Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 169/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva financí a České národní banky, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva financí a Státní banky československé č. 303/1992 Sb., kterou se provádí devizový zákon

Částka 53/1994
Platnost od 18.08.1994
Účinnost od 01.09.1994
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

169

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí a České národní banky

ze dne 3. srpna 1994,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva financí a Státní banky československé č. 303/1992 Sb., kterou se provádí devizový zákon

Ministerstvo financí a Česká národní banka stanoví podle § 49 zákona č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění zákona č. 228/1992 Sb. (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška Federálního ministerstva financí a Státní banky československé č. 303/1992 Sb., kterou se provádí devizový zákon, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 1 včetně poznámky č. 1a) zní:

"(1) Ohlašovací povinnost podle § 9 odst. 1 písm. a), c) a d) zákona je devizový tuzemec - právnická osoba povinna splnit nejpozději ve lhůtě stanovené Českou národní bankou pro předkládání devizových výkazů.1a)

1a) Opatření České národní banky č. 10, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, a opatření České národní banky č. 11, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance, vyhlášená v částce 76/1993 Sb. a publikovaná ve Věstníku České národní banky č. 23/1993.".

2. § 2 písm. a) zní:

"a) darem nebo děděním,".

3. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně poznámek č. 1b), 1c) a 1d) zní:

"§ 2a

Nabídková povinnost podle § 11 odst. 1 zákona a povinnost podle § 11 odst. 5 zákona se nevztahuje na devizové prostředky

a) po dobu jejich úschovy u soudu nebo notáře,1b)

b) po dobu složení peněžité záruky v trestním řízení,1c)

c) zajištěné po dobu trestního řízení.1d)

1b) § 352 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 240/1993 Sb.).
§ 85 zákona ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti.

1c) § 73a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 69/1994 Sb.).

1d) § 47, 78, 79 a 347 trestního řádu.".

4. V § 3 se na konci připojují slova "nebo fyzické osoby - podnikatele".

5. V § 4 se slova "Federálnímu ministerstvu obrany, Federálnímu ministerstvu vnitra a Federální bezpečnostní informační službě" nahrazují slovy "Ministerstvu obrany, Ministerstvu vnitra a Bezpečnostní informační službě".

6. V § 7 odst. 3 věta před středníkem zní: "Výši kauce uvedené v písmenu f) musí devizový tuzemec - fyzická osoba prokázat potvrzením českého zastupitelského úřadu nebo Ministerstva zahraničních věcí".

7. § 8 se doplňuje odstavci 3 a 4, které znějí:

"(3) Devizová banka může bez devizového povolení vyvážet valuty v souvislosti s výkonem své bankovní činnosti.

(4) Devizový tuzemec může bez devizového povolení vyvážet cestovní šeky, eurošeky a šeky vystavené devizovou bankou.".

8. § 9 včetně nadpisu zní:

"Vývoz a dovoz české měny a jiných hodnot znějících na českou měnu

(k § 30 zákona)

§ 9

(1) V cestovním styku každý může bez devizového povolení vyvézt do zahraničí a dovézt do tuzemska nejvýše 5000 Kč v hotovosti.

(2) Limit stanovený v odstavci 1 u osob cestujících společně lze sčítat.

(3) Devizový tuzemec poskytující během přepravy v zahraničí devizovým tuzemcům občerstvení a jiné služby spojené s přepravou za českou měnu je oprávněn dovážet peněžní prostředky v české měně, které tímto prodejem v zahraničí získal.

(4) Českou měnu je možné vyvážet do zahraničí a dovážet do tuzemska ve všech nominálních hodnotách.

(5) Cenné papíry znějící na českou měnu lze vyvážet a dovážet bez devizového povolení.".

9. § 11 zní:

"§ 11

[k § 31 odst. 3 písm. b) zákona]

Vyjádření, že se nejedná o historické mince, vydávají Národní muzeum v Praze nebo Moravské zemské muzeum v Brně nebo Česká numizmatická společnost.".

10. Za § 13 se vkládají nové § 13a, 13b, 13c a 13d, které včetně nadpisu a poznámek č. 4), 5), 6) a 7) znějí:

"Majetková účast v zahraničí

(k § 34 zákona)

§ 13a

(1) Devizové povolení podle § 34 odst. 1 zákona se nevyžaduje k nabytí zahraničních cenných papírů podle zvláštního předpisu4) nebo k jejich následnému nabytí od devizového tuzemce.

