Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 87/1993 Sb.Vyhláška ministerstva financí o makléřské zkoušce

Částka 24/1993
Platnost od 01.03.1993
Účinnost od 01.03.1993
Zrušeno k 30.08.2001 (305/2001 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

87

VYHLÁŠKA

ministerstva financí

ze dne 15. února 1993

o makléřské zkoušce

Ministerstvo financí podle § 49 odst. 7 zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, (dále jen "zákon") stanoví:


§ 1

Obsah makléřské zkoušky

(1) Obsahem makléřské zkoušky1) (dále jen "zkouška") je prokázání znalostí

a) právních předpisů upravujících obchodování s cennými papíry a právy1a) a právních předpisů souvisejících,

b) burzovních řádů, pravidel burzovního obchodu,2)

c) tržních řádů.3)

d) obecně platných postupů obchodování s cennými papíry a právy.

(2) Seznam předpisů, ze kterých bude uchazeč zkoušen, je uveden v příloze č. 1, která je součástí této vyhlášky.

(3) Burzovní řády, pravidla burzovního obchodu a tržní řády musí být veřejně publikované ve Finančním zpravodaji minimálně 30 dnů před vyhlášením termínu zkoušky.

(4) Obsahem zkoušky je dále prověření znalostí

a) o kapitálovém trhu a jeho fungování,

b) o finanční analýze akciových společností,

c) o vydávání cenných papírů, jejich úschově a správě,

d) o burzovních a mimoburzovních obchodech.

e) o obchodování s právy, jejich oceňování a vypořádání těchto obchodů.

(5) Seznam témat ke zkoušce je uveden v příloze č. 2, která je součástí této vyhlášky.

Organizace a způsob provedení zkoušky

§ 2

(1) Ke zkoušce se může přihlásit pouze osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům, která má úplné střední vzdělání (dále jen "uchazeč").

(2) Uchazeč o zkoušku musí podat přihlášku na adresu organizace pověřené ministerstvem financí (dále jen "ministerstvo") technickým zabezpečením zkoušky a zaplatit na její účet částku 4000 Kč na úhradu nákladů spojených se zkouškou (dále jen "částka").

(3) Náležitosti přihlášky jsou

a) jméno a příjmení uchazeče,

b) datum a místo narození, rodné číslo,

c) adresa trvalého bydliště,

d) ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání,

e) kopie dokladu o zaplacení částky.

(4) Přihláška ke zkoušce se podává na předepsaném formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 3, která je součástí této vyhlášky.

(5) Termíny přijímání přihlášek, termíny a místo konání zkoušek a název a číslo účtu organizace pověřené ministerstvem technickým zabezpečením zkoušky vyhlašuje ministerstvo nejméně 60 dnů před zkušebním termínem ve Finančním zpravodaji.

§ 3

Zkouška se provádí před zkušební komisí (dále jen "komise") jmenovanou ministrem financí, který též jmenuje předsedu a místopředsedu komise. Komise má nejméně sedm členů, z nichž alespoň předseda a další dva členové musí být pracovníky ministerstva.

§ 4

(1) K vykonání zkoušky pozve komise každého uchazeče, který podal v řádném termínu a na předepsaném formuláři přihlášku.

(2) Uchazeč, který se z vážných důvodů nemůže dostavit ke zkoušce ve stanoveném termínu a požádá o jeho změnu nejméně deset pracovních dnů před konáním zkoušky, může se dostavit ke zkoušce v náhradním termínu, který mu stanoví předseda komise. V takovém případě se částka znovu neplatí.

(3) Uchazeči, který se ke zkoušce z vážných důvodů nedostaví, řádně svoji neúčast omluví a požádá o vrácení částky, se tato částka vrátí po odečtení již vynaložených nákladů organizací pověřenou technickým zabezpečením zkoušky.

(4) Uchazeč, který se ke zkoušce nedostaví a řádně se neomluví, nemá nárok na konání zkoušky v náhradním termínu ani na vrácení částky. Podá-li uchazeč novou přihlášku, je povinen částku znovu uhradit.

