Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 65/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o používání peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu

Částka 19/1993
Platnost od 08.02.1993
Účinnost od 08.02.1993
Zrušeno k 29.06.1995 (205/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

65

SDĚLENÍ

ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. února 1993 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o používání peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu.

Se Smlouvou vyslovila souhlas Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky a prezident České republiky ji ratifikoval.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 10 odst. 2 dnem 8. února 1993.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

Smlouva

mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o používání peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu

V souladu s článkem 4 Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou ze dne 4. února 1993 se Česká republika a Slovenská republika dohodly takto:

Článek 1

Česká republika a Slovenská republika (dále jen „smluvní strany") umožní používání peněžních prostředků v národních měnách České republiky a Slovenské republiky (dále jen „peněžní prostředky") při soukromých a pracovních cestách fyzických osob z České republiky do Slovenské republiky a ze Slovenské republiky do České republiky.

Článek 2

Peněžní prostředky v národní měně příslušného státu mohou byt fyzickými osobami použity k veškerým platbám spojeným s pobytem v tomto státu.

Článek 3

Nakup a prodej peněžních prostředků v národních měnách mohou provádět devizové banky a jiné oprávněné subjekty obou států (dále jen „banky").

Česká národní banka a Národní banka Slovenska (dále jen „ústřední banky") se budou vzájemně informovat o bankách, které provádějí nákup a prodej peněžních prostředků druhého státu, a o výši těchto peněžních prostředků bankami nakoupených a prodaných.

Článek 4

Banky nakupují a prodávají peněžní prostředky v národní měně jednoho státu za peněžní prostředky v národní měně druhého státu při použití kursu jimi stanoveného na základě nabídky a poptávky po těchto peněžních prostředcích.

Článek 5

Banky obou státu mohou vzájemně nakupovat a prodávat peněžní prostředky v národních měnách podle jimi sjednaných podmínek.

Článek 6

Banky si budou navzájem vyměňovat peněžní prostředky, které mají být podle příslušných předpisů smluvních stran staženy z oběhu, za platné peněžní prostředky ve stejné národní měně.

Článek 7

Smluvní strany zmocňují ústřední banky ke sjednání protokolu, který je nedílnou součástí Smlouvy, o výši peněžních prostředků v hotovosti a v cestovních šecích, které mohou fyzické osoby převážet při soukromých a pracovních cestách z jednoho státu do druhého státu.

Článek 8

Způsob uplatňování této smlouvy v České republice a Slovenské republice stanoví ústřední banky smluvních stran, které se budou vzájemně informovat o způsobu plnění této smlouvy.

Článek 9

V zájmu vytvoření příznivých podmínek k uskutečňování této smlouvy si ústřední banky smluvních stran jednorázově prodají peněžní prostředky v národních měnách prostřednictvím účtů dle článku 5 Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou.

Nevyužitou část takto nakoupených peněžních prostředků v národní měně může ústřední banka jedné smluvní strany zpětně odprodat ústřední bance druhé smluvní strany do 3 měsíců ode dne jejich nákupu a ústřední banka druhé smluvní strany se zavazuje tyto peněžní prostředky odkoupit.

Při přepočtu částek v národních měnách na zúčtovací ECU je použit kurs národní měny platný v den vstupu Platební smlouvy v platnost.

Článek 10

Tato smlouva může být změněna nebo doplněna na základě vzájemného písemného souhlasu smluvních stran.

Smlouva vstoupí v platnost dnem výměny diplomatických not potvrzujících její schválení v souladu s ústavním postupem příslušného státu a bude platit do 31. 12. 1993, pokud se smluvní strany nedohodnou o dřívějším ukončení její platnosti.

Po 31. 12. 1993 se platnost Smlouvy prodlužuje na dobu neurčitou s tím, že Smlouva může být vypovězena písemným prohlášením jedné ze smluvních stran předaným druhé smluvní straně nejpozději 3 měsíce od navrhovaného ukončení platnosti Smlouvy.

Dáno v Praze dne 4. února 1993 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž oba texty mají stejnou platnost.

Za Českou republiku:
Ivan Kočárník v. r.
místopředseda vlády a ministr financí

Za Slovenskou republiku:
Julius Tóth v. r.
ministr financí

Protokol

mezi Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska o limitech vývozu a dovozu peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou

V souladu s článkem 7 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o používání peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu ze dne 4. února 1993 se Česká národní banka a Národní banka Slovenská dohodly takto:

Článek 1

Fyzická osoba při soukromých a pracovních cestách z České republiky do Slovenské republiky a ze Slovenské republiky do České republiky může vyvážet a dovážet peněžní prostředky v hotovosti v národních měnách České republiky a Slovenské republiky ve výši 7500 korun českých a 7500 slovenských korun při každé cestě a cestovní šeky znějící na koruny české nebo slovenské koruny bez omezení.

Článek 2

Česká národní banka a Národní banka Slovenská přijmou nezbytná opatření k zabezpečení tohoto Protokolu.

Dáno v Praze dne 4. února 1993 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž oba texty mají stejnou platnost.

Za Českou národní banku:
Josef Tošovský v. r.
guvernér

Za Národní banku Slovenska:
Marian Jusko v. r.
viceguvernér

Přesunout nahoru