Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 15/1994 Sb.Nařízení vlády o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb

Částka 5/1994
Platnost od 25.01.1994
Účinnost od 25.01.1994
Zrušeno k 01.01.2005 (689/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

15

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. prosince 1993

o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb

Vláda podle § 4 odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb., nařizuje:


§ 1

Učebnice a učební texty

(1) Žákům prvních ročníků základních škol, speciálních základních škol, zvláštních škol a pomocných škol a žákům přípravných ročníků základních škol a speciálních škol jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu učebnic vydávaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.1)

(2) Žákům druhých až devátých ročníků základních škol, speciálních základních škol, zvláštních škol a pomocných škol, žákům gymnázií a konzervatoří s oborem tanec plnícím povinnou školní docházku, individuálně integrovaným nevidomým žákům středních škol a žákům speciálních středních škol a odborných učilišť jsou bezplatně poskytovány na školní rok učebnice a učební texty uvedené v seznamu učebnic vydávaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.1)

(3) Ředitel střední školy zřizuje pro sociálně potřebné žáky školy knihovnu učebnic a učebních textů k bezplatnému užívání a stanovuje pravidla pro jejich rozdělování. Ve školním roce 1994/95 obsahuje tato knihovna tolik učebnic a učebních textů, aby kryla potřeby až 30 % žáků školy, ve školním roce 1995/96 až 20 % žáků školy a od školního roku 1996/97 bude udržována v rozsahu pokrývajícím potřeby až 10 % žáků školy.

(4) Učebnice a učební texty poskytované podle odstavce 1 žáci nevracejí, učebnice a učební texty poskytované podle odstavců 2 a 3 vracejí nejpozději do konce školního roku.

§ 2

Základní školní potřeby

Základní školní potřeby se poskytují žákům prvních ročníků základních škol a zvláštních škol, žákům přípravných ročníků základních škol a speciálních škol, žákům prvních až devátých ročníků speciálních základních škol a pomocných škol a individuálně integrovaným žákům základních škol. Tyto školní potřeby se hradí z finančního normativu na jednoho žáka a školní rok, a to ve výši 200 Kč na žáka a školní rok.

§ 3

Učebnice, učební texty a základní školní potřeby je možné hradit i z jiných zdrojů.

Přechodná ustanovení

§ 4

(1) Učebnice a učební texty poskytnuté žákům základních, středních a speciálních škol na školní rok 1993/94 podle dosavadních předpisů zůstávají v tomto školním roce v jejich bezplatném užívání.

(2) Základní školní potřeby se poskytují žákům základních, středních a speciálních škol podle dosavadních předpisů do dne, kdy toto nařízení nabude účinnosti.

§ 5

(1) Ve školním roce 1994/95 si žáci středních škol kupují od školy učebnice a učební texty za 50 % nákupní ceny nebo učebnice a učební texty již použité maximálně za 50 % zůstatkové ceny.

(2) Ředitel školy si ponechá potřebný počet učebnic a učebních textů pro vytvoření knihovny podle § 1 odst. 3. Zbylé učebnice rozprodá maximálně za 50 % nákupní ceny.

Závěrečná ustanovení

§ 6

Zrušuje se směrnice Ministerstva školství České socialistické republiky č.j. 20.552/72-24 o bezplatném poskytování učebnic a školních potřeb, reg. v částce 19/1972 Sb., ve znění směrnice č.j. 20.368/79-24, reg. v částce 19/1979 Sb.

§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Piťha v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 40 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb.

Přesunout nahoru