Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Úplné znění č. 69/1993 Sb.Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

Částka 20/1993
Platnost od 15.02.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

69

PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY

vyhlašuje

úplné znění zákona České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky ze dne 8. ledna 1969 č. 2 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ČNR ze dne 16. dubna 1970 č. 34 Sb., zákonem ČNR ze dne 21. dubna 1988 č. 60 Sb., zákonem ČNR ze dne 19. prosince 1989 č. 173 Sb., zákonným opatřením předsednictva ČNR ze dne 12. ledna 1990 č. 9 Sb., zákonem ČNR ze dne 25. dubna 1990 č. 126 Sb., zákonem ČNR ze dne 17. května 1990 č. 203 Sb., zákonem ČNR ze dne 10. července 1990 č. 288 Sb., zákonným opatřením předsednictva ČNR ze dne 20. července 1990 č. 305 Sb., zákonem ČNR ze dne 18. prosince 1990 č. 575 Sb., zákonem ČNR ze dne 26. dubna 1991 č. 173 Sb., zákonem ČNR ze dne 21. června 1991 č. 283 Sb., zákonem ČNR ze dne 16. prosince 1991 č. 19 Sb., zákonem ČNR ze dne 16. prosince 1991 č. 23 Sb., zákonem ČNR ze dne 20. března 1992 č. 167 Sb., zákonem ČNR ze dne 14. dubna 1992 č. 239 Sb., zákonným opatřením předsednictva ČNR ze dne 11. června 1992 č. 350 Sb., zákonem ČNR ze dne 7. května 1992 č. 358 Sb., zákonem ČNR ze dne 7. května 1992 č. 359 Sb., zákonem ČNR ze dne 23. září 1992 č. 474 Sb., zákonem ČNR ze dne 20. listopadu 1992 č. 548 Sb. a zákonem ČNR ze dne 21. prosince 1992 č. 21 Sb. ZÁKON České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

ZŘÍZENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY

§ 1

V České republice působí tyto ústřední orgány státní správy České republiky, v jejichž čele je člen vlády České republiky:

1. ministerstvo hospodářství,

2. ministerstvo financí,

3. ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci,

4. ministerstvo zahraničních věcí,

5. ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,

6. ministerstvo kultury,

7. ministerstvo práce a sociálních věcí,

8. ministerstvo zdravotnictví,

9. ministerstvo spravedlnosti,

10. ministerstvo vnitra,

11. ministerstvo průmyslu a obchodu,

12. ministerstvo pro hospodářskou soutěž,

13. ministerstvo zemědělství,

14. ministerstvo obrany,

15. ministerstvo státní kontroly,

16. ministerstvo životního prostředí,

17. ministerstvo dopravy.

§ 2

(1) V České republice působí tyto další ústřední orgány státní správy České republiky:

1. Český statistický úřad,

2. Český úřad zeměměřický a katastrální,

3. Český báňský úřad,

4. Český úřad bezpečnosti práce,

5. Česká komise pro vědecké hodnosti,

6. Úřad průmyslového vlastnictví,

7. Správa státních hmotných rezerv,

8. Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

(2) zrušen

(3) Předsedu Českého statistického úřadu jmenuje a odvolává předsednictvo České národní rady.*) Předsedy ostatních úřadů a orgánů uvedených v odstavci 1 jmenuje a odvolává vláda České republiky.

ČÁST DRUHÁ

OKRUH PŮSOBNOSTI ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY, V JEJICHŽ ČELE JE ČLEN VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

§ 3

(1) Ministerstvo hospodářství je ústředním orgánem státní správy ve věcech malých a středních podniků, pro živnosti, pro podporu exportu, cestovní ruch, profesní přípravu učňů na povolání, pro tvorbu jednotné surovinové politiky, využívání nerostného bohatství a geologický průzkum, pro regionální politiku, politiku bydlení, rozvoj domovního a bytového fondu a pro věci nájmu bytů a nebytových prostor, pro územní plánování a stavební řád, investiční politiku, rozvoj techniky a technologií, státní informační systém, technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

(2) zrušen

(3) Ministerstvo hospodářství je ústředním orgánem státní správy pro pošty a telekomunikace s výjimkou správy kmitočtového spektra určeného pro rozhlasové a televizní vysílání.

