komunikace má živičný, dlážděný nebo betonový povrch)až do 7
2.Není-li v místě možnost napojení na rozvod elektřiny nebo vzdálenost ke zdroji je více než 200 maž do 5
3.Negativní účinky okolí (škodlivé exhalace, výskyt radonu, hluk, otřesy, prach aj.)až do 4
4.Svažitý pozemek přes 15 % v převažující části pozemku orientovaný na SV, S, SZaž do 3
5.Ztížené základové podmínky
5.1.Svažitost terénu přes 15 % v převažující části pozemku5
5.2.Hladina spodní vody méně než 1 m pod úrovní výchozího terénu3
6.Omezení užívání pozemku
6.1.Ochranné pásmo (stanovené právním předpisem 3)5
6.2.Chráněná krajinná oblast 4)3
6.3.Stavba pod povrchem pozemků oceňovaných podle § 23 odst. 23
6.4.Národní park 5)3
7.Vzdálenost k zastávce veřejné dopravy je více než 2,5 km5
8.Rekreační chaty v osadách 6)až do 15
9.Úhrnná výměra pozemku náležejícího k rekreačnímu objektu je menší než 400 m2 (chatové osady) 6)až do 10

Vysvětlivky:

1) Samostatným sídlem nebo částí obce, která není s obcí stavebně srostlá, se rozumí obytné objekty ležící ve větší vzdálenosti než 300 m. Měří se nejkratší vzdálenost („vzdušnou čarou") mezi nejbližšími hranicemi oceňovaného pozemku a souvisle zastavěnou částí obce, kterou nejsou samoty a rekreační nebo zahrádkové osady ani jiné v krajině ojedinělé stavby v rámci téhož katastrálního území.

2) Samostatná sídla nebo části stavebně nesrostlé s hl.městem Prahou, ačkoliv se nacházejí na jejím správním území:

Praha 4: Hrnčíře, Cholupice, Písnice, Šeberov, Točná, Újezd

Praha 5: Chabry, Klukovice v k.ú. Hlubočepy, Lahovice, Lipence, Lochkov, Malá Chuchle, Radotín, Řeporyje, Sobín, Třebonice, Velká Chuchle, Zadní Kopanina, Zbraslav, U jezírka - k.ú. Slivenec

Praha 6: Dolní Šárka, Horní Šárka - k.ú. Dejvice, Lysolaje, Nebušice, Podbaba - k.ú. Dejvice, Přední Kopanina, Sedlec, Suchdol

Praha 8: Březiněves, Zámky - k.ú. Bohnice

Praha 9: Běchovice, Dolní Počernice, Hostavice, Kbely, Klánovice, Miškovice, Satalice, Třeboradice, Újezd nad Lesy, Vinoř, Koloděje

Praha 10: Benice, Dubeč, Hájek, Kolovraty, Královice, Křeslice, Pitkovice, Nedvězí, Uhříněves, Lipany

Pro samostatná sídla nevyjmenovaná výše platí ustanovení pod bodem 1 vysvětlivek.

3) Ochrannými pásmy pro účely pol. č. 10.1. se rozumí např.:

a) ochranná pásma chráněných území, chráněných přírodních výtvorů nebo památek

b) ochranná pásma vodních zdrojů

c) ochranná pásma el. nadzemních i podzemních vedení

d) ochranná pásma nadzemních i podzemních produktovodů

e) ochranná pásma drážní a silniční

f) ochranná pásma vojenských újezdů, rybářských ploch, telekomunikací, civilněleteckých ploch a nerostných zdrojů.

4) Chráněné krajinné oblasti jsou:

Beskydy, Bílé Karpaty, Blaník, Blanský les, Broumovsko, České středohoří, Český kras, Český ráj, Jeseníky, Jizerské hory, Kokořínsko, Křivoklátsko, Labské pískovce, Litovelské Pomoraví, Lužické hory, Moravský kras, Orlické hory, Pálava, Poodří, Slavkovský les, Šumava, Třeboňsko, Žďárské vrchy, Železné hory.

5) Národními parky jsou:

KRNAP, Šumava, Podyjí

6) § 48 až 58 vyhlášky č. 83/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

