Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 58/1993 Sb.Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 20/1973 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 342/1991 Sb.

Částka 17/1993
Platnost od 03.02.1993
Účinnost od 03.02.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

58

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 30. prosince 1992,

kterým se mění a doplňuje vládní nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 20/1973 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 342/1991 Sb.

Vláda České republiky nařizuje podle § 35 odst. 3, § 41 odst. 2 a § 42 odst. 3 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon):


Čl. I

Vládní nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 20/1973 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 342/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1 zní:

"§ 1

(1) Podporu tvůrčí činnosti literární, vědecké a umělecké zajišťují tyto kulturní fondy (dále jen "fondy"):

a) Český literární fond pro obor tvůrčí činnosti v oblasti slovesné, divadla, filmu, rozhlasu, televize a zábavního umění se zvláštními sekcemi pro

- krásnou literaturu,

- vědeckou a odbornou literaturu,

- novinářství,

- překladatelství,

- divadlo, rozhlas a zábavní umění,

- film a televizi,

- výkonné umělce v oblasti divadla, rozhlasu, filmu, televize a zábavního umění,

b) Český hudební fond pro obor tvůrčí činnosti v oblasti hudby se zvláštními sekcemi pro

- vážnou hudbu,

- populární hudbu,

- výkonné umělce v oblasti hudby,

- hudební vědu a kritiku,

c) Český fond výtvarných umění pro obor tvůrčí činnosti v oblasti výtvarných umění a architektury se zvláštními sekcemi pro

- výtvarné umění,

- architekturu.

(2) Sídlem fondů je Praha.".

2. § 2 zní:

"§ 2

Podporu tvůrčí činnosti uskutečňují fondy zejména

a) vytvářením materiálních podmínek pro vznik a realizaci literárních, vědeckých a uměleckých děl a uměleckých výkonů,

b) poskytováním stipendií, příspěvků a půjček k podpoře tvůrčí činnosti,

c) zřizováním, provozováním a spravováním podniků a zařízení, jež jsou v souladu s posláním fondů.".

3. § 3 zní:

"§ 3

(1) Zdrojem příjmů fondů jsou příspěvky za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých (§ 35 odst. 3 autorského zákona), příspěvky příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců (§ 42 odst. 1 autorského zákona) a příspěvky uživatelů děl (§ 42 odst. 2 autorského zákona).

(2) Vedle příspěvků podle odstavce 1 tvoří zdroje příjmů fondů výnosy z činnosti jimi zřizovaných podniků, výnosy z vlastního majetku, dary, dědictví, příspěvky nadací a další příspěvky.".

4. § 4 včetně poznámky č. 1 zní:

"§ 4

(1) Správu fondů provádějí jejich správní rady. Dozor nad hospodařením fondů vykonávají dozorčí rady. Funkční období správních a dozorčích rad je dva roky.

(2) Členy správních a dozorčích rad volí zástupci sdružení autorů, výkonných umělců a uživatelů děl z oblastí tvůrčí činnosti u jednotlivých fondů z kandidátů navržených těmito sdruženími.1)

(3) V čele sekcí jsou výbory sekcí. Způsob jejich ustanovování stanoví správní rady jednotlivých fondů.

(4) Správní rady fondů a výbory sekcí volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.

(5) Členové správních rad a výborů sekcí po dobu výkonu své funkce nejsou oprávněni se osobně podílet na jakýchkoliv příjmech z prostředků fondů s výjimkou náhrady nákladů vynaložených v souvislosti s výkonem funkce.

(6) Členství ve správní radě a výborech sekcí je čestná funkce.

(7) Správní rady fondů vydávají nejpozději do 31. března běžného roku výroční zprávu, která musí obsahovat zejména údaje o hospodaření fondu za uplynulý kalendářní rok.

(8) Jménem fondu jedná ředitel, kterého jmenuje a odvolává správní rada fondu.

(9) Podrobnosti o poslání a úkolech jednotlivých fondů, formě jejich realizace, jakož i vnitřní vztahy a další podrobnosti o činnosti orgánů fondů stanoví jejich správní rady.

1) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 20f občanského zákoníku.".

5. § 5 se vypouští.

6. § 6 zní:

"§ 6

Fondy předkládají ministerstvu kultury České republiky (dále jen "ministerstvo") výroční zprávu ve lhůtě stanovené v § 4 odst. 7 tohoto nařízení.".

7. § 7 až 13 se vypouštějí.

8. V § 14 odst. 1 se slova "ve výši 2 %" nahrazují slovy "ve výši 1 %".

9. V § 14 se vypouští odstavec 3. Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

10. V § 15 odst. 1 se slova "ve výši 2 %" nahrazují slovy "ve výši 1 %".

Poznámka č. 2 zní:

"2) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).".

11. V § 17 odst. 1 se slova "podle pokynu, který vydá ministr kultury" nahrazují slovy "v poměru určeném správní radou".

12. V § 17 odst. 1 písm. d) se za slovo "filmových" vkládají slova "nebo děl vytvořených podobným způsobem3)".

Poznámka č. 3 zní:

"3) § 6 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

13. V § 17 odst. 1 písm. e) se za slova "děl filmových" vkládají slova "nebo děl vytvořených podobným způsobem3)" a za slovo "filmovým" se vkládají slova "nebo dílem vytvořeným podobným způsobem3)".

14. V § 17 odst. 2 písm. a) se za slovo "filmových" vkládají slova "nebo děl vytvořených podobným způsobem3)".

15. V § 17 odst. 2 písm. b) se za slovo "filmových" vkládají slova "nebo děl vytvořených podobným způsobem3)".

16. V § 17 odst. 4 se slova "nejvýše 5 %" nahrazují slovy "nejvýše 9 %".

17. V § 18 se ve větě před středníkem vypouští slovo "socialistické" v názvu republiky a vypouští se věta za středníkem.

18. § 21 se vypouští.

19. V § 23 odst. 1 se za slova "k výrobě filmu" vkládají slova "nebo díla vytvořeného podobným způsobem3)".

20. V § 23 odst. 1 se slova "částku, kterou by byl povinen zaplatit jako autorskou odměnu, kdyby dílo nebylo volné" nahrazují slovy "obvykle poskytované autorské odměny za shodný způsob užití obdobného díla, které není volné".

21. V § 23 odst. 2 se slova "za takové užití, kterou by byl povinen zaplatit, kdyby dílo nebylo volné" nahrazují slovy "obvykle poskytované za shodný způsob užití obdobného díla, které není volné".

22. V § 24 se slova "za takové užití, kterou by byl povinen zaplatit, kdyby dílo nebylo volné" nahrazují slovy "obvykle poskytované za shodný způsob užití obdobného díla, které není volné".

23. V § 25 se vypouští slovo "socialistická".

24. V § 26 se slova "ve výši 25 hal. ročně za každého oprávněného držitele rozhlasového přijímače" nahrazují slovy "ve výši odpovídající 1 % z úhrnu autorských odměn za užití všech děl".

25. V § 27 se slova "ve výši 30 hal. ročně za každého oprávněného držitele televizního přijímače" nahrazují slovy "ve výši odpovídající 1 % z úhrnu autorských odměn za užití všech děl".

26. V § 28 písm. b) se číslice "15" nahrazuje číslicí "5".

27. V § 29 písm. a) se za slova "využití filmů" vkládají slova "nebo děl vytvořených podobným způsobem3)".

28. V § 29 písm. b) se za slova "využití filmů" vkládají slova "nebo děl vytvořených podobným způsobem3)".

29. V § 29 písm. c) se za slova "výrobě filmů" vkládají slova "nebo děl vytvořených podobným způsobem3)".

30. V § 30 odst. 2 se za slova "k výrobě filmů" vkládají slova "nebo děl vytvořených podobným způsobem3)".

31. V § 32 bodu 1 se slova "z maloobchodní ceny celého nákladu" nahrazují slovy "z tržby za prodané neperiodické publikace po odečtení nákladů".

