Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 11/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví podrobnosti ke značení některých tabákových výrobků

Částka 3/1994
Platnost od 20.01.1994
Účinnost od 20.01.1994
Zrušeno k 01.01.2004 (467/2003 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

11

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 29. prosince 1993,

kterou se stanoví podrobnosti ke značení některých tabákových výrobků

Ministerstvo financí podle § 40f zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), stanoví:


§ 1

Vzor a umístění tabákové nálepky

(1) Tabáková nálepka má rozměr 20 x 44 mm. Na lícové straně je celoplošný ofsetový ceninový podtisk tvořený dvěma rastry, které jsou symetrické k oběma osám tabákové nálepky. Rastr v barvě šedomodré přechází do rastru zeleného ve střední části tabákové nálepky a dále opět do šedomodrého. Tímto rastrem jsou potištěny horizontální okraje tabákové nálepky a její střední část. Mezi středovou a okrajovou částí tohoto rastru je po celé délce tabákové nálepky vytištěna ceninová giloš v barvě hnědorůžové. Souběžně s oběma delšími stranami nálepky jsou ofsetem vytištěny texty "Česká republika" v barvě šedomodré. Horní část textu je vždy čitelná zleva doprava. Ústřední motiv tabákové nálepky je tvořen stylizovanými stočenými tabákovými lístky, které jsou ve střední části "převázány" třemi elipsami, mezi nimiž jsou dvakrát umístěny opakující se nápisy "Česká republika" s mikrotextem měnícím svou výšku. Celý tento motiv je vytištěn liniovým hlubotiskem v barvě šedé. Rovnoběžně s kratšími stranami je na obou stranách tabákové nálepky vytištěna černou barvou cena pro konečného spotřebitele v korunách, případně množství a druh. Cena je uvedena s přesností na dvě desetinná místa takto:

a) u cigaret jsou cena pro konečného spotřebitele za jednotkové balení určené k přímé spotřebě, počet cigaret v balení a údaj charakterizující délku cigaret (KC nebo DC) vytištěny po obou kratších stranách tabákové nálepky;

b) u doutníků a cigarillos je souběžně s jednou kratší stranou nálepky vytištěna cena za jednotkové balení určené k přímé spotřebě společně s počtem kusů v balení a souběžně s opačnou kratší stranou cena za jeden kus a počet kusů v balení.

Tabáková nálepka může být naseknuta tak, aby došlo k jejímu zeslabení a usnadnilo se otevírání krabičky.

(2) Tabáková nálepka u cigaret ve tvrdém balení se rubovou stranou nalepuje na zadní stranu jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu (dále jen "krabička") tak, aby přesahovala přes hranu krabičky na její boční stranu minimálně 5 mm. Nálepka musí být umístěna tak, aby při otevření krabičky došlo k jejímu viditelnému poškození.

(3) Tabáková nálepka musí být u cigaret v měkkém balení rubovou stranou nalepena tak, aby přesahovala ze zadní strany krabičky na přední stranu krabičky přes její horní část, kde se krabička otevírá.

(4) Tabáková nálepka musí být u doutníků a cigarillos nalepena na jednotkovém balení tak, aby při otevření došlo k jejímu viditelnému poškození.

§ 2

Vzor pověření ke kontrole distribuce a užití tabákových nálepek

Vzor pověření ke kontrole distribuce a užití tabákových nálepek, které je vydáváno Celním úřadem Kutná Hora (dále jen "úřad"), je uveden v příloze č. 1.

§ 3

Vzor tiskopisu pro objednávku tabákových nálepek

Výrobci nebo dovozci používají pro objednávku tabákových nálepek předepsaného tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 2. V objednávce je nutno uvádět počet tabákových nálepek u cigaret odpovídající celým archům, u doutníků a cigarillos je nutno uvádět počty tabákových nálepek odpovídající násobkům dvanácti.

§ 3a

(1) Tabákové nálepky jsou úřadem distribuovány výrobci nebo dovozci cigaret, doutníků a cigarillos v arších formátu 465 x 550 mm. Na jednom archu je vytištěno 252 ks tabákových nálepek. Distribuce se provádí dle požadavku odběratele na vratných zálohovaných paletách úřadu nebo na paletách dodaných výrobcem nebo dovozcem cigaret, doutníků a cigarillos.

(2) Záloha na vratnou paletu je účtována úřadem ve výši její pořizovací ceny.

(3) Částku, která byla uhrazena jako záloha na vratnou paletu, proplatí úřad výrobci nebo dovozci cigaret, doutníků a cigarillos ve shodné výši při vrácení této palety. Převzato a proplaceno bude pouze takové množství palet, které bylo od úřadu za zálohu odebráno.

§ 4

Den zaplacení tabákových nálepek

Za den zaplacení se považuje

a) u bezhotovostních převodů z účtu u peněžního ústavu den, kdy bylo uskutečněno odepsání z účtu výrobce nebo dovozce cigaret, doutníků a cigarillos, který tabákové nálepky objednal,

b) u plateb v hotovosti den, kdy peněžní ústav, pošta nebo pověřený pracovník úřadu hotovost přijal nebo převzal.

§ 5

Vzor tiskopisu pro evidenci tabákových nálepek

Výrobci nebo dovozci cigaret, doutníků a cigarillos vedou evidenci přijatých, užitých a vrácených tabákových nálepek na předepsaném tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 3.

§ 6

Inventura tabákových nálepek

O výsledcích inventury tabákových nálepek pořídí úřad inventurní zápis, který obsahuje

a) datum inventury,

b) místo inventury,

c) důvod a výsledek inventury včetně vyčíslení počtu chybějících nebo přebývajících tabákových nálepek zjištěného podle § 40e odst. 1 a 2 zákona,

d) podpisy pracovníka úřadu, který inventuru provedl, a pracovníka výrobce nebo dovozce cigaret, doutníků a cigarillos, u kterého byla inventura provedena, včetně případného vyjádření výrobce nebo dovozce cigaret, doutníků a cigarillos, u kterého byla inventura provedena; toto vyjádření bude přílohou k protokolu o inventuře.

§ 7

Vrácení a zničení tabákových nálepek

(1) Poškozené tabákové nálepky vracejí výrobci nebo dovozci cigaret, doutníků a cigarillos úřadu vylepené na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 4. Dojde-li k poškození tabákových nálepek v arších vydaných úřadem a je-li zachován jejich plný počet, mohou být tyto archy s poškozenými tabákovými nálepkami vráceny, aniž by byly vylepeny na předepsaném tiskopisu. Podpis přejímajícího úřadu, razítko a podpis tuzemského výrobce nebo dovozce se uvedou na okraji lícové strany archu.

(2) O zničení tabákových nálepek pořídí osoby uvedené v § 40f odst. 1 zákona protokol.


§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

v z. Ing. Klak v. r.

I. náměstek


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 11/1994 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 11/1994 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 11/1994 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 11/1994 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 11/1994 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 11/1994 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 11/1994 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 11/1994 Sb.

Poznámky pod čarou

1) Nehodící se škrtněte.

2) Vyplní jen dovozce.

3) Vyplní jen tuzemský výrobce.

1) Nehodící se škrtněte.

2) Vyplní jen dovozce.

3) Vyplní jen tuzemský výrobce.

Přesunout nahoru