ZÁKLADNÍ CENY ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ

KódSazbaKódSazbaKódSazbaKódSazba
BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2
0010012.44022103.72041670.77108405.04
0011011.10022123.44041680.75108505.20
001129.42022133.15041770.791100010.07
0030012.78022423.26041780.77110108.30
004014.86022523.28041890.71113007.12
005016.84022533.04041990.75113134.18
005115.49023103.92055005.30114007.50
006009.26023123.260560012.11119015.57
006027.83023133.040570010.43119043.51
006107.94024115.380580011.34119114.46
006126.64024143.87059008.16119142.95
006505.49024414.260600013.00119413.77
007008.02024514.610610010.84119442.51
007106.99029015.830620011.70119514.07
007504.76029044.42063005.34119542.75
0080010.39029115.27064015.95120014.10
008108.92029144.04065012.26120042.58
008406.18029414.53067010.93120113.48
008506.25029543.59069010.93120142.23
018114.56032013.89070012.26120412.89
019017.27032043.13072010.95120441.89
019115.96032213.38077690.61120513.03
019144.24032242.63078890.59120542.01
019414.98032313.421010010.04121102.63
019515.39032342.78101108.82121122.35
019543.86032542.45101127.21121132.20
020015.81037152.161030010.20121421.89
020043.52037161.54104013.47121431.59
020114.77037551.68105015.56121521.99
020143.42037561.24105114.25121531.70
020413.84039290.65106007.56122103.24
020442.75039390.65106026.13122122.86
020514.17039490.64106106.28122132.63
020542.90039690.58106125.14122422.34
021103.33040670.77107006.17122432.09
021122.82040680.75107105.02122522.44
021132.63040770.80107403.81122532.31
021422.69040780.78107504.00123103.28
021522.71040890.72108008.39123122.73
021532.43040990.75108107.33123132.37
KódSazbaKódSazbaKódSazbaKódSazba
BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2
125015.55131441.381560010.132090011.34
125044.46131512.28157009.052100010.76
125114.83131541.55158009.40210109.86
125143.61132212.66159006.672110010.12
125542.95132241.971600010.80211109.09
126015.17132312.831610010.15212008.86
126043.77132342.02162009.54212107.49
126114.77133016.14163004.91212126.31
126143.45133114.90164015.24212135.57
126413.59133413.99164114.70213007.89
126442.36133514.28167010.90213106.76
126513.62133543.04168110.87213135.02
126542.49137151.79168410.83214009.52
128016.17137161.24169010.90214108.11
128043.93137451.28170012.23215007.98
128115.35137460.95171011.98215106.83
128143.27137551.46172010.92215125.83
128414.23137561.00175410.79216024.08
128443.00139190.63176410.71217003.68
128514.43139290.63177690.60217303.28
128543.18139390.632010011.89218114.48
129014.77139490.632011010.45218143.22
129114.37139590.63201129.32218442.53
129143.13140670.752020011.73218542.69
129413.64140680.732021010.44219016.66
129513.68140770.76202129.16219044.43
129542.52140780.742030012.20219115.81
130014.03140890.70204014.31219144.07
130042.85140990.72205016.80219414.87
130113.70141670.74205115.68219443.50
130142.40141680.72206008.85219515.10
130412.82141770.76206027.27219543.80
130441.82141780.74206107.42220015.16
130513.10141890.69206126.03220043.35
130541.98141990.71207006.94220114.42
131012.90150114.05207105.97220143.05
131042.25151113.70208009.74220413.74
131112.59151132.82208108.74220442.63
131141.93154113.36208405.78220514.03
131412.18155004.39208506.06220542.88
KódSazbaKódSazbaKódSazbaKódSazba
BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2
221103.24228543.75233443.61253114.28
221122.73229015.60233515.02254113.66
221132.56229044.24233543.76255004.90
221422.25229115.19237152.202560011.31
221432.02229143.87237161.58257009.64
221522.40229414.34237451.652580010.10
221532.20229443.13237461.23259007.14
222103.69229514.69237551.892600011.87
222123.28229543.46237561.292610010.11
222132.97230014.84239190.662620010.19
222422.78230043.51239290.66263005.15
222432.63230114.43239390.66264015.57
222522.99230143.12239490.65265012.20
222532.74230413.60239590.65266010.89
223103.81230442.50240670.79267010.89
223123.16230513.78240680.77268110.87
223132.92230542.58240770.81268410.83
225016.55231013.57240780.79269010.89
225045.45231042.88240890.73270012.20
225115.71231113.29240990.76271011.98
225144.26231142.54241670.80272010.91
225414.45231412.69241680.78273110.73
225443.21231442.00241770.81273130.71
225514.66231512.90241780.79277690.60
225543.40231542.11241890.73278690.60
226015.61232013.74241990.76278890.59
226044.28232042.98242009.243010013.23
226115.19232213.19246006.603011012.05
226143.75232242.56248114.333020013.06
226413.84232313.30248143.033021011.75
226442.67232342.64250015.233021210.23
226514.14232412.89250114.673030013.50
226542.93232442.07250143.26304015.00
228017.33232513.00250413.89305018.08
228045.21232542.26250514.08305116.82
228116.28233017.37251114.15306009.65
228144.06233045.23251133.41306028.15
228414.68233116.30252014.64306108.34
228443.45233144.15252114.21306127.15
228515.00233414.72253014.72306405.89
KódSazbaKódSazbaKódSazbaKódSazba
BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2
306505.89319444.25325515.10331143.04
307007.53319515.60325543.79331413.27
307106.46319544.25326016.37331442.63
307404.75320015.85326045.05331513.27
307504.75320043.81326115.88331542.63
308109.51320115.00326144.26332014.18
308406.83320143.57326414.69332043.40
308506.83320414.22326443.52332213.78
3090012.69320443.17326514.69332242.95
3091011.33320514.22326543.52332313.78
3100012.54320543.17327014.30332342.95
3101011.25321103.59327043.48332413.42
3110011.13321123.22327113.87332442.72
311109.98321132.96327143.07332513.42
312009.95321422.85327413.52332542.72
312108.98321432.67327442.81333017.88
312127.52321522.85327513.52333045.77
312136.68321532.67327542.81333116.86
313009.00322104.29328017.78333144.53
313107.64322123.71328116.78333415.44
313135.64322133.67328144.45333515.44
3140010.61322423.44329016.41337152.63
314109.72322433.24329044.70337162.03
314406.80322523.44329115.67337452.26
314506.80322533.24329144.25337461.63
315008.93323104.05329414.99337552.26
315107.65323123.45329443.71337561.63
315126.40323133.17329514.99338153.01
315425.22324115.74329543.71338162.38
315505.89324144.23330015.39338452.55
315525.22324415.13330043.94338461.94
316024.82324443.83330114.82338552.55
317004.15324515.13330143.58338561.94
317103.89324543.83330414.26339390.69
318143.71325017.23330442.97339490.68
319017.89325046.18330514.26340670.89
319045.73325116.50330542.97340680.86
319116.84325144.86331014.09340770.89
319144.60325415.10331043.28340780.86
319415.60325443.79331113.78340890.81
KódSazbaKódSazbaKódSazbaKódSazba
BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2
340990.81352015.17403009.43419114.80
341670.91352114.67408106.47419142.83
341680.87353015.01408404.35419413.95
341770.91353034.15408423.82419442.73
341780.87353114.47408504.66419514.02
341890.83353133.79408524.00419542.75
341990.83354113.95409009.19420013.83
342009.93354413.48410009.01420042.69
342108.70354513.48410107.60420113.39
343009.28355005.51411007.77420142.25
343107.833560012.68411106.76420412.58
344007.393570010.54412006.90420441.72
344106.353580011.23412105.75420512.87
345017.46359008.35412124.63420541.84
345116.433600013.11412133.82421102.58
346007.093610010.79413006.27421122.20
346026.263620011.29413105.29421132.06
346106.36363005.15413133.43421421.77
346125.26364015.87414007.68421431.49
346134.65364115.46414106.56421521.86
347006.45365012.15414404.32421531.73
347025.32366010.88414504.59422103.20
347105.78367010.88415006.35422122.76
347124.59368110.86415105.50422132.50
347424.08368410.83415124.33422422.22
347524.08369010.88415133.68422432.11
348114.51370011.92415403.96422522.38
348143.37371012.08415423.31422532.19
348413.91372010.90415504.25423102.50
348513.91373110.73415523.48423122.00
348542.67375410.78415533.22423131.75
349114.17376410.70416023.10425015.33
349513.57377690.60418113.15425044.27
350015.42377890.60418142.14425114.50
350114.93378690.60418412.55425143.36
350143.59378890.60418441.64425413.56
350414.23401008.61418512.58425442.43
350514.23401107.43418541.65425513.62
351114.33402009.00419015.74425542.55
351133.53402108.24419043.55426015.17
KódSazbaKódSazbaKódSazbaKódSazba
BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2
426043.28431042.20440680.76450042.74
426114.77431112.61440770.79450113.40
426143.45431141.94440780.77450142.21
426412.96431412.11440890.73450412.53
426442.06431441.44440990.74450512.79
426513.27431512.28441670.80451112.77
426542.20431541.50441680.77451131.95
427013.32432013.15441770.80452013.71
427042.43432042.38441780.78453013.62
427112.82432112.95441890.73453032.89
427142.16432142.08441990.75453113.26
427412.37432412.34442007.17453132.36
427441.75432441.67442105.93454112.81
427512.45432512.39443006.74455003.29
427541.85432541.76443105.54456008.73
428015.82433016.00445015.17457007.19
428043.64433043.91445114.25458007.53
428114.97433115.24446004.86459005.73
428143.42433143.14446023.97460009.52
428413.72433413.86446104.13461007.52
428442.53433442.69446123.28462008.33
428513.82433514.07446132.86463003.90
428542.79433542.85447004.27464015.03
429014.33437151.74447023.45464114.46
429042.88437161.18447103.58465011.80
429113.82437451.22447122.60467010.85
429142.73437460.91447132.27468110.83
429412.90437551.39447422.31468410.79
429442.04437560.95447431.97469010.85
429513.26438151.98447522.46470011.80
429542.20438161.43447532.12471011.70
430013.61438461.09448112.88472010.87
430042.35438551.72448141.82473110.71
430113.03438561.17448412.34473130.69
430141.83439190.65448441.34473410.68
430412.35439290.65448512.49475410.76
430441.35439390.65448541.45475430.74
430512.52439490.64449112.46477690.60
430541.45439590.60449512.01477890.59
431013.06440670.78450013.92478690.60
KódSazbaKódSazbaKódSazbaKódSazba
BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2
478890.59518541.92525513.92530512.87
508106.51519014.78525542.59530541.82
508404.80519043.51526015.92531013.96
508424.24519114.28526044.51531042.42
508504.80519143.05526115.47531113.09
508524.24519414.15526143.95531142.35
509008.68519442.91526413.31531412.54
510008.64519514.15526442.16531441.87
510107.91519542.91526513.31531512.54
511007.77520014.07526542.16531541.87
511106.87520042.94527014.06532014.37
512006.83520113.76527042.46532043.00
512105.84520142.60527113.34532113.72
512124.90520413.19527142.18532142.51
512134.32520442.06527412.79532412.63
513006.15520513.19527441.99532441.96
513105.39520542.06527512.79532512.63
513133.83521102.77527541.99532541.96
514007.19521122.20528015.92533015.91
514106.37521131.90528044.05533044.13
514404.84521422.01528115.27533115.25
514504.84521431.84528143.32533143.31
515006.06521522.01528414.19533414.10
515025.28521531.84528442.85533442.87
515105.40522104.05528514.19533514.10
515124.34522123.32528542.85533542.87
515133.79522132.92529016.35537151.86
515404.56522422.54529044.39537161.47
515424.02522432.34529115.60537451.58
515433.52522522.54529143.78537461.18
515504.56522532.34529413.67537551.58
515524.02523103.21529442.47537561.18
515533.52523122.52529513.67538152.06
516023.51523132.27529542.47538161.72
517003.02525016.77530015.45538451.85
517102.84525045.72530043.46538461.32
518113.76525116.06530114.29538551.85
518142.57525144.53530142.89538561.32
518441.92525413.92530412.87539190.69
518513.01525442.59530441.82539290.69
KódSazbaKódSazbaKódSazbaKódSazba
BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2
539390.69548441.82566010.83620541.94
539490.68548512.85567010.83621103.47
539590.68548541.82568110.81621122.96
540670.89549112.85568410.79621132.57
540680.85549412.39569010.83621422.09
540770.89549512.39570011.88621432.11
540780.86550014.70571011.28621522.09
540890.81550043.18572010.84622104.33
540990.81550114.06573110.70622123.66
541670.90550142.54573130.68622133.21
541680.86550413.06573410.68622422.71
541770.90550442.02573430.67622432.55
541780.86550513.06574110.77622522.71
541890.82550542.02574130.75623102.92
541990.82551113.28575410.75623122.47
542007.43551132.38575430.73623132.06
542106.18552014.32576410.68624114.55
543006.75552113.51577690.60624142.94
543105.81552412.96577890.59624413.81
544005.26552512.96578690.60624442.51
544104.22553013.88578890.59624513.81
545015.29553033.23612007.83624542.51
545114.48553113.46612106.60626016.35
546005.34553132.70612125.37626044.84
546024.19554112.94613007.00626115.87
546104.29554412.50613106.02626144.24
546123.47554512.50614007.94626413.47
546132.96555003.99614106.90626442.31
547004.79556008.32614405.21626513.47
547023.71557006.63614505.21626542.31
547103.87558007.01616023.59627014.65
547122.96559005.64620013.92627043.03
547132.48560009.17620042.76627113.80
547422.76561007.82620213.52627142.35
547432.34562008.04620242.44627412.83
547522.76563003.99620313.52627441.92
547532.34564015.09620342.44627512.83
548113.45564114.39620413.06627541.92
548142.19565011.80620441.94628442.87
548412.85565111.55620513.06628542.87
KódSazbaKódSazbaKódSazbaKódSazba
BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2
629015.67643106.58658006.97715422.76
629043.93643404.87659004.73715432.33
629115.17644005.97660009.14715503.21
629143.18644105.30661007.85715522.45
629413.87645016.12662007.79715532.25
629442.66645115.11663003.85716023.30
629513.87646005.50664015.34718112.66
629542.66646024.41664114.77718141.61
632014.57646104.53667010.84718412.27
632042.94646123.71668110.82718441.38
632113.76646133.20669010.84718511.99
632142.20647005.02670011.93718541.29
632412.75647023.89671011.77720013.14
632441.83647103.98672010.85720042.10
632512.75647123.22673110.70720212.75
632541.83647132.63674110.78720241.84
637161.50647422.92675410.75720312.69
637461.20647432.48675430.74720341.63
637551.70647522.92676410.68720412.23
637561.20648113.59677690.60720441.48
638152.03648142.15677890.59720512.03
638161.72648412.94678690.60720541.37
638451.81648441.88678890.59721103.17
638461.31648512.94711005.20721122.67
638561.31648541.88711104.79721132.30
640670.96649112.88712004.72721421.56
640680.91649412.15712104.02721431.54
640770.96649512.15712123.46721521.59
640780.91650014.65712133.09721531.40
640890.86650043.08713004.65722104.21
640990.86650113.83713104.15722123.49
641670.73650142.36714004.92722133.26
641680.93650413.12714104.35722421.98
641770.73650513.12714403.70722431.78
641780.93650542.15714503.56722521.80
641890.87651113.33715004.43722531.70
641990.87651132.59715103.95723102.12
642008.10655005.08715123.16723121.64
642106.75656008.16715132.98723131.39
643007.92657006.66715403.22724113.97
KódSazbaKódSazbaKódSazbaKódSazba
BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2
724142.10729144.19737460.88747421.67
724412.83729412.87737551.15747431.40
724441.75729441.80737560.77747521.48
724512.55729512.59738151.50747531.41
724541.56729541.60738161.28748112.97
725016.37730016.06738451.33748141.69
725044.58730044.24738460.97748411.76
725115.53730115.25738551.25748441.14
725143.70730143.46738560.93748511.57
725412.77730412.12739190.67748541.04
725441.69730441.32739290.67749112.21
725512.49730512.09739390.66749411.56
725541.50730541.32739490.66749511.59
726015.22731014.43739590.66750013.96
726043.34731042.85740670.84750042.53
726114.37731113.61740680.81750113.34
726142.69731142.21740770.82750142.11
726412.08731411.71740780.80750411.81
726441.29731441.17740890.77750441.26
726511.77731511.54740990.76750511.71
726541.19731541.10741670.84750541.12
727014.34732015.09741680.81751112.92
727042.75732043.54741770.83751132.08
727113.62732114.36741780.81752013.61
727142.11732142.90741890.78752113.10
727411.85732411.88741990.76752412.13
727441.34732441.33743005.00752511.86
727511.77732511.75743104.51753012.79
727541.22732541.21744004.64753031.92
728016.45733015.99744104.17753112.32
728044.31733044.05746004.51753131.61
728115.64733115.32746023.82754111.87
728143.53733143.41746103.88754411.49
728413.09733412.91746123.27754511.39
728442.14733441.82746132.81755004.23
728512.92733512.71747004.08756006.47
728541.87733541.70747023.36757004.41
729016.89737151.37747103.43758004.60
729044.97737161.10747122.76759003.20
729116.08737451.22747132.38764014.18
KódSazbaKódSazbaKódSazbaKódSazba
BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2
764113.49834014.97840890.72866010.75
765011.56834043.28840990.70867010.75
765111.50834214.22841670.78868110.73
766010.79834242.74841680.77868410.71
767010.79834313.74841770.76869010.75
768110.77834342.31841780.75870011.32
768410.75834411.79841890.74871011.10
769010.79834441.18841990.72872010.76
770011.56834511.59844003.38873110.63
771011.27834541.01848111.42873130.63
772010.80835015.34848141.00873410.63
773110.67835043.53848411.21873430.61
773130.65835214.54848440.73874110.70
773410.65835242.95848511.08874130.68
773430.64835314.02848540.69874410.68
774110.73835342.48849111.44874430.67
774130.71835411.93849411.18875410.68
775410.71835441.27849510.99875430.67
775430.70835511.64850011.94876410.63
776410.65835541.09850041.20876430.63
776430.64837151.06850111.58877690.58
777690.59837160.77850141.07877890.58
777890.58837450.83850411.25878690.58
778690.59837460.63850440.87878890.58
778890.58837550.77850511.14918140.88
818141.18837560.56850540.74918440.69
818441.06838151.14852012.06918540.56
820211.90838160.91852111.77936012.44
820241.22838451.02852411.48936041.51
820311.58838460.68852511.24936211.89
820341.12838560.63853011.94936241.16
820411.55839190.65853111.51936311.50
820441.01839290.65854111.22936340.96
820511.27839390.64855003.01936411.32
820540.85839490.64856004.22936440.94
821121.82839590.63858003.97936511.05
821131.56840670.77864013.55936540.77
821421.14840680.75864112.87937150.69
822122.73840770.75865011.32937160.56
822132.39840780.73865111.27937450.59
KódSazbaKódSazbaKódSazbaKódSazba
BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2
937460.51941670.72956002.81973410.61
937550.52941680.72958002.58973430.61
937560.50941770.71964012.21974110.67
939190.62941780.69964111.70974130.65
939290.62941890.69965011.11974410.65
939390.61941990.67966010.71974430.64
939490.61950011.51967010.71975410.65
939590.61950041.15968110.69975430.64
939690.57950111.30968410.68976410.61
940670.70950140.95969010.71976430.61
940680.69950411.17970011.11977690.57
940770.69950440.85971010.94978690.57
940780.68950511.01972010.71978890.57
940890.67950540.69973110.62
940990.66955001.76973130.61

