Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 98/1993 Sb.Vyhláška ministerstva financí o některých osvobozeních a poplatkových úlevách na úseku správních poplatků

Částka 27/1993
Platnost od 15.03.1993
Účinnost od 15.03.1993
Zrušeno k 01.06.1994 (85/1994 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

98

VYHLÁŠKA

ministerstva financí

ze dne 22. února 1993

o některých osvobozeních a poplatkových úlevách na úseku správních poplatků

Ministerstvo financí stanoví podle § 12 odst. 1 zákona České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky:


§ 1

(1) Od správních poplatků podle položky 1 sazebníku správních poplatků, přílohy k zákonu České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., (dále jen "sazebník"), se osvobozují úkony spojené s uplatněním postupu podle § 65 a násl. zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), a § 55b zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.

(2) Od správních poplatků podle položky 11 sazebníku je osvobozeno první vydání občanského průkazu osobě po dovršení 15 let věku a vydání občanského průkazu z moci úřední.

§ 2

(1) Od správních poplatků podle položky 25 sazebníku je osvobozen Fond národního majetku České republiky, jde-li o udělení povolení k emisi dluhopisů.

(2) Od správních poplatků podle položky 25 sazebníku je částečně osvobozen Fond národního majetku České republiky, jde-li o udělení povolení1) k veřejnému obchodování s cennými papíry, a to v tomto rozsahu:

a) u listinných cenných papírů se poplatek snižuje na 0,05 ‰ z hodnoty emise. Takto snížený poplatek činí nejméně 1000 Kč, nejvíce však 50 000 Kč,

b) u zaknihovaných cenných papírů se poplatek snižuje na 0,025 ‰ z hodnoty emise. Takto snížený poplatek činí nejméně 1000 Kč, nejvíce však 25 000 Kč.

(3) Od správních poplatků podle položky 25 sazebníku je částečně osvobozeno vydání povolení1) k veřejnému obchodování s cennými papíry, pokud spočívá pouze v přidělení ISIN,2) a to v tomto rozsahu:

a) u zaknihovaných emisí cenných papírů podniků privatizovaných v kupónové privatizaci se poplatek snižuje na 1000 Kč,

b) u emisí podílových listů otevřených podílových fondů investičních společností se poplatek snižuje na 5000 Kč,

c) u ostatních listinných cenných papírů se poplatek snižuje na 0,05 ‰ z hodnoty emise. Takto snížený poplatek činí nejméně 1000 Kč, nejvíce však 50 000 Kč,

d) u ostatních zaknihovaných cenných papírů se poplatek snižuje na 0,025 ‰ z hodnoty emise. Takto snížený poplatek činí nejméně 1000 Kč, nejvíce však 25 000 Kč.

§ 3

Od správních poplatků podle položek 31 a 32 sazebníku jsou osvobozeni strážníci obecní policie,3) jedná-li se o krátké kulové zbraně.

§ 4

(1) Od správních poplatků podle položek 31 a 32 písm. a) a b) sazebníku jsou osvobozeni členové sportovních svazů, kteří se účastní mezinárodních i dalších sportovních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba.

(2) Od správních poplatků podle položky 32 písm. b) sazebníku jsou osvobozeni zahraniční sportovci účastnící se mezinárodních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba.

(3) Osvobození podle odstavců 1 a 2 se týká pouze zbraní určených pro sportovní účely.

(4) Od správních poplatků podle položky 33 písm. a), b) a c) sazebníku jsou osvobozeny sportovní svazy na úseku sportů, jejichž součástí je sportovní střelba.

§ 5

Od správních poplatků podle položky 35 písm. a) bodu 2 jsou osvobozena rozhodnutí o vkladu a zápisu zástavních smluv do katastru nemovitostí, jimiž se zastavuje nemovitost, uzavřených v souvislosti s poskytnutím příspěvku na individuální bytovou výstavbu podle zvláštních předpisů.4)

§ 6

(1) Úkony uvedené v § 1 odst. 1 a 2, § 2 odst. 3 a § 5 a osoby uvedené v § 2 odst. 1 a 2, § 3 a 4 jsou od správních poplatků osvobozeny v uvedeném rozsahu již od 1. ledna 1993.

(2) Pokud za úkony provedené po 1. lednu 1993 a osvobozené touto vyhláškou byly zaplaceny správní poplatky, vrátí se tyto poplatky poplatníkům na jejich žádost. Tyto žádosti podle položky 1 sazebníku jsou od správních poplatků osvobozeny ve smyslu § 64 odst. 4 zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.


§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Kočárník CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Část devátá, § 13 zákona ČNR č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů.

2) § 92 odst. 3 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech.

3) § 1 zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

4) Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky, ministerstva financí Slovenské republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb., vyhlášky č. 73/1991 Sb. a vyhlášky č. 398/1992 Sb.

Přesunout nahoru