Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 168/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 585/1990 Sb., o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor

Částka 53/1994
Platnost od 18.08.1994
Účinnost od 01.09.1994
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

168

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 2. srpna 1994,

kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 585/1990 Sb., o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor

Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 2 písm. a) zákona České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 585/1990 Sb., o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor, se mění takto:

1. § 1 odst. 1 písm. c) včetně poznámky č. 1) zní:

"c) společenské, kulturní a další prostory podobných užitných vlastností, jakož i prostory pro pracovny (ateliéry) umělců1) 130,- Kč

1) Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb. a zákona č. 318/1993 Sb.".

2. § 1 odst. 2 včetně poznámek č. 2) a 3) zní:

"(2) Regulace nájemného podle této vyhlášky platí pro všechny fyzické a právnické osoby s výjimkou nájmů, kdy je nájemcem zahraniční zastupitelský úřad nebo diplomatická mise nebo fyzická osoba, která nemá trvalý pobyt na území České republiky, zahraniční osoba2) a právnická osoba, jejímž společníkem, nebo v případě akciové společnosti nebo zájmového sdružení právnických osob3) zakladatelem, je zahraniční osoba.

2) § 21 odst. 2 obchodního zákoníku.

3) § 20f občanského zákoníku.".

3. Dosavadní poznámka č. 1 k § 1 odst. 3 se označuje číslem 4) a zní:

"4) Výměr MF ČR č. 01/94, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, uveřejněný v Cenovém věstníku částka 33/1993, ve znění pozdějších úprav.".

4. V § 1 odst. 4 se slova "Zastupitelstvo obce" nahrazují slovem "Obec".

5. V § 1 se vypouštějí odstavce 5 a 6 včetně dosavadních poznámek č. 2) a 3).


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1994.


Ministr:
v z. Ing. Klak v. r.

I. náměstek

Přesunout nahoru