Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 134/1994 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka 43/1994
Platnost od 29.06.1994
Účinnost od 01.01.1995
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

134

ZÁKON

ze dne 31.května 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č.135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění zákona č.27/1984 Sb. a zákona č.213/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 6 odst.3 se za písmeno g) vkládají nová písmena h) a i), která včetně poznámky č.2a) znějí:

"h) vězeňské stráže,

i) používaná k dopravě těžce zdravotně postižených občanů, kteří pobírají příspěvek na provoz motorového vozidla.2a)

2a) § 36 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení.".

2. Za § 6 se vkládají nové § 6a a 6b, které včetně poznámek č.2b) a 2c) znějí:

"§ 6a

(1) Dálnice a silnice dálničního typu označené příslušnou dopravní značkou2b) lze užít motorovým vozidlem po zaplacení poplatku za užívání dálnic a silnic dálničního typu (dále jen "poplatek").

(2) Motorová vozidla musí být na dálnici a silnici dálničního typu označena nálepkou prokazující zaplacení poplatku (dále jen "nálepka").

(3) Poplatku nepodléhají motorová vozidla uvedená v § 6 odst.3.

(4) Poplatek činí za kalendářní rok pro motorová vozidla

a) do celkové hmotnosti 3,5 tuny 400 Kč,

b) o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun 1000 Kč,

c) o celkové hmotnosti nad 12 tun 2000 Kč.

Do celkové hmotnosti motorového vozidla se započítává i celková hmotnost přípojného vozidla.

§ 6b

(1) Policie České republiky je oprávněna v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu2c) kontrolovat dodržování povinnosti označit motorové vozidlo při užití dálnice nebo silnice dálničního typu nálepkou.

(2) Nákup nálepek, jejich distribuci a prodej zajišťuje právnická osoba pověřená Ministerstvem dopravy.

(3) Peněžní prostředky získané z placení poplatku jsou příjmem státního rozpočtu a jsou určeny k urychlení rozvoje výstavby dálniční sítě.

2b) § 2 body 1 a 25 a § 16 odst. 2 vyhlášky Federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu).

2c) § 2 odst.1 písm. i) zákona ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".

3. V § 24 se za písmeno k) vkládá nové písmeno l), které zní:

"l) stanoví vzor nálepky, rozměry nálepky a způsob jejího umístění na motorovém vozidle.".

4. V § 24 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a připojuje se nový odstavec 2, který včetně poznámky č.7) zní:

"(2) Orgány obce mohou vymezit obecně závaznou vyhláškou úseky místních komunikací ve vlastnictví obce, určených pro nákladní automobily, čekající před celním přechodem na celní odbavení, které lze používat pouze za cenu sjednanou podle cenových předpisů.7)

7) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.".

Čl. II

Zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 344/1992 Sb., zákona České národní rady č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb. a zákona č. 290/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 23 odst. 1 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které včetně poznámky č. 3d) zní:

"j) jako řidič užije dálnice nebo silnice dálničního typu motorovým vozidlem bez předchozího zaplacení poplatku podle zvláštního zákona.3d)

3d) § 6a zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění zákona č. 27/1984 Sb., zákona č. 213/1993 Sb. a zákona č. 134/1994 Sb.".

2. V § 23 odst. 2 se slova "podle odstavce 1 písm. g) až i)" nahrazují slovy "podle odstavce 1 písm. g) až j)".

3. V § 86 písm. a) se slova "podle § 23 odst. 1 písm. a), b), h) a ch)" nahrazují slovy "podle § 23 odst. 1 písm. a), b), h), ch) a j)".


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.ledna 1995.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Přesunout nahoru