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

ÚPRAVA ZÁKLADNÍCH CEN ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ

Pol. č.Důvod úpravy ceny zemědělského pozemkusrážka v%přirážka v%
1.Jde-li o pozemky ve vlastním území města nebo obce a v jejich okolí všechna katastrální území (k.ú.), jejichž kterákoli část se nachází do níže určené vzdálenosti od nejblíže položeného bodu na hranici vlastního území města nebo obce:
1.1.Hlavní město Praha
1.1.1.- vlastní území-560
1.1.2.- okolí do 7 km-280
1.2.Města nad 250 tis. obyvatel
1.2.1.- vlastní území-310
1.2.2.- okolí do 5 km-155
1.3.Města se 100-250 tis. obyv.
1.3.1.- vlastní území-250
1.3.2.- okolí do 4 km-125
1.4.Města s 50-100 tis. obyv.
1.4.1.- vlastní území-200
1.4.2.- okolí do 3 km-100
1.5.Města s 20-50 tis. obyv.
1.5.1.- vlastní území-160
1.5.2.- okolí do 2 km-80
1.6.Města s 5-20 tis. obyvatel
1.6.1.- vlastní území-130
1.6.2.- okolí do 1 km-65
1.7.Města/obce se 2-5 tis.obyv.
1.7.1.- vlastní území-110
1.7.2.- sousední k.ú.-55
2.Jde-li o pozemky, jejichž vzdálenost od nejbližších míst souvisle zastavěné části obce nebo města, je:
2.1.2-3 km3-
2.2.3-4 km6-
2.3.4-5 km10-
2.4.nad 5 km15-
3.Jde-li o pozemky, jejichž zemědělské využití je prokazatelně sníženo:
3.1.- zvýšenou balvanitostí (např. 6 a více výčnělky mateční horniny nad povrch pozemku na 1 ha z.p.) nebo jinými pevnými překážkami, kromě dále uvedených1)až o 15-
3.2.- zvýšeným výskytem stožárů elektrovodných zařízení (6 a více sloupů nebo stožárů na 1 ha z.p.)až o 25-
3.3.- potřebou odvodnění2)až o 35-
3.4.- lokalizací ve zvláště chráněných územích se zvýšenou ochranou životního prostředí3)až o 30-

Srážky podle položky č. 3 lze přiměřeně použít pouze v případech, kdy při místním šetření bylo znalcem shledáno prokazatelné snížení využitelnosti zemědělských pozemků pro rostlinnou výrobu. Uvedené srážky jsou maximální a jejich použití musí být diferencováno v rozmezí od nuly do vymezeného maxima.

Vysvětlivky:

1) Jde o pevné překážky, jejichž plocha není vyjmuta z výměry pozemku v katastru nemovitostí, případně o výskyt balvanů nad rámec kamenitosti v charakteristice příslušných bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ).

2) V důsledku zhoršení vodního režimu půdy nad rámec charakteristiky příslušných BPEJ (podrobnosti např. v uživatelských příručkách Bonitace čs. zemědělských půd, díl 1. a 5.).

3) Nachází-li se pozemek ve zvláště chráněných územích podle § 14 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, popř. podle § 18 a § 19 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, ovšem vždy za předpokladu zásadního omezení původní hospodřářské využitelnosti pozemku.

4) V případě, kdy oceňovaný zemědělský pozemek je v okolí současně dvou nebo více měst a obcí nebo s nimi sousedí, uplatňuje se ta přirážka podle položky 1, jejíž hodnota v % je nejvyšší.

5) Pro srážky ze základních cen zemědělských pozemků podle položky 2 se posuzuje nejkratší vzdálenost („vzdušnou čarou") mezi nejbližšími hranicemi oceňovaného pozemku a souvisle zastavěnou částí obce (neuvažují se samoty a rekreační nebo zahrádkové osady ani jiné v krajině ojedinělé stavby v rámci téhož katastrálního území).

6) Při uplatňování srážek ze základních cen zemědělských pozemků podle položky 2 se přihlíží i k objektivnímu působení dalších vlivů, zejména k úrovni komunikační dostupnosti oceňovaných zemědělských pozemků; kratší z uváděných vzdáleností vyjadřuje např. dostupnost pozemku po členitých, nezpevněných, příp. i neudržovaných polních cestách, delší vzdálenost vyjadřuje např. dostupnost pozemku po převážně zpevněných komunikacích.

7) Při úpravě základních cen zemědělských pozemků se přirážky podle položky 1 a srážky podle položek 2 i 3 mohou používat současně s konkrétním odůvodněním a s odvolávkou na úřední podklady orgánů státní správy (např. okresních, katastrálních, pozemkových úřadů).

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

Základní ceny za m2 lesních pozemků

KódCenaKódCenaKódCenaKódCenaKódCenaKódCena
SLTKč/m2SLTKč/m2SLTKč/m2SLTKč/m2SLTKč/m2SLTKč/m2
9Z0.396V5.285H4.763S3.732C0.740G3.59
9R0.396T1.825G4.523R2.532B3.170C 1.14
9K0.296S4.245F4.863Q1.612A1.70
8Z0.246R4.045D6.003P1.771Z0.76
8Y0.246Q1.935C3.033O4.321X0.39
8V0.546P3.535B4.883N1.971V3.54
8T0.246O5.005A3.463M0.721U3.76
8S1,936N2.434Z0.763L3.891T2.07
8R0.246M1.174Y1.203K1.531S1.42
8Q0.786L2.074X0.393J1.541Q1.09
8P1.426K2.404W3.573I2.421P1,70
8N1.936I3.364V6.603H4.851O2,81
8M0.246H4.994S3.663G4.151N0.67
8K1.936G4.524R4.043F4.171M1.32
8G3.396F5.204Q1.463D5.091L3.86
8F1.936D5.094P3.393C1.321K0.34
8A1.786B4.994O5.243B4.771J0.39
7Z0.276A3.654N2.093A2.751I1.10
7Y1.015Z0.764M1.032Z0.761H1.00
7V4.305Y1.804K2.672X0.511G2.50
7T1.935W3.474I3.252W1.661D3.48
7S2.445V5.654H5.752V3.571C0.61
7R1.935U4.994G5.442T1.721B1.22
7Q1.075T2.184F3.962S1.821A0.74
7P3.315S4.184D5.222Q1.240Z0.76
7O4.265R0.984C2.282P1,770Y0,76
7N1.885Q2.104B5.752O2.850X0.32
7M1.015P3.234A3.542N1.100T4.07
7K1.885O4.793Z0.872M0.720R1.92
7G3.665N2.083Y0.662L4.010Q0,76
7F2.795M1.033X0.512K1.090P0,79
7D3,135L3,893W4.212I1.150O2.70
7B3.135K2.833V6.602H3.270N1.26
6Z0.695J3.363U6.162G4,150M0.76
6Y1.425I3.333T1,722D3.100K0.79

Vysvětlivky:

Soubory lesních typů (SLT) jsou jednotky typologického systému, které sdružují lesní typy podle ekologické příbuznosti vyjádřené hospodářsky významnými vlastnostmi stanoviště. Lesní typy jsou zakresleny v lesnických typologických mapách.

SLT jsou vymezeny vegetačními lesními stupni a edafickými kategoriemi s tím, že příbuzné kategorie tvoří řady. Konkrétní vlastnosti SLT jsou vyjádřeny dvoumístným kódem; číslice na prvním místě kódu (0-9) značí příslušnost k vegetačnímu lesnímu stupni, zatímco písmeno na druhém místě kódu charakterizuje vlastnosti lesní půdy, vč. obsahu a vlivu vody a edafickou druhovou kombinaci. Jednotlivá písmena (celkem 24) označují základní, vedlejší a přechodné kategorie, které jsou základem třídění uvnitř řad (celkem 8).

Údaje o SLT jsou součástí lesního hospodářského plánu vlastníků lesa.

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

ÚPRAVA ZÁKLADNÍCH CEN LESNÍCH POZEMKŮ

Srážky z cen lesních pozemků podle kategorizace lesů a vlivu vnějších faktorů

Kategorie lesů a jejich vnitřní členěníSrážky v% až do:
Imisní lesy:
Pásmo ohrožení A-60
Pásmo ohrožení B-40
Pásmo ohrožení C-20
Pásmo ohrožení D-
Stupeň poškození I-
Stupeň poškození II-
Stupeň poškození IIIa-
Stupeň poškození IIIb-
Stupeň poškození IVa-
Ochranné lesy:
Lesy na mimořádně nepříz. stanovištích-
Lesy vysokoh. pod hor. hranicí vegetace-
Lesy v klečovém vegetačním stupni-
Lesy zvláštního určení:
Lesy v pásmu ochrany vod.zdrojů I.st.-30
Lesy v ochr. pásmu zdrojů léčivých vod-30
Lesy národních parků - 1. zóna-40
2. zóna-20
Lesy ve zvláště chráněných územích-20
Lesy v systému ekol. stability krajiny-30
Lesy lázeňské-
Lesy příměst. se zvýš. zdrav.-rekr. fcí-
Lesy výzk. ústavu a les. Ïkols-
Lesy vyhlášené za genové základny-
Lesy v uznaných oborách a bažantnicích-

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

Určení ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu

(1) Cena stavby rybníka (CSR) se zjistí na základě skutečných nákladů na pořízení hráze (CH), rybničních objektů (Co) a stok (Cs) podle vztahu

CSR = CH + CO + CS.

(2) Cena hráze (CH) se zjistí na základě určení jejího objemu (S) v m3 a ceny 1 m3 sypané hráze včetně zpevnění proti erozi (c) podle vztahu

CH = S × c.

Při výpočtu se vychází z předpokladu ideálního tvaru hráze se sklonem svahů 1:2. Objem hráze se stanoví podle následujících vztahů:

a) pro hráze údolního typu (přehražující údolí potoka)

S = 0.6 × L × V × (Š + 2 × V),

b) pro hráze boční

S = 0.75 × L × V × (Š + 2 × V),

c) pro hráze zahloubených rybníků

S = 0.4 × L × V × (Š + 2 × V).

V uvedených vztazích je

L - délka hráze v koruně v m

Š - šířka koruny hráze v m (maximálněx) Š = 6 m; u rybníků zahloubených, kde šířku koruny hráze nelze zjistit, se použije Š = 3 m)

V - výška hráze maximální v m se vypočte jako součet hloubky vody u výpustného zařízení při normální hladině (h) a převýšení koruny hráze nad normální hladinou (h1). Všechny rozměry v m jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa:

V = h + h1.

Předěl mezi h a h1 je normální výška hladiny vyznačená na hrázi (cejch nebo vodočet). Pokud na hrázi taková značka není, uvažuje se jako výška normální hladiny hrana přelivu. Převýšení hráze nad normální hladinou (h1) se použije nejvýše do hodnotyx) h1 = 2 m.

Cena (c) 1 m3 hráze v Kč se stanoví v závislosti na výšce hráze maximální (V) podle vztahu

C = 300 + 100 × V,

přičemž minimální hodnota c činí 500 Kč/m3 a maximální hodnota c činí 1200 Kč/m3.

(3) Cena rybničních objektů (Co) se uvažuje samostatně pouze v dále uvedených případech, jinak jsou součástí ceny hráze.

Kbel - samostatně se ohodnocuje pouze výpustní zařízení betonové a železobetonové (za předpokladu, že bylo rovněž zřízeno výpustní potrubí v souladu s normou - obetonováno). Cena se stanoví podle hloubky vody u výpustního zařízení při normální hladině h (viz odstavec 2):

do 2 m60000,- Kč
za každý další metr nad 2 m do 5 m30000,- Kč
za každý další metr nad 5 m60000,- Kč.

Bezpečnostní přeliv - samostatně se ohodnocují bezpečnostní přelivy betonové, železobetonové, opevněné kamennou dlažbou do betonu. Neoceňují se přelivy do šířky 0,6 m. Cena se stanoví podle světlé šířky propustku (přelivu):

0,6 až 1,6 m80000,- Kč
za každý další metr šířky nad 1,6 m40000,- Kč.

