Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 93/1993 Sb.Vyhláška ministerstva financí o osvobození zboží od dovozního cla

Částka 26/1993
Platnost od 16.03.1993
Účinnost od 16.03.1993
Zrušeno k 01.07.1998 (136/1998 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

93

VYHLÁŠKA

ministerstva financí

ze dne 17. února 1993

o osvobození zboží od dovozního cla

Ministerstvo financí podle § 191 zákona České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, (dále jen "zákon"), a v dohodě s ministerstvem zahraničních věcí podle § 237 odst. 2 zákona stanoví:


HLAVA PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

(1) Tato vyhláška stanoví

a) případy, kdy je zboží propuštěné do volného oběhu vzhledem k jeho konečnému použití osvobozeno od dovozního cla, jakož i podmínky, za nichž je zboží osvobozeno od cla,

b) případy a zvláštní podmínky, za nichž může být propuštěno zboží do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla.

(2) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) osobním majetkem zboží určené k osobnímu užívání osoby nebo pro potřebu její domácnosti, zejména vybavení domácnosti, jízdní kola a motocykly, osobní automobily a jejich přívěsy, obytné přívěsy, rekreační lodě a turistická letadla, chovná a jezdecká zvířata, jakož i přenosné mechanické a jiné přístroje potřebné k výkonu povolání této osoby,

b) vybavením domácnosti osobní prádlo, domácí prádlo, nábytek a další bytové vybavení,

c) alkoholickými výrobky pivo ze sladu, víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem, vinný mošt, vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek, zkvašené nápoje (např. jablečné, hruškové, medovina), směsi zkvašených nápojů, směsi zkvašených nápojů s nealkoholickými nápoji, ethylalkohol, destiláty, likéry a ostatní lihové nápoje a složené alkoholické přípravky používané k výrobě nápojů,

d) osobním automobilem silniční motorové vozidlo konstruované pouze pro přepravu sedících osob, a to nejvýše devíti osob včetně řidiče, a jehož celková hmotnost nepřevyšuje 3,5 tuny.

HLAVA DRUHÁ

(k § 237 odst. 2 zákona)

OSVOBOZENÍ ZBOŽÍ PROPUŠTĚNÉHO DO VOLNÉHO OBĚHU OD DOVOZNÍHO CLA

Díl první

Osobní majetek fyzických osob při jejich přestěhování z trvalého bydliště v zahraničí do tuzemska

§ 2

Osobní majetek fyzických osob dovážený při jejich přestěhování z trvalého bydliště v zahraničí do tuzemska je osvobozen od dovozního cla za podmínek uvedených v § 3 až 10.

§ 3

Celní úřad přizná osvobození od dovozního cla, jestliže osobní majetek

a) byl ve vlastnictví deklaranta; celní úřad může z důvodů hodných zřetele povolit výjimku,

b) byl deklarantem v místě jeho předchozího bydliště v zahraničí užíván nejméně šest měsíců přede dnem, ke kterému ukončil svůj pobyt v zahraničí; tato podmínka neplatí, jde-li o zboží určené k osobní spotřebě,

c) je v místě nového trvalého bydliště v tuzemsku určen ke stejnému účelu užívání.

§ 4

(1) Osvobození od dovozního cla lze přiznat pouze deklarantovi, který měl v zahraničí trvalé bydliště nepřetržitě po dobu delší než 12 měsíců.

(2) Celní úřad může přiznat osvobození i tehdy, jestliže měl deklarant v zahraničí trvalé bydliště nepřetržitě po dobu kratší než 12 měsíců, je-li zřejmé, že deklarant měl v úmyslu mít v zahraničí trvalé bydliště nepřetržitě po dobu nejméně 12 měsíců.

§ 5

Osvobození od dovozního cla se nevztahuje na

a) alkoholické výrobky,

b) tabák a tabákové výrobky,

c) silniční motorová vozidla jiná než osobní automobily, automobily upravené jako obytná vozidla, motocykly a skútry,

d) zboží určené k použití při výkonu povolání jiné než přenosné mechanické a jiné přístroje.

§ 6

(1) Celní úřad přizná osvobození od dovozního cla jen na osobní majetek, který byl deklarantem navržen do volného oběhu ve lhůtě 12 měsíců ode dne udělení povolení k trvalému pobytu v tuzemsku; celní úřad může z důvodů hodných zřetele povolit výjimku.

(2) Osobní majetek může být ve lhůtě uvedené v odstavci 1 propuštěn do volného oběhu najednou nebo postupně.

§ 7

(1) Deklarant, který ve lhůtě 12 měsíců ode dne přijetí celního prohlášení na propuštění do volného oběhu hodlá osobní majetek, který byl osvobozen od dovozního cla, půjčit, zastavit, pronajmout nebo postoupit za úplatu nebo bezúplatně, je povinen o tom informovat příslušný celní úřad.

(2) Z osobního majetku, který byl zapůjčen, zastaven, pronajat nebo postoupen před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 1, vyměří a vybere celní úřad dovozní clo podle sazeb platných k okamžiku zapůjčení, zastavení, pronájmu nebo postoupení a podle celní hodnoty uznané nebo určené celními orgány k tomuto okamžiku.

§ 8

(1) Bez dotčení § 6 odst. 1 může celní úřad přiznat osvobození od dovozního cla i na osobní majetek navržený do volného oběhu před udělením povolení k trvalému pobytu v tuzemsku, bude-li deklarantovi povolení k trvalému pobytu v tuzemsku uděleno do šesti měsíců po dopravení osobního majetku do tuzemska. Celní dluh, který by mohl vzniknout, musí být zajištěn; způsob zajištění celního dluhu a jeho výši stanoví celní úřad.

(2) Postupuje-li celní úřad podle odstavce 1, počítá se lhůta uvedená v § 3 písm. b) ke dni dopravení osobního majetku do tuzemska.

§ 9

(1) Jestliže deklarant z důvodů povinností vyplývajících z jeho povolání opustil zahraničí, kde měl své trvalé bydliště, aniž se současně přestěhoval do tuzemska, ale hodlá se později do tuzemska přestěhovat, může celní úřad přiznat osvobození od dovozního cla na osobní majetek, který za tímto účelem dopravil do tuzemska.

(2) Osvobození osobního majetku uvedeného v odstavci 1 od dovozního cla přizná celní úřad za podmínek uvedených v § 2 až 7, přičemž

a) lhůty uvedené v § 3 písm. b) a v § 6 odst. 1 se počítají ke dni dopravení osobního majetku do tuzemska,

b) lhůta uvedená v § 7 odst. 1 se počítá ode dne udělení povolení k trvalému pobytu v tuzemsku.

(3) Celní úřad osvobození od dovozního cla přizná, prohlásí-li deklarant, že se skutečně do tuzemska přestěhuje ve lhůtě určené celním úřadem. Celní úřad může požadovat, aby celní dluh, který by mohl vzniknout, byl zajištěn; způsob zajištění celního dluhu a jeho výši stanoví celní úřad.

§ 10

Stěhuje-li se osoba ze svého trvalého bydliště v zahraničí do tuzemska v důsledku mimořádných politických okolností, může celní úřad přiznat osvobození osobního majetku od dovozního cla, i když nejsou splněny podmínky uvedené v § 3, § 5 písm. c) a d) a § 7.

Díl druhý

Osobní majetek fyzických osob při jejich přestěhování z přechodného bydliště v zahraničí do tuzemska

§ 11

Osobní majetek fyzických osob dovážený při jejich přestěhování z přechodného bydliště v zahraničí do tuzemska je osvobozen od dovozního cla za podmínek uvedených v § 12 až 16.

§ 12

Celní úřad přizná osvobození od dovozního cla, jestliže osobní majetek

a) byl ve vlastnictví deklaranta; celní úřad může z důvodů hodných zřetele povolit výjimku,

b) byl deklarantem v místě jeho přechodného bydliště v zahraničí užíván nejméně šest měsíců přede dnem, ke kterému ukončil svůj pobyt v zahraničí; tato podmínka neplatí, jde-li o zboží určené k osobní spotřebě,

c) je v tuzemsku určen ke stejnému účelu užívání.

§ 13

(1) Osvobození od dovozního cla lze přiznat pouze deklarantovi, který měl v zahraničí přechodné bydliště nepřetržitě po dobu delší než 12 měsíců.

(2) Celní úřad může přiznat osvobození i tehdy, jestliže měl deklarant v zahraničí přechodné bydliště nepřetržitě po dobu kratší než 12 měsíců, je-li zřejmé, že deklarant měl v úmyslu mít v zahraničí přechodné bydliště nepřetržitě po dobu nejméně 12 měsíců.

§ 14

Osvobození od dovozního cla se nevztahuje na

a) alkoholické výrobky,

b) tabák a tabákové výrobky,

c) silniční motorová vozidla jiná než osobní automobily,

d) zboží určené k použití při výkonu povolání jiné než přenosné mechanické a jiné přístroje.

§ 15

(1) Celní úřad přizná osvobození od dovozního cla jen na osobní majetek, který byl deklarantem navržen do volného oběhu ve lhůtě 12 měsíců ode dne ukončení pobytu v zahraničí; celní úřad může z důvodů hodných zřetele povolit výjimku.

(2) Osobní majetek může být ve lhůtě uvedené v odstavci 1 propuštěn do volného oběhu najednou nebo postupně.

§ 16

(1) Deklarant, který ve lhůtě 12 měsíců ode dne přijetí celního prohlášení na propuštění do volného oběhu hodlá osobní majetek, který byl osvobozen od dovozního cla, půjčit, zastavit, pronajmout nebo postoupit za úplatu nebo bezúplatně, je povinen o tom informovat příslušný celní úřad.

(2) Z osobního majetku, který byl zapůjčen, zastaven, pronajat nebo postoupen před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 1, vyměří a vybere celní úřad dovozní clo podle sazeb platných k okamžiku zapůjčení, zastavení, pronájmu nebo postoupení a podle celní hodnoty uznané nebo určené celními orgány k tomuto okamžiku.

Díl třetí

Zboží dovážené při příležitosti sňatku

§ 17

(1) Za podmínek uvedených v § 18 až 21 je osvobozena od dovozního cla výbava a vybavení domácnosti, včetně nových předmětů, patřící deklarantovi stěhujícímu se při příležitosti sňatku z trvalého bydliště v zahraničí do tuzemska.

(2) Za stejných podmínek jsou osvobozeny od dovozního cla dary, obvykle darované při příležitosti sňatku, které darovala zahraniční osoba osobě splňující podmínky uvedené v odstavci 1. Celní úřad přizná osvobození daru od dovozního cla pouze tehdy, nepřesahuje-li hodnota jednotlivého daru částku 35 000 Kč.

§ 18

Osvobození od dovozního cla uvedené v § 17 lze přiznat pouze deklarantovi, který

a) měl trvalé bydliště v zahraničí nepřetržitě po dobu delší než 12 měsíců; celní úřad může povolit výjimku, je-li zřejmé, že tato osoba měla v úmyslu pobývat v zahraničí nepřetržitě po dobu nejméně 12 měsíců,

b) předloží doklad o uzavření sňatku.

§ 19

Osvobození od dovozního cla se nevztahuje na alkoholické výrobky, tabák a tabákové výrobky.

§ 20

(1) Celní úřad přizná osvobození od dovozního cla pouze na zboží navržené do volného oběhu

a) nejdříve dva měsíce přede dnem sňatku, jestliže celní dluh, který by mohl vzniknout, bude zajištěn; způsob zajištění celního dluhu a jeho výši stanoví celní úřad,

b) nejpozději čtyři měsíce po dnu sňatku.

Celní úřad může z důvodů hodných zřetele povolit výjimku.

(2) Zboží uvedené v § 17 může být ve lhůtě uvedené v odstavci 1 propuštěno do volného oběhu najednou nebo postupně.

§ 21

(1) Deklarant, který ve lhůtě 12 měsíců ode dne přijetí celního prohlášení na propuštění do volného oběhu hodlá zboží, které bylo osvobozeno od dovozního cla, půjčit, zastavit, pronajmout nebo postoupit za úplatu nebo bezúplatně, je povinen o tom informovat příslušný celní úřad.

(2) Ze zboží, které bylo zapůjčeno, zastaveno, pronajato nebo postoupeno před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 1, vyměří a vybere celní úřad dovozní clo podle sazeb platných k okamžiku zapůjčení, zastavení, pronájmu nebo postoupení a podle celní hodnoty uznané nebo určené celními orgány k tomuto okamžiku.

Díl čtvrtý

Osobní majetek nabytý děděním

§ 22

Za podmínek uvedených v § 23 až 25 je osvobozen od dovozního cla osobní majetek, který česká fyzická osoba nabyla děděním ze zákona, ze závěti nebo z obou těchto důvodů.

§ 23

Osvobození od dovozního cla se nevztahuje na

a) alkoholické výrobky,

b) tabák a tabákové výrobky,

c) silniční motorová vozidla jiná než osobní automobily,

d) zboží určené k použití při výkonu povolání jiné než přenosné mechanické a jiné přístroje, které byly nezbytné k výkonu povolání zesnulého,

e) zásoby surovin, hotových výrobků a polotovarů,

f) živý inventář a zásoby zemědělských výrobků přesahující množství odpovídající běžnému zásobení rodiny.

§ 24

(1) Celní úřad přizná osvobození od dovozního cla na zboží uvedené v § 22 navržené do volného oběhu ve lhůtě dvou let ode dne, kdy příslušný orgán schválil nebo potvrdil dědictví. Celní úřad může z důvodů hodných zřetele tuto lhůtu prodloužit.

(2) Zděděné zboží může být ve lhůtě uvedené v odstavci 1 dovezeno najednou nebo postupně.

§ 25

Ustanovení § 22 až 24 se použijí přiměřeně na dědictví nabyté děděním ze závěti právnickými osobami vykonávajícími v tuzemsku nevýdělečnou činnost.

Díl pátý

Vybavení domácnosti určené k zařízení přechodného bydliště

§ 26

Za podmínek uvedených v § 27 až 30 je osvobozeno od dovozního cla vybavení domácnosti dovážené zahraničními fyzickými osobami, které je určeno k zařízení jejich přechodného bydliště v tuzemsku.

§ 27

Osvobození se vztahuje pouze na vybavení domácnosti, které

a) bylo ve vlastnictví deklaranta a bylo jím užíváno po dobu nejméně šesti měsíců přede dnem, kdy bylo vyvezeno; celní úřad může z důvodů hodných zřetele povolit výjimku,

b) podle druhu a množství odpovídá obvyklému vybavení přechodného bydliště.

§ 28

Celní úřad přizná osvobození od dovozního cla jen deklarantovi, který

a) měl trvalé bydliště v zahraničí nepřetržitě nejméně 12 měsíců,

b) je vlastníkem bytu v místě přechodného bydliště nebo si jej najal na dobu nejméně dvou let,

c) prohlásí, že tento byt nepronajme během své nepřítomnosti nebo nepřítomnosti členů své domácnosti.

Osvobození od dovozního cla může celní úřad omezit na jednu příležitost pro stejné přechodné bydliště.

§ 29

Celní úřad může přiznání osvobození od dovozního cla podmínit zajištěním celního dluhu, který by mohl podle § 30 vzniknout.

§ 30

(1) Celní úřad vyměří a vybere dovozní clo z vybavení domácnosti, bude-li byt v přechodném bydlišti ve lhůtě dvou let ode dne přijetí celního prohlášení na propuštění vybavení domácnosti do volného oběhu pronajat nebo postoupen jiné osobě, a to podle sazeb platných v okamžiku pronájmu nebo postoupení a podle celní hodnoty uznané nebo určené celními orgány k tomuto okamžiku. Osvobození od dovozního cla však zůstane zachováno, jestliže předmětné vybavení domácnosti je použito k zařízení nového bytu, jsou-li dodržena ustanovení § 28 písm. b) a c).

(2) Z vybavení domácnosti, které bylo zapůjčeno, zastaveno, pronajato nebo postoupeno před uplynutím lhůty dvou let ode dne přijetí celního prohlášení na propuštění do volného oběhu, vyměří a vybere celní úřad dovozní clo podle sazeb platných k okamžiku zapůjčení, zastavení, pronájmu nebo postoupení a podle celní hodnoty uznané nebo určené celními orgány k tomuto okamžiku. Celní úřad může lhůtu uvedenou v odstavci 1 prodloužit u vybavení domácnosti vysoké hodnoty až na deset let.

