Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 67/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii

Částka 20/1993
Platnost od 15.02.1993
Účinnost od 01.03.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

67

ZÁKON

ze dne 27. ledna 1993,

kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I, Čl. IIzrušeno

Čl. III

Zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, se doplňuje takto:

Za § 17 se vkládá nový § 17a, který včetně nové poznámky č. 15a) zní:

"§ 17a

(1) Strážník je oprávněn použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla, které bylo ponecháno na místě, kde je ponechání vozidla zakázáno zákazem vyplývajícím z místní úpravy silničního provozu, nebo stojí-li vozidlo na chodníku, kde to není povoleno, nebo je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství a řidič se v blízkosti vozidla nezdržuje.

(2) Technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla lze podle odstavce 1 použít, jen jsou-li zajištěny nepřetržitě podmínky pro jejich bezodkladné odstranění.

(3) Technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla se odstraní bez zbytečných průtahů po případném projednání přestupku v blokovém řízení nebo po zjištění totožnosti osoby, která vozidlo na místě ponechala, nebo po provedení úkonů nezbytných ke zjištění totožnosti takové osoby.

(4) Technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla z důvodů uvedených v odstavci 1 nelze použít, jde-li o vozidlo, které

a) tvoří překážku silničního provozu,15a) nebo

b) je viditelně označeno jako vozidlo ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, Sboru požární ochrany, vozidlo určené k poskytování zdravotnických služeb, vozidlo invalidy nebo jako vozidlo osoby požívající výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.

(5) Přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla se provádí na náklady osoby, která vozidlo na místě ponechala.

15a) § 37 vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu).".

Čl. IV

Rozhodnutí vydaná v řízení o přestupku správním orgánem Slovenské republiky, která nabyla právní moci do 31. prosince 1992, platí na území České republiky. Pokud byl takovýmto rozhodnutím vysloven zákaz činnosti, který nebyl dosud zcela vykonán, rozhoduje o návrhu na upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti (§ 92 odst. 1 zákona České národní rady č. 200/1990 Sb.) orgán Policie České republiky příslušný podle místa trvalého pobytu přestupce.

Čl. V

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona o přestupcích, jak vyplývá z pozdějších předpisů.


Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. března 1993.


Uhde v. r.

Klaus v. r.

Přesunout nahoru