Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 62/1993 Sb.Vyhláška České národní banky, kterou se provádí zákon č. 60/1993 Sb., o oddělení měny

Částka 18/1993
Platnost od 03.02.1993
Účinnost od 03.02.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

62

VYHLÁŠKA

České národní banky

ze dne 2. února 1993,

kterou se provádí zákon č. 60/1993 Sb., o oddělení měny

Česká národní banka stanoví podle § 13 odst. 2 zákona č. 60/1993 Sb., o oddělení měny, (dále jen "zákon"):


§ 1

K provedení oddělení měny se okolkují bankovky 1000 Kčs vzoru 1985,1) 500 Kčs vzoru 19732) a 100 Kčs vzoru 1961.3)

§ 2

(1) Kolek na bankovce 1000 Kč má rozměry 25 x 21 mm a jeho obrazec tvoří vodorovně šrafované číslo "1000" uprostřed plochy šrafované svislými linkami. V rozích kolku jsou písmena "M".

(2) Kolek na bankovce 500 Kč má rozměry 25 x 21 mm a jeho obrazec tvoří vodorovně šrafované číslo "500" uprostřed plochy šrafované svislými linkami. V rozích kolku jsou písmena "D".

(3) Kolek na bankovce 100 Kč má rozměry 25 x 21 mm a jeho obrazec tvoří vodorovně šrafované číslo "100" uprostřed plochy šrafované svislými linkami. V rozích kolku jsou písmena "C".

(4) Číslice, písmena a linky vodorovného i svislého šrafování jsou vytištěny tiskem z hloubky tmavě zelenou barvou.

§ 3

(1) Kolek může být buď na bankovku vylepen v levém horním rohu její lícní strany, nebo může být natištěn přímo na bankovku, a to rovněž v levém horním rohu lícní strany bankovky.

(2) Papír kolků nalepovaných na bankovky je potištěn šikmými podtiskovými linkami, a to v barvě oranžové na kolcích v hodnotě 1000 Kč, v barvě šedé na kolcích v hodnotě 500 Kč a v barvě červené na kolcích v hodnotě 100 Kč.

(3) Obě formy okolkování bankovek mají stejnou platnost.

§ 4

(1) Za doklady nahrazující občanský průkaz nebo povolení k pobytu podle § 2 odst. 1 zákona se považují potvrzení o odevzdání, ztrátě nebo odcizení občanského průkazu nebo povolení k pobytu vystavené na předepsaném tiskopise orgány, které občanské průkazy nebo povolení k pobytu vystavují.4)

(2) Za oprávněné osoby mladší 15 let (dále jen "děti") může výměnu bankovek provést kterýkoliv z rodičů dítěte, který je má zapsané ve svém osobním průkazu nebo povolení k pobytu (dále jen "osobní průkazy"). Jestliže rodič nemá dítě ve svém osobním průkazu zapsané nebo při výměně předloží doklad, který osobní průkaz nahrazuje, předloží při výměně bankovek výměnnému místu k nahlédnutí také rodný list dítěte.

(3) Provádí-li výměnu bankovek za dítě jiný zákonný zástupce než některý z rodičů dítěte, předkládá kromě svého osobního průkazu nebo dokladu jej nahrazujícího výměnnému místu i doklad, ze kterého je zřejmé jeho postavení zákonného zástupce dítěte.

(4) Provádí-li výměnu bankovek oprávněná osoba starší 18 let za jiné oprávněné osoby (§ 2 odst. 5 zákona), nezkoumá výměnné místo vztah osoby, která výměnu provádí, k osobám, za které výměnu provádí.

(5) Záznam o výměně bankovek provádí výměnné místo otiskem prováděcího nebo firemního razítka a potvrdí jej podpisem pracovníka, který výměnu provedl

a) do osobního průkazu v rubrice "Zvláštní záznamy";

b) na zadní stranu dokladu, který osobní průkaz nahrazuje.

(6) Výměna bankovek podle § 2 odst. 2, 4, 5 a 6 zákona musí být vyznačena ve všech předložených osobních průkazech nebo dokladech je nahrazujících. Výměna bankovek za děti nebo za oprávněné osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům se vyznačuje do osobních průkazů nebo dokladů je nahrazujících jejich zákonných zástupců.

§ 5

(1) Výměna bankovek podle § 2 odst. 3 zákona se provádí v době stanovené nařízením vlády pro výměnu bankovek.

