Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 83/1993 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o stravování v zařízeních sociální péče

Částka 23/1993
Platnost od 26.02.1993
Účinnost od 01.03.1993
Zrušeno k 01.01.2007 (108/2006 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

83

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 19. února 1993

o stravování v zařízeních sociální péče

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58 písm. a), c) a e) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 144/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 582/1991 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Tato vyhláška upravuje podmínky pro stravování v zařízeních sociální péče1) (dále jen "zařízení"), pro společné stravování starých občanů a těžce zdravotně postižených občanů zajišťované z těchto zařízení, pro stravování příjemců některých dalších služeb sociální péče (dále jen "stravování") a stanoví výši úhrady za poskytovanou stravu.

§ 2

Stravování se poskytuje

a) svěřencům a obyvatelům ústavů sociální péče,

b) starým občanům,

c) těžce zdravotně postiženým občanům,

d) dětem umístěným ve stanici pečovatelské služby pro děti,

e) účastníkům rekreačně výchovných táborů a sociálně zdravotních a jiných kursů,

f) občanům vykonávajícím civilní službu,2)

g) dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby,

h) pracovníkům zařízení podle zvláštního předpisu,3)

i) se souhlasem vedoucího zařízení dalším občanům.

§ 3

(1) Celodenním stravováním se rozumí snídaně, oběd, večeře a dvě vedlejší jídla; u diety diabetické, bílkovinné a výživné snídaně, oběd, večeře a tři vedlejší jídla.

(2) Dietní stravu lze poskytnout na základě doporučení příslušného lékaře; strávníkům uvedeným v § 2 písm. h) a i) lze dietní stravu poskytovat za předpokladu, že se příslušný druh diety v zařízení pravidelně připravuje.

(3) Způsob přihlašování a odhlašování stravy stanoví vedoucí zařízení.

§ 4

Stravování se poskytuje v souladu se zásadami správné výživy, s ohledem na věk, zdravotní stav strávníků a podle stravovacích jednotek. Stravovací jednotkou se v zařízení s celodenním stravováním rozumí finanční norma průměrných nákladů na potraviny připadající na jeden ubytovací den; v zařízení, v němž se neposkytuje celodenní stravování, se stravovací jednotkou rozumí denní finanční norma průměrných nákladů na potraviny připadající na jedno hlavní jídlo (snídani, oběd, večeři), popřípadě jedno vedlejší jídlo.

§ 5

Dodržování norem průměrných nákladů na potraviny se sleduje nejméně jednou měsíčně tak, že hodnota skutečně spotřebovaných potravin se porovnává s náklady vypočtenými podle skutečného počtu strávníků za sledované období a stravovací jednotky. Hodnota skutečně spotřebovaných potravin k 31. prosinci kalendářního roku nesmí být nižší než stanovená norma nákladů na potraviny.

§ 6

(1) Stravování se zajišťuje přípravou stravy v zařízení, odběrem stravy z jiného zařízení, popřípadě odběrem stravy z jiných organizací.

(2) Odběr stravy z ústavů sociální péče (dále jen "ústav")5) do jiného zařízení, popřípadě i do domácností strávníků uvedených v § 2 písm. b), c) a i) lze sjednat jen za předpokladu dostatečné kapacity a vybavenosti stravovacích provozů ústavů, a nezhorší-li se tím úroveň stravování svěřenců a obyvatel ústavů.

(3) Odběr stravy z jiných organizací do zařízení musí být sjednán písemně; v dohodě se sjednají zejména konkrétní podmínky odběru stravy a výše úhrady za ni.

ČÁST DRUHÁ

STRAVOVÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH DRUZÍCH ZAŘÍZENÍ

Díl první

Stravování v ústavech

§ 7

V ústavech,5) s výjimkou domovů - penziónů pro důchodce, se poskytuje celodenní stravování jako součást komplexní péče podle stravovacích jednotek uvedených v § 8; v ústavech s denním pobytem se poskytuje oběd a dvě vedlejší jídla.

