Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 127/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, přijaté v Bonnu dne 23. června 1979

Částka 40/1994
Platnost od 17.06.1994
Účinnost od 01.11.1983
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

127

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. června 1979 byla v Bonnu přijata Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů.

Listina o přístupu České republiky k této úmluvě byla uložena u vlády Spolkové republiky Německo, depozitáře Úmluvy, dne 8. února 1994.

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku XVIII odst. 1 dnem 1. listopadu 1983 a pro Českou republiku vstoupila v platnost na základě téhož článku odst. 2 dnem 1. května 1994.

Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.

ÚMLUVA

o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů

Smluvní strany

uznávajíce, že volně žijící živočichové jsou svými nesčetnými formami nenahraditelnou součástí přírodního systému Země, který musí být pro dobro lidstva zachován,

uvědomujíce si, že každá lidská generace má v rukou zemské zdroje budoucích generací a má tudíž povinnost zajistit, že toto dědictví bude zachováno, a pokud se jej využívá, že se to děje s rozumem,

vědomy si stále rostoucí hodnoty volně žijících živočichů z hledisek životního prostředí, ekologických, genetických, vědeckých, estetických, rekreačních, kulturních, vzdělávacích, sociálních a ekonomických,

majíce na mysli zejména ty druhy volně žijících živočichů, které se stěhují přes hranice nebo za hranice právního dosahu států,

uznávajíce, že státy jsou a musí být ochránci stěhovavých druhů volně žijících živočichů, kteří žijí uvnitř území, na které se vztahuje jejich jurisdikce, nebo se pohybují přes jejich hranice,

přesvědčeny o tom, že ochrana a účinné hospodaření se stěhovavými druhy volně žijících živočichů vyžadují společné akce všech států v územích, na které se vztahuje jejich jurisdikce a ve kterých takové druhy tráví kteroukoli část svého životního cyklu,

s dovoláním doporučení č. 32 Akčního plánu, přijatého Konferencí Spojených národů o lidském životním prostředí (Stockholm, 1972), které bylo s uspokojením vzato na vědomí 27. zasedáním Valného shromáždění Spojených národů,

usnášejí se, jak dále uvedeno:

Článek I

Výklad pojmů

1. Pro potřebu této úmluvy:

a) „Stěhovavý druh“ znamená celou populaci nebo kteroukoli geograficky oddělenou část populace jakéhokoliv druhu nebo nižšího taxonu volně žijících živočichů, pro něž platí, že významná část jejich příslušníků cyklicky a předvídatelně překračuje jednu nebo více hranic jurisdikce státu.

b) „Záchovný status stěhovavého druhu“ označuje souhrn vlivů, které působí na stěhovavé druhy a mohou se projevit na jejich dlouhodobém rozšíření a početnosti.

c) „Záchovný status“ se bude považovat za „příznivý“, když:

1. údaje o populační dynamice naznačují, že se stěhovavý druh udržuje na dlouhodobém základě jako životaschopná složka svého ekosystému;

2. se areál stěhovavého druhu v současnosti nezmenšuje, ani se pravděpodobně v dlouhodobém výhledu nezmenší;

3. současně existuje a v dohledné budoucnosti bude existovat dostatek stanovišť pro dlouhodobé udržení populace stěhovavého druhu, a

4. rozšíření a početnost stěhovavého druhu se blíží historickému výskytu a úrovni v rozsahu výskytu potenciálních vhodných ekosystémů a v rozsahu, který je v souladu s rozumným hospodařením s živou přírodou.

d) „Záchovný status“ bude považován za „nepříznivý“, jestliže není splněna kterákoli z podmínek vytyčených pod písmenem c) tohoto odstavce.

e) „Ohrožený“ ve vztahu k určitému stěhovavému druhu znamená, že tento stěhovavý druh je v nebezpečí vyhynutí v celém areálu nebo v jeho významné části.

f) „Areálem“ se rozumí všechny suchozemské či vodní plochy, které stěhovavý druh obývá, v nichž se dočasně zdržuje, která překračuje či přelétá v kterékoli době na své normální migrační cestě.

g) „Stanoviště“ označuje kteroukoli plochu v areálu stěhovavého druhu, kde se nacházejí vhodné životní podmínky pro onen druh.

h) „Areálový stát“ ve vztahu k určitému stěhovavému druhu označuje jakýkoli stát [a podle okolností i jakoukoli jinou stranu, jak se o tom zmiňuje písmeno k) tohoto odstavce], který vykonává jurisdikci nad kteroukoli částí areálu stěhovavého druhu, nebo stát, pod jehož vlajkou plující lodi se zabývají lovem tohoto stěhovavého druhu mimo hranice státní jurisdikce.

i) „Lovem“ se míní sběr, lovení, rybolov, chytání, vyrušování, záměrné zabíjení nebo pokusy o takovouto činnost.

j) „Dohoda“ označuje mezinárodní dohodu, jež se vztahuje k zachování jednoho či více druhů stěhovavých živočichů, jak ustanovují články IV a V této úmluvy.

k) „Strana“ označuje stát nebo jinou regionální ekonomickou integraci utvořenou suverénními státy, která je kompetentní pro jednání, uzavírání a uskutečňování mezinárodních dohod v záležitostech, na něž se vztahuje tato úmluva a pro které tato úmluva vstoupila v platnost.

2. V záležitostech, které jsou v jejich kompetenci, budou regionální organizace ekonomické integrace, které jsou stranami této úmluvy, svým jménem vykonávat práva a dodržovat závazky, které tato úmluva přisuzuje svým členským státům. V takových případech nebudou mít členské státy těchto organizací oprávnění vykonávat taková práva individuálně.

3. Tam, kde tato úmluva stanoví, že rozhodnutí bude učiněno buď dvoutřetinovou většinou, nebo jednomyslným rozhodnutím „stran, které jsou přítomny a hlasují“, bude to znamenat „přítomné strany, které odevzdají buď kladný, či záporný hlas“. Ty, které se zdrží hlasování, nebudou započítávány mezi „strany, které jsou přítomny a hlasují“ při určování většiny.

Článek II

Základní zásady

1. Strany uznávají důležitost ochrany stěhovavých druhů a důležitost dohody areálových států o tom, že za tím účelem podniknou akce, kdykoli to bude možné a vhodné, přičemž věnují zvláštní pozornost těm druhům, jejichž záchovný status je nepříznivý, a že podniknou buď samy, nebo ve vzájemné spolupráci vhodné a nezbytné kroky k ochraně těchto druhů a jejích stanovišť.

2. Strany uznávají, že je třeba podnikat akce k zabránění toho, aby se některý stěhovavý druh stal ohroženým.

3. Strany zejména:

a) by měly podporovat, spolupracovat a propagovat výzkum ve vztahu ke stěhovavým druhům;

b) budou usilovat o zajištění bezprostřední ochrany stěhovavým druhům zahrnutým v Příloze I; a

c) budou usilovat o uzavření „dohod“ o ochraně a hospodaření, pokud jde o stěhovavé druhy, zahrnuté do Přílohy II.

Článek III

Ohrožené stěhovavé druhy

Příloha I

1. Příloha I povede seznam stěhovavých druhů, které jsou ohroženy.

2. Stěhovavý druh může být pojat do seznamu v Příloze I za předpokladu, že spolehlivé důkazy, počítaje v to nejlepší dosažitelné vědecké důkazy, naznačují, že jde o ohrožený druh.

3. Stěhovavý druh může být vyškrtnut z Přílohy I, když Konference stran rozhodne, že:

a) spolehlivé důkazy, počítaje v to i nejlepší dosažitelné vědecké důkazy, naznačují, že tento druh již není ohrožen a že

b) daný druh se pravděpodobně nestane opět ohroženým, protože mu byla odejmuta ochrana tím, že byl vyškrtnut ze seznamu v Příloze I.

4. Strany, které jsou areálovými státy některého stěhovavého druhu, uvedeného na seznamu v Příloze I, se vynasnaží:

a) zachovat a tam, kde je to proveditelné a vhodné, obnovit ta stanoviště onoho druhu, která jsou důležitá pro to, aby se odstranilo nebezpečí vyhynutí onoho druhu;

b) zabraňovat, odstraňovat, kompenzovat nebo minimalizovat, podle toho, co je vhodné, nepříznivé účinky činností nebo překážky, které vážně ohrožují nebo zabraňují stěhování (tahu) druhů; a

c) v možném a vhodném rozsahu zabraňovat, zmenšovat či regulovat činitele, které ohrožují nebo pravděpodobně budou dále ohrožovat onen druh, včetně přísné kontroly vnášení nepůvodních druhů nebo kontroly a odstraňování již vnesených nepůvodních druhů.