§ 5

Po celou dobu trvání zkoušky musí být v místnosti konání zkoušky přítomni alespoň dva členové komise.

§ 6

Zkouška se provádí formou písemného testu (dále jen "test"), který obsahuje 250 otázek a trvá nejdéle šest hodin.

§ 7

(1) Otázky písemného testu připravuje komise. Otázky nesmějí být zveřejňovány; členové komise a ostatní osoby přicházející s otázkami do styku jsou povinni je udržet v tajnosti.

(2) Žádnému z uchazečů není dovoleno pořizovat opisy nebo výpisy z testu. Všechny výtisky testu musí být očíslovány a každá případná ztráta výtisku nebo jeho části musí být okamžitě ohlášena přítomnému členu komise.

§ 8

(1) Při vstupu do místnosti, v níž se koná zkouška, je uchazeč povinen prokázat přítomnému členu komise svou totožnost.

(2) Uchazeč vlastnoručním podpisem potvrdí převzetí číselného označení, pod kterým bude veden ve zkouškovém protokolu.

§ 9

Členové komise přítomní u zkoušky mají právo vyloučit ze zkoušky uchazeče, kteří v průběhu zkoušky využívali cizí pomoci, používali pomocné materiály nepovolené komisí, pomáhali jiným účastníkům zkoušky, pořizovali opisy nebo výpisy z testu nebo jinak rušili průběh zkoušky. Částka se v takovém případě nevrací.

§ 10

(1) Zkouška je neveřejná.

(2) Kromě uchazečů a členů komise se zkoušky mohou účastnit též osoby, které pověří předseda komise nebo jím určený zástupce výkonem administrativních činností.

§ 11

(1) Každou otázku testu hodnotí komise takto:

a) správná odpověď 2 body
b) neúplná odpověď1 bod
c) nezodpovězená nebo nesprávně zodpovězená otázka0 bodů.

(2) Hodnotí se pouze odpovědi uvedené uchazečem na formuláři připojeném k testu.

(3) Podmínkou úspěšného složení zkoušky je dosažení 75 % nejvíce dosažitelných bodů.

§ 12

(1) O průběhu zkoušky vyhotoví komise protokol, ve kterém je nutno uvést

a) jméno předsedy, jména členů komise vykonávajících dozor,

b) datum a místo konání zkoušky a dobu zahájení a ukončení zkoušky,

c) důležité skutečnosti, které nastaly v průběhu zkoušky.

(2) Nedílnou součástí protokolu je seznam uchazečů a odevzdané práce včetně jejich hodnocení. Protokol podepíší všichni členové komise, kteří dohlíželi na průběh zkoušky.

(3) Komise je povinna vyhotovit protokol do tří pracovních dnů po konání zkoušky. Komise předá protokol ministerstvu k archivaci.

(4) Protokol je archivován ministerstvem po dobu tří let ode dne jeho vyhotovení.

§ 13

Uchazečům, kteří úspěšně vykonali zkoušku, vydá komise osvědčení o vykonání zkoušky. Osvědčení je dokladem o složení makléřské zkoušky ve smyslu § 49 zákona. Na osvědčení je uvedeno jeho pořadové číslo, údaje o obsahu zkoušky a výsledek zkoušky vyjádřený počtem dosažených bodů. Osvědčení podepisuje předseda a místopředseda komise.

§ 14

Termín a místo vyhlášení výsledků zkoušky a předání osvědčení oznámí komise uchazečům do 30 dnů po skončení zkoušky.

§ 15

Uchazeč může do šesti dnů od vyhlášení výsledků zkoušky požádat ministerstvo o přezkoumání výsledku zkoušky. Ministerstvo písemně oznámí uchazeči výsledek přezkoumání do 30 dnů od doručení žádosti.


Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 16

Termín 60 dnů mezi vyhlášením a termínem zkoušky (§ 2 odst. 4) může být v roce 1993 zkrácen až na 30 dnů.