Díl šestý

Vybavení domácnosti žáků nebo studentů

§ 31

(1) Studijní potřeby a vybavení domácnosti, které patří žákům a studentům přijíždějícím k dlouhodobému pobytu v tuzemsku za účelem studia a které jsou určeny k jejich osobnímu užívání po dobu jejich studia, jsou osvobozeny od dovozního cla.

(2) Pro účely odstavce 1 se rozumí

a) žákem nebo studentem každá osoba řádně zapsaná ve vzdělávacím zařízení, aby zde po celou dobu navštěvovala pořádané přednášky,

b) studijními potřebami předměty a přístroje obvykle používané žáky a studenty při studiu.

§ 32

Osvobození od dovozního cla přizná celní úřad nejméně jednou za školní rok.

Díl sedmý

Zásilky nepatrné hodnoty

§ 33

Od dovozního cla jsou osvobozeny zásilky obsahující zboží, jehož úhrnná celní hodnota nepřesahuje 400 Kč.

§ 34

Osvobození od dovozního cla se nevztahuje na

a) alkoholické výrobky,

b) voňavky a toaletní vody,

c) tabák a tabákové výrobky.

Díl osmý

Drobné zásilky zboží, které nemá obchodní charakter

§ 35

Za podmínek uvedených v § 36 a 37 je osvobozeno od dovozního cla zboží, které nemá obchodní charakter, obsažené v drobných zásilkách odesílaných fyzickou osobou ze zahraničí fyzické osobě v tuzemsku.

§ 36

(1) Osvobození od dovozního cla uvedené v § 35 celní úřad přizná, jestliže zásilka obsahuje zboží, jehož úhrnná hodnota, včetně výrobků uvedených v § 37, nepřesahuje 1200 Kč.

(2) Přesahuje-li úhrnná hodnota několika druhů zboží, které je obsaženo v zásilce, částku uvedenou v odstavci 1, přizná celní úřad osvobození od cla na to zboží, které by bylo osvobozeno od dovozního cla, kdyby bylo dováženo samostatně.

§ 37

Osvobození od dovozního cla uvedené v § 35 je v každé zásilce u níže uvedeného zboží omezeno u každého druhu v tomto množství

a) tabákové výrobky

1. 50 cigaret, nebo

2. 25 cigarillos (doutníky o hmotnosti nejvýše 3 gramy na kus), nebo

3. 10 doutníků, nebo

4. 50 gramů tabáku na kouření, nebo

5. úměrná souprava těchto výrobků,

b) alkoholické nápoje

1. 1 litr destilátů nebo lihovin nebo nedenaturovaného ethylalkoholu nebo aperitivu vyrobeného z vína nebo alkoholu nebo tafie, saké nebo podobných nápojů nebo šumivého vína anebo likérového vína,

2. 2 litry vína,

c) 50 gramů voňavky nebo 0,25 litru toaletní vody.

Díl devátý

Obchodní majetek dovážený při přemístění činnosti podniku ze zahraničí do tuzemska

§ 38

(1) Za podmínek uvedených v § 39 až 43 je od dovozního cla osvobozen obchodní majetek podniku,1) který ukončil svou činnost v zahraničí, přemístěný do tuzemska, aby zde vykonával původní činnost.

(2) Při přemístění zemědělského podniku je osvobozen od dovozního cla rovněž jeho živý a mrtvý inventář a zásoby.

§ 39

(1) Osvobození od dovozního cla uvedené v § 38 přizná celní úřad na obchodní majetek podniku, který

a) podnik skutečně užíval nejméně po dobu 12 měsíců před ukončením své činnosti ve státě, odkud je přemisťován,

b) je určen v tuzemsku ke stejnému účelu, k jakému byl určen v zahraničí, a

c) podle množství a povahy odpovídá významu přemisťovaného podniku.

(2) Celní úřad může z důvodů hodných zřetele přiznat osvobození od dovozního cla i na dovážený obchodní majetek podniku, který byl užíván v zahraničí po dobu kratší, než je uvedena v odstavci 1 písm. a).

§ 40

Osvobození od dovozního cla se nevztahuje na obchodní majetek podniku, důvodem jehož přemístění ze zahraničí do tuzemska je splynutí nebo sloučení s tuzemským podnikem.

§ 41

Osvobození od dovozního cla se nevztahuje na

a) osobní automobily,

b) zásoby všeho druhu určené k lidské spotřebě nebo ke krmení zvířat,

c) pohonné hmoty, paliva a zásoby surovin a polotovarů,

d) živý inventář, který je vlastnictvím obchodníků.

§ 42

Osvobození od dovozního cla uvedené v § 38 přizná celní úřad na obchodní majetek podniku, který byl navržen do volného oběhu ve lhůtě 12 měsíců ode dne ukončení činnosti v zahraničí. Celní úřad může z důvodů hodných zřetele přiznat osvobození i na obchodní majetek podniku, který byl dovezen i po uplynutí této lhůty.

§ 43

(1) Deklarant, který ve lhůtě 12 měsíců ode dne přijetí celního prohlášení na propuštění do volného oběhu hodlá obchodní majetek podniku, který byl osvobozen od dovozního cla, půjčit, zastavit, pronajmout nebo postoupit za úplatu nebo bezúplatně, je povinen o tom informovat příslušný celní úřad.

(2) Z obchodního majetku podniku, který byl zapůjčen, zastaven, pronajat nebo postoupen před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 1, vyměří a vybere celní úřad dovozní clo podle sazeb platných k okamžiku zapůjčení, zastavení, pronájmu nebo postoupení a podle celní hodnoty uznané nebo určené celními orgány k tomuto okamžiku.

§ 44

Při dovozu majetku, který patří osobám vykonávajícím nezávislá povolání2) nebo právnickým osobám, které nevykonávají svou činnost za účelem zisku, se ustanovení § 39 až 43 použijí přiměřeně.

Díl desátý

Zemědělské výrobky a zboží používané v zemědělství

§ 45

(1) Za podmínek uvedených v § 46 a 47 jsou osvobozeny od dovozního cla výrobky zemědělské, chovatelské, včelařské, zahradnické a lesnické, které pocházejí z hospodářství ležících v zahraničí do 15 km od státních hranic a obhospodařované zemědělci, kteří mají trvalé bydliště nebo sídlo v tuzemsku do 15 km od státních hranic, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.

(2) Ustanovení odstavce 1 se použije tehdy, jestliže předmětné výrobky pocházejí ze zvířat, která byla odchována nebo získána v tuzemsku nebo která byla propuštěna do volného oběhu.

§ 46

Osvobození od dovozního cla přizná celní úřad pouze na nezpracované výrobky nebo výrobky, které prošly pouze zpracováním běžným po sklizni nebo prvotní výrobě.

§ 47

Osvobození od dovozního cla přizná celní úřad pouze na výrobky dovážené zemědělským výrobcem nebo jeho jménem.

§ 48

Na výtěžky rybolovu nebo rybářství provozovaného na jezerech a vodních tocích hraničících s tuzemskem a výtěžky lovu provozovaného na těchto jezerech a vodních tocích se ustanovení § 45 až 47 použijí přiměřeně.

§ 49

(1) Od dovozního cla jsou osvobozena semena, hnojiva a výrobky určené k ošetřování půdy a pěstování rostlin, určené k pěstování rostlin a obdělávání půdy na hospodářstvích ležících v tuzemsku do 15 km od státních hranic a obhospodařované zemědělci, kteří mají trvalé bydliště nebo sídlo v zahraničí do 15 km od státních hranic, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.

(2) Celní úřad přizná osvobození od dovozního cla pouze na semena, hnojiva a jiné výrobky dovážené zemědělcem, nebo jeho jménem, v množství potřebném k pěstování rostlin a obdělávání půdy.

Díl jedenáctý

Zboží, které nemá obchodní charakter, dovážené cestujícím

§ 50

(1) Za podmínek uvedených v § 51 a 52 je osvobozeno od dovozního cla zboží, které nemá obchodní charakter, dovážené cestujícím. Zbožím dováženým cestujícím se rozumí také zboží dovážené v osobních zavazadlech cestujícího nebo v prostorech dopravních prostředků, kterými vstupuje do tuzemska.

(2) Osobními zavazadly se rozumí všechna zavazadla, která cestující při vstupu do tuzemska přihlásil pohraničnímu celnímu úřadu k celnímu dohledu, a zavazadla, která byla podána při odjezdu ze zahraničí dopravci zajišťujícímu jeho dopravu jako doprovázená zavazadla a později přihlášena celnímu úřadu k celnímu dohledu.

§ 51

V rámci osvobození od dovozního cla uvedeného v § 50 odst. 1 přizná celní úřad osvobození od dovozního cla u každého cestujícího nejvýše u následujícího zboží v tomto množství

a) tabákové výrobky

1. 200 cigaret, nebo

2. 100 cigarillos (doutníky o hmotnosti nejvýše 3 gramy na kus), nebo

3. 50 doutníků, nebo

4. 250 gramů tabáku na kouření, nebo

5. úměrná souprava těchto výrobků,

b) alkoholické nápoje

1. 1 litr destilátů nebo lihovin nebo nedenaturovaného ethylalkoholu nebo aperitivu vyrobeného z vína nebo alkoholu nebo tafie, saké nebo podobných nápojů nebo šumivého vína anebo likérového vína,

2. 2 litry vína,

c) 50 gramů voňavky nebo 0,25 litru toaletní vody,

d) léky v množství a druhu odpovídajícím osobní potřebě cestujícího.

§ 52

(1) Osvobození od dovozního cla přizná celní úřad na zboží, jehož úhrnná celní hodnota nepřesahuje 3000 Kč u každého cestujícího.

(2) Členům posádek dopravních prostředků, kteří při výkonu této činnosti přestupují státní hranice nejméně jedenkrát za týden, přizná celní úřad osvobození od dovozního cla na zboží, jehož úhrnná celní hodnota nepřesahuje 300 Kč.

(3) Cestujícím, kteří mají bydliště v příhraničním území, se přiznává osvobození na zboží dovážené z protilehlého příhraničního území sousedního státu, jehož úhrnná celní hodnota nepřesahuje 300 Kč. Nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, rozumí se příhraničním územím území, jehož hranice je vymezena vzdušnou čárou ve vzdálenosti 15 km od státních hranic. Protilehlým příhraničním územím se rozumí úsek v pásmu příhraničního území sousedního státu, ležící v kruhu o poloměru 40 km, jehož středem je bod na státních hranicích, který je nejblíže trvalému nebo přechodnému bydlišti cestujícího.

(4) Cestujícím, kteří k výkonu výdělečné činnosti překračují státní hranice zpravidla každý pracovní den, přizná celní úřad osvobození od dovozního cla na zboží, jehož úhrnná celní hodnota nepřesahuje 300 Kč.

Díl dvanáctý

Zboží pro vzdělávací, vědecké a kulturní účely a vědecké nástroje a přístroje

§ 53

Zboží pro vzdělávací, vědecké a kulturní účely uvedené v příloze 1 k této vyhlášce je osvobozeno od dovozního cla, bez ohledu na osobu příjemce a užití tohoto zboží.

§ 54

(1) Zboží pro vzdělávací, vědecké a kulturní účely uvedené v příloze 2 k této vyhlášce je osvobozeno od dovozního cla, jestliže je určeno pro

a) veřejná a soukromá vzdělávací, vědecká nebo kulturní zařízení, nebo

b) právnické osoby (včetně rozhlasových a televizních stanic) schválené příslušným orgánem.

(2) Sběratelské a umělecké předměty, které nejsou dováženy za účelem dosažení zisku, určené pro vzdělávací, vědecké nebo kulturní účely dovážené pro muzea, galerie a jiná obdobná zařízení schválená příslušným orgánem jsou osvobozeny od dovozního cla.

§ 55

(1) Vědecké nástroje a přístroje jiné, než na které se vztahuje ustanovení § 54 odst. 1, které nejsou dováženy za účelem dosažení zisku, jsou za podmínek uvedených v § 56 až 61 osvobozeny od dovozního cla.

(2) Osvobození uvedené v odstavci 1 přizná celní úřad pouze na vědecké nástroje a přístroje, které jsou určeny pro

a) veřejná zařízení a jejich organizační složky, jejichž hlavní činností je vzdělávání nebo vědecký výzkum, nebo

b) soukromá zařízení, schválená příslušným orgánem, jejichž hlavní činností je vzdělávání nebo vědecký výzkum.

§ 56

Osvobození od dovozního cla přizná celní úřad rovněž na

a) náhradní díly, části a zvláštní příslušenství vědeckých nástrojů a přístrojů dovážené současně s těmito nástroji a přístroji, nebo jsou-li dováženy později, je-li možno zjistit, že jsou určeny pro nástroje a přístroje, které

1. byly propuštěny do volného oběhu s osvobozením od dovozního cla a v době, kdy je uplatňován nárok na osvobození náhradních dílů, částí nebo zvláštního příslušenství vědeckých nástrojů a přístrojů od dovozního cla, jsou tyto nástroje a přístroje vědecké povahy, nebo

2. by mohly být osvobozeny od dovozního cla v okamžiku, kdy je uplatňován nárok na osvobození náhradních dílů, částí nebo zvláštního příslušenství od dovozního cla,

b) nářadí používané k údržbě, kontrole, kalibraci nebo opravě vědeckých nástrojů a přístrojů, jestliže toto nářadí je dováženo současně s nástroji nebo přístroji, nebo je-li dováženo později, je možno zjistit, že je určeno pro nástroje nebo přístroje, které byly propuštěny do volného oběhu s osvobozením od dovozního cla a v době, kdy je uplatňován nárok na osvobození nářadí od dovozního cla, jsou ještě vědecké povahy, anebo které by mohly být osvobozeny od dovozního cla v okamžiku, kdy je uplatňován nárok na osvobození nářadí od dovozního cla.

§ 57

(1) Osvobození vědeckých nástrojů a přístrojů a nářadí používané k jejich údržbě, kontrole, kalibraci nebo opravě přizná celní úřad pouze tehdy, jestliže vědecké nástroje a přístroje se stejnou vědeckou hodnotou, jakou mají nástroje a přístroje a nářadí používané k jejich údržbě, kontrole, kalibraci nebo opravě, na které je uplatňován nárok na osvobození od dovozního cla, nejsou v současnosti v tuzemsku vyráběny.

(2) Skutečnost, že nástroje a přístroje srovnatelné vědecké hodnoty a nářadí používané k jejich údržbě, kontrole, kalibraci nebo opravě nejsou v současnosti v tuzemsku vyráběny, osvědčuje deklarant čestným prohlášením.

§ 58

Pro účely osvobození podle § 55 až 57 se rozumí

a) vědeckým nástrojem nebo přístrojem každý nástroj nebo přístroj, který vzhledem k jeho technickým parametrům a výsledkům, kterých dosahuje, je výlučně nebo hlavně způsobilý k vědecké činnosti,

b) srovnatelnou vědeckou hodnotou vědecká hodnota vyplývající ze srovnání podstatných technických parametrů nástroje nebo přístroje, u kterého je uplatňován nárok na osvobození od dovozního cla s vlastnostmi odpovídajícího nástroje nebo přístroje vyráběného v tuzemsku,

c) vědeckým nástrojem nebo přístrojem, nebo nářadím uvedeným v § 56 písm. b) v současnosti vyráběným v tuzemsku vědecký nástroj nebo přístroj nebo nářadí, jehož dodací lhůta v době objednávky není, vzhledem k obchodním zvyklostem, podstatně vyšší než dodací lhůta nástroje, přístroje nebo nářadí, které má být dovezeno, anebo jestliže tato dodací lhůta není o tolik vyšší, aby tím bylo zamýšlené určení nebo použití nástroje, přístroje nebo nářadí podstatně dotčeno,

d) zvláštním příslušenstvím předměty, které byly speciálně vyrobeny ke společnému užívání s určitým nástrojem nebo přístrojem s cílem zlepšit jeho výkon nebo možnosti užívání.

§ 59

Podmínky uvedené v § 56 písm. b) a § 57 odst. 1 se nevztahují na osvobození vědeckých nástrojů a přístrojů nebo nářadí, které darovala zahraniční osoba osobám uvedeným v § 55 odst. 2.

§ 60

(1) Deklarant, který ve lhůtě 12 měsíců ode dne přijetí celního prohlášení na propuštění do volného oběhu hodlá zboží uvedené v § 54 a vědecké nástroje a přístroje, které byly osvobozeny od dovozního cla, půjčit, zastavit, pronajmout nebo postoupit za úplatu nebo bezúplatně, je povinen o tom informovat příslušný celní úřad.