5. Státy, které jsou areálovými státy stěhovavého druhu, uvedeného na seznamu v Příloze I, zakáží lov zvířat, které náležejí k tomuto druhu. Výjimky z tohoto zákazu jsou možné jen tehdy, jestliže:

a) jde o lov k vědeckým účelům;

b) lovení má sloužit pro podporu rozmnožení nebo přežití postiženého druhu;

c) lovení má sloužit k uspokojení potřeb těch, kdo takový druh tradičně užívají k uhájení svého živobytí; nebo

d) to vyžadují mimořádné okolnosti,

za předpokladu, že takové výjimky jsou co do svého obsahu přesně vymezeny a omezeny co do doby a místa. Takový lov nemá onomu druhu přinášet nevýhody.

6. Konference stran může doporučit stranám, které jsou areálovými státy určitého stěhovavého druhu, uvedeného na seznamu v Příloze I, aby podnikly další opatření, která považují za vhodná ve prospěch tohoto druhu.

7. Strany budou informovat co nejrychleji Sekretariát o jakýchkoli výjimkách, které byly učiněny v souladu s odstavcem 5 tohoto článku.

Článek IV

Stěhovavé druhy, které mají být předmětem „dohod“

Příloha II

1. Příloha II povede seznam stěhovavých druhů s nepříznivým záchovným statusem a pro jejichž zachování a hospodaření s nimi se vyžadují mezinárodní dohody a také těch, které mají takový záchovný status, kterému by významně prospěla mezinárodní spolupráce, jíž by se dosáhlo pomocí mezinárodní dohody.

2. Opravňují-li to okolnosti, může být stěhovavý druh veden jak na seznamu Přílohy I, tak na seznamu Přílohy II.

3. Strany, které jsou areálovými státy stěhovavých druhů uvedených na seznamu Přílohy II, se vynasnaží uzavřít takové „dohody“, které by těmto druhům přinesly prospěch, a měly by dát přednost těm druhům, které mají nepříznivý záchovný status.

4. Strany se vyzývají, aby zahájily jednání s cílem uzavřít dohody, týkající se jakékoli populace nebo jakékoli geograficky samostatné části populace kteréhokoli druhu nebo nižšího taxonu volně žijících živočichů, jejichž příslušníci periodicky překračují hranice jurisdikce jednoho či více států.

5. Sekretariátu bude předána kopie každé „dohody“, která bude uzavřena v souladu s tímto článkem.

Článek V

Směrnice pro uzavírání „dohod“

1. Předmětem každé „dohody“ bude obnova příznivého záchovného statusu nebo zachování v příznivém záchovném statusu toho stěhovavého druhu, kterého se to týká. Každá „dohoda“ má pojednávat o těch aspektech ochrany a obhospodařování daného stěhovavého druhu, které slouží k dosažení tohoto cíle.

2. Každá „dohoda“ se má vztahovat na celý areál stěhovavého druhu, o který jde, a měla by umožňovat, aby k ní mohly přistoupit všechny areálové státy tohoto druhu, ať jsou či nejsou stranami ve smyslu této úmluvy.

3. Kdykoli je to možné, měla by „dohoda“ pojednávat o více než o jednom stěhovavém druhu.

4. Každá „dohoda“ by měla:

a) přesně označit stěhovavý druh či stěhovavé druhy, na které se vztahuje;

b) popsat areál a cesty tahu stěhovavého druhu;

c) stanovit, aby každá strana vyznačila svůj státní pravomocný orgán, pověřený realizací „dohody“;

d) ustavit, pokud je to nutné, vhodný aparát, který by napomáhal při uskutečňování záměrů „dohody“, sledoval by její účinnost a připravoval by zprávy pro Konferenci stran;

e) stanovovat postupy při řešení neshod mezi smluvními stranami „dohody“; a

f) přinejmenším zakázat, pokud půjde o stěhovavý druh řádu Cetacea (kytovci), jakékoli lovení, které ve vztahu k tomuto stěhovavému druhu není povoleno nějakou jinou multilaterální dohodou, a ustanovit, že k „dohodě“ mohou přistoupit státy, které nejsou areálovými státy tohoto stěhovavého druhu.

5. Tam, kde je to vhodné a uskutečnitelné, má každá „dohoda“ ustanovovat, aniž by se však na to omezila:

a) periodické přezkoumání záchovného statusu toho stěhovavého druhu, jehož se týká, a vyznačení těch činitelů, které mohou být pro tento status škodlivé;

b) koordinované plány ochrany a obhospodařování;

c) výzkum ekologie a populační dynamiky dotčeného stěhovavého druhu, se zvláštním zřetelem k jeho tahu;

d) výměnu informací o dotčeném stěhovavém druhu, se zvláštním ohledem na výměnu výsledků výzkumu a související statistiky;

e) ochranu a, kde je to žádoucí a uskutečnitelné, obnovu stanovišť, která mají význam pro udržení příznivého záchovného statusu, a ochranu takových stanovišť před porušováním včetně přísné kontroly nad zaváděním nebo kontroly nad již vneseným nepůvodním druhem, škodlivým stěhovavému druhu;

f) udržování sítě vhodných stanovišť přiměřeně rozložených vzhledem ke směru tahu;

g) tam, kde se to jeví žádoucí, zajistit nová stanoviště, příhodná pro stěhovavý druh nebo znovuzavedení stěhovavého druhu do příhodných stanovišť;

h) v maximální možné míře vyloučit nebo kompenzovat činnosti a překážky, které brání nebo překážejí migraci;

i) zabránění, snížení nebo regulaci vypouštění látek, škodlivých stěhovavému druhu, do stanovišť tohoto stěhovavého druhu;

j) opatření, založená na zdravých ekologických zásadách, ke kontrole a řízení lovu daného stěhovavého druhu;

k) postupy ke koordinaci akcí pro potlačení nezákonného lovu;

l) výměnu informací o vážném ohrožení stěhovavého druhu;

m) opatření pro případ nouze, jimiž by se výrazně a rychle podpořily akce pro zachování v případech, kdy je záchovný status stěhovavého druhu vážně dotčen; a

n) seznámení široké veřejnosti s obsahem a cíli „dohody“.

Článek VI

Areálové státy

1. Seznam areálových států stěhovavých druhů, uvedených v Příloze I a v Příloze II, bude Sekretariát průběžně aktualizovat na základě informací, které od stran obdrží.

2. Strany budou Sekretariát průběžně informovat o tom, pro který druh stěhovavých živočichů, uvedený v Příloze I a v Příloze II, se považují za areálové státy, včetně poskytnutí informace o lodích, plujících pod jejich vlajkou, které se mimo hranice jejich státní jurisdikce zabývají lovem daného stěhovavého druhu, a tam, kde je to možné, také o dalších plánech vzhledem k takovému lovu.

3. Strany, které jsou areálovými státy vzhledem ke stěhovavým druhům uvedeným v Příloze I nebo v Příloze II, budou informovat prostřednictvím Sekretariátu Konferenci stran, nejméně šest měsíců před každým řádným zasedáním Konference, o opatřeních, která podnikají k uskutečňování ustanovení této úmluvy vzhledem k oněm druhům.

Článek VII

Konference stran

1. Konference stran bude rozhodovacím orgánem této úmluvy.

2. Sekretariát svolá zasedání Konference stran ne později, než za dva roky poté, kdy tato úmluva vstoupila v platnost.

3. Poté bude Sekretariát svolávat řádná zasedání Konference stran v intervalech ne delších než tři roky, ledaže Konference rozhodne jinak, a mimořádná zasedání, kdykoli o to požádá nejméně jedna třetina stran.

4. Konference stran zavede a bude pravidelně revidovat finanční pravidla této úmluvy. Na každém ze svých řádných zasedání přijme Konference stran rozpočet na příští finanční období. Každá strana bude přispívat do tohoto rozpočtu podle stupnice, na které se Konference dohodne. Finanční pravidla, včetně ustanovení o rozpočtu a o příspěvkové stupnici a o jejich úpravách, budou schvalována jednomyslným hlasováním stran, které jsou přítomny a hlasují.

