Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 57/1993 Sb.Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 20/1992 Sb., kterým se stanoví způsob výpočtu výše náhrad za živý a mrtvý inventář a zásoby

Částka 17/1993
Platnost od 03.02.1993
Účinnost od 03.02.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

57

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 18. prosince 1992,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 20/1992 Sb., kterým se stanoví způsob výpočtu výše náhrad za živý a mrtvý inventář a zásoby

Vláda České republiky nařizuje podle § 20 odst. 6 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády České republiky č. 20/1992 Sb., kterým se stanoví způsob výpočtu výše náhrad za živý a mrtvý inventář a zásoby, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se za slovo "zemědělské" vkládají slova "nebo lesní", vypouští se odkaz 1) a slova "kterou původní vlastník obhospodařoval ke dni odnětí nebo vnesení do zemědělského družstva2)" a čárka za slovem "půdy" se nahrazuje tečkou.

2. V § 2 písm. c) se za slovo "zemědělské" vkládají slova "nebo lesní".

3. V § 2 písm. e) se za slovo "zemědělské" vkládají slova "nebo lesní".

4. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:

"§ 3a

(1) Normativ živého a mrtvého inventáře na jeden hektar lesní půdy se stanovuje ve výši 850 Kčs. Hodnota náhrady se vypočte, nestanoví-li toto nařízení jinak, podle vzorce uvedeného v příloze č. 3, která je součástí tohoto nařízení.

(2) Normativ sazenic a osiva lesních dřevin na jeden hektar lesní půdy se stanovuje ve výši 125 Kčs.".

5. V § 4 odst. 1 se za slovo "zemědělské" vkládají slova "nebo lesní".

6. V § 5 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: "Je-li více osob povinných k poskytnutí náhrady za mrtvý inventář, pak povinná osoba, která není uživatelem vnesené nebo odňaté části zemědělské půdy, oznámí povinné osobě, která je nebo byla uživatelem této půdy, výši poskytnuté náhrady.".

Čl. II

Přepočet druhů a kategorií hospodářských zvířat na velkou dobytčí jednotku, uvedený v příloze č. 1 k nařízení vlády České republiky č. 20/1992 Sb., se mění takto:

U druhu a kategorie "Drůbež celkem" ve sloupci "Velká dobytčí jednotka" se číslovka "0,025" nahrazuje číslovkou "0,0025".

Čl. III

Příloha č. 2 k nařízení vlády České republiky č. 20/1992 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. Text "Cn = celkový nárok majetku v Kčs" se nahrazuje textem "Cn = celkový nárok na náhradu za mrtvý inventář, vypočtený s přesností na celé Kčs bez zaokrouhlování".

2. Text "Mo = majetek organizace v tisících Kčs na 1 ha" se nahrazuje textem "Mo = majetek organizace v mrtvém inventáři, vypočtený na 1 ha na celé tisíce Kčs bez zaokrouhlování".

3. Text "Postup při výpočtu:" a s ním související text uvedený v bodech 1, 2 a 3 se nahrazuje tímto textem:

"Postup při výpočtu a vysvětlení pojmů:

1. Celkový nárok na náhradu za mrtvý inventář (Cn) se vztahuje k celkové výměře půdy, kterou původní vlastník obhospodařoval ke dni odnětí nebo vnesení do zemědělského družstva. Celkový nárok zjištěný podle vzorce se použije při plnění nároku povinnou osobou ve věcech. Při jiném druhu plnění se celkový nárok v Kčs přepočte koeficientem 1,7.

2. Majetek organizace v mrtvém inventáři v tisících Kčs na 1 ha (Mo) se zjistí z údajů účetnictví k 31. 12. 1989, ze zůstatku účtu základních prostředků (účet 010) sníženého o

a) oprávky k základním prostředkům (účet 030),

b) zůstatkovou cenu budov, staveb, trvalých porostů,

c) zůstatkovou cenu mrtvého inventáře sloužícího k jiné (nezemědělské) hospodářské činnosti, pokud podle stavu k 31. 12. 1989 hrubá produkce jiné (nezemědělské) hospodářské činnosti převyšuje 20 % hrubé zemědělské produkce organizace.

Pro vymezení uvedených skupin základních prostředků jsou rozhodné předpisy o jednotném třídění základních prostředků.

3. Je-li hodnota Mo zjištěná podle bodu 2 vyšší než 12 tis. Kčs na jeden hektar, použije se částka 12 tis. Kčs jako maximální.

4. Jinou (nezemědělskou) hospodářskou činností se rozumí

a) u zemědělských družstev zpracování zemědělských a lesních surovin a výroba potravinářských výrobků z nich, výkon činností a výroba výrobků sloužících potřebám zemědělské a potravinářské výroby, poskytování prací a služeb pro občany, prodej vlastního vyrobeného zboží, jakož i jiná činnost, pokud není provozována na úkor racionálního využívání půdního fondu a vlastní zemědělské výroby,

b) u státních statků nezemědělská činnost uvedená v zakládacích listinách státních statků v rámci předmětu jejich činnosti, popřípadě nezemědělská činnost vykonávaná mimo vymezený předmět jejich činnosti.

5. Stav hrubé zemědělské produkce k 31. 12. 1989 se zjistí v účetnictví organizace z obratů syntetických účtů 500, 510, 539, 550, 560 a 561, resp. z jejich analytické evidence, při zjednodušeném způsobu účtování z analytické evidence k účtu 795. Hrubá zemědělská produkce za rok 1989 je vykázána v účetním výkaze Úč 4A-02, řádek 81 a 82.

6. Stav hrubé produkce jiné (nezemědělské) činnosti k 31. 12. 1989 se zjistí v účetnictví organizace z obratů syntetických účtů 521 až 529, 530 až 539, 543 až 545, 550 až 559, resp. z jejich analytické evidence, při zjednodušeném způsobu účtování z analytické evidence k účtu 795. Stav hrubé produkce jiné (nezemědělské) činnosti za rok 1989 je vykázán v účetním výkaze Úč 4A-02, řádek 83.

7. Zůstatková cena mrtvého inventáře sloužícího k jiné (nezemědělské) činnosti se zjistí z vnitropodnikové evidence k účtům 010 a 030, členění podle vnitropodnikových útvarů - středisek, nebo druhů činností - výkonů.

8. Organizace, u které došlo po 1. lednu 1990 k organizačním změnám, zjišťuje majetek organizace v mrtvém inventáři v tisících Kčs na 1 ha (Mo) ze zahajovací rozvahy organizace.".

Čl. IV

Za přílohu č. 2 k nařízení vlády České republiky č. 20/1992 Sb. se připojuje příloha č. 3, která zní:

"Příloha č. 3 k nařízení vlády ČR č. 20/1992 Sb.

Vzorec pro výpočet:

Cn = 850 x ha x k

Ve vzorci:

Cn = celkový nárok žadatele v Kčs

ha = počet hektarů lesní půdy žadatele

k = koeficient - viz tabulka

počet hektarů 
oddok
 5,001,00
5,0125,000,85
25,0150,000,50
50,01250,000,40
250,01 0,30“.

Čl. V

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Klaus v. r.

Přesunout nahoru