(4) Cena rybničních stok (CS) se stanoví včetně objektů a dílčího opevnění. Uvažují se pouze stoky mimo vlastní katastr rybníka (nikoli stoky v rybničním dně), pokud nejsou součástí trvalého toku. Cena se stanoví na 1 m délky stoky.

Zemní stoky (včetně zatrubnění do 20 % délky stoky) - za každý započatý metr šířky v úrovni terénu se uvažuje cena 200 Kč/m.

Zatrubněné stoky - cena 1 m délky stoky se stanoví z průměru potrubí (D) v mm podle vztahu
CS = 5 × D.

Vysvětlivky:

x) - větší hodnoty Š a h1 se vyskytují v případech, že těleso hráze je součástí komunikace a nejsou zdůvodněny potřebou vlastní stavby nádrže

Koeficienty pro úpravu ceny stavby rybníka

1) koeficient amortizace KR1 0.0 až 1.0

Na základě roční odpisové sazby 2 % a stáří rybníka (A) v rocích se vypočítá KR1 podle vztahu

KR1 = 1 - 0.02 x A.

Minimální hodnota KR1 podle tohoto vztahu je však 0.12. Dále se koeficient KR1 upraví podle stavu rybničních objektů následovně:

Pro rybníky starší než 25 let se KR1 v případě velmi dobrého stavu konstrukce dále uvedených objektů, jejich dobré údržbě a dílčích rekonstrukcí zvýší o

hráz - kamenné zpevnění0.03
- koruna hráze a vzdušný svah0.04
- sjezd pro nákladní automobily a loviště0.02
přeliv - betonový, železobetonový - opraven0.02
- rekonstruován0.05
výpusť - dřevěný kbel nový0.01
- betonový kbel0.01
- výpustní potrubí (beton, železobeton)0.02
elektropřípojka0.01
obtoková stoka0.02

V případě znehodnocení objektů (bez omezení stáří) se hodnota KR1 sníží o

hráz - bez zpevnění návodního svahu nebo se silně narušeným zpevněním0.03
- značně narušená koruna hráze a vzdušný svah (průsaky, výmoly, sesuvy)0.03
přeliv - buď značně narušené betonové konstrukce (přeliv, propustek, vývar)0.03
- nebo porušené těleso hráze u ostatních přelivů0.02
výpusť - porušené konstrukční prvky kbelu0.01
- porušené výpustní potrubí0.02

Pokud po úpravách vyjde KR1 = 0, tzn. všechny rybniční objekty jsou v havarijním stavu, nepovažuje se už rybník za stavbu a hodnotí se jako ostatní vodní nádrže, které nejsou stavbami.

2) koeficient vodohospodářského významu KR20.2 až 0.8
rybník s chovem ryb a vodní drůbeže postavený vedle toku (boční)0.8
rybník s chovem ryb a vodní drůbeže postavený na toku (údolní)0.6
ostatní rybníky a malé vodní nádrže0.4
všechny rybníky a malé vodní nádrže v přírodní rezervaci, vodárenském pásmu, s protipovodňovým opatřením podle rozhodnutí vodohospodářského orgánu0.2
3) koeficient kubatury hráze KR30.5 až 1.0

Podle poměru objemu (kubatury) vody (Ov) k objemu hráze (S) se použijí následující hodnoty:

poměr objemů (Ov/S)koeficient K3
100 a více1
50 až 990.9
20 až 490.8
10 až 190.7
5 až 90.6
4 a méně0.5

Objem vody v rybníku (Ov) v tis. m3 se vypočítá podle vztahu

Ov = 0.4 . h . 10 . KP . KZ

kde

h - hloubka vody u výpustního zařízení při normální hladině [m]

KP - katastrální plocha rybníka [ha]

KZ - koeficient zazemnění (zmenšení vodní plochy) s následujícími hodnotami

úroveň zazemněníKZ
běžné zazemnění0.75
0.25 až 0.5 KP0.5
0.5 až 0.75 KP0.25
nad 0.75 Kp0.1
4) koeficient zásobení vodou KR40.3 až 1.4

Podle poměru ročního průtoku (Z1) nebo maximálního ročního odběru vody (Z2) a objemu vody (Ov) v rybníku (u soustav pro celou část soustavy plněné z jed- noho zdroje) se použijí následující hodnoty:

zásobení vodou Z1/Ov nebo Z2/Ovrybník nuceně průtočnýrybník s regulovaným průtokem
méně než 20.60.6
2-51.01.0
5 - 151.11.3
15- 500.91.4
více než 500.31.4

Maximální roční odběr vody (Z2) je u rybníků bočních určen v povolení k nakládání s vodami. V jiných případech se roční průtok (Z2) určí z plochy povodí k hrázi rybníka (W) [km2] (lze odečíst z vodohospodářské mapy v měřítku 1:50 000 s přesností na 10 % plochy) a z průměrného specifického odtoku (Oo) v tis. m3/km2/rok podle vztahu

Z1 = W × Oo

nadmořská výška povodí rybníkaprůměrný specifický odtok (Oo) [tis. m3 /km2/rok]
200 m50
300 m60
400 m110
500 m160
600 m220
nad 600 m220 + 60 za každých 100 m

Roční průtok (Z2) je možno zjistit rovněž v pobočkách Českého hydrometeorologického ústavu (Praha, Plzeň, Ústí n. L., Hradec Králové, Brno a Ostrava).

5) koeficient produkčního objemu rybníka KR50.02 až 1.5

Stanoví se výpočtem z hloubky vody u výpustního zařízení při normální hladině h [m], která se však uvažuje jen v rozmezí 0.5 až 5 m, a z koeficientu zazemnění (KZ, viz K4) podle vztahu

KR5 = 0.4 × h × KZ

6) koeficient začlenění do soustav KR60.8 až 1,2
Použijí se následující hodnoty koeficientu KR6:
součást kompaktní soustavy samostatně napájených a vypouštěných rybníků1.2
umístění v soustavě navazujících rybníků bez obtokových stok (napouštění nebo vypouštění přes jiný rybník)0.8
ostatní případy1.0
7) koeficient přístupnosti rybníka KR70.8 až 1.2
Podle přístupnosti pro techniku k rybníku a k lovišti se použijí následující hodnoty koeficientu KR7:
přístupný pro všechny dopravní prostředky1.2
přístupný pouze pro terénní vozidla1.0
ve vegetační sezóně bez přístupové komunikace0.8
8) koeficient zabahnění KR80.7 až 1.0
Podle vrstvy bahna se použijí hodnoty:
vrstva bahna
méně než 20 cm1.0
20 až 40 cm0.9
více než 40 cm0.7

Vrstva bahna se měří ve čtvrtině osy kolmé na hráz rybníka, nejvýše však 200 m od hráze, jako průměr ze 3 měření (mimo stoku) alespoň 2 m od sebe vzdálených. Koeficient nižší než 1.0 se použije podle měření jen pokud o to na základě výrazného znehodnocení rybníka některý z účastníků požádá nebo pokud je znehodnocení zjevné.

9) koeficient kontaminace toxickými cizorodými a neodbouratelnými látkami KR90.3 až 1.0
Podle výskytu toxických cizorodých látek, které nejsou odbouratelné, se použijí následující hodnoty KR9
neovlivňující kvalitu tržních ryb1.0
zvyšující koncentraci v tržních rybách na úroveň hygienických limitů0.3

Úroveň případné kontaminace rybníka je možno doložit výsledky analýzy rybího masa nebo zjistit dotazem na VÚR Vodňany.

Poznámka:

Pokud jsou z dokumentace rybníka (normace, manipulační řád) k dispozici přesné údaje, lze je vždy použít přednostně před hodnotami zjištěnými zjednodušeným postupem podle textu vyhlášky.

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

Přiřazení jednotlivých dřevin do skupin lesních dřevin

Skupina dřevinPočet bonit. stupňůRozpětí obmýtí (let)Dřeviny ve skupině
smrk980-120smrk ztepilý, pichlavý, černý, sivý, omorika, Engelmanův, smrky ostatní
jedle980-120jedle bělokorá, obrovská, ojíněná, kavkazská, vznešená, jedle ostatní
borovice980-120borovice lesní, černá, banksovka, vejmutovka, limba, Murayova, borovice ostatní
modřín980-120modřín evropský, modříny ostatní
douglaska580-120douglaska tisolistá
buk9100-140buk lesní, habr obecný, javor mléč, klen, babyka, jasanolistý, javory ostatní, lípa srdčitá, velkolistá, plstnatá, jírovec maďál
dub9120-160dub letní, slavonský, zimní, červený, pýřitý, bahenní, duby ostatní, cer, jilm habrolistý, drsný, vaz, ořešák královský, černý, platan javorolistý, třešeň ptačí, střemcha pozdní, hrušeň, jabloň, ostatní listnaté tvrdé
jasan380-120jasan ztepilý, americký, jasany ostatní, pajasan žlaznatý
olše560-80olše lepkavá, šedá, zelená, kaštanovník jedlý
osika360-80osika
akát960-80akát trnovník
topol540-50topol linda, černý, ostatní topoly nešlechtěné, topoly šlechtěné, jíva, ostatní vrby, ostatní měkké listnáče
bříza360-80bříza bradavičnatá, břízy ostatní, jeřáb ptačí, břek, muk

Příloha č. 21a k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

PŘEVODNÍ TABULKY BONITNÍCH STUPŇŮ LESNÍCH DŘEVIN

(z relativní výškové bonity - RVB, uplatňované v lesních hospodářských plánech vypracovaných do roku 1990 včetně, do absolutní výškové bonity - AVB, používané v LHP pořízených od roku 1991)

Lesní dřevina: SMRK
Tabulka č. 1

AVB RVB ve věku dřeviny v letech
do 20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100 101 - 120 nad 120
14 8 8 9 9 9 9 9
16 7 7 7 8 9 9 9
18 6 6 7 7 8 9 9
20 6 6 6 6 7 8 9
22 5 5 5 5 6 7 8
24 4 4 4 5 5 6 7
26 3 3 3 4 4 5 5
28 2 2 3 3 3 4 4
30 1 1 2 2 2 3 3
32 1 1 1 1 1 2 2
34 1 1 1 1 1 1 1
36 1 1 1 1 1 1 1
38 1 1 1 1 1 1 1

Lesní dřevina: BOROVICE
Tabulka č. 2

AVB RVB ve věku dřeviny v letech
do 20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100 101 - 120 nad 120
12 9 9 9 9 9 9 9
14 8 8 8 8 9 9 9
16 7 7 7 7 8 9 9
18 6 6 6 7 7 8 8
20 5 5 5 6 6 7 7
22 4 4 4 5 5 5 6
24 3 3 3 3 4 4 5
26 2 2 2 2 3 3 4
28 1 1 1 1 1 2 2
30 1 1 1 1 1 1 1
32 1 1 1 1 1 1 1
34 1 1 1 1 1 1 1

Lesní dřevina: OSTATNÍ JEHLIČNATÉ
Tabulka č. 3

AVBJEDLEMODŘÍNDOUGLASKA
*) do 50nad 50do 5051 - 90nad 90celý věk*)
12--999-
14--889-
16--778-
1868667-
2056656-
2245545-
2434434-
26232235
28121125
30111115
32111115
34111115
3611---5
3811---4
4011---3

*) Myšleno RVB ve věku do a nad 50 let, resp. v celém věkovém rozsahu.