5. Na každém ze svých zasedání bude Konference stran revidovat uskutečňování této úmluvy a může zejména:

a) revidovat a ohodnocovat záchovný status stěhovavých druhů;

b) přezkoumávat pokrok, dosažený v ochraně stěhovavých druhů, zejména těch, které jsou uvedeny v přílohách I a II;

c) učinit taková opatření a poskytovat takové poradenství, jaké se jeví nezbytným a která umožní, aby Vědecká rada a Sekretariát mohly dostát svým povinnostem;

d) přijmout a projednat jakoukoli zprávu, kterou předloží Vědecká rada, Sekretariát, kterákoli strana nebo kterýkoli stálý sbor, zřízený v souladu s některou „dohodou“;

e) doporučovat stranám, jak mají zdokonalovat záchovný status stěhovavých druhů a přezkoumávat pokrok, kterého se dosáhlo na základě „dohod“;

f) v těch případech, kdy nebyla uzavřena „dohoda“, doporučit, aby se sešla schůze těch stran, které jsou areálovými státy určitého stěhovavého druhu nebo skupiny stěhovavých druhů, k projednání opatření pro zlepšení záchovného statusu těchto druhů;

g) navrhovat stranám doporučení pro zvýšení efektivnosti této úmluvy; a

h) rozhodnout o jakémkoli dodatečném opatření, které by mělo být přijato k uskutečňování cílů této úmluvy.

6. Každé zasedání Konference stran rozhodne o době a místu konání příštího zasedání.

7. Každé zasedání Konference stran určí a přijme jednací řád pro to které zasedání. Rozhodnutí na zasedání Konference stran budou vyžadovat dvoutřetinovou většinu stran, které jsou přítomny a hlasují, s výjimkou případů, pro které tato úmluva ustanovuje jinak.

8. Na zasedání Konference stran mohou být zastoupeny svými pozorovateli Spojené národy, jejich specializované agentury, Mezinárodní komise pro atomovou energii, právě tak jako kterýkoli stát, který není stranou této úmluvy, a vzhledem ke každé „dohodě“ i sbor, ustanovený stranami této „dohody“.

9. Každá agentura nebo sbor technicky kvalifikovaný v oboru ochrany, zachování a obhospodařování stěhovavých druhů v dále uvedených kategoriích, který informuje Sekretariát o svém přání být zastoupen pozorovateli na Konferenci stran, bude připuštěn, ledaže by nejméně jedna třetina přítomných stran vznesla proti tomu námitky:

a) mezinárodní agentury nebo útvary, bud vládní, nebo nevládní, a národní vládní agentury a sbory; a

b) národní nevládní agentury či sbory, které pro tento účel obdržely schválení od státu, v němž jsou umístěny.

Jakmile bude těmto pozorovatelům povolen přístup, mají právo účasti, nemohou však hlasovat.

Článek VIII

Vědecká rada

1. Konference stran ustaví na svém prvním zasedání Vědeckou radu k poradenské činnosti ve vědeckých záležitostech.

2. Každá strana může určit kvalifikovaného odborníka za člena této Vědecké rady. Nad to zahrne Vědecká rada jako členy kvalifikované odborníky, zvolené a ustanovené Konferencí stran. Počet těchto odborníků, kritéria pro jejich výběr a podmínky pro jejich ustanovení budou takové, jak je určí Konference stran.

3. Vědecká rada se bude scházet na žádost Sekretariátu, jak to bude vyžadovat Konference stran.

4. Vědecká rada si vypracuje svá vlastní pravidla jednání, která podléhají schválení Konference stran.

5. Konference stran určí funkce Vědecké rady, které mohou zahrnovat:

a) poskytovat vědecké porady Konferenci stran, Sekretariátu, a, se souhlasem Konference stran, každému sboru, ustavenému podle této úmluvy nebo „dohody“, anebo i stranám;

b) doporučovat výzkum a koordinaci výzkumu o stěhovavých druzích, provádět vyhodnocování výsledků takového výzkumu za účelem zjištění záchovného statusu stěhovavého druhu a podávat zprávy Konferenci stran o takovém statusu a o opatřeních pro jeho zlepšení;

c) podávat doporučení Konferenci stran k tomu, aby do Přílohy I nebo Přílohy II byl zapsán určitý stěhovavý druh, spolu s vyznačením areálu tohoto stěhovavého druhu;

d) podávat doporučení Konferenci stran ke specifickým opatřením pro ochranu a obhospodařování, která by měla být pojata do „dohod“ o stěhovavých druzích; a

e) doporučovat Konferenci stran, jak řešit problémy vztahující se k vědeckým aspektům realizace této úmluvy, zejména pokud jde o stanoviště stěhovavých druhů.

Článek IX

Sekretariát

1. Pro potřeby této úmluvy bude zřízen Sekretariát.

2. Jakmile tato úmluva vstoupí v platnost, bude Sekretariát zajištěn ředitelem Programu Spojených národů pro životní prostředí. V míře a způsobem, který uzná za vhodné, mu mohou napomáhat vhodné mezivládní nebo nevládní, mezinárodní nebo národní agentury a sbory, které mají technickou kvalifikaci pro ochranu, zachování a obhospodařování volně žijících živočichů.

3. Jestliže Program Spojených národů pro životní prostředí nebude nadále s to zajistit funkce Sekretariátu, učiní Konference stran alternativní opatření pro Sekretariát.

4. Sekretariát bude mít tyto funkce:

a) uspořádat zasedání a poskytovat mu služby:

i) pro Konferenci stran,

ii) pro Vědeckou radu;

b) udržovat a rozšiřovat styky mezi stranami, stálými sbory zřízenými na základě „dohod“ a jinými mezinárodními organizacemi, které se zabývají stěhovavými druhy;

c) přijímat od kteréhokoli vhodného zdroje zprávy a jiné informace, které podpoří cíle a realizaci této úmluvy, a zabezpečovat rozšíření takových informací;

d) upozorňovat Konferenci stran na jakékoli záležitosti, jež se vztahují k cílům této úmluvy;

e) připravovat pro Konferenci stran zprávy o práci Sekretariátu a o realizaci této úmluvy;

f) udržovat v aktuálním stavu a publikovat seznam areálových států všech stěhovavých druhů obsažených v přílohách I a II;

g) podporovat, pod vedením Konference stran, uzavírání „dohod“;

h) udržovat v aktuálním stavu a poskytovat stranám seznam „dohod“, a, pokud o to požádá Konference stran, poskytovat jakékoli informace o takových „dohodách“;

i) vést a publikovat seznam doporučení, přijatých Konferencí stran v souladu s písmeny e), f), g) odstavce 5 článku VII nebo o rozhodnutích, která byla učiněna v souladu s písmenem h) onoho článku;

j) poskytovat široké veřejnosti informace o této úmluvě a jejích cílech; a

k) vykonávat jakékoli další funkce, které jsou mu svěřeny na základě této úmluvy Konferencí stran.

Článek X

Novelizace Úmluvy

1. Tato úmluva může být novelizována na každém řádném nebo mimořádném zasedání Konference stran.

2. Návrhy na novelizaci může podat každá strana.

3. Text navrhované novelizace a jejího zdůvodnění bude sdělen Sekretariátu nejméně 150 dní před zasedáním, na kterém by měla být novelizace projednávána, a bude bez prodlení sdělen Sekretariátem všem stranám. Všechny připomínky stran k textu budou sděleny Sekretariátu do 60 dnů před zahájením zasedání. Bezprostředně po uplynutí posledního dne lhůty pro podání připomínek sdělí Sekretariát všem stranám znění připomínek podaných do toho dne.

4. Novelizace bude přijata dvoutřetinovou většinou stran, které jsou přítomny a hlasují.

5. Přijatá novelizace vstoupí v platnost pro všechny strany, které ji přijaly, prvního dne třetího měsíce po datu, kdy dvě třetiny stran uložily dokument o přijetí u depozitáře. Pro každou stranu, která uloží dokument o přijetí u depozitáře po datu, kdy dokument o přijetí uložily dvě třetiny stran, vstoupí novela v platnost prvého dne třetího měsíce následujícího po uložení jejího dokumentu o přijetí.

Článek XI

Novelizace příloh

1. Přílohy I a II mohou být novelizovány, na kterémkoli řádném nebo mimořádném zasedání Konference stran.

2. Návrh pro novelizaci může podat každá strana.

3. Text každé navrhované novelizace a jejího zdůvodnění, spočívající na nejlepším dostupném vědeckém důkazu, bude sdělen Sekretariátu nejméně 150 dní před zasedáním a bude bez prodlení sdělen Sekretariátem všem stranám. Jakékoli připomínky stran k textu budou Sekretariátu sděleny nejpozději do 60 dnů před začátkem zasedání. Bezprostředně po posledním dnu lhůty pro podání připomínek sdělí Sekretariát stranám všechny připomínky, došlé do tohoto dne.

4. Novela bude přijata dvoutřetinovou většinou stran, které jsou přítomny a hlasují.

5. Novelizace příloh vstoupí v platnost pro všechny strany 90 dní po zasedání Konference stran, na kterém byla přijata, s výjimkou těch stran, které vznesou výhrady podle odstavce 6 tohoto článku.