(4) Ministerstvo hospodářství je ústředním orgánem státní správy pro hospodářskou mobilizaci a hospodářská opatření potřebná pro zabezpečení obrany.

§ 4

Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, finanční trh, investiční společnosti a investiční fondy, daně, poplatky a clo, finanční hospodaření, finanční kontrolu, účetnictví, věci devizové, hospodaření s národním majetkem, s výjimkou věcí náležejících do působnosti ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci, pro věci pojišťoven a pro ceny.

§ 5

Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci je ústředním orgánem státní správy pro správu, odstátnění a následnou privatizaci národního majetku.

§ 6

(1) Ministerstvo zahraničních věcí je ústředním orgánem státní správy České republiky pro oblast zahraniční politiky, v jejímž rámci vytváří koncepci a koordinuje zahraniční rozvojovou pomoc a koordinuje vnější ekonomické vztahy.

(2) Ministerstvo zahraničních věcí zabezpečuje vztahy České republiky k ostatním státům, mezinárodním organizacím a integračním seskupením, koordinuje aktivity vyplývající z dvoustranné a mnohostranné spolupráce.

(3) Ministerstvo zahraničních věcí dále zejména

a) koordinuje činnost ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy v oblasti zahraničních vztahů na jim svěřených úsecích státní správy, působí k tomu, aby na těchto úsecích byly dodržovány závazky vyplývající pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jakož i z členství České republiky v mezinárodních organizacích,

b) zajišťuje ochranu práv a zájmů České republiky a jejích občanů v zahraničí,

c) řídí zastupitelské úřady v zahraničí,

d) plní úkoly při zabezpečování styků s orgány cizích států v České republice a v zahraničí,

e) plní úkoly při správě majetku České republiky v zahraničí,

f) koordinuje a zabezpečuje přípravu, sjednávání a vnitrostátní projednávání mezinárodních smluv a dohod,

g) zabezpečuje vyhlašování mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána,

h) sleduje dodržování a provádění mezinárodních smluv a dohod z hlediska uplatňování zájmů zahraniční politiky České republiky,

i) uděluje souhlas v případech dovozu a vývozu vojenského materiálu,

j) zajišťuje přípravu pracovníků pro výkon zahraničních služeb.

§ 7

(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, s výjimkou věcí náležejících do působnosti ministerstva hospodářství, pro vědní politiku a vývoj technologií včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu.

(2) Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy je podřízena Česká školní inspekce.

§ 8

Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro věci církví a náboženských společností, pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, s výjimkou rozhlasového a televizního vysílání, dále pro provádění autorského zákona a pro výrobu a obchod v oblasti kultury.

§ 9

Ministerstvo práce a sociálních věcí je ústředním orgánem státní správy pro pracovněprávní vztahy, zaměstnanost a rekvalifikaci, kolektivní vyjednávání, civilní službu, mzdy a jiné odměny za práci, důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, nemocenské zabezpečení, sociální péči, péči o pracovní podmínky žen a mladistvých, právní ochranu mateřství, péči o rodinu a děti, péči o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, a pro další otázky mzdové a sociální politiky.

§ 10

(1) Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro zdravotní péči, ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, zdravotnické školství, zdravotnická zařízení v přímé řídící působnosti, vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod, léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdravotní pojištění a zdravotnický informační systém.

(2) Jako orgán ochrany veřejného zdraví je v ministerstvu zdravotnictví ustaven hlavní hygienik České republiky.

(3) Součástí ministerstva zdravotnictví je Český inspektorát lázní a zřídel.

§ 11

(1) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro soudnictví, s výjimkou vojenských soudů, vojenských kolegií vrchních soudů a vojenského kolegia Nejvyššího soudu České republiky.