§ 17

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 120/1997 Sb. Čl. II

Osoby, kterým bylo vydáno osvědčení o vykonávání makléřské zkoušky před nabytím účinnosti této vyhlášky, mohou vykonat do tří let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky zkoušku, kterou prokáží znalosti o obchodování s právy v rozsahu témat uvedených v příloze č. 2 písm. e) až i). O vykonání zkoušky požádají přiměřeně podle § 2; částka na úhradu nákladů spojených se zkouškou činí 2000 Kč. K přihlášce připojí úředně ověřenou kopii osvědčení o vykonání makléřské zkoušky.


Ministr:

Ing. Kočárník CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 49 odst. 5 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech.

1a) § 14 a 15 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 152/1996 Sb.

2) § 6 odst. 3 písm. b) zákona č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů.

3) § 50 odst. 4 zákona ČNR č. 591/1992 Sb.


Příloha č. 1 vyhlášky č. 87/1993 Sb.

Seznam předpisů, jejichž znalost, ve znění platném ke dni konání zkoušky, bude vyžadována u makléřské zkoušky

1. Zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech

2. Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech

3. Zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů

4. Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

5. Zákon ČNR č. 6/1993 Sb., o České národní bance

6. Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

7. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, (obchodní společnosti; smlouvy a závazkové vztahy vztahující se k obchodování s cennými papíry)

8. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, (smluvní ustanovení vztahující se k obchodování s cennými papíry)

9. Zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon

10. Zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže

11. Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání

12. Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový

13. Vyhláška Ministerstva financí č. 224/1996 Sb., o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo majetku investičního fondu

14. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

15. Zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

16. Burzovní řád a Pravidla Burzy cenných papírů v Praze, a. s.

17. Tržní řády organizátorů mimoburzovního trhu

18. Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů

19. Vyhláška Ministerstva financí č. 183/1996 Sb., o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi

Příloha č. 2 vyhlášky č. 87/1993 Sb.

Seznam témat ke zkouškám makléřů

a) Kapitálový trh a jeho fungování

1. Předmět a účel kapitálových transferů. Činitelé ovlivňující nabídku a poptávku po kapitálu. Finanční trh. Definice, úloha a význam v hospodářství. Struktura finančního trhu. Sekundární trh. Trh cenných papírů se stálými a proměnlivými výnosy. Devizový trh. Trh termínových transakcí a opcí. Trh drahých kovů (zlata, stříbra).

2. Kapitálový trh v ČR. Vznik kapitálového trhu v ČR a jeho dosavadní rozvoj. Společenské, ekonomické a právní podmínky pro fungování kapitálového trhu. Institucionální struktura kapitálového trhu. Účastníci kapitálového trhu (emitenti, investoři, finanční zprostředkovatelé). Obchodování s devizovými hodnotami (se zaměřením na problematiku zahraničních cenných papírů a tuzemských cenných papírů znějících na cizí měnu). Dovoz a vývoz devizových a jiných hodnot.

3. Burza cenných papírů (funkce, význam). Druhy burzovních trhů (trh řízený příkazy, trh řízený cenami). Fixing. Kontinuální kotace.

4. Dynamika rozvoje kapitálového trhu (hlavní fáze rozvoje a jejich charakteristika).

5. Nástroje kapitálového trhu. Hodnota peněz v čase. Budoucí hodnota. Inflace a hodnota peněz v čase. Cenné papíry s proměnlivým výnosem. Funkce, úloha a význam akcií. Druhy akcií a jejich význam při tvorbě kapitálu. Oceňování akcií (nominální, emisní a tržní hodnota). Výnosy akcií. Cenné papíry se stálým výnosem. Funkce, úloha a význam dluhopisů. Klasifikace dluhopisů. Oceňování dluhopisů (nominální cena, diskont, prémie). Úrokové sazby a tvorba tržních cen obligací. Odkup dluhopisů před termínem. Analýza cenných papírů. Technická analýza (cíle, úkoly, metody). Fundamentální analýza (cíle, úkoly, metody).

6. Investiční fondy a investiční společnosti. Druhy fondů (otevřený, uzavřený). Politika investičních fondů. Strategie fondů.