Lesní dřevina: BUK
Tabulka č. 4

AVBRVB ve věku dřeviny v letech
do 2021 - 4041 - 6061 - 8081 - 100101 - 120nad 120
168888899
187777789
206666677
225555666
244444556
263333445
281122333
301111222
321111111
341111111
361111111
381111111

Lesní dřevina: DUB
Tabulka č. 5

AVBRVB ve věku dřeviny v letech
do 2021 - 4041 - 6061 - 8081 - 100101 - 120nad 120
128889999
147778899
167777789
186666778
205555667
224445556
243334445
262222233
281111112
301111111
321111111
341111111

Lesní dřevina: OSTATNÍ LISTNATÉ
Tabulka č. 6

AVBJASANOLŠEOSIKA BŘÍZAAKÁTTOPOLHABR
*) celý věkcelý věkcelý věkdo 50nad 50celý věkdo 50nad 50
10---99-99
12--398-99
14--398-88
16--387976
1835376965
2035376943
2234265922
24331549--
26221--8--
28221--7--
3011---6--
321-------
341-------

*) Myšleno RVB v celém věkovém rozsahu nebo ve vymezeném věkovém období.

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

Ceny za m2 mýtní výtěže Au v obmýtí u při zakmenění 1,0 podle skupin lesních dřevin

SKUPINA DŘEVIN: SMRK - v Kč

Obmýtí
u
Bonitní stupeň
123456789
8053.1246.4439.0533.5826.3422.0116.1712.638.49
10064.7557.9149.6942.6835.3029.4922.9317.9012.37
12068.3761.3554.5747.2939.3632.8326.4020.4913.94

SKUPINA DŘEVIN: JEDLE

Obmýtí
u
Bonitní stupeň
123456789
8066.4856.6347.3039.9631.4825.0617.6712.075.71
10085.3075.4164.9555.2846.0837.6729.1922.7514.27
12098.3486.1575.3765.9056.3648.3539.8331.7624.09

SKUPINA DŘEVIN: BOROVICE

Obmýtí
u
Bonitní stupeň
123456789
8033.2830.0726.7823.0919.7116.1012.519.045.93
10039.4735.8232.0328.3624.5320.9616.5512.448.58
12042.8339.0735.2631.2527.1823.2718.8114.499.86

SKUPINA DŘEVIN: MODŘÍN

Obmýtí
u
Bonitní stupeň
123456789
8035.1730.9526.8222.5719.1915.5812.018.465.21
10043.6838.9334.1629.5924.5720.7416.0512.038.19
12048.6443.6038.7033.6328.3623.6318.3914.069.47

SKUPINA DŘEVIN: DOUGLASKA

Obmýtí
u
Bonitní stupeň
12345
8072.9264.5556.8450.5943.85
10085.3875.9466.9158.8351.61
12089.1679.6970.2961.8354.10

Zakmenění = poměr kruhových ploch nebo hektarových zásob skutečných a uvedených v růstových tabulkách, vyjádřený v desetinách

SKUPINA DŘEVIN: BUK

Obmýtí
u
Bonitní stupeň
123456789
10079.0469.7759.9348.9737.3325.1419.5913.939.38
12091.6683.8776.4866.6655.5244.1832.4121.3916.11
14099.4791.9384.1976.1966.8757.5447.7636.8829.39

SKUPINA DŘEVIN: DUB

Obmýtí
u
Bonitní stupeň
123456789
120101.0292.1183.5173.8664.1653.5140.8428.3717.73
140113.35104.5395.6085.5475.8666.3255.3344.3131.66
160121.10113.19104.7295.6085.2976.4466.4057.9447.75

SKUPINA DŘEVIN: JASAN

Obmýtí
u
Bonitní stupeň
123
8053.0141.6224.73
10064.4653.2840.99
12070.9959.8545.95

SKUPINA DŘEVIN: OLŠE

Obmýtí
u
Bonitní stupeň
12345
6022.5419.2815.2711.348.18
8029.9725.4520.8516.8012.71

SKUPINA DŘEVIN: OSIKA

Obmýtí
u
Bonitní stupeň
123
6011.678.736.48
8015.7812.639.26

SKUPINA DŘEVIN: AKÁT

Obmýtí
u
Bonitní stupeň
123456789
6027.7324.2320.2916.4912.277.864.772.290.47
8033.3429.2724.8520.9216.9611.006.132.860.53

SKUPINA DŘEVIN: TOPOL

Obmýtí uBonitní stupeň
123456789
4053,5746,8440,0034,6929,0124,3419,4815,0810,27
5061,0453,4745,7639,3733,1127,6222,1517,3711,84

SKUPINA DŘEVIN: BŘÍZA

Obmýtí
u
Bonitní stupeň
123
609.517.235.62
8014.0211.007.55

Mýtní výtěž = smýcená porostní zásoba přiblížená na odvozní místo.

Obmýtí = doba obmýtní = období od založení do smýcení porostu ve věku jeho mýtní zralosti.

Příloha č. 23 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

Náklady na m2 zajištěné kultury c podle skupin lesních dřevin

Skupina dřevinNáklady vynakládané v jednotlivých letech podle stáří kultury v Kč/m2Náklady celkem
c
Kč/m2
1.rok2.rok3.rok4.rok5.rok
Smrk5,701,200,550,450,258,15
Jedle13,501,500,300,300,2015,80
Borovice6,001,800,600,500,309,20
Modřín5,001,000,600,200,207,00
Douglaska5,501,200,650,200,207,75
Buk11,501,300,500,500,2014,00
Dub11,901,300,500,500,2014,40
Jasan10,001,200,650,20-12,05
Olše3,000,900,26--4,16
Osika5,001,100,30--6,40
Akát3,000,900,26--4,16
Topol6,001,001,000,500,509,00
Bříza3,000,900,26--4,16

Příloha č. 24 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

Věkové hodnotové faktory fa pro skupiny lesních dřevin při různém obmýtí

SKUPINA DŘEVIN: SMRK OBMÝTÍ: 80

Věk(roky)Bonitní stupeň
123456789
1 - 50.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000
6 - 90.0280.0320.0380.0430.0520.0610.0780.0940.101
10 - 190.1130.1170.1200.1240.1340.1460.1650.1910.223
20 - 290.2330.2370.2380.2400.2530.2640.2840.3190.347
30 - 390.3770.3800.3800.3810.3950.4050.4250.4650.485
40 - 490.5320.5360.5350.5340.5500.5570.5760.6190.633
50 - 590.6890.6920.6920.6900.7070.7100.7280.7710.798
60 - 690.8340.8370.8380.8380.8520.8540.8710.9080.921
70 - 790.9570.9590.9630.9650.9740.9770.9920.9990.999
80 - 801.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000

SKUPINA DŘEVIN: SMRK OBMÝTÍ: 100

Věk(roky)Bonitní stupeň
123456789
1 - 50.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000
6 - 90.0210.0240.0290.0340.0400.0480.0600.0750.101
10 - 190.1070.1080.1080.1100.1140.1210.1240.1370.183
20 - 290.2030.2030.2020.2030.2080.2130.2110.2240.289
30 - 390.3080.3080.3070.3090.3150.3200.3160.3290.411
40 - 490.4170.4180.4190.4230.4320.4360.4310.4470.540
50 - 590.5290.5310.5360.5410.5530.5560.5530.5700.670
60 - 690.6410.6450.6520.6580.6730.6760.6750.6930.792
70 - 790.7510.7550.7640.7710.7870.7900.7910.8080.898
80 - 890.8560.8590.8680.8750.8900.8930.8960.9110.981
90 - 990.9540.9550.9610.9660.9770.9790.9840.9940.999
100 - 1001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000

SKUPINA DŘEVIN: SMRK OBMÝTÍ: 120

Věk(roky)Bonitní stupeň
123456789
1 - 50.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000
6 - 90.0010.0060.0140.0210.0280.0360.0410.0530.074
10 - 190.0910.0920.0910.0940.0990.1040.1030.1130.145
20 - 290.1850.1800.1720.1700.1730.1750.1700.1770.219
30 - 390.2790.2690.2550.2500.2510.2500.2400.2460.293
40 - 490.3730.3600.3400.3330.3320.3290.3150.3200.370
50 - 590.4670.4520.4280.4190.4160.4120.3930.3980.448
60 - 690.5610.5450.5190.5080.5040.4980.4760.4820.528
70 - 790.6550.6400.6130.6000.5960.5890.5640.5700.610
80 - 890.7500.7360.7090.6960.6910.6830.6550.6620.694
90 - 990.8450.8340.8090.7950.7890.7810.7510.7600.779
100 - 1090.9410.9340.9110.8980.8920.8830.8510.8620.866
110 - 1190.9990.9990.9990.9990.9970.9890.9550.9700.955
120 - 1201.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000

SKUPINA DŘEVIN: BUK OBMÝTÍ: 100

Věk(roky)Bonitní stupeň
123456789
1 - 50.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000--
6 - 90.0220.0250.0280.0320.0410.0520.059--
10 - 190.0910.0940.0980.1090.1010.1380.177--
20 - 290.1760.1810.1870.2040.1800.2390.302--
30 - 390.2760.2820.2890.3120.2740.3500.429--
40 - 490.3860.3930.4010.4290.3800.4670.554--
50 - 591.5020.5100.5190.5500.4950.5860.673--
60 - 690.6210.6300.6380.6690.6130.7020.783--
70 - 790.7400.7480.7560.7840.7330.8100.878--
80 - 890.8540.8610.8670.8880.8500.9060.954--
90 - 990.9610.9640.9670.9770.9600.9860.999--
100 - 1001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000--

SKUPINA DŘEVIN: BUK OBMÝTÍ: 120

Věk(roky)Bonitní stupeň
123456789
1 - 50.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000
6 - 90.0170.0190.0200.0210.0240.0280.0340.0490.076
10 - 190.0770.0770.0770.0800.0670.0730.0820.1150.195
20 - 290.1420.1410.1390.1440.1180.1250.1370.1830.305
30 - 390.2120.2100.2070.2120.1770.1850.1990.2550.408
40 - 490.2880.2850.2790.2850.2440.2530.2680.3300.501
50 - 590.3690.3650.3570.3630.3180.3280.3440.4080.587
60 - 690.4560.4500.4400.4460.4010.4110.4270.4900.664
70 - 790.5480.5410.5280.5330.4910.5010.5170.5740.733
80 - 890.6460.6380.6210.6250.5900.5990.6140.6630.793
90 - 990.7490.7400.7190.7220.6960.7050.7170.7540.845
100 - 1090.8580.8480.8230.8240.8100.8180.8280.8490.888
110 - 1190,9720.9610.9310.9310.9320.9390.9460.9470.923
120 - 1201.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000

SKUPINA DŘEVIN: BUK OBMÝTÍ: 140

Věk(roky)Bonitní stupeň
123456789
1 - 50.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000
6 - 90.0030.0100.0200.0260.0250.0230.0240.0270.030
10 - 190.0580.0590.0610.0640.0510.0510.0510.0550.057
20 - 290.1170.1130.1070.1070.0840.0860.0860.0900.091
30 - 390.1800.1720.1600.1560.1250.1270.1270.1320.132
40 - 490.2470.2350.2180.2110.1740.1760.1760.1820.182
50 - 590.3180.3030.2820.2720.2300.2320.2330.2380.238
60 - 690.3930.3760.3520.3390.2940.2960.2960.3020.302
70 - 790.4720.4530.4270.4120.3650.3660.3670.3730.374
80 - 890.5550.5360.5090.4920.4430.4430.4450.4520.453
90 - 990.6420.6230.5960.5770.5300.5280.5310.5380.540
100 - 1090.7330.7150.6890.6680.6230.6200.6230.6310.634
110 - 1190.8280.8120.7880.7650.7240.7180.7230.7310.735
120 - 1290.9280.9130.8920.8680.8330.8240.8300.8380.845
130 - 1390.9990.9990.9990.9770.9500.9380.9450.9530.961
140 - 1401.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000

SKUPINA DŘEVIN: JEDLE OBMÝTÍ: 80

Věk(roky)Bonitní stupeň
123456789
1 - 50.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000--
6 - 90.0240.0280.0320.0360.0420.0480.042--
10 - 190.1130.1170.1190.1180.1150.1150.072--
20 - 290.2430.2500.2520.2490.2410.2410.236--
30 - 390.4000.4100.4120.4090.4010.4060.490--
40 - 490.5680.5790.5840.5810.5760.5890.776--
50 - 590.7300.7420.7480.7480.7480.7660.999--
60 - 690.8700.8810.8880.8910.8960.9180.999--
70 - 790.9730.9800.9860.9920.9990.9990.999--
80 - 801.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000--

