Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 138/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče

Částka 43/1994
Platnost od 29.06.1994
Účinnost od 01.07.1994
Zrušeno k 01.01.2007 (108/2006 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

138

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 7. června 1994,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58 písm. c) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 144/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., a podle § 177a odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 1 písm. b) a c) znějí:

b) za bydlení

1. v obytné místnosti se třemi a více obyvateli7 Kč
2. v obytné místnosti se dvěma obyvateli12 Kč
3. v obytné místnosti s jedním obyvatelem20 Kč,

c) za nezbytné služby

1. při celoročním nebo týdenním pobytu v ústavu13 Kč
2. při denním pobytu v ústavu6 Kč;

za nezbytné služby se považují úklid, praní a vaření.“.

2. V § 3 odst. 2 se slova "Byla-li již úhrada zaplacena v plné výši podle § 1" nahrazují slovy "Byla-li úhrada stanovená podle § 1 a 2 již zaplacena za celý kalendářní měsíc".

3. V § 6 odst. 3 se na konci připojuje tato věta, která včetně poznámky č. 8) zní: "Výše úhrady při denním nebo týdenním pobytu v ústavu pro mládež za dny, v nichž dítě neodebere po předchozím souhlasu ústavu pro mládež všechny druhy jídel, činí denně procentní část stravovací jednotky za stravu normální stanovenou zvláštním předpisem,8) podle počtu odebraných jídel.

8) § 9 odst. 3 vyhlášky č. 83/1993 Sb.".

4. § 6 se doplňuje odstavci 5 a 6, které včetně poznámek č. 9) a 10) znějí:

"(5) Za dítě, které je svěřeno do pěstounské péče a ke kterému pěstoun nemá vyživovací povinnost, hradí náklady za pobyt v ústavu pro mládež pěstoun z příspěvku na úhradu potřeb dítěte, pokud náleží podle zvláštního zákona.9) Výše úhrady se stanoví podle odstavce 3.

(6) Pokud se dávka důchodového zabezpečení náležející dítěti umístěnému v ústavu pro mládež vyplácí zvláštnímu příjemci,10) hradí náklady za pobyt v ústavu pro mládež podle odstavce 3 zvláštní příjemce z této dávky.

9) § 5 a 6 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 58/1984 Sb., zákona č. 118/1992 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb.

10) § 102 odst. 3 a 4 zákona č. 100/1988 Sb.
§ 118 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.".

5. § 8 odst. 2 zní:

"(2) Byla-li úhrada stanovená podle § 6 odst. 3 a 4, popřípadě § 7 odst. 1 již zaplacena za celý kalendářní měsíc, vrátí ústav pro mládež za každý den předem oznámeného pobytu mimo ústav pro mládež poměrnou část úhrady.".

6. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:

"§ 9a

Úhrada nákladů při přechodném pobytu v ústavu pro mládež

Výše úhrady za přechodný pobyt dítěte uvedeného v § 6 odst. 2 v ústavu pro mládež činí denně částku stravovací jednotky za stravu normální podle zvláštního předpisu.4)".

7. § 11 odst. 4 se vypouští.

8. § 12 včetně nadpisu zní:

"§ 12

Vybavení obytné jednotky

Vybavením obytné jednotky se rozumí kuchyňská linka, sporák a jiné zařízení k vaření, vestavěná skříň a chladnička; vybavením obytné jednotky v domově pro matky jsou dále lůžka pro matku a dítě s pokrývkami, polštáři a ložním prádlem.".

9. V § 13 se slova "úklid společných a provozních prostor" nahrazují slovy "úklid, vytápění a osvětlení společných prostor" a na konci se připojují slova ",odvoz popela a smetí, kontrola a čištění komínů a vybavení obytných jednotek společnou televizní a rozhlasovou anténou.".