6. V průběhu období 90 dnů, o němž ustanovuje odstavec 5 tohoto článku, může každá strana písemným oznámením zaslaným depozitáři, vznést výhrady k novelizaci. Výhrada k novelizaci může být odvolána písemným sdělením depozitáři a poté pro onu stranu vstoupí novela v platnost 90 dní poté, kdy byla výhrada odvolána.

Článek XII

Vztahy k mezinárodním úmluvám a jiné legislativě

1. Nic v této úmluvě se nedotýká kodifikace a vývoje zákona o mořích Konferencí Spojených národů o zákonu o moři, svolanou v souladu s Rezolucí 1750 C (XXV) Valného shromáždění Spojených národů ani současných či budoucích nároků a právního mínění kteréhokoli státu, týkajících se zákona o moři a povahy a rozsahu jurisdikce pobřežních států a vlajkových států.

2. Ustanovení této úmluvy se žádným způsobem nedotýkají práv nebo závazků kterékoli strany, vznikajících na základě jakékoli existující smlouvy, úmluvy či dohody.

3. Ustanovení této úmluvy se nebudou v žádném způsobu dotýkat práv stran na přijetí přísnějších vlastních opatření, týkajících se stěhovavých druhů, uvedených na seznamech v Příloze I a Příloze II, nebo přijetí vlastních opatření k ochraně druhů, jež nejsou uvedeny na seznamech v Příloze I a Příloze II.

Článek XIII

Řešení sporů

1. Kterýkoli spor, který vznikne mezi dvěma či více stranami v otázce interpretace či aplikace ustanovení této úmluvy, podléhá vyjednávání mezi stranami, které jsou účastníky takového sporu.

2. Jestliže nemůže být spor urovnán podle odstavce 1 tohoto článku, mohou strany po vzájemné dohodě předložit spor k arbitráži, zejména u Stálého soudu v Haagu, a strany, které tento spor předloží, budou arbitrážním výrokem vázány.

Článek XIV

Výhrady

1. Vůči ustanovením této úmluvy nelze vznášet všeobecné výhrady. Specifické výhrady mohou být vzneseny v souladu s ustanoveními tohoto článku a článku XI.

2. Kterýkoli stát nebo regionální organizace ekonomické integrace může při ukládání svého dokumentu o ratifikaci, přijetí, souhlasu či přístupu vznést specifickou výhradu k zanesení kteréhokoli stěhovavého druhu buď do Přílohy I, nebo do Přílohy II nebo do obou příloh, a nebude poté považován za stranu ve vztahu k předmětu této výhrady až do doby 90 dnů poté, kdy depozitář zaslal stranám oznámení, že taková výhrada byla odvolána.

Článek XV

Podpis

Tato úmluva bude vyložena v Bonnu k podpisu pro všechny státy a pro kteroukoli regionální organizaci ekonomické integrace do 22. června 1980.

Článek XVI

Ratifikace, přijetí, souhlas

Tato úmluva bude podléhat ratifikaci, přijetí nebo vyslovení souhlasu. Dokumenty o ratifikaci, přijetí či souhlasu budou uloženy u vlády Spolkové republiky Německo, která bude jejich depozitářem.

Článek XVII

Přistoupení

Po 22. červnu 1980 mohou k této úmluvě přistoupit všechny nesignatářské státy a kterákoli regionální organizace ekonomické integrace. Dokumenty o přistoupení budou ukládány u depozitáře.

Článek XVIII

Nabytí platnosti

1. Tato úmluva nabude platnosti prvého dne třetího měsíce po dni, kdy byl uložen patnáctý dokument o ratifikaci, přijetí či souhlasu u depozitáře.

2. Pro každý stát nebo každou regionální organizaci ekonomické integrace, která ratifikuje, přijme nebo vysloví souhlas s touto úmluvou nebo k ní přistoupí po uložení patnáctého dokumentu o ratifikaci, přijetí, souhlasu či přistoupení, vstoupí tato úmluva v platnost prvého dne třetího měsíce poté, kdy tento stát nebo taková organizace uloží svůj dokument o ratifikaci, přijetí, souhlasu či přistoupení.

Článek XIX

Vypovězení

Každá strana může tuto úmluvu vypovědět písemným oznámením depozitáři kdykoli. Výpověď nabude účinnosti po 12 měsících poté, kdy depozitář obdržel oznámení.

Článek XX

Depozitář

1. Originál této úmluvy je sepsán v jazyce anglickém, francouzském, německém, ruském a španělském, přičemž každá verze se považuje za autentickou, a bude uložen u depozitáře. Depozitář zašle ověřené kopie každé z těchto verzí všem státům a regionálním organizacím ekonomické integrace, které podepsaly Úmluvu nebo uložily své dokumenty o přístupu k ní.

2. Po konzultaci s vládami, kterých se to týká, připraví depozitář oficiální verze textu této úmluvy v jazyce arabském a čínském.

3. Depozitář bude informovat všechny signatářské státy a státy, které přistoupily, a všechny signatářské a přistoupivší regionální organizace ekonomické integrace a Sekretariát o podpisech, uložení dokumentů o ratifikaci, přijetí, souhlasu nebo přistoupení, o vstupu této úmluvy v platnost, o jejích novelizacích, specifických výhradách a o oznámeních o vypovězení.

4. Jakmile tato úmluva vstoupí v platnost, zašle depozitář její ověřenou kopii Sekretariátu Spojených národů za účelem registrace a zveřejnění podle článku 102 Charty Spojených národů.

Na důkaz toho podepsaní, řádně k tomu zmocněni, podepsali tuto úmluvu.

Dáno v Bonnu, dne 23. června 1979.

Poznámka:
Texty příloh I a II, které podléhají pravidelným změnám, jsou uloženy v poslední platné verzi na Ministerstvu životního prostředí, které zajistí vhodnou formou jejich zpřístupnění veřejnosti.

Příloha I

Výklad

1. Stěhovavé druhy uvedené v této příloze jsou označeny:

a) názvem druhu nebo poddruhu; nebo

b) jakožto všechny stěhovavé druhy zahrnuté do vyššího taxonu nebo jeho vyznačené části

2. Všechny odkazy na taxony vyšší než druhy slouží pouze informačním či klasifikačním účelům.

3. Zkratka sensu lato „(s.l.)“ je použita k uvození skutečnosti, že odborný název je použit v širším slova smyslu.

4. Hvězdička (*) umístěná za jménem druhu značí, že druh, nebo vymezená populace tohoto druhu, nebo vyšší taxon, který tento druh obsahuje, je zahrnut v příloze II.

