Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 92/1993 Sb.Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona

Částka 26/1993
Platnost od 16.03.1993
Účinnost od 16.03.1993
Zrušeno k 01.07.1998 (135/1998 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

92

VYHLÁŠKA

ministerstva financí

ze dne 17. února 1993,

kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona

Ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem zahraničních věcí, ministerstvem průmyslu a obchodu, ministerstvem hospodářství a Českým statistickým úřadem podle § 56 odst. 3, § 56 odst. 4, § 65 odst. 4, § 75 odst. 5, § 76 odst. 2, § 79 odst. 3, § 84 odst. 3, § 85, § 95 odst. 4, § 102 odst. 4, § 103 odst. 2, § 105 odst. 5, § 124 odst. 4, § 164 odst. 2, § 215 odst. 3, § 267 odst. 3, § 271 odst. 2, § 316 odst. 3 a § 319 odst. 2 zákona České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, (dále jen "zákon") stanoví:


§ 1

Jednotná celní sazba ze zboží, které nemá obchodní charakter

(k § 56 odst. 3 zákona)

(1) Jednotná celní sazba 5 % celní hodnoty se použije při vyměřování cla, jestliže celní hodnota nebo úhrnná celní hodnota tohoto zboží dováženého v cestovním styku cestujícími nebo dováženého pro fyzické osoby v zásilkách nepřesahuje částku 8000 Kč.

(2) Na návrh deklaranta nevyměří celní úřad clo podle jednotné celní sazby, ale podle sazeb celního sazebníku.

§ 2

Použití smluvních sazeb při dovozu zboží pocházejícího ze států, s nimiž nebyla uzavřena smlouva o vzájemném poskytování celních výhod

(k § 56 odst. 4 zákona)

Smluvní sazba se použije i na zboží pocházející ze států uvedených v příloze 1 k této vyhlášce.

§ 3

Osoby, které jsou považovány za členy stejné rodiny

(k § 65 odst. 4 zákona)

Osoby se považují za členy stejné rodiny pouze tehdy, jestliže jsou vůči sobě v poměru

a) rodiče a děti,

b) sourozenci,

c) bratranci a sestřenice,

d) prarodiče a vnuci,

e) strýc nebo teta a synovec nebo neteř,

f) tchán nebo tchýně a zeť nebo snacha,

g) švagr a švagrová,

h) rodinném nebo jiném, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.

§ 4

Náklady na dopravu zboží

(k § 75 odst. 5 a § 76 odst. 2 zákona)

(1) Pokud deklarant neprokáže skutečnou výši nákladů na dopravu dováženého zboží v silniční dopravě na místo, kde dovážené zboží vstupuje do tuzemska, stanoví se podle sazebníku, který je uveden v příloze 2 k této vyhlášce.

(2) K určení vzdálenosti ujeté v km s nákladem se použijí údaje z kilometrovníku. Není-li možno určit vzdálenost podle kilometrovníku, určí se podle tachografu, popřípadě z tachometru. Nelze-li určit vzdálenost podle kilometrovníku nebo tachografu, případně z tachometru, lze použít údaje o silničních vzdálenostech na mapách.

(3) Pro stanovení nákladů na dopravu zboží v silniční dopravě v tuzemsku se použijí ustanovení odstavců 1 až 3 obdobně s tím, že za přepravní vzdálenost se považuje délka dopravní cesty z místa, kde dovážené zboží vstupuje do tuzemska do místa vykládky.

§ 5

Deklarace údajů o celní hodnotě

(k § 79 odst. 3 zákona)

(1) Cena dováženého zboží se prokazuje zejména fakturou, kontraktem nebo jiným dokladem.

(2) Deklarace údajů o celní hodnotě, jejíž vzor je uveden v příloze 3 k této vyhlášce, případně deklarace údajů o celní hodnotě doplňková, jejiž vzor je uveden v příloze 4 k této vyhlášce, se nepředkládá

a) nepřesáhne-li celní hodnota zboží dováženého v jedné zásilce 100 000 Kč, nejedná-li se o opakované zásilky nebo dílčí zásilku od téhož odesilatele témuž příjemci,

b) při bezúplatném dovozu obchodních vzorků,

c) při dovozu zboží, které nepodléhá clu nebo které je plně osvobozeno od cla,

d) při dovozu zboží, na které se nevyžaduje písemné celní prohlášení,

e) při dovozu zboží, které nemá obchodní charakter.

(3) Deklarace údajů o celní hodnotě doplňková se použije, týká-li se celní prohlášení zboží, které je zařazeno do více než dvou podpoložek celního sazebníku.

Postup osob při celním dohledu u zboží dopravovaného poštou

(k § 84 odst. 3 zákona)

§ 6

K provedení celního dohledu je pošta povinna předložit pohraničnímu celnímu úřadu seznam nákladu. Celní úřad může tento doklad přijmout prostřednictvím zařízení pro přenos a zpracování údajů na nosičích informací; druh zboží zde může být vyjádřen v kombinované nomenklatuře celního sazebníku.

§ 7

Seznam nákladu obsahuje tyto údaje: stát imatrikulace dopravního prostředku, druh dopravního prostředku, značku, místo, kde je evidován, a místo, kde bylo zboží naloženo, jména, bydliště a sídla odesilatelů a příjemců zboží, stát určení, množství a druh dopravovaného zboží podle měr a pojmenování obvyklého v obchodě, a je-li zabaleno, též počet kusů, značky a druh obalu nákladových kusů. U sběrných zásilek je dopravce povinen odevzdat celnímu úřadu seznam zásilek vyhotovený zasilatelem. Celní úřad může stanovit, které údaje nemusí být v seznamu nákladu uvedeny.

§ 8

Dovoz poštovních zásilek

(1) Dovážené poštovní zásilky mohou být dopravovány bez celní závěry (§ 141 odst. 6 zákona).

(2) Pošta předkládá dovážené poštovní zásilky k celnímu řízení vnitrozemskému celnímu úřadu s výjimkou dopisnic, psaní a slepeckého tisku, z jejichž úpravy je patrno, že obsahují pouze písemné sdělení.

(3) Pošta může odmítnout učinit celní prohlášení, jestliže to pokládá z provozních nebo jiných závažných důvodů za nutné anebo jestliže jí deklarant nedodá ve stanovené lhůtě potřebné údaje.

(4) Zásilky, u nichž pošta neučiní celní prohlášení, odevzdá celnímu úřadu proti potvrzení a odevzdání oznámí adresátovi. Celní úřad propustí takové zásilky jen tehdy, potvrdí-li pošta na poštovním dokladu, že zásilky mohou být adresátovi vydány.

(5) Zásilku, u níž pošta neučiní celní prohlášení, může adresát odmítnout, jen pokud ji na celním úřadu neotevře.

§ 9

Vývoz poštovních zásilek

(1) Listovní zásilky, které kromě písemného sdělení obsahují i zboží, může odesilatel podat k poštovní dopravě do zahraničí, aniž je předtím předložil celnímu úřadu, pokud obsahují pouze zboží, jehož vývoz není zakázán nebo omezen. Zásilka musí být opatřena celním prohlášením o obsahu.1)

(2) Listovní zásilky, které kromě písemného sdělení obsahují i zboží, jehož vývoz je zakázán nebo omezen, může odesilatel podat k poštovní dopravě do zahraničí poté, kdy je předložil celnímu úřadu a celní úřad je propustil k vývozu.

(3) Listovní zásilky, které nejsou opatřeny potvrzením celního úřadu, že byly propuštěny k vývozu, předkládá pošta vnitrozemskému celnímu úřadu k provedení celního dohledu před jejich výstupem do zahraničí s výjimkou dopisnic, psaní a slepeckého tisku, z jejichž úpravy je patrno, že obsahují pouze písemné sdělení.

§ 10

Místnosti a prostory k provádění celního dohledu

(1) Místnosti a prostory potřebné k celnímu dohledu se určí na takovém místě, aby pracovní postup celního úřadu a orgánů s ním spolupracujících byl co nejúčelnější.

(2) O způsobu uzavírání místností sloužících k celnímu dohledu se dohodne dopravce nebo pošta s celním úřadem.

(3) Dopravce a pošta opatří na svůj náklad v dohodě s celním úřadem vybavení zařízení určených k dopravě nebo k dočasnému uskladnění zboží, např. váhy, žebříky, pojízdné schody, lampy, bezpečnostní lampy, nástroje a řádné osvětlení prostorů pro provádění celního dohledu.

§ 11

(k § 271 odst. 2 zákona)

Clo, daně a poplatky ze zboží dováženého v poštovních zásilkách vybírá pošta jednou částkou od deklaranta při dodání zásilky. Bez vybrání cla, daní a poplatků dodá pošta zásilku deklarantovi jen tehdy, povolil-li celní úřad posečkání cla nebo odklad úhrady cla nebo úřad sám doručil rozhodnutí o vyměření cla, daní a poplatků deklarantovi nebo jeho zástupci.

Postup celního úřadu při provádění celního dohledu

§ 12

(1) Po zkontrolování celního prohlášení a připojení dokladů a ukončení celního kontroly zboží, zaznamená celní úřad výsledek celní kontroly na výtisku celního prohlášení, který je pro něj určený, nebo na přiloženém listu papíru. Byla-li provedena pouze částečná kontrola, uvede zde celní úřad, které zboží bylo zkontrolováno. Celní úřad na celním prohlášení poznamená i nepřítomnost deklaranta nebo jeho zástupce při celní kontrole.

(2) Nesouhlasí-li výsledek kontroly celního prohlášení a připojených dokladů s výsledkem celní kontroly zboží, poznamená celní úřad na výtisku celního prohlášení, který je pro něj určený, nebo na přiloženém listu papíru základní údaje potřebné pro vyměření cla za toto zboží, případně i jejich výpočet, pro uplatnění režimu, do kterého bylo zboží navrženo. Zjištění celního úřadu musí být opatřeno datem a vlastnoručním podpisem pověřeného celníka.

(3) Nekontroloval-li celní úřad celní prohlášení ani neprovedl celní kontrolu zboží, nemusí celní prohlášení nebo přiložený list papíru obsahovat záznam podle odstavce 1.

§ 13

(1) Před propuštěním zboží do navrženého režimu zanese celní úřad dovozní clo a poplatky do účetních dokladů podle údajů uvedených v celním prohlášení. Domnívá-li se celní úřad, že by po provedení celní kontroly zboží mohla být částka cla a poplatků vyšší než ta, která vyplývá z údajů uvedených v celním prohlášení, vyžádá si dodatečné zajištění celního dluhu v takové výši, aby rozdíl mezi částkou cla zjištěnou na základě údajů v celním prohlášení a částkou cla, která by mohla být ze zboží zaplacena, mohl být zajištěn. Deklarant je oprávněn, aby namísto poskytnutí této záruky byla do účetních dokladů zanesena částka cla, která by měla být po provedení celní kontroly zboží zaplacena.

(2) Vyměří-li celní úřad na základě celní kontroly zboží jinou částku dovozního cla a poplatků než tu, která byla vyměřena na základě údajů v celním prohlášení, zanese tuto částku dovozního cla a poplatků do účetních dokladů.

(3) Celní úřad nepropustí zboží do navrženého režimu před provedením rozboru nebo podrobné kontroly vzorků, jestliže na výsledku rozboru nebo podrobné kontroly závisí, jestli se na předložené zboží vztahují zákazy nebo omezení.

§ 14

(1) Nemůže-li celní úřad zboží propustit, protože deklarant nepředložil doklady potřebné k propuštění zboží nebo nezajistil celní dluh, stanoví celní úřad lhůtu, ve které deklarant musí tyto nedostatky odstranit.

(2) Nepředloží-li deklarant celnímu úřadu ve stanovené lhůtě potřebné doklady, považuje se celní prohlášení za neplatné. Celní úřad může z důvodů hodných zřetele jím stanovenou lhůtu prodloužit.

§ 15

Sazebník skladného

(k § 95 odst. 4 zákona)

(1) Za dočasné uskladnění zboží ve skladech celního úřadu se platí skladné ve výši

a) 5 % z celní hodnoty uskladněného zboží, nejméně však 50 Kč, nepřesahuje-li doba uskladnění pět dnů (den uskladnění zboží se nezapočítává),

b) 10 % z celní hodnoty uskladněného zboží, nejméně však 100 Kč, nepřesahuje-li doba uskladnění 30 dnů,

c) 50 Kč za každou skladovou položku, jde-li o listiny, doklady, dokumentaci a jiné písemnosti, nepřesahuje-li doba uskladnění 30 dnů,

d) dvojnásobku skladného uvedeného v písmenech a) až c), přesahuje-li doba uskladnění 30 dnů.

(2) Úhrnná částka skladného se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

§ 16

Celní řízení mimo celní prostor

(k § 102 odst. 4 zákona)

(1) Žádá-li deklarant o provedení celního řízení mimo celní prostor, musí tak učinit včas, musí oznámit celnímu úřadu přibližné množství zboží a jeho druh podle pojmenování obvyklého v obchodě a navrhne dobu, kdy má být celní řízení provedeno; deklarant je povinen oznámit celnímu úřadu bez zbytečného odkladu dodatečné změny v těchto údajích.

(2) Celní řízení mimo celní prostor se provádí, je-li to odůvodněno hospodárností, zejména usnadní-li se tím doprava zboží nebo je-li to jinak naléhavé a neruší-li se tím pravidelná činnost celního úřadu.

(3) Celní řízení mimo celní prostor se neprovede, určí-li celní úřad, že celní dohled provede jen kontrolou dokladů a písemností.

(4) Celní úřad provede celní řízení mimo celní prostor za předpokladu, že v době navržené deklarantem budou potřebné doklady zboží a případně dopravní prostředek, v němž se zboží dopravuje, připraveny tak, aby bylo možno celní řízení bezodkladně zahájit a bez průtahů ukončit.

(5) Provede-li celní úřad celní řízení mimo celní prostor, hradí deklarant celnímu úřadu náklady tohoto řízení takto

a) za každou započatou hodinu celního řízení a cesty nutné k dostavení se na místo celního řízení a zpět v pracovní době celního úřadu 100 Kč,

b) za každou započatou hodinu celního řízení a cesty nutné k dostavení se na místo celního řízení a zpět v pracovních dnech mimo pracovní dobu celního úřadu 200 Kč,

c) za každou započatou hodinu celního řízení a cesty nutné k dostavení se na místo celního řízení a zpět ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu 300 Kč.

(6) Kromě nákladů za provedení celního řízení mimo celní prostor uvedených v odstavci 5 hradí deklarant

a) náhradu prokázaných jízdních výdajů,2) nebo

b) náhradu za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách.3)

§ 17

Místní příslušnost celních úřadů k provedení celního řízení

(k § 103 odst. 2 a § 215 odst. 3 zákona)

(1) Celní prohlášení na propuštění zboží do příslušného režimu se podává vnitrozemskému celnímu úřadu, jedná-li se o zboží

a) dovážené, které má obchodní charakter a které má být propuštěno do režimu volného oběhu, u něhož nelze snadno a účinně provést celní kontrolu anebo jehož dovoz je omezen,

b) dovážené, které má být propuštěno do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od cla,

c) dovážené, které má být propuštěno do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla, rozhodne-li o tom z důvodů zachování plynulosti dopravy přes státní hranice pohraniční celní úřad,

d) dovážené, které má být propuštěno do režimu uskladňování v celním skladu nebo přepracování pod celním dohledem anebo do režimu aktivního zušlechťovacího styku,

e) vyvážené, které má obchodní charakter a které má být propuštěno do režimu vývozu za účelem trvalého ponechání v zahraničí, u něhož nelze snadno a účinně provést celní kontrolu anebo jehož vývoz je omezen,

f) vyvážené, které má být propuštěno do režimu pasivního zušlechťovacího styku nebo režimu vývozu a které má být dovezeno zpět do tuzemska,

g) české, nebo které pochází z České republiky, dovážené zpět do tuzemska a zahraniční, nebo které nepochází z České republiky, vyvážené zpět do zahraničí,

h) dovážené jako obchodní vzorky nepatrné hodnoty nebo reklamní materiál, které má být propuštěno do režimu volného oběhu, rozhodne-li o tom z důvodů zachování plynulosti dopravy přes státní hranice pohraniční celní úřad.

(2) Celní prohlášení na propuštění zboží uvedené v odstavci 1 se podává celnímu úřadu, v jehož územním obvodu má trvalý pobyt nebo místo podnikání, sídlo nebo provozovnu deklarant nebo příjemce nebo odesílatel zboží. Jedná-li se o zboží uvedené v odstavci 1 písm. a) a e), lze podat celní prohlášení také celnímu úřadu, v jehož územním obvodu má trvalý pobyt nebo místo podnikání, sídlo nebo provozovnu přímý zástupce deklaranta.

(3) Zbožím, u něhož nelze snadno a účinně provést celní kontrolu, se nepovažuje zboží

a) volně ložené,

b) balené v pytlích, žocích, latění (včetně bubnů na přepravu kabelů), v sudech s bajonetovým uzávěrem,

c) nebalené, zboží nebalené připevněné na paletách a zboží nebalené připevněné na paletách smršťovací fólií nebo balené v průhledných obalech,

d) tekuté, sypké a plynné, přepravované v nádržkových vozech nebo ve speciálních kontejnerech za předpokladu, že toto zboží bude v těchto vozech nebo kontejnerech zajištěno závěrami dopravce nebo přepravce a čísla či charakteristiky těchto závěr budou zapsány v přepravní listině.

(4) V silniční dopravě lze podat celní prohlášení na propuštění zboží, které má obchodní charakter, též pohraničnímu celnímu úřadu, jedná-li se o

a) dovážená živá zvířata a snadno zkazitelné zboží, u něhož lze snadno a účinně provést celní kontrolu a které má být propuštěno do režimu volného oběhu,

b) vyvážené zboží, které má být propuštěno do režimu vývozu za účelem trvalého ponechání v zahraničí a splňuje podmínky uvedené v odstavci 3 písm. a), c) a d).

Forma, obsah a náležitosti celního prohlášení, úkon považovaný za vyjádření vůle k propuštění zboží a celní statistika

(k § 105 odst. 5 a § 319 odst. 2 zákona)

§ 18

Písemné celní prohlášení

(1) Písemné celní prohlášení, jímž deklarant navrhuje propuštění zboží do celního režimu, se podává na tiskopise Jednotná celní deklarace (dále jen "Deklarace"), jehož vzor je uveden v přílohách 10 a 12 této vyhlášky, a v případě, že je více položek zboží, předkládá se rovněž na tiskopise Jednotná celní deklarace doplňková (dále jen "Doplňková deklarace"), jehož vzor je uveden v přílohách 11 a 13 této vyhlášky, není-li dále stanoveno jinak. V režimu tranzitu se místo Doplňkové deklarace přiloží tiskopis Ložný list, jehož vzor je uveden v příloze 9 této vyhlášky, pokud je více položek zboží.

(3) Způsob uvádění údajů v písemném celním prohlášení, kterým se navrhuje propuštění zboží do příslušného režimu, jakož i další náležitosti související s jeho podáváním jsou uvedeny v příloze 7 této vyhlášky. Je-li při podání celního prohlášení zajišťován celní dluh zárukou, použije se k poskytnutí této záruky záruční listina, jejíž vzor je uveden v přílohách 17, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 a 29. Zajištění celního dluhu globální zárukou se prokazuje osvědčením o záruce, jehož vzor je uveden v přílohách 18, 21 a 30 této vyhlášky, a zajištění celního dluhu paušální zárukou se prokazuje záručním dokladem, jehož vzor je uveden v přílohách 19 a 22 této vyhlášky.

(4) V písemném celním prohlášení, jímž deklarant navrhuje propuštění zboží, které nemá obchodní charakter, do příslušného režimu jiného než režim tranzitu, se uvádí pouze tyto údaje:

a) obchodní jméno, případně jméno, příjmení a adresa deklaranta a jeho daňové registrační číslo,7) případně jeho rodné číslo,

b) popis zboží,

c) hrubá a vlastní hmotnost zboží,

d) požadované celní a daňové úlevy,

e) stát původu zboží a stát, ze kterého je zboží dováženo,

f) cena zboží v zahraniční měně, ve které je za zboží placeno nebo inkasováno ve vztahu k zahraničí,

g) celní hodnota,

h) základ pro vyměření daní nebo jiných poplatků vyměřovaných celním úřadem,

i) režim, do kterého má být zboží propuštěno,

j) způsob placení cla, daní nebo jiných poplatků vybíraných celním úřadem,

k) údaje o zajištění celního dluhu,

l) finanční a bankovní spojení související s případnou platbou cla, daní nebo jiných poplatků vybíraných celním úřadem,

m) způsob nabytí zboží (koupě, dar, výměna),

n) místo a datum podání,

o) podpis deklaranta.

(5) Za písemné celní prohlášení podle odstavců 1 a 2 se považuje i písemné celní prohlášení podané podle vyhlášky č. 89/1963 Sb. a vyhlášky č. 144/1982 Sb.

§ 19

Písemné celní prohlášení na propuštění zboží do režimu tranzitu při dopravě po vodní cestě

Při dopravě po vodní cestě, má-li být zboží dopraveno k jednomu celnímu úřadu určení, může být písemné celní prohlášení na propuštění zboží do režimu tranzitu podáno také na Seznamu nákladu (Manifest). Seznam nákladu předkládá deklarant celnímu úřadu ve trojím vyhotovení.

§ 19a

Písemné celní prohlášení na propuštění zboží do režimu tranzitu při dopravě po železnici

(1) Při dopravě zboží po železnici může být podáno písemné celní prohlášení na propuštění zboží do režimu tranzitu také na nákladním listu stanoveným mezinárodní smlouvou7a) (dále jen "mezinárodní přepravní list CIM"), jehož vzor je uveden v příloze 15 této vyhlášky, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) deklarantem je železniční společnost,

b) jedná se o přepravu zboží ze zahraničí do tuzemska nebo v tranzitu přes území České republiky, prováděnou železniční společností na podkladu mezinárodního přepravního listu CIM,

c) zboží je navrhováno do režimu tranzitu do vnitrozemí nebo do přímého tranzitu,

d) jednotlivé nákladové kusy, v případě celovagonových zásilek vagony, jsou označeny zelenou nálepkou, jejíž vzor je uveden v příloze 16 této vyhlášky (dále jen "zelená nálepka"),

e) listy č. 1 a 2 mezinárodního přepravního listu CIM jsou polepeny zelenou nálepkou, pod kterou deklarant uvedl kód "TD", jedná-li se o tranzit do vnitrozemí,

f) list č. 2 mezinárodního přepravního listu CIM je polepen zelenou nálepkou, jedná-li se o přímý tranzit,

g) deklarant uchová v centrálním zúčtovacím místě záznamy týkající se přepravy zboží propuštěného do režimu tranzitu včetně listů č. 2 mezinárodního přepravního listu CIM tak, aby byly k dispozici celním orgánům pro kontrolní účely,

h) na požádání předloží deklarant bezodkladně příslušným celním orgánům všechny podklady, záznamy nebo informace, které se vztahují na již uskutečněné nebo probíhající přepravy zboží a které jsou potřebné pro provádění celního dohledu.

(2) Celním prohlášením na propuštění zboží do režimu tranzitu do vnitrozemí jsou listy č. 1, 2 a 3 mezinárodního přepravního listu CIM a celním prohlášením na propuštění zboží do režimu přímého tranzitu je list č. 2 mezinárodního přepravního listu CIM. Deklarant předkládá celnímu úřadu určení

a) listy č. 2 a 3 mezinárodního přepravního listu CIM, jedná-li se o režim tranzitu do vnitrozemí; celní úřad potvrdí list č. 2 a vrátí jej deklarantovi, list č. 3 si ponechává,

b) list č. 2 mezinárodního přepravního listu CIM, jedná-li se o přímý tranzit; celní úřad jej po ověření vrátí deklarantovi.

§ 19b

Písemné celní prohlášení na propuštění zboží do režimu tranzitu při přepravě ve velkých kontejnerech

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) dopravním podnikem zasílatel obstarávající přepravu zboží ve velkých kontejnerech na podkladu předávacího listu TR,

b) velkým kontejnerem přepravní jednotka

1. trvalé povahy a dostatečně pevná, schopná opětovného použití,

2. speciálně konstruovaná tak, aby byla usnadněna přeprava více dopravními prostředky bez překládky obsahu,

3. zkonstruovaná tak, aby mohla být na dopravním prostředku zajištěna a snadno překládána,

4. uzpůsobená tak, aby mohly být účinně přiloženy závěry; to platí pouze tehdy, vyžaduje-li se přiložení závěr za účelem zajištění totožnosti,

5. mající plochu dna, vymezenou čtyřmi vnějšími rohy, minimálně 7 m2,

c) předávacím listem TR doklad Intercontaineru - Interfrigo (ICF) S.C. se sídlem v Basileji, který je vystavován při uzavření zasílatelské smlouvy a na jehož základě je přepravován jeden nebo více velkých kontejnerů přes státní hranice od jednoho odesílatele k jednomu příjemci,

d) soupisem velkých kontejnerů (dále jen "Soupis") doklad připojený k předávacímu listu TR, na který je přepravováno více velkých kontejnerů z jedné stanice odeslání do jedné stanice určení. Soupis tvoří s příslušným předávacím listem TR nedílnou součást; do odstavce pro údaj o počtu Soupisů v pravém horním rohu předávacího listu TR uvádí deklarant počet připojených Soupisů, do pravého horního rohu každého Soupisu uvádí sériové číslo příslušného předávacího listu TR.

(2) Při přepravě zboží ve velkých kontejnerech po železnici prováděné dopravním podnikem na podkladu předávacího listu TR může železniční společnost jako deklarant podat celní prohlášení na propuštění zboží do režimu tranzitu na předávacím listu TR, jsou-li splněny podmínky uvedené v odstavcích 3, 5 a 7. Přeprava velkého kontejneru může být ze stanice určení provedena rovněž jinou dopravou než železniční.

(3) Celním prohlášením na propuštění zboží loženého ve velkém kontejneru do režimu tranzitu je předávací list TR, jestliže

a) deklarantem je železniční společnost,

b) jde o přepravu zboží ze zahraničí do tuzemska nebo v přímém tranzitu přes území České republiky, kterou provádí dopravní podnik na podkladu předávacího listu TR,

c) deklarantem je navrhován tranzit do vnitrozemí nebo přímý tranzit,

d) velké kontejnery jsou označeny zelenou nálepkou,

e) dopravní podnik uchová v centrálním zúčtovacím místě záznamy týkající se přepravy zboží propuštěného do režimu tranzitu tak, aby byly k dispozici celním orgánům pro kontrolní účely,

f) dopravní podnik na požádání předloží bezodkladně příslušným celním orgánům všechny podklady, záznamy nebo informace, které se vztahují na již uskutečněné nebo probíhající přepravy zboží a které jsou potřebné pro provádění celního dohledu,

g) listy č. 1, 2 a 3B předávacího listu TR jsou na levém okraji označeny zelenou nálepkou.

(4) Celním prohlášením na propuštění zboží do režimu tranzitu do vnitrozemí jsou listy č. 1, 2, 3A a 3B předávacího listu TR, z nichž listy č. 1, 2 a 3B jsou označeny zelenou nálepkou, pod níž deklarant uvede kód "TD". Celním prohlášením na propuštění zboží do režimu přímého tranzitu je list č. 2 předávacího listu TR, který je označen zelenou nálepkou. Deklarant celnímu úřadu určení předkládá

a) listy č. 1, 2 a 3A předávacího listu TR, jedná-li se o režim tranzitu do vnitrozemí; celní úřad určení potvrdí listy č. 1 a 2 a vrátí je deklarantovi, list č. 3A si ponechává,

b) list č. 2 předávacího listu TR, jedná-li se o přímý tranzit; celní úřad jej po ověření vrátí deklarantovi.

(5) Má-li být další přeprava zboží ze stanice určení provedena jinou dopravou než železniční a zboží bude při této přepravě podléhat celnímu dohledu, musí být na každý přepravovaný velký kontejner podáno celní prohlášení na samostatném předávacím listu TR.

(6) Obsahuje-li zásilka přepravovaná ve velkých kontejnerech zboží uvedené v seznamu, který je uveden v příloze 14 této vyhlášky (dále jen "seznam"), musí být na každý velký kontejner podáno celní prohlášení na samostatném předávacím listu TR. Obsahuje-li tato zásilka více druhů zboží uvedených v seznamu, může být s jedním předávacím listem TR použit jeden nebo více Ložných listů; v jednom Ložném listu však může být uvedeno pouze zboží uvedené ve sloupci 3 seznamu patřící do stejné kapitoly, čísla nebo položky celního sazebníku uvedené ve sloupci 2 seznamu.

§ 19c

Je-li zásilka, na kterou se vztahuje celní prohlášení na propuštění zboží do režimu tranzitu, podané na mezinárodním přepravním listu CIM nebo předávacím listě TR, složena z více položek zboží, přiloží deklarant k tomuto základnímu celnímu prohlášení jeden nebo více tiskopisů Ložného listu, jejichž originály jsou potvrzeny stanicí odeslání. Počet přiložených Ložných listů uvádí deklarant do odstavce určeného pro údaje o přílohách mezinárodního přepravního listu CIM nebo předávacího listu TR. Do Ložného listu uvede deklarant číslo vagonu, na který se mezinárodní přepravní list CIM vztahuje, nebo číslo velkého kontejneru, ve kterém je zboží přepravováno. Ustanovení této vyhlášky upravující použití Ložného listu s Deklarací se uplatňují obdobně.

Ústní celní prohlášení a jiné úkony směřující k podání celního prohlášení

§ 20

Ústní celní prohlášení k propuštění zboží do režimu tranzitu

Ústní celní prohlášení k propuštění zboží do režimu tranzitu lze podat pouze u pohraničního celního úřadu a pouze tehdy, jedná-li se o zboží dovážené cestujícím v pravidelném spoji osobní železniční dopravy.

§ 20a

Režim tranzitu při dopravě zboží potrubím nebo vedením

(1) Zboží dopravované potrubím nebo vedením se považuje za navržené na propuštění do režimu tranzitu a za propuštěné

a) při dovozu jeho přivedením do tuzemska,

b) při vývozu jeho zapsáním do účetních dokladů deklaranta a zavedením do potrubí nebo vedení s úmyslem jeho následného vývozu do zahraničí.

(2) Při dopravě zboží potrubím nebo vedením je deklarantem v režimu tranzitu provozovatel potrubí nebo vedení, který je českou osobou.

(3) Pro účely plnění podmínek uvedených v § 140 odst. 2 celního zákona se provozovatel potrubí nebo vedení považuje i za dopravce zboží.

(4) Zboží dopravované potrubím nebo vedením se považuje za dodané celnímu úřadu určení a režim tranzitu za ukončený

a) při dovozu jeho zapsáním do účetních dokladů deklaranta a dodáním do zařízení pro příjemce se sídlem v tuzemsku nebo do rozvodných sítí tohoto příjemce,

b) při vývozu jeho skutečným vývozem do zahraničí.

(5) Kontrolu režimu tranzitu provádějí celní orgány podle záznamů a obchodních dokladů provozovatele potrubí nebo vedení, které provozovatel vede a které na žádost předkládá celním orgánům.

§ 21

Ústní celní prohlášení k propuštění zboží do volného oběhu

(1) Při dovozu zboží do volného oběhu, které nemá obchodní charakter, lze celní prohlášení podat ústně, jde-li o

a) zboží cestujícího,

b) zboží v zásilkách určených fyzickým osobám.

(2) Celní úřad může povolit, aby celní prohlášení při dovozu zboží, které nemá obchodní charakter, do režimu volného oběhu bylo podáno ústně i v jiných případech než uvedených v odstavci 1.

(3) Při dovozu zboží, které má obchodní charakter, do režimu volného oběhu lze celní prohlášení podat ústně, jestliže

a) celková celní hodnota zboží dováženého v jedné zásilce pro jednoho příjemce nepřesahuje 30 000 Kč, a nejedná se o opakované zásilky nebo dílčí zásilku od téhož odesilatele témuž příjemci,

b) se jedná o zboží uvedené v § 24, které je při zpětném dovozu úplně osvobozeno od cla,

c) se jedná o zboží uvedené v § 26 písm. b) a c).

§ 22

Ústní celní prohlášení k propuštění do režimu vývozu

Při vývozu zboží lze podat celní prohlášení ústně, jestliže se jedná o

a) zboží, které nemá obchodní charakter, jehož vývoz není zakázán nebo omezen

1. vyvážené cestujícím,

2. v zásilkách určených fyzickým osobám, nebo

3. povolí-li to celní úřad,

b) zboží, které má obchodní charakter a jehož celková celní hodnota v jedné zásilce pro jednoho příjemce nepřesahuje 30 000 Kč, nejedná-li se o opakované zásilky nebo dílčí zásilku od téhož odesilatele témuž příjemci; chce-li se uplatnit nárok na odpočet daně, musí být podáno celní prohlášení písemně,

c) zboží uvedené v § 26 písm. b) a c).

§ 23

Podléhá-li zboží, na které bylo podle § 21 a 22 podáno ústní celní prohlášení, dovoznímu nebo vývoznímu clu, daním nebo poplatkům vybíraným při dovozu nebo vývozu, vydá celní úřad deklarantovi potvrzení o zaplacení dlužné částky cla, daní nebo poplatků.

§ 24

Ústní celní prohlášení k propuštění zboží do režimu dočasného použití

(1) Ústní celní prohlášení, kterým se navrhuje propuštění zboží do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla, lze podat tehdy, jedná-li se o

a) zařízení k výkonu povolání dovážené za účelem výroby a zhotovování rozhlasových a televizních reportáží a vozidla speciálně upravená pro rozhlasové a televizní reportáže a jejich vybavení, dovezené se souhlasem celního úřadu veřejnými nebo soukromými společnostmi,8)

b) kontejnery, palety a obaly,9)

c) osobní svršky cestujících,10)

d) zboží dovážené v pohraničním styku,11)

e) zboží k humanitárním účelům,12)

f) dopravní prostředky,13)

g) zvířata.14)

(2) Celní prohlášení lze rovněž podat ústně, jestliže je zboží uvedené v odstavci 1 po skončení režimu dočasného použití vyváženo zpět do zahraničí.

