Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 173/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Částka 55/1994
Platnost od 08.09.1994
Účinnost od 08.09.1994
Zrušeno k 13.02.2002 (59/2002 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

173

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 26. srpna 1994

o provedení některých ustanovení zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem financí podle § 68 zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů (dále jen "zákon"):


§ 1

Stálé volební okrsky

(k § 8 zákona)

(1) Stálé volební okrsky (dále jen "volební okrsky") se vytvářejí tak, aby byly zachovány přirozené celky a zajištěna dostupnost volebních místností pro voliče.

(2) Podstatnou změnou počtu voličů ve volebním okrsku1) se rozumí jeho zvýšení nebo snížení o jednu třetinu. Změnou území1) se rozumí změna hranic obce, která se týká osídleného území této obce.

(3) Samostatný volební okrsek pro vzdálené části obce2) lze vytvořit pouze za předpokladu, že má alespoň deset voličů.

(4) Není-li v některé části územně členěného statutárního města místní nebo obvodní zastupitelstvo, stanoví volební okrsky rada města.

(5) Volební okrsek nesmí přesahovat území volebního obvodu pro volby do zastupitelstev v obcích.3)

(6) Každý volební okrsek v obci se označí pořadovým číslem. Číslování se provádí v jedné číselné řadě arabskými číslicemi. Je-li vytvořen pouze jeden volební okrsek, označí se číslem 1.

§ 2

Stálý seznam voličů

(k § 10 zákona)

(1) Stálý seznam voličů4) (dále jen "seznam") se vede v knize nebo systémem kartotéky anebo prostřednictvím výpočetní techniky, v členění podle volebních okrsků. Vzor seznamu je uveden v příloze č. 1.

(2) K seznamu musí být připojen index jmen a příjmení voličů, s uvedením čísla volebního okrsku. To neplatí, je-li v obci, městské části nebo městském obvodu méně než pět volebních okrsků.

(3) V seznamu se eviduje jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu zapsaného voliče a číslo volebního okrsku, ve kterém má právo volit.

(4) V případě změny volebních okrsků obec, městský obvod nebo městská část neprodleně zajistí úpravu seznamu a indexu.

(5) Změny údajů v seznamech se provádějí z úřední povinnosti nebo na žádost voliče.

(6) Ohlašovny5) poskytují pro účely upřesňování seznamů údaje o změnách trvalého pobytu občanů a každoročně jmenný seznam občanů, kteří v kalendářním roce dosáhnou věku 18 let.

(7) Obecní úřad, městský úřad, úřad města, úřad městské části nebo úřad městského obvodu (dále jen "obecní úřad"), pověřený vedením matrik, oznámí obecnímu (obvodnímu, místnímu) úřadu v místě trvalého pobytu občana úmrtí nebo změnu jména a příjmení občana, staršího 18 let.

(8) Po uzavření seznamu6) již nemůže obecní úřad provádět v tomto seznamu změny. Pokud se uvedený úřad dozví po uzavření seznamu skutečnosti, odůvodňující změny zápisu, zpracuje o nich zvláštní informaci pro okrskovou volební komisi.

§ 3

Kontrola správnosti seznamů

Obecní, místní nebo obvodní rada a rada města zajistí, aby byla každoročně provedena kontrola správnosti a úplnosti seznamu. Kontrola se provede porovnáním s evidencí trvalého pobytu občanů vedenou ohlašovnou.

§ 4

Zajišťování a vybavení volebních místností

(k § 33 zákona)

(1) Obec zajistí pro každý volební okrsek volební místnost a její vybavení.

(2) Ve volební místnosti musí být vedle zákonem stanoveného vybavení7) dostatečné množství úředních obálek pro hlasování a kancelářské zařízení pro práci okrskové volební komise.

(3) Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšen hlasovací lístek označený nápisem "vzor" a prohlášení o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta, pokud byla doručena alespoň 48 hodin před zahájením voleb.8)

§ 5

Hlasovací lístky a osvědčení

(k § 30 a § 45 odst. 6 zákona)

(1) Vzor hlasovacího lístku je uveden v přílohách č. 2 a 3. Rukopis hlasovacího lístku musí být odevzdán k vytištění9) do tří kalendářních dnů po registraci kandidátní listiny místní nebo městskou volební komisí.10)

(2) Vzory osvědčení o zvolení členem zastupitelstva jsou uvedeny v přílohách č. 4 a 5.

