Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 75/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky, vládou Ruské federace a vládou Ukrajiny o tranzitu vojenských vlaků s vojenskými náklady Západní skupiny vojsk ozbrojených sil Ruské federace ze Spolkové republiky Německo do Ruské federace přes území České a Slovenské Federativní Republiky a Ukrajiny

Částka 21/1993
Platnost od 19.02.1993
Účinnost od 18.12.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

75

SDĚLENÍ

ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. prosince 1992 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky, vládou Ruské federace a vládou Ukrajiny o tranzitu vojenských vlaků s vojenskými náklady Západní skupiny vojsk ozbrojených sil Ruské federace ze Spolkové republiky Německo do Ruské federace přes území České a Slovenské Federativní Republiky a Ukrajiny.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 14 dnem 18. prosince 1992.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky, vládou Ruské federace a vládou Ukrajiny

o tranzitu vojenských vlaků s vojenskými náklady Západní skupiny vojsk ozbrojených sil Ruské federace ze Spolkové republiky Německo do Ruské federace přes území České a Slovenské Federativní Republiky a Ukrajiny

(dále jen „Dohoda")

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky, vláda Ruské federace a vláda Ukrajiny, (dále jen „smluvní strany"),

v souvislosti se stažením Západní skupiny vojsk ozbrojených sil Ruské federace (dále jen „Západní skupina vojsk") ze Spolkové republiky Německo,

potvrzujíce své pevné odhodlání všestranně napomáhat upevňování míru, stability a bezpečnosti v Evropě a na celém světě,

vedeny snahou o řádné zabezpečení a bežávadnou realizaci železničních přeprav tranzitních vojenských vlaků Západní skupiny vojsk ze Spolkové republiky Německo do Ruské federace před území České a Slovenské Federativní Republiky a Ukrajiny,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Ve smyslu této Dohody se rozumí:

a) „vojenskými osobami" - důstojníci, praporčíci a vojáci Západní skupiny vojsk s osobními zbraněmi a municí k nim, kteří plní povinnosti při ochraně vojenských nákladů v průběhu jejich přepravy přes území České a Slovenské Federativní Republiky a Ukrajiny,

b) „vojenským nákladem Západní skupiny vojsk" - vojenská technika, výzbroj, munice a jiné materiální prostředky, které jsou majetkem Západní skupiny vojsk, naložené do železničních vozů a přepravované tranzitem ze Spolkové republiky Německo do Ruské federace přes území České a Slovenské Federativní Republiky a Ukrajiny,

c) „tranzitní vojenský vlak" - železniční souprava, sestavená jako samostatný vlak pro přepravu vojenského nákladu Západní skupiny vojsk, doprovázeny vojenskými osobami Západní skupiny vojsk ze Spolkové republiky Německo do Ruské federace přes území České a Slovenské Federativní Republiky a Ukrajiny.

Článek 2

Tranzitními vojenskými vlaky se budou přepravovat po železnici ze Spolkové republiky Německo do Ruské federace přes území České a Slovenské Federativní Republiky a Ukrajiny vojenské náklady Západní skupiny vojsk s doprovodem vojenských osob, tvořeným jednou nebo několika strážemi nebo bez doprovodu. Počet vojenských osob, nacházejících se v jednom tranzitním vojenském vlaků, se při přepravě po železnici přes území České a Slovenské Federativní Republiku omezuje na dvacetčtyři osoby.

U doprovázených vlaků bude velitel jedné ze stráž rozhodnutím velitelství Západní skupiny vojsk jmenován velitelem tranzitního vojenského vlaku.

Do tranzitních vojenských vlaků je při přepravě přes území České a Slovenské Federativní Republiky zakázáno zařazovat železniční vozy s nákladem, který není majetkem Západní skupiny vojsk. Při přepravě přes území Ukrajiny mohou být do tranzitních vojenských vlaků zařazovány železniční vozy i s jiným nákladem podle plánu vlakotvorby.

Článek 3

Řízení přepravy tranzitních vojenských vlaků přes území České a Slovenské Federativní Republiky bude zajišťovat československá strana a přes území Ukrajiny ukrajinská strana vlastními orgány a prostředky. Za účelem organizace součinnosti velitele tranzitního vojenského vlaku se správními a železničními orgány České a Slovenské Federativní Republiky v otázkách přepravy určí československá strana ke každému tranzitnímu vojenskému vlaku doprovod, tvořený příslušníky železničního vojska a Federální železniční policie České a Slovenské Federativní Republiky. Velitel tranzitního vojenského vlaku je povinen se v otázkách přepravy tranzitních vojenských vlaků přes území České a Slovenské Federativní Republiky řídit pokyny vydávanými těmito osobami a na území Ukrajiny pokyny vojenských správců na železnici.