(2) Jestliže je předmětné zboží zapůjčeno, pronajato nebo postoupeno osobě, které je možno přiznat osvobození od dovozního cla podle § 54 a § 55 odst. 2, zůstává přiznané osvobození zachováno i pro tuto osobu, užívá-li předmětné zboží, nástroj nebo přístroj k účelům opravňujícím k přiznání osvobození. V ostatních případech zapůjčení, pronájmu nebo postoupení předmětného zboží vyměří a vybere celní úřad z tohoto zboží clo podle sazeb platných v okamžiku zapůjčení, pronájmu nebo postoupení, z celní hodnoty uznané nebo přijaté v tomto okamžiku celními orgány.

§ 61

(1) Osoby uvedené v § 54 a 55, které již nesplňují podmínky stanovené pro přiznání osvobození nebo které zamýšlejí užívat zboží, na které bylo při propuštění do volného oběhu přiznáno osvobození, k jiným než stanoveným účelům, musí o této skutečnosti informovat příslušný celní úřad.

(2) Ze zboží, které je ve vlastnictví osob, které přestaly splňovat podmínky stanovené pro přiznání osvobození, vyměří a vybere celní úřad clo podle sazeb platných v okamžiku, kdy tyto osoby přestaly plnit stanovené podmínky, z celní hodnoty uznané nebo přijaté v tomto okamžiku celními orgány.

(3) Ze zboží, které bylo při propuštění do volného oběhu osvobozeno od dovozního cla, užívaného příslušnou osobou k jinému účelu, vyměří a vybere celní úřad clo podle sazeb platných v okamžiku, kdy zboží začalo být užíváno k jiným účelům, z celní hodnoty uznané nebo přijaté v tomto okamžiku celními orgány.

§ 62

Na zboží uvedené v § 56 se ustanovení § 59 až 61 použijí přiměřeně.

Díl třináctý

Laboratorní zvířata a biologické nebo chemické látky určené k výzkumu

§ 63

(1) Osvobození od dovozního cla přizná celní úřad na

a) zvířata speciálně připravená pro laboratorní účely,

b) biologické a chemické látky uvedené v příloze 3 k této vyhlášce, dovážené výhradně k neobchodním účelům.

(2) Osvobození od dovozního cla uvedené v odstavci 1 se vztahuje pouze na zvířata a biologické nebo chemické látky určené pro

a) veřejná zařízení a jejich organizační složky zabývající se hlavně vzděláváním nebo vědeckým výzkumem, nebo

b) soukromá zařízení, schválená příslušným orgánem, zabývající se hlavně vzděláváním nebo vědeckým výzkumem.

(3) V příloze uvedené v odstavci 1 písm. b) mohou být uvedeny pouze biologické a chemické látky, které se v tuzemsku nevyrábějí a které jsou vzhledem k jejich zvláštnímu významu nebo stupni čistoty hlavně nebo výlučně způsobilé k vědeckému výzkumu.

Díl čtrnáctý

Léčebné látky lidského původu a činidla k určování krevní skupiny a tkání

§ 64

(1) Osvobození od dovozního cla přizná celní úřad na

a) léčebné látky lidského původu,

b) činidla na určování krevní skupiny,

c) činidla na určování tkání.

(2) Pro účely odstavce 1 se rozumí

a) léčebnou látkou lidského původu lidská krev a její deriváty (úplná lidská krev, sušená krevní plasma, lidský albumin a stálé roztoky lidských plasmatických proteinů, lidský imunoglobulin a lidský fibrinogen),

b) činidlem na určování krevní skupiny jakékoliv činidlo lidského, zvířecího, rostlinného nebo jiného původu, určené k určování krevní skupiny a neslučitelnosti krevní skupiny,

c) činidlem na určování tkání jakékoliv činidlo lidského, zvířecího, rostlinného nebo jiného původu, určené k určování lidských tkání.

§ 65

Osvobození od dovozního cla uvedené v § 64 se vztahuje pouze na výrobky, které jsou

a) určeny právnickým osobám schváleným příslušným orgánem, aby je užívaly výlučně k lékařským nebo vědeckým účelům s vyloučením jakéhokoliv obchodního účelu,

b) doprovázeny osvědčením o jejich totožnosti, vydaným příslušným zahraničním orgánem,

c) dovezené ve speciálních nádobách opatřených zvláštním identifikačním štítkem.

§ 66

Osvobození od dovozního cla se vztahuje rovněž na speciální nádoby potřebné k přepravě léčebných látek lidského původu, činidel na určování krevních skupin nebo tkání a na všechny pomocné látky a příslušenství potřebné k jejich užití.

Díl patnáctý

Nástroje a přístroje určené k lékařskému výzkumu, lékařské diagnostice nebo k léčbě

§ 67

(1) Nástroje a přístroje určené k lékařskému výzkumu, lékařské diagnostice nebo k léčbě darované zahraniční osobou nemocnicím, jiným zdravotnickým zařízením a ústavům sociální péče nebo osobám zabývajícím se lékařským výzkumem, nebo které jsou zakoupeny těmito nemocnicemi, jinými zdravotnickými zařízeními a ústavy sociální péče nebo osobami zabývajícími se lékařským výzkumem výhradně z fondu právnických osob s charitativním cílem nebo z dobrovolných příspěvků, jsou osvobozeny od dovozního cla, jestliže darování není spojeno s obchodním úmyslem dárce.

(2) Za podmínek stanovených v odstavci 1 jsou od dovozního cla osvobozeny rovněž

a) náhradní díly, části a zvláštní příslušenství nástrojů nebo přístrojů dovážené současně s těmito nástroji nebo přístroji, nebo jsou-li dováženy později, je-li možno zjistit, že jsou určeny pro nástroje a přístroje, které byly již dříve propuštěny do volného oběhu s osvobozením od dovozního cla,

b) nářadí používané k údržbě, kontrole, kalibraci nebo opravě těchto nástrojů a přístrojů dovážené současně s těmito nástroji nebo přístroji, nebo je-li dováženo později a je možno zjistit, že je určeno pro nástroje nebo přístroje, které byly propuštěny do volného oběhu s osvobozením od dovozního cla.

§ 68

Při uplatňování § 67, zejména pokud se týká nástrojů nebo přístrojů a osob, kterým se přiznává osvobození od dovozního cla, se ustanovení § 57, § 58 písm. c), § 60 a 61 použijí přiměřeně.

Díl šestnáctý

Referenční látky pro kontrolu kvality léčivých výrobků

§ 69

Od dovozního cla jsou osvobozeny zásilky obsahující referenční látky, schválené Světovou zdravotnickou organizací, určené ke kontrole jakosti látek používaných k výrobě léčivých výrobků, zasílané příjemcům schváleným příslušným orgánem.

Díl sedmnáctý

Farmaceutické výrobky používané při mezinárodních sportovních soutěžích

§ 70

Od dovozního cla jsou osvobozeny farmaceutické výrobky humánní nebo veterinární medicíny, určené pro osoby nebo zvířata účastnící se v tuzemsku mezinárodních sportovních soutěží, v množství a druhu potřebném k uspokojování jejich potřeb při jejich pobytu v tuzemsku.

Díl osmnáctý

Zboží k charitativním účelům

§ 71

(1) Za podmínek uvedených v § 73 a 74, pokud nevedou k zneužití postavení nebo většímu poškození konkurence, jsou od dovozního cla osvobozeny

a) základní potřeby dovážené právnickými osobami s charitativním cílem, aby byly bezplatně rozdány potřebným osobám,

b) zboží všeho druhu zasílané zdarma zahraničními osobami, bez jakéhokoliv obchodního úmyslu z jejich strany, právnickým osobám s charitativním cílem, aby je užívaly při příležitostných charitativních akcích,

c) kancelářské zařízení a kancelářské potřeby zasílané zdarma zahraniční osobou, bez jakéhokoliv obchodního úmyslu z jejich strany, právnickým osobám s charitativním cílem, aby je užívaly výhradně k zabezpečení jejich činnosti a k uskutečňování charitativních cílů, které sledují.

(2) Základními potřebami podle odstavce 1 písm. a) se rozumí zboží potřebné k uspokojení okamžitých potřeb osobami, které to potřebují, např. potraviny, léky, přikrývky a oblečení.

§ 72

Osvobození od dovozního cla se nevztahuje na

a) alkoholické výrobky,

b) tabák a tabákové výrobky,

c) kávu a čaj,

d) motorová vozidla, s výjimkou sanitních vozidel.

§ 73

Celní úřad přizná osvobození od dovozního cla pouze těm osobám, jejichž účetnictví umožňuje kontrolu příslušných operací a které skýtají potřebné záruky.

§ 74

(1) Osoba, která hodlá zboží uvedené v § 71, které bylo osvobozeno od dovozního cla, zapůjčit, pronajmout nebo postoupit za úplatu nebo bezplatně k jiným účelům než uvedeným v § 71 odst. 1 písm. a) a b), je povinna o tom informovat příslušný celní úřad.

(2) Jestliže je zboží zapůjčeno, pronajato nebo postoupeno osobě, které je možno přiznat osvobození od dovozního cla podle § 71 až 73, zůstává přiznané osvobození zachováno i pro tuto osobu, užívá-li tato osoba zboží k účelům opravňujícím k přiznání osvobození. V ostatních případech zapůjčení, pronájmu nebo postoupení předmětného zboží vyměří a vybere celní úřad z tohoto zboží clo podle sazeb platných v okamžiku zapůjčení, pronájmu nebo postoupení, z celní hodnoty uznané nebo přijaté v tomto okamžiku celními orgány.

§ 75

(1) Osoby uvedené v § 71, které již nesplňují podmínky stanovené pro přiznání osvobození nebo které zamýšlejí užívat zboží, na které bylo při propuštění do volného oběhu přiznáno osvobození, k jiným než stanoveným účelům, jsou povinny o této skutečnosti informovat příslušný celní úřad.

(2) Ze zboží, které zůstává ve vlastnictví osoby, která přestala splňovat podmínky stanovené pro přiznání osvobození, vyměří a vybere celní úřad clo podle sazeb platných v okamžiku, kdy tato organizace přestala splňovat stanovené podmínky, z celní hodnoty uznané nebo přijaté v tomto okamžiku celními orgány.

(3) Ze zboží, které bylo při propuštění do volného oběhu osvobozeno od dovozního cla, užívaného příslušnou osobou k jinému účelu než uvedenému v § 71, vyměří a vybere celní úřad clo podle sazeb platných v okamžiku, kdy zboží začalo být užíváno k jiným účelům, z celní hodnoty uznané nebo přijaté v tomto okamžiku celními orgány.

Díl devatenáctý

Zboží dovážené ve prospěch postižených osob

Oddíl první

Zboží určené pro slepce

§ 76

Od dovozního cla je osvobozeno zboží uvedené v příloze 4 k této vyhlášce, speciálně určené pro vzdělávání, vědecké nebo kulturní zvýšení životní úrovně slepců.

§ 77

(1) Od dovozního cla je osvobozeno zboží uvedené v příloze 5 k této vyhlášce, speciálně určené pro vzdělávání, vědecké nebo kulturní zvýšení životní úrovně slepců, jestliže je dováženo

a) pro vlastní potřebu slepců, nebo

b) právnickými osobami, jejichž hlavní činností je vzdělávání slepců nebo poskytování pomoci slepcům.

(2) Od dovozního cla jsou osvobozeny náhradní díly, části a zvláštní příslušenství zboží uvedeného v odstavci 1, nářadí používané k údržbě, kontrole, kalibraci nebo opravě tohoto zboží, dovážené současně se zbožím nebo dovážené později, je-li možno zjistit, že jsou určeny pro zboží, které bylo propuštěno do volného oběhu s osvobozením od dovozního cla, anebo které by mohlo být osvobozeno od dovozního cla v okamžiku, kdy je uplatňován nárok na osvobození příslušných náhradních dílů, částí, zvláštního příslušenství nebo nářadí od dovozního cla.

§ 78

(1) Má-li být zboží uvedené v § 76 a 77, které bylo propuštěno do volného oběhu s osvobozením od dovozního cla, zapůjčeno, pronajato nebo postoupeno za úplatu nebo bezúplatně, je deklarant povinen o tom informovat příslušný celní úřad.

(2) Jestliže je předmětné zboží zapůjčeno, pronajato nebo postoupeno osobě, které je možno přiznat osvobození od dovozního cla podle § 76 a 77, zůstává přiznané osvobození zachováno i pro tuto osobu, užívá-li předmětné zboží k účelům opravňujícím k přiznání osvobození. V ostatních případech zapůjčení, pronájmu nebo postoupení předmětného zboží vyměří a vybere celní úřad z tohoto zboží clo podle sazeb platných v okamžiku zapůjčení, pronájmu nebo postoupení z celní hodnoty uznané nebo přijaté v tomto okamžiku celními orgány.

§ 79

(1) Osoby uvedené v § 76 a 77, které již nesplňují podmínky stanovené pro přiznání osvobození nebo které zamýšlejí užívat zboží, na které bylo při propuštění do volného oběhu přiznáno osvobození, k jiným než stanoveným účelům, jsou povinny o této skutečnosti informovat příslušný celní úřad.

(2) Ze zboží, které je ve vlastnictví osob, které přestaly splňovat podmínky stanovené pro přiznání osvobození, vyměří a vybere celní úřad clo podle sazeb platných v okamžiku, kdy tyto osoby přestaly plnit stanovené podmínky, z celní hodnoty uznané nebo přijaté v tomto okamžiku celními orgány.

(3) Ze zboží, které bylo při propuštění do volného oběhu osvobozeno od dovozního cla, užívaného příslušnou osobou k jinému účelu, vyměří a vybere celní úřad clo podle sazeb platných v okamžiku, kdy zboží začalo být užíváno k jiným účelům, z celní hodnoty uznané nebo přijaté v tomto okamžiku celními orgány.

Oddíl druhý

Zboží určené jiným postiženým osobám než slepcům

§ 80

(1) Od dovozního cla je osvobozeno zboží speciálně určené pro vzdělávání, vědecké nebo kulturní zvýšení životní úrovně tělesně nebo mentálně postižených osob jiných než slepců, jestliže je dováženo

a) pro vlastní potřebu postižených osob, nebo

b) právnickými osobami, jejichž hlavní činností je vzdělávání postižených osob nebo poskytování pomoci těmto osobám.

§ 81

(1) Osvobození od dovozního cla zboží uvedeného v § 80 přizná celní úřad pouze tehdy, jestliže srovnatelné zboží není v současnosti v tuzemsku vyráběno nebo jestliže dovážené zboží nezpůsobí újmu tuzemské výrobě srovnatelného zboží. Skutečnost, že srovnatelné zboží není v současnosti v tuzemsku vyráběno nebo že dovážené zboží nezpůsobí újmu tuzemské výrobě srovnatelného zboží, osvědčuje deklarant čestným prohlášením.

(2) Od dovozního cla jsou osvobozeny náhradní díly, části a zvláštní příslušenství zboží uvedeného v odstavci 1, nářadí používané k údržbě, kontrole, kalibraci nebo opravě tohoto zboží, dovážené současně se zbožím nebo dovážené později, je-li možno zjistit, že jsou určeny pro zboží, které bylo propuštěno do volného oběhu s osvobozením od dovozního cla anebo které by mohlo být osvobozeno od dovozního cla v okamžiku, kdy je uplatňován nárok na osvobození příslušných náhradních dílů, částí, zvláštního příslušenství nebo nářadí od dovozního cla.

(3) Pro účely odstavce 1 se rozumí

a) srovnatelným zbožím zboží vyráběné v tuzemsku, které má podstatné technické parametry stejné jako zboží, u kterého je uplatňován nárok na osvobození od dovozního cla a které může být používáno ke stejným účelům nebo může poskytovat srovnatelné služby jako dovážené zboží,

b) zbožím v současnosti v tuzemsku vyráběné zboží, jehož dodací lhůta v době objednávky není, vzhledem k obchodním zvyklostem, podstatně vyšší než dodací lhůta zboží, které má být dovezeno, anebo jestliže tato dodací lhůta není o tolik vyšší, aby tím bylo zamýšlené určení nebo použití zboží podstatně dotčeno.

§ 82

Podmínky uvedené v § 81 se neuplatňují, jestliže je toto zboží zahraničními osobami postiženým osobám nebo právnickým osobám uvedeným v § 80 odst. 1 písm. b) darováno.

§ 83

(1) Deklarant, který hodlá zboží uvedené v § 80, které bylo propuštěno do volného oběhu s osvobozením od dovozního cla, zapůjčit, pronajmout nebo postoupit za úplatu nebo bez úplaty, je povinen o tom informovat příslušný celní úřad.

