Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 7/1993 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů

Částka 3/1993
Platnost od 31.12.1992
Účinnost od 01.01.1993
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

7

ZÁKON

České národní rady

ze dne 17. prosince 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

"§ 1

Úvodní ustanovení

Tento zákon upravuje platové poměry soudců okresních a krajských soudů, vojenských obvodových soudů, vyšších vojenských soudů, vrchních soudů, Nejvyššího soudu České republiky a Nejvyššího správního soudu (dále jen "Nejvyšší soud České republiky") a justičních čekatelů (dále jen "čekatel").".

2. Nadpis nad § 2 zní: "Plat soudců".

3. V § 2 odst. 1 se vypouštějí slova "a státním notářům" a za slovy "platového stupně" se doplňují slova "nestanoví- li tento zákon jinak,".

4. § 2 odst. 2 zní:

"(2) Předsedům a místopředsedům okresních, vojenských obvodových, krajských, vyšších vojenských a vrchních soudů, předsedovi a místopředsedovi Nejvyššího soudu České republiky, předsedům senátů a soudcům krajských soudů a vyšších vojenských soudů, kteří rozhodují jako samosoudci, předsedům kolegií a senátů vrchních soudů a Nejvyššího soudu České republiky náleží též funkční příplatek.".

5. V § 2 se vypouští odstavec 3.

6. § 3 odst. 1 zní:

"(1) Soudci okresních soudů a vojenských obvodových soudů se zařazují do platové skupiny I, soudci krajských soudů a vyšších vojenských soudů do platové skupiny II a soudci vrchních soudů do platové skupiny III; soudcům Nejvyššího soudu České republiky náleží pevný základní plat.".

7. V § 3 odst. 2 se slova "a státní notáři" nahrazují slovy "okresních, vojenských obvodových, krajských, vyšších vojenských a vrchních soudů"; slovo "dvanácti" se nahrazuje slovem "deseti".

8. § 4 včetně nadpisu zní:

"§ 4

Základní plat

(1) Základní plat v jednotlivých platových skupinách a platových stupních činí měsíčně Kčs:

I.II.III.
1.do ukončení 5. roku praxe10 50011 50012 500
2.od počátku 6. roku praxe12 00013 00014 000
3.od počátku 9. roku praxe13 60015 00016 000
4.od počátku 12. roku praxe14 60016 20017 600
5.od počátku 15. roku praxe15 60017 20019 200
6.od počátku 18. roku praxe16 20018 20020 200
7.od počátku 21. roku praxe16 60018 60020 600
8.od počátku 24. roku praxe17 00019 00021 000
9.od počátku 27. roku praxe17 50019 50021 500
10.od počátku 30. roku praxe18 00020 00022 000.

(2) Soudci Nejvyššího soudu České republiky náleží pevný základní plat ve výši 22 000 Kčs měsíčně.".

9. V § 5 odst. 1 písm. c) se vypouštějí slova "nebo státním notářem".

10. V § 5 odst. 2 se vypouštějí slova "nebo státní notář".

11. V § 5 odst. 3 se za slova "České republiky" doplňují slova "a u soudců vojenských soudů ministr obrany České republiky".

12. § 5 odst. 4 zní:

"(4) Do doby započitatelné praxe podle odstavce 1 se započítávají také

a) doba výkonu vojenské základní (náhradní) služby v rozsahu zvláštním zákonem stanovené doby a doba výkonu civilní služby v rozsahu nejvýše 18 měsíců, jakož i doba mateřské a další mateřské dovolené, nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let,

b) doba jiné omluvené nepřítomnosti v práci nepřesahující tři měsíce v kalendářním roce.".

13. § 5 odst. 5 zní:

"(5) Soudce může postoupit do třetího platového stupně, jen vykonával-li skutečně funkci podle odstavce 1 písm. b) nejméně po dobu tří let, do níž se nezapočítávají doby uvedené v odstavci 4.".

14. § 6 včetně nadpisu zní:

"§ 6

Funkční příplatek

(1) Funkční příplatek náleží:

a) předsedovi okresního soudu a předsedovi vojenského obvodového soudu s nejvýše 14 senáty ve výši 2000 Kčs měsíčně, s 15 až 30 senáty ve výši 2500 Kčs měsíčně a s více než 30 senáty ve výši 3000 Kčs měsíčně,

b) místopředsedovi okresního soudu a místopředsedovi vojenského obvodového soudu s nejvýše 14 senáty ve výši 1000 Kčs měsíčně, s 15 až 30 senáty ve výši 1400 Kčs měsíčně a s více než 30 senáty ve výši 1600 Kčs měsíčně,

c) předsedovi krajského soudu a předsedovi vyššího vojenského soudu ve výši 4000 Kčs měsíčně,

d) místopředsedovi krajského soudu a místopředsedovi vyššího vojenského soudu ve výši 2500 Kčs měsíčně,

e) předsedovi senátu krajského soudu a předsedovi senátu vyššího vojenského soudu ve výši 1200 Kčs měsíčně,

f) soudci krajského soudu a soudci vyššího vojenského soudu, který rozhoduje jako samosoudce, ve výši 800 Kčs měsíčně,

g) předsedovi vrchního soudu ve výši 5000 Kčs měsíčně,

h) místopředsedovi vrchního soudu ve výši 3500 Kčs měsíčně,

i) předsedovi kolegia vrchního soudu ve výši 2500 Kčs měsíčně,

j) předsedovi senátu vrchního soudu ve výši 1600 Kčs měsíčně,

k) předsedovi Nejvyššího soudu České republiky ve výši 6000 Kčs měsíčně,

l) místopředsedovi Nejvyššího soudu České republiky ve výši 4000 Kčs měsíčně,

m) předsedovi kolegia Nejvyššího soudu České republiky ve výši 3000 Kčs měsíčně,

n) předsedovi senátu Nejvyššího soudu České republiky ve výši 2000 Kčs měsíčně.