10. V § 14 odst. 1 se vypouštějí slova ",úhradu za základní provozní zařízení".

11. § 15 odst. 1 a 2 znějí:

"(1) Podlahová plocha obytné jednotky je celková započitatelná podlahová plocha obytné jednotky a započitatelná plocha prostorů mimo ni užívaných výhradně obyvatelem obytné jednotky. Podlahová plocha záchodu, koupelny, koupelnového nebo sprchového koutu, spíže, komory, balkonu, lodžie, terasy, sklepa a jiného prostoru mimo obytnou jednotku se započítává jednou polovinou. Do podlahové plochy obytné jednotky se započítává i plocha zastavěná kuchyňskou linkou, vestavěným nábytkem, kamny nebo jiným topným tělesem. Nezapočítává se však plocha okenních a dveřních ústupků. Jestliže má místnost zkosený strop pod výšku 2 m nad podlahou, počítá se její podlahová plocha jen čtyřmi pětinami.

(2) Úhrada za 1 m2 podlahové plochy činí měsíčně nejvýše 6 Kč.".

12. § 15 odst. 3 se vypouští.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

13. § 16 včetně nadpisu zní:

"§ 16

Snížení úhrady

(1) Částka úhrady stanovená podle § 15 se snižuje,

a) není-li v obytné jednotce společné zařízení k vařenío 5 Kč
b) není-li v obytné jednotce spíž (spížní skříň)o 2 Kč
c) není-li v obytné jednotce nebo pro obytné jednotky společný koupelnový kouto 8 Kč
d) není-li v obytné jednotce záchodo 6 Kč
e) není-li součástí obytné jednotky sklepo 2 Kč.

(2) Ve dvoulůžkové obytné jednotce v penzionu se každému obyvateli snižuje úhrada o jednu polovinu částek uvedených v odstavci 1.".

14. § 17 odst. 1 zní:

"(1) Úhrada za vybavení obytné jednotky činí měsíčně nejvýše

a) za kuchyňskou linku se skříňkami15 Kč
b) za kuchyňskou linku bez skříněk10 Kč
c) za sporák a jiné zařízení k vaření15 Kč
d) za jednu vestavěnou skříň5 Kč
e) za chladničku25 Kč;

za další vybavení obytné jednotky může být úhrada zvýšena až o 100 Kč měsíčně.“.

15. V § 17 odst. 2 se vypouštějí slova "odst. 2".

16. V § 18 odst. 3 se slova "85 Kč měsíčně" nahrazují slovy "nejvýše 100 Kč měsíčně" a slova "50 Kč měsíčně" se nahrazují slovy "nejvýše 70 Kč měsíčně".

17. § 18 odst. 5 se vypouští.

Dosavadní odstavce 6 až 13 se označují jako odstavce 5 až 12.

18. V § 18 odst. 5 se částka "40 Kč" nahrazuje částkou "60 Kč".

19. V § 18 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:

"(10) Úhrnná částka úhrady za úklid, vytápění a osvětlení společných prostor, odvoz popela a smetí, kontrolu a čištění komína a vybavení obytných jednotek společnou televizní a rozhlasovou anténou činí nejvýše 100 Kč měsíčně.".

Dosavadní odstavce 10 až 12 se označují jako odstavce 11 až 13.

20. § 18 odst. 12 zní:

"(12) Za vymalování obytné jednotky a čtvrtletní úklid obytné jednotky se úhrada nevyžaduje.".

21. § 20 zní:

"§ 20

Po dobu pobytu obyvatele mimo penzion nebo domov pro matky se úhrada za ubytování a za základní péči nesnižuje. Jestliže však obyvatel pobývá mimo penzion nebo domov pro matky po dobu alespoň deseti kalendářních dnů po sobě jdoucích, snižuje se měsíční částka úhrady za elektřinu, plyn a vodu za každý takový den o jednu třicetinu; to neplatí v případech, kdy se úhrada stanoví podle § 18 odst. 4 a 6.".

22. V § 21 odst. 4 písm. a) se na konci připojují tato slova: "s výjimkou úhrady za přechodný pobyt,".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1994.


Ministr:

Ing. Vodička v. r.

Přesunout nahoru