Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 152/1994 Sb.Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Částka 48/1994
Platnost od 20.07.1994
Účinnost od 20.07.1994
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

152

ZÁKON

ze dne 22. června 1994

o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍzrušeno

ODDÍL PRVNÍzrušeno

§ 1 – § 4zrušeno

Právo volit a právo být volenzrušeno

§ 5 – § 7zrušeno

ODDÍL DRUHÝzrušeno

§ 8, § 9zrušeno

ODDÍL TŘETÍzrušeno

§ 10, § 11zrušeno

ODDÍL ČTVRTÝzrušeno

§ 12, § 13zrušeno

Ústřední volební komisezrušeno

§ 14, § 15zrušeno

Okresní volební komisezrušeno

§ 16, § 17zrušeno

Městská volební komisezrušeno

§ 18, § 19zrušeno

Místní volební komisezrušeno

§ 20, § 21zrušeno

Okrsková volební komisezrušeno

§ 22, § 23zrušeno

ODDÍL PÁTÝzrušeno

§ 24 – § 30zrušeno

ODDÍL ŠESTÝzrušeno

§ 31 – § 33zrušeno

ODDÍL SEDMÝzrušeno

§ 34 – § 40zrušeno

ODDÍL OSMÝzrušeno

§ 41 – § 57zrušeno

ODDÍL DEVÁTÝzrušeno

§ 58 – § 60zrušeno


ČÁST DRUHÁ

Doplnění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

§ 61

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona České národní rady č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb. a zákona č. 117/1994 Sb., se doplňuje takto:

Za § 200i se připojují nové § 200j, 200k a 200l, které včetně poznámek č. 34b) a č. 34c) znějí:

"§ 200j

(1) Jestliže příslušný orgán státní správy sám neodstraní chyby nebo nedostatky ve stálém seznamu voličů, může se občan tím dotčený obrátit na soud příslušný podle volebního okrsku s návrhem na vydání rozhodnutí o provedení opravy nebo doplnění tohoto seznamu.

(2) Účastníky řízení jsou navrhovatel a obec.

(3) Soud rozhodne bez jednání usnesením, a to do tří dnů.

(4) K řízení ve věcech chyb nebo nedostatků ve stálých seznamech voličů do zastupitelstev v obcích je příslušný okresní soud.

§ 200k

(1) Jestliže volební komise, příslušná podle zvláštního zákona34b) vydat konečné rozhodnutí, rozhodla o

a) odmítnutí kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva v obci, může se volební strana obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o zaregistrování této kandidátní listiny,

b) škrtnutí na kandidátní listině pro volby do zastupitelstva v obci, může se volební strana, jakož i kandidát, obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o ponechání kandidáta na kandidátní listině.

(2) Účastníkem řízení je navrhovatel a okresní, městská nebo Ústřední volební komise.

(3) Soud rozhodne bez jednání usnesením, a to do tří dnů.

(4) Proti rozhodnutí soudu nejsou přípustné opravné prostředky.

§ 200l

(1) O stížnosti proti vydání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva v obci34c) rozhodne soud bez jednání usnesením, a to do sedmi dnů.

(2) Účastníkem řízení je navrhovatel.

(3) Proti rozhodnutí soudu nejsou přípustné opravné prostředky.

34b) Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů.

34c) § 59 zákona č. 152/1994 Sb.".

ČÁST TŘETÍzrušeno

§ 62zrušeno

ČÁST ČTVRTÁzrušeno

§ 63zrušeno

ČÁST PÁTÁzrušeno

§ 64zrušeno


ČÁST ŠESTÁzrušeno

§ 65 – § 75zrušeno

§ 76

Účinnost zákona

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 27 zákona ČNR č.367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č.302/1992 Sb.

2) Čl. 102 ústavního zákona ČNR č.1/1993 Sb., Ústava České republiky.

3) Zákon č.135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.

4) § 27 odst. 2 písm. c) a e) zákona ČNR č.367/1990 Sb., ve znění zákona ČNR č.302/1992 Sb.

5) § 10 a 855 občanského zákoníku č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6) § 5 odst. 2 písm. b) a § 9 odst. 4 písm. a) zákona č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č.548/1991 Sb.

7) Zákon č.92/1949 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů.

8) § 60 zákona ČNR č.367/1990 Sb., ve znění zákona ČNR č.302/1992 Sb.

8a) Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů.

9) Zákon č.424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č.468/1991 Sb., zákona č.68/1993 Sb., zákona č.189/1993 Sb. a zákona č.117/1994 Sb.

10) § 58 a 200k zákona č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

10a) § 117 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb.

11) Zákon ČNR č.3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky.

12) § 20 zákona ČNR č.40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.

13) § 200j občanského soudního řádu.

14) § 200k občanského soudního řádu.

15) § 200l občanského soudního řádu.

Přesunout nahoru