SKUPINA DŘEVIN: JEDLE OBMÝTÍ: 100

Věk(roky)Bonitní stupeň
123456789
1 - 50.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000-
6 - 90.0170.0200.0230.0280.0330.0390.0480.058-
10 - 190.1070.1070.1070.1070.1040.1060.1030.109-
20 - 290.2090.2100.2080.2080.2020.2030.1950.204-
30 - 390.3200.3220.3220.3240.3200.3230.3160.329-
40 - 490.4360.4410.4430.4490.4490.4550.4520.473-
50 - 590.5520.5600.5670.5760.5830.5920.5960.624-
60 - 690.6670.6770.6870.6990.7120.7240.7340.770-
70 - 790.7740.7860.7970.8120.8290.8430.8580.898-
80 - 890.8720.8830.8940.9070.9260.9390.9560.997-
90 - 990.9570.9630.9710.9790.9950.9990.9990.999-
100 - 1001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000-

SKUPINA DŘEVIN: JEDLE OBMÝTÍ: 120

Věk(roky)Bonitní stupeň
123456789
1 - 50.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000
6 - 90.0140.0160.0180.0170.0140.0140.0150.0190.021
10 - 190.0900.0930.0930.0920.0890.0860.0800.0780.060
20 - 290.1690.1720.1700.1690.1670.1610.1480.1430.109
30 - 390.2490.2530.2500.2480.2460.2380.2210.2130.168
40 - 490.3320.3360.3310.3290.3260.3180.2980.2880.236
50 - 590.4170.4210.4150.4110.4090.4000.3790.3690.313
60 - 690.5040.5070.5000.4960.4930.4840.4640.4540.401
70 - 790.5930.5960.5880.5820.5790.5710.5530.5460.498
80 - 890.6840.6870.6770.6700.6670.6600.6470.6420.605
90 - 990.7770.7800.7690.7600.7560.7510.7450.7440.722
100 - 1090.8730.8750.8620.8510.8480.8450.8470.8520.849
110 - 1190.9710.9720.9580.9450.9410.9410.9530.9650.986
120 - 1201.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000

SKUPINA DŘEVIN: BOROVICE OBMÝTÍ: 80

Věk(roky)Bonitní stupeň
123456789
1 - 50.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000--
6 - 90.0380.0410.0470.0520.0640.0730.084--
10 - 190.1930.1980.2030.2190.2000.2380.345--
20 - 290.3730.3770.3790.4010.3440.4010.580--
30 - 390.5600.5620.5590.5830.4890.5560.779--
40 - 490.7360.7360.7290.7510.6310.6990.935--
50 - 590.8830.8810.8730.8900.7630.8230.999--
60 - 690.9830.9810.9740.9840.8800.9230.999--
70 - 790.9990.9990.9990.9990.9770.9930.999--
80 - 801.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000--

SKUPINA DŘEVIN: BOROVICE OBMÝTÍ: 100

Věk(roky)Bonitní stupeň
123456789
1 - 50.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000-
6 - 90.0280.0320.0370.0420.0540.0620.0740.085-
10 - 190.2000.2020.2030.2100.1630.1760.2120.345-
20 - 290.3620.3640.3630.3710.2730.2880.3400.553-
30 - 390.5110.5140.5120.5200.3830.3990.4570.716-
40 - 490.6460.6490.6470.6560.4910.5060.5640.837-
50 - 590.7620.7670.7670.7740.5970.6100.6620.923-
60 - 690.8590.8650.8660.8720.7000.7100.7520.980-
70 - 790.9330.9390.9420.9480.7980.8050.8350.999-
80 - 890.9810.9880.9920.9970.8890.8940.9110.999-
90 - 990.9990.9990.9990.9990.9740.9770.9820.999-
100 - 1001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000-

SKUPINA DŘEVIN: BOROVICE OBMÝTÍ: 120

Věk(roky)Bonitní stupeň
123456789
1 - 50.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000
6 - 90.0470.0500.0520.0560.0570.0670.0820.1090.115
10 - 190.1760.1770.1750.1790.1300.1380.1550.2050.226
20 - 290.2960.2950.2900.2940.2050.2110.2280.2960.341
30 - 390.4060.4040.3970.4000.2820.2860.3030.3820.428
40 - 490.5080.5040.4950.4980.3610.3640.3790.4650.489
50 - 590.6000.5960.5850.5880.4430.4430.4560.5420.593
60 - 690.6830.6780.6670.6680.5260.5240.5340.6150.647
70 - 790.7560.7510.7400.7410.6110.6070.6130.6840.726
80 - 890.8210.8150.8050.8040.6980.6930.6930.7480.785
90 - 990.8750.8700.8620.8590.7870.7800.7740.8070.849
100 - 1090.9200.9160.9100.9060.8780.8690.8560.8620.902
110 - 1190.9560.9520.9490.9430.9710.9600.9390.9110.983
120 - 1201.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000

SKUPINA DŘEVIN: MODŘÍN OBMÝTÍ: 80

Věk(roky)Bonitní stupeň
123456789
1 - 50.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000-
6 - 90.0390.0430.0500.0580.0700.0830.1030.131-
10 - 190.1470.1530.1560.1660.1520.1670.1870.280-
20 - 290.2880.2930.2930.3050.2580.2730.2930.449-
30 - 390.4470.4510.4480.4610.3820.3960.4150.625-
40 - 490.6100.6130.6080.6200.5200.5320.5500.791-
50 - 590.7630.7660.7600.7710.6650.6750.6920.933-
60 - 690.8920.8940.8910.8990.8130.8220.8380.999-
70 - 790.9830.9860.9880.9920.9580.9670.9830.999-
80 - 801.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000-

SKUPINA DŘEVIN: MODŘÍN OBMÝTÍ: 100

Věk(roky)Bonitní stupeň
123456789
1 - 50.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000
6 - 90.0290.0330.0390.0450.0580.0670.0840.1080.143
10 - 190.1410.1430.1420.1460.1180.1220.1310.1570.292
20 - 290.2580.2600.2560.2600.1960.1960.2010.2310.455
30 - 390.3780.3810.3770.3800.2880.2870.2890.3230.621
40 - 490.4980.5020.4990.5030.3920.3900.3930.4290.781
50 - 590.6140.6200.6190.6240.5030.5020.5060.5440.923
60 - 690.7230.7300.7320.7380.6190.6190.6250.6620.999
70 - 790.8220.8290.8330.8400.7360.7380.7450.7790.999
80 - 890.9070.9140.9190.9260.8510.8540.8610.8890.999
90 - 990.9750.9800.9850.9900.9600.9630.9690.9880.999
100 - 1001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000

SKUPINA DŘEVIN: MODŘÍN OBMÝTÍ: 120

Věk(roky)Bonitní stupeň
123456789
1 - 50.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000
6 - 90.0290.0340.0370.0400.0420.0520.0630.0790.114
10 - 190.1200.1220.1210.1240.0920.0970.1040.1190.172
20 - 290.2110.2100.2060.2080.1500.1500.1520.1660.234
30 - 390.3000.2980.2900.2920.2140.2110.2100.2220.300
40 - 490.3890.3850.3750.3760.2850.2800.2750.2860.369
50 - 590.4760.4710.4600.4600.3630.3560.3500.3580.442
60 - 690.5630.5570.5450.5440.4480.4400.4320.4380.519
70 - 790.6480.6420.6300.6280.5410.5320.5240.5260.599
80 - 890.7330.7270.7150.7110.6400.6320.6240.6230.684
90 - 990.8170.8110.8000.7950.7460.7400.7320.7280.772
100 - 1090.9000.8940.8850.8780.8590.8550.8490.8410.864
110 - 1190.9810.9770.9710.9620.9800.9780.9750.9630.960
120 - 1201.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000

SKUPINA DŘEVIN: DOUGLASKA OBMÝTÍ: 80

Věk(roky)Bonitní stupeň
12345
1 - 50.0000.0000.0000.0000.000
6 - 90.0200.0220.0250.0280.031
10 - 190.1350.1380.1390.1400.142
20 - 290.2650.2720.2740.2770.281
30 - 390.4060.4160.4230.4270.437
40 - 490.5500.5630.5740.5810.595
50 - 590.6900.7050.7180.7270.745
60 - 690.8210.8340.8470.8550.872
70 - 790.9360.9420.9490.9550.965
80 - 801.0001.0001.0001.0001.000

SKUPINA DŘEVIN: DOUGLASKA OBMÝTÍ: 100

Věk(roky)Bonitní stupeň
12345
1 - 50.0000.0000.0000.0000.000
6 - 90.0170.0190.0200.0230.024
10 - 190.1150.1220.1270.1330.141
20 - 290.2220.2300.2370.2450.257
30 - 390.3340.3410.3490.3570.371
40 - 490.4490.4530.4600.4680.483
50 - 590.5630.5640.5690.5770.590
60 - 690.6750.6730.6750.6820.693
70 - 790.7820.7780.7770.7820.789
80 - 890.8800.8760.8730.8770.879
90 - 990.9680.9670.9620.9650.961
100 - 1001.0001.0001.0001.0001.000

SKUPINA DŘEVIN: DOUGLASKA OBMÝTÍ: 120

Věk(roky)Bonitní stupeň
12345
1 - 50.0000.0000.0000.0000.000
6 - 90.0010.0010.0010.0020.011
10 - 190.1060.1090.1110.1140.120
20 - 290.2210.2200.2200.2220.225
30 - 390.3300.3280.3250.3260.327
40 - 490.4350.4310.4260.4260.425
50 - 590.5350.5300.5230.5230.520
60 - 690.6300.6240.6170.6160.612
70 - 790.7200.7140.7070.7060.701
80 - 890.8060.8000.7930.7930.787
90 - 990.8870.8810.8750.8750.869
100 - 1090.9630.9590.9540.9550.948
110 - 1190.9990.9990.9990.9990.999
120 - 1201.0001.0001.0001.0001.000

SKUPINA DŘEVIN: DUB OBMÝTÍ: 120

Věk(roky)Bonitní stupeň
123456789
1 - 50.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000
6 - 90.0180.0200.0200.0210.0230.0240.0280.0350.055
10 - 190.0880.0890.0870.0870.0670.0680.0730.0830.139
20 - 290.1600.1600.1570.1560.1200.1200.1260.1380.222
30 - 390.2360.2350.2300.2290.1790.1790.1860.2000.304
40 - 494.3160.3130.3060.3050.2470.2460.2540.2690.386
50 - 590.3980.3950.3860.3840.3210.3210.3300.3450.468
60 - 690.4840.4790 4690.4670.4040.4040.4130.4290.549
70 - 790.5720.5670.5560.5520.4930.4940.5040.5190.629
80 - 890.6640.6580.6450.6420.5910.5930.6020.6170.709
90 - 990.7590.7520.7390.7340.6950.6990.7080.7210.789
100 - 1090.8570.8490.8350.8300.8080.8130.8220.8330.868
110 - 1190.9590.9490.9350.9290.9280.9350.9430.9520.947
120 - 1201.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000

SKUPINA DŘEVIN: DUB OBMÝTÍ: 140

Věk(roky)Bonitní stupeň
123456789
1 - 50.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000
6 - 90.0080.0140.0200.0250.0240.0230.0220.0220.026
10 - 190.0680.0690.0680.0690.0510.0500.0500.0490.053
20 - 290.1310.1270.1200.1170.0860.0850.0840.0830.087
30 - 390.1960.1884.1760.1690.1290.1270.1260.1250.129
40 - 490.2640.2530.2370.2270.1780.1760.1750.1740.178
50 - 590.3340.3210.3020.2900.2350.2320.2320.2300.235
60 - 690.4080.3920.3710.3570.3000.2950.2950.2940.299
70 - 790.4840.4670.4440.4290.3720.3650.3660.3660.371
80 - 890.5630.5450.5220.5060.4510.4420.4440.4450.451
90 - 990.6440.6270.6030.5880.5370.5260.5290.5310.538
100 - 1090.7280.7120.6890.6750.6310.6180.6210.6250.632
110 - 1190.8150.8000.7790.7660.7330.7160.7210.7260.735
120 - 1290.9050.8920.8740.8630.8420.8220.8270.8350.844
130 - 1390.9980.9870.9730.9640.9580.9350.9410.9510.960
140 - 1401.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000

