Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 160/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Uruguayské východní republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických a úředních pasů Uruguayské východní republiky

Částka 50/1994
Platnost od 29.07.1994
Účinnost od 07.07.1994
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

160

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. září 1993 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Uruguayské východní republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických a úředních pasů Uruguayské východní republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 dnem 7. července 1994.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Uruguayské východní republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických a úředních pasů Uruguayské východní republiky

Vláda České republiky a vláda Uruguayské východní republiky (dále jen „smluvní strany“)

se dohodly takto:

Článek 1

1. Držitelé platných diplomatických nebo služebních pasů České republiky budou moci cestovat do Uruguayské východní republiky a pobývat na jejím území po dobu tří měsíců bez víza.

2. Držitelé platných diplomatických nebo úředních pasů Uruguayské východní republiky budou moci cestovat do České republiky a pobývat na jejím území po dobu tří měsíců bez víza.

Článek 2

1. Držitelé diplomatických nebo služebních pasů České republiky, kteří budou cestovat do Uruguayské východní republiky, aby pracovali na diplomatické misi nebo konzulátech, obchodních zastoupeních nebo u mezinárodních organizací se sídlem na území Uruguayské východní republiky, budou moci vstupovat na toto území a pobývat v něm po celou dobu svého přidělení bez povinnosti žádat vízum. Rovněž nebudou požadována víza na rodinných příslušnících uvedených osob, pokud jsou držiteli platných diplomatických nebo služebních pasů.

2. Držitelé diplomatických nebo úředních pasů Uruguayské východní republiky, kteří budou cestovat do České republiky, aby pracovali na diplomatické misi nebo konzulátech, obchodních zastoupeních nebo u mezinárodních organizací se sídlem na území České republiky, budou moci vstupovat na toto území a pobývat v něm po celou dobu svého přidělení bez povinnosti žádat vízum. Rovněž nebudou požadována víza na rodinných příslušnících uvedených osob, pokud jsou držiteli platných diplomatických nebo úředních pasů.

Článek 3

Osoby uvedené v článcích 1 a 2 mohou překračovat státní hranici na všech hraničních přechodech určených pro mezinárodní provoz.

Článek 4

Touto dohodou není dotčeno právo příslušných orgánů každé smluvní strany odepřít vstup nebo pobyt těm osobám, jejichž přítomnost na území státu druhé smluvní strany je nežádoucí.

Článek 5

Každá smluvní strana může z důvodu veřejného pořádku, bezpečnosti nebo ochrany zdraví úplně nebo částečně přerušit provádění této dohody. Rozhodnutí o přerušení nebo obnovení provádění této dohody bude neprodleně oznámeno druhé smluvní straně diplomatickou cestou.

Článek 6

Smluvní strany si vymění diplomatickou cestou vzory pasů uvedených v článku 1 nejméně 30 (třicet) dnů před tím, než tato dohoda vstoupí v platnost. Rovněž se budou informovat o všech změnách v uvedených dokladech.

Článek 7

Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá smluvní strana ji může písemně vypovědět diplomatickou cestou. Platnost dohody skončí 1. den třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď učiněna.

Článek 8

Tato dohoda vstoupí v platnost 30 (třicet) dní po výměně nót potvrzujících splnění vnitrostátních požadavků nezbytných k jejímu schválení ve státech obou smluvních stran.

Dáno v Praze dne 14. září 1993 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky: Josef Zieleniec v. r. ministr zahraničních věcí

Za vládu Uruguayské východní republiky: Pablo García Pintos v. r. ředitel prezidentské kanceláře

Přesunout nahoru