(3) Osoba, které byl kontejner propuštěn do režimu dočasného použití, je na výzvu celního úřadu povinna písemně se zavázat, že poskytne celnímu úřadu na jeho žádost podrobné informace o pohybu každého kontejneru, který byl propuštěn do režimu dočasného použití, včetně času a místa vstupu do tuzemska a místa výstupu z tuzemska, nebo seznam kontejnerů s prohlášením, že budou vyvezeny zpět.

(4) Osoba, které byly palety a obaly propuštěny do režimu dočasného použití, je povinna se celnímu úřadu písemně zavázat, že budou vyvezeny zpět.

(5) Celní úřad může požadovat, aby osoba, která zboží v pohraničním styku dováží, předložila jeho seznam a písemně se zavázala, že toto zboží vyveze zpět.

(6) Celní úřad může požadovat, aby osoba, které bylo zboží dovážené k humanitárním účelům propuštěno do režimu dočasného použití, předložila soupis tohoto zboží s písemným závazkem jeho zpětného vývozu.

(7) Celní úřad může požadovat, aby osoba, které byla zvířata propuštěna do režimu dočasného použití, předložila jejich soupis s písemným závazkem, že budou tato zvířata vyvezena zpět.

§ 25

Zvláštní úprava předložení zboží dopravovaného cestujícími k celnímu řízení

Systém červená - zelená

[k § 85 písm. a) zákona]

(1) Systém červená-zelená je zvláštním způsobem provádění celního dohledu v cestovním styku, který se může použít na celních letištích a pohraničních celních úřadech u silničních celních přechodů.

(2) Zelený pruh je určen pro cestující, kteří nemají s sebou zboží podléhající clu nebo mají pouze zboží osvobozené od cla a poplatků a jimi dovážené nebo vyvážené zboží nepodléhá dovozním a vývozním zákazům a omezením; současně musí být splněny podmínky pro dovoz a vývoz hodnot upravených devizovým zákonem.15) Ostatním cestujícím je vyhrazen červený pruh.

(3) Zelený pruh musí být označen zelenou značkou tvaru pravidelného osmiúhelníku s nápisem: "Nic k proclení".

(4) Červený pruh musí být označen červenou značkou čtvercového tvaru s nápisem: "Zboží k proclení".

§ 26

Volný oběh

Není-li celní prohlášení podáváno písemně nebo ústně, může být celní prohlášení na propuštění zboží do režimu volného oběhu učiněno jiným úkonem ve smyslu § 29, jde-li o

a) zboží, které nemá obchodní charakter, dovážené cestujícím, a které je v dovozu osvobozeno od dovozního cla, nebo je-li zboží dováženo zpět,16)

b) zemědělské výrobky a zboží používané v zemědělství v dovozu osvobozené od dovozního cla,17)

c) dopravní prostředky, které jsou při zpětném dovozu osvobozeny od cla.

§ 27

Vývoz

Není-li celní prohlášení podáváno písemně nebo ústně, může být celní prohlášení na propuštění zboží do režimu vývozu učiněno jiným úkonem ve smyslu § 29 u tohoto zboží:

a) zboží, které nemá obchodní charakter, vyvážené cestujícím,

b) dopravní prostředky registrované v tuzemsku, které budou dovezeny zpět,

c) materiál určený k upevnění a ochraně zboží při dopravě.

§ 28

Režim dočasného použití

(1) Není-li celní prohlášení podáváno písemně nebo ústně, může být celní prohlášení na propuštění zboží do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla učiněno jiným úkonem ve smyslu § 29 u následujícího zboží:

a) osobní svršky cestujících,

b) dopravní prostředky.13)

(2) Jestliže bylo zboží uvedené v odstavci 1 přihlášeno při dovozu jiným úkonem, podává se celní prohlášení při jeho zpětném vývozu rovněž jiným úkonem ve smyslu § 29.

§ 29

Jiný úkon podle § 26 až 28 lze pohraničnímu celnímu úřadu učinit při přepravě zboží

a) použitím zeleného pruhu "nic k proclení", jsou-li u příslušného celního úřadu oddělené vstupy zřízeny,

b) průjezdem celního prostoru pohraničního celního úřadu kde není zřízen systém "červená - zelená", samočinným učiněním celního prohlášení.

§ 30

(1) Jestliže bylo celní prohlášení učiněno jiným úkonem podle § 26 až 28, považuje se zboží za předložené pohraničnímu celnímu úřadu v okamžiku, kdy byl tento jiný úkon učiněn.

(2) Zjistí-li se při kontrole provedené po úkonu učiněném podle § 29, aniž dovážené nebo vyvážené zboží splňovalo podmínky uvedené v § 26 až 28, považuje se zboží za dovážené nebo vyvážené v rozporu s celními předpisy.

§ 31

Poštovní styk

(1) Zboží dovážené v poštovním styku se považuje za navržené do volného oběhu

a) v okamžiku vstupu do tuzemska, jedná-li se o

1. dopisnice a dopisy, které obsahují pouze osobní sdělení,

2. slepeckou poštu,

3. tiskoviny nepodléhající dovoznímu clu a poplatkům,

b) v okamžiku dodání celnímu úřadu, jedná-li se o zboží dovážené v listovních zásilkách a poštovních balících, které není uvedeno v písmenu a), a zásilky jsou opatřeny celním prohlášením o obsahu.1)

(2) Zboží vyvážené v poštovním styku se považuje za navržené do režimu vývozu

a) v okamžiku převzetí poštou, jedná-li se o zboží nepodléhající vývoznímu clu a poplatkům, vyvážené v listovních zásilkách a poštovních balících, opatřených nebo neopatřených celním prohlášením o obsahu,1)

b) v okamžiku dodání celnímu úřadu, jedná-li se o zboží podléhající vývoznímu clu a poplatkům vyvážené v listovních zásilkách a poštovních balících, opatřených celním prohlášením o obsahu.1)

(3) V případech uvedených v odstavci 1 je deklarantem, případně dlužníkem příjemce zásilky a v případech uvedených v odstavci 2 odesilatel zásilky.

(4) Jsou-li celnímu úřadu dodány listovní zásilky a poštovní balíky neopatřené celním prohlášením o obsahu1) nebo je-li toto prohlášení neúplné, stanoví celní úřad deklarantovi formu, v níž je třeba celní prohlášení podat nebo je doplnit.

§ 32

Ustanovení § 31 odst. 1 až 3 se nepoužije, jestliže

a) celková celní hodnota zboží, které má obchodní charakter, dováženého v listovních zásilkách a poštovních balících je vyšší než 30 000 Kč, jedná-li se o opakované zásilky nebo jde o dílčí zásilku od téhož odesilatele témuž příjemci,

b) celní prohlášení bylo podáno písemně, ústně nebo prostředky výpočetní techniky,

c) se na listovní zásilky a poštovní balíky vztahuje ustanovení § 20.

Forma a obsah dodatečného celního prohlášení a podmínky povolení zjednodušeného postupu

(k § 124 odst. 4 zákona)

§ 33

(1) Dodatečné celní prohlášení se podává na tiskopise písemného celního prohlášení, jehož vzor je uveden v v přílohách 5, 6, 10, 11, 12 a 14 k této vyhlášce a přikládají se k němu zjednodušená celní prohlášení za období povolené celním úřadem.

(2) Žádost ke zjednodušení formalit a postupu se podává písemně a musí obsahovat všechny údaje potřebné k udělení povolení. Celní úřad může povolit, aby žádost o propuštění zboží na základě zjednodušeného celního prohlášení byla nahrazená globální žádostí, která se vztahuje na všechna propuštění do režimu volného oběhu v určité době; odkaz na povolení udělené na základě globální žádosti musí být uveden v obchodním nebo administrativním dokladu.

§ 34

(1) Povolení podle § 33 udělí celní úřad osobě, jejímž jménem bylo celní prohlášení na propuštění zboží do volného oběhu učiněno, je-li zajištěno dodržování zákazů a omezení a jiných předpisů, které upravují propuštění zboží do režimu volného oběhu.

(2) Celní úřad povolení podle § 33 neudělí, jestliže osoba, která o povolení žádá,

a) opakovaně porušila celní předpisy,

b) navrhuje propuštění zboží do volného oběhu pouze příležitostně.

§ 35

(1) V povolení uděleném podle § 33 musí být

a) uveden celní úřad, který může přijímat zjednodušené celní prohlášení,

b) uvedeno zboží, na které se povolení vztahuje,

c) údaje, které není třeba ve zjednodušeném celním prohlášení uvádět,

d) uvedeny doklady, které nemusejí být připojeny nebo předloženy,

e) uvedeny údaje o zajištění celního dluhu.

(2) Kromě údajů uvedených v odstavci 1 musí být v povolení uvedena lhůta, v jejímž průběhu je třeba dodatečné celní prohlášení u stanoveného celního úřadu podat.

§ 36

(1) Celní úřad udělené povolení zruší, jestliže zjistí, že žadatel opakovaně porušil celní předpisy.

(2) Celní úřad může udělené povolení zrušit, jestliže zjistí, že žadatel navrhuje propuštění zboží do volného oběhu jen příležitostně.

Zjednodušené celní prohlášení

§ 37

Zjednodušené celní prohlášení, kterým se navrhuje propuštění zboží do volného oběhu, může celní úřad přijmout, obsahuje-li údaje o deklarantovi, režimu, do kterého má být zboží propuštěno, místo a podpis deklaranta a obsahuje-li tyto další údaje

a) přesné označení a popis zboží, aby bylo možno určit, do jaké podpoložky celního sazebníku je zboží zařazeno,

b) značky, čísla, počet, druh a hrubou hmotnost jednotlivých nákladových kusů,

c) identifikační znaky dopravního prostředku, kterým bylo zboží dopraveno,

d) místo naložení zboží do dopravního prostředku,

e) datum vstupu do tuzemska,

f) celní hodnotu zboží, uvádí-li se celní hodnota v písemném celním prohlášení, nebo předběžný odkaz na celní hodnotu, kterou celní úřad v souvislosti s údaji, které má deklarant k dispozici, považuje za přijatelnou, nemůže-li deklarant celní hodnotu určit,

g) všechny údaje potřebné pro zjištění kvality a povahy zboží a pro použití celních předpisů a zajištění platby celního dluhu.

§ 38

(1) Ke zjednodušenému celnímu prohlášení, které může celní úřad přijmout, musejí být přiloženy doklady potřebné k posouzení, zda zboží může být propuštěno do režimu volného oběhu.

(2) Zjednodušené celní prohlášení však může být přijato i bez předložení potřebných dokladů, jestliže deklarant celnímu úřadu prokáže, že

a) předmětný doklad existuje a je platný,

b) tento doklad nemohl být předložen z důvodů, které nelze přičítat deklarantovi,

c) opožděné přijetí celního prohlášení by znemožnilo propuštění zboží do režimu volného oběhu nebo by způsobilo, že by byla uplatněna vyšší celní sazba.

Deklarant musí ve zjednodušeném celním prohlášení uvést, které doklady chybí.

§ 39

(1) Lhůta, kterou celní úřad stanoví deklarantovi k doplnění údajů nebo předložení potřebných dokladů, nesmí přesáhnout jeden měsíc od okamžiku přijetí celního prohlášení. Jedná-li se o doklad, na jehož základě má být uplatněna snížená celní sazba nebo osvobození od dovozního cla, může celní úřad na žádost deklaranta stanovenou lhůtu prodloužit, lze-li důvodně předpokládat, že zboží uvedené v celním prohlášení lze skutečně dovézt za sníženou celní sazbu nebo s osvobozením od dovozního cla; prodloužená lhůta však nesmí být delší než tři měsíce. Vztahují-li se chybějící údaje nebo doklady k celní hodnotě, může být stanovena lhůta delší.

(2) Uplatňuje-li se snížená celní sazba nebo osvobození od dovozního cla na zboží propuštěné do režimu volného oběhu pouze v rámci celních kontingentů nebo celních limitů, může být clo vyměřeno až v okamžiku skutečného předložení potřebného dokladu.

(3) Bez ohledu na ustanovení odstavců 1 a 2 může být doklad, který je potřebný pro uplatnění snížené sazby nebo pro osvobození od dovozního cla, předložen i po uplynutí stanovené lhůty, jestliže celní úřad v průběhu této lhůty celní prohlášení přijal.

(4) Přijetí zjednodušeného celního prohlášení má stejné právní účinky jako přijetí písemného celního prohlášení, je-li předloženo dodatečné celní prohlášení.

§ 40

(1) Nebrání-li tomu jiné důvody, nesmí být přijetí zjednodušeného celního prohlášení důvodem pro nepovolení nakládat se zbožím nebo jeho pozdější propuštění.

(2) Nemá-li dodatečné doplnění chybějících údajů nebo předložení potřebného dokladu vliv na výši částky cla, která má být zaplacena, zanese ihned celní úřad zjištěnou částku do účetních dokladů.

(3) Je-li podle § 37 použit předběžný odkaz na celní hodnotu, celní úřad

a) ihned zanese částku cla vyměřenou podle tohoto odkazu do účetních dokladů a

b) vyžádá si zajištění celního dluhu ve výši rozdílu mezi touto částkou a částkou, která bude po stanovení celní hodnoty ze zboží vybrána.

(4) Může-li mít doplnění chybějících údajů nebo předložení potřebného dokladu, v jiných případech než uvedených v odstavci 3, vliv na výši cla vyměřovaného z dováženého zboží, postupuje celní úřad takto:

a) může-li mít doplnění chybějících údajů nebo předložení potřebných dokladů vliv na uplatnění snížené celní sazby,

1. celní úřad ihned zanese částku cla, vyměřenou podle této snížené celní sazby, do účetních dokladů a

2. vyžádá si od deklaranta zajištění celního dluhu ve výši rozdílu mezi touto částkou a částkou, která by byla vyměřena při uplatnění obvyklé celní sazby tohoto zboží,

b) může-li mít doplnění chybějících údajů nebo předložení potřebných dokladů vliv na přiznání úplného osvobození od dovozního cla, vyžádá si od deklaranta zajištění celního dluhu ve výši částky cla, které by mu bylo vyměřeno podle obvyklé celní sazby.

(5) Bez ohledu na pozdější změny, zejména změny v důsledku konečného stanovení celní hodnoty, může deklarant žádat, aby celní úřad, namísto zajištění celního dluhu podle odstavce 3 písm. b) nebo odstavce 4 písm. a) bodu 2 a odstavce 4 písm. b), zanesl do účetních dokladů částku cla, která by měla být vybrána.

§ 41

Jestliže deklarant po uplynutí lhůty uvedené v § 39 neposkytl celnímu úřadu údaje potřebné pro konečné stanovení celní hodnoty nebo nepředložil potřebný doklad, celní úřad ihned zanese do účetních dokladů částku cla ve výši, ve které byl celní dluh zajištěn podle § 40 odst. 3 písm. b) nebo § 40 odst. 4 písm. a) bodu 2 anebo § 40 odst. 4 písm. b).

§ 42

Zjednodušené celní prohlášení, které celní úřad přijal podle § 37 až 40, může deklarant buď doplnit nebo se souhlasem celního úřadu nahradit novým celním prohlášením. Podal-li deklarant nové celní prohlášení, je rozhodující pro vyměření dovozního cla a pro uplatnění celních předpisů upravujících režim volného oběhu okamžik, kdy celní úřad přijal zjednodušené celní prohlášení.

Dodání zboží mimo celní prostor

§ 43

Na žádost deklaranta, který navrhuje propuštění zboží do volného oběhu, může celní úřad za podmínek stanovených v § 44 až 46 povolit, aby dovážené zboží bylo předloženo v obchodních prostorách deklaranta nebo na jiných místech povolených celním úřadem nacházejících se mimo celní prostor.

§ 44

(1) Celní úřad povolení podle § 43 udělí, jestliže

a) evidence žadatele umožňuje účinnou kontrolu celním úřadem, zejména pak následnou kontrolu po propuštění zboží,

b) může být zajištěno dodržování zákazů a omezení a jiných předpisů, které upravují propuštění zboží do volného oběhu.

(2) Celní úřad povolení podle § 43 neudělí, jestliže osoba, která o povolení žádá,

a) opakovaně porušila celní předpisy,

b) navrhuje propuštění zboží do volného oběhu jen příležitostně.

§ 45

(1) Celní úřad udělené povolení zruší, jestliže zjistí, že žadatel opakovaně porušil celní předpisy.

(2) Celní úřad může udělené povolení zrušit, jestliže zjistí, že žadatel navrhuje propuštění zboží do volného oběhu pouze příležitostně.

§ 46

(1) Osoba, které bylo povolení uděleno, je po předložení zboží na místo uvedené v § 43 povinna

a) sdělit ihned celnímu úřadu dodání zboží ve formě a za podmínek jím stanovených,

b) zapsat dodané zboží do své evidence, která musí obsahovat zejména údaje umožňující zjistit povahu zboží a datum zápisu do evidence,

c) mít připraveny doklady, které jsou potřebné pro propuštění zboží do volného oběhu.

(2) Není-li tím narušeno řádné provádění celního dohledu, může celní úřad povolit osobě, které bylo uděleno povolení uvedené v § 43, aby

a) sdělení uvedené v odstavci 1 písm. a) učinila již v době, kdy je dodání zboží bezprostředně očekáváno,

b) ve zvláštních případech, daných druhem zboží a četností dovozů, nemusela celní úřad informovat o každém dodání zboží, poskytne-li mu veškeré údaje, které celní úřad považuje za potřebné k provedení případné celní kontroly.

Zápis zboží do evidence deklaranta se v těchto případech považuje za povolení nakládat se zbožím.

§ 47

Žádost o povolení uvedené v § 43 musí obsahovat tyto údaje

a) přesné pojmenování zboží, na které se má vztahovat,

b) návrh na formu sdělení, že zboží bylo dodáno mimo celní prostor,

c) návrh na způsob evidence zboží dodaného mimo celní prostor,

d) závazek mít připraveny doklady, které jsou potřebné pro propuštění zboží do volného oběhu nebo do režimu uskladňování zboží v celním skladu,

e) návrh lhůty, ve které bude celnímu úřadu podáno celní prohlášení,

f) návrh na označení dne, od kterého bude možno zboží považovat za propuštěné.

§ 48

Povolení uvedené v § 43 musí obsahovat údaje uvedené v žádosti podané podle § 47.

Uskladňování zboží v celním skladu

§ 49

(1) Celní úřad může přijmout zjednodušené celní prohlášení, jestliže obsahuje údaje potřebné k určení povahy přihlášeného zboží, zejména údaje obvykle používané v obchodním styku pro označení zboží.

(2) Ustanovení § 38 a 41 se použijí přiměřeně.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahuje na zboží, které podléhá právnímu předpisu o tržní regulaci v zemědělství.

§ 50

(1) Bylo-li zboží předloženo celnímu úřadu, může být na základě žádosti a za podmínek uvedených v § 51 navrženo do režimu uskladňování v celním skladu podáním zjednodušeného celního prohlášení.

(2) Zjednodušený postup nemůže být použit při dovozu zboží, na které se vztahuje právní předpis o tržní regulaci v zemědělství.

§ 51

(1) Žádost o povolení zjednodušeného postupu musí být podána písemně.

(2) Celní úřad udělí povolení pouze tehdy, jestliže je zaručeno řádné provádění režimu uskladňování v celním skladu.

(3) Celní úřad povolení neudělí, jestliže

a) není zaručeno řádné provádění režimu uskladňování v celním skladu,

b) deklarant dováží zboží do celního skladu pouze příležitostně,

c) deklarant porušil opakovaně celní předpisy.

(4) Zjistí-li celní úřad skutečnosti uvedené v odstavci 3, zruší již vydané povolení.

§ 52

Propuštění zboží bez předložení celnímu úřadu

(1) Propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu umožňuje, aby zboží bylo dopraveno do prostor celního skladu, aniž bylo dodáno celnímu úřadu.

(2) Ustanovení § 50 odst. 2 platí přiměřeně.

(3) Osoba, které bylo povolení uděleno, je po dodání zboží do prostor celního skladu povinna

a) sdělit ihned celnímu úřadu dodání zboží ve formě a za podmínek jím stanovených,

b) zapsat dodané zboží do své evidence, která musí obsahovat zejména údaje umožňující zjistit povahu zboží a datum zápisu do evidence,

c) mít připraveny doklady, které jsou potřebné pro propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu.

(4) Není-li tím narušeno řádné provádění celního dohledu, může celní úřad povolit osobě, které bylo povolení uděleno, aby

a) sdělení uvedené v odstavci 1 písm. a) učinila již v době, kdy je dodání zboží bezprostředně očekáváno,

b) ve zvláštních případech, daných druhem zboží a četností dovozů, nemusela celní úřad informovat o každém dodání zboží, poskytne-li mu veškeré údaje, které celní úřad považuje za potřebné k provedení případné celní kontroly.

(5) Případná následná celní kontrola zboží se provádí na základě údajů zapsaných v evidenci deklaranta. Zápis zboží do evidence deklaranta se v těchto případech považuje za propuštění zboží.

§ 53

Aktivní zušlechťovací styk, přepracování pod celním dohledem a dočasné použití

(1) Zjednodušené celní prohlášení na propuštění zboží do jiného režimu s ekonomickým účinkem než uskladňování v celním skladu může celní úřad na žádost deklaranta přijmout, aniž by obsahovalo všechny stanovené údaje. Zjednodušené celní prohlášení však musí obsahovat údaje o deklarantovi, režimu, do kterého má být zboží propuštěno, údaje uvedené v souhrnném celním prohlášení, místo a podpis deklaranta.

(2) Ustanovení § 38 a 41 se použijí přiměřeně.

(3) Při propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení se použijí přiměřeně rovněž ustanovení § 38, 39 a 41.

§ 54

Ustanovení § 33 až 35 a § 42 až 48, vztahující se na zboží propuštěné do volného oběhu, a § 51 odst. 3 se použijí přiměřeně na zboží navržené k propuštění do režimu aktivního zušlechťovacího styku, přepracování pod celním dohledem a dočasného použití.

§ 55

Ukončení režimu s ekonomickým účinkem

(1) Při ukončení režimu s ekonomickým účinkem, s výjimkou pasivního zušlechťovacího styku a uskladňování v celním skladu, lze při propuštění do režimu volného oběhu a do režimu vývozu použít zjednodušený postup.

(2) Při ukončení režimu pasivního zušlechťovacího styku lze při propuštění zboží do volného oběhu použít zjednodušený postup.

(3) Při ukončení režimu uskladňování v celním skladu lze při propuštění zboží do režimu volného oběhu a režimu vývozu zjednodušený postup použít, nejedná-li se o zboží, na které se vztahuje právní předpis o tržní regulaci v zemědělství.

§ 55a

Režim vývozu

(1) Zjednodušené celní prohlášení, kterým se navrhuje propuštění zboží do režimu vývozu, obsahuje:

a) údaje o deklarantovi,

b) přesné označení a popis zboží, aby bylo možno určit, do jaké podpoložky celního sazebníku je zboží zařazeno,

c) značky, čísla, počet, druh a hrubou hmotnost jednotlivých nákladových kusů,

d) identifikační znaky dopravního prostředku, kterým má být zboží přepraveno, nebo údaj o poštovní přepravě,

e) všechny údaje potřebné pro zjištění kvality a povahy zboží a pro použití celních předpisů,

f) cenu obchodní parity,

g) místo a podpis deklaranta.

(2) Ustanovení § 33 až 36 a § 38 až 42 se použijí přiměřeně.

§ 55b

Zjednodušení formalit v režimu tranzitu

Povolení ke zjednodušení formalit při propouštění zboží do režimu tranzitu se uděluje osobě (dále jen "schválený odesílatel") jen za podmínek, že

a) nenavrhuje propuštění zboží do režimu tranzitu pouze příležitostně,

b) vede evidenci umožňující celnímu úřadu kontrolovat pohyb zboží,

c) zajistí celní dluh globální zárukou,

d) závažným způsobem nebo opakovaně neporušila celní předpisy,

e) bude deklarantem v režimu tranzitu.

§ 56

Postup při jiném nakládání se zbožím než prodeji zboží

(k § 316 odst. 3 zákona)

Zboží, u něhož bylo vysloveno propadnutí nebo které bylo zabráno v řízení konaném o celních přestupcích nebo v řízení konaném o celních deliktech, zboží, u něhož bylo vysloveno propadnutí nebo které bylo zabráno v trestním řízení o trestných činech spáchaných při dovozu, vývozu, tranzitu nebo jiném nakládání se zbožím, jakož i zboží, které deklarant přenechal státu, je v prozatímní správě18) celního úřadu, nebylo-li prodáno.

§ 57

Pomocné zboží

(k § 164 odst. 2 zákona)

Za pomocné zboží se považuje veškeré zboží, které není v zušlechtěném výrobku obsaženo, avšak umožňuje nebo usnadňuje výrobu tohoto výrobku, i když je ve výrobě zcela nebo zčásti spotřebováno, s výjimkou tohoto zboží:

a) zdroje energie, jiné než nezbytné pohonné hmoty potřebné k vyzkoušení zušlechtěných výrobků nebo k zjištění vad zboží dovezeného na opravu,

b) mazadla, jiná než potřebná k vyzkoušení zušlechtěných výrobků, kalibraci, zaměření apod.


§ 58

Zrušují se

1. vyhláška ministerstva financí České republiky č. 45/1993 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 43/1991 Sb., kterou se provádí celní zákon, ve znění vyhlášky č. 397/1991 Sb. a vyhlášky č. 287/1992 Sb.,

2. vyhláška ministerstva financí č. 46/1993 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 505/1991 Sb., o formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení a o celní statistice, ve znění vyhlášky č. 289/1992 Sb.

§ 59

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Kočárník CSc. v. r.


Příloha 1 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Seznam států, s nimiž nebyla uzavřena smlouva o vzájemném poskytování celních výhod, a na zboží z nich pocházející se použijí smluvní celní sazby

Alžírská demokratická a lidová republika

Bahamské společenství

Čínská lidová republika

Dominické společenství

Fidži

Kapverdská republika

Kiribatská republika

Korejská lidově demokratická republika

Království Saudské Arábie

Království Svazijsko

Mongolská lidová republika

Papua - Nová Guinea

Paraguajská republika

Republika Guinea Bissau

Republika rovníková Guinea

Seychelská republika

Stát Bahrajn

Stát Katar

Stát Spojených Arabských Emirátů

Sultanát Brunej

Svatá Lucie

Svatý Kryštof a Nevis

Svatý Stolec

Svatý Vincenc a Grenadiny

Šalamounovy ostrovy

Tchajwan - Čína

Tuvalu

Vietnamská socialistická republika

Příloha 2 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

SAZEBNÍK pro stanovení nákladů na dopravu zboží v silniční dopravě

Tarifní pásmo v kmSazba v Kč za 1 km v příslušném tarifním pásmu při přepravě zásilky o hmotnosti v tunách nebo objemu v m3
s náklademdo 2/8do 6/24do 11/44do 16/64do 25/100nad 25/100
19,5014,3020,4024,5026,4028,50
58,5013,2019,0022,7024,4026,40
108,2012,9018,5022,1023,8025,80
207,6012,3017,8021,2022,8024,50
507,0011,5016,6019,9021,5023,00
1006,7011,2016,2019,5021,1022,50
za 1 km nad 100 km6,6011,0016,0019,0020,8022,20

Příloha 3 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

DEKLARACE ÚDAJŮ O CELNÍ HODNOTĚ D. V. 1

Příloha 4 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

DEKLARACE ÚDAJŮ O CELNÍ HODNOTĚ DOPLŇKOVÁ D. V. 1 BIS

Příloha 5 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

JEDNOTNÁ CELNÍ DEKLARACE 1 6

JEDNOTNÁ CELNÍ DEKLARACE 2 7

JEDNOTNÁ CELNÍ DEKLARACE 3 8

Příloha 6 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

JEDNOTNÁ CELNÍ DEKLARACE DOPLŇKOVÁ 1 6

JEDNOTNÁ CELNÍ DEKLARACE DOPLŇKOVÁ 2 7

JEDNOTNÁ CELNÍ DEKLARACE DOPLŇKOVÁ 3 8

Příloha 7 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

ÚDAJE POTŘEBNÉ K CELNÍMU PROHLÁŠENÍ A ZPŮSOB JEJICH UVÁDĚNÍ V DEKLARACI A DEKLARACI DOPLŇKOVÉ; CELNÍ STATISTIKA

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

(1) Deklarace a Doplňková deklarace se skládá

a) z osmi listů, nebo

b) ze čtyř listů, které se používají zejména k vyhotovení Deklarace a Doplňkové deklarace výpočetní technikou.

(2) Do 30.6.1996 lze místo tiskopisu Deklarace používat rovněž tiskopis Jednotné celní deklarace nebo Tranzitního celního prohlášení, a místo tiskopisu Doplňkové deklarace lze používat rovněž tiskopis Jednotné celní deklarace doplňkové. Ustanovení této přílohy o uvádění údajů do Deklarace a Doplňkové deklarace a o oběhu těchto dokladů se použijí přiměřeně i pro uvádění údajů a oběh Jednotné celní deklarace, Tranzitního prohlášení a Jednotné celní deklarace doplňkové.

(3) Deklarace (Doplňkové deklarace) se podávají v sadách skládajících se z listů označených

a) čísly 1, 2, a 3 nebo čísly 1/6; 2/7 a 3/8, je-li podáváno celní prohlášení na propuštění zboží do režimu vývozu nebo režimu pasivního zušlechťovacího styku,

b) čísly 1, 4, 5 a 7, je-li podáváno celní prohlášení na propuštění zboží do režimu tranzitu,

c) čísly 6, 7 a 8 nebo čísly 1/6, 2/7 a 3/8, je-li podáváno celní prohlášení na propuštění zboží do režimu volného oběhu nebo do režimu jiného, než uvedeného v písmenu a) a b),

d) čísly 1, 2, 3, 4, 5a7, je-li podáváno celní prohlášení na propuštění zboží do režimu vývozu nebo režimu pasivního zušlechťovacího styku a současně do režimu tranzitu,

e) čísly 1, 2, 3, 4, 5a7, je-li podáváno celní prohlášení na ukončení režimu dočasného použití a současně na propuštění zboží do režimu tranzitu.

(4) Jednotlivé listy Deklarace a Doplňkové deklarace jsou opatřeny samopropisovací vrstvou. Údaje uváděné na první list složky se přímo propisují na ostatní listy, na kterých mají být uvedeny.

(5) Jednotlivé listy Deklarace a Doplňkové deklarace jsou po levé straně odlišeny čísly a po pravé straně barevně. List s číslem 1 nebo 6 s červeným označením straně je určen pro celní úřad, který rozhoduje o propuštění zboží do navrženého režimu. List s číslem 2 nebo 7 se zeleným označením je využíván pro statistické účely a list označený číslem 3 nebo 8 se žlutým označením je předáván deklarantovi nebo jeho zástupci jako rozhodnutí o propuštění zboží a rozhodnutí o vyměření cla, daní a poplatků vybíraných při dovozu. Listy 4 a 5 s modrým označením doprovází zásilku zboží propuštěnou do režimu tranzitu od celního úřadu odeslání k celnímu úřadu určení; listy 2 a 3 doprovází zásilku zboží propuštěného do režimu vývozu nebo režimu pasivního zušlechťovacího styku k pohraničnímu celnímu úřadu. Pravidla pro vyhotovování tiskopisu Deklarace a Doplňkové deklarace jsou uvedeny v části XIII. této přílohy.

(6) Vývozem se pro účely uvádění údajů do Deklarace rozumí propouštění zboží do režimu vývozu a režimu pasivního zušlechťovacího styku nebo ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku a režimu dočasného použití zpětným vývozem zboží. Tranzitem se rozumí propuštění do národního tranzitu nebo společného tranzitu." a za druhou větu se vkládá tato věta: "Národním tranzitem se rozumí propuštění zboží ve smyslu ustanovení § 139 až 144 zákona a společným tranzitem se rozumí propuštění zboží podle Úmluvy o společném tranzitním režimu, Interlaken 20. 5. 1987, vyhlášené sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 179/1996 Sb., (dále jen "Úmluva"). Dovozem se rozumí propuštění do režimu volného oběhu, aktivního zušlechťovacího styku, uskladňování v celním skladu, přepracování pod celním dohledem a dočasného použití.

(7) Deklarace, kterou se navrhuje ukončení režimu, se podává pouze tehdy, je-li ukončován režim aktivního zušlechťovacího styku nebo režim dočasného použití a předmětné zboží je vyváženo zpět do zahraničí (zpětný vývoz zboží).

(8) Použití Deklarace a Doplňkové deklarace pro dovoz, vývoz nebo tranzit vyznačuje deklarant přeškrtnutím nehodícího se číselného označení jednotlivých listů.

(9) Požaduje-li deklarant pro svoji potřebu další list Deklarace, příp. Doplňkové deklarace, může přiložit k předepsaným listům shodně vyplněný další list, a to při vývozu list číslo 3, při dovozu list číslo 8 a při tranzitu list číslo 1 anebo 4. Přiložený list celník doplní a potvrdí stejným způsobem jako předepsaný list stejně číselně označený; při vývozu a dovozu s tímto listem celník nakládá stejně jako s listem předávaným deklarantovi. Při tranzitu přiložený list předá celník deklarantovi po propuštění zboží do režimu tranzitu. Jako další list určený pro potřebu deklaranta může být použit pouze list tiskopisu Deklarace nebo Doplňkové deklarace, případně jeho čitelná fotokopie, se zřetelně uvedenou poznámkou v odstavci B "Určeno pro deklaranta".

(10) Jedna Deklarace je určena pouze k vykázání jedné položky zboží (viz body 108 až 110 této přílohy). Je-li zásilka, na kterou se celní prohlášení vztahuje, složena z více položek zboží, přikládá se k základnímu tiskopisu Deklarace jeden nebo více, maximálně však třicetdva tiskopisy Doplňkových deklarací. Obsahuje-li zásilka tolik položek zboží, že přiložené třicetdvě Doplňkové deklarace nepostačují, uvedou se ostatní položky zboží na novou Deklaraci, ke které se přiloží další Doplňkové deklarace. Je-li na poslední přiložené Doplňkové deklaraci deklarována pouze jedna nebo dvě položky zboží, nevyužité místo pro uvedení případných dalších položek se proškrtává. Využití i oběh Doplňkových deklarací je totožný s využitím a oběhem Deklarace, se kterou jsou předkládány a jejíž přílohu tvoří.