§ 6

Úschova a vyřazení hlasovacích lístků a jiných volebních dokumentů

(1) Obecní úřad uschová hlasovací lístky a použité úřední obálky po dobu 20 dnů po vyhlášení výsledků hlasování; po této lhůtě lze hlasovací lístky i použité obálky zničit.

(2) Veškerá dokumentace o finančních nákladech na volby se uloží odděleně od ostatních volebních dokumentů.

(3) Okamžitě je možno zničit všechny duplicitní materiály, vyřazené z volebních spisů.

(4) Pro dokumenty, týkající se konání voleb, se stanoví tyto skartační znaky a lhůty:

a) kandidátní listiny, petice, prohlášení kandidáta, záznam místní nebo městské volební komise o registraci, dokumentace o vzdání se kandidatury nebo jejím odvolání, tři kusy hlasovacích lístků, zápisy okrskových a místní nebo městské volební komise, vyhlášení výsledků hlasování a dokumentace o finančních nákladech na volby do zastupitelstva v obci ................................... A 10,

b) ostatní dokumentace ......................................... S 5.

(5) Obecní úřad postupuje po uplynutí skartačních lhůt stanovených v odstavci 4 podle zvláštních předpisů.11)

§ 7

(k § 66 zákona)

(1) Zvláštní odměna (dále jen "odměna") za výkon funkce člena okrskové, místní nebo městské volební komise12) činí 800 Kč. V případě, že se člen komise jednání nezúčastňuje, odměna se poměrně krátí.

(2) Plní-li okrsková volební komise i úkoly okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu, přísluší jejím členům za výkon funkce odměna ve výši 1 200 Kč. Koná-li se druhé kolo voleb do Senátu, činí výše odměny 1 600 Kč. Plní-li okrsková volební komise i úkoly okrskové volební komise do obou komor Parlamentu České republiky, přísluší jejím členům za výkon funkce odměna ve výši 1 600 Kč, koná-li se druhé kolo voleb do Senátu, činí výše odměny 2 000 Kč. V případě, že se člen komise jednání nezúčastňuje, odměna se poměrně krátí.

(3) Odměnu podle odstavce 1 a odstavce 2 po odečtení daně z příjmů,13) vyplatí obecní úřad nebo magistrát, který zajišťuje pomocné prostředky pro okrskovou, místní nebo městskou volební komisi.14)

(4) Odměna se vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskových, místních a městských volebních komisí.

§ 8

Ustanovení § 1 a 8 vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 433/1992 Sb., o úkolech obcí při zajišťování voleb do zastupitelstev v obcích a při místním referendu, se nevztahují na volby do zastupitelstev v obcích. Ustanovení § 2 až 7 a § 9 se zrušují.


§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ruml v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 8 odst. 1 zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů.

2) § 8 odst. 3 zákona č. 152/1994 Sb.

3) § 9 zákona č. 152/1994 Sb.

4) § 10 zákona č. 152/1994 Sb.

5) § 2 zákona č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.

6) § 10 odst. 4 zákona č. 152/1994 Sb.

7) § 33 zákona č. 152/1994 Sb.

8) § 29 zákona č. 152/1994 Sb.

9) § 30 zákona č. 152/1994 Sb.

10) § 28 odst. 4 zákona č. 152/1994 Sb.

11) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 373/1992 Sb.
Vyhláška č. 225/1988 Sb., o státních archivech a archivech národních výborů.

12) § 66 zákona č. 152/1994 Sb.

13) § 6 odst. 4 a § 36 odst. 2 písm. d) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb.

14) § 65 zákona č. 152/1994 Sb.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 173/1994 Sb.

STÁLÝ SEZNAM VOLIČŮ

Seznam v knize

poř. č.příjmení
a jméno
rodné
číslo
část
obce
uliceč. p./
č. or.
čís. okr.dodatečné
změny
a záznamy
poznámka

Seznam podle okrsků (počítačové zpracování, popř. karta)

č. okr.č. poř.příjmení
a jméno
rodné
číslo
část obceč. p./
č. or.
ulicepoznámka

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 173/1994 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 173/1994 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 173/1994 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 173/1994 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 173/1994 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 173/1994 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 173/1994 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 173/1994 Sb.

Přesunout nahoru