Mammalia-Savci
SIRENIA-SIRÉNY
Trichechidae - KapustňákovitíTrichechus manatus *kapustňák širokonosý
(populace mezi Hondurasem a Panamou)
PRIMATES-PRIMÁTI
Hominidae1 - HominidiGorilla gorilaGorila nížinná
Gorilla beringei1Gorila horská
CHIROPTERA-LETOUNI
Molossidae - TadaridovitíTadarida brasiliensisTadarida guánová
CARNIVORA - MASOŽRAVÍ
Felidae - KočkovitíUncia uncia2Levhart sněžný
Acinonyx jubatusGepard
(kromě populace v Botswaně, Namibii a Zimbabwe)
Mustelidae - LasicovitíLontra felina3Vydra pobřežní
Lontra provocax4Vydra jižní
Phocidae8 - TuleňovitíMonachus monachus *Tuleň středomořský
PERISSODACTYLA - LICHOKOPYTNÍCI
Equidae- KoňovitíEquus grevyiZebra Grévyho
ARTIODACTYLA - SUDOKOPYTNÍCI
Camelidae - VelbloudovitíCamelus bactrianusVelbloud dvouhrbý
Vicugna vicugna *Vikuňa
CervidaeCervus elaphus yarkandensis5*Jelen středoasijský
(populace v Kazachstánu, Kyrgyzstánu,
Tádžikistánu, Turkmenistánu, Uzbekistánu
a Afghánistánu)
Cervus elaphus barbarusJelen berberský
Hippocamelus bisulcusHuemul jižní
Bovidae-TurovitíEudorcas rufifronsGazela rezavočelá
Bos sauveliKuprej
Bos grunniensJak divoký
Addax nasomaculatusAdax núbijský
Gazella cuvieriGazela atlaská
Nanger dama5Gazela dama
Gazella dorcasgazela dorkas
(jen severozápadní africká populace)
Gazella leptocerosGazela písková
Oryx dammah *Přímorožec šavlorohý
CETACEA - KYTOVCI
Balaenidae - VelrybovitíBalaena mysticetusVelryba grónská
Eubalaena glacialis7Velryba černá
(severní Atlantik)
Eubalaena japonica8Velryba japonská
(Severní Pacifik)
Eubalaena australis9Velryba jižní
Balaenopteridae - PlejtvákovitíBalaenoptera borealis *Plejtvák sejval
Balaenoptera physalus *Plejtvák myšok
Balaenoptera musculusPlejtvák obrovský
Megaptera novaeangliaeKeporkak
Delphinidae - DelfínovitíDelphinus delphis *Delfín obecný
(jen populace
Středozemního moře)
Tursiops truncatus ponticus *Delfín skákavý
Orcaella brevirostris *Orcela tuponosá
Sousa teuszii *Delfín kamerunský
Physeteridae - VorvaňovitíPhyseter macrocephalus *Vorvaň
Platanistidae - DelfínovcovitíPlatanista gangetica gangetica *Delfínovec ganžský
Pontoporiidae -Pontoporia blainvillei *Delfínovec laplatský
ZiphiidaeZiphius cacirostris Vorvaňovec zobatý
(pouze středomořské populace)
Aves - Ptáci
ANSERIFORMES - VRUBOZOBÍ
Anatidae - KachnovitíOxyura leucocephala *Kachnice bělohlavá
Branta ruficollis *Berneška rudokrká
Anser cygnoid10*Husa labutí
Anser erythropus *Husa malá
Polysticta stelleri *Kajka Stellerova
Chloephaga rubidiceps *Husice rudohlavá
Marmaronetta angustirostris *Čírka úzkozobá
Aythya baeri *Polák černohlavý
Aythya nyroca *Polák malý
Sibirionetta formosa11*Čírka sibiřská
PHOENICOPTERI FORMES - PLAMEŇÁCI
Phoenicopteridae - PlameňákovitíPhoenicoparrus andinus12Plameňák andský
Phoenicoparrus jamesi13Plameňák Jamesův
GRUIFORMES - KRÁTKOKŘÍDLÍ
Rallidae - ChřástalovitíSarothrura ayresi *Chřástal Ayresův
Gruidae-JeřábovitíLeucogeranus leucogeranus14*Jeřáb bílý
Antigone vipio15*Jeřáb červenolící
Grus japonensis *Jeřáb mandžuský
Grus monacha *Jeřáb kápový
Grus nigricollis *Jeřáb černokrký
ODITIFORMES-DROPI
Otididae - DropovitíOtis tarda *Drop velký
Chlamydotis undulata*Drop obojkový
(jen severozápadní africká populace)
SPHENISCIPHORMES - TUČŇÁCI
Spheniscidae- TučňákovitíSpheniscus humboldtiTučňák Humboldtův
PROCELLARIIFORMES
Diomedeidae - AlbatrosovitíDiomedea amsterdamensisAlbatros amsterdamský
Phoebastria albatrus16Albatros bělohřbetý
Procellariidae - BuřňákovitíPterodroma atrataBuřňák hendersonský
Pterodroma sandwichensis17Buřňák havajský
Pterodroma phaeopygiaBuřňák tmavohřbetý
Pterodroma cahowBuřňák bermudský
Ardenna creatopus18Buřňák růžovonohý
Puffinus mauretanicusBuřňák baleárský
Pelecanoides garnotiiBuřník peruánský
CICONIIFORMES - BRODIVÍ
Ciconiidae - ČápovitíCiconia boycianaČáp východní
PELECANIFORMES - VESLONOZÍ
Threskiornithidae - IbisovitíPlatalea minorKolpík malý
Geronticus eremita *Ibis skalní
Ardeidae - VolavkovitíGorsachius goisagiKvakoš japonský
Ardeola idae *Volavka modrozobá
Egretta eulophotesVolavka žlutozobá
Pelecanidae - PelikánovitíPelecanus crispus *Pelikán kadeřavý
Pelecanus onocrotalus *Pelikán bílý
(jen palearktické populace)
CHARADRIIFORMES - DLOUHOKŘÍDLÍ
Charadriidae - KulíkovitíVanellus gregarius19*Keptuška štěpní
Scolopacidae - SlukovitíNumenius tahitiensis *Koliha aljašská
Numenius borealis *Koliha severní
Numenius tenuirostris *Koliha tenkozobá
Numenius madagascariensis *Koliha východní
Calidris tenuirostris *Jespák velký
Calidris canutus rufa *Jespák rezavý kanadský
Calidris pygmaea20*Jespák lžícozobý
Calidris subruficollis21Jespák plavý
Calidris pusillaJespák srostloprstý
Tringa guttifer *Vodouš ochotský
Laridae - RackovitíSaundersilarus saundersi22Racek čínský
Larus relictusRacek reliktní
Larus leucophthalmus *Racek bělooký
Larus audouinii *Racek zelenonohý
Larus atlanticusRacek argentinský
Sterna lorata23Rybák chilský
Thalasseus bernsteini24Rybák čínský
Alcidae- AlkovitíSynthliboramphus wumizusumeAlkoun japonský
ACCIPITRIFORMES - DRAVCI
Accipitridae - JestřábovitíNeophron percnopterus*Sup mrchožravý
Clanga clanga25*Orel volavý
Aquila adalberti26*Orel iberský
Aquila heliaca *Orel královský
Haliaeetus leucoryphus*Orel páskovaný
Haliaeetus albicilla *Orel mořský
Haliaeetus pelagicus *Orel východní
CORACIIFORMES - SROSTLOPRSTÍ
Coraciidae - MandelíkovitíCoracias garrulus*Mandelík hajní
FALCONIFORMES - SOKOLI
Falconidae - SokolovitíFalco naumanni *Poštolka jižní
Falco vespertinus *Poštolka rudonohá
Falco cherrug *Raroh velký
(kromě mongolské populace)
PSITTACIFORMES - PAPOUŠCI
Psittacidae - PapouškovitíBrotogeris pyrrhopterus27Papoušek bělolící
PASSERIFORMES - PĚVCI
Tyrannidae - TyranovitíAlectrurus risora *Tyranovec vlajkoocasý
Alectrurus tricolor *Tyranovec vějířoocasý
Hirundinidae - VlaštovkovitíHirundo atrocaerulea*Vlaštovka modrá
Muscicapidae - LejskovitíAcrocephalus griseldis *Rákosník irácký
Acrocephalus paludicola *Rákosník ostřicový
Acrocephalus sorghophilus *Rákosník čínský
Zoothera guttata *Drozd kropenatý
Emberizidae - StrnadovitíEmberiza aureolaStrnad obojkový
Sporophila zelichi *Kněžík Zelichův
Sporophila cinnamomea *Kněžík kaštanový
Sporophila hypochroma *Kněžík šedopláštíkový
Sporophila palustris *Kněžík bažinný
Parulidae - lesňáčkovitíDendroica kirtlandiiLesňáček šedohřbetý
Dendroica ceruleaLesňáček
modropláštíkový
Icteridae - VlhovcovitíAgelaius flavus *Vlhovec paraguajský
Fringillidae - PěnkavovitíSerinus syriacusZvonohlík syrský
Reptilia - Plazi
TESTUDINATA-ŽELVY
Cheloniidae - KaretovitíChelonia mydas *Kareta obrovská
Caretta caretta *Kareta obecná
Eretmochelys imbricata *Kareta pravá
Lepidochelys kempii *Kareta menší
Lepidochelys olivacea *Kareta zelenkavá
Dermochelyidae - KožatkovitíDermochelys coriacea *Kožatka velká
Pelomedusidae - pelomedúzovitíPodocnemis expansa *Tereka velká
(pouze populace horní Amazonie)
CROCODYLIA - KROKODÝLI
Gavialidae - GaviálovitíGavialis gangeticus Gaviál indický
Pisces - Ryby
Elasmobranchii - Příčnoústí
LAMNIFORMES - OBROUNI
Cetorhinidae - ObrounovitíCetorhinus maximus *Žralok veliký
Lamnidae - LamnovitíCarcharodon carcharias *Žralok lidožravý
PRISTIFORMES-PILOUNI
PristidaeAnoxypristis cuspidata*Piloun indický
Pristis clavata*Piloun queenslandský
Pristis pectinata*Piloun mnohozubý
Pristis zijsron*Piloun zelenavý
Pristis pristis28*Piloun obecný
MYLIOBATIFORMES -MANTY
Myliobatidae - MantovitíManta alfredi*Manta Alfredova
Manta birostris *Manta atlantská
Mobula mobular29*Manta velká
Mobula japanica30*Manta japonská
Mobula thurstoni*Manta Thurstonova
Mobula tarapacana*Manta chilská
Mobula eregoodootenkee*Manta kambodžská
Mobula kuhlii*Manta Kuhlova
Mobula hypostoma*Manta malá
Mobula rochebrunei*Manta senegalská
Mobula munkiana*Manta mexická
Actinopterygii - Paprskoploutví
ACIPENSERIFORMES - JESETEŘI
Acipenseridae - JeseteřiAcipenser sturio *Jeseter velký
SILURIFORMES-SUMCI
Schilbeidae - SumčíkovitíPangasianodon gigasPangas velký

Příloha II

Výklad

1. Stěhovavé druhy uvedené v této příloze jsou označeny:

a) názvem druhu nebo poddruhu; nebo

b) jakožto všechny stěhovavé druhy zahrnuté do vyššího taxonu nebo jeho vyznačené části

Pokud není uvedeno jinak, tam, kde je uveden taxon vyšší než druh, rozumí se tím, že všechny stěhovavé druhy v rámci předmětného taxonu by mohly mít významný prospěch z uzavření DOHOD1).