(2) Jestliže je předmětné zboží zapůjčeno, pronajato nebo postoupeno osobě, které je možno přiznat osvobození od dovozního cla podle § 80, zůstává přiznané osvobození zachováno i pro tuto osobu, užívá-li předmětné zboží k účelům opravňujícím k přiznání osvobození. V ostatních případech zapůjčení, pronájmu nebo postoupení předmětného zboží vyměří a vybere celní úřad z tohoto zboží clo podle sazeb platných v okamžiku zapůjčení, pronájmu nebo postoupení z celní hodnoty uznané nebo přijaté v tomto okamžiku celními orgány.

§ 84

(1) Osoby uvedené v § 80, které již nesplňují podmínky stanovené pro přiznání osvobození nebo které zamýšlejí užívat zboží, na které bylo při propuštění do volného oběhu přiznáno osvobození, k jiným než stanoveným účelům, jsou povinny o této skutečnosti informovat příslušný celní úřad.

(2) Ze zboží, které je ve vlastnictví osob, které přestaly splňovat podmínky stanovené pro přiznání osvobození, vyměří a vybere celní úřad clo podle sazeb platných v okamžiku, kdy tyto osoby přestaly plnit stanovené podmínky, z celní hodnoty uznané nebo přijaté v tomto okamžiku celními orgány.

(3) Ze zboží, které bylo při propuštění do volného oběhu osvobozeno od dovozního cla, užívaného příslušnou osobou k jinému účelu vyměří a vybere celní úřad clo podle sazeb platných v okamžiku, kdy zboží začalo být užíváno k jiným účelům, z celní hodnoty uznané nebo přijaté v tomto okamžiku celními orgány.

Oddíl třetí

Zboží dovážené ve prospěch obětí katastrof

§ 85

(1) Za podmínek uvedených v § 86 až 91 je osvobozeno od dovozního cla zboží dovážené státními organizacemi nebo právnickými osobami s charitativním cílem, které má být

a) rozděleno zdarma obětem katastrofy, která postihla území České republiky, nebo

b) dáno zdarma k dispozici obětem katastrofy s tím, že nadále zůstává ve vlastnictví příslušné osoby.

(2) Zboží dovážené do volného oběhu záchrannými jednotkami, které je určeno k užití po dobu záchranných prací, je osvobozeno od dovozního cla za stejných podmínek jako zboží uvedené v odstavci 1.

§ 86

Osvobození od dovozního cla se nevztahuje na materiál a zařízení určené k rekonstrukci postiženého území.

§ 87

Osvobození od dovozního cla se přiznává v rozsahu a za podmínek stanovených v rozhodnutí ministerstva financí.

§ 88

Celní úřad přizná osvobození od dovozního cla pouze těm osobám, jejichž účetnictví umožňuje kontrolu příslušných operací a které skýtají potřebné záruky.

§ 89

(1) Osoba, která hodlá zboží uvedené v § 85 odst. 1, které bylo osvobozeno od dovozního cla, zapůjčit, pronajmout nebo postoupit za úplatu nebo bezplatně k jiným účelům než uvedeným v § 85, je povinna o tom informovat příslušný celní úřad.

(2) Jestliže je zboží zapůjčeno, pronajato nebo postoupeno osobě, které je možno přiznat osvobození od dovozního cla podle § 85, zůstává přiznané osvobození zachováno i pro tuto osobu, užívá-li tato osoba zboží k účelům opravňujícím k přiznání osvobození. V ostatních případech zapůjčení, pronájmu nebo postoupení předmětného zboží vyměří a vybere celní úřad z tohoto vybavení clo podle sazeb platných v okamžiku zapůjčení, pronájmu nebo postoupení z celní hodnoty uznané nebo přijaté v tomto okamžiku celními orgány.

§ 90

(1) Osoba, která hodlá zboží uvedené v § 85 odst. 1 písm. b) poté, kdy ho přestanou užívat oběti katastrofy, zapůjčit, pronajmout nebo postoupit za úplatu nebo bezplatně, je povinna o tom informovat příslušný celní úřad.

(2) Jestliže toto zboží je zapůjčeno, pronajato nebo postoupeno osobě, které je možno přiznat osvobození od dovozního cla podle § 85, případně podle § 71 odst. 1 písm. a), zůstává přiznané osvobození zachováno i pro tuto osobu, užívá-li tato osoba zboží k účelům opravňujícím k přiznání osvobození. V ostatních případech zapůjčení, pronájmu nebo postoupení předmětného zboží vyměří a vybere celní úřad z tohoto vybavení clo podle sazeb platných v okamžiku zapůjčení, pronájmu nebo postoupení z celní hodnoty uznané nebo přijaté v tomto okamžiku celními orgány.

§ 91

(1) Osoby uvedené v § 85, které již nesplňují podmínky stanovené pro přiznání osvobození nebo které zamýšlejí užívat zboží, na které bylo při propuštění do volného oběhu přiznáno osvobození, k jiným než stanoveným účelům, jsou povinny o této skutečnosti informovat příslušný celní úřad.

(2) Ze zboží, které zůstává ve vlastnictví osoby, která přestala splňovat podmínky stanovené pro přiznání osvobození, vyměří a vybere celní úřad clo podle sazeb platných v okamžiku, kdy tato organizace přestala splňovat stanovené podmínky, z celní hodnoty uznané nebo přijaté v tomto okamžiku celními orgány.

(3) Ze zboží, které bylo při propuštění do volného oběhu osvobozeno od dovozního cla, užívaného příslušnou osobou k jinému účelu než uvedenému v § 85 vyměří a vybere celní úřad clo podle sazeb platných v okamžiku, kdy zboží začalo být užíváno k jiným účelům, z celní hodnoty uznané nebo přijaté v tomto okamžiku celními orgány.

Díl dvacátý

Čestná vyznamenání a odměny

§ 92

Bude-li udělení nebo darování doloženo osvědčením příslušného orgánu a za podmínky, že se nejedná o akce obchodního charakteru, jsou od dovozního cla osvobozeny

a) vyznamenání udělená vládami cizích států českým osobám,

b) poháry, medaile a podobné předměty symbolické povahy, které byly českým osobám uděleny v zahraničí jako pocta za jejich aktivitu v oblasti vědy, umění, sportu, veřejných služeb nebo jako uznání za zásluhy u příležitosti zvláštních akcí a které jsou do tuzemska dováženy těmito osobami,

c) poháry, medaile a podobné předměty symbolické povahy, které darovaly zahraniční úřady nebo osoby a určené v tuzemsku ke stejným účelům, jaké jsou uvedeny v písmenu b),

d) ceny, trofeje a suvenýry symbolické povahy a nízké hodnoty, určené k tomu, aby byly rozdávány zdarma zahraničním osobám při příležitosti obchodních konferencí nebo podobných akcí a svojí povahou, jednotkovou hodnotou nebo jinou vlastností nepředstavují žádný obchodní úmysl.

Díl dvacátý první

Dary věnované v rámci mezinárodních vztahů

§ 93

Za podmínek uvedených v § 94 a 95, bez dotčení § 50 až 52, je od dovozního cla osvobozeno zboží

a) dovezené do tuzemska osobami, které vykonaly v zahraničí oficiální návštěvu a které ho při této příležitosti obdržely darem od hostitelských úřadů,

b) dovezené osobami, které přijíždějí do tuzemska na oficiální návštěvu a které ho při této příležitosti hodlají odevzdat hostitelským úřadům,

c) zasílané jako dary, vyjadřující projev přátelství nebo dobré vůle, zahraničními ústředními orgány státní správy, správními úřady nebo sdruženími provozujícími veřejně prospěšnou činnost tuzemským ústředním orgánům státní správy, správním úřadům a sdružením provozujícím veřejně prospěšnou činnost,

d) s výjimkou osobních automobilů, zasílané a dovážené zahraničními osobami jako dary, vyjadřující projev přátelství nebo dobré vůle, určené na podporu ekologie, kultury, sociální péče, sportu a tělovýchovy, vědy, vzdělávání a zdravotnictví, českým právnickým osobám,2a) které jsou k výše uvedeným činnostem zřízeny.

§ 94

Osvobození od dovozního cla se nevztahuje na alkoholické výrobky, tabák a tabákové výrobky.

§ 95

Osvobození od dovozního cla celní úřad přizná, jestliže

a) k darování zboží dochází příležitostně,

b) zboží svojí povahou, hodnotou nebo množstvím nesvědčí o obchodním úmyslu,

c) zboží nebude použito k obchodním účelům.

Díl dvacátý druhý

Zboží určené pro představitele států

§ 96

Od dovozního cla jsou osvobozeny

a) dary představitelům České republiky,

b) zboží určené ke spotřebě nebo užívání představiteli cizích států nebo jejich oficiálními zástupci během oficiální návštěvy v tuzemsku. Toto osvobození může být podmíněno reciprocitou.

Díl dvacátý třetí

Zboží dovážené pro účely obchodní činnosti

Oddíl první

Vzorky nepatrné hodnoty

§ 97

(1) Od dovozního cla jsou osvobozeny obchodní vzorky nepatrné hodnoty, které mohou sloužit pouze k získání objednávky zboží, které představují a které má být dovezeno do tuzemska; ustanovení § 101 odst. 1 písm. a) tím nejsou dotčena.

(2) Celní úřad může požadovat, aby vzorky, které mají být osvobozeny od dovozního cla podle odstavce 1, byly učiněny neupotřebitelnými k užívání jako toto zboží, a to zjevným a nesmazatelným označkováním, roztržením, proděrováním apod., aniž by však tato změna měla za následek, že by ztratily povahu vzorků.

(3) Obchodním vzorkem nepatrné hodnoty se rozumí

a) suroviny a výrobky takových rozměrů nebo množství, použitelných pouze k předvádění,

b) předměty z obecných materiálů, upevněné na kartonových podložkách nebo předkládané jako vzorky podle obchodních zvyklostí s podmínkou, že se předkládá pouze jeden kus od každé velikosti a od každého druhu,

c) suroviny a výrobky, včetně předmětů z nich, které byly učiněny neupotřebitelnými k jiným účelům než předvádění, a to roztržením, děrováním, přiložením nezahladitelných značek nebo jakýmkoli jiným účinným způsobem,

d) výrobky, které nemohou být upraveny jako obchodní vzorky s nepatrnou hodnotou podle ustanovení písmen a) až c) a které sestávají

1. z nespotřebitelného zboží, jehož jednotková hodnota nepřesahuje částku 150 Kč, jakož i složené buď zcela, nebo částečně ze vzorků stejného druhu nebo kvality,

2. ze spotřebitelného zboží, jehož jednotková hodnota nepřesahuje částku 150 Kč, jakož i složené buď zcela, nebo částečně ze vzorků stejného druhu nebo kvality tak, aby množství a způsob předvedení těchto vzorků vylučoval možnost obchodování.

Oddíl druhý

Tiskoviny a reklamní materiál

§ 98

Za podmínek uvedených v § 99 jsou od dovozního cla osvobozeny reklamní tiskoviny jako katalogy, ceníky, návody na použití nebo obchodní prospekty týkající se

a) zboží prodávaného nebo pronajímaného zahraniční osobou, nebo

b) služeb nabízených zahraniční osobou v oboru dopravy, obchodního pojištění nebo bankovnictví.

§ 99

Osvobození od dovozního cla uvedené v § 98 celní úřad přizná pouze na reklamní tiskoviny, které splňují tyto podmínky

a) na tiskovině je zřetelně uvedeno jméno zahraničního podniku, který zboží vyrábí, prodává nebo pronajímá nebo který nabízí služby uvedené v tiskovině,

b) každá zásilka

1. sestává jen z jednoho druhu dokumentu, nebo

2. obsahuje jen jeden výtisk od každého dokumentu, sestává-li z více dokumentů, nebo

3. obsahuje více výtisků jednoho dokumentu a její hrubá hmotnost nepřesahuje 1 kg,

c) tiskoviny nejsou předmětem sdružených zásilek odesílaných jedním odesílatelem jednomu příjemci.

§ 100

Od dovozního cla jsou osvobozeny reklamní předměty bez vlastní obchodní hodnoty, které zasílají dodavatelé zdarma svým zákazníkům a které kromě jejich reklamní funkce nejsou použitelné k jinému účelu.

Oddíl třetí

Výrobky užívané nebo spotřebované v průběhu výstavy nebo podobné akce

§ 101

(1) Od dovozního cla jsou osvobozeny

a) malé vzorky představující vystavené zahraniční zboží včetně vzorků potravin a nápojů, které byly dovezeny ve formě vzorků nebo vyrobených z převážné části z dovezeného materiálu při výstavě nebo podobné akci, za předpokladu, že

1. se jedná o zahraniční zboží poskytnuté zdarma, které slouží výlučně k bezplatnému rozdávání návštěvníkům, k použití a spotřebě osobami, kterým jsou rozdávány při výstavě nebo podobné akci,

2. toto zboží lze označit za propagační vzorky jednotlivě malých hodnot,

3. nejsou použitelné pro obchodní účely a jsou případně baleny v podstatně menším množství, než je nejmenší balení v prodeji,

4. vzorky potravin a nápojů, které nejsou rozdávány v balení uvedeném v bodě 3., jsou spotřebovány při vystavování.

Celková hodnota a množství vzorků jsou podle posouzení celního úřadu úměrné povaze výstavy nebo podobné akce, počtu návštěvníků a rozsahu účasti vystavovatele na výstavě nebo podobné akci,

b) zboží dovezené pouze k předvádění nebo k účelům předvádění vystaveného zahraničního stroje nebo přístroje, které je spotřebováno nebo zničeno v průběhu předvádění, jestliže celková hodnota a množství takového zboží jsou úměrné povaze vystavování, počtu návštěvníků a rozsahu účasti vystavovatele při vystavování,

c) zboží nízké hodnoty používané při vystavování k zařízení a výzdobě dočasných stánků zahraničního vystavovatele (nákresy, nátěry, tapety apod.), zničené při jeho použití,

d) tiskoviny, katalogy, prospekty, ceníky, plakáty, kalendáře (ilustrované nebo neilustrované) a nezarámované fotografie, které jsou reklamním materiálem zahraničního zboží, jestliže

1. se jedná o zahraniční výrobky poskytované zdarma, které jsou rozdávány výlučně zdarma návštěvníkům výstavy nebo podobné akce,

2. celková hodnota a množství takového zboží jsou úměrné povaze výstavy nebo podobné akce, počtu návštěvníků a rozsahu účasti vystavovatele,

e) spisy, archivní materiál, tiskopisy a jiné doklady, určené k použití v průběhu nebo při příležitosti mezinárodních zasedání, konferencí nebo kongresů.

(2) Výstavou nebo podobnou akcí podle odstavce 1 se rozumí

a) obchodní, průmyslové, zemědělské nebo živnostenské výstavy, veletrhy nebo jiné podobné přehlídky,

b) výstavy nebo zasedání pořádané hlavně pro dobročinné účely,

c) výstavy nebo zasedání pořádané hlavně k podpoře všeho druhu vědění, umění, živností, sportu nebo vědecké, výchovné nebo kulturní činnosti a přátelství mezi národy nebo k podnícení náboženského poznání nebo bohoslužeb,

d) zasedání představitelů mezinárodních organizací nebo mezinárodních skupin organizací,

e) reprezentační zasedání úřední nebo pamětní povahy, mimo výstav pořádaných pro soukromé účely v prodejnách nebo obchodních prostorech s úmyslem prodeje zahraničního zboží.

§ 102

Osvobození od dovozního cla se nevztahuje na

a) alkoholické výrobky,

b) tabák a tabákové výrobky,

c) pohonné hmoty a paliva.

Oddíl čtvrtý

Zboží dovážené ke zkouškám, analýzám nebo k pokusům

§ 103

Za podmínek uvedených v § 104 až 109 je od dovozního cla osvobozeno zboží určené ke zkouškám, analýzám nebo k pokusům, které slouží k určení jeho složení, kvality nebo jiných technických parametrů, k informativním účelům nebo pro účely obchodního nebo průmyslového výzkumu.

§ 104

Zboží uvedené v § 103 je osvobozeno od dovozního cla pod podmínkou, že je v průběhu zkoušky, analýzy nebo pokusu zcela spotřebováno nebo zničeno; ustanovení § 107 tím nejsou dotčena.

§ 105

Osvobození od dovozního cla se nevztahuje na zboží určené ke zkouškám, analýzám nebo pokusům, které představují jiné operace, než jsou uvedeny v § 103, zaměřené na podporu prodeje.

§ 106

Osvobození od dovozního cla přizná celní úřad pouze na takové množství zboží, které je nezbytně nutné k účelu, ke kterému je dováženo. Toto množství stanoví v každém jednotlivém případě příslušný celní úřad s ohledem na účel dovozu.

§ 107

(1) Od dovozního cla je osvobozeno rovněž zboží, které nebylo během zkoušky, analýzy nebo pokusu zcela spotřebováno nebo zničeno, jestliže zbývající výrobky jsou

a) se souhlasem celního úřadu a pod jeho dohledem zcela zničeny nebo v důsledku zkoušky, analýzy nebo pokusu pozbyly obchodní hodnoty, nebo

b) přenechány ve prospěch státu, nebo

c) vyvezeny zpět do zahraničí.

(2) Zbývajícími výrobky se rozumí výrobky, které jsou výsledkem zkoušky, analýzy nebo pokusu anebo zboží, které nebylo použito.

§ 108

V jiných případech, než uvedených v § 107 odst. 1, vyměří a vybere celní úřad ze zbývajících výrobků clo podle sazeb platných v okamžiku, kdy tyto zkoušky, analýzy nebo pokusy skončily, podle druhu zboží a z celní hodnoty zjištěné nebo uznané k tomuto okamžiku celními orgány. Deklarant však může se souhlasem celního úřadu a pod jeho dohledem předmětné výrobky zničit; v tomto případě celní úřad vyměří a vybere z těchto zbytků nebo odpadu clo podle stavu a předpisů platných v okamžiku vzniku zbytků nebo odpadu.

§ 109

Celní úřad stanoví lhůtu, ve které musí být zkoušky, analýzy nebo pokusy provedeny a ve které musí být splněny všechny úřední formality potřebné pro použití zboží ke stanoveným účelům.

Díl dvacátý čtvrtý

§ 110

Zásilky určené osobám příslušným ve věcech ochrany autorských práv nebo průmyslového nebo obchodního vlastnictví

Od dovozního cla jsou osvobozeny ochranné známky, vzory nebo nákresy a podpůrné listiny k nim, dále žádosti o patentování vynálezů nebo podobné listiny, adresované osobám příslušným ve věcech ochrany autorských práv nebo ochrany průmyslového nebo obchodního vlastnictví.

Díl dvacátý pátý

Turistický propagační materiál

§ 111

Od dovozního cla jsou osvobozeny

a) dokumenty (prospekty, brožury, knihy, časopisy, průvodce, zarámované nebo nezarámované plakáty, nezarámované fotografie a fotografické zvětšeniny, ilustrované nebo neilustrované zeměpisné mapy, transparenty, ilustrované kalendáře), určené k bezplatnému rozdávání a které mají vzbudit zájem veřejnosti o návštěvu zahraničního státu, zejména o účast na shromážděních a akcích s kulturním, turistickým, sportovním, náboženským nebo profesním zaměřením, pokud tyto dokumenty neobsahují více než 25 % soukromé obchodní reklamy a pokud je zřejmý jejich všeobecný propagační účel,

b) seznamy a ročenky zahraničních hotelů vydávané turistickými kancelářemi nebo s jejich souhlasem a jízdní řády dopravních služeb v zahraničí, jsou-li tyto dokumenty určeny k bezplatnému rozdávání a neobsahují-li více než 25 % soukromé obchodní reklamy,

c) technický materiál zasílaný pověřeným zástupcům nebo jmenovaným korespondentům, který není určen k rozdávání, tj. ročenky, telefonní seznamy, seznamy hotelů, katalogy veletrhů, vzorky řemeslných výrobků nepatrné hodnoty, dokumentace o muzeích, univerzitách, vřídlech nebo jiných podobných zařízeních.

Díl dvacátý šestý

Různé zboží a dokumenty

§ 112

Od dovozního cla jsou osvobozeny

a) dokumenty zasílané zdarma orgánům státní správy,

b) publikace cizích vlád a publikace mezinárodních organizací, které mají být bezplatně rozdávány,

c) hlasovací lístky pro volby pořádané zahraničními orgány,

d) zboží důležité pro trestní, soudní a podobné úřední řízení,

e) podpisové vzory a oběžníky týkající se podpisů, které jsou rozesílány v rámci běžné výměny informací mezi orgány veřejné správy a bankami,

f) úřední tiskopisy adresované České národní bance,

g) zprávy, přehledy o činnosti, výkazy, směnky, prospekty, formuláře žádostí a jiné dokumenty vystavené zahraničními společnostmi, které jsou určeny doručitelům nebo podpisovatelům cenných papírů vystavených těmito společnostmi,

h) nosiče informací (děrné štítky, zvukové záznamy, mikrofilmy apod.) používané k přenosu informací, které jsou poskytovány adresátovi bezplatně, jestliže osvobozením od dovozního cla nedojde k zneužití nebo k vážnému poškození konkurence,

i) kartotéky, archívy, formuláře a jiné dokumenty užívané při mezinárodních shromážděních, konferencích nebo kongresech a zprávy z těchto akcí,

j) plány, technické výkresy, projekty, popisy a jiné podobné doklady dovážené s úmyslem získání nebo plnění objednávek v zahraničí nebo k účasti na konkursech v tuzemsku,

k) dokumenty používané zahraničními osobami při zkouškách v tuzemsku,

l) formuláře používané na základě mezinárodních smluv jako úřední doklady v mezinárodním oběhu dopravních prostředků nebo zboží,

m) formuláře, nálepky, jízdenky a podobné dokumenty zasílané zahraničními dopravními nebo hotelovými společnostmi cestovním kancelářím v tuzemsku,

n) formuláře a jízdenky, konosamenty, nákladní listy a jiné obchodní nebo úřední dokumenty společností poskytujících tyto služby,

o) úřední tiskopisy cizích států nebo mezinárodních úřadů a tiskopisy odpovídající mezinárodním normám zasílané k distribuci zahraničními společnostmi obdobným společnostem v tuzemsku,

p) fotografie, diapozitivy a štočky pro tiskové fotografie, s titulky i bez titulků, zasílané tiskovým agenturám nebo vydavatelům novin a časopisů,

q) kolky a podobné známky osvědčující zaplacení poplatků v zahraničí.

Díl dvacátý sedmý

Materiál k upevnění a ochraně zboží při dopravě

§ 113

Od dovozního cla je osvobozen různý materiál, např. provazy, lana, sláma, plachty, papír a lepenka, dřevo a umělá hmota, který je určen k upevnění a ochraně zboží, včetně tepelné ochrany, během dopravy ze zahraničí do tuzemska a který nemůže být opětovně použit.

Díl dvacátý osmý

Stelivo, píce a krmivo určené pro zvířata během jejich dopravy

§ 114

Od dovozního cla je osvobozena sláma, píce a krmivo různého druhu, které je umístěno v dopravních prostředcích používaných k přepravě zvířat ze zahraničí do tuzemska a které je určeno ke krmení těchto zvířat během cesty.

Díl dvacátý devátý

Pohonné hmoty a mazadla pro silniční motorová vozidla a speciální kontejnery

§ 115

(1) Za podmínek uvedených v § 116 až 118 jsou od dovozního cla osvobozeny

a) pohonné hmoty v běžných nádržích

1. silničních motorových vozidel,

2. speciálních kontejnerů,

vstupujících do tuzemska,

b) pohonné hmoty v přenosných nádržích osobních automobilů a motocyklů v množství nejvýše 10 litrů.

(2) Pro účely odstavce 1 se rozumí

a) běžnými nádržemi

1. nádrže výrobcem trvale zabudované na všech motorových vozidlech stejného typu jako předmětné vozidlo a jejichž trvalé zabudování umožňuje přímé použití pohonných hmot jak pro pohon vozidla, tak případnou činnost chladicího nebo jiného systému během dopravy. Za běžné nádrže jsou rovněž považovány plynové nádrže přizpůsobené pro motorová vozidla, které umožňují přímé použití plynu jako pohonné hmoty, a nádrže přizpůsobené na jiné systémy, jimiž může být vozidlo vybaveno,

2. nádrže výrobcem trvale zabudované na všech kontejnerech stejného typu jako předmětný kontejner a jejichž trvalé zabudování umožňuje přímé použití pohonných hmot pro činnost chladicího nebo jiného systému, jímž jsou speciální kontejnery vybaveny, během dopravy,

b) speciálním kontejnerem jakýkoliv kontejner vybavený speciálním zařízením pro chladicí, okysličovací, tepelně isolační nebo jiný systém.

§ 116

Od dovozního cla jsou osvobozeny pohonné hmoty v běžných nádržích silničních motorových vozidel jiných než osobní automobily a speciálních kontejnerů v množství nejvýše 200 litrů na vozidlo nebo na speciální kontejner a na cestu.

§ 117

(1) Pohonné hmoty, které byly osvobozeny od dovozního cla podle § 115 až 116, nesmějí být použity v jiném vozidle, než ve kterém byly dovezeny, ani nesmějí být z něho vyjmuty a skladovány, s výjimkou nutných oprav vozidla, ani nesmějí být přenechány jiné osobě, ať za úplatu nebo bezúplatně.

(2) Při nedodržení podmínek uvedených v odstavci 1 vyměří a vybere celní úřad clo podle sazeb platných v okamžiku nedodržení těchto podmínek, z celní hodnoty uznané nebo přijaté v tomto okamžiku celními orgány.

§ 118

Osvobození od dovozního cla uvedené v § 115 se uplatní rovněž na mazadla motorových vozidel v množství odpovídajícím obvyklé potřebě během cesty.

Díl třicátý

Materiál určený na výstavbu, údržbu nebo výzdobu památníků nebo hřbitovů válečných obětí

§ 119

Od dovozního cla je osvobozeno zboží jakéhokoliv druhu, dovážené právnickými osobami, které jsou k tomuto účelu schváleny příslušným orgánem, které je určeno k výstavbě, údržbě nebo výzdobě hřbitovů, hrobů a památníků válečných obětí z cizích států pohřbených v tuzemsku.

Díl třicátý první

Rakve, urny a pohřební ozdoby

§ 120

Od dovozního cla jsou osvobozeny

a) rakve s tělesnými pozůstatky a urny s popelem zesnulých osob, dále květiny, věnce a jiné ozdobné předměty, které je obvykle doprovází,

b) květiny, věnce a jiné ozdobné předměty dovážené zahraničními osobami, které se účastní pohřbu nebo přijíždějí, aby vyzdobily hroby ležící v tuzemsku, jestliže toto zboží svojí povahou nebo množstvím nesvědčí o obchodních úmyslech.

Díl třicátý druhý

Zboží k tisku tuzemských bankovek a ražbě tuzemských mincí

§ 121

Od dovozního cla je osvobozeno zboží pro státní tiskárnu cenin a státní mincovnu k zabezpečení tisku platných tuzemských bankovek a ražby platných tuzemských mincí.

Díl třicátý třetí

Náboženské předměty

§ 122

Od cla jsou osvobozeny náboženské předměty používané při výkonu bohoslužby, dovážené pro potřebu státem registrovaných církví, náboženských společností, řeholních řádů a kongregací.

HLAVA TŘETÍ

(k § 191 zákona)

ÚPLNÉ OSVOBOZENÍ ZBOŽÍ PROPUŠTĚNÉHO DO REŽIMU DOČASNÉHO POUŽITÍ OD DOVOZNÍHO CLA

Díl první

Zboží určené k vystavení, předvedení nebo používání na výstavách a podobných akcích

§ 123

(1) Celní úřad propustí do režimu dočasného použití na výstavách a podobných akcích s úplným osvobozením od dovozního cla

a) zboží určené k vystavení nebo k předvedení,

b) zboží určené pro používání ve spojení s vystavením zahraničních výrobků, včetně

1. zboží nezbytného pro předvádění zahraničních vystavených strojů nebo přístrojů,

2. stavebního a dekoračního materiálu včetně elektrického zařízení pro dočasné stánky zahraničních vystavovatelů,

3. reklamního a předváděcího materiálu, který je prokazatelně reklamním materiálem pro zahraniční vystavené zboží, např. zvukové a obrazové záznamy, filmy a diapozitivy, jakož i přístroje nezbytné k jejich použití,

c) zařízení, včetně překladatelského zařízení, přístrojů pro záznam a reprodukci zvuku a obrazu, jakož i filmů výchovného, vědeckého a kulturního charakteru, určeného k použití na mezinárodních zasedáních, konferencích a kongresech.

(2) Ustanovení odstavce 1 se použije pouze tehdy, jestliže

a) dovezené zboží lze ztotožnit při zpětném vývozu,

b) počet a množství dovezeného zboží jsou úměrné k účelu dovozu,

c) jsou splněny všechny podmínky, za kterých celní úřad propustil uvedené zboží do režimu dočasného použití.

(3) Výstavou nebo podobnou akcí podle odstavce 1 se rozumí akce uvedené v § 101 odst. 2.

§ 124

Zboží uvedené v § 123 odst. 1 propuštěné do režimu dočasného použití, pokud se na ně vztahují ustanovení tohoto dílu, nesmí být

a) za odměnu zapůjčeno, pronajato nebo použito, nebo

b) odvezeno z místa výstavy nebo podobné akce.

§ 125

(1) Lhůta pro zpětný vývoz zboží dovezeného na výstavu nebo podobnou akci se stanoví nejméně šest měsíců ode dne, kdy celní úřad propustil zboží do režimu dočasného použití, ne však více než jeden měsíc po skončení výstavy nebo podobné akce.

(2) Celní úřad povolí na žádost deklaranta, aby zboží uvedené v odstavci 1, které má být vystaveno nebo použito na jiné výstavě nebo podobné akci, zůstalo v jeho evidenci, budou-li splněny podmínky stanovené pro tento režim a bude-li zboží vyvezeno zpět ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy celní úřad propustil zboží do režimu dočasného použití; z důvodů hodných zřetele může celní úřad povolit, aby zboží bylo vyvezeno ve lhůtě delší.

§ 126

Celní řízení při dovozu a při zpětném vývozu zboží, které má být nebo bylo vystaveno nebo použito na výstavě nebo podobné akci, bude, pokud je to vhodné a možné, provedeno v místě výstavy nebo podobné akce.

Díl druhý

Zařízení k výkonu povolání

§ 127

Celní úřad propustí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla

a) zařízení k výkonu povolání,

b) náhradní díly dovážené pro opravu zařízení k výkonu povolání, nacházejícího se v režimu dočasného použití podle písmena a).

§ 128

Zařízením k výkonu povolání podle § 127 písm. a) se rozumí

a) zařízení pro tisk, rozhlasové nebo televizní vysílání, které potřebují zástupci tisku, rozhlasu nebo televize, přijíždějící do tuzemska, aby pořizovali reportáže, nahrávky nebo vysílání pořadů. Seznam těchto zařízení je uveden v příloze 6 k této vyhlášce,

b) kinematografická zařízení nezbytná pro osobu přijíždějící do tuzemska natočit film. Seznam těchto zařízení je uveden v příloze 7 k této vyhlášce,

c) jiná zařízení, než uvedená v písmenech a) a b) nezbytná pro výkon zaměstnání nebo povolání osoby přijíždějící do tuzemska, aby zde splnila určené úkoly. Vyloučeno je zařízení, které má být použito pro průmyslovou výrobu nebo úpravu zboží, nebo, s výjimkou ručního nářadí, pro využívání přírodních zdrojů, pro stavbu, opravu nebo údržbu budov, pro výkon zemních nebo podobných prací. Seznam těchto zařízení je uveden v příloze 8 k této vyhlášce,

d) pomocné přístroje pro zařízení uvedená v písmenech a), b) a c) a příslušenství k nim.

§ 129

(1) Ustanovení § 127 se vztahuje pouze na zařízení k výkonu povolání, které

a) náleží zahraniční osobě,

b) bylo dovezeno zahraniční osobou,

c) je používáno výlučně zahraniční osobou přijíždějící do tuzemska nebo je používáno pod jejím přímým dohledem.

(2) Ustanovení odstavce 1 písm. c) se nevztahuje na zařízení dovezená pro výrobu filmu, televizního nebo audiovizuálního programu podle koprodukční smlouvy, jejíž stranou je oprávněná česká osoba.

(3) Zařízení kinematografické, tiskové, pro rozhlasové nebo televizní vysílání nesmí být předmětem nájemní nebo podobné smlouvy, jejíž stranou je česká osoba, s tím, že tato podmínka neplatí v případě společných rozhlasových nebo televizních programů.

§ 130

Lhůta pro zpětný vývoz zařízení k výkonu povolání se stanoví nejméně 12 měsíců ode dne propuštění zboží do režimu dočasného použití. Lhůta pro zpětný vývoz vozidel se stanoví se zřetelem k účelu a předpokládané délce pobytu v tuzemsku.