(11) V tranzitu může být Doplňková deklarace nahrazena Ložným listem. K jedné Deklaraci však nelze současně přikládat Ložný list, vztahující se na část zboží a Doplňkovou deklaraci, vztahující se na další část zboží.

(12) Tiskopis Ložného listu může být vyhotoven tiskárnou počítače nebo jiným strojovým způsobem tak, aby byly zachovány obsahové náležitosti a jejich předepsané prostorové umístění. Orámovaný prostor vpravo nahoře musí mít rozměr 70 × 55 mm s rozdělením na horní část o velikosti 70 × 15 mm a dolní část o velikosti 70 × 40 mm. Celkový rozměr tiskopisu je 210 × 297 mm, přičemž je nutno používat papír s hmotností nejméně 40 g.m-2, který musí být tak pevný, že se při normálním používání ani netrhá ani nemačká. Šířku sloupců v Ložném listu může deklarant přizpůsobovat podle potřeby, s výjimkou sloupce "Místo pro úřední záznamy", který musí být široký nejméně 30 mm.

(13) Ložný list se přikládá ke každému listu Deklarace a stává se jeho nedílnou přílohou, vyplněna může být pouze přední strana tiskopisu.

(14) Do Ložného listu deklarant uvádí

a) do horní části orámovaného prostoru vpravo nahoře

1. v národním tranzitu údaj z pravé části odstavce 1 Deklarace a za lomítko pořadové číslo příslušného listu,

2. ve společném tranzitu kód "T1" nebo "T2" a za lomítko pořadové číslo příslušného listu,

b) do sloupce označeného "Poř. číslo" pořadové číslo příslušné položky deklarovaného zboží,

c) do sloupce "Značky, čísla, množství a druh nákladových kusů, označení zboží" údaje uváděné do odstavců 31, 33 a 44 Deklarace,

d) do sloupce "Země odeslání/vývozu" údaje uváděné do odstavce 15 Deklarace,

e) do sloupce "Hrubá hmotnost" pouze k první deklarované položce zboží údaj uváděný do odstavce 35 Deklarace; je-li při společném tranzitu uveden kód "T" v pravé části odstavce 1 Deklarace, uvádí se hrubá hmotnost ke každé položce zboží,

f) pod nadpis "Potvrzení (podpis):" podpis oprávněné osoby, která podepisuje odstavec 50 Deklarace.

Poslední uvedenou položku deklarant vodorovně podtrhne a zbývající prostor proškrtne.

(15) Použije-li deklarant Ložný list, proškrtává v Deklaraci odstavce 15, 33, 35, 38 a případně 44 a do odstavce 31 neuvádí žádné údaje. Je-li ve společném tranzitu uváděn kód "T" v pravé části odstavce 1 Deklarace, ke které se přikládají Ložné listy, uvádí se do odstavce 31 pořadová čísla všech přiložených Ložných listů a současně se proškrtává i odstavec 32 Deklarace.

(16) Sloupec "Místo pro úřední záznamy" v Ložném listu je určen pro poznámky celních orgánů. Do dolní části orámovaného prostoru vpravo nahoře uvádí celník evidenční číslo z odstavce C Deklarace a otisk osobního datového razítka. Využití i oběh Ložného listu je totožný s využitím a oběhem Deklarace, se kterou je předkládán a jejíž přílohu tvoří.

(17) Deklarace, Doplňkové deklarace a Ložné listy se vyplňují strojem, tiskárnou počítače nebo jiným podobným strojovým způsobem. Vypsat je lze i ručně tiskacím písmem, ne však obyčejnou nebo inkoustovou tužkou. Vyplněné údaje v nich musí být napsány modrou nebo černou barvou tak, aby byly nesmazatelné a co nejvíce čitelné. Údaje lze uvádět pouze do předepsaných částí a není možné je doplňovat jinými údaji, pro které nejsou příslušné odstavce vyhrazeny. Při vyplňování strojem s typy podle mezinárodních norem je vhodné využít pro přesné umístění údajů nastavovací okénko v odstavci 2 Deklarace nebo Doplňkové deklarace.

(18) Deklarant je povinen v souladu s pravidly uvedenými v této příloze v Deklaraci, resp. Doplňkové deklaraci vyplnit údaje nebo zajistit vyplnění údajů do odstavců

a) 1 až 3, 5 až 9, 11, 14, 15a, 19 až 25, 31 až 34a, 35 až 38, 41, 44, 46, 47, 49 a 54 při dovozu,

b) 1 až 3, 5 až 9, 11, 14, 15a, 17, 17a, 19 až 25, 29, 31 až 34a, 35, 37, 38, 41, 44, 46, 49 a 54 při vývozu,

c) 1 až 6, 8, 15, 17, 18, 21, 25, 31 až 33, 35, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 a 56 (odstavce se zeleným podkladem) při tranzitu.

(19) Je-li podáváno celní prohlášení na propuštění zboží, u něhož je třeba v Deklaraci vyjádřit více různých údajů (kódů) zejména v odstavcích 1, 2, 7, 8, 11, 15a, 17, 17a, 20, 22, 23 a 24 Deklarace, musí být tyto údaje rozepsány do více Deklarací. Např. při placení jedné zásilky dvěma různými měnami je nutné ji poměrně rozdělit do dvou Deklarací.

(20) Je-li pro vývoz a tranzit použita jedna sada listů Deklarace (Doplňkové deklarace), odpovídá deklarant pouze za údaje, které se vztahují k režimu nebo k ukončení režimu, který sám nebo prostřednictvím svého zástupce navrhuje. Použije-li deklarant jako celní prohlášení příslušnou část sady listů Deklarace, která již byla vyplněna v souvislosti s jiným celním režimem, než který navrhuje, je povinen prověřit před jeho podáním správnost a platnost již v Deklaraci uvedených údajů, které se jej týkají, zejména údajů o deklarovaném zboží a o navrhovaném režimu. Zjištěné rozdíly deklarant neprodleně oznámí celnímu úřadu. Případné propsání údajů, vyžadovaných pro tranzit, na listy číslo 2 a 3 se nepovažuje za závadu, i když při vývozu se tyto údaje neuvádějí.

(21) Číselné a kódované údaje uvedené v Deklaraci a Doplňkové deklaraci nesmějí být mazány ani přepisovány. Před přijetím celního prohlášení na propuštění zboží do navrženého režimu může deklarant provádět změny škrtnutím chybných údajů při zachování jejich čitelnosti a doplněním nových správných údajů do stejného odstavce vedle, nad nebo pod chybný údaj. Nelze-li takto změnu provést, musí být vyhotovena nová Deklarace nebo Doplňková deklarace. Po přijetí celního prohlášení může být oprava provedena ve smyslu ustanovení § 109 celního zákona podáním nového celního prohlášení.

(22) Oprava nebo zrušení platnosti Deklarace se provádí uplatněním příslušných ustanovení celního zákona1) nebo uplatněním řádných nebo mimořádných opravných prostředků dle příslušných ustanovení zákona o správním řízení.2)

(23) Žádost o opravu nebo zrušení Deklarace se dokládá napadnutým rozhodnutím (list číslo 3 nebo 8 Deklarace), které po skončení řízení celní úřad vrátí žadateli s poznámkou o jeho opravě nebo zrušení.

II. VYKAZOVANÉ ÚDAJE

(24) Deklarant je povinen proškrtnout nehodící se číselné označení listu Deklarace a Doplňkové deklarace podle jeho použití. Při dovozu proškrtává číslo "1", při vývozu číslo "6", v Deklaraci na levém okraji a v Doplňkové deklaraci v horní střední části.

Odstavec 1 Deklarace a Doplňkové deklarace

(25) Při dovozu se do tohoto odstavce uvádí

a) do levé části kód

1. EU - při dovozech, kdy zboží je odesláno z Evropské unie, členského státu Evropského sdružení volného obchodu, Maďarské republiky, Polské republiky nebo Slovenské republiky,

2. IM - při dovozech, kdy zboží je odesláno z ostatních států.

b) do střední části kód

1. 1 - k propuštění zboží do volného oběhu, které vývozem z tuzemska ztratilo statut českého zboží a ve lhůtě tří let se vrací zpět a deklarant žádá o osvobození od dovozního cla (kódu nelze použít při zpětném dovozu zboží v rámci pasivního zušlechťovacího styku - viz kód "6"),

2. 4 - k propuštění zboží do volného oběhu, vyjma zpětné dovozy zboží, při kterých se používá kód 1 nebo 6,

3. 5 - k propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku a režimu dočasného použití,

4. 6 - při zpětném dovozu zboží propuštěného do režimu pasivního zušlechťovacího styku,

5. 7 - k propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu,

6. 9 - k propuštění zboží do režimu přepracování pod celním dohledem,

7. 0 - v ostatních případech,

c) pravá část se nevyplňuje.

(26) Při vývozu se do tohoto odstavce uvádí

a) do levé části kód

1. EU - při vývozech, kdy zboží je odesíláno do Evropské unie, členského státu Evropského sdružení volného obchodu, Maďarské republiky, Polské republiky nebo Slovenské republiky,

2. EX - při vývozech, kdy zboží je odesíláno do ostatních států,

b) do střední části kód

1. 1 - k propuštění zboží do režimu vývozu za účelem jeho trvalého ponechání v zahraničí,

2. 2 - k propuštění zboží do režimu vývozu, jehož účelem není trvalé ponechání zboží v zahraničí nebo k propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku,

3. 3 - při zpětném vývozu,

4. 0 - v ostatních případech,

c) pravá část se nevyplňuje.

(27) Při tranzitu se

a) levá a střední část nevyplňují,

b) v národním tranzitu do pravé části uvádí kód

1. "TA" - tranzit do vnitrozemí,

2. "TP" - přímý tranzit,

3. "TT" - vnitrozemský tranzit,

4. "TV" - tranzit z vnitrozemí,

c) ve společném tranzitu se do pravé části uvádí kód "T1", "T2" nebo "T"; v Doplňkové deklaraci kód "T1" nebo "T2". Při uvedení kódu "T" se volný prostor za tímto kódem proškrtává.

Odstavec 2 Deklarace

(28) Při dovozu se do tohoto odstavce uvádí obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu vývozce, to je prodávajícího nebo, není-li zboží ze zahraničí nakupováno, odesílatele, jímž je osoba, která je uvedena v dokladech přiložených k zásilce zboží anebo ve státu odeslání vystupovala jako deklarant.

(29) Při vývozu se do tohoto odstavce uvádí obchodní jméno a sídlo nebo jméno a příjmení a adresa trvalého pobytu (bydliště) vývozce, to je prodávajícího ve vztahu k zahraničí nebo odesílatele, není-li zboží do zahraničí prodáváno. Do pravého horního rohu se uvádí jeho daňové identifikační číslo3) nebo osmimístné identifikační číslo (IČO) nebo rodné číslo nebo celní registrační číslo (viz bod 52 této přílohy). Osoba, která ve vztahu k deklarovanému zboží působí pouze jako speditér nebo přepravce nebo podobným způsobem zboží přemísťuje, není vývozcem.

(30) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 3 Deklarace a Doplňkové deklarace

(31) Do levé části tohoto odstavce se uvádí pořadové číslo předkládané sady listů Deklarace, resp. sad listů Doplňkových deklarací a do pravé části celkový počet použitých sad. Deklarace se v daném pořadí uvádí vždy první. Např. při předložení Deklarace a dvou Doplňkových deklarací se v Deklaraci do odstavce 3 uvede vlevo číslo "1", vpravo číslo "3", v první Doplňkové deklaraci vlevo "2" a vpravo "3" a v druhé Doplňkové deklaraci "3" a "3". Bude-li Deklarace podána pouze na jednu položku deklarovaného zboží (v odstavci 5 Deklarace se uvádí číslo "1"), nebo bude-li k ní přiložen Ložný list (viz body 11 až 16 této přílohy) odstavec 3 zůstává prázdný.

Odstavec 4 Deklarace

(32) Při tranzitu se do tohoto odstavce uvádí počet listů předloženého Ložného listu (viz body 11 až 16 této přílohy).

(33) Při dovozu a vývozu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 5 Deklarace

(34) Do tohoto odstavce se uvádí celkový počet položek zboží uvedených v Deklaraci a ve všech k ní přiložených Doplňkových deklaracích nebo Ložných listech (viz též body 10, 11 až 16 této přílohy).

Odstavec 6 Deklarace

(35) Do tohoto odstavce se uvádí celkový počet nákladových (obalových) kusů v zásilce, bez ohledu na jejich druh (např. bedny, pytle). Za nákladový kus je třeba považovat i volně ložený stroj, přístroj apod. Údaje o celkovém počtu nákladových kusů se zde neuvádějí v případech, kdy je deklarováno zboží hromadného charakteru, které je volně loženo (např. uhlí, obilí).

Odstavec 7 Deklarace

(36) Při dovozu a při vývozu se do tohoto odstavce uvádí číslo obchodního případu nebo jiný rozeznávací numerický nebo alfanumerický údaj, pod kterým si deklarant příslušný dovoz nebo vývoz zásilky eviduje ve své evidenci. Uvedený údaj může být maximálně dvanáctimístný a může zahrnovat pouze velká tiskací písmena latinské abecedy bez diakritických znamének nebo arabské číslice nebo kombinaci těchto písmen a číslic. Nesmí obsahovat pomlčky, lomítka, nebo jiná interpunkční znaménka.

(37) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 8 Deklarace

(38) Při vývozu se do tohoto odstavce uvádí obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu (bydliště) příjemce zásilky zboží, to je osoby, které se má zboží doručit. Zpravidla je jím konečný příjemce v zemi určení.

(39) Při dovozu se do tohoto odstavce uvádí obchodní jméno a sídlo nebo jméno a příjmení a adresa trvalého pobytu (bydliště) dovozce, to je kupujícího ve vztahu k zahraničí, nebo příjemce, není-li zboží v zahraničí kupováno. Do pravého horního rohu se uvádí daňové identifikační číslo,3) osmimístné identifikační číslo (IČO), rodné číslo nebo celní registrační číslo (viz bod 54 této přílohy) dovozce nebo příjemce. Osoba, která ve vztahu k deklarovanému zboží působí pouze jako speditér nebo přepravce nebo podobným způsobem zboží přemísťuje, není dovozcem.

(40) Při tranzitu se do tohoto odstavce uvádí jméno a příjmení nebo obchodní jméno a adresa příjemce zásilky zboží, to je osoby, které má být deklarované zboží doručeno a která je jako příjemce uvedena v dokladech přiložených k zásilce zboží (např. v přepravní listině). Je-li příjemcem česká osoba, uvede se do pravého horního rohu tohoto odstavce její daňové identifikační číslo, osmimístné identifikační číslo (IČO) nebo rodné číslo, je-li při podání Deklarace známo.

(41) Je-li při tranzitu do vnitrozemí určena zásilka zboží pro více příjemců, uvádí se do tohoto odstavce poznámka "různí" a seznam příjemců se přikládá v příloze každého z listů Deklarace.

Odstavec 9 Deklarace

(42) Při dovozu a vývozu se do tohoto odstavce uvádí bankovní spojení a číslo účtu deklaranta bez ohledu na skutečnost, bude-li celní dluh hrazen z tohoto účtu. Z uvedeného údaje musí být zřejmá banka, u které je tento účet veden.

(43) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 10 Deklarace

(44) Nevyplňuje se.

Odstavec 11 Deklarace

(45) Do levé části tohoto odstavce se uvádí velkými tiskacími písmeny kód státu obchodu podle Seznamu kódů států z části IV. této přílohy. Je jím stát, kde má své sídlo nebo bydliště při vývozu kupující nebo příjemce, není-li zboží do zahraničí prodáváno a při dovozu prodávající nebo odesilatel, není-li zboží ze zahraničí nakupováno.

(46) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 12 Deklarace

(47) Nevyplňuje se.

Odstavec 13 Deklarace

(48) Nevyplňuje se.

Odstavec 14 Deklarace

(49) Při dovozu se do tohoto odstavce uvádí obchodní jméno a sídlo nebo jméno a příjmení a adresa trvalého pobytu (bydliště) deklaranta. Je-li deklarant totožný s dovozcem uvedeným v odstavci 8 Deklarace, uvádí se do tohoto odstavce "DOVOZCE". Je-li dovoz uskutečňován prostřednictvím zástupce v zastoupení nepřímém uvádí se zde údaje o zástupci i zastupované osobě.

(50) Při vývozu se do tohoto odstavce uvádí obchodní jméno a sídlo nebo jméno a příjmení a adresa trvalého pobytu (bydliště) deklaranta. Je-li deklarant totožný s vývozcem uvedeným v odstavci 2 Deklarace, uvádí se do tohoto odstavce "VÝVOZCE". Je-li vývoz uskutečňován prostřednictvím zástupce v zastoupení nepřímém, uvádí se zde údaje o zástupci i zastupované osobě.

(51) Kromě údajů uvedených v bodech 49 a 50 se při dovozu a vývozu do tohoto odstavce uvádí telefonní, faxové, dálnopisné nebo podobné spojení deklaranta.

(52) Do pravého horního rohu tohoto odstavce se uvádí daňové identifikační číslo deklaranta. Nemá-li deklarant přiděleno daňové identifikační číslo a je právnickou osobou, uvádí se zde jeho osmimístné identifikační číslo (IČO). Je-li deklarant fyzickou osobou, která nemá přiděleno daňové identifikační číslo ani osmimístné identifikační číslo, uvádí se zde jeho rodné číslo. Zahraniční osoby, které nemají přiděleno daňové identifikační číslo, osmimístné identifikační číslo ani nemají rodné číslo, uvádějí do pravého horního rohu tohoto odstavce celní registrační číslo, které jim na žádost přidělí celní úřad v místě jejich sídla nebo trvalého pobytu v tuzemsku. Se žádostí, která se podává na tiskopise poskytovaném celními úřady, se předkládá originál výpisu z obchodního nebo podobného rejstříku, ze kterého je zřejmé, že tato osoba může v tuzemsku provádět podnikatelskou činnost.

(53) Správnost údajů, které se uvádějí do pravého horního rohu tohoto odstavce prokazuje deklarant celnímu úřadu dokladem o přidělení daňového identifikačního čísla, osmimístného identifikačního čísla nebo celního registračního čísla. Správnost uvedeného rodného čísla se prokazuje předložením občanského průkazu nebo z něj úředně ověřeného výpisu. Doklady předkládané spolu s Deklarací celnímu úřadu ke kontrole údajů v tomto odstavci se vrací zpět osobě, která je předložila.

(54) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 15 Deklarace

(55) Při dovozu, vývozu a vnitrozemském tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

(56) Při tranzitu, s výjimkou vnitrozemského tranzitu se do tohoto odstavce uvádí název státu, ze kterého je zboží odesíláno nebo bylo odesláno. Bylo-li zboží před vstupem do tuzemska dopraveno do jednoho nebo více států a zdrželo se zde z jiných důvodů než přepravních, je státem odeslání poslední stát, ve kterém k tomuto zdržení došlo. Například u zboží, které bylo dopraveno do tuzemska a je dále přepravováno v režimu tranzitu z vnitrozemí, aniž mu bylo přiděleno jiné celně schválené určení s výjimkou režimu tranzitu, se uvádí původní stát odeslání, nikoliv Česká republika. Název lze srozumitelně zkrátit nebo nahradit nebo doplnit kódem z části IV. této přílohy.

Odstavec 15a Deklarace

(57) Při dovozu a při vývozu se do tohoto odstavce uvádí velkými tiskacími písmeny kód státu odeslání (viz též bod 56 této přílohy) podle Seznamu kódů států z části IV. této přílohy. Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 15b Deklarace

(58) Nevyplňuje se.

Odstavec 16 Deklarace

(59) Nevyplňuje se.

Odstavec 17a Deklarace

(60) Při vývozu se do tohoto odstavce uvádí velkými tiskacími písmeny dvoumístný alfabetický kód státu určení podle Seznamu kódů států z části IV.této přílohy. Státem určení je stát,kde má být zboží používáno, spotřebováno nebo zpracováváno anebo poslední známý stát, do kterého má být zboží dopraveno.

(61) Při dovozu a při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 17b Deklarace

(62) Nevyplňuje se.

Odstavec 17 Deklarace

(63) Při vývozu a při společném tranzitu se do tohoto odstavce uvádí název státu určení (viz bod 60 této přílohy), který lze srozumitelně zkrátit, nahradit nebo doplnit kódem z části IV. této přílohy.

(64) Při dovozu a při národním tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 18 Deklarace

(65) Při tranzitu se do levé části tohoto odstavce uvádí státní poznávací značka a druh dopravního prostředku (např. nákladní vozidlo, vagón, letadlo, loď), kterým je zboží dopravováno od celního úřadu odeslání. Do pravé části tohoto odstavce se do předtištěného okénka vyznačuje státní příslušnost dopravního prostředku uvedením kódu státu, ve kterém je dopravní prostředek matrikulován, a to podle Seznamu kódů států z části IV. této přílohy.

(66) Je-li k dopravě použito tažné nebo tlačné zařízení, které je imatrikulováno v jiném státu než přívěs, návěs nebo tlačený prostředek, uvádí se do okénka v pravé části tohoto odstavce kód státu, ve kterém je imatrikulováno tažné nebo tlačné zařízení.

(67) Odchylně od ustanovení bodu 65 této přílohy se neuvádí poznávací značka a státní příslušnost dopravního prostředku při poštovní dopravě a dopravě potrubím nebo vedením. Při dopravě po železnici se neuvádí údaj o státní příslušnosti dopravního prostředku.

(68) Při dovozu a při vývozu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 19 Deklarace

(69) Při dovozu a při vývozu se do tohoto odstavce uvádí kód "1", byla nebo bude-li alespoň část zásilky zboží dopravována přes státní hranice v kontejneru4) nebo kód "0" v ostatních případech, a to podle znalostí v okamžiku podání celního prohlášení. V případě pochybností se uvádí kód "0".

(70) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 20 Deklarace

(71) Při dovozu a při vývozu se do první části tohoto odstavce zleva uvádí velkými tiskacími písmeny třímístný alfabetický kód dodací podmínky. Kódy dodacích podmínek jsou vyznačeny v části V. této přílohy.

(72) Do druhé části tohoto odstavce zleva se při dovozu a při vývozu uvádí název místa, kde náklady dopravy a přepravy a pojištění dováženého nebo vyváženého zboží přecházejí z prodávajícího na kupujícího (např. místopisný název přístavu nalodění, přístavu určení, odletového letiště). Je-li místem přechodu nákladů státní hranice, nemusí zde být vyznačen přímo název celního přechodu, přes který je zboží dopravováno, ale je dostatečné pouze označení této hranice (např. státní hranice ČR). Do třetí části tohoto odstavce zleva se kódem vyznačí, kde se uvedené místo přechodu nákladů nachází, a to kód "Z", nachází-li se v zahraničí, kód "H", nachází-li se na státní hranici České republiky nebo kód "V", nachází-li se ve vnitrozemí České republiky.

(73) Je-li v první části tohoto odstavce zleva uveden kód "XXX" uvádí se do druhé části zleva mimo údajů stanovených v bodě 72 i stručný popis (název) dodací podmínky.

(74) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 21 Deklarace

(75) Při dovozu, vývozu i tranzitu se do levé části tohoto odstavce uvádí poznámkou, např. "nákladní vozidlo", "loď", "vagón", "letadlo", druh dopravního prostředku, který má být nebo byl, podle znalostí deklaranta v okamžiku podání celního prohlášení, použit při dopravě zboží přes státní hranice (dále jen "aktivní dopravní prostředek") a jeho státní poznávací značka, je-li známa. Při železniční dopravě se státní poznávací značka aktivního dopravního prostředku neuvádí. Jedná-li se o kombinovanou dopravu anebo se použije víc druhů dopravních prostředků, je aktivním dopravním prostředkem ten, který pohání celou soupravu, nebo vagón v železniční dopravě. Např. je-li nákladní auto loženo na železničním vagónu je aktivním prostředkem vagón, při použití tahače s návěsem je aktivním prostředkem tahač.

(76) Do pravé části tohoto odstavce se uvádí kódem státu, dle části IV. této přílohy, státní příslušnost aktivního dopravního prostředku, který má být použit při dopravě zboží přes státní hranice. Tato část se nevyplňuje při železniční dopravě. Tato část se rovněž nevyplňuje při vývozu a při tranzitu, není-li státní příslušnost aktivního dopravního prostředku předem známa.

(77) Tento odstavec se nevyplňuje při poštovní dopravě, dopravě potrubím nebo vedením nebo nepřekračuje-li zboží státní hranice.

Odstavec 22 Deklarace

(78) Při dovozu, s výjimkou případů, kdy je zboží propouštěno do režimu volného oběhu v souvislosti s ukončením režimu dočasného použití, a při vývozu, se do levé části tohoto odstavce uvádí velkými tiskacími písmeny třímístný alfabetický kód měny, ve které je za zboží placeno nebo inkasováno ve vztahu k zahraničí a která je dohodnuta v kupní smlouvě, nebo je vyznačena v průvodním dokladu o ceně zboží (např. v proformafaktuře). Není-li za zboží placeno nebo inkasováno a není-li ani v průvodním dokladu o ceně měna uvedena, uvádí se kód "XXX". Kódy měn jsou uvedeny v části VI. této přílohy.

(79) Do pravé části tohoto odstavce se nepovinně uvádí cena obchodní parity v měně, vyjádřené kódem v levé části tohoto odstavce.

(80) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 23 Deklarace

(81) Při dovozu, s výjimkou případů, kdy je zboží propouštěno do režimu volného oběhu v souvislosti s ukončením režimu dočasného použití, a při vývozu se uvádí kurz měny, jejíž kód je uveden v odstavci 22 Deklarace, a to kurz ke koruně české vyhlášený Českou národní bankou a platný druhou středu v měsíci, který předchází měsíci v němž bylo celní prohlášení přijato. Uvedený kurz se používá zejména k přepočtu statistických hodnot a celní hodnoty.

(82) Uvádí se s přesností na dvě desetinná místa. K případným dalším místům za desetinnou čárkou se nepřihlíží. Pokud je za zboží placeno nebo inkasováno v korunách českých, uvádí se zde kód "1". Tento odstavec se nevyplňuje, je-li v odstavci 22 Deklarace uveden kód "XXX".

(83) U zahraničních měn, které nejsou uváděny v kurzech devizového trhu České národní banky, se do tohoto odstavce uvádí, způsobem stanoveným v bodech 81 a 82 této přílohy, kurz stanovený českou národní bankou.

(84) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 24 Deklarace

(85) Při dovozu a při vývozu se do tohoto odstavce uvádí do okénka vlevo dvoumístný číselný kód obchodní operace. Naznačené rozdělení okénka není třeba při uvádění údaje brát v úvahu. Seznam kódů je uveden v části VII. této přílohy.

(86) Při režimu tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 25 Deklarace

(87) Při dovozu a vývozu se do levé části tohoto odstavce uvádí dvoumístný číselný kód druhu dopravy (viz bod 89 této přílohy) při přechodu aktivního dopravního prostředku přes státní hranice . Nemůže-li deklarant do vývozní Deklarace, kterou podává u vnitrozemského celního úřadu, uvést druh dopravy přes státní hranice, může tento údaj uvést do listů 2 a 3 Deklarace až před předložením vývozních dokladů pohraničnímu celnímu úřadu. Nelze-li při dovozu druh dopravy zjistit, uvádí se zde kód "99".

(88) Při tranzitu se do levé části tohoto odstavce uvádí dvoumístný číselný kód druhu dopravy, ve kterém je zboží dopravováno od celního úřadu odeslání. Seznam kódů je uveden v bodu 89 této přílohy.

(89) Druh dopravy se do tohoto odstavce vyznačuje některým z následujících kódů

20 - při železniční nákladní dopravě

23 - při dopravě silničními dopravními prostředky přepravovanými po železnici

29 - při železniční osobní dopravě

30 - při silniční nákladní dopravě

39 - při silniční osobní dopravě

40 - při letecké nákladní dopravě

49 - při letecké osobní dopravě

50 - při poštovní dopravě

70 - při dopravě potrubím a vedením

80 - při říční nákladní dopravě

83 - při dopravě silničními dopravními prostředky přepravovanými na říčních lodích

89 - při říční osobní dopravě

90 - ostatní druhy dopravy

99 - neznámý druh dopravy (lze uvést pouze při dovozu)

Odstavec 26 Deklarace

(90) Nevyplňuje se.

Odstavec 27 Deklarace

(91) Nevyplňuje se.

Odstavec 28 Deklarace

(92) Při dovozu, je-li je na Deklaraci anebo Doplňkové deklaraci vyměřován celní dluh, uvádí celní úřad do horní poloviny tohoto odstavce své bankovní spojení a číslo účtu. Do dolní poloviny pak číslo variabilního symbolu, který je plátce povinen uvést do příkazu k platbě nebo do zprávy pro příjemce na poukázce.

(93) Při dovozu, kdy není vyměřován celní dluh, při vývozu a při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje a může být celním úřadem využit pro uvedení poznámek.

Odstavec 29 Deklarace

(94) Při propouštění zboží do režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku, má-li být toto zboží přepravováno silničními dopravními prostředky, se do tohoto odstavce zleva uvádí název pohraničního celního úřadu, přes který se předpokládá doprava zboží do zahraničí.5)

(95) V dovozu, tranzitu a v jiných případech vývozu, než uvedených v bodě 94 se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 30 Deklarace

(96) Nevyplňuje se.

Odstavec 31 Deklarace a Doplňkové deklarace

(97) Při dovozu, vývozu a tranzitu je tento odstavec určen pro uvedení názvu zboží a údajů o značkách, číslech, počtech a druzích nákladových kusů, kontejnerů a obalů; není-li zboží baleno, uvede se počet kusů, případně údaj "VOLNĚ". V případě nedostatku místa lze údaje o značkách, číslech, počtech a druzích nákladových kusů, kontejnerů a obalů uvést do přílohy Deklarace.

(98) Název zboží je nutno uvést označením v dostatečně přesných termínech, které umožňují zajištění totožnosti a zařazení do odpovídající podpoložky celního sazebníku (údaj v odstavci 33 Deklarace a Doplňkové deklarace).

(99) Označení zboží musí být uvedeno v českém jazyce a pro upřesnění může být doplněno i o cizojazyčný název, chemickou značku, obchodní označení, ochrannou značku apod.

(100) Stanoví-li celní úřad v povolení režimu s ekonomickými účinky uvádění jiné měrné jednotky než je k deklarované podpoložce zboží určena v celním sazebníku nebo v seznamu doplňkových kódů z části IX. této přílohy, uvádí se při dovozu a vývozu do levého dolního rohu tohoto odstavce kód měrné jednotky a množství v této měrné jednotce. Seznam kódů měrných jednotek je uveden v části VIII. této přílohy.

(101) Při tranzitu deklarant do levého dolního rohu tohoto odstavce uvádí celní hodnotu v celých korunách českých, jejíž stanovení a způsob přepočtu jsou upraveny celním zákonem.6) Je-li režim s ekonomickým účinkem ukončen propuštěním zboží do režimu tranzitu, uvádí se zde celní hodnota, kterou mělo zboží při propuštění do režimu s ekonomickým účinkem.

(102) Za údaj o celní hodnotě celník uvede kód "D" a celkovou výši zajišťovaného celního dluhu v celých korunách českých zaokrouhleně směrem nahoru, bez desetinné čárky či tečky, bez desetinných míst a v rozsahu maximálně devítimístného čísla. Je-li režim dočasného použití s částečným osvobozením od cla ukončen propuštěním zboží do režimu tranzitu, výše zajištěného celního dluhu odpovídá částce, kterou tvoří rozdíl mezi částkou celního dluhu, který by vznikl, kdyby zboží v okamžiku propuštění do režimu dočasného použití bylo propuštěno do volného oběhu a částkou dovozního cla, daní a poplatků vybraných v souvislosti s ukončením režimu dočasného použití.

(103) Při tranzitu, podléhá-li zboží spotřební dani, deklarant do pravého dolního rohu tohoto odstavce uvádí údaje o množství deklarovaného zboží v měrné jednotce určené k příslušné podpoložce zboží v celním sazebníku s výjimkou případů, kdy je podpoložce zboží určena jiná měrná jednotka uvedená v části IX. této přílohy, která má přednost před jednotkou stanovenou v celním sazebníku. Údaj o množství musí být uveden s přesností na dvě desetinná místa, včetně případných nul za desetinnou čárkou.

(104) Je-li při společném tranzitu uveden kód "T" v pravé části odstavce 1 Deklarace, ke které se přikládají Doplňkové deklarace, uvádí se v odstavci 31 Deklarace pouze pořadová čísla přikládaných Doplňkových deklarací spolu s příslušným kódem "T1" a "T2".

Odstavec 32 Deklarace a Doplňkové deklarace

(105) Do tohoto odstavce uvádí deklarant pořadová čísla položek deklarovaného zboží tak, jak jsou za sebou uvedeny na Doplňkových deklaracích v návaznosti na pořadí jejich přiložení k Deklaraci. Při vykazování pouze jedné položky zboží (předložení Deklarace bez Doplňkové deklarace) se odstavec nevyplňuje. Při deklarování více položek zboží na Deklaraci s přiloženými Doplňkovými deklaracemi se do tohoto odstavce uvede číslo "1" a u ostatních položek v jedné nebo více přiložených Doplňkových deklaracích další pořadová čísla; je-li při společném tranzitu uveden kód "T" v pravé části odstavce 1 Deklarace, odstavec 32 na Deklaraci se proškrtává.

Odstavec 33 Deklarace a Doplňkové deklarace

(106) První dvě části tohoto odstavce zleva jsou vyhrazeny pro uvedení osmimístného číselného kódu podpoložky zboží dle celního sazebníku.7) Do první části zleva deklarant uvádí šest čísel z tohoto kódu, které vyjadřují položku Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží.8)

(107) Při dovozu a při vývozu uvádí deklarant do třetí části tohoto odstavce zleva doplňkový kód v těch případech, kdy je dováženo nebo vyváženo zboží, jehož kód podpoložky celního sazebníku je uveden v části IX. této přílohy - Seznamu doplňkových kódů k číselným kódům podpoložek zboží. Doplňkový kód je nedílnou součástí kódu podpoložky zboží. Je-li nutno k jedné podpoložce zboží přiřadit více doplňkových kódů, musí být každá podpoložka s doplňkovým kódem uváděna do samostatného odstavce 33 Deklarace nebo Doplňkové deklarace.