2. Zkratka „spp.“ uvedená za názvem čeledi nebo rodu je použita k uvození všech stěhovavých druhů v rámci této čeledi nebo rodu.

3. Všechny odkazy na taxony vyšší než druhy slouží pouze informačním či klasifikačním účelům.

4. Zkratka sensu lato „(s.l.)“ je použita k uvození skutečnosti, že odborný název je použit v širším slova smyslu.

5. Hvězdička (*) umístěná za jménem druhu značí, že druh, nebo vymezená populace tohoto druhu, nebo vyšší taxon, který tento druh obsahuje, je zahrnut v příloze I.

Savci
PROBOSCIDEA - CHOBOTNATCI
Elephantidae - SlonovitíLoxodonta africanaSlon africký
Loxodonta cyclotis31Slon pralesní
SIRENIA-SIRÉNY
Dugongidae - DugongovitíDugong dugonDugong
Trichechidae- KapustňákovitíTrichechus manatus *Kapustňák širokonosý
(populace mezi Hondurasem a Panamou)
Trichechus senegalensis*Kapustňák senegalský
Trichechus inunguisKapustňák jihoamerický
CHIROPTERA-LETOUNI
Pteropodidae - KaloňovitíEidolon helvumKaloň plavý
(jen africké populace)
Rhinolophidae - VrápencovitíR. spp.R.spp.
(jen evropské populace)
Molossidae - TadaridovitíOtomops martiensseniTadarida dlouhouchá
(jen africké populace)
Otomops madagascariensis32Tadarida
madagaskarská
Tadarida teniotisTadarida evropská
Tadarida insignis33Tadarida čínská
Tadarida latouchei34Tadarida siamská
Vespertilionidae - NetopýrovitíV. spp.V.spp.
(jen evropské populace)
Miniopterus schreibersiiLétavec stěhovavý
(jen africké a evropské populace)
Miniopterus majori35Létavec
východomadagaskarský
Miniopterus natalensis36Létavec natalský
CARNIVORA - MASOŽRAVÍ
Canidae - PsovitíLycaon pictusPes hyenový
Ursidae - MedvědovitíUrsus maritimusMedvěd lední
Otariidae - LachtanovitíArctocephalus australisLachtan jihoamerický
Otaria flavescensLachtan plavý
Phocidae - TuleňovitíPhoca vitulinatuleň obecný
(jen populace Baltského a Waddenského moře)
Halichoerus grypustuleň kuželozubý
(jen populace Baltského moře)
Monachus monachus *Tuleň středomořský
PERISSODACTYLA-LICHOKOPYTNÍCI
Equidae - KoňovitíEquus hemionus37Osel asijský
Equus kiang38Kiang
ARTIODACTYLA - SUDOKOPYTNÍCI
Camelidae - VelbloudovitíVicugna vicugna *Vikuňa
Cervidae - JelenovitíCervus elaphus yarkandensis39*Jelen bucharský
(populace v Kazachstánu, Kyrgyzstánu,
Tádžikistánu, Turkmenistánu, Uzbekistánu
a Afghánistánu)
Bovidae -TurovitíOryx dammah *Přímožec šavlorohý
Gazella gazellaGazela obecná
(jen asijské populace)
Gazella erlangeri40Gazela
Gazella subgutturosaDžejran
Procapra gutturosaDzeren
Saiga tatarica41Sajga
Saiga borealis42Sajga
Ammotragus lerviaPaovce hřívnatá
Ovis ammonArgali
Kobus kob leucotisVoduška bělouchá
CETACEA - KYTOVCI
Balaenopteridae - PlejtvákovitíBalaenoptera bonaerensisPlejtvák
Balaenoptera edeniPlejtvák Brydeův
Balaenoptera borealis *Plejtvák sejval
Balaenoptera omurai43Plejtvák Omurův
Balaenoptera physalus *Plejtvák myšok
Neobalaenidae - VelrybkovitíCaperea marginataVelrybka malá
Delphinidae - DelfínovitíSousa chinensisDelfín indočínský
Sousa teuszii *Delfín kamerunský
Sotalia fluviatilisDelfín brazilský
Sotalia guianensis44Delfín guayanský
Lagenorhynchus albirostrisPlískavice bělonosá
(pouze populace Severního a Baltského moře)
Lagenorhynchus acutusPlískavice běloboká
(pouze populace Severního a Baltského moře)
Lagenorhynchus obscurusPlískavice tmavá
Lagenorhynchus australisPlískavice jižní
Grampus griseusPlískavice šedá
(pouze populace Severního moře, Baltského moře
a Středozemního moře)
Tursiops aduncusDelfín
(populace Arafura/Timořské moře)
Tursiops truncatus *Delfín skákavý
(populace Severního moře, Baltského moře,
Středozemního moře a Černého moře)
Stenella attenuataDelfín mexický
(populace východního tropického Tichomoří,
populace jihovýchodní Asie)
Stenella longirostrisDelfín dlouholebý
(populace východního tropického Tichomoří,
populace jihovýchodní Asie)
Stenella coeruleoalbaDelfín pruhovaný
(populace východního tropického Tichomoří, populace
Středozemního moře)
Stenella clymeneDelfín Grayův
(západoafrická populace)
Delphinus delphis *Delfín obecný
(populace Severního a Baltského moře,
Středozemního moře, Černého moře a východního
tropického Tichomoří)
Orcaella brevirostris *Orcela tuponosá
Orcaella heinsohni45Orcela tupoploutvá
Cephalorhynchus commersoniiPlískavice strakatá
(jihoamerická populace)
Cephalorhynchus eutropiaPlískavice chilská
Cephalorhynchus heavisidiiPlískavice kapská
Orcinus orcaKosatka dravá
Globicephala melasKulohlavec černý (pouze populace Severního
a Baltského moře)
Monodontidae - SviňuchovitíDelphinapterus leucasBěluha
Monodon monocerosNarval
Phocoenidae - VorvaňovitíPhocoena phocoenaSviňucha obecná
(populace Severního a Baltského moře, západního
Severního Atlantiku, Černého moře a Severozápadní
Afriky)
Phocoena spinipinnisSviňucha černá
Phocoena dioptricaSviňucha jižní
Neophocaena phocaenoidesSviňucha hladkohřbetá
Neophocaena asiaeorientalis45Sviňucha
Phocoenoides dalliSviňucha běloploutvá
Physeteridae - VorvaňovitíPhyseter macrocephalus *Vorvaň
Platanistidae - DelfínovcovitíPlatanista gangetica gangetica47*Delfínovec ganžský
Iniidae -Inia geoffrensisDelfínovec amazonský
Pontoporiidae -Pontoporia blainvillei *Delfínovec laplatský
Ziphiidae - VorvaňovcovitíBerardius bairdiiVorvaňovec velký
Hyperoodon ampullatusVorvaňovec anarnak
Aves - Ptáci
GALLIFORMES-HRABAVÍ
Phasianidae - BažantovitíCoturnix coturnix coturnixKřepelka polní evropská
ANSERIFORMES - VRUBOZOBÍ
Anatidae - KachnovitíA. spp. *
PODICIPEDIFORMES - POTÁPKY
Podicipedidae - Potápkovití
Podiceps grisegena grisegenaPotápka rudokrká
Podiceps auritus
(populace západní palearktické oblasti)
Potápka žlutorohá
PHOENICOPTERI FORMES - PLAMEŇÁCI
Phoenicopteridae - PlameňákovitíPh. spp. *
COLUMBIFORMES - MĚKKOZOBÍ
Columbidae - Holubovití
Streptopelia turtur turturHrdlička divoká evropská
GRUIFORMES - KRÁTKOKŘÍDLÍ
Rallidae - ChřástalovitíSarothrura boehmiChřástal Bohmův
Sarothrura ayresi *Chřástal Ayresův
Crex crexChřástal polní
Porzana porzanaChřástal kropenatý
(populace hnízdící v západní palearktické oblasti)
Zapornia parva48Chřástal malý
(západní Eurasie/africké populace)
Zapornia pusilla intermedia49chřástal nejmenší evropský
Amaurornis marginalis50Chřástal žíhaný
Fulica atra atraLyska černá palearktická
(populace Středozemního a Černého moře)
Gruidae - JeřábovitíLeucogeranus leucogeranus51*Jeřáb bílý
Antigone spp.52*Jeřáb
(všechny druhy)
Bugeranus carunculatus53Jeřáb bradavičnatý
Anthropoides spp.54Jeřáb
(všechny druhy)
Grus spp. *Jeřáb
(všechny druhy)
ODITI FORMES- DROPI
Otididae- DropovitíOtis tarda *Drop velký
Chlamydotis macqueenii55*Drop obojkový
(jen severozápadní africká populace)
GAVIIFORMES - POTÁPLICE
Gavidae - PotáplicovitíGavia stellataPotáplice malá
(populace západní palearktické oblasti)
Gavia arctica arctica56Potáplice severní
Gavia immer57Potáplice lední
(severozápadní evropská populace)
Gavia adamsiiPotáplice žlutozobá
(populace západní palearktické oblasti)
SPHENISCIFORMES-TUČŇÁCI
Spheniscidae - TučňákovitíSpheniscus demersusTučňák brýlový
PROCELLARIIFORMES - TRUBKONOSÍ
Diomedeidae - AlbatrosovitíDiomedea sanfordi58Albatros Sanfordův
Diomedea epomophoraAlbatros královský
Diomedea exulansAlbatros stěhovavý
Diomedea antipodensis59Albatros jižní
Diomedea dabbenena60Albatros tristanský
Phoebetria fuscaAlbatros hnědý