§ 131

Úplné osvobození od dovozního cla se nevztahuje na vozidla uvedená v přílohách 6 až 8 k této vyhlášce, jestliže, byť jen příležitostně, převážejí osoby za úplatu nebo nakládají zboží v tuzemsku, aby bylo v tuzemsku vyloženo.

Díl třetí

Zboží dovážené v rámci obchodní operace

§ 132

(1) Zboží dovážené v rámci obchodní operace do režimu dočasného použití je úplně osvobozeno od dovozního cla za podmínek uvedených v § 133 až 136.

(2) Pro účely odstavce 1 se rozumí

a) zbožím dováženým v rámci obchodní operace obaly, kontejnery, palety, vzorky, reklamní filmy, jakož i zboží všeho druhu dovážené v rámci obchodní operace, s výjimkou případů, kdy dovoz zboží je samostatnou obchodní operací,

b) obalem všechny předměty a materiály používané nebo určené k použití ve stavu, v jakém jsou dovezeny, k balení, ochraně, uložení nebo oddělení zboží, s výjimkou takových materiálů jako sláma, papír, skleněná vlákna, hobliny atd., které jsou dovezeny volně ložené, vyjma kontejnery a palety uvedené v písmenech c) a d),

c) kontejnerem přepravní zařízení (přepravní skříně, snímatelná cisterna nebo jiné podobné zařízení)

1. mající zcela nebo zčásti uzavřený prostor určený k umístění zboží, a

2. trvalé povahy a dostatečně pevné, schopné opětovného použití, a

3. speciálně konstruované tak, aby byla usnadněna přeprava zboží jedním nebo více druhy dopravy bez změny nákladu, a

4. konstruované tak, aby s ním bylo možno snadno manipulovat, zejména při jeho překládce z jednoho druhu dopravy na jiný, a

5. konstruované tak, aby je bylo možno snadno nakládat a vykládat, a

6. mající vnitřní objem nejméně jeden krychlový metr.

Jsou-li příslušenství a nedílné součásti kontejneru, podle jeho typu, přepravovány spolu s kontejnerem, propustí je celní úřad za stejných podmínek jako kontejner.

Za kontejner se nepovažují vozidla, výstroj nebo náhradní díly vozidel, obaly nebo palety. Snímatelné karosérie se považují za kontejnery,

d) paletou zařízení, na jehož plošině může být narovnáno určité množství zboží tak, aby utvořilo nakládací jednotku pro jeho dopravu nebo manipulaci či k skládání pomocí mechanických přístrojů. Toto zařízení má bud dvě plošiny spojené nosnými příčkami nebo jednu plošinu spočívající na nožkách. Jeho celková výše je snížená na minimum vhodné k manipulaci vidlicí nakládacích vozíků a paletových vozíků; může nebo nemusí mít nástavku,

e) vzorkem předměty, které představují určitý druh již vyráběného zboží nebo modely zboží, jehož výroba se předpokládá, s výjimkou totožných předmětů dovezených toutéž osobou nebo poslaných témuž adresátu v množství, které ve svém celku již nepředstavuje vzorky podle normálních obchodních zvyklostí,

f) reklamním filmem obrazové záznamy s ozvučením nebo bez něho, reprodukující v zásadě povahu nebo funkci výrobků nebo zařízení daných do prodeje nebo pronajatých zahraniční osobou s tím, že jsou vhodné pro předvádění případným spotřebitelům, nikoliv však pro předvádění veřejnosti, a že jsou dovezeny v zásilce, obsahující ne více než jednu kopii každého filmu a která není částí větší zásilky filmů,

g) vnitřní přepravou přeprava zboží naloženého v tuzemsku, které je určeno k vyložení v tuzemsku.

§ 133

Celní úřad propustí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla

a) obaly, které jsou dováženy buď naplněné, aby byly vyvezeny prázdné nebo plné, anebo jsou dováženy prázdné, aby byly vyvezeny zpět plné,

b) kontejnery naložené nebo nenaložené zbožím, jakož i výstroj a vybavení kontejnerů dovážených do režimu dočasného použití, které je dováženo spolu s kontejnerem, aby bylo vyvezeno zpět odděleně nebo s jiným kontejnerem, anebo je dováženo odděleně, aby bylo vyvezeno zpět s kontejnerem,

c) náhradní díly dovážené pro opravu kontejnerů propuštěných do režimu dočasného použití podle písmena b),

d) palety,

e) vzorky,

f) reklamní filmy,

g) jiné zboží dovážené pro některý z účelů uvedených v příloze 9 k této vyhlášce v rámci obchodní operace, pokud sám jeho dovoz není obchodní operací.

§ 134

Ustanovením § 133 nejsou dotčena ustanovení celních předpisů,3) která upravují dovoz zboží přepravovaného v kontejnerech nebo obalech, anebo na paletách.

§ 135

(1) Ustanovení § 133 se použije pouze tehdy, jestliže

a) obaly budou vyvezeny zpět výlučně osobou, které byly propuštěny do režimu dočasného použití. Tyto obaly nemohou být, a to ani příležitostně, použity ve vnitřní přepravě,

b) kontejnery musí být označeny způsobem uvedeným v mezinárodní smlouvě.4) Ve vnitřní přepravě mohou být použity, jestliže

1. trasa kontejneru povede přímo do místa nebo do okolí místa, kde má být naloženo vyvážené zboží nebo odkud má být kontejner vyvezen zpět prázdný, nebo

2. kontejner bude použit ve vnitřní přepravě pouze jednou před jeho zpětným vývozem,

c) palety nebo úměrný počet palet téhož typu a téže hodnoty musí být vyvezeny zpět,

d) vzorky a reklamní filmy musejí náležet zahraniční osobě a musejí být dovezeny výlučně za účelem vystavení nebo předvedení v tuzemsku s cílem získání objednávek na zboží, které bude do tuzemska dovezeno. Nesmějí být zcizeny za úplatu nebo bezúplatně a mohou sloužit pouze pro účely předvádění,

e) zboží uvedené v § 132 a v příloze 9 k této vyhlášce nesmí být použito za náhradu.

(2) Celní úřad nepropustí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla kontejnery, palety a obaly, které jsou předmětem kupní, nájemní, pronájemní nebo obdobné smlouvy, uzavřené českou osobou.

§ 136

Lhůta pro zpětný vývoz zboží dovezeného v rámci obchodní operace se stanoví nejméně šest měsíců ode dne, kdy bylo zboží propuštěno do režimu dočasného použití.

Díl čtvrtý

Zboží dovážené v rámci výrobní operace

§ 137

Celní úřad propustí zboží dovážené v rámci výrobní operace do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla.

§ 138

(1) Zbožím dováženým v rámci výrobní operace podle § 137 se rozumí

a) matrice, štočky, formy, kresby, plány, modely, měřící, kontrolní a zkušební nástroje a jiné podobné předměty a speciální nářadí a nástroje, dovážené k použití při výrobě zboží,

b) náhradní výrobní prostředky.

(2) Náhradními výrobními prostředky podle odstavce 1 písm. b) se rozumí nástroje, přístroje a stroje dané dodavatelem nebo opravcem k dispozici zákazníkovi po dobu, po kterou čeká na dodání nebo opravu podobného zboží.

§ 139

Ustanovení § 137 se použije pouze tehdy, jestliže

a) zboží dovážené v rámci výrobní operace náleží zahraniční osobě a toto zboží je určeno pro českou osobu,

b) celá výroba nebo její část, která je výsledkem použití zboží dovezeného v rámci výrobní operace, je vyvezena do zahraničí,

c) dodávka výrobních prostředků je opožděna nebo tyto výrobní prostředky budou opraveny z podnětu dodavatele výrobních prostředků a náhradní výrobní prostředky budou dány dodavatelem výrobních prostředků předběžně a bezplatně k dispozici české osobě.

§ 140

(1) Lhůta pro zpětný vývoz zboží uvedeného v § 138 písm. a) se stanoví nejméně 12 měsíců ode dne, kdy bylo zboží propuštěno do režimu dočasného použití.

(2) Lhůta pro zpětný vývoz náhradních výrobních prostředků uvedených v § 138 písm. b) se stanoví nejméně šest měsíců ode dne, kdy bylo zboží propuštěno do režimu dočasného použití.

Díl pátý

Zboží dovážené pro výchovné, vědecké nebo kulturní účely

§ 141

Celní úřad propustí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla

a) zboží dovážené výlučně pro výchovné, vědecké nebo kulturní účely,

b) náhradní díly pro vědecký a pedagogický materiál, který je propuštěn do režimu dočasného použití, jakož i nářadí určené speciálně pro údržbu, kontrolu, měření nebo opravu tohoto materiálu.

§ 142

(1) Zbožím dováženým pro výchovné, vědecké nebo kulturní účely podle § 141 písm. a) se rozumí vědecký a pedagogický materiál, popř. jiné zboží dovážené v rámci výchovné, vědecké nebo kulturní činnosti.

(2) Vědeckým a pedagogickým materiálem podle odstavce 1 se rozumí modely, nástroje, přístroje, stroje a příslušenství k nim, používané k účelům vědeckého výzkumu, výuky nebo přípravy pro výkon povolání.

(3) Seznamy pedagogického materiálu a jiného zboží dováženého v rámci výchovné, vědecké nebo kulturní činnosti jsou uvedeny v přílohách 10 a 11 k této vyhlášce.

§ 143

Ustanovení § 141 se použije tehdy, jestliže zboží dovezené pro výchovné, vědecké nebo kulturní účely náleží zahraniční osobě a které bylo dovezeno oprávněnými osobami v množství úměrném účelu dovozu; toto zboží nesmí být použito k obchodním účelům.

§ 144

Lhůta pro zpětný vývoz zboží dovezeného pro výchovné, vědecké nebo kulturní účely je 12 měsíců ode dne, kdy bylo toto zboží propuštěno do režimu dočasného dovozu; celní úřad může z důvodů hodných zřetele tuto lhůtu prodloužit.

Díl šestý

Osobní svršky cestujících a zboží dovážené ke sportovním účelům

§ 145

Celní úřad propustí osobní svršky cestujících a zboží ke sportovním účelům do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla.

§ 146

(1) Osobními svršky cestujících podle § 145 se rozumí veškeré předměty, nové nebo použité, které cestující užívá během své cesty a které jsou přiměřené k účelu a délce cesty, s výjimkou veškerého zboží dováženého k obchodním účelům. Informativní seznam zboží, které je považováno za osobní svršky cestujících, je uveden v příloze 12 k této vyhlášce.

(2) Zbožím dováženým ke sportovním účelům podle § 145 se rozumí sportovní výrobky a jiné předměty určené pro potřebu cestujících při sportovních závodech nebo přehlídkách nebo pro trénink v tuzemsku. Informativní seznam zboží, které je považováno za zboží dovážené ke sportovním účelům, je uveden v příloze 13 k této vyhlášce.

§ 147

Ustanovení § 145 se použije tehdy, jestliže

a) osobní svršky cestujících jsou dováženy osobně cestujícím nebo v jeho zavazadlech (bez ohledu na to, zda ho doprovázejí nebo nikoliv),

b) zboží dovážené ke sportovním účelům náleží zahraniční osobě a je dováženo v přiměřeném množství vzhledem k účelu jeho použití.

§ 148

(1) Zpětný vývoz osobních svršků cestujícího musí být uskutečněn nejpozději v okamžiku, kdy osoba, která je do tuzemska dovezla, vystupuje do zahraničí.

(2) Lhůta pro zpětný vývoz zboží dovezeného ke sportovním účelům se stanoví nejméně 12 měsíců ode dne, kdy bylo toto zboží propuštěno do režimu dočasného použití.

Díl sedmý

Turistický propagační materiál

§ 149

Celní úřad propustí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla turistický propagační materiál uvedený v příloze 14 k této vyhlášce.

§ 150

Turistickým propagačním materiálem podle § 149 se rozumí zboží dovážené do tuzemska s cílem získat veřejnost, aby navštívila stát vývozce materiálu, zejména, aby se tam zúčastnila zasedání nebo kulturních, náboženských, turistických, sportovních nebo odborných akcí. Informativní seznam zboží, které je považováno za turistický propagační materiál, je uveden v příloze 14 k této vyhlášce.

§ 151

Ustanovení § 149 se použije tehdy, jestliže turistický propagační materiál náleží zahraniční osobě a jeho množství je úměrné účelu jeho určení.

§ 152

Lhůta pro zpětný vývoz turistického propagačního materiálu se stanoví nejméně 12 měsíců ode dne, kdy byl tento materiál propuštěn do režimu dočasného použití.

Díl osmý

Zboží dovážené v pohraničním styku

§ 153

Celní úřad propustí zboží dovážené v pohraničním styku do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla.

§ 154

(1) Zbožím dováženým v pohraničním styku podle § 153 se rozumí

a) zboží, které s sebou přivážejí při výkonu svého zaměstnání nebo povolání (řemeslníci, lékaři atd.) osoby, které mají trvalé bydliště v příhraničním pásmu (dále jen "hraničář"),

b) osobní majetek hraničářů, který přivážejí k opravě, zpracování nebo přepracování,

c) zboží určené k využití nemovitostí, které se nacházejí v příhraničním území v tuzemsku,

d) zboží náležející oprávněné osobě, dovážené v rámci pomoci (požár, povodeň apod.).

(2) Příhraničním územím podle odstavce 1 se rozumí území přilehlé k pozemní hranici, jehož hloubka je stanovena mezinárodní smlouvou a jehož vymezení slouží k odlišení pohraničního styku od jiných styků.

(3) Pohraničním stykem podle odstavce 1 se rozumí dovozy uskutečňované hraničáři mezi dvěma přilehlými příhraničními územími.

§ 155

Ustanovení § 153 se použije pouze tehdy, jestliže

a) zboží dovážené v pohraničním styku náleží hraničáři přilehlého příhraničního území v zahraničí,

b) zboží určené k využití nemovitostí použije hraničář přilehlého příhraničního území v zahraničí k obdělávání půdy nebo jiným zemědělským pracím nebo při lesních pracích při zpracování dřeva nebo přepravě dřeva, nebo při rybářských pracích v příhraničním území v tuzemsku,

c) pohraniční styk k opravám, zpracování nebo přepracování nemá obchodní povahu.

§ 156

(1) Lhůta k zpětnému vývozu zboží dovezeného v pohraničním styku se stanoví nejméně 12 měsíců ode dne, kdy bylo toto zboží propuštěno do režimu dočasného použití.

(2) Zboží určené k využití nemovitostí musí být vyvezeno zpět nejpozději po provedení práce.

Díl devátý

Zboží dovážené k humanitárním účelům

§ 157

Celní úřad propustí zboží dovážené k humanitárním účelům do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla.

§ 158

(1) Zbožím dováženým k humanitárním účelům podle § 157 se rozumí lékařské a laboratorní zboží a zásilky s pomocí.

(2) Zásilkou s pomocí podle odstavce 1 se rozumí veškeré zboží, zejména vozidla nebo jiné dopravní prostředky, přikrývky, stany, prefabrikované domy nebo jiné zboží první potřeby, vypravené za účelem pomoci obětem přírodních katastrof nebo podobných událostí.

§ 159

Ustanovení § 157 se použije pouze tehdy, náleží-li zboží dovážené k humanitárním účelům zahraniční osobě a je zasíláno zdarma a jestliže

a) lékařské a laboratorní zboží je určeno pro nemocnice a jiná zdravotnická zařízení, která jej, vzhledem k výjimečným okolnostem naléhavě potřebují a toto zboží se nenachází v tuzemsku v dostatečném množství, a

b) zásilky s pomocí jsou určeny oprávněným osobám.

§ 160

(1) Lhůtu ke zpětnému vývozu lékařského a laboratorního zboží stanoví celní úřad podle potřeby jeho použití.

(2) Lhůta ke zpětnému vývozu zásilek s pomocí se stanoví nejméně 12 měsíců ode dne, kdy bylo zboží propuštěno do režimu dočasného použití.

Díl desátý

Dopravní prostředky

§ 161

Celní úřad propustí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla

a) dopravní prostředky k obchodnímu použití a dopravní prostředky k soukromému použití,

b) náhradní díly a výstroj dovezené na opravu dopravního prostředku již propuštěného do režimu dočasného použití. Náhradní díly a výstroj, které nebudou vyvezeny zpět, nejsou od dovozního cla osvobozeny.

