Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 136/1994 Sb.Zákon o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, a o změně dalších zákonů

Částka 43/1994
Platnost od 29.06.1994
Účinnost od 01.07.1994
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

136

ZÁKON

ze dne 3. června 1994

o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, a o změně dalších zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍzrušeno

§ 1 – § 4zrušeno

Povinnosti osob nakládajících s palivy a mazivyzrušeno

§ 5, § 6, § 6azrušeno

Kontrolazrušeno

§ 7, § 8, § 7azrušeno

Pokutyzrušeno

§ 9 – § 14zrušeno


ČÁST DRUHÁ

Doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

§ 15

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb., se doplňuje takto:

1. V § 58 odst. 1 se doplňuje nové písmeno e), které včetně poznámky č. 16) zní:

"e) výrobce paliv a maziv, u nichž je stanovena zvláštním zákonem16) povinnost barvení a značkování, nesplní tuto povinnost, dovozce těchto paliv a maziv nezajistí, aby tato paliva a maziva byla dovážena pouze přes celní přechody stanovené zvláštním zákonem16) a aby tato paliva a maziva byla obarvena a označkována před zahájením celního řízení o propuštění do volného oběhu, do režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení nebo přepracování pod celním dohledem,2) a to již při prvním porušení této povinnosti.

16) Zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.".

2. Příloha č. 3 se doplňuje takto:

1 2 3 4 5
Výroba a zpracování paliv a maziv a) vysokoškolské vzdělání v oboru chemie a 5 let praxe v oboru
b) středoškolské vzdělání v oboru chemie zakončené maturitní zkouškou a 10 let praxe v oboru
Ministerstvo průmyslu a obchodu zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení Ministerstvo průmyslu a obchodu zákon č. 136/1994 Sb.
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy Ministerstvo průmyslu a obchodu zákon č. 136/1994 Sb.

ČÁST TŘETÍzrušeno

§ 16zrušeno

ČÁST ČTVRTÁzrušeno

§ 17zrušeno


ČÁST PÁTÁ

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 18

V činnosti, která se stává tímto zákonem koncesovanou živností, mohou fyzické a právnické osoby pokračovat po dobu šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to na základě dosavadního oprávnění; uplynutím této lhůty však taková oprávnění zanikají.

§ 19

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1994.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady č. 95/60/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daňovém označování nafty a topného oleje.

1a) Nařízení Rady č. 2658/87/ES ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

1b) § 77 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

2) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

2a) Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

2b) Vyhláška č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 10 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb.

4) § 2 písm. g) zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

4a) § 2 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

5) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 22/1997 Sb.

7) Zákon ČNR č.531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

8) Zákon ČNR č.64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 1 odst. 2, § 2 odst. 1 zákona ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

10) Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon ČNR č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č.64/1986 Sb.
Zákon č. 22/1997 Sb.
Zákon ČNR č.531/1990 Sb.
Zákon ČNR č.283/1991 Sb.Zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

11a) Zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví.

12) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

13) § 2 odst. 1 obchodního zákoníku.

14) Zákon č.71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

15) Např. zákon č.337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru