Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 86/1993 Sb.Nařízení vlády o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností

Částka 24/1993
Platnost od 01.03.1993
Účinnost od 01.03.1993
Zrušeno k 01.01.2007 (566/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

86

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. února 1993

o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem:


§ 1

Základní plat

(1) Duchovní, kteří jsou zaměstnanci registrovaných církví a náboženských společností (dále jen "duchovní"), se zařadí do platové třídy podle činnosti vykonávané v duchovní správě, církevní administrativě nebo ústavu pro výchovu duchovních (dále jen "duchovenská činnost") uvedené v příloze č. 1, která je součástí tohoto nařízení.

(2) Duchovní se zařadí do jednoho z deseti platových stupňů v závislosti na délce praxe započtené příslušnou církví nebo náboženskou společností (dále jen "církev").

(3) Do doby rozhodné pro zařazení duchovního do platového stupně (dále jen "započitatelná praxe") příslušné platové třídy se započte doba

a) výkonu duchovenské činnosti,

b) výkonu vojenské základní (náhradní) služby a civilní služby v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem pro výkon vojenské základní (náhradní) služby,

c) mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče podle zvláštního právního předpisu,1) nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let; uvedené doby se nezapočtou, pokud se duchovní současně připravoval na povolání v denním studiu1a) nebo v prezenčním studiu,1b)

d) osobní péče o dlouhodobě těžce zdravotně postižené nezletilé dítě nebo děti, které vyžadovaly mimořádnou péči, pokud nebyly umístěny v ústavu pro takové děti, nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let, a to včetně doby započtené podle písmene c),

e) po kterou byl duchovní ve výkonu trestu odnětí svobody, jestliže soudní rozhodnutí, na jehož základě vykonával trest odnětí svobody, bylo podle zvláštního zákona1c) zrušeno, a doba, po kterou nemohl vykonávat duchovenskou činnost z důvodu neplatného pracovněprávního úkonu,1d)

f) jiné praxe v rozsahu, v jakém jsou získané znalosti a zkušenosti použitelné pro výkon duchovenské činnosti, nejvýše však v rozsahu dvou třetin.

(4) Duchovnímu, který nemá vysokoškolské vzdělání pro výkon duchovenské činnosti, se odečte z doby započitatelné praxe podle odstavce 3 doba

a) dvou roků, pokud má jiné vysokoškolské vzdělání,

b) pěti roků, pokud má nižší než vysokoškolské vzdělání.

(5) Duchovnímu přísluší za výkon duchovenské činnosti základní plat stanovený v příloze č. 2, která je součástí tohoto nařízení, pro platovou třídu a platový stupeň, do nichž je zařazen. Při výkonu duchovenské činnosti po dobu kratší než 40 hodin týdně přísluší duchovnímu základní plat snížený v poměru doby výkonu duchovenské činnosti ke 40 hodinám.

(6) Základní plat ve vyšším platovém stupni náleží duchovnímu od prvého dne měsíce, v němž dosáhl doby započitatelné praxe podle odstavců 3 a 4.

§ 2

Hodnostní přídavek

(1) Za vedení přísluší duchovnímu hodnostní přídavek podle jeho zařazení do platové třídy ve výši:

platová třídahodnostní přídavek Kč měsíčně
I.od 300do 900
II.od 700do 1800
III.od 1200do 3000
IV.od 2300do 5700
V.od 4500do 7500

(2) Vedením se pro účely tohoto nařízení rozumí zejména vedení podřízených duchovních, vedení farních rad, metodické vedení katechetů a skupin laiků.

(3) Příslušná církev stanoví pravidla pro určení výše hodnostního přídavku v rámci rozpětí stanoveného v odstavci 1.

(4) Při výkonu duchovenské činnosti po dobu kratší než 40 hodin týdně přísluší duchovnímu hodnostní přídavek podle odstavců 1 až 3 snížený v poměru doby výkonu duchovenské činnosti ke 40 hodinám.

§ 3

Odměny za vyšší výkon

Církev může poskytnout duchovnímu podle pravidel stanovených touto církví odměnu

a) za trvale vysokou kvalitu výkonu duchovenské činnosti nebo jejího trvale vyššího rozsahu každý měsíc až do částky nepřevyšující 40 % základního platu 10. platového stupně v platové třídě, do které je duchovní zařazen,

b) za splnění mimořádného nebo zvlášť významného úkolu,

c) k ocenění jeho duchovenské činnosti při významném životním výročí.


Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 4

Zrušuje se nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 578/1990 Sb., o úpravě osobních požitků poskytovaných duchovním církví a náboženských společností.

§ 5

Církev může v rámci celkového rozsahu úhrady osobních požitků, který je jí stanoven podle zvláštního předpisu,2) doplatit duchovním za měsíc leden a únor 1993 rozdíl mezi základním platem a hodnostním přídavkem, který jim příslušel podle nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 578/1990 Sb., o úpravě osobních požitků poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, a základním platem a hodnostním přídavkem, který jim přísluší podle tohoto nařízení.

§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 1993.


Předseda vlády:

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Vodička v. r.

Poznámky pod čarou

1) Například zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, zákon č. 58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné ženy a matky, § 157 až 160 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 88/1968 Sb., zákona č. 153/1969 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 52/1987 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb.

1a) § 20 odst. 1 a § 27a odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.

1b) § 44 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

1c) Zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb. a zákona č. 633/1992 Sb.
Zákon č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu.

1d) § 21 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.

2) § 1 odst. 3 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění zákona č. 16/1990 Sb. a zákona č. 522/1992 Sb.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 86/1993 Sb.

ZAŘAZENÍ DUCHOVNÍCH DO PLATOVÝCH TŘÍD PODLE VYKONÁVANÝCH DUCHOVENSKÝCH ČINNOSTÍ

I. PLATOVÁ TŘÍDA

Duchovní vykonávající duchovenskou činnost jako nesamostatní a výpomocní duchovní správcové, popřípadě pastorační asistenti.

II.-V. PLATOVÁ TŘÍDA

Podle náročnosti vykonávané duchovenské činnosti se zařadí duchovní v jednotlivých církvích a náboženských společnostech podle bodů A až N. Není-li činnost vykonávaná duchovním v bodech A až N uvedena, zařadí se duchovní do platové třídy na základě porovnání náročnosti jím vykonávané činnosti s činností uvedenou v těchto bodech.

A. Římskokatolická a řeckokatolická církev

II. samostatní duchovní správcové, úředníci konzistoří,

III. konzistorní kancléři, ordinariátní sekretáři, sídelní kanovníci, diecézní vikáři (děkani), arcikněží,

IV. sídelní dignitáři kapitul, generální vikáři a administrátoři diecézí, světící biskupové, generální sekretář biskupské konference, vyšší představení řeholních společenství,

V. arcibiskupové, diecézní biskupové, apoštolští administrátoři.

B. Československá církev husitská

II. samostatní duchovní správcové (faráři, zatímní faráři nebo jáhnové pověření samostatným vedením náboženské obce) a kazatelé z povolání v diecézní administrativě,

III. diecézní tajemníci, další diecézní funkcionáři (inspektoři náboženské výchovy, sekretáři duchovní péče), duchovenští členové rad, funkcionáři okrsků, přednostové oddělení úřadu ústřední rady a kazatelé v administrativě úřadu ústřední rady,

IV. vedoucí diecézní tajemníci, tajemníci úřadu ústřední rady, ředitel kanceláří úřadu ústřední rady, přednostové odborů úřadu patriarchy, generální vikář,