§ 162

(1) Dopravním prostředkem podle § 161 se rozumí každé plavidlo (včetně nosičů člunů a bárek, i přepravovaných na palubě lodi, a lodních kluzáků), vzdušný kluzák, letadlo, motorové silniční vozidlo (včetně motorových kol), přívěsy, návěsy a soupravy vozidel nebo železniční vozový park, jakož i jejich náhradní díly, příslušenství a obvyklé vybavení (včetně speciálního nářadí potřebného k nakládání, vykládání, manipulaci a k ochraně zboží).

(2) Obchodním použitím dopravního prostředku podle § 161 písm. a) se rozumí přeprava osob za úplatu nebo přeprava zboží za úplatu nebo bezúplatně.

(3) Soukromým použitím dopravního prostředku podle § 161 písm. a) se rozumí jeho použití dovážející osobou pouze pro osobní potřebu, s výjimkou veškeré přepravy k obchodnímu účelu.

§ 163

Ustanovení § 161 se použije pouze tehdy, jestliže

a) dopravní prostředky k obchodnímu použití jsou evidovány v zahraničí na jméno zahraniční osoby nebo české osoby dočasně pobývající v zahraničí, a jsou dovezeny a užívány osobami vykonávajícími svou činnost v zahraničí,

b) dopravní prostředky k soukromému použití jsou evidovány v zahraničí na jméno zahraniční osoby nebo české osoby dočasně pobývající v zahraničí a jsou dovezeny a užívány těmito osobami.

§ 164

(1) Dopravní prostředky k obchodnímu použití mohou být použity jinými českými osobami, než které dočasně pobývají v zahraničí, jestliže jsou zmocněny tím, komu byl dopravní prostředek propuštěn do režimu dočasného použití a vykonávají svou činnost v jeho zájmu.

(2) Dopravní prostředky k soukromému použití mohou být použity jinými zahraničními osobami, jestliže jsou k tomu zmocněny osobou, které byl dopravní prostředek propuštěn do režimu dočasného použití. Celní úřad může povolit, aby česká osoba použila dopravní prostředek k soukromému použití, zejména když jej použije v zájmu a podle pokynů osoby, které byl dopravní prostředek propuštěn do režimu dočasného použití.

§ 165

(1) Celní úřad nepřizná nárok nebo zruší již přiznané úplné osvobození od dovozního cla, jestliže

a) dopravní prostředky k obchodnímu použití byly použity ve vnitřní přepravě,

b) dopravní prostředky k soukromému použití byly použity k obchodnímu účelu ve vnitřní přepravě,

c) dopravní prostředky, které jsou najaty po dovozu nebo najaté dovezeny, budou znovu najaty nebo pronajaty za jiným účelem než účelem bezprostředního zpětného vývozu.

(2) Vnitřní přepravou podle odstavce 1 se rozumí přeprava osob, které nastoupily v tuzemsku, aby v tuzemsku vystoupily, nebo přeprava zboží, které bylo v tuzemsku naloženo, aby bylo v tuzemsku vyloženo.

§ 166

(1) Dopravní prostředky k obchodnímu použití musí být vyvezeny v nezměněném stavu, s výjimkou jejich obvyklého opotřebení v důsledku jejich použití, zpět po skončení účelu, k němuž byly dovezeny.

(2) Dopravní prostředky k soukromému použití mohou být užívány v tuzemsku nepřetržitě po dobu šesti měsíců nebo přerušovaně po dobu šesti měsíců v období 12 měsíců; celní úřad může z důvodů hodných zřetele tuto lhůtu prodloužit. Zpět musí být vyvezeny, s výjimkou jejich obvyklého opotřebení v důsledku jejich použití, v nezměněném stavu.

§ 167

Běžná údržba a opravy dopravních prostředků, jejichž provedení je nezbytné během cesty k místu určení nebo v tuzemsku a které jsou prováděny v průběhu režimu dočasného použití, nepředstavují změnu stavu zboží podle § 166.

Díl jedenáctý

Zvířata

§ 168

Celní úřad propustí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla zvířata, která náleží zahraniční osobě a která jsou dovážena k

a) výcviku,

b) tréninku,

c) rozmnožování,

d) kování nebo vážení,

e) veterinárnímu léčení,

f) zkouškám (např. s úmyslem koupě),

g) účasti na přehlídkách, výstavách, soutěžích, závodech nebo předvádění,

h) vystoupení (cirkusová zvířata apod.),

i) doprovodu osob na turistických cestách,

j) aktivnímu výcviku (policejní psi nebo koně, hledací psi, psi slepců apod.),

k) záchranným pracím,

l) stěhování stád nebo pastvě,

m) výkonu práce nebo převedení,

n) lékařskému použití (výroba jedu atd.).

§ 169

Zvířaty podle § 168 se rozumějí živí živočichové všeho druhu.

§ 170

Zvířata musí být vyvezena zpět nejdéle 12 měsíců ode dne, kdy byla propuštěna do režimu dočasného použití; celní úřad může z důvodů hodných zřetele tuto lhůtu prodloužit.


§ 171

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Kočárník CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 5 a 6 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

2) § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

2a) § 2 písm. b) zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon.

3) Např. § 128 až 132 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon.

4) Vyhláška ministerstva zahraničních věcí č. 57/1976 Sb., o Celní úmluvě o kontejnerech 1972.


Příloha 1 k vyhlášce č. 93/1993 Sb.

ZBOŽÍ K VÝCHOVNÝM, VĚDECKÝM NEBO KULTURNÍM ÚČELŮM

A. Knihy, publikace a dokumenty

Podpoložka celního sazebníkuNázev zboží
3705Fotografické desky a filmy, exponované a vyvolané, jiné než kinematografické filmy
ex 3705 20 00- Mikrofilmy knih, dětských obrázkových knih a dětských omalovánek k dokreslení nebo vybarvení, knih v sešitových vydáních, knih křížovek, novin a periodických časopisů, dokladů nebo zpráv neobchodního charakteru a jednotlivých ilustrací, tištěných stran knih a reprodukcí k výrobě knih
ex 3705 10 00- Kopie filmů určené k výrobě knih
4903 00 00Obrázková alba nebo obrázkové knihy, předlohy na kreslení a omalovánky pro děti
4905Kartografické výrobky všech druhů, včetně atlasů, nástěnných map, topografických plánů a glóbusů, tištěné
- Ostatní:
ex 4905 99 00- - Ostatní:
- Tabulky, grafy a diagramy vhodné k vědeckým účelům v oblasti geologie, zoologie, botaniky, mineralogie, paleontologie, archeologie, etnologie, meteorologie, klimatologie a geofyziky
ex 4906 00Stavební, strojnické a průmyslové plány a projekty a jejich reprodukce
4911Ostatní tiskařské výrobky, včetně tištěných obrazů, rytin a fotografií
ex 4911 10 00- Katalogy vydaných knih a publikací, nabízených na prodej zahraničními vydavateli nebo prodejci knih
- Katalogy filmů, zvukových nahrávek nebo jiných obrazových nebo zvukových materiálů s výchovným, vědeckým nebo kulturním zaměřením
- Plakáty určené k podpoře turistiky a turistické publikace, letáky, průvodce, jízdní a letové řády, brožury a podobné publikace, ilustrované i neilustrované, včetně vydaných soukromými podniky, které jsou určeny k získání veřejnosti k návštěvě cizích států, včetně mikrokopií těchto předmětů
- Bibliografický informační materiál určený k bezplatnému rozdávání1)
ex 4911 99 00- - Ostatní:
- Samostatné ilustrace, tištěné stránky a reprodukce korektur, určené k výrobě knih, včetně mikrokopií těchto předmětů1)
- Mikrokopie knih, dětských obrázkových knih a dětských omalovánek k dokreslení nebo vybarvení, knih v sešitovém vydání, knih křížovek, novin a periodických časopisů, dokladů a zpráv neobchodního charakteru1)
- Publikace určené k získání veřejnosti ke studiu v zahraničí, včetně mikrokopií těchto publikací1)
- Meteorologické a geofyzikální diagramy
9023 00Nástroje, přístroje a modely určené k předvádečím účelům (např. při vyučování nebo na výstavách), nehodící se k jiným účelům
ex 9023 00 90- Ostatní:
- Mapy, tabulky a diagramy vhodné k vědeckým účelům v oblasti geologie, zoologie, botaniky, mineralogie, paleontologie, archeologie, etnologie, meteorologie, klimatologie a geofyziky

1) Osvobození od dovozního cla celní úřad nepřizná na předměty, kde reklama přesahuje 25 % jejich plochy. V případě publikací a plakátů určených k podpoře turistiky se toto procento vztahuje pouze na soukromé obchodní reklamy.

B. Obrazový a zvukový materiál s výchovným, vědeckým nebo kulturním zaměřením

Zboží vyrobené Organizací spojených národů nebo některou z jejích specializovaných institucí (např. UNICEF) nebo dovážené v jejich prospěch.

Příloha 2 k vyhlášce č. 93/1993 Sb.

OBRAZOVÝ A ZVUKOVÝ MATERIÁL S VÝCHOVNÝM, VĚDECKÝM NEBO KULTURNÍM ZAMĚŘENÍM

Podpoložka celního sazebníkuNázev zboží
3704 00Fotografické desky, filmy, papír, kartón a textilie, exponované ale nevyvolané
ex 3704 00 10- Desky a filmy
- Kinematografické filmy s výchovným, vědeckým nebo kulturním zaměřením
ex 3705Fotografické desky a filmy, exponované a vyvolané, jiné než kinematografické filmy
- s výchovným, vědeckým nebo kulturním zaměřením
3706Kinematografické filmy, exponované a vyvolané, též obsahující zvukový záznam nebo obsahující pouze zvukový záznam
ex 3706 10- O šírče nejméně 35 mm:
- - Ostatní:
- - - Ostatní pozitivní:
- Filmové týdeníky a aktuality (se zvukovým záznamem nebo bez něho), zaznamenávající události aktuální v době dovozu a dovážené za účelem reprodukce, v množství nejvíce dvou kopií od každého námětu
- Archivní filmy (se zvukovým záznamem nebo bez něho) určené k užití společně s filmovými týdeníky a aktualitami
- Zábavné filmy vhodné zejména pro děti a mládež
- Ostatní filmy s výchovným, vědeckým nebo kulturním zaměřením
ex 3706 90- Ostatní:
- - Ostatní:
- - - Ostatní pozitivní:
- Filmové týdeníky a aktuality (se zvukovým záznamem nebo bez něho), zaznamenávající události aktuální v době dovozu a dovážené za účelem reprodukce, v množství nejvíce dvou kopií od každého námětu
- Archivní filmy (se zvukovým záznamem nebo bez něho) určené k užití společně s filmovými týdeníky a aktualitami
- Zábavné filmy vhodné zejména pro děti a mládež
- Ostatní filmy s výchovným, vědeckým nebo kulturním zaměřením
4911Ostatní tiskařské výrobky, včetně tištěných obrazů, rytin a fotografií
- Ostatní:
ex 4911 99 00- - Ostatní:
- Mikrokazety nebo jiné nosiče informací s výchovným, vědeckým nebo kulturním zaměřením, užívané informačními nebo dokumentačními službami
ex 8524Gramofonové desky, magnetické pásky a jiná nahraná média pro záznam zvuku nebo pro podobné záznamy, včetně matric a galvanických otisků pro výrobu desek, avšak vyjma výrobky kapitoly 37
- S výchovným, vědeckým nebo kulturním zaměřením
ex 9023 00Nástroje, přístroje a modely určené k předváděcím účelům (např. při vyučování nebo na výstavách), nehodící se k jiným účelům
- Vzorky, modely a nástěnné mapy s výchovným, vědeckým nebo kulturním zaměřením, určené k předvádění a vyúce
- Makety nebo obrazová znázornění abstraktních pojmů a představ, jako molekulárních struktur nebo matematických vzorců
RůznéRukopisné dokumenty k laserové projekci
Informační materiál hromadných sdělovacích prostředků
Materiál pro programovou vyúku, včetně souborů materiálů s odpovídajícím textovým materiálem

Příloha 3 k vyhlášce č. 93/1993 Sb.

SEZNAM BIOLOGICKÝCH A CHEMICKÝCH LÁTEK

Podpoložka celního sazebníkuNázev zboží
2845 90 90izotop Helium-3 (3He)
2845 90 90voda (izotopu Kyslíku-1.8 [1.8O]
2901 29 003-methyl-1-penten
2901 29 004-methyl-1-penten
2901 29 002-methyl-2-penten
2901 29 003-methyl-2-penten
2901 29 004-methyl-2-penten
2902 19 10p-mentho-1(7), 2-dien-ß-felandren
2903 69 004.4-dibromfenyl
2904 10 00ethyl-methansulfonát
2923 90 00Dekamethoniumbromid (INN)
2926 90 901-naftonitril
2926 90 902-naftonitril
2936 21 00Retinylacetát
3507 90 00Fosfoglukomutaza

Příloha 4 k vyhlášce č. 93/1993 Sb.

PŘEDMĚTY PRO POTŘEBU SLEPÝCH A ČÁSTEČNĚ VIDÍCÍCH OSOB

Podpoložka celního sazebníkuNázev zboží
4911Ostatní tiskařské výrobky, včetně tištěných obrazů, rytin a fotografií
ex 4911 10 00- Reklamní a propagační tiskoviny, obchodní katalogy a podobné výrobky
- Pro slepé a částečně vidící osoby
4911 91- Ostatní:
- - Obrazy, rytiny a fotografie:
ex 4911 91 80- - - Ostatní:
- Pro slepé a částečně vidící osoby
ex 4911 99 00- - Ostatní:
- Pro slepé a částečně vidící osoby

Příloha 5 k vyhlášce č. 93/1993 Sb.

PŘEDMĚTY PRO POTŘEBU SLEPÝCH A ČÁSTEČNĚ VIDÍCÍCH OSOB

Podpoložka celního sazebníkuNázev zboží
4802Nenatíraný papír, kartón a lepenka určené k popisování, potiskování nebo k jiným grafickým účelům, a papír, kartón, lepenka na děrné štítky nebo děrné pásky, v kotoučích nebo listech (arších), jiný než patřící do čísel 4801 nebo 4803; ruční papír, kartón a lepenka
- Jiné papíry, kartóny a lepenky, neobsahující vlákniny, získané mechanickými postupy nebo z jejichž celkového vlákninového složení nečiní obsah těchto vláknin více než 10 % hmotnosti (tzv. bezdřevé papíry):
ex 4802 52 00- - O plošné hmotnosti 40 g • m-2) nebo vyšší, ne však vyšší než 150 g • m-2)
- Braille papír
ex 4802 53 00- - O plošné hmotnosti vyšší než 150 g • m-2)
- Braille papír
4802 60- Jiné papíry, kartóny a lepenka, z jejichž vlákninového složení činí více než 10 % hmotnosti vlákniny získané mechanickými postupy:
ex 4802 60 90- - Ostatní:
- Braille papír
4805Jiný nenatíraný papír, kartón nebo lepenka, v kotoučích nebo listech (arších)
4805 60- Jiný papír a kartón o plošné hmotnosti nejvýše 150 g • m-2):
ex 4805 60 90- - Ostatní:
- Braille papír
4805 70- Jiný kartón o plošné hmotnosti vyšší než 150 g • m-2), avšak nižší než 225 g • m-2):
ex 4805 70 90- - Ostatní:
- Braille papír
4805 80- Jiný kartón a lepenka o plošné hmotnosti 225 g • m-2) a vyšší:
ex 4805 80 90- - Ostatní:
- Braille papír
4823Jiné papíry, kartóny a lepenky, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, řezané do formátů nebo do tvarů; jiné výrobky z papíroviny, papíru, kartónu, lepenky, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken
4823 59- - Ostatní:
ex 4823 59 90- - - Ostatní:
- Braille papír
ex 6602 00 00Hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a podobné výrobky
- Bílé hole pro slepé a částečně vidící osoby
ex 8469Psací stroje a stroje na zpracování textu (slovní procesory)
- Upravené k užívání slepými a částečně vidícími osobami
ex 8471Stroje na automatické zpracování dat a jejich jednotky; magnetické nebo optické snímače, stroje pro přepis dat v kódované formě na média dat a stroje zpracovávající tato data, jinde neuvedené ani nezahrnuté
- Zařízení pro mechanickou výrobu Braillova písma a záznamů pro slepé
ex 8519Gramofony, též přenosné, gramofonové chassis, kazetové přehrávače a jiné zvukové reprodukční přístroje, bez zařízení pro záznam zvuku
- Gramofony a kazetové přehrávače zvlášť vyrobené nebo přizpůsobené pro slepé a částečně vidící osoby
ex 8524Gramofonové desky, magnetické pásky a jiná nahraná média pro záznam zvuku, včetně matric a galvanických otisků pro výrobu desek, avšak vyjma výrobky kapitoly 37
- Namluvené knihy
- Magnetické pásky a kazety určené pro výrobu knih tištěných Brailllovým písmem a namluvených knih
9013Výrobky s tekutými krystaly, které nejsou jinde zvlášť zahrnuty; lasery, jiné než laserové diody; ostatní optické přístroje a nástroje, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté
ex 9013 80- Ostatní optické přístroje a nástroje:
- Zvětšovače televizního obrazu pro slepé a částečně vidící osoby
9021Ortopedické pomůcky a přístroje, včetně berlí, léčebných a chirurgických pásů a bandáží; dlahy a jiné potřeby a přístroje pro léčení zlomenin; protézní pomůcky a přístroje; přístroje pro nedoslýchavé a jiné přístroje nošené v ruce nebo na těle anebo implantované v organismu ke kompenzování následků nějaké vady
9021 90- Ostatní:
ex 9021 90 90- - Ostatní:
- Elektronické orientační přístroje a detektory překážek pro slepé a částečně vidící osoby
- Zvětšovače televizního obrazu pro slepé a částečně vidící osoby
- Elektronické čtecí zařízení pro slepé a částečně vidící osoby
9023 00Nástroje, přístroje a modely určené k předváděcím účelům (např. při vyučování nebo na výstavách), nehodící se k jiným účelům
ex 9023 00 90- Ostatní:
- Vyučovací pomůcky a přístroje speciálně upravené k užívání slepými nebo částečně vidícími osobami
ex 9102Náramkové hodinky, kapesní hodinky a podobné hodinky (včetně stopek), vyjma zařazených do čísla 9101
- Braillovy hodinky s pouzdrem z jiných než drahých kovů
9504Potřeby pro lunaparkové a pro společenské hry, včetně motorových nebo mechanických her, kulečníků, speciálních stolů pro herny a zařízení pro automatický kuželník
9504 90- Ostatní:
ex 9504 90 90- - Ostatní:
- Stolní hry a příslušenství speciálně upravené k užívání slepými a částečně vidícími osobami
RůznéVeškeré ostatní předměty speciálně vyrobené pro výchovné, vědecké nebo kulturní účely slepých a částečně vidících osob

Příloha 6 k vyhlášce č. 93/1993 Sb.

