Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 80/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi ministerstvem financí České republiky a ministerstvem financí Slovenské republiky a Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska o provádění některých druhů plateb v devizové oblasti

Částka 22/1993
Platnost od 25.02.1993
Účinnost od 04.02.1993
Zrušeno k 29.06.1995 (205/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

80

SDĚLENÍ

ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. února 1993 byla v Praze podepsána Dohoda mezi ministerstvem financí České republiky a ministerstvem financí Slovenské republiky a Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska o provádění některých druhů plateb v devizové oblasti.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku VIII odst. 1 dnem podpisu a nabude účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi ministerstvem financí České republiky a ministerstvem financí Slovenské republiky

a

Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska o provádění některých druhu plateb v devizové oblasti

Ministerstvo financí České republiky a ministerstvo financí Slovenské republiky a Česka národní banka a Národní banka Slovenska (dále jen „smluvní strany") se v souladu s článkem 10 Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou dohodly takto:

Článek I

Smluvní strany se zavazují zachovat volné transfery plateb ve prospěch fyzických osob s trvalým pobytem a právnických osob se sídlem na území České republiky, resp. Slovenské republiky (dále jen „republiky") minimálně v rozsahu a za podmínek, které byly stanoveny devizovým zákonem č. 528/1990 Sb., ve znění zákona č. 228/1992 Sb. (úplné znění č. 457/1992 Sb.), a vyhláškou č. 303/1992 Sb., kterou se provádí devizový zákon, pokud tato Dohoda nestanoví jinak.

Jde zejména o platby sociálního charakteru, jako jsou důchody a výživné, a o tzv. soukromé převody, jako je odškodnění, dědictví, pojistky a další platby uvedené v Příloze této Dohody.

Článek II

Smluvní strany umožní volné transfery plateb určených na krytí nákladů činnosti organizační složky právnické osoby se sídlem na území jedné republiky umístěné na území druhé republiky (§ 13a devizového zákona).

Článek III

Smluvní strany umožní volné transfery plateb ve prospěch fyzických osob s trvalým pobytem a právnických osob se sídlem na území druhé republiky z následujících titulů:

a) finanční plnění plynoucí ze vzájemného zaměstnávání (např. mzda a jiné odměny za práci) a z titulu poskytování hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání, *)

b) výživné určené soudním rozhodnutím, soudním smírem nebo na základě dohody povinné a oprávněné strany,

c) nákladů na studium na území druhé republiky, včetně úhrad z titulu stipendia,

d) nákladů na léčení nad rámec naléhavého ošetření a lázeňské péče,

e) nákladů na pobyt v ústavech sociální a charitativní péče a nákladů na pečovatelskou službu

f) výnosy z prodeje nemovitostí na území druhé republiky,

g) předplatné periodických tiskovin druhé republiky,

h) úhrady za dodané zboží a služby poskytnuté do 7. února 1993,

i) úhrady za služby sjednané s cestovními kancelářemi druhé republiky do 7. února 1993,

j) úhrady fyzických osob právnickým osobám za pronájem průmyslového a spotřebního zboží pro osobní užívání, jestliže smlouva o pronájmu byla uzavřena do 7. února 1993 a pokud právnické osoby poskytující tyto služby nemají pobočky zřízené na území druhé republiky,

k) pojistné fyzických osob u pojišťoven se sídlem na území druhé republiky, jestliže smlouva o pojištění byla uzavřena do 7. února 1993,

l) splátky půjček z fondu kulturních a sociálních potřeb, které vznikly před 7. únorem 1993,

m) úhrady ve prospěch ministerstva zahraničních věcí jedné republiky z titulu poskytnutí pomoci v případech nehod, nouze nebo tísně ve třetích státech, ve kterých je zastoupení pouze této republiky, státnímu příslušníkovi druhé republiky,

n) úhrady kupní ceny privatizovaného majetku ve prospěch Fondu národního majetku a Pozemkového fondu druhé republiky v souvislosti s realizací privatizačních projektů.".

a z dalších titulů vyplývajících přímo z dohod uzavřených mezi Českou republikou a Slovenskou republikou.

Článek IV

Smluvní strany umožní vzájemné volné transfery splátek úvěrů přijatých fyzickými osobami od bank na území jedné republiky ke dni rozdělení měny, pokud tyto banky nemají zřízeny pobočky na území druhé republiky.

Článek V

(1) Smluvní strany umožní volné transfery zůstatků cizozemských korunových účtů fyzických osob s trvalým pobytem na území druhé republiky ve výši ke dni vstupu této Dohody v platnost a úroků z těchto účtů splatných ke dni transferu do devizové banky na území republiky, kde má vlastník trvaly pobyt. Transfer zůstatku bude umožněn za předpokladu, že účet přihlásí jeho vlastník jako cizozemský u banky, u níž je účet veden, do tří měsíců od vstupu této Dohody v platnost.

(2) O transfer podle odstavce 1 může fyzická osoba požádat do tří měsíců od data vstupu této Dohody v platnost. V případě termínovaného vkladu se umožňuje transfer uvedeným způsobem i po této lhůtě, a to nejdéle do jednoho měsíce po uplynutí výpovědní lhůty.