(2) V případě souběhu náleží soudci pouze ten funkční příplatek, který je pro něho výhodnější.".

15. V § 7 se vypouštějí slova "a státním notářům státních notářství".

16. V § 8 se vypouštějí slova "a státním notářům" a slova "nebo státní notář"; v první větě se za slovo "dobu" vkládá slovo "skutečného".

17. § 9 včetně nadpisu zní:

"§ 9

Další plat

(1) Soudci náleží v kalendářním roce, v němž skutečně vykonával práci v této funkci nejméně po dobu devíti měsíců, další plat, který se rovná platu stanovenému podle § 3, 4, 6 až 8.

(2) Do doby skutečného výkonu funkce podle odstavce 1 se započítává doba dočasného přidělení soudce podle zvláštních předpisů4) a doba dovolené na zotavenou.

(3) Další plat podle odstavce 1 je splatný ve výplatním termínu stanoveném pro výplatu platu za měsíc listopad. Vznikne-li nárok až v prosinci, je další plat splatný spolu s platem za tento měsíc.".

18. V § 10 odst. 2 se vypouštějí slova "nebo státní notář přeložen" a slova "nebo státního notáře".

19. § 10 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Soudci, který je dočasně přidělen k jinému soudu, než ke kterému byl přidělen k výkonu funkce, náleží vedle náhrad stanovených zvláštním předpisem5) příplatek ve výši

a) 4000 Kčs měsíčně, je-li soudce v souvislosti s dočasným přidělením ubytován v místě sídla soudu dočasného přidělení;

b) 2000 Kčs měsíčně v ostatních případech.".

20. V § 11 odst. 1 se vypouštějí slova "nebo státní notář na příkaz předsedy krajského soudu" a slova "nebo státního notáře".

21. V § 11 se vypouští odstavec 2; dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

22. V § 11 odst. 2 se vypouštějí slova "nebo státního notáře".

23. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní:

"§ 11a

Mimořádné zvýšení základního platu

Soudci, který byl pověřen nad rámec svých povinností jednotlivými úkony státní správy,6) přísluší po dobu výkonu těchto úkonů státní správy zvýšení základního platu podle § 4 o 10 %.".

24. V § 12 se vypouštějí slova "a státních notářů".

25. V § 14 odst. 1 poslední větě se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "u soudců vojenských soudů též o peněžité dávky, na které má v tomto období nárok podle zvláštního předpisu7) při propuštění ze služebního poměru vojáka z povolání.".

26. V § 14 odst. 2 se vypouštějí slova "anebo v níž mu náležel pevný plat (§ 2 odst. 3),".

27. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který zní:

"§ 14a

Soudci vojenského kolegia Nejvyššího soudu České republiky, soudci vojenských kolegií vrchních soudů a soudci a justiční čekatelé vojenských soudů mají nárok též na peněžní a naturální náležitosti podle zvláštního předpisu.8)".

28. V § 15 odst. 1 písm. a) se částka "3500 Kčs" nahrazuje částkou "6500 Kčs".

29. V § 15 odst. 1 písm. b) se částka "4500 Kčs" nahrazuje částkou "7000 Kčs" a vypouštějí se slova "nebo státního notáře".

30. § 15 odst. 3 zní:

"(3) Ustanovení § 7, 12 a 13 platí pro čekatele obdobně.".

31. Za § 15 se vkládají § 15a, 15b a 15c, které včetně nadpisu znějí:

"Další požitky

§ 15a

V době, kdy předseda Nejvyššího soudu České republiky nevykonává funkci pro nemoc, náleží mu základní plat podle § 4 odst. 2 a funkční příplatek podle § 6 odst. 1 písm. k), nejdéle však po dobu šesti měsíců; po tuto dobu mu nepřísluší dávky nemocenského pojištění.

§ 15b

Vedle platu náleží paušální náhrada věcných nákladů spojených s výkonem funkce v měsíční výši

předsedovi Nejvyššího soudu České republiky 9000 Kčs
místopředsedovi Nejvyššího soudu České republiky 8000 Kčs.

Paušální náhrada nepodléhá dani.

§ 15c

Předseda Nejvyššího soudu České republiky má nárok na

a) bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici,

b) bezplatné zřízení a používání jedné účastnické telefonní stanice k zajištění okamžité dosažitelnosti v pracovní i mimopracovní době.".

32. V § 16 odst. 1 se vypouštějí slova "nebo státnímu notáři".

33. V § 16 odst. 2 se slova "podle § 6, 7 a 8" nahrazují slovy "podle § 6 a 7".

34. § 16 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Příplatky podle § 8, § 10 odst. 3 a mimořádné zvýšení základního platu podle § 11a náleží ode dne, ve kterém došlo ke skutečnosti, která zakládá na tyto příplatky nárok. Pokud tímto dnem není první pracovní den v kalendářním měsíci, přísluší v tomto měsíci poměrná část příplatku, popřípadě mimořádného zvýšení základního platu.".

Čl. II

Pokud státní notář vysloví souhlas s tím, aby se stal notářem,9) jeho pracovní poměr zanikne uplynutím dne 1. ledna 1993.


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


Uhde v. r.
Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

4) § 41 odst. 2 písm. a) zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách.

6) § 20 odst. 3 zákona ČNR č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

7) Díl III, § 33 zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů.

8) Část první zákona č. 480/1992 Sb., o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu.

9) § 110 odst. 1 zákona ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

Přesunout nahoru