(2) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro vězeňství; je mu podřízena Vězeňská služba České republiky. Ministerstvo spravedlnosti zajišťuje telekomunikační síť Vězeňské služby České republiky.

§ 12

(1) Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro

a) veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu,

b) jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu a evidenci obyvatel,

c) sdružovací a shromažďovací právo a povolování organizací s mezinárodním prvkem,

d) veřejné sbírky,

e) archivnictví,

f) zbraně a střelivo,

g) požární ochranu,

h) cestovní doklady, povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíků,

i) územní členění státu,

j) státní hranice, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla,

k) státní symboly,

l) státní, hospodářské a služební tajemství.

(2) Ministerstvo vnitra zajišťuje telekomunikační síť Policie České republiky a metodicky usměrňuje šifrovou službu.

(3) Ministerstvo vnitra zajišťuje spolupráci v rámci mezinárodní organizace Interpol.

§ 13

(1) Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy pro

a) státní průmyslovou politiku, obchodní politiku, zahraničně ekonomickou politiku, energetiku, teplárenství, plynárenství, těžbu, úpravu a zušlechťování ropy a zemního plynu, tuhých paliv, radioaktivních surovin, rud a nerud,

b) hutnictví, strojírenství, elektrotechniku a elektroniku, pro průmysl chemický a zpracování ropy, gumárenský a plastikářský, skla a keramiky, textilní a oděvní, kožedělný a polygrafický, papíru a celulózy a dřevozpracující a pro výrobu stavebních hmot, stavební výrobu, zdravotnickou výrobu, sběrné suroviny a kovový odpad,

c) pro vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů, zahraniční obchod.

(2) Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy ve věcech komoditních burz s výjimkou věcí náležejících do působnosti ministerstva zemědělství.

(3) Ministerstvo průmyslu a obchodu

a) koordinuje zahraničně obchodní politiku České republiky ve vztahu k jednotlivým státům,

b) zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných obchodních a ekonomických dohod včetně komoditních dohod,

c) realizuje obchodní spolupráci s ES, ESVO, GATT a jinými mezinárodními organizacemi a integračními seskupeními,

d) řídí a vykonává činnosti spojené s uplatňováním licenčního režimu v oblasti hospodářských styků se zahraničím.

(4) Ministerstvo průmyslu a obchodu řídí puncovnictví a zkoušení drahých kovů.

(5) Ministerstvu průmyslu a obchodu je podřízena Česká energetická inspekce, Česká obchodní inspekce, Puncovní úřad a Licenční úřad.

§ 14

Ministerstvo pro hospodářskou soutěž je ústředním orgánem státní správy pro podporu hospodářské soutěže a ochranu proti jejímu nedovolenému omezování.

§ 15

(1) Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, s výjimkou ochrany zemědělského půdního fondu, pro hospodářské řízení lesů, pro výkon práva hospodaření v lesích ve vlastnictví České republiky, pro myslivost a rybářství, s výjimkou území národních parků, a pro potravinářský průmysl.

(2) Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy ve věcech komoditních burz, které organizují obchody se zbožím pocházejícím ze zemědělské a lesní výroby, včetně výrobků vzniklých jeho zpracováním.

(3) Ministerstvo zemědělství řídí Českou zemědělskou a potravinářskou inspekci, Státní veterinární správu České republiky, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a Českou inspekci pro šlechtění a plemenitbu hospodářských zvířat.

(4) Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy ve věcech veterinární péče, rostlinolékařské péče, péče o potraviny, péče o ochranu zvířat proti týrání a pro ochranu práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat.

§ 16

(1) Ministerstvo obrany je ústředním orgánem státní správy zejména pro

a) zabezpečování obrany České republiky,

b) řízení Armády České republiky,

c) civilní ochranu,

d) vojenské soudnictví,

e) správu vojenských lesů a újezdů.

