Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Redakční oznámení č. r1/c38/1993 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu ČNR č. 542/1991 Sb., v zákonu ČNR č. 440/1992 Sb., v zákonu č. 512/1992 Sb., v zákonu ČNR č. 10/1993 Sb., v zákonu ČNR č. 13/1993 Sb., v zákonu ČNR č. 16/1993 Sb., v zákonu ČNR č. 35/1993 Sb., v zákonu ČNR č. 36/1993 Sb., v zákonu ČNR č. 37/1993 Sb., v zákonu č. 114/1993 Sb. a ve vyhlášce č. 125/1993 Sb.

Částka 38/1993
Platnost od 12.05.1993
Účinnost od 12.05.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyb

1. v zákonu České národní rady č. „542/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.

V čl. III bodu 3 má místo „a zákona ČNR č. 24/1982 Sb.“ správně být „a zákona ČNR č. 24/1972 Sb.“;

2. v zákonu České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (úplném znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) č. 440/1992 Sb.

V § 48a bodu 3 má místo „a zákona České národní rady č. 24/1982 Sb.“ správně být „a zákona České národní rady č. 24/1972 Sb.“;

3. v zákonu o myslivosti (úplném znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) č. 512/1992 Sb.

V § 6a odst. 2 v první větě má místo „Vyrovnání“ správně být „Vyrovnávání“,

v § 30 odst. 1 písm. b) má místo „kratších než 400 mm“ správně být „kratších než 40 mm“,

v § 38a odst. 1 písm. f) má místo „pronajme honitbu“ správně být „podnajme honitbu“,

v § 44b odst. 3 má místo „s účinností do 1. dubna 1993“ správně být „s účinností od 1. dubna 1993“;

4. v zákonu České národní rady č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů

V části čtvrté v § 8 mají body následující za bodem 9 místo „7.“ a „8.“ správně být označeny „10.“ a „11.“,

v části čtrnácté v § 18 v doplněném § 3 odst. 4 má začátek věty správně znít: „Do vlastnictví obcí, na jejichž území se nacházejí, dnem účinnosti tohoto zákona přecházejí . . .“;

5. v zákonu České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon

V § 2 písm. e) bodu 1 má místo „v § 72“ správně být „v § 61“,

v § 2 písm. 1) bodu 2 má místo „(§ 228)“ správně být „(§ 219)“,

v § 6 odst. 2 má místo „Generální ředitelství cel“ správně být „Ministerstvo“,

§ 6 odst. 3 má správně znít:

(3) Ministerstvo zajišťuje věcné a osobní potřeby oblastních celních úřadů a celních úřadů.“,

v § 18 odst. 2 písm. b) má místo „v § 16“ správně být „v § 17“,

nadpis § 33 má správně znít: „Oprávnění k omezení pohybu agresivních osob“,

v § 44 má místo „v § 29 odst. 3“ správně být „v § 30 odst. 3“,

v § 56 odst. 2 má místo „a celní sazebník vydává vláda.“ správně být„a celní sazebník vydává vláda nařízením.“,

v § 65 odst. 2 písm. a) má místo „v odstavci 1 písm. c) a d)“ správně být „v odstavci 1 písm. b) a c)“,

v § 196 odst. 2 má místo „podle § 191“ správně být „podle § 190 odst. 3“,

v § 197 odst. 1 v druhé větě má místo „§ 200“ správně být „§ 206“,

v § 242 odst. 1 v druhé větě má místo „ztráta není“ správně být „ztráta je“,

v § 244 má místo „v souladu s § 242 odst. 1“ správně být „v souladu s § 243 odst. 1“,

v § 255 odst. 1 má místo „uvedené v § 244 odst. 1“ správně být „uvedené v § 254 odst. 1“,

v § 272 má místo „stanovených v § 285 až 287“ správně být „stanovených v § 273 až 275“,

v § 328 bodu 7 má místo „a vyhlášky č. 286/1992 Sb.,“ správně být „a vyhlášky č. 287/1992 Sb.,“,

v § 328 bodu 10 má místo „vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 286/1992 Sb.,“ správně být „vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 287/1992 Sb.,“;

6. v zákonu České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční

V § 6 odst. 1 má místo „podle § 5 odst. 1 písm. a) činí:“ správně být „podle § 5 písm. a) činí:“,

v § 6 odst. 2 má místo „podle § 5 odst. 1 písm. b) a c) činí:“ správně být „podle § 5 písm. b) a c) činí:“;

7. v zákonu České národní rady č. 35/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

V článku III mají místo bodů 1 až 9 správně být body 1 až 8.

Body 5 až 8 mají správně znít:

5. V § 35 odst. 1 písm. a) se částka „5000 Kčs“ nahrazuje částkou „7500 Kčs“.

6. V § 35 odst. 1 písm. b) se částka „15000 Kčs“ nahrazuje částkou „22500 Kčs“.

7. V příloze k zákonu se u položky č. 14 vypouští druhá věta.

8. Příloha k zákonu se doplňuje o položku č. 16, která zní:

(16) Formy, modely a šablony (obor 411-8, 416, 535-4) se odepisují rovnoměrně. Roční odpis se stanoví jako podíl vstupní ceny a stanovené doby použitelnosti nebo stanoveného počtu vyrobených odlitků nebo výlisků.“.“;

8. v zákonu České národní rady č. 36/1993 Sb., o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání

V článku III bodu 1 má místo „Rozpočet na rok 1992“ správně být „Rozpočet na rok 1993“;

9. v zákonu České národní rady č. 37/1993 Sb., o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů

V článku XI bodu 7 má místo „a § 50a vyhlášky“ správně být „, § 50 a 50a vyhlášky“;

10. v zákonu č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky

V § 3 odst. 1 má druhá věta správně znít: „Ustanovením tohoto odstavce nejsou dotčeny zvláštní zákony o úpravě vlastnických vztahů:“,

v § 7 bodu 1 má místo „zákon č. 134/1991 Sb,“ správně být „zákon č. 135/1991 Sb,“;

11. ve vyhlášce ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

V § 12 odst. 5 písm. b) má místo „na účet číslo 4002-50404-011/0100“ správně být „na účet číslo 40002-50404-011/0100“.

Redakce

Přesunout nahoru