(108) Při tranzitu zboží, které nepodléhá spotřební dani nebo u kterého není vyžadováno zajištění celního dluhu v jeho přesné výši, může deklarant do první části tohoto odstavce zleva uvést namísto šestimístného číselného kódu položky zboží pouze první čtyři čísla zleva tohoto kódu a další části nevyplňovat. Celní úřad může povolit, aby při tranzitu nebyly do tohoto odstavce údaje uváděny.

(109) Při dovozu a vývozu uvádí deklarant do páté části tohoto odstavce zleva velkým tiskacím písmenem kód "R" v případech, kdy jsou v odstavci 44 a 46, resp. 47, Deklarace nebo Doplňkové deklarace vyjádřeny celkové údaje za více dílčích, samostatně neocenitelných zásilek propuštěných na několik samostatných dokladů, je-li zboží dováženo nebo vyváženo v rozebraném stavu. Kód "R" se současně uvádí i v Deklaracích a Doplňkových deklaracích, ve kterých jsou v odstavcích 46 a 44, resp. 47, uvedeny nuly.

(110) Je-li při společném tranzitu v pravé části odstavce 1 Deklarace, ke které se přikládají Doplňkové deklarace, uveden kód "T", odstavec 33 Deklarace se proškrtává.

Odstavec 34a Deklarace a Doplňkové deklarace

(111) Při dovozu a při vývozu do tohoto odstavce deklarant velkými tiskacími písmeny uvádí dvoumístný alfabetický kód státu, nebo integračního seskupení, původu zboží k příslušné podpoložce zboží (z odstavce 33 Deklarace a Doplňkové deklarace). Kód integračního seskupení lze uvést pouze v případech, kdy z předkládaného osvědčení o původu není zřejmý stát původu, ale jen integrační seskupení. Seznam kódů států je uveden v části IV. této přílohy. Není-li možné stát původu zboží zjistit nebo prokázat, uvede se zde kód "UN".

(112) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 34b Deklarace a Doplňkové deklarace

(113) Nevyplňuje se.

Odstavec 35 Deklarace a Doplňkové deklarace

(114) Do tohoto odstavce Deklarace uvádí deklarant hrubou hmotnost deklarovaného zboží uvedeného v odstavci 33 Deklarace nebo celkovou hrubou hmotnost veškerého deklarovaného zboží uvedeného na Deklaraci a k ní přiložených Doplňkových deklaracích. Hrubá hmotnost se zde uvádí v celých kilogramech s případným zaokrouhlením. Je-li hrubá hmotnost menší než 1 kg, zaokrouhluje se směrem nahoru na 1 kg. Hrubá hmotnost vyšší než 1 kg se zaokrouhluje tak, že se desetinná místa pod 0,5 zaokrouhlují směrem dolů a desetinná místa od 0, 5 směrem nahoru. Uvádí se zde maximálně devítimístný údaj (999 999 999). Není dovoleno uvádět zkratku "kg", desetinnou čárku nebo tečku a desetinná místa. Je-li při společném tranzitu uveden kód "T" v pravé části odstavce 1 Deklarace, ke které se přikládají Doplňkové deklarace, proškrtává se odstavec 35 Deklarace a hrubá hmotnost se uvádí na Doplňkové deklaraci ke každé podpoložce zboží.

(115) Hrubá hmotnost je hmotnost zboží s obaly nutnými pro jeho přepravu (přepravní obaly) a všemi ostatními obaly (vnitřní a obchodní), včetně obalů vratných. Do hrubé hmotnosti se nezahrnuje hmotnost dopravních prostředků, přepravních pomůcek a přepravních zařízení, např. kontejnerů, přepravních skříní. Je-li více položek zboží zabaleno do jednoho přepravního obalu, uvede se k první položce zboží jeho hrubá hmotnost, tj. včetně společného přepravního obalu, a k dalším položkám se uvede pouze čistá hmotnost.

Odstavec 36 Deklarace a Doplňkové deklarace

(116) Při dovozu, uplatňuje-li deklarant nárok na osvobození od cla v rámci všeobecného systému celních preferencí9) nebo nárok na přiznání celních preferencí vyplývajících z mezinárodních dohod o celní unii nebo oblasti volného obchodu10) , se do tohoto odstavce uvádí dvoumístný kód státu původu zboží (velkými tiskacími písmeny k příslušné položce deklarovaného zboží) nebo kód integračního seskupení, se kterým má Česká republika uzavřenou příslušnou mezinárodní dohodu. Seznam kódů států a integračních seskupení je uveden v části IV. této přílohy.

(117) Nepřizná-li celní úřad celní preferenci, kterou deklarant v tomto odstavci uplatnil, uvede celník do odstavce 44 Deklarace anebo Doplňkové deklarace důvod nepřiznání preference a do odstavce 45 Deklarace anebo Doplňkové deklarace kód "NP".

(118) Při vývozu a při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 37 Deklarace a Doplňkové deklarace

(119) Při dovozu a při vývozu se do levé části tohoto odstavce uvádí čtyřmístný číselný kód, který blíže vymezuje celně schválené určení vyjádřené obecně kódem uvedeným ve střední části odstavce 1 Deklarace. Seznam dvoumístných kódů je uveden v části X. této přílohy. Prvním dvojčíslím tohoto kódu zleva se vyznačuje navrhovaný režim nebo ukončení režimu dočasného použití nebo aktivního zušlechťovacího styku. Druhým dvojčíslím tohoto kódu se vyjadřuje

a) režim pasivního zušlechťovacího styku, jsou-li do režimu volného oběhu propouštěny výrobky zušlechtěné v pasivním zušlechťovacím styku,

b) režim vývozu, je-li do režimu volného oběhu propouštěno dříve české zboží, které se ve lhůtě tří let po vývozu z tuzemska vrací zpět,

c) režim dočasného použití nebo aktivního zušlechťovacího styku, jsou-li tyto režimy ukončovány, nebo

d) v ostatních případech celní režim bezprostředně předcházející navrhovanému režimu; jde-li o režim tranzitu, uvede se kód "99".

(120) Nepředchází-li navrhovanému režimu žádný režim, uvádí se na třetím a čtvrtém místě tohoto čtyřmístného číselného kódu číslice "0" (např. kód "4000" vyjadřuje návrh na propuštění zboží do režimu volného oběhu po jeho přímém dovozu ze zahraničí).

(121) V Doplňkové deklaraci se údaj do levé části tohoto odstavce neuvádí.

(122) Při dovozu se do pravé části tohoto odstavce uplatňuje uvedením dvoumístného číselného kódu nárok na celní výhody a uvedením alfabetického kódu (velkým tiskacím písmenem) nárok na daňové výhody. Žádá-li deklarant současně celní i daňové výhody, použije příslušnou kombinaci číselného i alfabetického kódu s tím, že na prvním místě se uvádí dvoumístný číselný kód a za ním kód alfabetický (např. kódem "02A" se vyjadřuje nárok na současné osvobození od cla i od daně z přidané hodnoty, kódem "51E" se vyjadřuje nárok na současné osvobození od cla, od daně z přidané hodnoty i od spotřební daně, kódem "F" se vyjadřuje pouze nárok na osvobození od spotřební daně).

(123) Seznam číselných kódů na přiznání celních výhod je uveden v části XI. této přílohy, seznam alfabetických kódů na přiznání daňových výhod v části XII. této přílohy.

(124) Důvod nepřiznání celní anebo daňové výhody poznamená celník do odstavce 44 Deklarace, resp. Doplňkové deklarace, s uvedením příslušného kódu v odstavci 45 Deklarace.

(125) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje. Při vývozu a při dovozu, kdy není uplatňován nárok na celní a daňové výhody se nevyplňuje pravá část tohoto odstavce.
Odstavec 38 Deklarace a Doplňkové deklarace

(126) Při dovozu a při vývozu se do tohoto odstavce uvádí vlastní hmotnost příslušné položky zboží uvedené v odstavci 33 Deklarace a Doplňkové deklarace. Vlastní hmotnost se uvádí v celých kilogramech s případným zaokrouhlením. Je-li vlastní hmotnost menší než 1 kg, zaokrouhluje se směrem nahoru na 1 kg. Vlastní hmotnost vyšší než 1 kg se zaokrouhluje tak, že se desetinná místa pod 0,5 zaokrouhlují směrem dolů a desetinná místa od 0,5 směrem nahoru. K jedné podpoložce lze uvést maximálně devítimístný údaj. Není dovoleno zde uvádět zkratku "kg", desetinnou čárku nebo tečku a desetinná místa. U radioaktivních látek se do tohoto odstavce uvádí "0". Vlastní hmotnost je hmotnost zboží bez jakéhokoliv obalu. V případech, kdy je obtížné vlastní hmotnost přesně určit, může celní úřad povolit, aby byl údaj o vlastní hmotnosti nahrazen údajem o čisté hmotnosti. Čistá hmotnost je vlastní hmotnost zboží s komerčním obalem. Do čisté hmotnosti se zahrnuje hmotnost všech obalů, které přímo chrání zboží.

(127) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje; je-li při společném tranzitu v pravé části odstavce 1 Deklarace, ke které se přikládají Doplňkové deklarace, uveden kód "T", odstavec 38 Deklarace se proškrtává a vlastní hmotnost se uvádí na Doplňkové deklaraci ke každé položce zboží.

Odstavec 39 Deklarace a Doplňkové deklarace

(128) Nevyplňuje se.

Odstavec 40 Deklarace a Doplňkové deklarace

(129) Do pravé poloviny tohoto odstavce uvádí celník údaje o předchozích celních dokladech, které mají vztah k propuštění deklarovaného zboží, a jejich evidenční čísla.

(130) Při vnitrozemském tranzitu a tranzitu z vnitrozemí uvádí deklarant do levé poloviny tohoto odstavce číselný kód

1 - předcházel-li režimu tranzitu jiný režim tranzitu,

2 - předcházelo-li režimu tranzitu umístění zboží do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu,

3 - předcházel-li režimu tranzitu režim dočasného použití,

5 - předcházel-li režimu tranzitu režim aktivního zušlechťovacího styku,

7 - předcházel-li režimu tranzitu režim uskladňování v celním skladu,

9 - předcházel-li režimu tranzitu režim přepracování pod celním dohledem,

0 - v ostatních případech.

Odstavec 41 Deklarace a Doplňkové deklarace

(131) Při dovozu a při vývozu se do tohoto odstavce uvádí údaj o množství zboží příslušné podpoložky (odstavec 33 Deklarace a Doplňkové deklarace) v měrné jednotce určené k této podpoložce v celním sazebníku s výjimkou případů, kdy je podpoložce zboží určena v části IX. této přílohy jiná měrná jednotka, která má přednost před jednotkou stanovenou v celním sazebníku. Údaj o množství musí být uveden v celých měrných jednotkách se zaokrouhlením směrem nahoru. Jestliže je k dané podpoložce zboží v celním sazebníku určen kód měrné jednotky "UNS" (nespecifikováno), uvádí se zde "0". Nula se zde uvádí i při vývozu nebo dovozu zboží v rozebraném stavu, kdy je třeba k jedné zásilce přiřadit celkové množství v kusech a u ostatních zásilek je již nevyjadřovat.

(132) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 42 Deklarace a Doplňkové deklarace

(133) Nevyplňuje se.

Odstavec 43 Deklarace a Doplňkové deklarace

(134) Nevyplňuje se.

Odstavec 44 Deklarace a Doplňkové deklarace

(135) Do tohoto odstavce uvádí deklarant záznamy o předkládaných dokladech, údaj o ceně franco české hranice vyváženého zboží, údaj o zajištění celního dluhu, je-li zboží propouštěno do režimu volného oběhu a kódem vyjadřuje, že celní dluh byl již částečně nebo úplně vyměřen jiným rozhodnutím. Je-li při společném tranzitu uveden kód "T" v pravé části odstavce 1 Deklarace, ke které se přikládají Doplňkové deklarace, odstavec 44 Deklarace se proškrtává. Celní úřad do tohoto odstavce uvádí údaj o zajištění celního dluhu, není-li zboží propuštěno do režimu volného oběhu, lhůtu ke zpětnému vývozu a dovozu a důvod nepřiznání celní anebo daňové výhody. Údaje společné pro celou zásilku zboží lze uvést pouze v Deklaraci, údaje vztahující se k jednotlivé podpoložce zboží se v tomto odstavci uvádějí u předmětné podpoložky zboží.

(136) Do levého horního rohu uvádí deklarant kód (číslo) dovozní nebo vývozní licence (úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb) vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu, je-li k dovozu nebo vývozu zboží vyžadována11). Není-li k dovozu nebo vývozu licence vyžadována, uvádí deklarant do levého horního rohu tohoto odstavce některý z těchto kódů

5 - jedná-li se o dovoz nebo vývoz vzorků zboží, u kterého by jinak byla licence vyžadována,

6 - jedná-li se o dovoz nebo vývoz zboží, které je součástí investičních celků a u kterého by jinak byla licence vyžadována,

7 - jedná-li se o dovoz nebo vývoz zboží náhradou za reklamované vadné zboží, u kterého by jinak byla licence vyžadována,

8 - jedná-li se o dovoz nebo vývoz zboží, u kterého by jinak licence vyžadována byla a její nevyžadování je upraveno jinými ustanoveními právních předpisů,11) než které umožňují použití výše uvedených kódů 5, 6 nebo 7,

9 - v ostatních případech.

(137) Do tečkované vyznačeného okénka v pravém dolním rohu tohoto odstavce uvádí celník, je-li to třeba, poslední den lhůty ke zpětnému vývozu nebo dovozu zboží, a to způsobem "rok, rok, měsíc, měsíc, den, den" (např. 960403 = 3. dubna 1996).

(138) Při vývozu uvádí deklarant před okénko označené "Kód ZZ", nad tečkované vyznačené okénko v pravém dolním rohu, cenu franco české hranice v korunách českých příslušné podpoložky zboží dle odstavce 33 Deklarace nebo Doplňkové deklarace. Je jí cena obchodní parity uvedená v odstavci 46 Deklarace a Doplňkové deklarace (viz ustanovení bodů 148 této přílohy) snížená o přímé obchodní náklady zahraniční, které tuzemskému vývozci vznikají mimo celní území České republiky a do nichž se pro účely stanovení tohoto statistického údaje zahrnují i zastupitelské provize, odměny za zprostředkování obchodu, náhrady skutečných nákladů zástupců a bankovní poplatky související s uskutečňovaným vývozem, i když jsou hrazeny tuzemské bance.

(139) Při vývozu zboží, za které není inkasováno ale naopak je placeno, se v tomto odstavci uvádí namísto ceny franco česká hranice kód "0".

(140) Při dovozu, je-li zajišťován celní dluh se uvede do levého dolního rohu tohoto odstavce některý z těchto kódů

1 - při globálním zajištění celního dluhu záruční listinou, jejíž vzor je uveden v příloze 25 této vyhlášky,

2 - při jednotlivém zajištění celního dluhu záruční listinou, jejíž vzor je uveden v příloze 20 této vyhlášky,

3 - při zajištění celního dluhu celní jistotou,

4 - při paušálním zajištění celního dluhu záruční listinou, jejíž vzor je uveden v příloze 26 této vyhlášky.

(141) Je-li při dovozu v tomto odstavci uváděn kód "1" (viz bod 140 této přílohy), uvede se v levém dolním rohu tohoto odstavce zkratka celního orgánu, který zajištění povolil, a to

GŘC - při povolení MF - Generálním ředitelstvím cel,

OCÚ - při povolení oblastním celním úřadem,

CÚ - při povolení celním úřadem,

Za zkratku celního orgánu se uvede číslo "Osvědčení o záruce", jehož vzor je uveden v příloze 21 této vyhlášky. V části XIV. této přílohy jsou stanovena pravidla pro vyhotovení tiskopisů, manipulaci a způsob uvádění údajů do tohoto osvědčení. Správnost údajů se prokazuje předložením "Osvědčení o záruce", které se po prověření vrací.

(142) Je-li při dovozu v tomto odstavci uváděn kód "2" (viz bod 140 této přílohy), uvede se vedle tohoto kódu poznámka "Záruční listina".

(143) Je-li při dovozu v tomto odstavci uváděn kód "3" (viz bod 140 této přílohy), uvede se vedle tohoto kódu kód "CJ-" a za něj částka celní jistoty v celých korunách českých.

(144) Je-li při dovozu v tomto odstavci uváděn kód "4" (viz bod 140 této přílohy), uvede se vedle tohoto kódu kód záručního dokladu, resp. dokladů. Záruční doklady se přikládají k Deklaraci. Vzor záručního dokladu je uveden v příloze 22 této vyhlášky.

(145) Dále deklarant do odstavce 44 Deklarace a Doplňkové deklarace uvádí názvy a čísla předkládaných dokladů, zejména certifikátu,12) koncesní listiny,13) povolení Ministerstva zemědělství nebo povolení Ministerstva financí,14) osvědčení,15) povolení celního orgánu16) a celník uvádí důvod nepřiznání celní anebo daňové výhody.

(146) Do okénka označeného "Kód ZZ" tohoto odstavce uvádí deklarant kód

a) UV - byl-li celní dluh z předmětného zboží vyměřen v plné výši jiným rozhodnutím, nebo

b) CV - byl-li celní dluh z předmětného zboží vyměřen pouze částečně jiným rozhodnutím nebo daňová povinnost vznikla odebráním tabákových nálepek.

Při použití těchto kódů se s Deklarací předkládá rozhodnutí, jímž byl celní dluh vyměřen.

Odstavec 45 Deklarace a Doplňkové deklarace

(147) Nepřizná-li celní úřad při dovozu celní nebo daňovou výhodu nebo celní preferenci, uvede celník do tohoto odstavce kód

a) "NC" nepřizná-li celní výhodu,

b) "ND" nepřizná-li daňovou výhodu,

c) "NZ" nepřizná-li současně celní ani daňovou výhodu (viz bod 124 této přílohy), nebo

d) "NP" nepřizná-li celní preferenci.

Odstavec 46 Deklarace a Doplňkové deklarace

(148) Při vývozu a při dovozu, s výjimkou případů propouštění zboží do režimu volného oběhu v souvislosti s ukončením režimu dočasného použití nebo s ukončením režimu aktivního zušlechťovacího styku, kdy se zde uvádí "0", se do tohoto odstavce uvádí cena obchodní parity podpoložky zboží z odstavce 33 Deklarace nebo Doplňkové deklarace, a to v celých korunách českých zaokrouhleně směrem nahoru, bez desetinné čárky či tečky, bez desetinných míst a v rozsahu maximálně devítimístného čísla. Cenou obchodní parity je pro účely vyplňování tohoto odstavce cena fakturovaná při dovozu zahraničním dodavatelem a při vývozu tuzemským dodavatelem, do níž se nezapočítávají úroky placené do zahraničí nebo inkasované ze zahraničí při úvěrových dodavatelských obchodech. Pro přepočet ceny ze zahraniční měny na koruny české se používá kurz uvedený v odstavci 23 Deklarace.

(149) V Deklaraci a Doplňkové deklaraci předkládané při ukončování režimu aktivního zušlechťovacího styku, je-li zboží vyváženo zpět do zahraničí, se uvádí cena obchodní parity nezušlechtěného zboží při dovozu, ke které se připočítávají všechny náklady vzniklé ze zpracovatelských operací, včetně hodnoty přísad a hodnoty použitých předloh zadavatele připadající na zušlechťované zboží, jakož i náklady balení a přebalů, i když je dá k dispozici zadavatel. Součástí této ceny není však hodnota přidaného českého zboží, která se vykazuje na samostatné Deklaraci.

(150) V Deklaraci a Doplňkové deklaraci předkládané při ukončování režimu dočasného použití, do kterého bylo zboží propuštěno na dobu nepřesahující dvanáct měsíců k placenému pronájmu (operační leasing) a zboží se vyváží zpět do zahraničí, se uvádí cena placená za poskytnutou službu.

(151) V Deklaraci a Doplňkové deklaraci předkládané při ukončování režimu dočasného použití, do kterého bylo zboží propuštěno na dobu delší než dvanáct měsíců k placenému pronájmu (finanční leasing) a zboží se vyváží zpět do zahraničí, se uvádí cena obchodní parity vykázaná při propuštění zboží do tohoto režimu.

(152) V Deklaraci a Doplňkové deklaraci předkládané k propuštění zboží do režimu volného oběhu v souvislosti s ukončením režimu pasivního zušlechťovacího styku, při kterém byla zpracovatelskou operací oprava prováděná bezplatně v důsledku smluvních nebo zákonných vypořádání práv z odpovědnosti za vady, se uvádí

(153) V Deklaraci a Doplňkové deklaraci předkládané k propuštění zboží do režimu volného oběhu v souvislosti s ukončením režimu pasivního zušlechťovacího styku, při kterém bylo dočasně vyvážené zboží podrobeno jiné zpracovatelské operaci než bezplatné opravě, je cenou obchodní parity celní hodnota dováženého zboží nezahrnující náklady tuzemského dovozce stanovené v celním zákoně17) nebo snížená o tyto náklady.

(154) Při propouštění zboží do režimu vývozu, kdy za vyvážené zboží není inkasováno, ale naopak je placeno, se do tohoto odstavce uvádí "0".

(155) Kód "0" se do tohoto odstavce uvádí také při dovozu zboží, za které není placeno do zahraničí, ale naopak je inkasováno.

(156) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 47 Deklarace a Doplňkové deklarace

(157) Vznikne-li při dovozu propuštěním zboží do volného oběhu nebo do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla celní dluh, uvádí deklarant do tohoto odstavce kód příslušné platby, které dovážené zboží podléhá, a základ pro její vyměření. Základ pro vyměření spotřební daně uvádí deklarant i při dovozu cigaret označených tabákovými nálepkami, jejichž odebráním vznikla daňová povinnost; ostatní údaje se v této řádce nevyplňují. Základ pro vyměření daně z přidané hodnoty a základ pro vyměření cla ze zboží propouštěného do režimu volného oběhu v souvislosti s ukončením režimu dočasného použití však deklarant do tohoto odstavce neuvádí. Deklarant dále uvádí do sloupce označeného "ZP" kód označující způsob příslušné platby. Údaje do sloupců "Sazba" a "Částka" vyplňuje celní úřad, stejně jako základ pro vyměření daně z přidané hodnoty.

(158) Pro jednotlivé platby vyměřované a vybírané celním úřadem se do sloupce "Druh" uvádějí velkými tiskacími písmeny tyto kódy druhů poplatku v uvedeném pořadí

CLO = clo

SPD = spotřební daň

DPH = daň z přidané hodnoty

(159) Základ pro vyměření příslušné platby musí být umístěn ve stejném řádku tohoto odstavce do sloupce "Zákl. pro vyměř. popl." jako je uveden její kód. Údaj se zde uvádí v celých jednotkách, vyjma základu pro vyměření spotřebních daní, v rozsahu maximálně devítimístného čísla. Základ pro vyměření spotřebních daní musí být v tomto odstavci uveden vždy na dvě desetinná místa, včetně případných nul za desetinnou čárkou.

(160) Do sloupce "Zákl. pro vyměř, popl." se zde při dovozu uvádí na prvním řádku celní hodnota, i když není vyžadována jako základ pro vyměření a vybrání cla. Ostatní požadované údaje se neuvádějí, nejsou-li z dováženého zboží žádné platby vyměřovány a vybírány.

(161) Výši cla a daní, odpovídající výši celního dluhu, vyměřených dlužníkovi nebo stanovených při propuštění zboží do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od cla uvádí celník v tomto odstavci Deklarace do části označené "Celkem" nebo v poslední přiložené Doplňkové deklaraci do části "Celk. součet: " odstavce "Celkový součet".

(162) Způsob placení v tomto odstavci vyznačuje deklarant do sloupce "ZP" takto

kód "B" - při bezhotovostním převodu z účtu vedeného u banky na příslušný účet celního úřadu

kód "H" - při platbě v hotovosti zaměstnancům celní správy, pověřeným celním úřadem

kód "P" - při platbě v hotovosti poštovní poukázkou na příslušný účet celního úřadu

kód "O" - při platbě jiným způsobem.

(163) Kódy způsobu placení postačuje uvést pouze u první vyměřené platby.

(164) Při vývozu a tranzitu deklarant tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 48 Deklarace

(165) Povolil-li při dovozu celní orgán dlužníkovi některý ze způsobů ulehčení platby uvedených v celním zákoně,18) uvádí celník do tohoto odstavce kód "U" a datum, do kdy má být celní dluh uhrazen.

(166) Při vývozu a při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 49 Deklarace

(167) Označení skladu do tohoto odstavce uvádí deklarant pouze tehdy, vyžadují-li to celní orgány v povolení o provozování celního skladu, a to způsobem stanoveným v povolení.

Odstavec 50 Deklarace

(168) Při tranzitu se pod první řádek předtisku tohoto odstavce uvádí obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu (bydliště) deklaranta a dále se za předtisk "č." uvádí

a) daňové identifikační číslo deklaranta, nemá-li je přiděleno, jeho osmimístné identifikační číslo (IČO), je-li deklarantem česká právnická nebo fyzická osoba,

b) rodné číslo deklaranta, je-li deklarantem česká fyzická osoba, která nemá přiděleno daňové identifikační číslo ani osmimístné identifikační číslo (IČO),

c) kód státu (dle Seznamu kódů států z části IV.této přílohy), ve kterém byl deklarantovi vydán cestovní doklad a číslo cestovního dokladu, je-li deklarantem zahraniční fyzická osoba,

d) kód státu, ve kterém má deklarant sídlo (dle Seznamu kódů států z části IV. této přílohy), je-li deklarantem zahraniční právnická osoba.

(169) Správnost údaje uvedeného za předtiskem "č." prokazuje deklarant dokladem o přidělení daňového identifikačního čísla nebo osmimístného identifikačního čísla. Správnost uvedeného rodného čísla se prokazuje předložením průkazu totožnosti s rodným číslem (např. občanského průkazu, cestovního pasu) nebo z něj úředně ověřeného výpisu. Doklady předkládané spolu s Deklarací celnímu úřadu ke kontrole údajů v tomto odstavci se vrací osobě, která je předložila.

(170) Za předtisk "Zastoupen kým" se uvede obchodní jméno nebo jméno a příjmení zmocněného zástupce, jedná-li tento jménem a ve prospěch zastoupené osoby (přímé zastoupení).

(171) Na výtisku číslo 1 Deklarace, který zůstává u celního úřadu odeslání, je deklarant, nebo jeho zástupce, povinen vlastnoručně se podepsat za předtisk "Podpis:". Je-li deklarantem nebo jeho zástupcem právnická osoba, doplní ten, kdo Deklaraci podepsal, svoje jméno, příjmení a pracovní funkci, kterou ve vztahu k deklarantovi nebo jeho zástupci zastává a jehož jménem prohlášení podává:

(172) Za předtisk "Místo a datum:" deklarant uvádí datum podání Deklarace.

(173) Údaji v tomto odstavci a podpisem potvrzuje deklarant nebo jeho zástupce, že údaje uvedené v Deklaraci, případně Doplňkových deklaracích nebo Ložných listech, jsou správné, připojené doklady jsou pravé a zavazuje se k plnění povinností vyplývajících z propuštění zboží do režimu tranzitu.

(174) Při dovozu a při vývozu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 51 Deklarace

(175) Při dovozu, při vývozu a při národním tranzitu se nevyplňuje. Při společném tranzitu se uvádí vstupní celní úřad každé smluvní strany Úmluvy, jejímž územím bude zboží přepravováno, a přejde-li zboží při přepravě mimo území smluvních stran i výstupní celní úřad, přes který opustí zboží území smluvních stran. Za názvem celního úřadu se uvede kód příslušného státu podle Seznamu kódů států z části IV. této přílohy.

Odstavec 52 Deklarace

(176) Při tranzitu uvádí deklarant v tomto odstavci do vyznačeného okénka vpravo s nadpisem "kód" některý z těchto kódů

1 - při globálním zajištění celního dluhu záruční listinou, jejíž vzor je pro národní tranzit uveden v příloze 23 této vyhlášky a pro společný tranzit v příloze 27 této vyhlášky

2 - při jednotlivém zajištění celního dluhu záruční listinou, jejíž vzor je pro národní tranzit uveden v příloze 17 této vyhlášky a pro společný tranzit v příloze 28 této vyhlášky

3 - při zajištění celního dluhu složením hotovosti

4 - při paušálním zajištění celního dluhu záruční listinou, jejíž vzor je pro národní tranzit uveden v příloze 24 této vyhlášky a pro společný tranzit v příloze 29 této vyhlášky

6 - při nezajištění celního dluhu v národním tranzitu dle ustanovení § 144 celního zákona nebo ve společném tranzitu dle ustanovení článku 33 Přílohy I Úmluvy

7 - při nezajištění celního dluhu ve Společném tranzitu dle ustanovení článku 10 odst. 2 Úmluvy

8 - při nezajištění celního dluhu v národním tranzitu dle ustanovení § 254 celního zákona.

Při kumulaci kódů "6" a "8" se uvádí kód "6".

(177) Do levé části tohoto odstavce před vyznačené okénko uvádí deklarant při globálním zajištění celního dluhu (kód "1") zkratku celního orgánu, který zajištění povolil:

a) GŘC - při povolení MF-Generálním ředitelstvím cel,

b) OCÚ - při povolení oblastním celním úřadem,

c) CÚ - při povolení celním úřadem.

Za zkratku celního orgánu vyznačí deklarant v národním tranzitu číslo "Osvědčení o záruce v režimu tranzitu", jehož vzor je uveden v příloze 18 k této vyhlášce nebo ve společném tranzitu číslo "Osvědčení o záruce", jehož vzor je uveden v příloze 30 této vyhlášky. V části XIV. této přílohy jsou pro národní tranzit stanovena pravidla pro vyhotovení tiskopisů, manipulaci a způsob uvádění údajů do tohoto osvědčení. Správnost údajů se prokazuje v národním tranzitu předložením "Osvědčení o záruce v režimu tranzitu" a ve společném tranzitu předložením "Osvědčení o záruce", které se po prověření vrací.

(178) Neplatí-li ve společném tranzitu globální záruka nebo individuální záruka pro všechny smluvní strany nebo vyloučí-li deklarant určité smluvní strany z platnosti globální záruky, uvedou se do dolní části zleva odstavce 52 Deklarace kódy států, pro něž záruka neplatí podle Seznamu kódů států z části IV. této přílohy.

(179) Je-li celní dluh v národním režimu tranzitu zajištěn složením hotovosti- celní jistoty (kód "3"), uvádí deklarant do levé části tohoto odstavce kód "CJ-" a za něj částku celní jistoty v celých korunách českých. Pravá část tohoto odstavce je určena pro potřebu celních orgánů.

(180) Do levé části tohoto odstavce před vyznačené okénko uvádí deklarant při paušálním zajištění celního dluhu (kód "4") v národním režimu tranzitu číslo záručního dokladu, , resp. dokladů. Záruční doklady se přikládají k Deklaraci. Vzor záručního dokladu je pro národní tranzit uveden v příloze 19 této vyhlášky a pro společný tranzit v Dodatku IX Přílohy II k Úmluvě.

(181) Při uvedení kódu "8" do okénka v pravé části tohoto odstavce uvádí deklarant do levé části číslo rozhodnutí, kterým bylo povoleno nezajišťovat celní dluh.

(182) Při dovozu a při vývozu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 53 Deklarace

(183) Při národním tranzitu deklarant do tohoto odstavce zleva uvádí název navrhovaného celního úřadu určení5) a jeho kód, je-li mu při podání celního prohlášení znám. Při společném tranzitu uvede název celního úřadu určení a kód příslušného státu dle Seznamu kódů států z části IV. této přílohy.

(184) Při dovozu a při vývozu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 54 Deklarace

(185) Při dovozu a při vývozu potvrzuje deklarant nebo jeho zástupce v tomto odstavci, že dovoz nebo vývoz se uskutečňuje v souladu s platnými předpisy, údaje uvedené v Deklaraci a v Doplňkových deklaracích jsou správné, připojené doklady jsou pravé a zavazuje se k plnění povinností vyplývajících z propuštění zboží do navrženého režimu.

(186) Správnost údajů, pravost dokladů a odpovědnost za plnění povinností vyplývajících z propuštění zboží do navrženého režimu nebo ukončení režimu se potvrzuje uvedením obchodního jména nebo jména a příjmení deklaranta nebo jeho zástupce a podpisem oprávněné osoby. Osoba, která celní prohlášení podává, zde také kódem uvede, činí-li celní prohlášení vlastním jménem ve svůj prospěch (kód "VJ/VP"), nebo vlastním jménem ve prospěch jiné osoby (kód "VJ/JP") nebo jménem jiné osoby ve prospěch jiné osoby ("JO/JP")."

(187) Je-li deklarantem nebo jeho zástupcem právnická osoba, doplní ten, kdo doklad podepsal, svoje jméno, příjmení a pracovní funkci, kterou ve vztahu k deklarantovi nebo jeho zástupci zastává a jehož jménem celní prohlášení podává.19)

(188) Za předtisk "Místo a datum:" se v tomto odstavci uvádí datum podání celního prohlášení.
(189) Při tranzitu se nevyplňuje.

Odstavec 55 Deklarace

(190) Při tranzitu, v případě nutné překládky zboží na jiný dopravní prostředek nebo do jiného kontejneru, uvádí dopravce do levé části tohoto odstavce Deklarace údaje o místu překládky, státní poznávací značce nového dopravního prostředku a státu jeho imatrikulace (použijí se přiměřeně ustanovení bodů 65 až 67 této přílohy) nebo značce nového kontejneru. Kódem "1" se v předtištěném okénku vyznačí, zda došlo k překládce do kontejneru a uvede se jeho značka, v ostatních případech se uvede kód "0". Při případné další překládce se údaje uvedou do pravé části odstavce 55 Deklarace.

(191) Dopravce je povinen informovat příslušné celní nebo jiné orgány o případné překládce, zejména bude-li nutné přiložit nové celní závěry nebo učinit zápis do Deklarace.