Pro řešení otázek, týkajících se překládky nákladů, vzájemné součinnosti a kontroly přeprav, vytvoří přímo v překládkovém prostoru Ruská federace operativní skupinu.

Článek 4

Tranzitní vojenské vlaky budou na území České a Slovenské Federativní Republiky z území Spolkové republiky Německo vstupovat železniční přechodovou pohraniční stanicí Děčín, Vojtanov nebo Rumburk, na území Ukrajiny z území České a Slovenské Federativní Republiky budou vystupovat železničními překládkovými pohraničními stanicemi Čierna nad Tisou a Maťovce a na území Ruské federace z území Ukrajiny budou vystupovat v pohraničních přechodových stanicích, stanovených plánem vlakotvorby, a to při maximálním počtu celkem čtyř vstupujících tranzitních vojenských vlaků na území České a Slovenské Federativní Republiky za 24 hodiny.

Příslušné orgány československé strany jsou prostřednictvím Československých státních drah oprávněny regulovat vstup tranzitních vojenských vlaků z území Spolkové republiky Německo na území České a Slovenské Federativní Republiky tak, aby celkový počet tranzitních vojenských vlaků, nacházejících se současně na území České a Slovenské Federativní Republiky, nepřesáhl celkem osm vlaků, popř. vstup tranzitních vojenských vlaků z území Spolkové republiky Německo zastavit, nebudou-li tranzitní vojenské vlaky přejímány železnicemi Ukrajiny.

Pro zajištění překládky tranzitních vojenských vlaků poskytne Ruská federace Ukrajině:

- prázdné železniční vozy v ucelených soupravách tak, aby byla vytvořena na území Ukrajiny podle její potřeby dvoudenní záloha,

- mobilní vojenské zařízení nebo speciální železniční vozy pro přepravu vojenského doprovodu s tím, že vytvoří stálou zálohu pro měsíční potřebu,

- upevňovací materiál pro upevňování nákladů a techniky.

Přejímka tranzitních vojenských vlaků z území České a Slovenské Federativní Republiky může být pozastavena, jestliže Ruská federace nezajistí včas potřebný vozový park, vhodný pro překládku, mobilní vojenské zařízení a upevňovací materiál, o čemž bude ukrajinská strana československou stranu informovat dvacetčtyři hodin předem. Vlaky, které se v době pozastavení přejímky budou nacházet na území České a Slovenské Federativní Republiky, ukrajinská strana převezme.

Článek 5

Ukrajinská strana zajistí překládku vojenských vlaků s vojenským nákladem Západní skupiny vojsk na náklady Ruské federace na základě samostatně uzavřené dohody mezi ministerstvem obrany Ukrajiny a ministerstvem obrany Ruské federace.

Článek 6

Vojenské osoby budou při vstupu na území a při výstupu z území České a Slovenské Federativní Republiky kontrolovány podle soupisek, vydaných velitelstvím Západní skupiny vojsk, a dokladu totožnosti. Dokladem totožnosti se rozumí platný cestovní doklad nebo vojenská knížka. Soupiska musí obsahovat číslo vojenského útvaru a jméno a příjmení velitele strážního oddílu. U jednotlivých vojenských osob se v soupisce uvede pořadové číslo, jméno a příjmení, datum narození a číslo dokladu totožnosti. Pro pasové odbavení na území České a Slovenské Federativní Republiky a Ukrajiny předá Ruská federace oběma stranám soupisky ve dvojím vyhotovení (pro vstup a výstup).

Celní a policejní kontrola vojenských nákladů Západní skupiny vojsk bude prováděna na území České a Slovenské Federativní Republiky a na území Ukrajiny podle předpisů, platných v těchto státech.

V tranzitních vojenských vlacích bude vyloučena současná přeprava munice a výzbroje v jednom železničním voze. Vojenská technika bude přepravována bez munice jen s provozní zásobou pohonných hmot. Přeprava radioaktivních materiálů přes území České a Slovenské Federativní Republiky a Ukrajiny je vyloučena. Československá a ukrajinská strana má právo kontrolovat dodržování těchto podmínek.

Článek 7

Pro zabezpečení plynulého provedení přeprav tranzitních vojenských vlaků přes území České a Slovenské Federativní Republiky a Ukrajiny bude mezi představiteli státní organizace Československé státní dráhy, ministerstva železnic Ruské federace, ministerstva obrany Ruské federace, Státní administrativy železnic Ukrajiny a ministerstva obrany Ukrajiny sjednán trojstranný protokol o podmínkách přepravy.

Článek 8

Československá a ruská strana jmenují své představitele - zmocněnce, kteří jsou oprávněni řešit praktické otázky, vyplývající z provádění příslušných ustanovení této Dohody.

