Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 54/1993 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky a ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravednosti, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb. a vyhlášky č. 76/1981 Sb.

Částka 16/1993
Platnost od 29.01.1993
Účinnost od 29.01.1993
Zrušeno k 01.01.2002 (440/2001 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

54

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví České republiky a ministerstva spravedlnosti České republiky

ze dne 14. ledna 1993,

kterou se mění vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb. a vyhlášky č. 76/1981 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky stanoví podle § 203 zákoníku práce v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 879a občanského zákoníku, ve znění zákona č. 264/1992 Sb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb. a vyhlášky č. 76/1981 Sb., se mění takto:

1. § 7 včetně nadpisu zní:

"§ 7

Výše odškodnění

(1) Výše odškodnění za bolest a za ztížení společenského uplatnění se určuje částkou 30 Kčs za jeden bod.

(2) Celková výše odškodnění za bolest a za ztížení společenského uplatnění z jednoho poškození na zdraví nesmí přesáhnout částku 120 000 Kčs; z toho odškodnění za bolest nesmí přesáhnout částku 36 000 Kčs, a to ani s připočtením odškodnění podle § 3 odst. 2.

(3) Ve zvlášť výjimečných případech hodných mimořádného zřetele může soud odškodnění přiměřeně zvýšit nad stanovené nejvyšší výměry odškodnění.".

2. § 8 zní:

"§ 8

O lékařský posudek může požádat poškozený a právnická nebo fyzická osoba, která za poškození na zdraví odpovídá.".

3. § 9 odst. 2 a 3 znějí:

"(2) Posudek podává zpravidla ošetřující lékař. Jestliže se na léčení poškozeného zúčastnilo více zdravotnických zařízení, podává posudek lékař zdravotnického zařízení, v němž byl poškozený naposledy léčen.

(3) K podání posudku jsou příslušní také lékaři zdravotnických zařízení ozbrojených sil a ozbrojených sborů, Vězeňské služby České republiky a železničních zdravotnických zařízení, byl-li v nich poškozený léčen za podmínek uvedených v odstavci 2.".

4. V § 9 odst. 4 se vypouští odkaz č. 1 včetně poznámky pod čarou. Zároveň se z první části věty před středníkem vypouštějí slova "s poliklinikou".

Čl. II

Bolest a ztížení společenského uplatnění z poškození na zdraví, které vznikly přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se posuzují podle dosavadních předpisů.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr spravedlnosti České republiky:

JUDr. Novák v. r.

Ministr zdravotnictví České republiky:

MUDr. Lom CSc. v. r.

Přesunout nahoru