(192) Povolil-li celní orgán, aby byla překládka provedena bez jeho přítomnosti, je dopravce povinen učinit záznam o překládce v odstavci 56 Deklarace a následně si nechat tuto skutečnost tímto celním orgánem potvrdit v odstavci G Deklarace.

(193) Při dovozu a při vývozu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 56 Deklarace

(194) Při tranzitu se do tohoto odstavce Deklarace uvádějí informace o zničení, poškození nebo odcizení zboží v průběhu jeho dopravy od celního úřadu odeslání k celnímu úřadu určení, státní poznávací značka a stát imatrikulace jiného tažného zařízení, pokud bylo měněno, aniž by došlo k manipulaci nebo překládce zboží apod.

(195) Při dovozu a při vývozu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec "Potvrzení o předložení" Deklarace

(196) Je-li při tranzitu požadováno potvrzení o ukončení režimu, uvede žadatel do tohoto odstavce před předložením zboží celnímu úřadu určení název celního úřadu odeslání, evidenční číslo Deklarace z odstavce C a mezi slova "vydaný" a "doklad" kód z pravé části odstavce 1 Deklarace.

(197) Vyplněné "Potvrzení o předložení" ověří celník otiskem osobního datového razítka a podpisem, vyznačí datum předložení zboží a předá osobě, která je předložila.

(198) Při dovozu a při vývozu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec A Deklarace a Doplňkové deklarace

(199) Při dovozu a při vývozu uvádí celník do horní poloviny tohoto odstavce evidenční číslo, pod kterým celní úřad vede doklad ve své evidenci. Do pravého dolního rohu tohoto odstavce uvádí celník datum přijetí Deklarace s výjimkou případů, kdy při vývozu je datum přijetí totožné s datem rozhodnutí o propuštění zboží do příslušného režimu (odstavec D Deklarace).

(200) Požaduje-li deklarant potvrzení o datu přijetí celního prohlášení, musí tato žádost obsahovat alespoň údaje z odstavců 7, 14 nebo 50, 33, 35 a 46 Deklarace; žádost která neobsahuje tyto údaje musí být doložena kopií některého z listů Deklarace.

Odstavec B Deklarace

(201) Tento odstavec vyhrazen pro poznámky celních orgánů a pro potvrzení celního úřadu o výstupu zboží do zahraničí. Na přidaných listech deklarant uvádí poznámku "Určeno pro deklaranta" dle ustanovení bodu 9 této přílohy.

Odstavec C Deklarace a Doplňkové deklarace

(202) Při dovozu a vývozu je tento odstavec vyhrazen pro poznámky celních orgánů.

(203) Při tranzitu v tomto odstavci celník potvrzuje propuštění zboží do tohoto režimu a uvádí evidenční číslo, pod kterým celní úřad odeslání vede doklad ve své evidenci.

(204) V Doplňkové deklarace potvrzuje celník v tomto odstavci propuštění zboží do navrženého režimu nebo ukončení příslušného režimu, a to při dovozu na list číslo 8, při vývozu na listy číslo 2 a 3 a při tranzitu na listy číslo 4 a 5.

Odstavec D/J Deklarace

(205) Do tohoto odstavce uvádí celník označení a počty přiložených celních závěr, datum a místo rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu nebo o jeho ukončení, případně údaje o povolení k nakládání se zbožím před jeho propuštěním. Datum a místo rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu nebo o jeho ukončení se zde neuvádějí při režimu tranzitu.

(206) Je-li zboží propouštěno do režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku v systému prosté výměny, vyznačuje celník v tomto odstavci do řádku s předtištěným textem "Lhůta (poslední den)" datum, do kdy má zboží vystoupit do zahraničí.

(207) Při tranzitu v tomto odstavci do řádku s předtištěným textem "Lhůta (poslední den)" vyznačuje celník lhůtu, do kdy musí být zboží předloženo celnímu úřadu určení.

(208) Údaje uvedené v tomto odstavci ověřuje celník svým podpisem a otiskem osobního datového razítka.

Odstavec E/J Deklarace

(209) Celník, který rozhoduje o propuštění zboží do navrženého režimu poznamená do tohoto odstavce na zadní straně listu číslo 1 a 6 Deklarace rozsah provedené celní kontroly a případné další skutečnosti o průběhu celního řízení.

Odstavec F Deklarace

(210) Při vývozu a při dovozu se tento odstavec nevyplňuje. Při tranzitu zde celník uvádí údaje o přiložení celních závěr.

Odstavec G Deklarace

(211) Při vývozu a při dovozu se tento odstavec nevyplňuje. Při tranzitu je tento odstavec vyhrazen pro potvrzení celního úřadu, policie anebo jiného správního úřadu o správnosti údajů uvedených v odstavci 56 Deklarace, o jejich skutkové podstatě a o přijatých opatřeních.

Odstavec I Deklarace

(212) Při vývozu a při dovozu se tento odstavec nevyplňuje. Při tranzitu zde celník uvádí datum předložení zboží celnímu úřadu určení a výsledek celní kontroly, datum odeslání listu číslo 5 Deklarace a číslo, pod kterým vede doklad ve své evidenci. Uvedené skutečnosti ověří celník otiskem osobního datového razítka a svým podpisem.

III. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

(213) Zboží, které bylo propuštěno na Deklaraci do režimu s ekonomickým účinkem, s výjimkou pasivního zušlechťovacího styku, a které se po jeho ukončení vrací ve formě původně dovezeného zboží nebo zušlechtěných výrobků zpět do zahraniční, se vyváží v režimu tranzitu.

(214) Režim aktivního zušlechťovacího styku nebo dočasného použití musí být ještě před zpětným vývozem předmětného zboží do zahraničí v režimu tranzitu ukončen předložením Deklarace.

(215) Prošlo-li dovezené zboží v režimu aktivního zušlechťovacího styku jednou nebo několika zušlechťovacími operacemi, uvádí se v Deklaraci jako předmětné vyvážené zboží zušlechtěný výrobek, který může obsahovat i přidané české zboží. Obsahuje-li vyvážený zušlechtěný výrobek české zboží, musí být toto české zboží uvedeno ještě v samostatné Deklaraci, jako by bylo vyváženo samostatně bez zahraničního dovezeného zboží, a musí být propuštěno do režimu vývozu.

(216) Je-li celní dluh v národním tranzitu zajištěn poskytnutím individuální záruky, předkládá deklarant v režimu tranzitu spolu s Deklarací "Záruční listinu", jejíž vzor je uveden v příloze 17 této vyhlášky, v ostatních případech individuálního zajištění celního dluhu mimo režim tranzitu předkládá deklarant "Záruční listinu", jejíž vzor je uveden v příloze 20 této vyhlášky.

(217) Je-li celní dluh v národním tranzitu zajištěn poskytnutím paušální záruky, předkládá deklarant v režimu tranzitu spolu s Deklarací "záruční doklad (paušální záruka)", jehož vzor je uveden v příloze 19 této vyhlášky, v ostatních případech paušálního zajištění celního dluhu mimo režim tranzitu předkládá deklarant "Záruční doklad", jehož vzor je uveden v příloze 22 této vyhlášce. Záruční doklad se předkládá na tiskopise schváleném Ministerstvem financí.

(218) Je-li celní dluh v národním tranzitu zajištěn globálně, předkládá deklarant v režimu tranzitu spolu s Deklarací celním orgánem potvrzené "Osvědčení o záruce v režimu tranzitu", jehož vzor je uveden v příloze 18 této vyhlášky, v ostatních případech globálního zajištění celního dluhu mimo režim tranzitu předkládá deklarant "Osvědčení o záruce", jehož vzor je uveden v příloze 21 této vyhlášky.

(219) Je-li potvrzován statut zboží Společenství na listu č. 4 nebo na listu č. 4/5 Deklarace na základě ustanovení článků 6 až 8 Přílohy II Úmluvy, vyplňuje deklarant tiskopis v českém jazyce ve smyslu Dodatku VIII Přílohy III Úmluvy, přičemž odstavec 2 Deklarace ani Doplňkové deklarace se nevyplňuje a do odstavce 14 Deklarace se uvádí i identifikační číslo deklaranta způsobem uvedeným v bodu 52 této přílohy.

IV. SEZNAM KÓDŮ STÁTŮ (odstavce 11, 17a, 18, 21, 34a a 50 Deklarace)

KódNázev státu
AFAfghánistán
DZAlžírsko
ALAlbánie
ASAmerická Samoa
VIAmerické Panenské ostrovy
ADAndorra
AOAngola
AIAnguilla
AQAntarktida
AGAntigua a Barbuda
ARArgentina
AMArménie
AWAruba
AUAustrálie
AZAzerdbájdžán
BSBahamy
BHBahrajn
BDBangladéš
BBBarbados
BEBelgie
BZBelize
BJBenin
BMBermudy
BTBhútán
BOBolívie
BABosna a Hercegovina
BWBotswana
BFBourkina Fasso
BVBouvetův ostrov
BRBrazílie
GBBritánie
10Britské indickooceánské teritorium
VGBritské Panenské ostrovy
BNBrunej Darussalam
BYBělorusko
BGBulharsko
BIBurundi
CKCookovy ostrovy
TDČad
CNČína
CZČeská republika
DJDžibutsko
DKDánsko
DODominikánská republika
DMDominika
EGEgypt
ECEkvádor
EREritrea
EEEstonsko
ETEtiopie
EOEvropské sdružení volného obchodu (EFTA)
EUEvropská unie
FOFaerské ostrovy
FKFalklandy-Malvíny
FJFidži
PHFilipíny
FIFinsko
FRFrancie
PFFrancouzská Polynésie
GFFrancouzská Guayana
TFFrancouzská jižní území
GAGabun
GMGambie
GHGhana
GIGibraltar
GLGrónsko
GDGrenada
GEGruzie
GPGuadeloupe
GUGuam
GTGuatemala
GYGuayana
GGGuernsey, C.I.
GNGuinea
GWGuinea-Bissau
HTHaiti
HMHeardovy a McDonaldovy ostrovy
HNHonduras
HKHongkong
CLChile
HRChorvatsko
INIndie
IDIndonésie
IRÍrán
IQIrák
IEIrsko
ISIsland
ITItálie
ILIzrael
JMJamajka
JPJaponsko
YEJemen
JEJersey, C.I.
ZAJižní Afrika
GSJižní Georgia a jižní ostrovy Sandwich
JOJordánsko
YUJugoslávie
KYKajmanské ostrovy
KHKambodža
CMKamerun
CAKanada
CVKapverdy
QAKatar
KZKazachstán
KEKeňa
KGKirgizie
KIKiribati
CCKokosové ostrovy
COKolumbie
KMKomory
CGKongo
KPKorejská lidově demokratická republika
KRKorejská republika
CRKostarika
CUKuba
KWKuvajt
CYKypr
LALaos
LSLesotho
LBLibanon
LYLibye
LRLibérie
LILichtenštejnsko
LTLitva
LVLotyšsko
LULucembursko
MOMacao
MGMadagaskar
MKMakedonie
MYMalajsie
MWMalawi
MVMaledivy
MLMali
MTMalta
HUMadarsko
MAMaroko
MHMarshallovy ostrovy
MQMartinik
MRMauretánie
MUMauritius
YTMayotte
UMMenší odlehlé ostrovy USA
MXMexiko
FMMikronésie
MDMoldávie
MCMonako
MNMongolsko
MSMontserrat
MZMosambik
MMMyanmar
NANamibie
NRNauru
NPNepal
NTNeutrální území
UNneznámý
NENiger
NGNigérie
NINikaragua
NUNiue
NLNizozemí
ANNizozemské Antily
NFNorfolk
NONorsko
NCNová Kaledonie
NZNový Zéland
OMOmán
IMOstrov Man
MIOstrovy Midway
PKPákistán
PWPalau
PAPanama
PZPanama canal zone
PGPapua - Nová Guinea
PYParaguay
PEPeru
PNPitcairnovy ostrovy
CIPobřeží slonoviny
PLPolsko
PRPortoriko
PTPortugalsko
ATRakousko
GQRovníková Guinea
RORumunsko
RURusko
RWRwanda
RERéunion
GRŘecko
PMSaint Pierre a Miquelon
SVSalvador
SASaudská Arábie
SMSan Marino
SNSenegal
MPSeverní Mariánské ostrovy
SCSeychelly
SYSýrie
SLSierra Leone
SGSingapur
SKSlovensko
SISlovinsko
SDSúdán
SOSomálsko
VUSouostroví Vanuatu
AESpojené arabské emiráty
USSpojené státy americké
DESpolková republika Německo
LKSrí Lanka
SRSurinam
SHSvatá Helena
LCSvatá Lucie
KNSvatý Kryštof
STSvatý Tomáš
VCSvatý Vincenc a Grenadiny
SZSvazijsko
SQStředoevropská dohoda o oblasti volného obchodu (CEFTA)
CFStředoafrická republika
SBŠalamounovy ostrovy
ESŠpanělsko
SJŠpicberky (Svalbard),Jan Mayen, Ostrov Petra I.
CHŠvýcarsko
SEŠvédsko
TJTádžikistán
TZTanzanie
THThajsko
TWTchajwan - Čína
TGTogo
TKTokelau
TOTonga
TTTrinidad a Tobago
TNTunisko
TRTurecko
TMTurkmenistán
TCTurks a Caicos
TVTuvalu
UGUganda
UAUkrajina
UYUruguay
UZUzbekistán
CXVánoční ostrov
VAVatikán (Svatý stolec)
VEVenezuela
TPVýchodní Timor
VNVietnam
WFWallisovy ostrovy
EHZápadní Sahara
WSZápadní Samoa
ZRZair
ZMZambie
ZWZimbabwe

V. SEZNAM KÓDŮ DODACÍCH PODMÍNEK (odstavec 20 Deklarace)

KódDodací podmínkaOznačení místa
EXWZe závodu (Ex works)Určení závodu
FASVyplacené k boku lodi (Free Alongside ship)Dohodnutý přístav nalodění
FOBVyplacené na palubu (Free on board)Dohodnutý přístav nalodění
CFRNáklady a dopravné placeny (Cost and Freight)Dohodnutý přístav určení
CIFNáklady, pojištění a přepravné (Cost, Insurance and Freight)Dohodnutý přístav určení
DESZ lodě (Delivered ex ship)Dohodnutý přístav určení
DEQS dodáním z nábřeží (Delivered ex Quay)Dohodnutý přístav
DAFDodáno na hranici (Delivered at Frontier)Dohodnuté místo dodání na hranici
DDPS dodáním clo placeno (Delivered duty paid)Dohodnuté místo určení v zemi dovozu
FCAVyplacené dopravci (Free Carrier)Dohodnuté místo
CPTPřeprava placena do (Carriage paid to)Dohodnuté místo určení
CIPPřeprava a pojištění placeno do (Carriage and Insurance paid to)Dohodnuté místo určení
DDUS dodáním clo neplaceno (Delivered duty unpaid)Dohodnuté místo určení
XXXJiná dodací podmínka výše neuvedenáDohodnuté podmínky

Poznámka:

S výjimkou dodací podmínky označované kódem "XXX" odpovídají ostatní dodací podmínky mezinárodním pravidlům pro výklad dodacích podmínek vydaným Mezinárodní obchodní komorou v Paříži - "INCOTERMS 1990".

VI. SEZNAM KÓDŮ MĚN (odstavec 22 Deklarace)

KódNázev
AFAAfghán
THBBaht
PABBalboa
ETBBirr etiopský
VEBBolivar
BOBBoliviano
XCAclearing Afghánistán
XCLclearing ALSR
XXAclearing Arménská republika
XXJclearing Azerdbájdžánská republika
XXBclearing Běloruská republika
XCBclearing Bulharsko
XCEclearing Egypt - likvidační účet
XXEclearing Estonská republika
XXGclearing Gruzínská republika
XCGclearing Guinea - likvidační účet
XCMclearing Kampučia
XXKclearing Kazašská republika
XXIclearing Kirgizská republika
XCKclearing KLDR
XCUclearing Kuba
XXLclearing Litevská republika
XCOclearing LLDR
XXOclearing Lotyšská republika
XCHclearing Maďarsko
XXMclearing Moldavská replublika
XCXclearing Mongolsko
xczclearing NDR
XCIclearing Írán
XCPclearing Polsko
XCRclearing Rumunsko
XXRclearing Ruská republika
XCYclearing SFRJ
XCQclearing Slovensko
XCSclearing SSSR
XXTclearing Tádžická republika
XXNclearing Turkmenská republika
XXUclearing Ukrajinská republika
XXZclearing Uzbecká republika
XCVclearing Vietnam
XCNclearing ČLR
GHCCedi
CRCColón kostarický
SVCColón salvadorský
NIOCordoba oro
GMDDalasi
MKDDenar (makedonský)
DZDDinár alžírský
BHDDinár bahrajnský
IQDDinár irácký
JODDinár jordánský
YUNDinár jugoslávský
KWDDinár kuwajtský
LYDDinár libyjský
SDDDinár súdánský
TNDDinár tuniský
MADDirham marokánský
AEDDirham SAE
STDDobra
USDDolar americký
USNDolar americký - next day funds
AUDDolar australský
BSDDolar bahamský
BBDDolar barbadoský
BZDDolar belizský
BMDDolar bermudský
BNDDolar brunejský
SBDDolar Šalamounových ostrovů
FJDDolar Fidži
GYDDolar guayanský
HKDDolar hongkongský
JMDDolar jamajský
CADDolar kanadský
KYDDolar Kajmanských ostrovů
LRDDolar liberijský
TWDDolar nový tchajwanský
NZDDolar novozélandský
SGDDolar singapurský
TTDDolar Trinidad a Tobago
XCDDolar východokaribský
ZWDDolar Zimbabw
VNDDong
GRDDrachma
AMDDram arménský
XEUECU
XBBEMU-6
CVEEscudo kapverdské
PTEEscudo portugalské
TPEEscudo timorské
XBDEUA-17
XBCEUA-9
XBAEURCO
HUFForint
BEFFrank belgický
BIFFrank burundský
XOFFrank BCEAO/CFA
XAFFrank BEAC/CFA
XPFFrank CFP
CHFFrank švýcarský
DJFFrank džibutský
FRFFrank francouzský
GNFFrank guinejský
KMFFrank komorský
LUFFrank lucemburský
MGFFrank madagaskarský
RWFFrank rwandský
XFUFrank UIC
XFOFrank zlatý
HTGGourde
GEKGruzijský kupon
PYGGuarani
XDRIMF
UAKKarbovanet
PGKKina
LAKKip
SEKKoruna švédská
DKKKoruna dánská
EEKKoruna estonská
ISKKoruna islandská
NOKKoruna norská
CZKKoruna česká
HRKKuna
ZMKKwacha
MWKKwacha malawijská
AONKwanza nová
MMKKyat
ROLLei
ALLLek
HNLLempira
SLLLeone
BGLLev
GBPLibra anglická
EGPLibra egyptská
FKPLibra falklandská islandská
GIPLibra gibraltarská
IEPLibra irská
CYPLibra kyperská
LBPLibra libanonská
MTLLibra maltská
SHPLibra ostrovů sv. Heleny
SYPLibra syrská
SZLLilangeni
ITLLira italská
TRLLira turecká
LTLLitevská lita
LSLLoti
LVLLotyšský lat
TMMManat
AZMManat ázerbajdžánský
FIMMarka finská
DEMMarka SRN
MZMMetical
MDLMoldavan leu
NGNNaira
NADNamibijský dolar
BTNNgultrum
PENNuevo sol
MROOuguiya
XTBpřevoditelný rubl Bulharsko
XTKpřevoditelný rubl KLDR
XTCpřevoditelný rubl Kuba
XTHpřevoditelný rubl Maďarsko
XTMpřevoditelný rubl Mongolsko
XTDpřevoditelný rubl NDR
XTPpřevoditelný rubl Polsko
XTOpřevoditelný rubl Rumunsko
XTSpřevoditelný rubl SSSR
XTVpřevoditelný rubl Vietnam
XTRpřevoditelný rubl (clearing MBHS)
XPDPaladium
TOPPa anga
MOPPataca
ADPPeseta andorská
ESPPeseta španělská
ARSPeso argentinské
DOPPeso dominikánské
PHPPeso filipínské
GWPPeso Guinea Bissau
CLPPeso chilské
COPPeso kolumbijské
CUPPeso kubánské
MXNPeso mexické nové
UYPPeso nové uruguayské
XPTPlatina
BWPPula
GTQQuetzal
ZALRand finanční
Z ARRand jihoafrický
BRLReál brazilský
IRRRiál íránský
YERRiál jemenský
OMRRiál ománský
KHRRiel kambodžský
MYRRinggit malajsijský
QARRiyal Qatari
SARRiyal saudský
RURRubl
BYBRubl běloruský
UZSRubl uzbekistánský
MVRRufiyaa maledivská
IDRRupiah indonéská
INRRupie indická (clearing)
MURRupie mauricijská
NPRRupie nepálská
PKRRupie pakistánská
SCRRupie seychelská
LKRRupie srílanská
SKKSlovenská koruna
KGSSom
XAGStříbro
ECSSucre
ILSŠekel
KESŠilink keňský
ATSŠilink rakouský
SOSŠilink somálský
TZSŠilink tanzánský
UGXŠilink ugandský
XXXtransakce bez měny
BDTTaka
WSTTala
KZTTenge
SITTolar
MNTTugrik
CLFUnidades de fermento
VUVVatu
KPWWon (KLDR)
KRWWon (Korejská republika)
JPYYEN
CNYYuan Renminbi
ZRNZaire nové
AWGZlatý arubský
NLGZlatý holandský
ANGZlatý Nizozemských Antil
SRGZlatý surinamský
XAUZlato
PLNZlotý

VII. SEZNAM KÓDŮ SLEDOVANÝCH OBCHODNÍCH OPERACÍ (odstavec 24 Deklarace)

KódVysvětlivky
11k propuštění zboží do režimu vývozu k nejistému prodeji (zejména k prodeji po uskladnění v zahraničí a na prodejních veletrzích a výstavách)
12k propuštění zboží do režimu vývozu, není-li za vyvážené zboží požadována žádná úhrada, ale naopak je dohodnuta úhrada do zahraničí
21k propuštění zboží do režimu vývozu k předvedení na veletrzích a výstavách a účelem vývozu není trvalé ponechání zboží v zahraničí
22k propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku za účelem zpracovatelské operace, kterou je instalace, montáž, kompletace anebo sestavení
23k propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací je oprava prováděná za úplatu bez předchozího dovozu náhradního zboží v systému prosté výměny
24k propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací je oprava prováděná za úplatu s předchozím dovozem náhradního zboží v systému prosté výměny
25k propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací je oprava prováděná bezúplatně v důsledku smluvních nebo zákonných vypořádání práv z odpovědnosti za vady bez předchozího dovozu náhradního zboží v systému prosté výměny
26k propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací je oprava prováděná bezúplatně v důsledku smluvních nebo zákonných vypořádání práv z odpovědnosti za vady s předchozím dovozem náhradního zboží v systému prosté výměny
31k ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací byla instalace, montáž, kompletace anebo sestavení a zušlechtěné výrobky nejsou získány z náhradního zboží
32k ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací byla instalace, montáž, kompletace anebo sestavení a zušlechtěné výrobky jsou získány z náhradního zboží
33k ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací byla oprava prováděná za úplatu a zušlechtěné výrobky nejsou získány z náhradního zboží
34k ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací byla oprava prováděná za úplatu a zušlechtěné výrobky jsou získány z náhradního zboží
35k ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací byla oprava prováděná bezúplatně v důsledku smluvních nebo zákonných vypořádání práv z odpovědnosti za vady a zušlechtěné výrobky nejsou získány z náhradního zboží
36k ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací byla oprava prováděná bezúplatně v důsledku smluvních nebo zákonných vypořádání práv z odpovědnosti za vady a zušlechtěné výrobky jsou získány z náhradního zboží
42k propuštění zboží do režimu volného oběhu, není-li za dovážené zboží poskytována žádná úhrada, ale naopak je za takové dovozy dohodnuta úhrada ze zahraničí
51k propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací je instalace, montáž, kompletace anebo sestavení a zušlechtěné výrobky nejsou získávány z náhradního zboží
52k propuštění zahraničního zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací je instalace, montáž, kompletace anebo sestavení a zušlechtěné výrobky jsou získávány z náhradního zboží
53k propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací je oprava prováděná za úplatu a zušlechtěné výrobky nejsou získávány z náhradního zboží
54k propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací je oprava prováděná za úplatu a zušlechtěné výrobky jsou získávány z náhradního zboží
55k propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací je oprava prováděná bezúplatně v důsledku smluvních nebo zákonných vypořádání práv z odpovědnosti za vady a zušlechtěné výrobky nejsou získávány z náhradního zboží
56k propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací je oprava prováděná bezúplatně v důsledku smluvních nebo zákonných vypořádání práv z odpovědnosti za vady a zušlechtěné výrobky jsou získávány z náhradního zboží
57k propuštění zboží do režimu dočasného použití na dobu delší než 12 měsíců za účelem placeného pronájmu (finanční leasing) a ze smlouvy vyplývá, že zboží bude po ukončení pronájmu odkoupeno
58k ukončení režimu dočasného použití, do kterého bylo zboží propuštěno na dobu delší než 12 měsíců za účelem placeného pronájmu (finanční leasing) a ze smlouvy vyplývá, že zboží bude po ukončení pronájmu odkoupeno
59k ukončení režimu dočasného použití, do kterého bylo zboží propuštěno na dobu nepřesahující dvanáct měsíců a jedná-li se o placený pronájem (operační leasing)
72k propuštění zboží do volného oběhu v souvislosti s ukončením režimu pasivního zušlechťovacího styku, prošlo-li zboží zpracovatelskou operací, kterou byla instalace, montáž, kompletace anebo sestavení
73k propuštění zboží do volného oběhu a souvislosti s ukončením režimu pasivního zušlechťovacího styku, prošlo-li zboží zpracovatelskou operací, kterou byla oprava prováděná za úplatu
74k propuštění náhradního zboží do volného oběhu při jeho předchozím dovozu v systému prosté výměny, je-li zpracovatelskou operací v režimu pasivního zušlechťovacího styku oprava prováděná za úplatu
75k propuštění zboží do volného oběhu v souvislosti s ukončením režimu pasivního zušlechťovacího styku, prošlo-li zboží zpracovatelskou operací, kterou byla oprava prováděná bezúplatně v důsledku smluvních nebo zákonných vypořádání práv z odpovědnosti za vady
76k propuštění náhradního zboží do volného oběhu při jeho předchozím dovozu v systému prosté výměny, je-li zpracovatelskou operací v režimu pasivního zušlechťovacího styku oprava prováděná bezúplatně v důsledku smluvních nebo zákonných vypořádání práv z odpovědnosti za vady
99k vyjádření jiné obchodní operace než výše uvedené

VIII. SEZNAM KÓDŮ MĚRNÝCH JEDNOTEK (odstavec 31 Deklarace)

KódNázev
BLLBarel (petrolej) - US (158,987 krychlových decimetrů)
BUIBušl - UK (36,36874 krychlových decimetrů)
BUABušl - US (35,2391 krychlových decimetrů)
PGLCejchovaný galon
CNTCent GB (45,359237 kilogramu)
CWACent US (45,3592 kilogramů)
CLTCentilitr
CMTCentimetr
CMKČtvereční centimetr
DMKČtvereční decimetr
MTKČtvereční metr
MMKČtvereční milimetr
INKČtvereční palec
FTKČtvereční stopa
YDKČtverečný yard
QTRČtvrtcent GB (12,700586 kilogramů)
QTIČtvrtgalon - quart UK (1,136523 krychlového decimetru)
GIIČtvrtka pinty - gill UK (0,142065 krychlových decimetrů)
GIAČtvrtka pinty - gill US (11,8294 krychlových centimetrů)
DLTDecilitr
DMTDecimetr
DTNDecituna
TPRDeset párů
DRMDrachm GB (3,887935 gramů = 1/16 unce)
DRIDram GB (1,771745 gramů)
DRADram US (3,887935 gramů)
DWTDvacetina unce GB, US (1,555174 gramů)
GLIGalon - UK (4,546092 krychlových decimetrů)
GRMGram
GRNGran - grain GB, US (64,798910 miligramů = 1/16 gramu)
HGMHektogram
HLTHektolitr
HPAHektolitr čistého alkoholu
HMTHektometr
JOUJoule
PTLKapalná pinta (0,473176 krychlového decimetru)
OZIKapalná unce - UK (28,413 krychlových centimetrů)
OZAKapalná unce - US (29,5735 krychlových centimetrů)
GLLKapalný galon US (3,78541 krychlových decimetrů)
QTLKapalný čtvrtgalon - US (0,946353 krychlového decimetru)
CTMKarát (200 miligramů = 2.10-4 kilogramů)
KGMKilogram
KSDKilogram 90% suché substance
KPPKilogram anhydridu fosforu
KNIKilogram dusíku
KPHKilogram hydroxidu potaše
KSHKilogram hydroxidu sody
KNSKilogram jmenovité substance
KSHKilogram leptavé sody
KPHKilogram leptavého potaše
KMQKilogram na krychlový metr
KPOKilogram oxidu potaše
KPPKilogram pentoxidu fosforu
KURKilogram uranu
KJOKilojoule
KTNKilotuna
KWTKilowatt
STIKámen GB - stone GB (6,350293 kilogramů = 14 liber)
SSTKrátký standard (7200 zápalek)
FTQKrychlová stopa
CMQKrychlový centimetr
DMQKrychlový decimetr
MTQKrychlový metr
MMQKrychlový milimetr
INQKrychlový palec
YDQKrychlový yard
LBRLibra (0,45359237 kilogramu)
LTRLitr (1 krychlový decimetr)
LPALitr čistého alkoholu
SHTLodní tuna
STNMalá tuna - short ton GB, US (0,90718474 tuny)
SMIMíle - (Statute) mile (1609,344 m)
MALMegalitr
MAMMegametr
MAWMegawatt
MTRMetr
TNEMetrická tuna (1000 kilogramů)
DTNMetrický cent (100 kilogramů)
MGMMiligram
MLTMililitr
MMTMilimetr
HMQMilion krychlových metrů
MIUMilion mezinárodních jednotek
INHPalec (25,4 milimetrů)
PTIPinta - UK (0,568262 krychlového decimetru)
NMPPočet balíků
NPLPočet balíčků
NBBPočet cívek
NPTPočet druhů
NARPočet kusů
NIUPočet mezinárodních jednotek
NPRPočet párů
NRLPočet svitků
DTNQuintal, metric (100 kilogramů)
SCOScore (20)
WCDSáh - cord (3,63 krychlových metrů)
SCRSkrupul - Scruple GB, US (1,295982 gramů)
SETSouprava
WSDStandard
CNPSto balíků
HIUSto mezinárodních jednotek
FOTStopa (0,3048 metru)
PTDSuchá pinta - US (0,55061 krychlového decimetru)
BLDSuchý barel - US (115,627 krychlových decimetrů)
GLDSuchý galon - US (4,404884 krychlových decimetrů)
QTDSuchý čtvrtgalon - US (1,101221 krychlového decimetru)
LBTTrojská libra US (373,242 gramů)
DZNTucet (12)
DZPTucet balíků
DPRTucet párů
DRLTucet svitků
GGRTucet veletuctů (12 x 144)
TNETuna (1000 kilogramů)
TSDTuna 90% suché substance
ONZUnce GB, US (28,349523 gramu)
APZUnce GB, US (31,10348 gramů)
GROVeletucet (144)
LTNVelká tuna GB, US (1,0160469 tuny)
CWI(Velký) cent GB (50,802345 kilogramů)
WTTWatt
YRDYard (0,9144 metrů)

IX. SEZNAM DOPLŇKOVÝCH KÓDŮ K ČÍSELNÝM KÓDŮM PODPOLOŽEK ZBOŽÍ

(odstavec 33 Deklarace)

Mléko a mlékárenské výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Kód celního
sazebníku
Dopl.
kód
JMPopis zboží
0406 10 2010UNSČerstvé (nevyzrálé) sýry, včetně syrovátkového sýra s obsahem tuku nepřesahujícím 40 % hmotnostních
0406 10 2090UNSTvaroh s obsahem tuku nepřesahujícím 40 % hmotnostních
0406 10 8010UNSOstatní čerstvé (nevyzrálé) sýry, včetně syrovátkového sýra
0406 10 8090UNSOstatní tvaroh
0407 00 3010NARČerstvá
0407 00 3090NARKonzervovaná nebo vařená

Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Kód celního
sazebníku
Dopl.
kód
JMPopis zboží
0510 00 0010UNSMukóza surová, mražená a sušená, pankreas vepřová
0510 00 0090UNSOstatní

Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny a hlízy

Kód celního
sazebníku
Dopl.
kód
JM Popis zboží
0702 00 00 20 UNS Od 1.1. do 14.5.
0702 00 00 30 UNS Od 15.5. do 31.5.
0702 00 00 40 UNS Od 1.6. do 15.8.
0702 00 00 50 UNS Od 16.8. do 15.10.
0702 00 00 60 UNS Od 16.10. do 31.10.
0702 00 00 80 UNS Od 1.11. do 31.12.
0706 10 00 10 UNS Mrkev od 1.8. do 30.11.
0706 10 00 20 UNS Mrkev od 1.12. do 31.7.
0706 10 00 90 UNS Vodnice a tuřín
0707 00 05 10 UNS Od 1. 1. do 15.5.
0707 00 05 20 UNS Od 16.5. do 31.10.
0707 00 05 90 UNS Od 1.11. do 31.12.

