Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 1/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění vyhlášek Ministerstva spravedlnosti č. 71/1993 Sb. a č. 178/1993 Sb.

Částka 1/1994
Platnost od 18.01.1994
Účinnost od 18.01.1994
Zrušeno k 01.04.2002 (6/2002 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

1

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 23. prosince 1993,

kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění vyhlášek Ministerstva spravedlnosti č. 71/1993 Sb. a č. 178/1993 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti podle § 33 odst. 5 zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění zákona č. 264/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 17/1993 Sb., stanoví:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění vyhlášek Ministerstva spravedlnosti č. 71/1993 Sb. a č. 178/1993 Sb., se doplňuje takto:

1. Za § 4b se vkládají nové § 4c, 4d, 4e a 4f, které včetně nadpisů znějí:

"Krajský soud v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře

§ 4c

V obvodu krajského soudu v Českých Budějovicích se zřizuje jeho pobočka se sídlem v Táboře.

§ 4d

Krajský soud v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře

a) rozhoduje v trestním řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů v Pelhřimově a Táboře,

b) rozhoduje v trestním řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutím okresního soudu v Českých Budějovicích ve věcech, v nichž je zvláštním předpisem stanovena příslušnost okresního soudu v Českých Budějovicích,3)

c) rozhoduje v trestním řízení o odnětí věci okresnímu soudu v Pelhřimově nebo okresnímu soudu v Táboře a ve věcech uvedených v písmenu b) též okresnímu soudu v Českých Budějovicích a přikázání jinému soudu ve svém obvodu,

d) rozhoduje v trestním řízení spory o příslušnost mezi okresními soudy v obvodu krajského soudu, jestliže nesouhlas s postoupením věci vysloví okresní soud v Pelhřimově nebo okresní soud v Táboře a ve věcech uvedených pod písmenem b) okresní soud v Českých Budějovicích,

e) koná v prvním stupni trestní řízení ve věcech, jež by do 31. 12. 1993 náležely do pravomoci vojenských soudů, je-li dána zvláštním předpisem2) věcná příslušnost krajského soudu,

f) koná v prvním stupni řízení o trestných činech spáchaných v obvodech okresních soudů v Pelhřimově a v Táboře, je-li dána zvláštním předpisem2) věcná příslušnost krajského soudu.

Krajský soud v Ostravě - pobočka Přerov

§ 4e

V obvodu krajského soudu v Ostravě se zřizuje jeho pobočka v Přerově.

§ 4f

Krajský soud v Ostravě - pobočka v Přerově

a) rozhoduje ve věcech, v nichž byla podána obžaloba, o opravných prostředcích proti rozhodnutím okresního soudu v Olomouci ve věcech, v nichž je zvláštním předpisem stanovena příslušnost okresního soudu v Olomouci,3)

b) koná v prvním stupni trestní řízení ve věcech, jež by do 31. 12. 1993 náležely do pravomoci vojenských soudů, je-li dána zvláštním předpisem2) věcná příslušnost krajského soudu,

c) koná v prvním stupni řízení o trestných činech spáchaných v obvodech okresních soudů Přerov a Nový Jičín, je-li dána zvláštním předpisem2) věcná příslušnost krajského soudu.".

2. Poznámka pod čarou č. 3) zní:

"3) § 5c zákona ČNR č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

JUDr. Novák v. r.

Přesunout nahoru