(2) Devizové povolení podle § 34 odst. 3 zákona se nevyžaduje k převodu zahraničních cenných papírů nabytých na základě odstavce 1 na devizového cizozemce.

4) Zejména zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

§ 13b

Devizové povolení podle § 34 odst. 1 a 3 zákona se nevyžaduje k nabývání zahraničních cenných papírů za účelem jejich dalšího prodeje třetím osobám

a) devizovou bankou, která v rozsahu stanoveném v povolení působit jako banka5) je oprávněna obchodovat se zahraničními cennými papíry,

b) obchodníkem s cennými papíry,6) který není devizovou bankou, v rozsahu stanoveném v povolení České národní banky k obchodování se zahraničními cennými papíry,

pokud povolení k obchodování se zahraničními cennými papíry je jim vydáno v dohodě s Ministerstvem financí.

5) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 45 odst. 1 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech.

§ 13c

Devizové povolení podle § 34 odst. 1 zákona se nevyžaduje k nabytí zahraničních cenných papírů, které devizový tuzemec získá děděním.

§ 13d

(1) Devizový tuzemec pro účely žádosti o povolení majetkové účasti v zahraničí podle § 34 odst. 1 zákona uvede:

a) svůj název (jméno), sídlo (trvalý pobyt) a předmět podnikání (činnosti), pokud je podnikatelem. Právnická osoba a fyzická osoba - podnikatel uvede svoje identifikační číslo, pokud mu bylo přiděleno, a přiloží ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění. Fyzická osoba uvede své rodné číslo,

b) název (jméno), sídlo (adresu), předmět podnikání a formu majetkové účasti v zahraničí,7)

c) výši základního jmění právnické osoby, na níž má devizový tuzemec majetkovou účast,

d) výši podílu devizového tuzemce na činnosti devizového cizozemce v zahraničí, zdroj jeho financování (vlastní zdroje nebo úvěry), měnu a způsob jeho úhrady,

e) výpočet návratnosti devizových prostředků vynaložených devizovým tuzemcem na majetkovou účast v zahraničí,

f) název (jméno), sídlo (trvalý pobyt), předmět podnikání devizového cizozemce, který se podílí na společné činnosti, ve které má majetkovou účast devizový tuzemec, a výši podílu devizového cizozemce.

(2) Obdobně postupuje devizový tuzemec při žádosti o změnu výše majetkové účasti v zahraničí.

(3) Devizový tuzemec pro účely žádosti o povolení převodu majetkové účasti v zahraničí na devizového cizozemce podle § 34 odst. 3 zákona uvede:

a) svůj název (jméno), sídlo (trvalý pobyt) a předmět podnikání (činnosti), pokud je podnikatelem. Právnická osoba a fyzická osoba - podnikatel uvede svoje identifikační číslo, pokud mu bylo přiděleno, a přiloží ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění. Fyzická osoba uvede své rodné číslo,

b) název (jméno), sídlo (trvalý pobyt) a předmět podnikání (činnosti) devizového cizozemce, na němž se devizový tuzemec majetkově účastní,

c) výši stávající, převáděné a výsledné majetkové účasti,

d) cenu, za kterou se majetková účast převádí, a způsob úhrady,

e) důvod převodu,

f) název (jméno), sídlo (trvalý pobyt) devizového cizozemce, na kterého se majetková účast převádí.

7) § 34 odst. 2 zákona č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění zákona č. 228/1992 Sb. (úplné znění č. 457/1992 Sb.).".

Čl. II

V textu vyhlášky se slova "Kčs", "československá měna", "československé mince" nahrazují slovy "Kč", "česká měna", "české mince".


Čl. III

Zrušuje se vyhláška Federálního ministerstva financí, Státní banky československé a Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 323/1990 Sb., o povolování majetkových účastí na podnikání v zahraničí a převodů majetkových podílů devizových tuzemců na zahraniční právnické osobě s podnikatelskou činností na devizové cizozemce.

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1994.


Ministr financí:

v z. Ing. Klak v. r.

I. náměstek

Guvernér České národní banky:

v z. Ing. Vít v. r.

viceguvernér

Přesunout nahoru