Jedlé ovoce a ořechy; slupky citrusových plodů a melounů

Kód celního
sazebníku
Dopl.
kód
JM Popis zboží
0806 10 10 10 UNS Od 1.1. do 14.7.
0806 10 10 20 UNS Od 15.7. do 31.10.
0806 10 10 90 UNS Od 1.11. do 31.12.
0808 10 20 10 UNS Od 1.1. do 31.3.
0808 10 20 20 UNS Od 1.4. do 31.7.
0808 10 20 90 UNS Od 1.8. do 31.12.
0808 10 50 10 UNS Od 1.1. do 31.3.
0808 10 50 20 UNS Od 1.4. do 31.7.
0808 10 50 90 UNS Od 1.8. do 31.12.
0808 10 90 10 UNS Od 1.1. do 31.3.
0808 10 90 20 UNS Od 1.4. do 31.7.
0808 10 90 90 UNS Od 1.8. do 31.12.
0808 20 50 10 UNS Od 1.1. do 31.3.
0808 20 50 20 UNS Od 1.4. do 15.7.
0808 20 50 90 UNS Od 16.7. do 31.12.
0809 10 00 10 UNS Od 1.1. do 14.7.
0809 10 00 20 UNS Od 15.7. do 11.8.
0809 10 00 90 UNS Od 12.8. do 31.12.
0809 20 05 10 UNS Od 1.1. do 30.4.
0809 20 05 20 UNS Od 1.5. do 31.5.
0809 20 05 30 UNS Od 1.6. do 15.7.
0809 20 05 40 UNS Od 16.7. do 10.8.
0809 20 05 90 UNS Od 11.8..do 31.12.
0809 20 95 10 UNS Od 1.1. do 30.4.
0809 20 95 20 UNS Od 1.5. do 15.7.
0809 20 95 90 UNS Od 16. 7. do 31.12..
0809 30 10 10 UNS Od 1.1. do 20.6.
0809 30 10 20 UNS Od 21.6. do 30.9.
0809 30 10 90 UNS Od 1.10. do 31.12.
0809 30 90 10 UNS Od 1.1. do 20.6.
0809 30 90 20 UNS Od 21.6. do 30.9.
0809 30 90 90 UNS Od 1.10. do 31.12.
0809 40 05 10 UNS Od 1.1. do 30.6.
0809 40 05 20 UNS Od 1.7. do 30.9.
0809 40 05 90 UNS Od 1.10. do 31.12.

Obiloviny

Kód celního
sazebníku
Dopl.
kód
JM Popis zboží
1001 90 99 10 UNS Pšenice potravinářská
1001 90 99 20 UNS Pšenice krmná
1001 90 99 90 UNS Ostatní
1003 00 90 10 UNS Ječmen sladovnický
1003 00 90 20 UNS Ječmen krmný
1003 00 90 90 UNS Ostatní

Olejnatá semena a olejnaté plody; různá semena a plody; průmyslové a léčivé rostliny; pícniny

Kód celního
sazebníku
Dopl.
kód
JM Popis zboží
1211 90 95 11 UNS Maková sláma
1211 90 95 12 UNS Koka listy
1211 90 95 19 UNS Konopí
1211 90 95 90 UNS Ostatní

Šelak, gumy, pryskyřice a jiné rostlinné šťávy a výtažky

Kód celního sazebníku Dopl. kód JM Popis zboží
1302 19 99 10 UNS Koncentrát z tobolek a slámy máku, pryskyřice z konopí
1302 19 99 90 UNS Ostatní

Živočišné a rostlinné tuky a oleje; výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené pokrmové tuky; živočišné nebo rostlinné vosky

Kód celního
sazebníku
Dopl.
kód
JM Popis zboží
151610 10 10 UNS Živočišné tuky a oleje a jejich frakce získané přímo z ryb nebo velryb
v baleních pro okamžitou spotřebu o netto obsahu 1 kg nebo méně
151610 10 90 UNS Ostatní
1516 1090 10 UNS Živočišné tuky a oleje a jejich frakce získané přímo z ryb nebo velryb
v baleních pro okamžitou spotřebu o netto obsahu přes 1 kg
1516 1090 90 UNS Ostatní

Nápoje, lihové tekutiny a ocet

Kód celního
sazebníku
Dopl.
kód
JM Popis zboží
2204 10 19 10 LTR Šumivé víno vyrobené druhotným přírodním kvašením
2204 10 19 90 LTR Šumivé víno vyrobené sycením CO2
2204 10 99 10 LTR Šumivé víno vyrobené druhotným přírodním kvašením
2204 10 99 90 LTR Šumivé víno vyrobené sycením CO2
2206 00 10 10 LTR Matolinové víno vyrobené druhotným přírodním kvašením
2206 00 10 20 LTR Matolinové víno dosycované CO2 s přetlakem v uzavřeném obsahu 0,1 MPa a více
2206 00 10 30 LTR Matolinové víno upravené jako desertní víno
2206 00 10 90 LTR Matolinové víno ostatní
2206 00 31 10 LTR Šumivé jablečné nebo hruškové víno vyrobené druhotným přírodním kvašením
2206 00 31 20 LTR Šumivé jablečné nebo hruškové víno dosycované CO2 s přetlakem
v uzavřeném obsahu 0,15 MPa a více
2206 00 31 30 LTR Šumivé jablečné nebo hruškové víno upravené jako desertní víno
2206 00 31 90 LTR Šumivé jablečné nebo hruškové víno ostatní
2206 00 39 10 LTR Ostatní šumivé ovocné víno vyrobené druhotným přírodním kvašením
2206 00 39 20 LTR Ostatní šumivé ovocné víno dosycované CO2 s přetlakem v uzavřeném obsahu 0,15 MPa a více
2206 00 39 30 LTR Ostatní šumivé ovocné víno upravené jako desertní víno
2206 00 39 90 LTR Ostatní šumivé ovocné víno í
2206 00 51 10 LTR Jablečné nebo hruškové víno upravené jako desertní víno
2206 00 51 20 LTR Jablečné nebo hruškové víno dosycované CO2 s přetlakem v uzavřeném
obsahu větším než 0,1 MPa, ale ne větším než 0,15 MPa
2206 00 51 90 LTR Jablečné nebo hruškové víno ostatní
2206 00 59 10 LTR Ostatní ovocné víno upravené jako desertní víno
2206 00 59 20 LTR Ostatní ovocné víno dosycované CO2 s přetlakem v uzavřeném obsahu větším
než 0,1 MPa, ale ne větším než 0,15 MPa
2206 00 59 90 LTR Ostatní ovocné víno
2206 00 81 10 LTR Jablečné nebo hruškové víno upravené jako desertní víno
2206 00 81 20 LTR Jablečné nebo hruškové víno dosycované CO2 s přetlakem
v uzavřeném obsahu větším než 0,1 MPa, ale ne větším než 0,15 MPa
2206 00 81 90 LTR Jablečné nebo hruškové víno ostatní
2206 00 89 10 LTR Ostatní ovocné víno upravené jako desertní víno
2206 00 89 20 LTR Ostatní ovocné víno dosycované CO2 s přetlakem
v uzavřeném obsahu větším než 0,1 MPa, ale ne větším než 0,15 MPa
2206 00 89 90 LTR Ostatní ovocné víno
2207 10 00 20 LPA Ethylalkohol získaný destilací nebo jiným oddělením ze zkvašených cukerných roztoků pocházejících
ze škrobnatých nebo cukerných surovin, celulózy a z jiných surovin obsahujících líh
2207 10 00 91 LPA Ethylalkohol syntetický technický
2207 10 00 99 LPA Ethylalkohol syntetický ostatní
2207 20 00 10 LTR Ethylalkohol denaturovaný s měrným alkoholometrickým titrem 80 % vol nebo více
2207 20 00 90 LTR Destiláty denaturované s jakýmkoliv alkoholometrickým titrem

Tabák a vyrobené tabákové náhražky

Kód celního
sazebníku
Dopl.
kód
JM Popis zboží
2402 10 00 10 NAR Doutníky (též s odříznutými konci)
2402 10 00 90 NAR Doutníčky (cigarillos)
2402 20 10 10 NAR Cigarety provazcové a cigarety filtrové délky do 70 mm včetně
2402 20 10 90 NAR Cigarety filtrové délky nad 70 mm
2402 20 90 10 NAR Cigarety provazcové a cigarety filtrové délky do 70 mm včetně
2402 20 90 90 NAR Cigarety filtrové délky nad 70 mm
2403 10 10 10 KGN Cigaretový tabák v balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 500 g
2403 10 10 30 NAR Tabákové vložky (polotovary) z cigaretového tabáku pro ruční výrobu cigaret
v balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 500 g
2403 10 10 80 NAR Ostatní
2403 10 90 10 KGN Ostatní cigaretový tabák
2403 10 90 30 NAR Ostatní tabákové vložky (polotovary) z cigaretového tabáku pro ruční výrobu cigaret (M.Y.O.)
2403 10 90 80 KGN Ostatní
2403 91 00 10 KGN Cigaretový tabák homogenizovaný nebo rekonstituovaný
2403 91 00 90 KGN Ostatní
2403 99 10 10 KGN Zvýkací tabák
2403 99 10 90 KGN Šňupací tabák

Sůl; síra; zeminy a kameny; sádra; vápno a cement

Kód celního
sazebníku
Dopl.
kód
JM Popis zboží
2505 10 00 10 MTQ Křemičité a křemenné písky o obsahu Fe2O3 + FeO) 0,15 %
a méně a SiO2 98 % a výše
2505 10 00 20 MTQ Křemičité a křemenné písky o obsahu Fe2O3 + FeO nad 0,15 %
a SiO2 pod 98 %
2505 10 00 90 MTQ Ostatní
2507 00 20 10 UNS Kaolin, kvalita Sedlec la
2507 00 20 90 UNS Ostatní
2523 29 00 10 UNS Cement šedý
2523 29 00 90 UNS Ostatní
2523 90 90 10 UNS Cement šedý
2523 90 90 90 UNS Ostatní
2524 00 80 10 UNS Krocidolit
2524 00 80 90 UNS Ostatní

Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky

Kód celního sazebníku Dopl. kód JM Popis zboží
2709 00 90 10 UNS Ropa
2709 00 90 90 UNS Ostatní
2710 00 25 10 TNN Technický
2710 00 25 90 TNN Ostatní
2710 00 39 10 TNN Technické benzíny
2710 00 39 20 TNN Ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané jako pohonná hmota
2710 00 39 90 TNN Ostatní
2710 00 41 10 TNN Petroleje určené pro specifické zpracování
2710 00 41 90 TNN Ostatní
2710 00 45 10 TNN Petroleje určené pro chemické zpracování jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 2710 00 41
2710 00 45 90 TNN Ostatní
2710 00 59 10 TNN Střední oleje, pro výrobu bionafty jiné než petroleje, pro výrobu bionafty; směsi paliv a maziv používané
jako pohonná hmota nebo jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona
o spotřebních daních; ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané
jako pohonná hmota nebo jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona
o spotřebních daních; upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu
nebo ropy používané jako pohonná hmota nebo jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty
podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních
2710 00 59 20 TNN Střední oleje pro topné účely; ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny
používané pro topné účely; upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt
při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely
2710 00 59 91 TNN Střední oleje jiné než petrolej s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky MPO č. 186/96 Sb.
2710 00 59 99 TNN Ostatní
2710 00 66 30 TNN Plynové oleje pro topné účely; ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané
pro topné účely; směsi paliv a maziv používané pro topné účely; upravené uhlovodíkové produkty získané
jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely; topné oleje velmi lehké
2710 00 66 51 TNN Motorové nafty (s výjimkou bionafty); plynové oleje pro pohon vznětových motorů; směsi paliv a maziv používané
jako pohonná hmota; ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané jako pohonná hmota;
upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané jako pohonná hmota
2710 00 66 52 TNN Plynové oleje pro výrobu bionafty; směsi paliv a maziv používané jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty;
ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty;
upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané jako suroviny
či polotovary pro výrobu bionafty;
2710 00 66 91 TNN Plynové oleje s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky MPO č. 186/96 Sb.
2710 00 66 99 TNN Ostatní
2710 00 67 30 TNN Plynové oleje pro topné účely; ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané
pro topné účely; směsi paliv a maziv používané pro topné účely; upravené uhlovodíkové produkty získané
jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely; topné oleje velmi lehké
2710 00 67 51 TNN Motorové nafty (s výjimkou bionafty); plynové oleje pro pohon vznětových motorů; směsi paliv a maziv
používané jako pohonná hmota; ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané
jako pohonná hmota; upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu
nebo ropy používané jako pohonná hmota
2710 00 67 52 TNN Plynové oleje pro výrobu bionafty; směsi paliv a maziv používané jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty;
ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané jako suroviny či polotovary
pro výrobu bionafty; upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního
plynu nebo ropy používané jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty;
2710 00 67 91 TNN Plynové oleje s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky MPO č. 186/96 Sb.
2710 00 67 99 TNN Ostatní
2710 00 68 30 TNN Plynové oleje pro topné účely; ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané
pro topné účely; směsi paliv a maziv používané pro topné účely; upravené uhlovodíkové produkty získané
jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely; topné oleje velmi lehké
2710 00 68 51 TNN Motorové nafty (s výjimkou bionafty); plynové oleje pro pohon vznětových motorů; směsi paliv a maziv používané
jako pohonná hmota; ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané jako pohonná hmota;
upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané jako pohonná hmota
2710 00 68 52 TNN Plynové oleje pro výrobu bionafty; směsi paliv a maziv používané jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty;
ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané jako suroviny či polotovary
pro výrobu bionafty; upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu
nebo ropy používané jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty;
2710 00 68 91 TNN Plynové oleje s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky MPO č. 186/96 Sb.
2710 00 68 99 TNN Ostatní
2710 00 74 10 TNN Topné oleje lehké; směsi paliv a maziv používané pro topné účely; ropné destiláty z primární destilace
nebo krakované ropné suroviny používané pro topné účely; upravené uhlovodíkové produkty
(s výjimkou plynných) získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané
pro topné účely, které splňují podmínky § 2 odst.1 písm. a) zákona č. 214/1996 Sb.
2710 00 74 90 TNN Ostatní
2710 00 76 10 TNN Topné oleje lehké; směsi paliv a maziv používané pro topné účely: ropné destiláty z primární destilace
nebo krakované ropné suroviny používané pro topné účely; upravené uhlovodíkové produkty
( s výjimkou plynných ) získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané
pro topné účely, které splňují podmínky § 2 odst.1 písm. a) zákona č. 214/1996 Sb.
2710 00 76 90 TNN Ostatní
2710 0 77 10 TNN Topné oleje lehké; směsi paliv a maziv používané pro topné účely; ropné destiláty z primární
destilace nebo krakované ropné suroviny používané pro topné účely; upravené uhlovodíkové produkty
(s výjimkou plynných) získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané
pro topné účely, které splňují podmínky § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 214/1996 Sb.
2710 00 77 90 TNN Ostatní
2710 00 78 10 TNN Topné oleje lehké; směsi paliv a maziv používané pro topné účely; ropné destiláty z primární destilace
nebo krakované ropné suroviny používané pro topné účely; upravené uhlovodíkové produkty
(s výjimkou plynných ) získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy
používané pro topné účely, které splňují podmínky § 2 odst.1 písm. a) zákona č. 214/1996 Sb.
2710 00 78 90 TNN Ostatní
2710 00 87 10 TNN Automobilové a letecké motorové oleje a automobilová plastická maziva
2710 00 87 90 TNN Ostatní
2710 00 92 10 TNN Automobilové a letecké převodové oleje a automobilová plastická maziva
2710 00 92 90 TNN Ostatní
2711 11 00 10 TNN Zemní plyn používaný jako pohonná hmota
2711 11 00 90 TNN Zemní plyn ostatní
2711 12 19 10 TNN Propan používaný jako pohonná hmota
2711 12 19 90 TNN Propan používaný pro jiné účely
2711 12 94 10 TNN Propan o čistotě převyšující 90 %, avšak menší než 99 % používaný jako pohonná hmota
2711 12 94 90 TNN Ostatní
2711 12 97 11 TNN Směsi propanu a butanu s obsahem převyšujícím 50 %, ale nepřevyšujícím 70 % propanu,
používané jako pohonná hmota
2711 12 97 19 TNN Ostatní směsi propanu používané jako pohonná hmota
2711 12 97 90 TNN Ostatní
2711 13 91 10 TNN Butan používaný jako pohonná hmota
2711 13 91 90 TNN Ostatní
2711 13 97 11 TNN Směsi butanu a propanu s obsahem převyšujícím 50 %, ale nepřevyšujícím 65 % butanu,
používané jako pohonná hmota
2711 13 97 19 TNN Ostatní směsi butanu používané jako pohonná hmota
2711 13 97 90 TNN Ostatní
2711 14 00 10 TNN Ethylen, propylen, butylen a butadien používané jako pohonná hmota
2711 14 00 90 TNN Ethylen, propylen, butylen a butadien používané pro jiné účely
2711 19 00 10 TNN Ostatní zkapalněné plyny používané jako pohonná hmota
2711 19 00 90 TNN Ostatní produkty
2711 21 00 10 MTQ Zemní plyn stlačený používaný jako pohonná hmota
2711 21 00 90 MTQ Zemní plyn ostatní
2711 29 00 10 MTQ Ostatní plyny stlačené používané jako pohonná hmota
2711 29 00 90 MTQ Ostatní plyny
2713 20 00 10 UNS Ropné asfalty silniční (pro stavbu silnic a úpravy vozovek)
2713 20 00 20 UNS Ropné asfalty stavebně izolační (zálivky, nátěry apod.)
2713 20 00 30 UNS Ropné asfalty průmyslové (pro výrobu lepenek, krytin apod.)
2713 20 00 40 UNS Ropné asfalty modifikované (speciální, s kopolymery a kopolymery)
2713 20 00 90 UNS Ostatní
2715 00 90 10 UNS Asfaltové emulze (smíchané s vodou a emulgátory)
2715 00 90 20 UNS Asfaltové výrobky s rozpustidlem (ředěné asfalty)
2715 00 90 90 UNS Ostatní

Anorganické chemické výrobky; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů

Kód celního
sazebníku
Dopl.
kód
JM Popis zboží
2804 70 00 10 UNS Fosfor bílý, fosfor žlutý
2804 70 00 90 UNS Ostatní
2811 19 80 10 UNS Selenovodík
2811 19 80 90 UNS Ostatní
2811 29 90 10 UNS Oxid seleničitý
2811 29 90 90 UNS Ostatní
2812 90 00 10 UNS Tetrajoddifosfan
2812 90 00 90 UNS Ostatní
2827 39 90 10 UNS Chlorid rtuťný (kalomel)
2827 39 90 90 UNS Ostatní
2830 90 80 10 UNS Sirník amonný (včetně kyselého), Polysulfid amonný
2830 90 80 90 UNS Ostatní
2833 29 70 10 UNS Sírany olova
2833 29 70 90 UNS Ostatní
2842 90 10 10 UNS Seleničitan sodný, teluričitan sodný
2842 90 10 90 UNS Ostatní
2842 90 90 10 UNS Selenan sodný
2842 90 90 90 UNS Ostatní
2843 90 90 10 UNS Oxid osmičelý
2843 90 90 90 UNS Ostatní
2845 90 10 10 UNS Tetradeuteromethanol
2845 90 10 90 UNS Ostatní
2848 00 00 10 UNS Fosfidy, fosforovodík
2848 00 00 90 UNS Ostatní
2850 00 20 10 UNS Arsenovodík, pentaboran
2850 00 20 90 UNS Ostatní
2851 00 80 10 UNS Bromkyan, jodkyan
2851 00 80 90 UNS Ostatní

Organické chemické výrobky

Kód celního
sazebníku
Dopl.
kód
JM Popis zboží
2903 19 90 10 UNS 1,1,2,2 -tetrachlorethan Pentachlorethan
2903 19 90 90 UNS Ostatní
2903 29 00 10 UNS 1,1 - dichlorethylen
2903 29 00 90 UNS Ostatní
2903 30 31 10 UNS 1,2-dibromethan
2903 30 31 90 UNS Vinylbromid
2903 30 90 10 UNS Methyljodid
2903 30 90 90 UNS Ostatní
2903 51 90 10 UNS HCH, směs izomerů
2903 51 90 90 UNS Ostatní
2903 59 90 10 UNS Aldrin Chlordan Heptachlor Camphechlor (toxafen)
2903 59 90 90 UNS Ostatní
2903 69 90 10 UNS Polychromované bifenyly,
terfenyly, polybromované bifenyly
2903 69 90 90 UNS Ostatní
2904 20 90 10 UNS 4-nitrobifenyl
2904 20 90 90 UNS Ostatní
2904 90 85 10 UNS Quintozen
2904 90 85 90 UNS Ostatní
2905 44 11 10 UNS Sorbit pro diabetiky
2905 44 11 90 UNS Ostatní
2905 44 19 10 UNS Sorbit pro diabetiky
2905 44 19 90 UNS Ostatní
2905 44 91 10 UNS Sorbit pro diabetiky
2905 44 91 90 UNS Ostatní
2905 44 99 10 UNS Sorbit pro diabetiky
2905 44 99 90 UNS Ostatní
2905 50 10 10 UNS Dicofol
2905 50 10 90 UNS Ostatní
2905 50 30 10 UNS Ethylchlorvynol
2905 50 30 90 UNS Ostatní
2908 10 90 10 UNS Pentachlorfenol
2908 10 90 90 UNS Ostatní
2908 90 00 10 UNS -2,4-dinitrofenol -2,4-dinitrofenolát sodný -4,6-dinitro-okresol
(DNOK) Dinoseb
2908 90 00 90 UNS Ostatní
2909 19 00 10 UNS BIS(chloramethyl) ether
2909 19 00 20 UNS Methyltercbutylether (MTEB); Ethyltercbutylether (ETEB);
Teramylmethylether TAME) a pod. k
použití jako přísady do benzínů
2909 19 00 90 UNS Ostatní
2909 30 90 10 UNS Nitrofen
2909 30 90 90 UNS Ostatní
2910 90 00 10 UNS Endrin, dieldrin
2910 90 00 90 UNS Ostatní
2913 00 00 10 UNS O-nitrobenzaldehyd
2913 00 00 90 UNS Ostatní
2914 31 00 10 UNS 1-fenyl-2-propanon (fenylaceton)
2914 31 00 90 UNS Ostatní
2915 39 90 10 UNS Dinoseb acetate
2915 39 90 90 UNS Ostatní
2915 90 80 10 UNS Fluoroctan sodný
Kyselina fluoroctová
Těkavé estery kys.bromoctové
(methyl-, ethyl-, propyl- a butylbromacetát)
2915 90 80 90 UNS Ostatní
2916 19 80 10 UNS Binapacryl
2916 19 80 90 UNS Ostatní
2918 13 00 10 UNS Vinan antimonyldraselný
2918 13 00 90 UNS Ostatní
2919 00 90 10 UNS Tris (o-kresyl) fosfát
Dichlorvos
Heptenophos
Mevinphos
Tris-(2,3-dibrompropyl)fosfát
2919 00 90 90 UNS Ostatní
2920 10 00 10 UNS Bromphos-ethyl
Parathion
Parathion-methyl
2920 10 00 90 UNS Ostatní
2920 90 85 10 UNS Sulfotep; Dimethylsulfát
2920 90 85 90 UNS Ostatní
2921 19 80 10 UNS Methylbis (2-chlorethyl) amin Tris
(2-chlorethyl) amin N-nitrosodimethylamin
2921 19 80 90 UNS Ostatní
2921 45 00 10 UNS 2-naftylamin
2921 45 00 90 UNS Ostatní
2921 49 90 10 UNS PCE
Amfetamin
Dexamfetamin
Levamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin racemát
Benzfetamin
Fentermin
SPA (lefetamin)
Fenkamfamin
Mefenorex
Ethylamfetamin
4-aminobifenyl
2921 49 90 90 UNS Ostatní
2921 51 90 10 UNS 3,3-dichlorbenzidin, benzidin
2921 51 90 90 UNS Ostatní
2922 19 90 10 UNS Acethylmethanol
Alfacethylmethanol
Alfamethanol
Betacetylmethanol
Betamethanol
Cathin
Dimefeptanol
Noracymethadol
Dextropropoxyfen
2922 19 90 90 UNS Ostatní
2922 22 00 10 UNS N hydroxy MDA N ethyl MDA
2922 22 00 90 UNS Ostatní
2922 29 00 10 UNS STP, DOM
DOB
DMA
PMA
TMA
DOET
2922 29 00 90 UNS Ostatní
2922 30 00 10 UNS Isomethadon
Methadon
Normethadon
Amfepramon
Cathinon
Methcathinon
2922 30 00 90 UNS Ostatní
2922 43 00 10 UNS Kyselina anthranilová
2922 43 00 90 UNS Ostatní
2922 49 70 10 UNS Tilidin
2922 49 70 90 UNS Ostatní
2922 50 00 10 UNS Dimenoxadol
2922 50 00 90 UNS Ostatní
2923 90 00 10 UNS Benzyltrimethylamoniumchlorid
2923 90 00 90 UNS Ostatní
2924 10 00 10 UNS Fluoracetamid
Monocropthos
Phosphamidon
Meprobamát
Amid kyseliny monojodooctové
2924 10 00 90 UNS Ostatní
2924 29 90 10 UNS Diampromid; Etinamát
2924 29 90 90 UNS Ostatní
2925 19 80 10 UNS Captafol
Chlodimeform
Glutethimid
2925 19 80 90 UNS Ostatní
2926 90 99 10 UNS Acetonkyanhydrin; Benzaldehydkyanhydrin
Butyronitril
3-chlorakrylonitril
4-chlorbutyronitril
3-chlorpropionitril
Kyanacetamid
Malonitril
Propionitril
Ethylester kyseliny kyanmravenčí
Methylester kyseliny kyanmravenčí
Methadon-meziprodukt
Fenproporex
Brombenzylkyanid
2-chlorbenzylidenmalononitril
Tetrakyanoethylen
Flucythrinate
2926 90 99 90 UNS Ostatní
2927 00 00 10 UNS Diazomethan
2927 00 00 90 UNS Ostatní
2928 00 90 10 UNS Fenylhydrazin
2928 00 90 90 UNS Ostatní
2930 90 70 10 UNS Benzylrhodanid
Ethylrhodanid
N-fenylthiomočovina
Bis (2 chlorethyl) sulfit
4 chlorfenyldiazothiomočovina
Alfa-naftylhiomočovina
Tetramethylendisulfotetramin
Aldicarb
Disulfoton
Fenamiphos
Methamidophos
Methomyl
Omethoate
Oxamyl
Phorate
Propetamphos
Thiofanox
Thiokarbonyltetrachlorid
2930 90 70 90 UNS Ostatní
2931 00 95 10 UNS Trialkylovičité soli
Pentakarbonyl železa
Rtuti alkulsloučeniny
Tetraethylolovo
Tetraisopropylfosforamid
Tetrakarbonyl niklu
Tetramethylolovo
Fonofos
Bis-tributylcinoxid
Alkoxylakryl a arylsloučeniny rtuti
Organické sloučeniny cínu
Cyhexatin
Ostatní anorganické sloučeniny rtuti
2931 00 95 90 UNS Ostatní
2932 19 00 10 UNS Carbosulfan Furathiocarb
2932 19 00 90 UNS Ostatní
2932 29 80 10 UNS Brodifacoun Beta-propilakton
2932 29 80 90 UNS Ostatní
2932 99 70 10 UNS MMDA,MDMA,MDA
2932 99 70 90 UNS Ostatní
2932 99 90 10 UNS Carbofuran DMHP Parahexyl THC
2932 99 90 90 UNS Ostatní
2933 39 95 10 UNS 2-amino-3-nitropyridin
2-amino-5-nitropyridin
Allylprodin
Alfaprodin
Acetyl-alfa-methylfentanyl
Alfa-methylfentanyl
3-methylfentanyl
PEPAP
MPPP
Alfentanil
Anileridin
Benzethidin
Betameprodin
Betaprodin
Bezitramid
Difenoxin
Difenoxylát
Dipipapon
Etoxeridin
Fenampromid
Fenoperidin
Fentanyl
Hydroxypethidin
Norpipanon
Pethidin
Pethidin-meziprodukt A
Pethidin-meziprodukt B
Pethidin-meziprodukt C
Piminodin
Piritramid
Properidin
Trimeperidin
Propiram
Ketobemidon
Fencyklidin
Methylfenidát
2933 39 95 90 UNS Ostatní
2933 51 90 10 UNS Sekobarbital
Amobarbital
Cyklobarbital
Pentobarbital
Butalbital
Methylfenobarbital
Allobarbital
Butobarbital
Sekbutabarbital
Vinylbital
2933 51 90 90 UNS Ostatní
2933 59 70 10 UNS Crimidine
Pirimiphos-ethyl
Pirimphos-methyl
Fenetyllin
Meklokvalon
Methakvalon
Zipeprol
2933 59 70 90 UNS Ostatní
2933 79 00 10 UNS Methyprylon
2933 79 00 90 UNS Ostatní
2933 90 60 10 UNS Diazepiny
Midazolam (Midazolamum)
Loprazolam
Klobazam
Alprazolam
Bromazepam
Chlordiazepoxid
Delorazepam
Diazepam
Estazolam
Ethyl loflazepát
Fludiazepam
Flunitrazepam
Flurazepam
Halazepam
Klonazepam
Klorazepát
Lormetazepam
Lorazepam
Medazepam
Nordazepam
Nitrazepam
Nimetazepam
Oxazepam
Pinazepam
Prazepam
Temazepam
Tetrazepam
Triazolam
2933 90 60 90 UNS Ostatní
2933 90 95 10 UNS Triazophos
Etonitazen
Fenazocin
Fenomorfan
Klonitazen
Levorfanol
Levofenacetylmorfan
Metazocin
Moramid, meziprodukt
Proheptazin
Racemorfan
DET
DMT
Rolicyklidin
Kamazapam
Mazindol
Pyrovaleron
Drotebanol
Norlevorfanol
Racementhorfan
Pentazocin
Brotizolam
Etryptamin
Pipradol
Tris-aziridinyl-fosfinoxid
(TEPA, triethylenfosforamid)
2933 90 95 90 UNS Ostatní
2934 90 97 10 UNS Pyrrolidindithiokarbamát sodný
Methidathion
Dextromoramid
Diethylthiambuten
Dimethylthiambuten
Dioxafetylbutyrát
Ethyl methylthiambuten
Furethidin
Fenaxodon
Racemoramid
Levomoramid
Morferidin
Sufentanil
TCP tenocyklidin
Fenmetrazin
Fendimetrazin
Haloxazolam
Ketazolam
Klotiazepam
Kloxazolam
Oxazolam
Pemolin
Aminorex
Mesocarb
4-Methylaminirex
Alfa-Methylthiofentanyl
Thiofentanyl
3-Methyofentanyl
2934 90 97 90 UNS Ostatní
2936 29 90 10 UNS Aminopterin
2936 29 90 90 UNS Ostatní
2938 90 90 10 UNS Scilliroside
2938 90 90 90 UNS Ostatní
2939 10 00 10 UNS Acetorfin hydrochlorid
Dihydromorfin
Hydrokodon
Hydromorfinol
Hydromorfon
Methyldesorfin
Methyldihydromorfin
Morfin
Morfin methobromid
Morfin N-oxid
Myrofin
Metopon
Nicomorfin
Normorfin
Oxykodon
Oxymorfon
Thebain
Thebakon
Acetyldihydrokodein
Dihydrokodein
Ethyl morfin
Folkodin
Kodein
Nikodin
Nikodikodin
Norkodein
Desomorfin
Etorfin
Heroin
Benzyl morfin
Kodoxim
Buprenofin
2939 10 00 90 UNS Ostatní
2939 69 00 10 UNS LSD (/+/ Lysergin), LSD - 25
2939 69 00 90 UNS Ostatní
2939 90 90 10 UNS Anabasin (2-/3-pyridyl/-piperidin)
Brucin
Strychnin
Levometorfan
Meskalin
Psilotsin
Psilocibin
2939 90 90 90 UNS Ostatní

Farmaceutické výrobky

Kód celního
sazebníku
Dopl.
kód
JM Popis zboží
3002 10 10 10 UNS Pouze z lidské krve
3002 10 10 90 UNS Ostatní
3002 10 91 10 UNS Pouze z lidské krve
3002 10 91 90 UNS Ostatní

Mýdla, organické povrchově aktivní prostředky, prací a čistící přípravky, mazací přípravky, syntetické vosky, upravené vosky, leštící a čisticí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, "dentální vosky" a zubní přípravky na bázi sádry

Kód celního
sazebníku
Dopl.
kód
JM Popis zboží
3403 11 00 10 TNN Směsi paliv a maziv obsahující méně než 70 % minerálních olejů používané jako pohonná hmota
3403 11 00 20 TNN Směsi paliv a maziv obsahující méně než 70 % minerálních olejů používané pro topné účely
3403 11 00 90 UNS Ostatní
3403 19 10 10 TNN Směsi paliv a maziv obsahující méně než 70 % minerálních olejů používané jako pohonná hmota
3403 19 10 20 TNN Směsi paliv a maziv obsahující méně než 70 % minerálních olejů používané pro topné účely
3403 19 10 90 UNS Ostatní
3403 19 91 10 TNN Směsi paliv a maziv obsahující méně než 70 % minerálních olejů používané jako pohonná hmota
3403 19 91 20 TNN Směsi paliv a maziv obsahující méně než 70 % minerálních olejů používané pro topné účely
3403 19 91 90 UNS Ostatní
3403 19 99 10 TNN Směsi paliv a maziv obsahující méně než 70 % minerálních olejů používané jako pohonná hmota
3403 19 99 20 TNN Směsi paliv a maziv obsahující méně než 70 % minerálních olejů používané pro topné účely
3403 19 99 90 UNS Ostatní
3407 00 00 10 UNS Modelovací pasty upravené pro zábavu dětí
3407 00 00 90 UNS Ostatní

Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy

Kód celního
sazebníku
Dopl.
kód
JM Popis zboží
3507 90 90 10 UNS Biologické přípravky k čištění odpadních vod na bázi bioenzymů
3507 90 90 90 UNS Ostatní

Různé chemické výrobky

Kód celního
sazebníku
Dopl.
kód
JM Popis zboží
3822 00 00 10 UNS Reagenční papírky pro glukometry
3822 00 00 90 UNS Ostatní
3824 90 95 11 UNS Bioplyn
3824 90 95 12 UNS Methylester řepkového oleje
3824 90 95 13 UNS Bionafta
3824 90 95 20 TNN Směsi paliv a maziv obsahující méně než 70 % minerálních olejů používané jako pohonná hmota,
vyjma bionafty ve smyslu § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních, nebo jako suroviny
či polotovary pro výrobu bionafty podle §19 odst. 3 zákona o spotřebních daních
3824 90 95 30 TNN Směsi paliv a maziv obsahující méně než 70 % minerálních olejů používané pro topné účely
3824 90 95 90 UNS Ostatní