§ 8

(1) Stravovací jednotky činí

a) v ústavech pro tělesně postiženou mládež, v ústavech pro tělesně postiženou mládež s přidruženým mentálním postižením, v ústavech pro tělesně postiženou mládež s více vadami, v ústavech pro mentálně postiženou mládež a v samostatných odděleních nebo ústavech pro týdenní pobyt6) tělesně postižené mládeže, tělesně postižené mládeže s přidruženým mentálním postižením, tělesně postižené mládeže s více vadami nebo mentálně postižené mládeže pro svěřence těchto ústavů:

1. ve věku od 3 do 6 let 32 Kč až 47 Kč,
2. ve věku od 6 do 12 let 36 Kč až 54 Kč,
3. ve věku od 12 let 40 Kč až 63 Kč,
4. trvale upoutané na lůžko 32 Kč až 63 Kč;

pokud se poskytuje dietní strava, zvyšují se částky stravovací jednotky o 6 Kč na osobu a den, u diety diabetické o 12 Kč na osobu a den,

b) v samostatných odděleních nebo ústavech pro denní pobyt tělesně postižené mládeže, tělesně postižené mládeže s přidruženým mentálním postižením, tělesně postižené mládeže s více vadami a mentálně postižené mládeže pro svěřence těchto ústavů a pro mládež docházející do ústavů pro tělesně postiženou mládež:

1. ve věku od 3 do 6 let 18 Kč až 26 Kč,
2. ve věku od 6 do 12 let 20 Kč až 30 Kč,
3. ve věku od 12 let 22 Kč až 35 Kč,
4. trvale upoutané na lůžko 18 Kč až 35 Kč;

pokud se poskytuje dietní strava, zvyšují se částky stravovací jednotky o 4 Kč na osobu a den, u diety diabetické o 8 Kč na osobu a den,

c) v domovech důchodců a v ostatních ústavech pro dospělé občany, včetně těchto ústavů pro týdenní pobyt:6)

1. u stravy normální 40 Kč až 63 Kč,
2. u stravy dietní 44 Kč až 65 Kč,
3. u diety diabetické, bílkovinné a výživné 56 Kč až 76 Kč,

d) v samostatných odděleních nebo ústavech pro denní pobyt dospělých občanů:

1. u stravy normální 22 Kč až 35 Kč,
2. u stravy dietní 25 Kč až 36 Kč,
3. u diety diabetické, bílkovinné a výživné 31 Kč až 42 Kč.

(2) Výši stravovací jednotky určí v rámci rozpětí, stanoveného v odstavci 1, příslušný orgán sociálního zabezpečení, který ústav spravuje; přitom určí rovněž finanční normu průměrných nákladů na potraviny připadající na jednotlivá hlavní a vedlejší jídla.

(3) Zajišťuje-li ústav stravování odběrem stravy z jiných organizací, určí příslušný orgán sociálního zabezpečení, který ústav spravuje, na návrh ústavu nebo okresního ústavu sociálních služeb stravovací jednotky odchylně.

(4) Na zlepšení stravy o svátcích se dále zvyšují náklady na potraviny o 150 Kč na osobu za kalendářní rok.

(5) Při stravování v zotavovacích táborech, při rekreačních pobytech, zájezdech a sportovních hrách může příslušný orgán sociálního zabezpečení, který ústav spravuje, stanovit stravovací jednotku až do výše 75 Kč; tuto částku může zvýšit až o 35 Kč při odběru stravy z jiných organizací.

§ 9

(1) Obyvatelé a svěřenci ústavu hradí náklady na stravu v úhradách za ústavní sociální péči podle zvláštního předpisu.7)

(2) Staří občané, občané těžce zdravotně postižení a dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, jimž se stravování zajišťuje z ústavů, hradí za stravu částky odpovídající pořizovací ceně surovin pro přípravu stravy normální zvýšené o věcné a osobní náklady (dále jen "režie") související s přípravou stravy ve výši 55 % pořizovací ceny surovin; částka režie se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru. Pořizovací cenou surovin se rozumí náklady na potraviny spotřebované na přípravu jídel včetně ztrát vzniklých přirozeným úbytkem surovin.

(3) Strávníci uvedení v § 2 písm. i) hradí za stravu smluvní cenu. Smluvní cena však nesmí být nižší než součet pořizovací ceny surovin a částky režie (odstavec 2).

(4) Při sportovních hrách zdravotně postižených, při zotavovacích táborech, rekreačních pobytech a zájezdech je doprovázejícím pracovníkům poskytováno stravování bezplatně, a to ve stejné hodnotě jako účastníkům sportovních her zdravotně postižených, zotavovacích táborů a rekreačních pobytů, jestliže se jim neposkytuje za příslušný den stravné podle předpisů o náhradách cestovních výdajů.8)

Díl druhý

Stravování v domovech - penziónech pro důchodce, samostatných jídelnách s vlastní kuchyní pro důchodce a stanicích pečovatelské služby pro děti

§ 10

(1) Stravování v domovech - penziónech pro důchodce (dále jen "penzión") je službou poskytovanou podle možností tohoto ústavu a požadavků obyvatel.9) Obyvatelům penziónu lze poskytnout celodenní stravování nebo jednotlivá hlavní nebo vedlejší jídla.

