Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 107/1994 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech

Částka 35/1994
Platnost od 31.05.1994
Účinnost od 01.06.1994
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

107

ZÁKON

ze dne 27.dubna 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č.359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon České národní rady č.359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

"(1) Zřizuje se Zeměměřický úřad jako orgán státní správy zeměměřictví s celostátní působností se sídlem v Praze.".

Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 2 až 4.

2. § 2 odst. 3 zní:

"(3) Zeměměřický úřad, inspektoráty a katastrální úřady řídí ředitelé jmenovaní a odvolávaní předsedou Úřadu.".

3. V § 3 písm. a) bodu 2 se vypouštějí slova "geodetických základů a".

4. V § 3 písm. a) bodu 4 se slova "Českou a Slovenskou Federativní Republiku" nahrazují slovy "Českou republiku".

5. V § 3 písm. a) se vypouští bod 7.

6. V § 3 písm. d) se za slovo "řídí" vkládají slova "Zeměměřický úřad,".

7. V § 3 písm. h) se za slovo "rozhodnutím" vkládají slova "Zeměměřického úřadu a".

8. V § 3 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

"i) stanovuje správce základních a tématických státních mapových děl,".

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j).

9. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně poznámek pod čarou č.6a), 6b) a 6c) zní:

"§ 3a

Zeměměřický úřad

a) vykonává správu geodetických základů České republiky,6a)

b) rozhoduje o umístění měřických značek geodetických základů6a) na nemovitostech,

c) vede centrální databázové soubory katastru nemovitostí České republiky v celostátním rozsahu,

d) spravuje základní bázi geografických dat České republiky,

e) vede Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, který je archivem zvláštního významu,2)

f) provádí zeměměřické činnosti6b) na státních hranicích v dohodě se správcem dokumentárního díla státních hranic,6c)

g) projednává porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle § 7 písm. b) bodu 1,

h) plní další úkoly na úseku zeměměřictví, kterými ho pověří Úřad.

6a) § 21 odst. 1 zákona č. 46/1971 Sb.

6b) § 1 odst. 1 zákona č.46/1971 Sb.

6c) § 12 odst. 1 písm. j) zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona ČNR č. 21/1993 Sb.".

10. V § 4 písm. f) se za slova "§ 7" vkládají slova "písm.a), b) bodu 2, c) a d), § 8".

11. § 6 zní:

"§ 6

Obecné předpisy o správním řízení11) se vztahují na rozhodování Úřadu, Zeměměřického úřadu, inspektorátů a katastrálních úřadů ve věcech podle § 3 písm. f) a h), § 3a písm. b) a g), § 4 písm. d) a f) a § 5 písm. a), b) a d) tohoto zákona.".

12. V § 7 písm. b) se vypouští slovo "geodetických", čárka za slovem "bodů" se nahrazuje dvojtečkou a připojují se slova

"1. geodetických základů,

2. podrobného bodového pole,".

13. V § 8 se za slovo "může" vkládají slova "Zeměměřický úřad nebo".

14. V § 9 odst. 1 se za slovo "může" vkládají slova "Zeměměřický úřad nebo".

15. V § 9 odst. 2 se za slovo "přihlédne" vkládají slova "Zeměměřický úřad nebo".

16. V § 9 odst. 3 se za slova "kdy se" vkládají slova "Zeměměřický úřad nebo".

17. Dosavadní text § 12 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

"(2) Práva a závazky, které měl ke dni účinnosti tohoto zákona Zeměměřický ústav, přecházejí na Zeměměřický úřad. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Zeměměřického ústavu přecházejí na Zeměměřický úřad.".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.června 1994.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Přesunout nahoru