(2) Bankovky uvedené v § 2 odst. 3 zákona mohou oprávněné osoby u výměnného místa zřízeného u vybrané pobočky České spořitelny, a. s. složit na zvláštní potvrzení. Výběr hotovosti na zvláštní potvrzení je jednorázový. Zvláštní potvrzení je splatné nejpozději do 31. července 1993 u pobočky České spořitelny, a. s., která je vydala.

(3) U výměnného místa zřízeného u vybraných organizačních jednotek České pošty, s. p. mohou oprávněné osoby bankovky uvedené v § 2 odst. 3 zákona uložit na vkladní knížky, nakoupit za ně vkladové listy, vyměnit je za pokladní potvrzenky České národní banky (§ 9 zákona) nebo je uložit jiným způsobem nabídnutým výměnným místem, popřípadě je odeslat poštovní poukázkou typu C na zvolené místo v České republice (včetně odeslání na vlastní adresu). Způsob výměny bankovek se řídí podle provozních a technických možností výměnného místa.

§ 6

Výměna bankovek podle § 2 odst. 6 zákona a její vyznačení do osobního průkazu nebo dokladu jej nahrazujícího bude provedena způsobem, který s výměnnými místy dohodnou okresní a obecní úřady a ředitelé (vedoucí) nemocnic, léčebných zařízení, ústavů sociální péče, uprchlických táborů, ústavů pro výkon trestu odnětí svobody a jiných obdobných zařízení podle místních podmínek. Výměnná místa jsou povinna poskytnout při takových výměnách veškerou potřebnou součinnost.

§ 7

Za doklad o legálním nabytí československé měny podle § 3 zákona se považuje zejména potvrzení banky cizího státu, že na základě platební nebo jiné dohody prodala československou měnu nebo potvrzení devizové banky5) o prodeji československé měny.

§ 8

(1) Za způsob potvrzení přijetí bankovek podle § 4 odst. 3 zákona se považuje

a) připsání výše úhrnné částky předložených bankovek na účet otevřený u banky;

b) vystavení šeku bankou na přijatou částku;

c) vydání pokladní potvrzenky České národní banky (§ 9 zákona).

(2) Způsob přijetí bankovek podle § 4 odst. 3 zákona se řídí provozními a technickými možnostmi banky.

§ 9

(1) Výměnu bankovek podle § 7 zákona provádějí pobočky České národní banky, jejichž seznam s uvedením adresy jejich sídla je uveden v příloze k této vyhlášce.

(2) Pokladny poboček České národní banky, které provádějí výměnu bankovek podle odstavce 1, musejí být zvlášť označeny jako výměnná místa.

(3) Výměna bankovek podle § 7 zákona se provádí pouze v případech, že žadatel o výměnu prokáže závažný důvod, pro který nemohl bankovky vyměnit v době stanovené pro výměnu nařízením vlády. Za závažný důvod se považuje zejména skutečnost, že žadatel o výměnu se v době stanovené výměny bankovek prokazatelně zdržoval z důvodů léčení, pracovních, studijních nebo obdobných mimo místo svého trvalého, popřípadě přechodného pobytu, na kterém měl uloženy bankovky, a nemohl se k výměně bankovek ve stanovené době včas dostavit. Tuto skutečnost může žadatel o výměnu prokázat například potvrzením nemocnice nebo jiného léčebného ústavu nebo podobného zařízení o pobytu v něm, potvrzením zaměstnavatele nebo školy o pracovním nebo studijním pobytu mimo místo svého trvalého nebo přechodného pobytu, zejména v zahraničí, potvrzením příslušných orgánů o výkonu vojenské základní, náhradní, popřípadě civilní služby, o výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby, potvrzením orgánů pasové kontroly o pobytu mimo území České republiky. Pokud by obstarání takového potvrzení bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo s jinými závažnými obtížemi, může být nahrazeno čestným prohlášením žadatele o výměnu.

(4) Nemocnice, léčebná zařízení, ústavy sociální péče, uprchlické tábory, ústavy pro výkon trestu odnětí svobody nebo obdobná zařízení vystaví potvrzení uvedená v odstavci 3 všem oprávněným osobám, které v nich pobývají po dobu stanovenou pro výměnu bankovek, i v případě, že o ně pro svůj fyzický nebo duševní stav nebo z jiných závažných důvodů nemohou samy požádat.

§ 10

(1) Pokladní potvrzenky vydané Českou národní bankou podle § 9 zákona jsou vydány v hodnotách 2000 Kčs a 5000 Kčs.

(2) Pokladní potvrzenky jsou tištěny na speciálním papíru opatřeném průběžným vodoznakem, který tvoří písmena "VSP". Jsou tištěny jednostranně, tiskem z plochy. Pokladní potvrzenka v hodnotě 2000 Kčs je tištěna v barvě hnědé v několika odstínech, pokladní potvrzenka v hodnotě 5000 Kčs v barvě modré v několika odstínech.

(3) Pokladní potvrzenky jsou 128 mm dlouhé a 68 mm široké. Jsou orámovány nepotištěným okrajem o šířce 4 mm. Skládají se ze dvou částí, které jsou od sebe odděleny nepotištěným svislým proužkem o šířce 3 mm. Obě části potvrzenky jsou opatřeny drobným rastrovým podtiskem.

(4) Levou část pokladní potvrzenky tvoří 25 mm široký kupón. Při horním okraji kupónu je umístěno v jednom řádku označení série, které tvoří nápis "SÉRIE" a jedno velké písmeno abecedy. Při spodním okraji kupónu je umístěno v jednom řádku sedmimístné pořadové číslo pokladní potvrzenky. Označení série a pořadové číslo pokladní potvrzenky je tištěno tiskem z výšky v barvě černé. Ve střední části kupónu je na ornamentální ozdobě ve svislém směru zdola nahoru vyznačena nominální hodnota pokladní potvrzenky.

(5) Pravá, hlavní část pokladní potvrzenky, je při horním i spodním nepotištěném okraji opatřena po celé délce úzkým vodorovným ozdobným proužkem. Při horním okraji je proužek tmavý, se světlým ornamentálním dekorem, při spodním okraji je proužek světlý, s tmavým ornamentálním dekorem. Pod proužkem při horním nepotištěném okraji je ve třech řádcích umístěn text "POKLADNÍ POTVRZENKA NA 2000 Kčs (5000 Kčs)". Pod tímto textem je v jednom řádku drobným písmem slovně vyznačena nominální hodnota pokladní potvrzenky. Informace o tom, na základě jakých právních předpisů je pokladní potvrzenka vydána, je rovněž drobným písmem vytištěna pod slovním označením nominální hodnoty pokladní potvrzenky. Pod touto informací je umístěn ve dvou řádcích text vyjadřující závazek České národní banky vyplatit předložiteli této potvrzenky její nominální hodnotu v korunách českých a pod ním je uvedena drobným písmem splatnost pokladní potvrzenky do 31. července 1993. Všechny tyto texty jsou umístěny na pozadí geometrického obrazce v podtisku, připomínajícího vycházející slunce s paprsky. Pod obloukem stylizovaného slunce jsou obrysy vyznačené číslice označující nominální hodnotu pokladní potvrzenky a pod nimi světlý nápis "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA". Při spodním okraji pokladní potvrzenky vlevo je uvedeno místo a datum vydání potvrzenky slovy "V PRAZE 1. ÚNORA 1993", vpravo nápis "GUVERNÉR ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY" a nad ním faksimile podpisu guvernéra. Na spodním bílém okraji pokladní potvrzenky uprostřed pod její hlavní částí je uvedeno označení držitele autorských práv "© VICTORIA SECURITY PRINTING, A. S. PRAHA".


§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.


Příloha k vyhlášce č. 62/1993 Sb.

Seznam poboček České národní banky

Pobočka Praha, Vinohradská 10, Praha 2

Pobočka České Budějovice, Lannova tř. 1, České Budějovice

Pobočka Plzeň, Goethova 1, Plzeň

Pobočka Ústí nad Labem, Velká Hradební 59, Ústí nad Labem

Pobočka Hradec Králové, Havlíčkova 292, Hradec Králové

Pobočka Brno, Rooseveltova 18, Brno

Pobočka Ostrava, Nádražní 4, Ostrava

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 71/1985 Sb., o vydání bankovek po 1000 Kčs.

2) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 109/1973 Sb., o vydání bankovek po 500 Kčs.

3) Vyhláška ministra financí č. 110/1962 Sb., o vydání bankovek po 100 Kčs a mincí po 25 haléřích, 5 haléřích a 3 haléřích nového vzoru a o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1953.
Vyhláška Státní banky československé č. 42/1990 Sb., o druhém vydání bankovek po 100 Kčs.

4) Zákon č. 75/1957 Sb., o občanských průkazech.
Zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky.

5) § 3 odst. 1 zákona č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění zákona č. 228/1992 Sb.

Přesunout nahoru