(3) Transfery zůstatků cizozemských korunových účtů a úroků z nich, u nichž nebude tato lhůta využita, budou možné pouze na základě devizového povolení příslušné národní banky.

(4) V období před transferem podle odstavců 1, 2 a 3 je vlastník cizozemského účtu vedeného v národní měně druhé republiky zproštěn transferové povinnosti (podle § 16 odst. 3 devizového zákona).

Článek VI

(1) Platby podle článků I až IV a převody podle článku V budou prováděny v souladu s Platební smlouvou mezi Českou republikou a Slovenskou republikou ze dne 4. února 1993.

(2) Pokud budou platby podle článku I až IV uskutečněny plátcem z jeho vlastních devizových prostředků ve volně směnitelné měně, bude transfer platby na území druhé republiky proveden v této měně.

Článek VII

VV době platnosti této Dohody se smluvní strany mohou dohodnout na její změně nebo doplnění.

Článek VIII

(1) Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu a nabude účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

(2) Smluvní strany mohou tuto Dohodu kdykoliv písemně vypovědět, přičemž Dohoda pozbude platnosti uplynutím tří měsíců ode dne doručení výpovědi.

Dano v Praze dne 4. února 1993 ve dvou vyhotoveních v českém a slovenském jazyce, přičemž oba texty mají stejnou platnost.

Za ministerstvo financí České republiky:
Ivan Kočárník v. r.
Za Českou národní banku:
Josef Tošovský v. r.

Za ministerstvo financí Slovenské republiky:
Július Tóth v. r.
Za Národní banku Slovenska:
Marián Jusko v. r.

Příloha k článku I

Dohody mezi ministerstvem financí České republiky a ministerstvem financí Slovenské republiky a Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska o provádění některých druhů plateb v devizové oblasti

Druhy plateb sociálního charakteru a plateb z titulu tzv. soukromých převodů, u kterých se smluvní strany zavazují zachovat volné transfery ve prospěch fyzických osob s trvalým pobytem a právnických osob se sídlem na území druhé republiky:

a) důchody, platby z pojištění, odškodnění a další platby umožněné právnickým osobám podle § 13 devizového zákona č. 528/1990 Sb. (úplné znění č. 457/1992 Sb.),

b) dědictví,

c) vrácení plnění uskutečněného subjektem jedné republiky subjektu druhé republiky bez právního důvodu,

d) výlohy související se soudním nebo jiným právním řízením na území jedné republiky, jež bylo zahájeno proti fyzické osobě s trvalým pobytem nebo právnické osobě se sídlem na území druhé republiky nebo jmenovanými subjekty při plnění povinnosti podle devizového zákona včetně výloh souvisejících s právním zastoupením,

e) platby fyzické osobě s trvalým pobytem a právnické osobě se sídlem na území druhé republiky na základě povinnosti stanovené vykonatelným rozhodnutím soudu nebo vykonatelným rozhodnutím jiného oprávněného orgánu republiky, v níž má povinná osoba trvalé bydliště nebo sídlo, nebo jestliže je tato platba stanovena obecně závazným právním předpisem republiky, v níž má povinná osoba trvalé bydliště nebo sídlo,

f) příspěvky z členství v mezinárodních nevládních organizacích se sídlem na území druhé republiky,

g) nepředvídané výdaje spojené s dopravou nebo odtahem poškozených a havarovaných dopravních prostředků z území druhé republiky,

h) výdaje za naléhavé lékařské ošetření na území druhé republiky a nezbytnou dopravu pacienta do tuzemska,

i) výdaje spojené s úmrtím osob, které zemřely při pobytu na území druhé republiky, jakož i s jejich pohřbem na území druhé republiky, nebo s převozem zemřelých, popřípadě jejich tělesných pozůstatků do tuzemska,

j) poplatky a výlohy na území druhé republiky související s uplatněním a vymáháním práv a nároků,

k) částky na úhradu kaucí a pokut vyměřených příslušnými orgány druhé republiky,

l) poštovné a celní poplatky uhrazované poštovní správě země určení za poštovní zásilky dodané bez poplatků a dávek,

m) poplatky za přihlášení objevů, vynálezů a průmyslových vzorů na území druhé republiky,

n) účastnické poplatky a poplatky za přihlášky k účasti na mezinárodních kongresech, sympoziích, výstavách, přehlídkách, soutěžích a jiných obdobných akcích na území druhé republiky,

o) náhrady za krytí čistokrevných zvířat na území druhé republiky,

p) podpory fyzickým osobám s trvalým pobytem na území druhé republiky do výše 5000 Kč ročně,

q) výdaje spojené s údržbou hrobů na území druhé republiky,

r) úhrady prokazatelných výloh spojených se správou a udržováním nemovitostí na území druhé republiky, jakož i k placení běžných úroků a splátek hypotekárních půjček sjednaných v souladu se zákonem, pokud k jejich placení není možno použít výnosy z této nemovitosti.

Poznámky pod čarou

*) Viz čl. 7 Dohody mezi ČR a SR o vzájemném zaměstnávání občanů ze dne 29. října 1992.

Přesunout nahoru