Představitel - zmocněnec Ruské federace spolupracuje s představitelem - zmocněncem České a Slovenské Federativní Republiky. Příslušné orgány smluvních stran jsou povinny poskytnout představitelům - zmocněncům veškeré informace týkající se tranzitu vojenských vlaků.

Představitelé - zmocněnci budou zejména:

a) zastupovat smluvní stranu v stycích s příslušnými orgány a institucemi druhých stran,

b) projednávat sporné otázky, týkající se výkladu a uplatňování této Dohody,

c) řešit smírnou cestou nároky na náhrady škody.

Článek 9

Vojenské osoby jsou povinny respektovat suverenitu a dodržovat právní řád České a Slovenské Federativní Republiky a Ukrajiny, nevměšovat se do jejich vnitřních záležitostí a zdržet se kroku, které by narušily běžný život obyvatel České a Slovenské Federativní Republiky a Ukrajiny.

Článek 10

Vojenské osoby při přepravě tranzitními vojenskými vlaky přes území České a Slovenské Federativní Republiky nepodléhají pravomoci československých soudů a správních orgánu při plnění svých služebních povinností, spojených s ochranou vojenského nákladu.

Otázky jurisdikce, související s pobytem vojenských osob v době jejich tranzitu po území Ukrajiny, jsou upraveny následovně:

a) v otázkách přestupku a přečinu, kterých se dopustí vojenské osoby na území Ukrajiny proti osobám, které nejsou vojenskými osobami, platí ukrajinský právní řád a budou je řešit ukrajinské soudy, prokuratury a další orgány, kompetentní v otázkách vyšetřování přestupků a přečinů,

b) v případě, že se vojenské osoby dopustí přestupků nebo přečinu proti Ruské federaci nebo proti vojenským osobám, nacházejícím se v tranzitním vojenském vlaků, platí zákonná ustanovení Ruské federace a budou je řešit orgány Ruské federace, kompetentní v otázkách vyšetřování přestupků a přečinu.

Článek 11

Přepravy tranzitních vojenských vlaků se přes území České a Slovenské Federativní Republiky uskuteční podle Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF). Odevzdávka tranzitních vojenských vlaků na ukrajinské železnice bude prováděna podle Dohody SMGS.

Článek 12

(1) Odpovědnost za činy vojenských osob, jakož i za škody jimi způsobené a za škody, mající původ v povaze vojenského nákladu Západní skupiny vojsk, nese Ruská federace.

Škody vzniklé při přepravě tranzitních vojenských vlaků na území České a Slovenské Federativní Republiky budou posuzovány podle československého právního řádu a Úmluvy o mezinárodní železniční dopravě (COTIF) a při přepravě na území Ukrajiny podle ukrajinského právního řádu a předpisů, platných pro přepravu zboží na ukrajinských železnicích.

(2) Ruská strana uhradí škody, které budou způsobeny vojenskými osobami československému státu, ukrajinskému státu, fyzickým a právnickým osobám České a Slovenské Federativní Republiky nebo Ukrajiny, jakož i cizím fyzickým a právnickým osobám při přepravách přes území těchto států.

(3) K řešení nároků na náhradu škody jsou příslušní představitelé - zmocněnci smluvních stran.

Pokud nebude nárok na náhradu škody uspokojen do pěti měsíců od jeho uplatnění nebo nebude uspokojen v požadovaném rozsahu, je k řešení tohoto nároku příslušný československý nebo ukrajinský soud.

Ruská strana uznává v těchto věcech pravomoci československých a ukrajinských soudů a vykonatelnost jejich soudních rozhodnutí a zavazuje se do tří měsíců od právní moci rozsudku nahradit škody.

Článek 13

Československá strana a ukrajinská strana mohou z důvodu zajištění veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany životního prostředí nebo zdraví dočasně pozastavit provádění celé této Dohody nebo její časti. Zavedení nebo zrušení těchto opatření oznámí československá nebo ukrajinská strana ostatním smluvním stranám písemně diplomatickou cestou.

Článek 14

Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu. Platnost této Dohody končí dnem úplného stažení Západní skupiny vojsk z území Spolkové republiky Německo.

Článek 15

Smluvní strany mohou tuto Dohodu vypovědět. Dohoda pozbývá platnosti tři měsíce po jejím písemném vypovězení diplomatickou cestou.

Dáno v Praze dne 18. prosince 1992 ve třech vyhotoveních, každé v jazyce českém, ruském a ukrajinském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky:
P. Vybíral v. r. . r.

Za vládu Ruské federace:
V. P. Grebennikov v. r.

Za vládu Ukrajiny:
L. L. Železňak v. r.

Přesunout nahoru