32. V § 32 bodu 4 se za slovo "zvukových" vkládají slova "a zvukově obrazových" a slova "z úhrnné hrubé tržby za prodané snímky" se nahrazují slovy "z tržby za prodané snímky po odečtení nákladů".

33. V § 32 bodu 5 se slova "z celkového výnosu rozhlasových a televizních poplatků" nahrazují slovy "z úhrnu autorských odměn za užití všech děl".

34. V § 32 bodu 6 se za slova "veřejném promítání filmu" vkládají slova "nebo díla vytvořeného podobným způsobem3)".

35. § 35 zní:

"§ 35

Příspěvky za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých plynou jednotlivým fondům takto:

a) Českému literárnímu fondu za užití děl slovesných, s výjimkou s nimi spojených děl výtvarných [písmeno c)] a děl hudebních s textem nebo bez textu [písmeno b)], děl užitých žurnalisticky (příspěvky do periodického tisku, rozhlasu, televize) včetně novinářské fotografie, děl divadelních, filmových nebo děl vytvořených podobným způsobem,3)

b) Českému hudebnímu fondu za užití děl hudebních s textem nebo bez textu a hudební složky děl divadelních, filmových nebo vytvořených podobným způsobem,

c) Českému fondu výtvarných umění za užití děl výtvarných umění včetně děl umění architektonického a děl umění užitého a děl fotografických s výjimkou děl uvedených v písmenu a).".

36. Za § 35 se vkládá nový § 35a, který zní:

"§ 35a

(1) Příspěvky uživatelů děl odváděné podle § 32 bodů 2, 5, 7, 8, 9 a 10 plynou jednotlivým fondům podle § 35.

(2) Příspěvky uživatelů děl odváděné podle § 32 bodu 1 plynou Českému literárnímu fondu a Českému fondu výtvarných umění v poměru 2 : 1.

(3) Příspěvky uživatelů děl odváděné podle § 32 bodů 3, 4 a 6 plynou jednotlivým fondům rovným dílem.".

37. § 36 zní:

"§ 36

(1) Vybírající organizace odvedou příspěvky za užití volných děl a příspěvky uživatelů děl vybrané v kalendářním měsíci do 20. dne následujícího měsíce příslušným kulturním fondům podle § 35 a 35a.

(2) Vybírající organizace si mohou odečíst na úhradu nákladů s vybíráním spojených nejvýše 9 % z celkového objemu vybraných příspěvků.".

38. Za § 38 se doplňuje § 38a, který zní:

"§ 38a

(1) Dosavadní výbory fondů zanikají dnem jmenování prozatímních rad fondů (dále jen "rady"). Do zvolení správních rad fondů podle § 4 plní rady jejich funkci.

(2) Členy rad jmenuje a odvolává ministr kultury, v počtu nejméně 9 a nejvýše 13 členů rady jednoho fondu, po projednání se zástupci sdružení autorů, výkonných umělců a uživatelů děl.

(3) Rady přijmou organizační předpis obsahující zejména volební klíč, na jehož základě musí být nejpozději do 6 měsíců od ustavení příslušné rady zvoleny správní a dozorčí rady podle § 4 odst. 2. Rady jsou povinny volební klíč zveřejnit nejpozději 60 dnů před konáním voleb do správních a dozorčích rad.".

39. Za část III se vkládá nová část IV, která zní:

"ČÁST IV

Přechodné ustanovení

§ 38b

Příspěvky příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců podle části II tohoto nařízení a příspěvky uživatelů děl podle části III oddílu 2 tohoto nařízení se neodvádějí ani nevybírají po dobu od 1. února 1993 do 31. prosince 1993.".

40. Dosavadní část IV se označuje jako část V.

Čl. II

Výnosy z příspěvků za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a z příspěvků uživatelů děl soustředěných na zvláštním účtu ministerstva kultury České republiky, včetně výnosů z těchto příspěvků odvedených za měsíc leden 1993, rozdělí ministr kultury mezi Český literární fond, Český hudební fond a Český fond výtvarných umění do 31. března 1993. Přitom postupuje podle § 35 a 35a.


Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Klaus v. r.

Přesunout nahoru