(2) Ministerstvo obrany jako orgán pro zabezpečování obrany

a) se podílí na zpracování návrhu vojenské obranné politiky státu,

b) připravuje koncepci operační přípravy státního území,

c) navrhuje potřebná opatření k zajištění obrany státu vládě České republiky, Radě obrany České republiky a prezidentu České republiky,

d) koordinuje činnost ústředních orgánů, správních orgánů a orgánů samosprávy a právnických osob důležitých pro obranu státu při přípravě k obraně,

e) řídí vojenskou zpravodajskou službu a vojenské obranné zpravodajství,

f) zabezpečuje nedotknutelnost vzdušného prostoru České republiky a koordinaci vojenského letového provozu s civilním letovým provozem,

g) organizuje a provádí opatření k mobilizaci Armády České republiky, k vedení evidence občanů podléhajících branné povinnosti a k vedení evidence věcných prostředků, které budou za branné pohotovosti poskytnuty pro potřeby Armády České republiky,

h) povolává občany České republiky k plnění branné povinnosti.

(3) Ministerstvo obrany v rámci evropských bezpečnostních struktur organizuje součinnost s armádami jiných států.

§ 17

Ministerstvo dopravy je ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy. Ministerstvo dopravy je do 31. prosince 1993 rovněž ústředním orgánem státní správy ve věcech ozbrojených sborů v dopravě.

§ 18

Ministerstvo státní kontroly je ústředním orgánem státní správy na úseku státní kontroly v České republice.

§ 19

(1) Ministerstvo životního prostředí je orgánem vrchního státního dozoru ve věcech životního prostředí.

(2) Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy pro vodní a lesní hospodářství (s výjimkou věcí náležejících do působnosti ministerstva zemědělství), pro myslivost a rybářství v národních parcích, pro ochranu ovzduší, pro ochranu přírody a krajiny, pro ochranu zemědělského půdního fondu, pro výkon státní geologické služby, pro ochranu nerostného bohatství, pro ekologický dohled nad těžbou, pro odpadové hospodářství a pro posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí včetně těch, které přesahují státní hranice. Je rovněž ústředním orgánem státní správy pro státní ekologickou politiku.

(3) K zabezpečení řídící a kontrolní činnosti vlády České republiky ministerstvo životního prostředí koordinuje ve věcech životního prostředí postup všech ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy České republiky.

(4) Ministerstvo životního prostředí zabezpečuje a řídí jednotný informační systém o životním prostředí, včetně plošného monitoringu na celém území České republiky, a to i v návaznosti na mezinárodní dohody.

(5) Ministerstvo životního prostředí spravuje Fond tvorby a ochrany životního prostředí České republiky.

(6) Ministerstvu životního prostředí je podřízena Česká inspekce životního prostředí a Český hydrometeorologický ústav.

ČÁST TŘETÍ

ZÁSADY ČINNOSTI ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY

§ 20

Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy uvedené v části první (dále jen "ministerstva") plní v okruhu své působnosti úkoly stanovené v zákonech a v jiných obecně závazných právních předpisech.

§ 21

Ministerstva se ve veškeré své činnosti řídí ústavními a ostatními zákony a usneseními vlády.

§ 22

Ministerstva zkoumají společenskou problematiku v okruhu své působnosti, analyzují dosahované výsledky a činí opatření k řešení aktuálních otázek. Zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví a řešení stěžejních otázek, které předkládají vládě České republiky.

§ 23

Ministerstva předkládají za svěřená odvětví podklady potřebné pro sestavení návrhů státních rozpočtů republiky a pro přípravu jiných opatření širšího dosahu. Zaujímají stanovisko k návrhům, které předkládají vládě České republiky jiná ministerstva, pokud se týkají okruhu jejich působnosti.

§ 24

Ministerstva pečují o náležitou právní úpravu věcí patřících do působnosti České republiky; připravují návrhy zákonů a jiných obecně závazných právních předpisů; dbají o zachovávání zákonnosti v okruhu své působnosti a činí podle zákonů potřebná opatření k nápravě.

§ 25

Ministerstva zabezpečují ve své působnosti úkoly související se sjednáváním mezinárodních smluv, s rozvojem mezistátních styků a mezinárodní spolupráce. Zabezpečují ve své působnosti úkoly, které vyplývají pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jakož i z členství v mezinárodních organizacích.

