Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 68/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy

Částka 20/1993
Platnost od 15.02.1993
Účinnost od 15.02.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

68

ZÁKON

ze dne 27. ledna 1993,

kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. Izrušeno

Čl. II

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 odst. 3 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "České republiky".

2. V § 6 odst. 3 a 4 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "České republiky".

3. § 7 odst. 1 zní:

"(1) Návrh na registraci se podává ministerstvu vnitra (dále jen "ministerstvo")".

Poznámka č. 2) se vypouští.

4. V § 8 odst. 5 se vypouštějí slova "jde-li o rozhodnutí ministerstva České republiky, a Nejvyšší soud Slovenské republiky, jde-li o rozhodnutí ministerstva Slovenské republiky".

5. V § 9 se slova "Federálnímu statistickému úřadu" nahrazují slovy "Českému statistickému úřadu" a vypouštějí se slova "vyvíjejících činnost na území České a Slovenské Federativní Republiky".

6. § 10 se vypouští.

7. V § 11 odst. 2 se vypouštějí slova "a 10".

8. § 12 odst. 5 zní:

"(5) Zánik strany a hnutí oznámí ministerstvo do sedmi dnů od výmazu Českému statistickému úřadu.".

9. V § 13 odst. 5 se vypouštějí slova "a působily-li strana a hnutí registrované ministerstvem České republiky i ve Slovenské republice, též jejímu ministerstvu a naopak".

10. V § 13 odst. 7 se slova "té republiky, v níž mají strana a hnutí své sídlo" nahrazují slovem "státu".

11. § 15 zní:

"§ 15

O rozpuštění strany a hnutí [§ 13 odst. 1 písm. b)] a o pozastavení činnosti strany a hnutí (§ 14) rozhoduje Nejvyšší soud České republiky. Návrh podává prezident České republiky nebo vláda České republiky anebo generální prokurátor České republiky.".

12. V § 17 odst. 5 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "České republiky".

13. § 18 odst. 1 zní:

"(1) Strana a hnutí jsou povinny předložit každoročně do 1. dubna Poslanecké sněmovně Parlamentu výroční finanční zprávu.".

14. § 20 včetně poznámky č. 3) zní:

"§ 20

Strana a hnutí mají nárok na příspěvek ze státního rozpočtu České republiky za podmínek stanovených zvláštním zákonem.3)

3) Zákon ČNR č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 221/1990 Sb., zákona ČNR č. 435/1991 Sb. a zákona ČNR č. 94/1992 Sb. (úplné znění č. 120/1992 Sb.).".

15. Za § 21 se vkládá § 21a, který zní:

"§ 21a

Hodlají-li strany a hnutí působící do 31. prosince 1992 na území obou republik, registrované ve Slovenské republice, vyvíjet činnost i nadále na území České republiky, podají návrh na registraci podle ustanovení tohoto zákona ve lhůtě do 30. června 1993. Pokud tak neučiní, jejich právo vyvíjet činnost na území České republiky zaniká.".

Čl. III – Čl. VIzrušeno


Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Uhde v. r.

Klaus v. r.

Přesunout nahoru