Phoebetria palpebrataAlbatros světlehřbetý
Diomedea irrorata61Albatros galapážský
Phoebastria nigripes62Albatros černonohý
Phoebastria immutabilis63Albatros laysanský
Thalassarche chlororhynchos64Albatros pestrozobý
Thalassarche carteri65Albatros Carterův
Thalassarche chrysostoma66Albatros šedohlavý
Thalassarche melanophris67Albatros černobrvý
Thalassarche impavida68Albatros campbellský
Thalassarche carteriAlbatros Carterův
Thalassarche bulleri69Albatros Bullerův
Thalassarche cauta70Albatros šelfový
Thalassarche steadi71Albatros bělohlavý
Thalassarche eremita72Albatros chathamský
Thalassarche salvini73Albatros snarský
Procellariidae - BuřňákovitíMacronectes halliBuřňák Hallův
Macronectes giganteusBuřňák obrovský
Procellaria cinereaBuřňák zavalitý
Procellaria aequinoctialisBuřňák bělobradý
Procellaria conspicillata74Buřňák tristanský
Procellaria westlandicaBuřňák novozélandský
Procellaria parkinsoniBuřňák Parkinsonův
CICONIFORMES - BRODIVÍ
Ciconiidae - ČápovitíMycteria ibisNesyt africký
Ciconia nigraČáp černý
Ciconia microscelis75Čáp bělokrký
Ciconia ciconiaČáp bílý
PELECANIFORMES - VESLONOZÍ
Threskiornithidae - IbisovitíPlatalea albaKolpík africký
(kromě malgašské populace)
Platalea leucorodia Threskiornis aethiopicusKolpík bílý
aethiopicusIbis posvátný
Geronticus eremita *Ibis skalní
Plegadis falcinellusIbis hnědý
Ardeidae - VolavkovitíBotaurus stellaris stellarisBukač velký
(západní palearktické populace)
Ixobrychus minutus minutusBukáček malý
(západní palearktické populace)
Ixobrychus sturmiiBukáček trpasličí
Ardeola idae *Volavka modrozobá
Ardeola rufiventrisVolavka hnědobřichá
Ardea purpurea purpurea Volavka červená
(populace hnízdící v západním Palearktu)
Ardea alba alba77Volavka bílá
(západní palearktické populace)
Egretta vinaceigulaVolavka rudohrdlá
Pelecanidae - PelikánovitíPelecanus crispus *Pelikán kadeřavý
Pelecanus onocrotalus *Pelikán bílý
(západní palearktické populace)
SULIFORMES-TEREJOVÉ
Phalacrocoracidae - KormoránovitíMicrocarbo pygmaeus78Kormorán malý
Phalacrocorax nigrogularisKormorán arabský
CHARADRIIFORMES - DLOUHOKŘÍDLÍ
Burhinidae- DytíkovitíBurhinus oedicnemusDytík úhorní
Recurvirostridae - TenkozobcovitíR. spp.
Charadriidae - KulíkovitíC. spp. *
Scolopacidae - SlukovitíS. spp.79*
Dromadidae - PobřežníkovitíDromas ardeolaPobřežník černobílý
Glareolidae - OuhorlíkovítíGlareola pratincolaOuhorník štěpní
Glareola nordmanniOuhorlík černokřídlý
Glareola nuchalisOuhorlík skalní
Laridae - RackovitíRynchops flavirostrisZoboun africký
Larus geneiRacek tenkozobý
Larus ichthyaetusracek velký
(západní eurasijská a africká populace)
Larus melanocephalusRacek černohlavý
Larus hemprichiiRacek arabský
Larus leucophthalmus *Racek bělooký
Larus audouinii *Racek zelenonohý
Larus armenicusRacek arménský
Sternula albifrons80Rybák malý
Sternula saundersi81Rybák arabský
Sterna balaenarum82Rybák damarský
Gelochelidon nilotica nilotica83rybák černozobý eurasijský
(populace západní Eurasie a Afriky)
Hydroprogne caspia84Rybák velkozobý
(populace západní Eurasie a Afriky)
Chlidonias leucopterusRybák bělokřídlý
(západní euroasijská a africká populace)
Chlidonias niger nigerRybák černý eurasijský
Sterna dougalliiRybák rajský (atlantská populace)
Sterna hirundo hirundoRybák obecný holarktický
(populace hnízdící v západní palearktické oblasti)
Sterna repressaRybák bělolící
Sterna paradisaeaRybák dlouhoocasý
(atlantská populace)
Thalasseus bengalensis85Rybák oranžovozobý
(africké a jihozápadní asijské populace)
Thalasseus sandvicensis sandvicensis86Rybák severní africký
Thalasseus maximus albididorsalis87Rybák královský
Thalasseus bergii88Rybák chocholatý
(populace Afriky a jihozápadní Asie)
CATHARTI FORMES- KONDOŘI
Cathartidae - kondorovitíC. spp.
ACCIPITRI FORMES - DRAVCI
Pandionidae - OrlovcovitíPandion haliaetusOrlovec říční
Accipitridae - JestřábovitíA. spp. *
CORACIIFORMES - SROSTLOPRSTÍ
Meropidae - VlhovitíMerops apiasterVlha pestrá
Coraciidae - MandelíkovitíCoracias garrulus *Mandelík hajní
FALCONIFORMES - SOKOLI
Falconidae - SokolovitíF-spp.*
PSITTACI FORMES - PAPOUŠCI
Psittacidae - PapouškovitíAmazona tucumanaAmazoňan tukumanský
PASSERI FORMES- PĚVCI
Muscicapidae - LejskovitíM. (s.l.) spp.89 *
Hirundinidae - VlaštovkovitíHirundo atrocaerulea *Vlaštovka modrá
Tyrannidae - TyranovitíAlectrurus risora *Tyranovec vlajkoocasý
Alectrurus tricolor *Tyranovec vějířoocasý
Pseudocolopteryx dinellianusTyrančík bažinný
Polystictus pectoralis pectoralisTyrančík vousatý
Emberizidae - StrnadovitíSporophila ruficollisKněžík tmavohrdlý
Sporophila zelichi *Kněžík Zelichův
Sporophila cinnamomea *Kněžík kaštanový
Sporophila hypochroma *Kněžík šedopláštíkový
Sporophila palustris *Kněžík bažinný
Parulidae - LesňáčkovitíCardellina canadensisLesňáček kanadský
Icteridae - VlhovcovitíAgelaius flavus *Vlhovec paraguajský
Dolichonyx oryzivorusBobolink kanadský
Reptilia - Plazi
TESTUDINATA-ŽELVY
Cheloniidae - KaretovitíC. spp. *
Dermochelyidae - KožatkovitíD. spp. *
Pelomedusidae - PelomedůzovitíPodocnemis expansa *Tereka velká
CROCODYLIA - KROKODÝLI
Crocodylidae - KrokodýlovitíCrocodylus porosusKrokodýl mořský
Pisces - Ryby
Elasmobranchii - Příčnoústí
ORECTOLOBIFORMES - MALOTLAMCI
Rhincodontidae - VeležralokovitíRhincodon typusŽralok obrovský
LAMNIFORMES - OBROUNI
Cetorhinidae - ObrounovitíCetorhinus maximus *Žralok veliký
Lamnidae - LamnovitíCarcharodon carcharias *Žralok lidožravý
Isurus oxyrinchusŽralok mako
Isurus paucusŽralok východní
Lamna nasusŽralok sledový
Alopiidae - LiškouniAlopias pelagicusLiškoun pelagický
Alopias superciliosusLiškoun velkooký
Alopias vulpinusLiškoun obecný
SQUALIFORMES - OSTROUNI
Squalidae - OstrounovitíSqualus acanthias (populace severní hemisféry)Ostroun obecný
PRISTIFORMES - PILOUNI
PristidaeAnoxypristis cuspidata*Piloun indický
Pristis clavata*Piloun queenslandský
Pristis pectinata*Piloun mnohozubý
Pristis zijsron*Piloun zelenavý
Pristis pristis90*Piloun obecný
MYLIOBATIFORMES - MANTY
MyliobatidaeManta alfredi*Manta Alfredova
Manta birostris*Manta atlantská
Mobula mobular91*Manta velká
Mobula japanica92*Manta japonská
Mobula thurstoni*Manta Thurstonova
Mobula tarapacana*Manta chilská
Mobula eregoodootenkee*Manta kambodžská
Mobula kuhlii*Manta Kuhlova
Mobula hypostoma*Manta malá
Mobula rochebrunei*Manta senegalská
Mobula munkiana*Manta mexická
Actinopterygii - Paprskoploutví
ACIPENSERIFORMES - JESETEŘI
Acipenseridae - JeseterovitíFluso husoVyza velká
Fluso dauricusVyza malá
Acipenser baerii baicalensisJeseter sibiřský bajkalský
Acipenser fulvescensJeseter jezerní
Acipenser gueldenstaedtiiJeseter ruský
Acipenser medirostrisJeseter sachalinský
Acipenser mikadoiJeseter severní
Acipenser naccariiJeseter jadranský
Acipenser nudiventrisJeseter hladký
Acipenser persicusJeseter perský
Acipenser ruthenusJeseter malý
(dunajská populace)
Acipenser schrenckiiJeseter amurský
Acipenser sinensisJeseter čínský
Acipenser stellatusJeseter hvězdnatý
Acipenser sturio *Jeseter velký
Pseudoscaphirhynchus
kaufmanni
Lopatonos Kaufmannův
Pseudoscaphirhynchus hermanniLopatonos Hermannův
Pseudoscaphirhynchus
fedtschenkoi
Lopatonos Fedčenkův
LEPIDOPTERA- MOTÝLIPsephurus gladius Veslonos čínský
Insecta - Hmyz
Danaidae - DanausovitíDanaus plexippusDanaus stěhovavý