7. Základy investiční strategie. Investiční politika. Cíle investování. Finanční pozice klienta. Volba finančních nástrojů. Potenciál přírůstku kapitálu. Potenciál tvorby důchodu. Rizika (druhy). Krátkodobá a dlouhodobá strategie. Teorie portfolio management. Konstrukce portfolia. Oceňování efektivnosti portfolia.

b) Finanční analýza akciových společností

1. Základy finančního účetnictví. Bilance.

2. Oceňování aktiv a pasiv, měření finančního výsledku.

3. Rozbor finančních výkazů.

4. Konsolidace bilancí společností.

5. Finanční analýza podniku. Analýza hlavních ukazatelů. Metody finanční analýzy (analýza v čase, odvětvová analýza).

6. Zásady účetnictví bank a finanční analýza bank - se zaměřením na oblast cenných papírů.

c) Vydávání cenných papírů, jejich úschova a správa

1. Základní metody oceňování podniku. Účetní hodnota, tržní hodnota, likvidační hodnota. Kapitalizace budoucího zisku. Diskontované peněžní toky.

2. Metody oceňování emitovaných cenných papírů (fixed price; tender).

3. Metody uvádění cenných papírů do oběhu. Veřejná nabídka. Prodej malé skupině investorů (private placement). Investoři aktivní a pasivní (institucionální).

4. Prospekt (cíle, funkce, struktura). Rozbor údajů uvedených v prospektu.

5. Úschova listinných a zaknihovaných cenných papírů. Depositáře cenných papírů.

6. Správa cenných papírů.

d) Burzovní a mimoburzovní obchody

1. Obchodníci s cennými papíry (ekonomika a organizace). Hlavní úkoly front office a back-office (zázemí). Příkazy k nákupu a prodeji (přijímání, druhy příkazů, údaje uváděné v příkazech předávání příkazů na burzu). Příjmy a výdaje obchodníků.

2. Burza cenných papírů v Praze. Organizace a fungování. Tvorba kursů cenných papírů. Rovnovážný a nerovnovážný trh. Vypořádání burzovních obchodů. Informační systém burzy. Garanční fond.

3. Předpisy Burzy cenných papírů v Praze.

4. Mimoburzovní obchody. Příčiny vzniku, formy, význam.

5. Tržní řád mimoburzovního trhu.

e) Základní pojmy obchodování s právy

Deriváty, základní pojem. Druhy derivátů. Opce (typy, vnitřní a časová hodnota, cena, realizační cena, datum vypršení opce, uplatnění opcí, krátká a dlouhá pozice, třídy, série, americká a evropská opce). Termínové obchody. Podkladové aktivum opcí (akcie, index apod.). Podkladové aktivum termínových obchodů (index, úroková míra apod.). Užití derivátů na kapitálových trzích. Obchodování s právy k cenným papírům. Funkce tvůrce trhu.

f) Vypořádání obchodů s deriváty

Funkce clearingového centra. Marže a kolaterál. Termíny a způsoby vypořádání obchodů.

g) Obchodování s opcemi

Uzavírání transakcí. Pozice při opčním obchodu. Efekt páky. Základní opční pozice. Kryté a nekryté opce. Základní strategie při obchodování s opcemi. Kombinované strategie. Arbitrážní strategie.

h) Oceňování derivátů

Oceňování opcí. Odhad cen termínových obchodů. Modely oceňování opcí. Charakteristika Black-Scholesova modelu. Charakteristika Cox-Ross-Rubinsteinova modelu. Faktory delta, gama, omega apod. - ukazatele citlivosti.

i) Obchodování s deriváty v České republice

Legislativní podmínky. Prováděcí předpisy burzy (vypisování sérií, pravidla obchodování a vypořádání, podmínky přijetí na trh s deriváty). Obchodování s deriváty na Burze cenných papírů. Regulování obchodů. Účtování a zdaňování obchodů s deriváty.

Příloha č. 3 vyhlášky č. 87/1993 Sb.

Vzor

PŘIHLÁŠKA k makléřské zkoušce

PŘIHLÁŠKA k makléřské zkoušce

Přesunout nahoru