Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 137/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Částka 43/1994
Platnost od 29.06.1994
Účinnost od 01.07.1994
Zrušeno k 01.01.2012 (329/2011 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

137

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 7. června 1994,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58 písm. a), c) až e) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 144/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 582/1991 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 482/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb. a vyhlášky č. 28/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 35 odst. 5 části věty za středníkem se vypouštějí slova "a občan bez odkladu uzavře smlouvu o pojištění motorového vozidla pro případ poškození, zničení nebo odcizení".

2. V § 38 se částka "3000 Kčs" nahrazuje částkou "3500 Kč" a částka "4500 Kčs" se nahrazuje částkou "5000 Kč".

3. V § 49 odst. 2 se odkaz "(§ 109)" nahrazuje odkazem "(§ 106)".

4. V § 61 odst. 2 věta poslední zní: "Kombinací ústavů uvedených v odstavci 1 písm. a) až j) lze zřizovat centra pro těžce zdravotně postižené občany.".

5. V § 73 odst. 1 se za slova "starobního důchodu" vkládají slova "a pro občany, kteří jsou poživateli invalidního důchodu".

6. V § 74 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

"(2) Na ošetřovatelských odděleních v ústavech se poskytuje náročná ošetřovatelská péče občanům, jejichž nepříznivý zdravotní stav omezuje převážně nebo úplně jejich schopnost sebeobsluhy. Náročnou ošetřovatelskou péčí se rozumí pravidelná pomoc při hlavních nebo všech životních úkonech.".

7. V § 93 odst. 1 se vypouští věta druhá.

8. Příloha č. 1 zní:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.

Úhrada za úkony pečovatelské služby

Odměny dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby

a) úhrada za úkony pro děti v rodinách

b) úhrada za úkony pro těžce zdravotně postižené občany a staré občany

c) odměny dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby

  Nejvyšší částka denně v Kč
  abc
 Úkony, kterými jsou zabezpečovány nezbytné životní potřeby:
1.běžné úkony osobní hygieny  5
2.celková koupel včetně umytí vlasů v domácnosti příjemce  10
3.celková koupel včetně umytí vlasů ve středisku osobní hygieny  8
4.jednoduché ošetřovatelské úkony  5
 Další úkony:   
5.donáška nebo dovoz oběda, popřípadě jiného teplého jídla555
6.donáška uhlí, dřeva, vynesení popela za každých 15 kg555
7.nákupy a nutné pochůzky888
8.donáška vody nebo topení v kamnech, popřípadě čištění kamen555
9.práce spojené s udržováním domácnosti252525
10.příprava a uvaření snídaně nebo oběda, popřípadě svačiny nebo večeře141414
11.doprovod na vyšetření nebo doprovod dětí do mateřské školy101010
12.praní drobného osobního prádla včetně jeho žehlení a drobné úpravy16/1kg16/1kg16/1kg
13.výchovná práce s deÏtmi20neposkytuje se20
14.dohled nad tězče postizÏeným dítětem7/hod.neposkytuje se7/hod.
15.ošetření nohou (pedikura)neposkytuje se2020
16.průvodcovská služba pro nevidomé na lékařské vyšetření a vyřizování úředních záležitostí151515
17.tlumočnická služba pro neslyšící při návštěvě lékaře a při vyřizování úředních záležitostíneposkytuje se35/hod. 35/hod.
18.dohled nad dospělým občanem od 6 - 22 hodinneposkytuje se20/hod. 20/hod.
19.noční služba od 22 hod. do 6 hod.   
a) pohotovost s možností spánku252525
b) služba spojená s prováděním jednoduchých ošetřovatelských úkonů353535
20.mimořádné úkony   
a) praní velkého prádla, prádla značně znečištěného ve středisku osobní hygieny nebo v prádelně pečovatelské služby - úhrada i odměna dobrovolných pracovníků pečovatelské služby za 1 kg suchého prádla včetně jeho vyžehlení a drobných úprav 121212
b) velký úklid bytu, mytí spol. prostor domu, malování apod.40/hod. 40/hod.40/hod.
21.zvýšení maximální denní částky   
a) za službu vykonávanou v den pracovního klidu  o 50 %
b) za výkon služby u bacilonosičeo 50 %
c) obtížnost výkonu pečovatelské služby (byt v třetím poschodí a výše bez výtahu, těžce dostupný terén, nevybavený byt, WC a voda mimo byt, obtížně zvládnutelný opatrovaný občan, praní velmi znečištěného prádla v bytě a jiné okolnosti ztěžující výkon pečovatelské služby)o 12o 12o 12“.

9. V příloze č. 4 se slova "Výše příspěvku" nahrazují slovy "Nejvyšší částka příspěvku".

10. V příloze č. 6 bod I zní:

„I.a) stravovánípodle vyhlášky č. 83/1993 Sb., ve znění vyhlášky č. 139/1994 Sb.
b) donáška nebo dovoz jídla5 Kč“.

11. V příloze č. 6 bod III zní:

„III.a) nákupy a nutné pochůzky8 Kč
b) doprovod do zdravotnického zařízení10 Kč“.

12. V příloze č. 6 bod IV písm. d) zní:

<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
1.denní (nejméně 2x týdně)podle velikosti a vybavení obytné jednotky a obtížnosti úklidu 4 Kč až 8 Kč
2.týdenní (1x týdně)10 Kč až 25 Kč“.
   

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1994, s výjimkou čl. I bodu 1, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Vodička v. r.

Přesunout nahoru