Plasty a výrobky z nich

Kód celního
sazebníku
Dopl.
kód
JMPopis zboží
3914 00 0010UNSNáplně do domácích přístrojů na úpravu vody (ionoxové filtry ANEX, KATEX)
3914 00 0090UNSOstatní
3917 21 1010UNSNáplně do malých čističek odpadních vod
pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 21 1090UNSOstatní
3917 21 9910UNSNáplně do malých čističek odpadních vod
pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 21 9990UNSOstatní
3917 22 1010UNSNáplně do malých čističek odpadních vod
pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 22 1090UNSOstatní
3917 22 9910UNSNáplně do malých čističek odpadních vod
pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 22 9990UNSOstatní
3917 23 1010UNSNáplně do malých čističek odpadních vod
pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 23 1090UNSOstatní
3917 23 9910UNSNáplně do malých čističek odpadních vod
pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 23 9990UNSOstatní
3917 29 1110UNSNáplně do malých čističek odpadních vod
pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 29 1190UNSOstatní
3917 29 1310UNSNáplně do malých čističek odpadních vod
pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 29 1390UNSOstatní
3917 29 1510UNSNáplně do malých čističek odpadních vod
pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 29 1590UNSOstatní
3917 29 1910UNSNáplně do malých čističek odpadních vod
pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 29 1990UNSOstatní
3917 32 1110UNSNáplně do malých čističek odpadních vod
pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 32 1120UNSVytápěcí plastové trubky pro podlahová topení ohebné
do max. vnějšího průměru 20 mm a tloušťky stěny do 2 mm
(nízkotlaké do 1,6 atm.)
3917 32 1190UNSOstatní
3917 32 1910UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky
v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 32 1920UNSVytápěcí plastové trubky pro podlahová topení ohebné
do max. vnějšího průměru 20 mm a tloušťky stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm.)
3917 32 1990UNSOstatní
3917 32 3110UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky
v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 32 3120UNSVytápěcí plastové trubky pro podlahová topení ohebné
do max. vnějšího průměru 20 mm a tloušťky stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm.)
3917 32 3190UNSOstatní
3917 32 3510UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky
v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 32 3520UNSVytápěcí plastové trubky pro podlahová topení ohebné
do max. vnějšího průměru 20 mm a tloušťky stěny
do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm.)
3917 32 3590UNSOstatní
3917 32 3910UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky
v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 32 3920UNSVytápěcí plastové trubky pro podlahová topení ohebné
do max. vnějšího průměru 20 mm a tloušťky stěny do 2 mm
(nízkotlaké do 1,6 atm.)
3917 32 3990UNSOstatní
3917 32 9910UNSNáplně do malých čističek odpadních vod
pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 32 9920UNSVytápěcí plastové trubky pro podlahová topení ohebné
do max. vnějšího průměru 20 mm a tloušťky stěny
do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm.)
3917 32 9990UNSOstatní
3917 33 9010UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky
v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 33 9020UNSVytápěcí plastové trubky pro podlahová topení ohebné
do max. vnějšího průměru 20 mm a tloušťky stěny do 2 mm
(nízkotlaké do 1,6 atm.)
3917 33 9090UNSOstatní
3917 39 1110UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky
v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 39 1120UNSVytápěcí plastové trubky pro podlahová topení ohebné
do max. vnějšího průměru 20 mm a tloušťky stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm.)
3917 39 1190UNSOstatní
3917 39 1310UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky
v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 39 1320UNSVytápěcí plastové trubky pro podlahová topení ohebné
do max. vnějšího průměru 20 mm a tloušťky stěny do 2 mm
(nízkotlaké do 1,6 atm.)
3917 39 1390UNSOstatní
3917 39 1510UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky
v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 39 1520UNSVytápěcí plastové trubky pro podlahová topení ohebné
do max. vnějšího průměru 20 mm a tloušťky stěny
do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm.)
3917 39 1590UNSOstatní
3917 39 1910UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky
v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 39 1920UNSVytápěcí plastové trubky pro podlahová topení ohebné
do max. vnějšího průměru 20 mm a tloušťky stěny do 2 mm
(nízkotlaké do 1,6 atm.)
3917 39 1990UNSOstatní
3917 39 9910UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky
v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 39 9920UNSVytápěcí plastové trubky pro podlahová topení ohebné
do max. vnějšího průměru 20 mm a tloušťky stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm.)
3917 39 9990UNSOstatní
3920 99 9010UNSFoliový materiál z polyvinylalkoholu
3920 99 9090UNSOstatní
3926 90 5010UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky z umělých hmot - kompletní
3926 90 5090UNSOstatní
3926 90 9110UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky z umělých hmot - kompletní
3926 90 9190UNSOstatní
3926 90 9910UNSNáplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky z umělých hmot - kompletní
3926 90 9990UNSOstatní

Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně

Kód celního
sazebníku
Dopl.
kód
JM Popis zboží
4103 90 00 10 UNS Surové kůže vepřové
4103 90 00 90 UNS Ostatní

Dřevo, dřevěné uhlí a dřevěné výrobky

Kód celního
sazebníku
Dopl.
kód
JM Popis zboží
4401 21 00 10 MTQ Stěpky jehličnaté odkorněné
4401 21 00 90 MTQ Ostatní
4403 20 10 11 MTQ Sloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové
4403 20 10 19 MTQ Vlákninové a ostatní průmyslové dříví
4403 20 10 90 MTQ Ostatní
4403 20 30 11 MTQ Sloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové
4403 20 30 19 MTQ Vlákninové a ostatní průmyslové dříví
4403 20 30 90 MTQ Ostatní
4403 20 90 11 MTQ Sloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové
4403 20 90 19 MTQ Vlákninové a ostatní průmyslové dříví
4403 20 90 90 MTQ Ostatní
4403 91 00 11 MTQ Sloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové
4403 91 00 19 MTQ Vlákninové a ostatní průmyslové dříví
4403 91 00 90 MTQ Ostatní
4403 92 00 11 MTQ Sloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové
4403 92 00 19 MTQ Vlákninové a ostatní průmyslové dříví
4403 92 00 90 MTQ Ostatní
4403 99 10 11 MTQ Sloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové
4403 99 10 19 MTQ Vlákninové a ostatní průmyslové dříví
4403 99 10 90 MTQ Ostatní
4403 99 20 11 MTQ Sloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové
4403 99 20 19 MTQ Vlákninové a ostatní průmyslové dříví
4403 99 20 90 MTQ Ostatní

Vláknina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; odpady papíru nebo lepenky

Kód celního
sazebníku
Dopl.
kód
JM Popis zboží
4706 10 00 10 UNS Vyrobená z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložená osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4706 10 00 90 UNS Ostatní
4706 20 00 10 UNS Vyrobená z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložená osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4706 20 00 90 UNS Ostatní
4706 91 00 10 UNS Vyrobená z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložená osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4706 91 00 90 UNS Ostatní
4706 92 00 10 UNS Vyrobená z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložená osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4706 92 00 90 UNS Ostatní
4706 93 00 10 UNS Vyrobená z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložená osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4706 93 00 90 UNS Ostatní

Papír, kartón a lepenka; výrobky z papírenských vláknin, papíru, kartónu nebo lepenky

Kód celního
sazebníku
Dopl.
kód
JM Popis zboží
4801 00 10 10 UNS Vyrobený z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4801 00 10 90 UNS Ostatní
4802 10 00 10 UNS Vyrobený z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 10 00 90 UNS Ostatní
4802 20 00 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 20 00 90 UNS Ostatní
4802 30 00 10 UNS Vyrobený z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 30 00 90 UNS Ostatní
4802 40 10 10 UNS Vyrobený z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 40 10 90 UNS Ostatní
4802 40 90 10 UNS Vyrobený z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 40 90 90 UNS Ostatní
4802 51 10 10 UNS Vyrobený z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 51 10 90 UNS Ostatní
4802 51 90 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 51 90 90 UNS Ostatní
4802 52 20 10 UNS Braille papír
4802 52 20 20 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 52 20 90 UNS Ostatní
4802 52 80 10 UNS Braille papír
4802 52 80 20 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 52 80 90 UNS Ostatní
4802 53 20 10 UNS Braille papír
4802 53 20 20 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 53 20 90 UNS Ostatní
4802 53 80 10 UNS Braille papír
4802 53 80 20 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 53 80 90 UNS Ostatní
4802 60 11 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 60 11 90 UNS Ostatní
4802 60 19 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 60 19 90 UNS Ostatní
4802 60 91 10 UNS Braille papír
4802 60 91 20 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 60 91 90 UNS Ostatní
4802 60 99 10 UNS Braille papír
4802 60 99 20 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 60 99 90 UNS Ostatní
4803 00 10 10 UNS Vyrobená z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložená osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4803 00 10 90 UNS Ostatní
4803 00 31 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4803 00 31 90 UNS Ostatní
4803 00 39 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4803 00 39 90 UNS Ostatní
4803 00 90 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4803 00 90 90 UNS Ostatní
4805 10 00 10 UNS Vyrobený z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 10 00 90 UNS Ostatní
4805 21 00 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 21 00 90 UNS Ostatní
4805 22 10 10 UNS Vyrobený z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 22 10 90 UNS Ostatní
4805 22 90 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 22 90 90 UNS Ostatní
4805 23 00 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 23 00 90 UNS Ostatní
4805 29 10 10 UNS Vyrobený z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 29 10 90 UNS Ostatní
4805 29 90 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 29 90 90 UNS Ostatní
4805 30 10 10 UNS Vyrobený z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 30 10 90 UNS Ostatní
4805 30 90 10 UNS Vyrobený z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 30 90 90 UNS Ostatní
4805 40 00 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 40 00 90 UNS Ostatní
4805 50 00 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 50 00 90 UNS Ostatní
4805 60 10 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 60 10 90 UNS Ostatní
4805 60 20 10 UNS Vyrobený z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 60 20 90 UNS Ostatní
4805 60 40 10 UNS Vyrobený z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 60 40 90 UNS Ostatní
4805 60 60 10 UNS Braille papír
4805 60 60 20 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 60 60 90 UNS Ostatní
4805 60 90 10 UNS Braille papír
4805 60 90 20 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 60 90 90 UNS Ostatní
4805 70 11 10 UNS Vyrobený z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 70 11 90 UNS Ostatní
4805 70 19 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 70 19 90 UNS Ostatní
4805 70 90 10 UNS Braille papír
4805 70 90 20 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 70 90 90 UNS Ostatní
4805 80 11 10 UNS Vyrobený z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 80 11 90 UNS Ostatní
4805 80 19 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 80 19 90 UNS Ostatní
4805 80 90 10 UNS Braille papír
4805 80 90 20 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 80 90 90 UNS Ostatní
4806 10 00 10 UNS Vyrobený z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4806 10 00 90 UNS Ostatní
4806 20 00 10 UNS Vyrobený z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4806 20 00 90 UNS Ostatní
4806 30 00 10 UNS Vyrobený z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4806 30 00 90 UNS Ostatní
4806 40 10 10 UNS Vyrobený z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4806 40 10 90 UNS Ostatní
4806 40 90 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4806 40 90 90 UNS Ostatní
4807 10 00 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4807 10 00 90 UNS Ostatní
4807 90 10 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4807 90 10 90 UNS Ostatní
4807 90 50 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4807 90 50 90 UNS Ostatní
4807 90 90 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4807 90 90 90 UNS Ostatní
4808 10 00 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4808 10 00 90 UNS Ostatní
4808 20 00 10 UNS Vyrobený z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4808 20 00 90 UNS Ostatní
4808 30 00 10 UNS Vyrobený z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4808 30 00 90 UNS Ostatní
4808 90 00 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4808 90 00 90 UNS Ostatní
4809 10 00 10 UNS Vyrobený z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4809 10 00 90 UNS Ostatní
4809 20 10 10 UNS Vyrobený z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4809 20 10 90 UNS Ostatní
4809 20 90 10 UNS Vyrobený z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4809 20 90 90 UNS Ostatní
4809 90 00 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4809 90 00 90 UNS Ostatní
4810 11 10 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 11 10 90 UNS Ostatní
4810 11 91 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 11 91 90 UNS Ostatní
4810 11 99 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 11 99 90 UNS Ostatní
4810 12 00 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 12 00 90 UNS Ostatní
4810 21 00 10 UNS Vyrobený z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 21 00 90 UNS Ostatní
4810 29 11 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 29 11 90 UNS Ostatní
4810 29 19 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 29 19 90 UNS Ostatní
4810 29 90 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 29 90 90 UNS Ostatní
4810 31 00 10 UNS Vyrobený z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 31 00 90 UNS Ostatní
4810 32 10 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 32 10 90 UNS Ostatní
4810 32 90 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 32 90 90 UNS Ostatní
4810 39 00 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 39 00 90 UNS Ostatní
4810 91 10 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 91 10 90 UNS Ostatní
4810 91 30 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 91 30 90 UNS Ostatní
4810 91 90 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 91 90 90 UNS Ostatní
4810 99 10 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 99 10 90 UNS Ostatní
4810 99 30 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 99 30 90 UNS Ostatní
4810 99 90 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 99 90 90 UNS Ostatní
4811 10 00 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4811 10 00 90 UNS Ostatní
4811 21 00 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4811 21 00 90 UNS Ostatní
4811 29 00 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4811 29 00 90 UNS Ostatní
4811 31 00 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4811 31 00 90 UNS Ostatní
4811 39 00 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4811 39 00 90 UNS Ostatní
4811 40 00 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4811 40 00 90 UNS Ostatní
4811 90 10 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4811 90 10 90 UNS Ostatní
4811 90 90 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4811 90 90 90 UNS Ostatní
4814 10 00 10 UNS Vyrobený z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4814 10 00 90 UNS Ostatní
4814 20 00 10 UNS Vyrobený z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4814 20 00 90 UNS Ostatní
4814 30 00 10 UNS Vyrobený z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4814 30 00 90 UNS Ostatní
4814 90 10 10 UNS Vyrobený z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4814 90 10 90 UNS Ostatní
4814 90 90 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4814 90 90 90 UNS Ostatní
4815 00 00 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4815 00 00 90 UNS Ostatní
4817 10 00 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4817 10 00 90 UNS Ostatní
4817 20 00 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4817 20 00 90 UNS Ostatní
4817 30 00 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4817 30 00 90 UNS Ostatní
4818 10 10 10 UNS Vyrobený z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4818 10 10 90 UNS Ostatní
4818 10 90 10 UNS Vyrobený z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4818 10 90 90 UNS Ostatní
4818 20 10 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4818 20 10 90 UNS Ostatní
4818 20 91 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4818 20 91 90 UNS Ostatní
4818 20 99 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4818 20 99 90 UNS Ostatní
4818 30 00 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4818 30 00 90 UNS Ostatní
4818 50 00 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4818 50 00 90 UNS Ostatní
4818 90 90 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4818 90 90 90 UNS Ostatní
4819 10 00 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4819 10 00 90 UNS Ostatní
4819 20 10 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4819 20 10 90 UNS Ostatní
4819 20 90 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4819 20 90 90 UNS Ostatní
4819 30 00 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4819 30 00 90 UNS Ostatní
4819 40 00 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4819 40 00 20 UNS Sáčky pro sterilizaci
4819 40 00 90 UNS Ostatní
4819 50 00 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4819 50 00 20 UNS Obaly pro sterilizaci v rolích
4819 50 00 90 UNS Ostatní
4819 60 00 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4819 60 00 90 UNS Ostatní
4820 10 10 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4820 10 10 90 UNS Ostatní
4820 10 30 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4820 10 30 90 UNS Ostatní
4820 10 50 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4820 10 50 90 UNS Ostatní
4820 10 90 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4820 10 90 90 UNS Ostatní
4820 20 00 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4820 20 00 90 UNS Ostatní
4820 30 00 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4820 30 00 90 UNS Ostatní
4820 40 10 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4820 40 10 90 UNS Ostatní
4820 40 90 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4820 40 90 90 UNS Ostatní
4820 50 00 10 UNS Vyrobená z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložená osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4820 50 00 90 UNS Ostatní
4820 90 00 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4820 90 00 90 UNS Ostatní
4821 10 10 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4821 10 10 90 UNS Ostatní
4821 10 90 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4821 10 90 90 UNS Ostatní
4821 90 10 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4821 90 10 90 UNS Ostatní
4821 90 90 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4821 90 90 90 UNS Ostatní
4822 10 00 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4822 10 00 90 UNS Ostatní
4822 90 00 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4822 90 00 90 UNS Ostatní
4823 11 11 10 UNS Vyrobený z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 11 11 90 UNS Ostatní
4823 11 19 10 UNS Vyrobený z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 11 19 90 UNS Ostatní
4823 11 90 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 11 90 90 UNS Ostatní
4823 19 00 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 19 00 90 UNS Ostatní
4823 20 00 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 20 00 90 UNS Ostatní
4823 40 00 10 UNS Vyrobený z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 40 00 90 UNS Ostatní
4823 51 10 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 51 10 90 UNS Ostatní
4823 51 90 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 51 90 90 UNS Ostatní
4823 59 10 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 59 10 90 UNS Ostatní
4823 59 90 10 UNS Braille papír
4823 59 90 20 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 59 90 90 UNS Ostatní
4823 60 10 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 60 10 90 UNS Ostatní
4823 60 90 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 60 90 90 UNS Ostatní
4823 70 10 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 70 10 90 UNS Ostatní
4823 70 90 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 70 90 90 UNS Ostatní
4823 90 10 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 90 10 90 UNS Ostatní
4823 90 15 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 90 15 90 UNS Ostatní
4823 90 20 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 90 20 90 UNS Ostatní
4823 90 30 10 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 90 30 90 UNS Ostatní
4823 90 50 10 UNS Vyrobený z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 90 50 90 UNS Ostatní
4823 90 90 10 UNS Braille papír
4823 90 90 20 UNS Vyrobené z více než 70 % recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných
vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 90 90 90 UNS Ostatní

Chemická (syntetická nebo umělá) střižová vlákna

Kód celního
sazebníku
Dopl.
kód
JM Popis zboží
5515 13 11 10 UNS S obsahem vlny od 15 % do 35 %
5515 13 11 90 UNS Ostatní
5515 13 19 10 UNS S obsahem vlny od 15 % do 35 %
5515 13 19 90 UNS Ostatní
5515 13 91 10 UNS S obsahem vlny od 15 % do 35 %
5515 13 91 90 UNS Ostatní
5515 13 99 10 UNS S obsahem vlny od 15 % do 35 %
5515 13 99 90 UNS Ostatní
5515 19 10 10 UNS S obsahem vlny od 15 % do 35 %
5515 19 10 90 UNS Ostatní
5515 19 30 10 UNS S obsahem vlny od 15 % do 35 %
5515 19 30 90 UNS Ostatní
5515 19 90 10 UNS S obsahem vlny od 15 % do 35 %
5515 19 90 90 UNS Ostatní
5515 22 11 10 UNS S obsahem vlny od 15 % do 35 %
5515 22 11 90 UNS Ostatní
5515 22 19 10 UNS S obsahem vlny od 15 % do 35 %
5515 22 19 90 UNS Ostatní
5515 22 91 10 UNS S obsahem vlny od 15 % do 35 %
5515 22 91 90 UNS Ostatní
5515 22 99 10 UNS S obsahem vlny od 15 % do 35 %
5515 22 99 90 UNS Ostatní
5515 92 11 10 UNS S obsahem vlny od 15 % do 35 %
5515 92 11 90 UNS Ostatní
5515 92 19 10 UNS S obsahem vlny od 15 % do 35 %
5515 92 19 90 UNS Ostatní
5515 92 91 10 UNS S obsahem vlny od 15 % do 35 %
5515 92 91 90 UNS Ostatní
5515 92 99 10 UNS S obsahem vlny od 15 % do 35 %
5515 92 99 90 UNS Ostatní

Oděvy a oděvní doplňky pletené nebo háčkované

Kód celního
sazebníku
Dopl.
kód
JM Popis zboží
6111 20 90 10 UNS Kojenecké pleny z bavlny
6111 20 90 90 UNS Ostatní

Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované

Kód celního
sazebníku
Dopl.
kód
JM Popis zboží
6203 19 90 10 NAR S obsahem vlny 36 % a více
6203 19 90 90 NAR Ostatní
6203 39 90 10 NAR S obsahem vlny 36 % a více
6203 39 90 90 NAR Ostatní
6209 20 00 10 UNS Kojenecké pleny z bavlny
6209 20 00 90 UNS Ostatní

Obuv, kamaše a podobné výrobky; části těchto výrobků

Kód celního
sazebníku
Dopl.
kód
JM Popis zboží
6403 99 11 10 NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 11 90 NPR Ostatní
6403 99 31 10 NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 31 90 NPR Ostatní
6403 99 33 10 NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 33 90 NPR Ostatní
6403 99 36 10 NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 36 90 NPR Ostatní
6403 99 38 10 NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 38 90 NPR Ostatní
6403 99 50 10 NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 50 90 NPR Ostatní
6403 99 91 10 NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 91 90 NPR Ostatní
6403 99 93 10 NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 93 90 NPR Ostatní
6403 99 96 10 NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 96 90 NPR Ostatní
6403 99 98 10 NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 98 90 NPR Ostatní

Deštníky, slunečníky, hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich součásti

Kód celního
sazebníku
Dopl. kód JM Popis zboží
6602 00 00 10 NAR Bílé hole pro nevidomé a částečně vidoucí
6602 00 00 90 NAR Ostatní

Ostatní obecné kovy; cermety; výrobky z nich

Kód celního
sazebníku
Dopl.
kód
JM Popis zboží
8112 91 50 10 UNS Thalium
8112 91 50 90 UNS Galium, indium
8112 91 89 10 UNS Thalium
8112 91 89 90 UNS Galium
8112 99 90 10 UNS Thalium
8112 99 90 90 UNS Galium, indium

Jaderné reaktory, kotle, stroje, přístroje a mechanické nástroje; jejich části a součást

Kód celního
sazebníku
Dopl.
kód
JM Popis zboží
8410 11 00 10 NAR Vodní turbíny o výkonu nepřesahujícím 100 kW
8410 11 00 90 NAR Ostatní
8419 19 00 10 NAR Solární zařízení
8419 19 00 90 NAR Ostatní
8421 19 91 10 NAR Pro zpracování krve a krevních derivátů
8421 19 91 90 NAR Ostatní
8421 21 90 10 NAR Domácí přístroje na úpravu vody a malé čističky
odpadních vod pro rodinné domky
8421 21 90 90 NAR Ostatní
8421 39 71 10 NAR Katalyzátory pro motorová vozidla
8421 39 71 90 NAR Ostatní
8421 99 00 10 UNS Části a součásti k domácím přístrojům na úpravu vody
a k malým čističkám odpadních vod pro rodinné domky
8421 99 00 90 UNS Ostatní
8423 10 10 10 NAR S hlasovým výstupem pro nevidomé
8423 10 10 90 NAR Ostatní
8469 11 00 10 NAR Upravené k používání nevidomými a částečně vidoucími osobami
nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou
8469 11 00 90 NAR Ostatní
8469 12 00 10 NAR Upravené k používání nevidomými a částečně vidoucími osobami
nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou
8469 12 00 90 NAR Ostatní
8469 20 00 10 NAR Upravené k používání nevidomými a částečně vidoucími osobami
nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou
8469 20 00 90 NAR Ostatní
8469 30 00 10 NAR Upravené k používání nevidomými a částečně vidoucími osobami
nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou,
Pichtův Braillský psací stroj, též psací a zobrazovací zařízení
pro osoby s poruchami řeči
8469 30 00 90 NAR Ostatní
8470 10 10 10 NAR S hlasovým výstupem pro nevidomé
8470 10 10 90 NAR Ostatní
8470 10 90 10 NAR S hlasovým výstupem pro nevidomé
8470 10 90 90 NAR Ostatní
8470 21 00 10 NAR S hlasovým výstupem pro nevidomé
8470 21 00 90 NAR Ostatní
8470 29 00 10 NAR S hlasovým výstupem pro nevidomé
8470 29 00 90 NAR Ostatní
8471 30 10 10 NAR Počítače speciálně upravené pro nevidomé
8471 30 10 90 NAR Ostatní
8471 30 91 10 NAR Počítače speciálně upravené pro nevidomé
8471 30 91 90 NAR Ostatní
8471 30 99 10 NAR Počítače speciálně upravené pro nevidomé
8471 30 99 90 NAR Ostatní
8471 41 10 10 NAR Počítače speciálně upravené pro nevidomé
8471 41 10 90 NAR Ostatní
8471 41 30 10 NAR Počítače speciálně upravené pro nevidomé
8471 41 30 90 NAR Ostatní
8471 41 91 10 NAR Počítače speciálně upravené pro nevidomé
8471 41 91 90 NAR Ostatní
8471 41 99 10 NAR Počítače speciálně upravené pro nevidomé
8471 41 99 90 NAR Ostatní
8471 49 10 10 NAR Počítače speciálně upravené pro nevidomé
8471 49 10 90 NAR Ostatní
8471 49 30 10 NAR Počítače speciálně upravené pro nevidomé
8471 49 30 90 NAR Ostatní
8471 49 91 10 NAR Počítače speciálně upravené pro nevidomé
8471 49 91 90 NAR Ostatní
8471 49 99 10 NAR Počítače speciálně upravené pro nevidomé
8471 49 99 90 NAR Ostatní
8471 50 30 10 NAR Počítače speciálně upravené pro nevidomé
8471 50 30 90 NAR Ostatní
8471 50 91 10 NAR Počítače speciálně upravené pro nevidomé
8471 50 91 90 NAR Ostatní
8471 50 99 10 NAR Počítače speciálně upravené pro nevidomé
8471 50 99 90 NAR Ostatní
8471 60 40 10 NAR Braillská tiskárna pro nevidomé
8471 60 40 90 NAR Ostatní
8471 90 00 10 NAR Zařízení speciálně určené pro osoby se zdravotním postižením
8471 90 00 90 NAR Ostatní
8473 21 90 10 UNS Přídavná zařízení k počítačům s Braillovým nebo hlasovým výstupem pro nevidomé,
přídavná zařízení k počítačům umožňující jejich ovládání osobami se sníženou
jemnou motorikou a amputovanými končetinami
8473 21 90 90 UNS Ostatní
8473 30 90 10 UNS Přídavná zařízení k počítačům s Braillovým nebo hlasovým výstupem pro nevidomé,
přídavná zařizení k počítačům umožňující jejich ovládání osobami se sníženou
jemnou motorikou a amputovanými končetinami
8473 30 90 90 UNS Ostatní
8473 50 90 10 UNS Přídavná zařízení k počítačům s Braillovým nebo hlasovým výstupem pro nevidomé,
přídavná zařízení k počítačům umožňující jejich ovládání osobami se sníženou
jemnou motorikou a amputovanými končetinami
8473 50 90 90 UNS Ostatní

Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku, části a součásti a příslušenství k těmto přístrojům

Kód celního
sazebníku
Dopl.
kód
JM Popis zboží
8502 31 00 10 NAR Větné turbiny s výkonem nepřesahujícím 75 kVA
8502 31 00 90 NAR Ostatní
8506 60 10 10 NAR V provedení pro sluchadla pro sluchově postižené
8506 60 10 90 NAR Ostatní
8506 60 30 10 NAR V provedení pro sluchadla pro sluchově postižené
8506 60 30 90 NAR Ostatní
8506 60 90 10 NAR V provedení pro sluchadla pro sluchově postižené
8506 60 90 90 NAR Ostatní
8517 19 90 10 NAR Psací telefony pro neslyšící
8517 19 90 90 NAR Ostatní
8518 40 99 10 NAR Individuální zesilovače pro nedoslýchavé, zesilovače pro indukční smyčky
pro nedoslýchavé, skupinové zesilovače pro výuku sluchově postižených dětí
8518 40 99 90 NAR Ostatní
8531 80 30 10 NAR Speciální signalizační přístroje pro neslyšící a nevidomé
8531 80 30 90 NAR Ostatní
8531 80 80 10 NAR Speciální signalizační přístroje pro neslyšící a nevidomé
8531 80 80 90 NAR Ostatní
8539 90 10 10 UNS Patice výbojek
8539 90 10 90 UNS Ostatní
8539 90 90 10 UNS Části a součásti výbojek
8539 90 90 90 UNS Ostatní
8543 89 95 10 NAR Elektronické předřadníky pro výbojky
8543 89 95 90 NAR Ostatní

Motorová vozidla, traktory, motorová kola a jízdní kola, a jiná pozemní vozidla, jejich části, součásti a příslušenství (vyjma kolejových)

Kód celního
sazebníku
Dopl.
kód
JM Popis zboží
8703 21 10 10 NAR Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č. 49/1993 Sb. a to i v případě,
že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 21 10 90 NAR Ostatní
8703 21 90 10 NAR Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č. 49/1993 Sb. a to i v případě,
že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 21 90 90 NAR Ostatní
8703 22 19 10 NAR Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č. 49/1993 Sb. a to i v případě,
že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 22 19 90 NAR Ostatní
8703 22 90 10 NAR Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č. 49/1993 Sb. a to i v případě,
že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 22 90 90 NAR Ostatní
8703 23 19 10 NAR Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č. 49/1993 Sb. a to i v případě,
že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 23 19 90 NAR Ostatní
8703 23 90 10 NAR Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č. 49/1993 Sb. a to i v případě,
že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 23 90 90 NAR Ostatní
8703 24 10 10 NAR Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č. 49/1993 Sb. a to i v případě,
že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 24 10 90 NAR Ostatní
8703 24 90 10 NAR Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č. 49/1993 Sb. a to i v případě,
že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 24 90 90 NAR Ostatní
8703 31 10 10 NAR Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č. 49/1993 Sb. a to i v případě,
že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 31 10 90 NAR Ostatní
8703 31 90 10 NAR Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č. 49/1993 Sb. a to i v případě,
že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 31 90 90 NAR Ostatní
8703 32 19 10 NAR Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č. 49/1993 Sb. a to i v případě,
že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 32 19 90 NAR Ostatní
8703 32 90 10 NAR Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č. 49/1993 Sb. a to i v případě,
že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 32 90 90 NAR Ostatní
8703 33 19 10 NAR Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č. 49/1993 Sb. a to i v případě,
že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 33 19 90 NAR Ostatní
8703 33 90 10 NAR Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č. 49/1993 Sb. a to i v případě,
že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 33 90 90 NAR Ostatní
8703 90 90 10 NAR Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č. 49/1993 Sb. a to i v případě,
že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 90 90 90 NAR Ostatní
8708 99 98 10 UNS Ruční ovládání nožních pedálů, ruční páky včetně řadící páky pro tělesně postižené
8708 99 98 90 UNS Ostatní

Nástroje a přístroje optické, fotografické nebo kinematografické, měřicí, kontrolní nebo přesné; nástroje a přístroje lékařské a chirurgické; části, součásti a příslušenství těchto nástrojů a přístrojů

Kód celního
sazebníku
Dopl.
kód
JM Popis zboží
9013 10 00 10 NAR Optické přístroje (např. puškohledy) určené pro zbraně nevojenského charakteru
9013 10 00 90 NAR Ostatní
9013 20 00 10 NAR Optické přístroje určené pro zbraně nevojenského charakteru
9013 20 00 90 NAR Ostatní
9013 80 11 10 NAR Optické přístroje určené pro zbraně nevojenského charakteru
9013 80 11 90 NAR Ostatní
9013 80 19 10 NAR Optické přístroje určené pro zbraně nevojenského charakteru
9013 80 19 90 NAR Ostatní
9013 80 30 10 NAR Optické přístroje určené pro zbraně nevojenského charakteru
9013 80 30 90 NAR Ostatní
9013 80 90 10 NAR Optické přístroje určené pro zbraně nevojenského charakteru
9013 80 90 90 NAR Ostatní
9025 11 91 10 NAR Lékařské teploměry
9025 11 91 90 NAR Ostatní
9026 80 91 10 NAR Měřiče množství spotřebovaného tepla v domácnostech
9026 80 91 90 NAR Ostatní
9026 80 99 10 NAR Měřiče množství spotřebovaného tepla v domácnostech
9026 80 99 90 NAR Ostatní
9028 20 00 10 NAR Vodoměry na teplou a studenou vodu pro spotřebu vody
9028 20 00 90 NAR Ostatní
9030 10 90 10 NAR Přístroje na měření a monitorování radonu
9030 10 90 90 NAR Ostatní

Hodiny, hodinky a jejich části

Kód celního
sazebníku
Dopl.
kód
JM Popis zboží
9102 99 00 10 NAR Hodinky pro nevidomé s Braillovým nebo hlasovým výstupem
s pouzdrem jiným než z drahých kovů
9102 99 00 90 NAR Ostatní
9103 90 00 10 NAR Vibrační a světelné budíky pro neslyšící
9103 90 00 90 NAR Ostatní

Nábytek; lékařsko-chirurgický nábytek; lůžkoviny a podobné potřeby; svítidla jinde neuvedená ani nezahrnutá; reklamní lampy, světelné reklamy, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky; montované stavby

Kód celního
sazebníku
Dopl.
kód
JM Popis zboží
9402 10 00 10 NAR Křesla pro holičství a kadeřnictví a jejich části a součásti
9402 10 00 90 NAR Ostatní a jejich části a součásti