(2) V samostatných jídelnách s vlastní kuchyní pro důchodce (dále jen "jídelna")10) se poskytuje oběd.

(3) Ve stanicích pečovatelské služby pro děti (dále jen "stanice")11) se poskytuje celodenní stravování.

§ 11

(1) Stravovací jednotku pro obyvatele penziónu stanoví příslušný orgán sociálního zabezpečení, který penzión spravuje, po projednání s obyvateli; přitom lze vycházet ze stravovacích jednotek stanovených pro obyvatele ústavů [§ 8 odst. 1 písm. c)].

(2) Stravovací jednotku pro důchodce stravující se v jídelně a děti umístěné ve stanici stanoví příslušný orgán sociálního zabezpečení, který tato zařízení spravuje; přitom lze vycházet z 35 % hodnoty stravovací jednotky stanovené pro obyvatele ústavů [§ 8 odst. 1 písm. c)], jde-li o jídelnu, a ze stravovací jednotky stanovené pro svěřence ústavů [§ 8 odst. 1 písm. a)], jde-li o stanici.

§ 12

(1) Obyvatelé penziónů, staří občané, občané těžce zdravotně postižení a dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, jimž se stravování zajišťuje z penziónu, hradí za stravu částky určené podle § 9 odst. 2.

(2) Staří občané, občané těžce zdravotně postižení a dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, jimž se stravování zajišťuje z jídelny, hradí za stravu částky odpovídající pořizovací ceně surovin zvýšené až o skutečnou výši režie související s přípravou stravy.

(3) Rodiče dětí umístěných ve stanici nebo jiné osoby odpovědné za jejich výchovu hradí za stravu částky určené podle § 9 odst. 2.

(4) Strávníci uvedení v § 2 písm. i) hradí za stravu poskytovanou v penziónu, jídelně nebo stanici smluvní cenu.

Díl třetí

Stravování v rekreačně výchovných táborech a sociálně zdravotních a jiných kursech

§ 13

(1) Při stravování v rekreačně výchovných táborech a sociálně zdravotních a jiných kursech (dále jen "kurs") stanoví stravovací jednotku příslušný orgán sociálního zabezpečení, který kurs pořádá (dále jen "pořadatel"), až do výše 75 Kč při celodenním stravování.

(2) Zajišťuje-li pořadatel stravování dovozem z jiných organizací nebo v jiných organizacích, může zvýšit stravovací jednotku až o dalších 35 Kč.

(3) Účastníkům kursu se stravování poskytuje bezplatně; pracovníkům pořadatele se stravování poskytuje za podmínek stanovených v § 9 odst. 4. Jestliže pracovníku pořadatele není strava poskytována bezplatně, hradí úhradu za stravu v částkách stanovených podle § 9 odst. 2.


ČÁST TŘETÍ

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 14

(1) Je-li stravování zajišťováno odběrem stravy z jiných organizací, hradí strávníci za stravu částky sjednané v dohodě (§ 6 odst. 3).

(2) Příslušný orgán sociálního zabezpečení může uhradit zařízení nebo jiné organizaci, v níž se zabezpečuje stravování starých a těžce zdravotně postižených občanů, ze svého rozpočtu režii do výše 55 % pořizovací ceny surovin pro přípravu stravy normální.

(3) Výši stravovací jednotky občana vykonávajícího civilní službu stanoví zvláštní předpis.12)

§ 15

Sociálně potřebným starým občanům a občanům těžce zdravotně postiženým lze poskytnout příspěvek na společné stravování podle zvláštního předpisu.13)

§ 16

Zrušuje se vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 329/1990 Sb., vyhlášky č. 301/1992 Sb. a vyhlášky č. 413/1992 Sb.

§ 17

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1993.


Ministr:

Ing. Vodička v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 45 zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení.

2) § 7 odst. 1 zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě.

3) Nařízení vlády ČSSR č. 137/1989 Sb., o závodním stravování.

4) Zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona č. 579/1991 Sb., zákona č. 166/1992 Sb. a zákona č. 321/1992 Sb.

5) § 61 odst.1 vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení.

6) § 74 vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění vyhlášky č. 137/1994 Sb.

7) Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče.

8) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 73 odst. 3 vyhlášky č. 182/1991 Sb.

10) § 105 vyhlášky č. 182/1991 Sb.

11) § 101 vyhlášky č. 182/1991 Sb.

12) § 7 odst. 1 zákona č. 18/1992 Sb.

13) § 48 vyhlášky č. 182/1991 Sb.

Přesunout nahoru