V. patriarcha, biskupové (správci diecéze).

C. Českobratrská církev evangelická

II. faráři a duchovní jim na roveň postavení,

III. duchovenští členové seniorátních výborů, duchovenští tajemníci synodní rady,

IV. senioři, vedoucí tajemníci synodní rady, vedoucí komise pro vikariát,

V. synodní senior, duchovenští členové synodní rady.

D. Pravoslavná církev

II. duchovní správcové, duchovenští zaměstnanci ve službě eparchiální a metropolitní rady,

III. okružní protopresbyteři, vedoucí tajemníci odborů a archivu eparchiální a metropolitní rady, členové církevního odboru eparchiální a metropolitní rady, členové duchovních soudů, igumeni, představení katedrálních chrámů, osobní tajemníci biskupů,

IV. archimandrita, kancléř a vicekancléř metropolitní rady, metropolitní protopresbyter, ředitelé eparchiální a metropolitní kanceláře,

V. metropolita, arcibiskupové, eparchiální biskupové, biskupové-vikáři, správci eparchií, metropolitní administrátoři.

E. Židovská náboženská obec

II. Šames,

III. Mašgiah, kantor,

IV. vrchní kantor,

V. vrchní rabín, rabín.

F. Starokatolická církev

II. samostatní duchovní správcové, sekretář biskupského ordinariátu,

III. kanovníci katedrální kapituly, oblastní vikáři,

IV. generální vikář nebo kancléř ordinariátu,

V. biskup-ordinář nebo administrátor biskupství.

G. Slezská evangelická církev a.v., Luterská evangelická církev a.v.

II. seniorátní diakoni a senionární vikáři, administrátoři a pomocní duchovní,

III. biskupský vikář, resp. diakon, faráři, duchovenští členové seniorátních výborů, tajemníci seniorátních výborů,

IV. konsenioři, duchovenští členové církevní rady, tajemník církevního ústředí,

V. biskup, náměstek biskupa, senioři.

H. Bratrská jednota baptistů

II. kazatelé,

III. členové Rad,

IV. tajemníci Rad,

V. předsedové Rad.

I. Církev bratrská

II. kazatelé,

III. členové Rad,

IV. tajemníci Rad,

V. předsedové Rad.

J. Jednota bratrská

II. kazatelé a diakoni samostatně spravující sbor,

III. presbyteři,

IV. členové Úzké rady, ústřední tajemník,

V. předseda Úzké rady, biskup.

K. Evangelická církev metodistická

II. kazatelé,

III. členové Církevní rady,

IV. tajemník a předseda duchovní správy v Církevní radě,

V. superintendent.

L. Novoapoštolská církev

II. evangelista, pastýř samostatně spravující sbor,

III. staršina,

IV. náměstek hlavního kazatele,

V. hlavní kazatel.

M. Náboženská společnost československých unitářů

II. duchovní samostatně spravující sbor,

III. tajemníci oblastí a ústředí,

IV. oblastní duchovní správce, vedoucí tajemník ústředí,

V. ústřední duchovní správce.

N. Evangelické církve

II. samostatní duchovní správcové, diakoni,

III. duchovenští členové vyšších správních orgánů církve, tajemníci církevního ústředí,

IV. duchovenští členové ústředního orgánu církve, náměstkové duchovenského představitele církve, vedoucí tajemník církevního ústředí,

V. duchovenští představitelé vyšších správních orgánů církve a duchovenský představitel celé církve.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 86/1993 Sb.

Základní platy podle platových tříd a platových stupňů (v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
I.II.III.IV.V.
1do 3 let9 07010 04011 13012 57014 260
2do 6 let9 54010 57011 72013 27015 060
3do 9 let10 04011 09012 30013 95015 860
4do 12 let10 50011 66012 91014 65016 650
5do 15 let11 02012 16013 50015 36017 420
6do 18 let11 50012 71014 09016 06018 230
7do 21 let11 96013 26014 69016 73019 010
8do 24 let12 46013 79015 27017 41019 820
9do 27 let12 94014 31015 87018 11020 620
10nad 27 let13 42014 85016 47018 81021 410
Přesunout nahoru