Poznámky pod čarou

1 Dříve zahrnut v Gorilla gorilla

2 Dříve uveden jako Panthera uncia

3 Dříve uveden jako Lutra felina

4 Dříve uveden jako Lutra provocax

5 Dříve uveden jako Cervus elaphus bactrianus

6 Dříve uveden jako Gazella dama

7 Dříve zahrnut v Balaena glacialis glacialis

8 Dříve zahrnut v Balaena glacialis glacialis

9 Dříve uveden jako Balaena glacialis australis

10 Dříve uveden jako Anser cygnoides

11 Dříve uveden jako Anas formosa

12 Dříve uveden jako Phoenicopterus andinus

13 Dříve uveden jako Phoenicopterus jamesi

14 Dříve uveden jako Grus leucogeranus

15 Dříve uveden jako Grus vipio

16 Dříve uveden jako Diomedea albatrus

17 Dříve zahrnut v Pterodroma phaeopygia (s.l.)

18 Dříve uveden jako Puffinus creatopus

19 Dříve uveden jako Chettusia gregaria

20 Dříve uveden jako Eurynorhynchus pygmeus

21 Dříve uveden jako Tryngites subruficollis

22 Dříve uveden jako Larus saundersi

23 Dříve uveden jako Sterna lorata

24 Dříve uveden jako Sterna bernsteini

25 Dříve uveden jako Aquila clanga

26 Dříve zahrnut v Aquila heliaca (s.l.)

27 Dříve uveden jako Brotogeris pyrrhopterus

28 Včetně Pristis microdon

29 Včetně Mobula diabolus

30 Včetně Mobula rancureli

31 Dříve zahrnut v Loxodonta africana

32 Dříve zahrnut v Otomops martiensseni

33 Dříve zahrnut v Tadarida teniotis

34 Dříve zahrnut v Tadarida teniotis

35 Dříve zahrnut v Miniopterus schreibersii

36 Dříve zahrnut v Miniopterus schreibersii

37 Včetně Equus onager

38 Dříve zahrnut v Equus hemionus (s.l.)

39 Dříve uveden jako Cervus elaphus bactrianus

40 Dříve zahrnut v Gazella gazella

41 Dříve zahrnut v Saiga tatarica, sensu Wilson & Reeder 1993

42 Dříve zahrnut v Saiga tatarica, sensu Wilson & Reeder 1993

43 Dříve zahrnut v Balaenoptera edeni

44 Dříve zahrnut v Sotalia fluviatilis

45 Dříve zahrnut v Orcaella brevirostris

46 Dříve zahrnut v Neophocaena phocaenoides

47 Dříve uveden jako Platonista gangetica

48 Dříve uveden jako Porzana parva parva

49 Dříve uveden jako Porzana pusilla intermedia

50 Dříve uveden jako Aenigmatolimnas marginalis

51 Dříve zahrnut v Grus spp.

52 Dříve zahrnut v Grus spp.

53 Dříve zahrnut v Grus spp.

54 Dříve zahrnut v Grus spp.

55 Dříve zahrnut v Chlamydotis undulata

56 Včetně Gavia arctica suschkini

57 Dříve uveden jako Gavia immer immer

58 Dříve zahrnut v Diomedea epomophora

59 Dříve zahrnut v Diomedea exulans

60 Dříve zahrnut v Diomedea exulans

61 Dříve uveden jako Diomedea irrorata

62 Dříve uveden jako Diomedea nigripes

63 Dříve uveden jako Diomeda immutabilis

64 Dříve uveden jako Diomedea chlororhynchos

65 Dříve zahrnut v Diomedea chlororhynchos

66 Dříve uveden jako Diomedea chrysostoma

67 Dříve uveden jako Diomedea melanophris

68 Dříve zahrnut v Diomedea melanophris

69 Dříve uveden jako Diomedea bulleri

70 Dříve uveden jako Diomedea cauta

71 Dříve zahrnut v Diomedea cauta

72 Dříve zahrnut v Diomedea cauta

73 Dříve zahrnut v Diomedea cauta

74 Dříve zahrnut v Procellaria aequinoctialis

75 Dříve uveden jako Ciconia episcopus microscelis

76 Dříve uveden jako Threskiornis aethiopicus aethiopicus

77 Dříve uveden jako Casmerodius albus albus (Western Palearctic populations)

78 Dříve uveden jako Phalacrocorax pygmaeus

79 Obsahuje podčeleď Phalaropodinae, dříve uvedeno jako čeleď Phalaropodidae

80 Dříve uveden jako Sterna albifrons

81 Dříve uveden jako Sterna saundersi

82 Dříve uveden jako Sterna balaenarum

83 Dříve uveden jako Sterna nilotica nilotica

84 Dříve uveden jako Sterna caspia

85 Dříve uveden jako Sterna bengalensis

86 Dříve uveden jako Sterna sandvicensis sandvicensis

87 Dříve uveden jako Sterna maxima albididorsalis

88 Dříve uveden jako Sterna bergii

89 Obsahuje podčeleď Sylviinae, dříve zahrnuto jako čeleď Sylviidae

90 Včetně Pristis microdon

91 Včetně Mobula diabolus

92 Včetně Mobula rancureli

1) Pozn. překladatele: Jedná se o pojem definovaný v čl. 1 odst. 1 písm. j) Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů

Přesunout nahoru