ZAŘÍZENÍ PRO TISK, ROZHLASOVÉ NEBO TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ

1. Zařízení pro tisk, zejména

a) osobní počítače,

b) faxy,

c) psací stroje,

d) kamery všech typů (filmové a elektronické),

e) přístroje pro přenos, záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu (magnetofony, magnetoskopy, videopřehrávače, mikrofony, zařízení pro mixáž, reproduktory),

f) nosiče zvuku nebo obrazu, čisté nebo nahrané,

g) technické měřící a kontrolní nástroje a přístroje (oscilografy, kontrolní systémy magnetofonů a magnetoskopů, multimetry, kufry a kabely na nářadí, vektroskopy, videogenerátory apod.),

h) osvětlovací zařízení (reflektory, transformátory, stativy),

i) příslušenství (kazety, expozimetry, objektivy, stativy, akumulátory, převodové řemeny, nabíječky baterií, monitory).

2. Zařízení pro rozhlasové vysílání, zejména

a) telekomunikační zařízení, např. vysílačky-přijímačky, rozhlasové vysílačky, síťové nebo kabelové terminály, satelitní spoje,

b) zařízení pro zvukové vysílání (přístroje pro příjem zvuku, záznam a reprodukci),

c) technické měřící a kontrolní nástroje a přístroje (oscilografy, kontrolní systémy magnetofonů a magnetoskopů, multimetry, kufry a kabely na nářadí, vektroskopy, videogenerátory atd.),

d) příslušenství (hodiny, chronometry, kompasy, mikrofony, zařízení pro mixáž, zvukové magnetické pásky, generátory, transformátory, baterie a akumulátory, nabíječky baterií, ohřívací, klimatizační a ventilační přístroje apod.),

e) zvukové pásky čisté nebo nahrané.

3. Zařízení pro televizní vysílání, zejména

a) televizní kamery,

b) projektory,

c) technické měřící a kontrolní nástroje a přístroje,

d) přístroje pro přenos a zpětný přenos,

e) komunikační přístroje,

f) přístroje pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu (magnetofony, magnetoskopy, videopřehrávače, mikrofony, zařízení pro mixáž, reproduktory),

g) osvětlovací zařízení (reflektory, transformátory, stativy),

h) vybavení pro montáž,

i) příslušenství (hodiny, chronometry, kompasy, objektivy, expozimetry, stativy, nabíječky baterií, kazety, generátory, transformátory, baterie a akumulátory, ohřívací, klimatizační a ventilační přístroje apod.),

j) zvukové nebo obrazové pásky, čisté nebo nahrané (titulky, znělky stanic, hudební vložky apod.),

k) filmy pro promítání denní práce,

l) hudební nástroje, kostýmy, dekorace a jiné divadelní příslušenství, pódia, líčidla, vysoušeče vlasů.

4. Vozidla určená nebo speciálně upravená pro účely uvedené v odstavcích 1, 2 a 3

a) televizní přenosová vozidla,

b) vozidla pro televizní příslušenství,

c) vozidla pro videozáznamy,

d) vozidla pro záznam a reprodukci zvuku,

e) vozidla pro zpomalený pohyb,

f) osvětlovací vozidla.

Příloha 7 k vyhlášce č. 93/1993 Sb.

KINEMATOGRAFICKÁ ZAŘÍZENÍ

1. Zařízení, zejména

a) kamery všeho typu (filmové a elektronické),

b) technické měřící a kontrolní nástroje a přístroje (osciloskopy, kontrolní systémy magnetofonů, multimetry, kufry a kabely na nářadí, vektroskopy, videogenerátory apod.),

c) pojížděcí zařízení a jeřáby,

d) osvětlovací zařízení (reflektory, transformátory, stativy),

e) montážní zařízení,

f) přístroje pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu (magnetofony, magnetoskopy, videopřehrávače, mikrofony, zařízení pro mixáž, reproduktory),

g) zvukové nebo obrazové nosiče čisté nebo nahrané (titulky, znělky stanic, hudební vložky apod.),

h) filmy pro promítání denní práce,

i) příslušenství (hodiny, chronometry, kompasy, mikrofony, zařízení pro mixáž, magnetické pásky, generátory, transformátory, baterie a akumulátory, nabíječky baterií, ohřívací, klimatizační a ventilační přístroje apod.),

j) hudební nástroje, kostýmy, dekorace a jiné divadelní příslušenství, pódia, líčidla, vysoušeče vlasů.

2. Vozidla určená nebo speciálně upravená pro účely uvedené v odstavci 1

Příloha 8 k vyhlášce č. 93/1993 Sb.

JINÁ ZAŘÍZENÍ

1. Zařízení pro montáž, zkoušku, uvedení do chodu, kontrolu, prohlídku, údržbu nebo opravu strojů, instalaci, dopravní zařízení, zejména

a) nářadí,

b) zařízení a přístroje pro měření, ověřování a kontrolu (teploty, tlaku, vzdálenosti, výšky, povrchu, rychlosti atd.), včetně elektrických přístrojů (voltmetry, ampérmetry, měřící kabely, komparátory, transformátory, záznamní přístroje atd.) a kladky,

c) přístroje a zařízení pro fotografování strojů a instalací během jejich montáže a po ní,

d) přístroje pro technickou kontrolu lodí.

2. Zařízení pro podnikatele, experty na vědeckou a technickou organizaci práce, na produktivitu, účetnictví a pro osoby podobných povolání, zejména

a) osobní počítače,

b) psací stroje,

c) přístroje pro přenos, záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu,

d) nástroje a kalkulačky.

3. Zařízení pro experty pověřené topografickým dozorem nebo geofyzikálními průzkumnými pracemi, zejména

a) měřící nástroje a přístroje,

b) vrtné zařízení,

c) přenosné a sdělovací zařízení.

4. Zařízení pro experty pověřené zamezováním znečisťování ovzduší

5. Nástroje a přístroje pro lékaře, chirurgy, veterináře, porodní asistentky a pro osoby podobných povolání

6. Zařízení pro archeology, paleontology, zeměpisce, zoology apod.

7. Zařízení pro umělce, divadelní společnosti a orchestry, zejména

a) všechny předměty potřebné pro vystoupení,

b) hudební nástroje, dekorace, kostýmy atd.

8. Zařízení pro konferenciéry k ilustraci jejich výkladu

9. Zařízení pro fotografy při jejich cestách zejména fotografické přístroje všech druhů, kazety, expozimetry, objektivy, stativy, akumulátory, převodové řemeny, nabíječky baterií, monitory, osvětlovací zařízení, módní zboží a vybavení pro manekýny.

10. Vozidla určená nebo speciálně upravená pro shora uvedené účely, zejména

a) pojízdné kontrolní jednotky,

b) pojízdné dílny, laboratoře.

Příloha 9 k vyhlášce č. 93/1993 Sb.

SEZNAM ZBOŽÍ PODLE § 133 písm. g)

a) zboží dovážené na zkoušku, ke kontrole, k pokusům nebo k předvádění,

b) zboží k použití při zkouškách, kontrole, pokusech nebo předvádění,

c) natočené a vyvolané kinematografické filmy, pozitivní a jiné obrazové záznamy určené k promítání před jejich obchodním využitím,

d) filmy, magnetické pásky, magnetické a jiné zvukové nebo obrazové záznamy určené k ozvučení, dabingu nebo reprodukci,

e) nahrané informační záznamy zasílané zdarma a určené k použití při automatickém zpracování údajů,

f) předměty (včetně vozidel), které vzhledem ke své povaze jsou vhodné pouze pro reklamu určeného zboží nebo pro jeho propagaci.

Příloha 10 k vyhlášce č. 93/1993 Sb.

SEZNAM PEDAGOGICKÉHO MATERIÁLU

1. Přístroje pro záznam nebo produkci zvuku nebo obrazu, zejména

a) promítačky diapozitivů nebo filmů,

b) kinematografické promítačky,

c) promítačky pro zpětnou projekci a episkopy,

d) magnetofony, magnetoskopy a kineskopy,

e) uzavřené televizní okruhy.

2. Nosiče zvuku a obrazu, zejména

a) diapozitivy, filmy a mikrofilmy,

b) kinematografické filmy,

c) zvukové záznamy (magnetické pásky, desky),

d) videopásky.

3. Speciální materiál, zejména

a) bibliografický a audiovizuální materiál pro knihovny,

b) pojízdné knihovny,

c) laboratoře pro výuku jazyků,

d) zařízení pro simultánní překlad,

e) mechanické nebo elektronické stroje s programovanou výukou,

f) speciální materiál určený pro výuku a přípravu k výkonu povolání invalidů.

4. Jiný materiál, zejména

a) nástěnná vyobrazení, modely, grafy, mapy, plány, fotografie a kresby,

b) nástroje, přístroje a modely určené pro předvádění,

c) sbírky předmětů s vizuální nebo zvukovou pedagogickou informací připravené pro výuku látky (studijní soubory),

d) nástroje, přístroje, nářadí a strojní nářadí pro technickou výuku nebo pro výuku řemesla,

e) materiál, včetně určených nebo zvlášť upravených vozidel, k použití za účelem poskytování pomoci, určený ke vzdělávání osob, kterým poskytují pomoc.

Příloha 11 k vyhlášce č. 93/1993 Sb.

SEZNAM JINÉHO ZBOŽÍ DOVÁŽENÉHO V RÁMCI VÝCHOVNÉ, VĚDECKÉ NEBO KULTURNÍ ČINNOSTI

a) kostýmy a scénické příslušenství zasílané dramatickým společnostem nebo divadlům,

b) zásilky knih půjčených osobám, které mají trvalý pobyt nebo sídlo v tuzemsku,

c) hudební partitury zasílané hudebním divadlům nebo orchestrům.

Příloha 12 k vyhlášce č. 93/1993 Sb.

SEZNAM OSOBNÍCH SVRŠKŮ CESTUJÍCÍCH

zejména,

a) šatstvo,

b) hygienické potřeby,

c) osobní šperky,

d) fotografické a kinematografické aparáty spolu s úměrným množstvím filmů a příslušenství,

e) přenosné promítací aparáty na diapozitivy nebo filmy a jejich příslušenství, jakož i úměrné množství diapozitivů nebo filmů,

f) videokamery a přenosné magnetoskopy spolu s úměrným množstvím pásek,

g) přenosné hudební nástroje,

h) přenosné gramofony s deskami,

i) přenosné přístroje pro záznam a reprodukci zvuku včetně diktafonů, s páskami,

j) přenosné radiopřijímače,

k) přenosné televizory,

l) přenosné psací stroje,

m) kalkulačky,

n) přenosné osobní počítače,

o) dalekohledy,

p) dětské kočárky,

q) invalidní vozíky,

r) sportovní nářadí a vybavení jako stany a jiné kempingové věci, rybářské náčiní, vybavení pro horolezce, vybavení pro potápěče, lovecké zbraně s náboji, bezmotorová kola, kanoe nebo kajaky s vnitřní délkou maximálně 5,5 metru, lyže, tenisové rakety, surfing, windsurfing, golfové vybavení, deltaplány, výstroj pro seskoky z horských masivů,

s) přenosné přístroje pro dialýzu a podobné lékařské zboží včetně hnacích aparátů dovážených k použití s tímto zbožím,

t) jiné předměty průkazně sloužící k uspokojování osobních potřeb.

Příloha 13 k vyhlášce č. 93/1993 Sb.

SEZNAM ZBOŽÍ KE SPORTOVNÍM ÚČELŮM

1. Atletické nářadí, zejména

a) překážky pro skok,

b) oštěpy, disky, tyče, koule, kladiva.

2. Vybavení pro míčové hry, zejména

a) míče všeho druhu,

b) rakety, pálky, golfové hole, hokejky, palice apod.,

c) sítě všeho druhu,

d) branky.

3. Vybavení pro zimní sporty, zejména

a) lyže a hole,

b) brusle,

c) sáňky a boby,

d) předměty pro lední metanou.

4. Sportovní oděvy, obuv a rukavice, pokrývky hlavy apod. pro provozování sportů všeho druhu

5. Vybavení pro provozování vodních sportů, zejména

a) kanoe a kajaky,

b) plachetnice a veslice, plachty, vesla, pádla,

c) akvaplány a plachty.

6. Vozidla, automobily, motocykly, čluny včetně pohonných hmot a mazadel

7. Vybavení pro sportovní soutěže, zejména

a) sportovní střelné zbraně a munice,

b) bezmotorová kola,

c) luky a šípy,

d) šermířské náčiní,

e) gymnastické náčiní,

f) kompasy,

g) zápasnické koberce a žíněnky,

h) vzpěračské náčiní,

i) náčiní pro jezdecké a klusácké závody,

j) výstroj pro deltaplány, windsurfing, seskoky z horských masivů,

k) horolezecké náčiní,

l) hudební kazety určené pro doprovod při soutěžích.

8. Pomocné náčiní, zejména

a) předměty pro měření a vyhlašování výsledků,

b) přístroje pro zkoušky krve a moči.

Příloha 14 k vyhlášce č. 93/1993 Sb.

SEZNAM TURISTICKÉHO PROPAGAČNÍHO MATERIÁLU

a) předměty určené k vystavení v kancelářích pověřených zástupců nebo jmenovaných korespondentů nebo na jiných místech schválených celními orgány; obrazy a kresby, zarámované fotografie a fotografické zvětšeniny, umělecké knihy,malby, rytiny nebo litografie, sochy a tapisérie a jiné podobné umělecké předměty,

b) instalační materiál (vitríny, podstavce a podobné předměty), včetně elektrických nebo mechanických přístrojů nutných k zajištění funkce instalačního materiálu,

c) dokumentární filmy, desky, nahrané magnetické pásky a jiné zvukové záznamy určené k bezplatnému předvádění, s výjimkou těch, jejichž obsah se zabývá obchodní reklamou, a těch, které jsou běžně v prodeji v tuzemsku,

d) prapory v úměrném množství,

e) diorámy, makety, diapozitivy, tiskařské štočky, fotografické negativy,

f) vzorky výrobků národní řemeslné výroby v úměrném počtu, národní kroje a jiné předměty folkloristické povahy.

Přesunout nahoru