SKUPINA DŘEVIN: DUB OBMÝTÍ: 160

Věk(roky)Bonitní stupeň
123456789
1 - 50.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000
6 - 90.0010.0010.0040.0130.0120.0210.0190.0150.013
10 - 190.0500.0510.0500.0510.0360.0390.0380.0340.032
20 - 290.1150.1090.1000.0930.0660.0630.0620.0590.057
30 - 390.1800.1680.1520.1390.1020.0940.0930.0900.089
40 - 490.2460.2290.2070.1890.1440.1320.1300.1270.126
50 - 590.3130.2920.2650.2430.1920.1760.1730.1710.170
60 - 690.3810.3570.3260.3010.2460.2260.2230.2210.221
70 - 790.4490.4230.3910.3630.3060.2830.2790.2770.278
80 - 890.5190.4920.4580.4280.3730.3470.3410.3390.341
90 - 990.5890.5620.5280.4980.4450.4170.4090.4080.411
100 - 1090.6610.6340.6020.5720.5240.4930.4840.4840.487
110 - 1190.7330.7080.6780.6500.6080.5760.5650.5650.569
120 - 1290.8060.7840.7580.7310.6990.6660.6520.6520.658
130 - 1390.8800.8620.8410.8170.7960.7620.7450.7460.753
140 - 1490.9560.9420.9260.9070.8990.8640.8450.8470.855
150 - 1590.9990.9990.9990.9990.9990.9730.9510.9530.963
160 - 1601.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000

SKUPINA DŘEVIN:JASAN OBMÝTÍ:80

Věk(roky)Bonitní stupeň
123
1 - 50.0000.0000.000
6 - 90.0290.0350.049
10 - 190.1360.1420.185
20 - 290.2740.2800.351
30 - 390.4290.4360.530
40 - 490.5890.5980.704
50 - 590.7400.7500.855
60 - 690.8710.8810.967
70 - 790.9680.9770.999
80 - 801.0001.0001.000

SKUPINA DŘEVIN:JASAN OBMÝTÍ:100

Věk(roky)Bonitní stupeň
123
1 - 50.0000.0000.000
6 - 90.0210.0270.036
10 - 190.1310.1290.125
20 - 290.2450.2390.229
30 - 390.3610.3550.343
40 - 490.4750.4720.462
50 - 590.5870.5880.582
60 - 690.6930.6980.698
70 - 790.7930.8010.806
80 - 890.8840.8930.901
90 - 990.9640.9710.980
100 - 1001.0001.0001.000

SKUPINA DŘEVIN:JASAN OBMÝTÍ:120

Věk(roky)Bonitní stupeň
123
1 - 50.0000.0000.000
6 - 90.0170.0270.030
10 - 190.1100.1090.108
20 - 290.2030.1920.187
30 - 390.2940.2760.268
40 - 490.3850.3610.350
50 - 590.4740.4460.433
60 - 690.5630.5330.517
70 - 790.6510.6200.603
80 - 890.7370.7080.691
90 - 990.8230.7970.780
100 - 1090.9080.8870.870
110 - 1190.9920.9780.961
120 - 1201.0001.0001.000

SKUPINA DŘEVIN:OSIKA OBMÝTÍ:60

Věk(roky)Bonitní stupeň
123
1 - 50.0000.0000.000
6 - 90.1050.0950.001
10 - 190.3140.4110.999
20 - 290.5410.8070.999
30 - 390.7810.9990.999
40 - 490.9850.9990.999
50 - 590.9990.9990.999
60 - 601.0001.0001.000

SKUPINA DŘEVIN:OSIKA OBMÝTÍ:80

Věk(roky)Bonitní stupeň
123
1 - 50.0000.0000.000
6 - 90.0770.0910.112
10 - 190.2490.3030.452
20 - 290.4260.5080.756
30 - 390.5980.6940.999
40 - 490.7540.8510.999
50 - 590.8810.9680.999
60 - 690.9710.9990.999
70 - 790.9990.9990.999
80 - 801.0001.0001.000

SKUPINA DŘEVIN:BŘÍZA OBMÝTÍ:60

Věk(roky)Bonitní stupeň
123
1 - 50.0000.0000.000
6 - 90.1600.1920.216
10 - 190.3570.4440.559
20 - 290.4900.6110.820
30 - 390.6630.7940.999
40 - 490.8740.9850.999
50 - 590.9990.9990.999
60 - 601.0001.0001.000

SKUPINA DŘEVIN:BŘÍZA OBMÝTÍ:80

Věk(roky)Bonitní stupeň
123
1 - 50.0000.0000.000
6 - 90.0920.1140.157
10 - 190.2240.2690.390
20 - 290.3640.4190.588
30 - 390.5050.5610.750
40 - 490.6430.6920.877
50 - 590.7730.8110.969
60 - 690.8890.9140.999
70 - 790.9880.9990.999
80 - 801.0001.0001.000

SKUPINA DŘEVIN: OLŠE OBMÝTÍ: 60

Věk(roky)Bonitní stupeň
12345
1 - 50.0000.0000.0000.0000.000
6 - 90.0690.0820.1020.1320.187
10 - 190.2060.2250.2610.3190.391
20 - 290.3680.3800.4150.4720.488
30 - 390.5680.5760.6060.6570.621
40 - 490.7840.7920.8190.8640.815
50 - 590.9580.9650.9800.9990.985
60 - 601.0001.0001.0001.0001.000

SKUPINA DŘEVIN: OLŠE OBMÝTÍ: 80

Věk(roky)Bonitní stupeň
12345
1 - 50.0000.0000.0000.0000.000
6 - 90.0470.0530.0640.0780.104
10 - 190.1500.1700.1870.2070.210
20 - 290.2680.3050.3230.3440.314
30 - 390.3970.4490.4650.4850.422
40 - 490.5330.5960.6070.6240.536
50 - 590.6720.7370.7430.7560.660
60 - 690.8110.8640.8660.8750.798
70 - 790.9460.9690.9700.9780.953
80 - 801.0001.0001.0001.0001.000

SKUPINA DŘEVIN: AKÁT OBMÝTÍ: 60

Věk(roky)Bonitní stupeň
123456789
1 - 50.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000--
6 - 90.0460.0550.0680.0860.1260.1800.153--
10 - 190.1910.2050.2260.2560.2990.4150.718--
20 - 290.3880.3990.4130.4370.4270.5540.999--
30 - 390.6000.6110.6180.6360.5810.6930.999--
40 - 490.7970.8080.8160.8310.7720.8550.999--
50 - 590.9500.9580.9650.9740.9490.9860.999--
60 - 601.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000--

SKUPINA DŘEVIN: AKÁT OBMÝTÍ: 80

Věk(roky)Bonitní stupeň
123456789
1 - 50.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000--
6 - 90.0400.0460.0540.0630.0810.1190.197--
10 - 190.1700.1820.1950.2080.1910.2560.467--
20 - 290.3140.3260.3410.3560.3000.3730.649--
30 - 390.4650.4730.4880.5030.4120.4800.764--
40 - 490.6130.6160.6300.6430.5300.5830.835--
50 - 590.7510.7500.7600.7720.6560.6910.884--
60 - 690.8690.8670.8740.8840.7930.8130.933--
70 - 790.9600.9620.9670.9740.9440.9570.999--
80 - 801.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000--

SKUPINA DŘEVIN: TOPOL OBMÝTÍ: 40

VěkBonitní stupeň
123456789
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 - 90,0410,0450,0500,0590,0700,0680,0750,0820,069
10 - 190,1820,1910,2030,2080,2180,2360,2560,2820,348
20 - 290,5470,5500,5530,5430,5300,6130,6470,7180,999
30 - 390,9430,9400,9320,9220,9040,9880,9990,9990,999
nad 401,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

SKUPINA DŘEVIN: TOPOL OBMÝTÍ: 50

VěkBonitní stupeň
123456789
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 - 90,0010,0050,0130,0240,0380,0500,0400,0440,013
10 - 190,5130,1730,1820,1870,1940,2060,2400,2700,354
20 - 290,6990,4700,4700,4630,4470,4380,5390,5950,864
30 - 390,8990,7630,7540,7510,7270,7020,8200,8780,999
40 - 490,9990,9510,9450,9510,9420,9270,9820,9990,999
50 - 501,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

Poznámky:

Věkový hodnotový faktor pro jednotlivé skupiny dřevin daného věku a bonitního stupně je podíl ceny lesního porostu a ceny mýtní výtěže lesního porostu v době obmýtní, stanovených podle příslušných hodnot věkových křivek.

Růstové tabulky jsou číselné nebo grafické přehledy, které udávají nejdůležitější klasifikační (taxační) a růstové veličiny stejnověkých nesmíšených porostů na 1 ha plochy při jejich plném zakmenění. Jsou sestaveny podle dřevin, bonitních stupňů, věku, popřípadě dalších veličin. Podle růstových tabulek se stanovuje objem produkce jednotlivých dřevin.

V případě, kdy je cena mýtní výtěže Au nižší než náklady na zajištěnou kulturu c a nelze použít věkové hodnotové faktory, je věkový hodnotový faktor fa nahražen znakem "-".

Příloha č. 25 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

ÚPRAVA ZAKLADNÍCH CEN LESNÍCH POROSTŮ

Tabulka č. 1

Srážky z cen lesních porostů podle kategorizace lesů a vlivu vnějších faktorů

Kategorie lesů a jejich vnitřní členěníSrážky v% až do:
Imisní lesy:
Pásmo ohrožení A-
Pásmo ohrožení B-
Pásmo ohrožení C-
Pásmo ohrožení D-
Stupeň poškození I-20
Stupeň poškození II-30
Stupeň poškození IIIa-40
Stupeň poškození IIIb-60
Stupeň poškození IVa-80
Ochranné lesy:
Lesy na mimořádně nepříz. stanovištích-80
Lesy vysokoh. pod hor. hranicí vegetace- 80
Lesy v klečovém vegetačním stupni-80
Lesy zvláštního určení:
Lesy v pásmu ochrany vod.zdrojů I.st.-20
Lesy v ochr. pásmu zdrojů léčivých vod-20
Lesy národních parků - 1. zóna-40
2. zóna-20
Lesy ve zvláště chráněných územích-20
Lesy v systému ekol. stability krajiny-
Lesy lázeňské-
Lesy příměst. se zvýš. zdrav.-rekr.fcí-
Lesy výzk. ústavů a les. Ïkols-
Lesy vyhlášené za genové základny-
Lesy v uznaných oborách a bažantnicích-

Tabulka č. 2

Srážky a přirážka cen lesních porostů podle kvalitativních znaků porostů

Kvalitativní znakyMaximální srážky (-) a přirážka (+) v %
Bonitní stupeň
123456789
Kmeny postižené v horní části korunovým zlomem nebo kmenovým zlomem-15-15-16-17-18-20-22-24-25
Kmeny postižené v dolní části hnilobou jádra v průměrné délce
2m-11-12-13-14-15-17-19-22-26
3m-14-14-15-17-19-21-23-26-30
4m-19-20-21-23-24-27-30-34-38
5m-28-29-31-33-35-39-43-47-52
Kmeny postižené v horní části korunovým nebo kmenovým zlomem a v dolní části hnilobou jádra o průměrné délce 2 m-22-24-27-30-32-33-34-35-36
Mimořádně kvalitní porosty s výřezy 1. jakostní třídy+40
Les nízký-40
Výskyt souší v porostu mimo imisní lesy-15
Porosty borovice černé a ceru s mimořádně nekvalitními výřezy -50
Ostatní vlivy např. škody způsobené střelbou, poddolováním lesa apod.-20

Příloha č. 26 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

OCENĚNÍ LESNÍCH POROSTŮ PODLE § 33

Tabulka č. 1

Zařazení bonitních stupňů jednotlivých skupin dřevin lesních porostů (1 až 9) do skupin srovnávací bonity (O1 - 09) v tabulkách přílohy č. 26 a hodnoty součinitele srovnávací bonity pro skupiny dřevin lesních porostů JEHLIČNATÝCH a LISTNATÝCH

Srovnávací bonita123456789Součinitel srovnávací bonity
Skupiny dřevin lesních porostů JEHLIČNATÝCH
Smrk1234567891,00
Jedle1234567891,40
Borovice1234567890,55
Modřín1234567890,70
Douglaska12345----1,40
Skupiny dřevin lesních porostů LISTNATÝCH
Buk1234567891,30
Dub1234567891,45
Jasan1-2-3----1,05
Olše1-2-3-45-0,70
Osika1-2-3----0,25
Akát1-234-567,8,90,80
Topol1234567892,20
Bříza1--2--3--0,25

Poznámka:

Součinitel srovnávací bonity skupiny dřevin je koeficient, který vyjadřuje vztah rozdílné produkční schopnosti jednotlivých skupin jehličnatých a listnatých lesních porostů.