§ 26

zrušen

§ 27

Ministerstva si navzájem vyměňují potřebné informace a podklady. Nižší orgány státní správy jim podávají zprávy a sdělují údaje, které si příslušná ministerstva vyžadují v rozsahu nezbytně nutném pro plnění svých úkolů.

§ 28

(1) Činnost ministerstev řídí, kontroluje a sjednocuje vláda České republiky.

(2) Úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky a jejích orgánů plní Úřad vlády České republiky.

(3) Činnost Úřadu vlády České republiky řídí vedoucí Úřadu vlády České republiky, kterého jmenuje a odvolává vláda České republiky.

§ 28a

(1) Úřad pro legislativu a veřejnou správu České republiky plní úkoly spojené s legislativní činností vlády České republiky a úkoly vyplývající z reformy veřejné správy.

(2) V čele Úřadu pro legislativu a veřejnou správu České republiky je místopředseda vlády České republiky, který řídí jeho činnost.

(3) Vláda České republiky může zřídit legislativní radu jako svůj poradní orgán. V jejím čele stojí místopředseda vlády pověřený řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu České republiky.

ČÁST ČTVRTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 29

(1) Právní poměry organizací zabývajících se v České republice rozhlasovým a televizním vysíláním a agenturním zpravodajstvím a jejich vztahy k ústředním orgánům České republiky upraví zákon.

(2) Zákon též upraví právní poměry akademie věd v České republice a její vztahy k ústředním orgánům České republiky.

§ 30

V České republice neplatí tyto předpisy:

1. zákon č. 104/1963 Sb., o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch;

2. ustanovení § 4 vládního nařízení č. 10/1958 Sb., pokud stanoví podřízení Ústřední správy geodézie a kartografie ministerstvu vnitra;

3. ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 115/1965 Sb., pokud stanoví podřízení Ústředního geologického úřadu ministerstvu hornictví.

§ 31

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Zákon České národní rady č. 34/1970 Sb. nabyl účinnosti dnem vyhlášení (21. duben 1970). Zákon České národní rady č. 60/1988 Sb. nabyl účinnosti dnem 21. dubna 1988. Zákon České národní rady č. 173/1989 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1990. Zákonné opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb. nabylo účinnosti dnem vyhlášení (12. leden 1990). Zákon České národní rady č. 126/1990 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. května 1990. Zákon České národní rady č. 203/1990 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. července 1990. Zákon České národní rady č. 288/1990 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. srpna 1990. Zákonné opatření předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb. nabylo účinnosti dnem vyhlášení (20. červenec 1990). Zákon České národní rady č. 575/1990 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1991. Zákon České národní rady č. 173/1991 Sb. nabyl účinnosti dnem vyhlášení (24. květen 1991). Zákon České národní rady č. 283/1991 Sb. nabyl účinnosti dnem vyhlášení (15. červenec 1991). Zákon České národní rady č. 19/1992 Sb. nabyl účinnosti dnem vyhlášení (16. leden 1992). Zákon České národní rady č. 23/1992 Sb. nabyl účinnosti dnem vyhlášení (20. leden 1992). Zákon České národní rady č. 167/1992 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. června 1992. Zákon České národní rady č. 239/1992 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. července 1992. Zákonné opatření předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb. nabylo účinnosti dnem vyhlášení (30. červen 1992). Zákon České národní rady č. 358/1992 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1993. Zákon České národní rady č. 359/1992 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1993. Zákon České národní rady č. 474/1992 Sb. nabyl účinnosti dnem 31. října 1992. Zákon České národní rady č. 548/1992 Sb. nabyl účinnosti dnem vyhlášení (8. prosinec 1992). Zákon České národní rady č. 21/1993 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Uhde v. r.

Poznámky pod čarou

*) Podle § 36a písm. d) zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, přechází tato působnost předsednictva České národní rady, v souladu s čl. 106 odst. 1 ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, na předsedu Poslanecké sněmovny.

Přesunout nahoru