X. SEZNAM KÓDŮ CELNĚ SCHVÁLENÝCH URČENÍ (odstavec 37 Deklarace - levá část)

KódVysvětlivky
10k propouštění zboží do režimu vývozu, jehož účelem je trvalé ponechání zboží v zahraničí
21k propouštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku, není-li účelem zpracovatelské operace oprava dočasně vyváženého zboží
22k propouštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku, je-li účelem zpracovatelské operace oprava dočasně vyváženého zboží
23k propouštění zboží do režimu vývozu, jehož účelem není trvalé ponechání zboží v zahraničí a u něhož se předpokládá zpětný dovoz zboží v nezměněném stavu
32k ukončení režimu dočasného použití zpětným vývozem zboží
33k ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému zpětným vývozem zboží
34k ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení zpětným vývozem zboží
40k propouštění zboží do režimu volného oběhu
41k propouštění zboží do volného oběhu v rámci režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení
51k propouštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému
53k propouštění zboží do režimu dočasného použití
56k propouštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému, je-li zboží umístěno ve svobodném celním pásmu nebo svobodném celním skladu
61k propouštění do režimu volného oběhu dříve českého zboží, které se ve lhůtě tří let po vývozu z tuzemska vrací zpět
71k propuštění zahraničního zboží do režimu uskladňování v celním skladu
72k propuštění českého zboží do režimu uskladňování v celním skladu
76k propuštění do režimu vývozu s umístěním do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu
91k propuštění zboží do režimu přepracování pod celním dohledem
96k propuštění českého zboží do režimu vývozu s umístěním do prodejny typu DUTY/TAX FREE

XI. SEZNAM KÓDŮ NA PŘIZNÁNÍ CELNÍCH VÝHOD (odstavec 37 Deklarace - pravá část)

KódVysvětlivky
01vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 204 celního zákona20) (opravené zboží)
02vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 234 celního zákona20) (vrácené zboží)
11vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 33 vyhlášky o osvobození od cla21) (zásilky nepatrné hodnoty)
12vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 38 až 44 vyhlášky o osvobození od cla21) (obchodní majetek, dovážený při přemístění podniku)
13vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 45 až 49 vyhlášky o osvobození od cla21) (zemědělské výrobky a zboží používané v zemědělství)
14vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 53 až 62 vyhlášky o osvobození od cla21) (zboží pro vzdělávací, vědecké a kulturní účely a vědecké nástroje a přístroje)
15vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 63 vyhlášky o osvobození od cla21) (laboratorní zvířata a biologické nebo chemické látky určené k výzkumu)
16vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 64 až 66 vyhlášky o osvobození od cla21) (léčebné látky lidského původu a činidla k určování krevní skupiny a tkání)
17vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 67 a 68 vyhlášky o osvobození od cla21) (nástroje a přístroje určené k lékařskému výzkumu, lékařské diagnostice nebo k léčbě)
18vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 69 vyhlášky o osvobození od cla21) (referenční látky pro kontrolu kvality léčivých výrobků)
19vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 70 vyhlášky o osvobození od cla21) (farmaceutické výrobky používané při mezinárodních sportovních soutěžích)
20vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 71 až 75 vyhlášky o osvobození od cla21) (zboží k charitativním účelům)
21vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 76 až 91 vyhlášky o osvobození od cla21) (zboží dovážené ve prospěch postižených osob)
22vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 97 vyhlášky o osvobození od cla21) (zboží dovážené pro účely obchodní činnosti - vzorky nepatrné hodnoty)
23vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 98 až 100 vyhlášky o osvobození od cla21) (zboží dovážené pro účely obchodní činnosti - tiskoviny a reklamní materiál)
24vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 101 a 102 vyhlášky o osvobození od cla21) (zboží dovážené pro účely obchodní činnosti - výrobky užívané nebo spotřebované v průběhu výstavy nebo podobné akce)
25vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 103 až 109 vyhlášky o osvobození od cla21) (zboží dovážené pro účely obchodní činnosti - zboží dovážené ke zkouškám analýzám nebo pokusům)
26vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 110 vyhlášky o osvobození od cla21) (zásilky určené osobám příslušným ve věcech ochrany autorských práv nebo průmyslového nebo obchodního vlastnictví)
27vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 111 vyhlášky o osvobození od cla21) (turistický a propagační materiál)
28vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 112 vyhlášky o osvobození od cla21) (různé zboží a dokumenty)
29vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 119 vyhlášky o osvobození od cla21) (materiál určený na výstavbu, údržbu nebo výzdobu památníků nebo hřbitovů válečných obětí)
30vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 121 vyhlášky o osvobození od cla21) (zboží k tisku tuzemských bankovek a ražbě tuzemských mincí)
31vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 122 vyhlášky o osvobození od cla21) (náboženské předměty)
51vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 123 až 126 vyhlášky o osvobození od cla21) (zboží určené k vystavení, předvedení nebo používání na výstavách a podobných akcích)
52vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 127 až 131 vyhlášky o osvobození od cla21) (zařízení k výkonu povolání)
53vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 132 až 136 vyhlášky o osvobození od cla21) (zboží dovážené v rámci obchodní operace)
54vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 137 až 140 vyhlášky o osvobození od cla21) (zboží dovážené v rámci výrobní operace)
55vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 141 až 144 vyhlášky o osvobození od cla21) (zboží dovážené pro výchovné, vědecké nebo kulturní účely)
56vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 149 až 152 vyhlášky o osvobození od cla21) (turistický propagační materiál)
57vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 153 až 156 vyhlášky o osvobození od cla21) (zboží dovážené v pohraničním styku)
58vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 157 až 160 vyhlášky o osvobození od cla21) (zboží dovážené k humanitárním účelům)
59vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 161 až 167 vyhlášky o osvobození od cla21) (dopravní prostředky)
60vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 168 až 170 vyhlášky o osvobození od cla21) (zvířata)
81vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při dovozech zboží, které je určeno pro potřeby kulturních a informačních středisek a k prodeji v těchto střediscích, zřízených v tuzemsku na základě mezinárodní smlouvy
82vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla u osob jiných států, které používají výsad a imunit podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána22)
91vyjadřuje nárok na uplatnění celní sazby stanovené zvláštním předpisem,23) jiné než je uvedena v celním sazebníku nebo vyplývá z ustanovení mezinárodních smluv.
98vyjadřuje požadavek na celní výhodu v jiných než výše uvedených případech (povinnost předložit žádost o přiznání výhody není uvedením kódu dotčena).

XII. SEZNAM KÓDŮ NA PŘIZNÁNÍ DAŇOVÝCH VÝHOD (odstavec 37 Deklarace - pravá část)

KódVysvětlivky
Avyjadřuje nárok na osvobození od daně z přidané hodnoty dle ustanovení § 43 odst. 5 zákona o DPH24)
Dvyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona o SPD25)
Evyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona o SPD25) a současně i nárok na osvobození od daně z přidané hodnoty dle ustanovení § 43 odst. 5 zákona o DPH24)
Fvyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) zákona o SPD25)
Gvyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) zákona o SPD25) a současně i nárok na osvobození od daně z přidané hodnoty dle ustanovení § 43 odst. 5 zákona o DPH24)
Hvyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 23 zákona o SPD25)
Ivyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 23 zákona o SPD25) a současně i nárok na osvobození od daně z přidané hodnoty dle ustanovení § 43 odst. 5 zákona o DPH24)
Jvyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 29 zákona o SPD25)
Kvyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 29 zákona o SPD25) a současně i nárok na osvobození od daně z přidané hodnoty dle ustanovení § 43 odst. 5 zákona o DPH24)

XIII. PRAVIDLA PRO VYHOTOVENÍ TISKOPISŮ DEKLARACE A DOPLŇKOVÉ DEKLARACE

A. Deklarace osmilistá (listy 1 až 8); bod 1 písm.a) této přílohy

(1) Deklarace se tiskne na samopropisovací papír o hmotnosti nejméně 40 g.m-2. Tento papír musí být vyroben tak, aby údaje uvedené na jedné straně listu Deklarace neztěžovaly nebo neznemožňovaly čitelnost údajů uvedených na jeho druhé straně. Tiskopis Deklarace se nesmí při běžném používání trhat a mačkat. Pro všechny listy Deklarace se používá bílý papír se zeleným tiskem. Rozměr tiskopisu je 210 × 297 mm.

(2) Na listech Deklarace označených čísly 1, 4, 5 a 7, používaných pro režim tranzitu, jsou odstavce č. 1 (s výjimkou střední části), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (pouze první dílčí část vlevo), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 a 56 opatřeny zeleným podtiskem.

(3) Na pravém okraji jsou listy Deklarace označeny barevným pruhem, buď plným 3 mm širokým nebo přerušovaným, který se skládá z řady čtverců o délce strany 3 mm a z mezer mezi nimi v délce 3 mm. Jednotlivé listy se označují těmito barevnými pruhy

- list č. 1 plným červeným,

- list č. 2 plným zeleným,

- list č. 3 plným žlutým,

- list č. 4 přerušovaným modrým,

- list č. 5 plným modrým,

- list č. 6 přerušovaným červeným,

- list č. 7 přerušovaným zeleným,

- list č. 8 přerušovaným žlutým.

(4) Rozměry dělicích čar v odstavcích a mezi odstavci a typ a zvýraznění písma v předepsaném textu tiskopisu odpovídají vzoru Deklarace, který je uveden v příloze 10 této vyhlášky.

(5) Samopropisovací vrstva na jednotlivých listech Deklarace musí být nanesena tak, aby se údaje uváděné do jednotlivých odstavců Deklarace propsaly, s výjimkou třílistých sad, na tyto další listy Deklarace

č. odstavceč. listů
1 (vyjma stř.část)1 až 8
1 - stř.část1 až 3
21 až 5
31 až 8
41 až 8
51 až 8
61 až 8
71 až 3
81 až 5
91 až 3
101 až 3
111 až 3
12-
131 až 3
141 až 4
151 až 8
15a1 až 3
15b1 až 3
161 až 3, 6 a 8
171 až 8
17a1 až 3
17b1 až 3
181 až 5
191 až 5
201 až 3
211 až 5
221 až 3
231 až 3
241 až 3
251 až 5
261 až 3
271 až 5
281 až 3
291 až 3
301 až 3
311 až 8
321 až 8
33 - první levá část1 až 8
33 - další části1 až 3
341 až 3
351 až 8
36-
371 až 3
381 až 8
391 až 3
401 až 5
411 až 3
42-
43-
441 až 5
45-
461 až 3
471 až 3
481 až 3
491 až 3
501 až 8
511 až 8
521 až 8
531 až 8
541 až 4
55-
56-
A1 až 4
B1 až 3
C1 až 8
D1 až 4
E-
F-
G-
H-
I-
J-

(6) V levém dolním rohu je uvedeno identifikační číslo tiskopisu, kterým je rozlišeno jeho provedení a složení listů v sadě

a) číslo 18800 pro úplný tiskopis (listy 1 až 8),

b) číslo 18320 pro sadu skládající se z listů 1, 2 a 3, s propsáním všech údajů na všechny listy,

c) číslo 18430 pro sadu skládající se z listů 1, 4, 5 a 7,

d) číslo 18310 pro sadu skládající se z listů 6, 7 a 8, s propsáním všech údajů na všechny listy,

e) číslo 18623 pro sadu skládající se z listů 1, 2, 3, 4, 5 a 7.

B. Deklarace doplňková osmilistá (listy 1 až 8); bod 1 písm.a) této přílohy

(7) Deklarace doplňková se tiskne na samopropisovací papír o hmotnosti nejméně 40 g.m-2. Tento papír musí být vyroben tak, aby údaje uvedené na jedné straně listu Deklarace doplňkové neztěžovaly nebo neznemožňovaly čitelnost údajů uvedených na jeho druhé straně. Tiskopis Deklarace doplňkové se nesmí při běžném používání trhat a mačkat. Pro všechny listy Deklarace doplňkové se používá bílý papír se zeleným tiskem. Rozměr tiskopisu je 210 × 297 mm.

(8) Na listech Doplňkové deklarace č. 1, 4, 5 a 7, používaných pro režim tranzitu, jsou odstavce č. 1 (s výjimkou střední části), 2, 3, 31, 32, 33 (pouze první dílčí část vlevo), 35, 38, 40, a 44 opatřeny zeleným podtiskem.

(9) Na pravém okraji jsou listy Doplňkové deklarace označeny barevným pruhem, buď plným 3 mm širokým nebo přerušovaným, který se skládá z řady čtverců o délce strany 3 mm a z mezer mezi nimi v délce 3 mm. Jednotlivé listy se označují těmito barevnými pruhy

- list č. 1 plným červeným,

- list č. 2 plným zeleným,

- list č. 3 plným žlutým,

- list č. 4 přerušovaným modrým,

- list č. 5 plným modrým,

- list č. 6 přerušovaným červeným,

- list č. 7 přerušovaným zeleným,

- list č. 8 přerušovaným žlutým.

(10) Rozměry dělicích čar v odstavcích a mezi odstavci a typ a zvýraznění písma v předepsaném textu tiskopisu odpovídají vzoru Deklarace, který je uveden v příloze 12 této vyhlášky.

(11) Samopropisovací vrstva na jednotlivých listech Deklarace doplňkové musí být nanesena tak, aby se údaje uváděné do jednotlivých odstavců Deklarace doplňkové propsaly, s výjimkou třílistých sad, na tyto další listy Deklarace doplňkové

č. odstavceč. listů
1 (vyjma stř.část)1 až 8
1 - stř.část1 až 3
21 až 5
31 až 8
311 až 8
321 až 8
33 - první levá část1 až 8
33 - další části1 až 3
341 až 3
351 až 8
36-
371 až 3
381 až 8
391 až 3
401 až 5
411 až 3
42-
43-
441 až 5
45-
461 až 3
471 až 3
A1 až 4
C1 až 8

(12) V levém dolním rohu je uvedeno identifikační číslo tiskopisu, kterým je rozlišeno jeho provedení a složení listů v sadě

a) číslo 28800 pro úplný tiskopis (listy 1 až 8),

b) číslo 28320 pro sadu skládající se z listů 1, 2 a 3, s propsáním všech údajů na všechny listy,

c) číslo 28430 pro sadu skládající se z listů 1, 4, 5 a 7,

d) číslo 28310 pro sadu skládající se z listů 6, 7 a 8, s propsáním všech údajů na všechny listy,

e) číslo 28623 pro sadu skládající se z listů 1, 2, 3, 4, 5 a 7.

C. Deklarace čtyřlistá (listy 1/6, 2/7, 3/8, 4/5); bod 1 písm.b) této přílohy

(13) Deklarace se tiskne na samopropisovací papír o hmotnosti nejméně 40 g.m-2. Tento papír musí být vyroben tak, aby údaje uvedené na jedné straně listu Deklarace neztěžovaly nebo neznemožňovaly čitelnost údajů uvedených na jeho druhé straně. Tiskopis Deklarace se nesmí při běžném používání trhat a mačkat. Pro všechny listy Deklarace se používá bílý papír se zeleným tiskem. Rozměr tiskopisu je 210 × 297 mm.

(14) Na listech Deklarace označených č. 1/6, 2/7 a 4/5 jsou odstavce č. 1 (s výjimkou střední části), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (pouze první dílčí část vlevo), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 a 56 opatřeny zeleným podtiskem.

(15) Na pravém okraji jsou jednotlivé listy Deklarace označeny plným barevným pruhem širokým 3 mm a ve vzdálenosti 0,5 mm vpravo od tohoto pruhu jsou ještě označeny přerušovaným barevným pruhem, který se skládá z řady čtverců o délce strany 3 mm a z mezer mezi nimi v délce 3 mm. List č. 1/6 se označuje červenými, list č. 2/7 zelenými, list č. 3/8 žlutými a list č 4/5 modrými pruhy.

(16) Rozměry dělicích čar v odstavcích a mezi odstavci a typ a zvýraznění písma v předepsaném textu tiskopisu odpovídají vzoru Deklarace, který je uveden v příloze 21 této vyhlášky.

(17) Samopropisovací vrstva na jednotlivých listech Deklarace musí být nanesena tak, aby se údaje uváděné do jednotlivých odstavců Deklarace propsaly na tyto další listy Deklarace

č. odstavceč. listů
1 (vyjma stř.část)1/6 až 4/5
1 - stř.část1/6 až 3/8
21/6 až 4/5
31/6 až 4/5
41/6 až 4/5
51/6 až 4/5
61/6 až 4/5
71/6 až 3/8
81/6 až 4/5
91/6 až 3/8
101/6 až 3/8
111/6 až 3/8
121/6 až 3/8
131/6 až 3/8
141/6 až 3/8
151/6 až 4/5
15a1/6 až 3/8
15b1/6 až 3/8
161/6 až 3/8
171/6 až 4/5
17a1/6 až 3/8
17b1/6 až 3/8
181/6 až 4/5
191/6 až 4/5
201/6 až 3/8
211/6 až 4/5
221/6 až 3/8
231/6 až 3/8
241/6 až 3/8
251/6 až 4/5
261/6 až 3/8
271/6 až 4/5
281/6 až 3/8
291/6 až 3/8
301/6 až 3/8
311/6 až 4/5
321/6 až 4/5
33 - první levá část1/6 až 4/5
33 - další části1/6 až 3/8
341/6 až 3/8
351/6 až 4/5
361/6 až 3/8
371/6 až 3/8
381/6 až 4/5
391/6 až 3/8
401/6 až 4/5
411/6 až 3/8
421/6 až 3/8
431/6 až 3/8
441/6 až 4/5
451/6 až 3/8
461/6 až 3/8
471/6 až 3/8
481/6 až 3/8
491/6 až 3/8
501/6 až 4/5
511/6 až 4/5
521/6 až 4/5
531/6 až 4/5
541/6 až 4/5
55-
56-
A1/6 až 3/8
B1/6 až 3/8
C1/6 až 4/5
D/J1/6 až 4/5
E/J-
F-
G-
H-
I-

(18) v levém dolním rohu je uvedeno identifikační číslo tiskopisu, kterým je rozlišeno jeho provedení a složení listů v sadě

a) číslo 14400 pro úplný tiskopis (listy 1/6 až 4/5),

b) číslo 14312 pro sadu skládající se z listů 1/6, 2/7 a 3/8.

D. Deklarace doplňková čtyřlistá (listy 1/6, 2/7, 3/8, 4/5); bod 1 písm.b) této přílohy

(19) Deklarace doplňková se tiskne na samopropisovací papír o hmotnosti nejméně 40 g.m-2. Tento papír musí být vyroben tak, aby údaje uvedené na jedné straně listu Deklarace doplňkové neztěžovaly nebo neznemožňovaly čitelnost údajů uvedených na jeho druhé straně. Tiskopis Deklarace doplňkové se nesmí při běžném používání trhat a mačkat. Pro všechny listy Deklarace doplňkové se používá bílý papír se zeleným tiskem. Rozměr tiskopisu je 210 × 297 mm.

(20) Na listech Doplňkové deklarace č. 1/6, 2/7 a 4/5, používaných pro režim tranzitu, jsou odstavce č. 1 (s výjimkou střední části), 2, 3, 31, 32, 33 (pouze první dílčí část vlevo), 35, 38, 40, a 44 opatřeny zeleným podtiskem.

(21) Na pravém okraji jsou listy Doplňkové deklarace označeny plným barevným pruhem a ve vzdálenosti 0,5 mm vpravo od něho přerušovaným barevným pruhem. Plný pruh je 3 mm široký, přerušovaný pruh se skládá z řady čtverců o délce strany 3 mm a z mezer mezi nimi v délce 3 mm. List č. 1/6 se označuje červenými, list č. 2/7 zelenými, list č. 3/8 žlutými a list č 4/5 modrými pruhy.

(22) Rozměry dělicích čar v odstavcích a mezi odstavci a typ a zvýraznění písma v předepsaném textu tiskopisu odpovídají vzoru Deklarace doplňkové, který je uveden v příloze 22 této vyhlášky.

(23) Samopropisovací vrstva na jednotlivých listech Deklarace doplňkové musí být nanesena tak, aby údaje se uváděné do jednotlivých odstavců Deklarace doplňkové propsaly na tyto další listy Deklarace doplňkové

č. odstavceč. listů
1 (vyjma stř.část)1/6 až 4/5
1 - střední část1/6 až 3/8
21/6 až 4/5
31/6 až 4/5
311/6 až 4/5
321/6 až 4/5
33 - první levá část1/6 až 4/5
33 - další části1/6 až 3/8
341/6 až 3/8
351/6 až 4/5
361/6 až 3/8
371/6 až 3/8
381/6 až 4/5
391/6 až 3/8
401/6 až 4/5
411/6 až 3/8
421/6 až 3/8
431/6 až 3/8
441/6 až 4/5
451/6 až 3/8
461/6 až 3/8
471/6 až 3/8
A1/6 až 3/8
C1/6 až 4/5

(24) V levém dolním rohu je uvedeno identifikační číslo tiskopisu, kterým je rozlišeno jeho provedení a složení listů v sadě

a) číslo 24400 pro úplný tiskopis (listy 1/6 až 4/5),

b) číslo 24312 pro sadu skládající se z listů 1/6, 2/7 a 3/8.

XIV. PRAVIDLA PRO VYHOTOVENÍ TISKOPISŮ "OSVĚDČENÍ O ZÁRUCE V REŽIMU TRANZITU" A "OSVĚDČENÍ O ZÁRUCE", MANIPULACE A ZPŮSOB UVÁDĚNÍ ÚDAJŮ

(1) Osvědčení o záruce v režimu tranzitu a Osvědčení o záruce (dále jen "Osvědčení") se tiskne na bílý bezdřevý papír o hmotnosti nejméně 100 g.m-2 , který je opatřen modrým gravírovaným podtiskem, na kterém je viditelné každé chemické nebo mechanické padělání. Tiskopis Osvědčení je rozměru 210 × 148 mm a obsahuje název nebo značku tiskárny.

(2) Osvědčení lze vyplnit pouze psacím strojem nebo jiným mechanografickým způsobem; ruční vyplnění není přípustné. Zapsaný text nelze gumovat ani přepisovat. Výjimečně lze případnou změnu provést škrtnutím chybného údaje při zachování jeho čitelnosti a doplněním nového správného údaje do stejného odstavce vedle, nad nebo pod chybný údaj. V každém odstavci Osvědčení je přípustné provedení pouze jedné změny. Nelze-li změnu provést tímto způsobem, musí být použit nový tiskopis a původní Osvědčení vráceno celnímu orgánu, který přijal příslušnou Záruční listinu. Každou změnu je nutno potvrdit celním orgánem a tím, kdo ji provedl. Údaje lze uvádět pouze do předepsaných odstavců a není dovoleno je doplňovat jinými údaji, než pro které jsou vyhrazeny.

(3) Osvědčení vyplněné v odstavcích 3,4a 6 se předkládá k ověření příslušnému celnímu orgánu spolu se Záruční listinou v souvislosti s podáním žádosti o povolení globálního zajištění celního dluhu nebo kdykoliv později v době trvání ručitelského vztahu. Celní orgán doplní údaje do odstavců 1, 2, 5, 7, případně 8 a ověřené Osvědčení předá deklarantovi k dalšímu použití. Počet Osvědčení předkládaných k ověření se určuje dle potřeby deklaranta v režimu tranzitu.

(4) Zboží uvedené v seznamu v bodu 8 této části lze propustit do režimu tranzitu s použitím globální záruky pouze tehdy, je-li předloženo celním orgánem ověřené Osvědčení, v jehož odstavci 7 uvedl celní orgán poznámku "CITLIVÉ ZBOŽÍ".

(5) Doba platnosti Osvědčení nesmí překročit dva roky. Celní orgán, který přijal Záruční listinu, může platnost Osvědčení jednou prodloužit, nejvýše však o dva roky.

(6) Při podání žádosti o povolení zajištění celního dluhu globální zárukou a vystavení Osvědčení nebo kdykoliv později během platnosti Osvědčení, určí deklarant osoby, které zmocňuje k podpisování Deklarace jeho jménem, a to uvedením jména a příjmení této osoby a jejího podpisového vzoru v odstavci 10 na zadní straně tiskopisu Osvědčení. Každý údaj v odstavci 10 ověří deklarant svým podpisem v odstavci 11. Deklarant může údaj o zmocnění osoby a své potvrzení kdykoliv zrušit přeškrtnutím jména a příjmení dotčené osoby s uvedením data a poznámky "Zrušeno".

(7) Není-li u jednotlivých položek uvedeného seznamu zboží připojena poznámka "ex", zahrnují čtyřmístné číselné kódy celního sazebníku všechny v nich obsažené podpoložky zboží.

(8) Je-li u zboží zahrnutého v níže uvedeném seznamu uvedena ve sloupci 1 před čtyřmístným číselným kódem celního sazebníku poznámka "ex", znamená to, že se poznámka "CITLIVÉ ZBOŽÍ" vztahuje pouze na zboží uvedené ve sloupci 2. Není-li ve sloupci 1 seznamu poznámka "ex" uvedena, zahrnují čtyřmístné číselné kódy celního sazebníku všechny v nich obsažené podpoložky zboží.

Kód cel. sazeb.Popis zboží
1.2.
ex 0102Živý skot, jiný než čistokrevná chovná zvířata
ex 0103Živá prasata, jiná než čistokrevná chovná zvířata
ex 0104Ovce a kozy, živé, jiné než čistokrevná chovná zvířata
0201Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené
0202Hovězí maso zmrazené
0203Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo mražené
0402Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přísadu cukru či jiných sladidel
0405Máslo a jiné tuky z mléka
0406Sýr a tvaroh
1001Pšenice a sourež
1002Žito
1003Ječmen
1004Oves
1701Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza v pevném stavu
2203Pivo ze sladu
2204Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem, vinný mošt jiný než čísla 2009
2205Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek
2206Ostatní kvašené (fermentované) nápoje (např. jablečné, hruškové, medovina), směsi kvašených (fermentovaných) nápojů a směsi kvašených (fermentovaných) nápojů s nealkoholickými nápoji jinde neuvedené
2207Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % vol nebo více, ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu
2208Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % vol, destiláty, likéry a ostatní lihové nápoje, složené alkoholické přípravky používané k výrobě nápojů
2402Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky (cigarillos) a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek
2403Ostatní tabákové výrobky a tabákové náhražky, homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák, tabákové výtažky a tresti
2710Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové, přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejméně 70 % hmotnosti nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků
2711Zemní plyn a jiné plynné uhlovodíky

Příloha 8 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 8 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 9 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 10 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 11 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 12 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 13 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 14 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Seznam zboží, při jehož přepravě musí být na každý velký kontejner podáno celní prohlášení na samostatném předávacím listu TR (§ 19b odst. 6)

Poř. č.Celní sazebníkPopis zboží
1.2.3.
1.kapitola 1živá zvířata
2.kapitola 2maso a poživatelné droby
3.kapitola 3ryby a korýši, měkkýši a ostatní vodní bezobratlí
4.kapitola 4mléko a mlékárenské výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté
5.504střeva, měchýře a žaludky, ze zvířat (jiných než ryb), celé a jejich části, čerstvé, chlazené, zmrazené, solené, nasolené, sušené nebo uzené
6.511výrobky živočišného původu jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nezpůsobilá k lidskému požívání
7.kapitola 6dřeviny a jiné rostliny; hlízy, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní zeleň
8.kapitola 7zelenina, poživatelné rostliny, kořeny a hlízy
9.kapitola 8jedlé ovoce a ořechy; slupky citrusových plodů a melounů
10.kapitola 9káva, čaj a koření, s výjimkou maté podpoložky celního sazebníku 09030000
11.kapitola 10obiloviny
12.kapitola 11mlýnské výrobky; slad; škroby;s inulin; pšeničný lepek
13.kapitola 12olejnatá semena a olejnaté plody; různá semena a plody; průmyslové a léčivé rostliny; pícniny
14.130220pektinové látky, pektináty a pektany
15.150100vepřové tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk,jiné než čísla 0209 nebo 1503 né nebo extrahované rozpouštědly
16.150200lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503
17.150300stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin, oleomargarin a olein z loje, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené
18.1504tuky, oleje a jejich frakce z ryb nebo z mořských savců, též rafinované, avšak chemicky neupravené
19.1507sojový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený
20.1508podzemnicový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený
21.1509olivový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený
22.151000ostatní oleje a jejich frakce, získané výhradně z oliv, též rafinované, avšak chemicky neupravené, a směsi těchto olejů nebo frakcí s oleji nebo frakcemi čísla 1509
23.1511palmový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený
24.1512slunečnicový olej, světlicový olej nebo bavlníkový olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené
25.1513kokosový olej (kopra), olej palmojádrový, babassuový olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené
26.1514řepkový nebo hořčičný olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené
27.1515ostatní rostlinné tuky a oleje (včetně jojobového oleje) a jejich frakce, pevné, též rafinované, ale chemicky neupravené
28.1516tuky a oleje živočišné nebo rostlinné a jejich frakce,částečně nebo úplně hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené
29.1517margarin; přípravky nebo směsi jedlých živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky a oleje a jejich frakce čísla 1516
30.151800živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu, nebo jinak chemicky upravené, vyjma uvedené v čísle 1516; směsi nebo přípravky nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jinde neuvedené ani nezahrnuté
31.152200degras; zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných nebo rostlinných vosků
32.kapitola 16přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých
33.1701třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu
34.1702ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy (tekuté cukry) bez přísad aromatických přípravků nebo barviva; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel
35.1703melasy po extrakci nebo rafinaci cukru
36.18010000kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo pražené kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady
18020000
37.kapitola 20přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin
38.2204víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem; vinný mošt, jiný než čísla 2009
39.220600ostatní kvašené (fermentované) nápoje (např. jablečné, hruškové, medovina); směsi kvašených (fermentovaných) nápojů a směsi kvašených (fermentovaných) nápojů s nealkoholickými nápoji, jinde neuvedené ani nezahrnuté
40.2207ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % vol nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu
41.2208ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % vol; destiláty, likéry a ostatní lihové nápoje
42.220900stolní ocet a jeho náhražky získané z kyseliny octové
43.kapitola 23zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené krmivo
44.2401nezpracovaný tabák; tabákový odpad

Příloha 15 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 16 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 17 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 18 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 19 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 20 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 21 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 22 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 23 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 24 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 25 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 26 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 27 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 27 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 28 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 28 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 29 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 29 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 30 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Příloha 30 k vyhlášce č. 92/1993 Sb.

Poznámky pod čarou

1) Celní prohláškou se rozumí nálepka DOUANE C1, případně Celní prohláška C2/CP3.

2) § 4 písm. a) zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách.

3) § 7 zákona č. 119/1992 Sb.

4) § 93 vyhlášky č. 93/1993 Sb., o osvobození zboží od dovozního cla.

5) § 94 až 96 vyhlášky č. 93/1993 Sb.

6) Např. Celní Úmluva o karnetu ATA pro dovozní celní záznam (Úmluva ATA), vyhláška ministra zahraničních věcí č. 89/1963 Sb., Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR), vyhláška ministra zahraničních věcí č. 144/1982 Sb., Úmluva o používání dokladů při přepravě nákladů v přímé automobilové dopravě zboží, reg. částka 36/1985 Sb.

7) § 33 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb.

7a) Čl. 12 přípojku B k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) (vyhláška č. 8/1985 Sb., ve znění vyhlášky č. 61/1991 Sb.).

8) § 127 až 131 vyhlášky č. 93/1993 Sb.

9) § 132 až 136 vyhlášky č. 93/1993 Sb.

10) § 145 až 148 vyhlášky č. 93/1993 Sb.

11) § 153 až 156 vyhlášky č. 93/1993 Sb.

12) § 157 až 160 vyhlášky č. 93/1993 Sb.

13) § 161 až 167 vyhlášky č. 93/1993 Sb.

14) § 168 až 170 vyhlášky č. 93/1993 Sb.

15) Devizový zákon č. 528/1990 Sb., ve znění zákona č. 228/1992 Sb.

16) § 44 až 46 vyhlášky č. 93/1993 Sb.

17) § 39 až 43 vyhlášky č. 93/1993 Sb.

18) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 61/1986 Sb., o prozatímní správě národního majetku.

1) § 109 až 114 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 53 až 68 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

3) § 33 zákona ČNR č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

4) Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 57/1976 Sb., o Celní úmluvě o kontejnerech 1972.

5) Vyhláška Ministerstva financí č. 47/1993 Sb., kterou se stanoví územní působnost celních úřadů a průběh hranice celního pohraničního pásma ve vnitrozemí.

6) § 65 až 79 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

7) Nařízení vlády č.299/1995 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník).

8) Mezinárodní úmluva o Harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží (Brusel, 14. 6. 1983) a Protokol o její změně (Brusel , 29. 6. 1986) - vyhláška ministra zahraničních věcí č. 160/1988 Sb.

9) Vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č.
69/1989 Sb., o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla, v platmém znění.
Nařízení vlády č.265/1994 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník).

10) Např.
Všeobecná dohoda o clech a obchodu (vládní vyhláška č. 59/1948 Sb., kterou se uvádí v prozatímní platnost Všeobecná dohoda o clech a obchodu, ve znění pozdějších předpisů).
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou č. 237/1993 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko č. 229/1994 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé č. 7/1995 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Středoevropské dohody o volném obchodu mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou č. 54/1995 Sb.

11) Zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole.
Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č.
560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů.

12) § 4 zákona č. 136/1994 Sb., zákon o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

13) § 5 zákona č. 136/1994 Sb., zákon o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

14) § 9 zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

15) § 2 zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.

16) Např. § 123, 124 a 134 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

17) § 75 odst. 1 písm. a) až f) zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon ve znění pozdějších předpisů.

18) § 272 až 277 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

19) § 20 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

20) Zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

21) Vyhláška Ministerstva financí č. 93/1993 Sb., o osvobození zboží od dovozního cla ve znění pozdějších předpisů.

22) Např.:
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích, vyhláška ministra zahraničních věcí č. 21/1968 Sb., o Úmluvě o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací, vyhláška ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích, vyhláška ministra zahraničních věcí č. 40/1987 Sb., o Úmluvě o zvláštních misích, vyhláška ministra zahraničních věcí č. 52/1956 Sb., o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organizace spojených národů, schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 13. února 1946, zákon č. 125/1992 Sb., o zřízení Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a o výsadách a imunitách tohoto sekretariátu a dalších institucích Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.

23) Nařízení vlády č.243/1993 Sb., kterým se stanoví sazba dovozního cla pro zboží určené ke zpracovatelským operacím a podmínky jejího uplatnění.

24) Zákon ČNR č.588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

25) Zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

1) § 33 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 65 až 79 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon.

3) Vyhláška Ministerstva financí č. 47/1993 Sb., kterou se stanoví územní působnost celních úřadů a průběh hranice celního pohraničního pásma ve vnitrozemí.

Přesunout nahoru