Ceny lesních porostů JEHLIČNATÝCH

Tabulka č. 2

Věk porostuCeny v Kč za 1 m2 porostu podle skupin srovnávací bonity
010203040506070809
1 - 109,609,609,609,609,609,609,609,609,60
11 - 2012,9011,5010,1010,009,709,709,609,609,60
20 - 3018,7016,6014,4012,609,809,809,709,709,60
31 - 4025,6021,6018,7016,3012,3010,209,809,809,70
41 - 5029,9026,5022,9020,0015,4012,7010,109,909,70
51 - 6035,2031,3027,1023,6018,5015,2012,1010,309,80
61 - 7040,4035,9031,2027,1021,6017,8014,2011,509,90
71 - 8045,5040,4035,2030,6024,9020,6016,4012,5010,00
81 - 9050,3044,8039,2034,1028,2023,4018,6014,8010,20
91 - 10055,0049,2043,0037,4031,6026,2020,9016,5011,70
101 - 11058,8052,6046,4040,4034,6029,2023,5018,2012,80
nad 11059,9053,7047,6041,7035,7030,3024,6019,2013,60

Ceny lesních porostů LISTNATÝCH

Tabulka č. 3

Věk porostuCeny v Kč za 1 m2 porostu podle skupin srovnávací bonity
010203040506070809
1 - 1014,2014,2014,2014,2014,2014,2014,2014,2014,20
11 - 2014,5014,4014,4014,3014,3014,2014,2014,2014,20
21 - 3015,2014,8014,7014,4014,4014,3014,2014,2014,20
31 - 4016,6015,4015,2014,6014,5014,4014,3014,2014,20
41 - 5018,5016,4016,2015,2014,6014,5014,4014,3014,20
51 - 6023,8021,1018,0015,6014,7014,6014,5014,4014,30
61 - 7029,4026,2022,4019,5014,8014,7014,6014,5014,30
71 - 8035,3031,5027,2023,6018,4016,6016,0014,6014,30
81 - 9041,5037,3032,4028,2022,3020,1017,7014,7014,40
91 - 10048,0043,4038,0033,1026,7024,0021,1015,1014,40
101 - 11054,8049,8043,9038,3431,4028,1024,7017,7014,50
111 - 12061,1055,5049,2042,9035,9031,4027,3019,6014,60
121 - 13067,6061,8055,2048,4041,1036,0031,3022,3014,70
131 - 14070,2064,7058,6051,5044,0038,6034,1024,3015,10
141- 15073,7068,2062,1055,6048,7043,3037,6026,3016,10
nad 15074,8069,6063,7057,4050,4045,4039,7028,1017,40

Příloha č. 27 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

CENY OVOCNÝCH DŘEVIN

druh ovocné dřevinytvarCeny v Kč za 1 ks (s výjimkou Kč/m2 u maliníku a ostružiníku)cena se ročně snižuje
v roce výsadbyve 2. roceve 3. roceve 4. rocev 5. rocev 6. rocev 7. rocev 8. rocev 9. rocev 10. rocev 11. roceve 12. roceve 13. roceve 14. rocev 15. roceod stáří leto Kč
jabloň, hrušeňvysokokmen,polokmen2843654846287889491110124213421423147315041523153615362159
čtvrtkmen2282813594565636707488088488788898998998998991952
volný zákrsek158200267345392422436442442442442442---1344
vřeteno,ovoc.stěna158195249279292297297297297------1033
třešeňvysokokmen,polokmen2963825026418079801173131214191498155215921611162516252154
nízkokmen2483124035126367187778098278368368368368368361655
višeňvšechny tvary2252833644615716456977267427507507507507507501650
švestka,pološvestkavšechny tvary2272753464305266216937447838048168258258258251955
slíva, mirabelka, renklodavšechny tvary2352743344034825616206626947117217297297297291948
meruňkavšechny tvary22327036452369288010211096114311621162116211621162116216116
broskvoňvšechny tvary239303439639839959101510391039103910391039---13130
vlašský ořešákvšechny tvary3103534134735416277138169361047116712961418154016623676
angreštkeř, stromek45526475808080 80-------920
rybíz červený+bílýkeř, stromek41516885929292929292-----1118
rybíz černýkeř, stromek415887115129129129 129129129-----1125
maliník,ostružiníkza 1 m2 plochy252835383838---------79
ostatní ov.druhy (kdouloň,mandloň, líska,jeřáb ad.)všechny tvary1982172452773153393573673723753753753753753751615

1. Do stáří 20 let se cena vlašského ořešáku zvyšuje o 122 Kč ročně; od 21. do 35. roku stáří se oceňuje stejně jako ve 20. roku stáří.

2. Nejnižší cena ovocných dřevin po snížení vzhledem ke stáří je u vysokokmenů a polokmenů 120,- Kč/ks, u čtvrtkmenů 60,- Kč/ks, u zákrsků 30,- Kč/ks, u keřů a stromků bobulovin 20,- Kč/ks.

3. V tabulce uvedené ceny lze snížit až o 80% u ovocných dřevin neošetřovaných, neúměrně slabého vzrůstu mechanicky poškozených a nemocných.

4. Ceny jsou stanoveny za 1 kus, není-li uvedeno jinak (maliník, ostružiník).

Příloha č. 28 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

CENY VINNÉ RÉVY VČETNĚ ZAŘÍZENÍ VINIC

druh vinné révytvar vedení révycena v Kč za 1 ksod 9.roku stáří se cena každoročně snižuje o Kč
v roce výsadbyve 2. roceve 3. roceve 4. rocev 5. až 8. roce
štěpovanánízké1081211431471606
vysoké a střední12114316126428613
pravokořennánízké1011141281411546
vysoké a střední11413615425727913
odrůdy mezidruhovénízké86911091201315
vysoké a střední9711513121823711
podnožovávysoké16920422536938019

1. Vedení nízké se rozumí včetně vedení révy na hlavu.

2. Vinice s vedením vysokým nebo středním musí mít od 3. roku po výsadbě kompletní opěrnou konstrukci; v opačném případě se ceny jednotlivých keřů vinné révy snižují o 20 %.

3. V tabulce uvedené ceny lze snížit až o 60 % u keřů révy vinné neošetřované, neúměrně slabého vzrůstu, mechanicky poškozených, případně nemocných.

4. Nejnižší cena vinné révy včetně zařízení vinic po snížení vzhledem k stáří je 20 Kč/ks.

Příloha č. 29 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

CENY CHMELOVÉ RÉVY VČETNĚ ZAŘÍZENÍ CHMELNIC

výsadby chmelnicceny v Kč za 1 m2
porost chmelové révyzařízení chmelnicecelkem
běžné
- nově založená chmelnice13,4034,0047,40
- srážka za každý rok stáří chmelnice0,6701,7002,370
meristémové
s kořenáči prostokořennými
- nově založená chmelnice19,5034,0053,50
- srážka za každý rok stáří chmelnice0,9751,7002,675
meristémové
s kořenáči balíčkovanými
- nově založená chmelnice22,5034,0056,50
- srážka za každý rok stáří chmelnice1,1251,7002,825

Nově založená chmelnice je nově vysázený porost včetně zcela nové opěrné konstrukce.

Příloha č. 30 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

CENY OKRASNÝCH ROSTLIN

Skupiny výpěstků definované v ČSN 46 4902 a 46 4942Podrobnější vymezení v oborových normáchCeny v Kč za ks (u živých plotů za 1 m délky, u trvalkových záhonů a skalek za m2)
do 5 letdo 10 letdo 15 letdo 20 letdo 30 letnad 30 let
1. Listnaté stromy
- kmenné, keřové a pyramidální tvaryON 46 49201881 5125 47211 80811 80811 808
2. Listnaté stromy
- převislé (smuteční) a vzácnější šstěpovanéON 46 49205473 11310 15216 27216 27216 272
3. Stálezelené a vzácnější opadavé listnáčeON 46 49213411 2103 7809 7209 7209 720
4. Listnaté keřeON 46 493075360360360360360
5. Růže - běžné/pnoucí, sadové, botanické štěpované a botanické semenáčeON 46 493230/3030/36030/36039/360-/360-/360
6. Popínavé dřevinyON 46 494175360360360360360
7. Vřesovištní dřeviny - vzrůstnější, stálezelené i opadavé pěnišníky a azalkyON 46 49401527631 3164 2394 2394 239
8. Vřesovištní dřeviny - spoře rostoucí stálezelené pěnišníky a azalkyON 46 494077252851851851851
9. Vřesovištní dřevinyON 46 494035757575--
- vřesy a vřesovce
10. Jehličnaté stromy
- stromy borovicového a jedlovitého i cypřiškovitého typuON 46 49101651 2203 05111 34011 34011 340
11. Jehličnaté keře
- nepravidelně soudržné, rozložité a jiné tvary borovicovitého a jedlovitého typuON 46 49101193351 3121 3121 3121 312
l2. Jehličnaté keře
- cypřiškovitého typu a ostatní rozložité, poléhavé až plazivé tvaryON 46 491086283624624624624
13. Živé ploty172566566566566566
14. Trvalkové záhony135270270---
15. Skalky440440440440--

1. Ceny platí pro dřeviny soliterní, dobře udržované, s typickým habitem, bez zjevného mechanického zdravotního nebo jiného poškození.

2. Ceny dřevin bez výrazného odvětvení nebo habituálních deformací, neošetřovaných, případně s mírným mechanickým, zdravotním a jiným poškozením lze snížit až o 40 %.

3. Ceny dřevin s výrazným odvětvením či deformacemi habitu, přestárlých, zanedbaných, případně s výrazným mechanickým, zdravotním a jiným poškozením lze snížit až o 80 %.

4. Uvedená snížení cen se nevztahují na skupiny výpěstků pod č. 9, 12 a 13.

5. Ceny trvalkových záhonů a skalek (výpěstky pod č. 14 a 15) se vztahují na plochy udržované a bez výskytu trvalých plevelů. U neudržovaných ploch lze ceny snížit až o 80 %.

6. Nejvýše dosažené ceny platí i pro další léta trvání.

7. Ceny porostů založených přirozeným způsobem (vzniklých náletem semen nebo přenosem semen a plodů živočichy, zejména ptactvem) lze snížit až o 90 %.

8. Cena lesních a okrasných dřevin celoplošně se vyskytujících na jiných než lesních pozemcích větších než 1000 m 2, nebo je-li v souvislé skupině zastoupeno více než 50 těchto stromů, se zjistí podle § 29 nebo § 33 této vyhlášky.

Přesunout nahoru