Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 53/1993 Sb.Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení

Částka 16/1993
Platnost od 29.01.1993
Účinnost od 29.01.1993
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

53

VYHLÁŠKA

ministerstva průmyslu a obchodu České republiky

ze dne 15. ledna 1993,

kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky podle § 3 písm. d) zákona České národní rady č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, (dále jen "zákon") stanoví:


§ 1

Za úkony prováděné Puncovním úřadem podle § 6 odst. 2 zákona se vybírají puncovní poplatky, jejichž výši stanovuje sazebník, který tvoří přílohu této vyhlášky.

§ 2

Puncovní poplatky jsou splatné v hotovosti při výdeji výrobku1) nebo jiné věci z drahých kovů,2) jichž se úkon Puncovního úřadu týkal, popřípadě při vydání osvědčení, odborného posudku, či úředního nálezu, pokud není s Puncovním úřadem dohodnut jiný způsob úhrady.


§ 3

Zrušuje se opatření ministra hutnictví a těžkého strojírenství Československé socialistické republiky č. 11/1985, kterým se vyhlašuje sazebník náhrad za úkony státní služby pro drahé kovy, oznámené v částce 33/1985 Sb.

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 325/2000 Sb. Čl. II

Poplatky za úkony Puncovního úřadu objednané před nabytím účinnosti této vyhlášky se vyberou podle dosavadního Sazebníku puncovních poplatků.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 364/2003 Sb. Čl. II

Poplatky za úkony Puncovního úřadu podle § 1 objednané před nabytím účinnosti této vyhlášky se vyberou podle dosavadního Sazebníku puncovních poplatků.


Ministr:
Ing. Dlouhý CSc. v. r.


Příloha k vyhlášce č. 53/1993 Sb.

Sazebník puncovních poplatků

PoložkaPředmět poplatku
I. Zkoušení ryzosti
a) tuzemské zboží za jeden gram slitiny
01stříbro (Ag)0,50
15za zkoušení jednoho kusu stříbrného zboží však nanejvýš100,-
b) tuzemské a cizí zboží za jeden gram slitiny
02zlato (Au)10,-
03platina (Pt)10,-
c) cizí, staré a opravené zboží za jeden gram slitiny
04stříbro1,-
15za zkoušení jednoho kusu stříbrného zboží však nanejvýš100,-
d) staré a opravené zboží za jeden gram slitiny
05zlato40,-
06platina60,-
Poznámky:
a) poplatek se vybere, i když nedojde k označení předloženého zboží pro závady
v předepsaném stavu nebo ryzosti,
b) u zboží, kde je kombinována slitina s jiným materiálem, se výše poplatku stanoví
na základě kvalifikovaného odhadu hmotnosti drahého kovu, provedeného Puncovním
úřadem,
c) přetřídí-li Puncovní úřad na žádost překladatele položku tuzemského či cizího zboží
na bezvadné a závadné kusy, vybere se poplatek v trojnásobné výši.
II. Úřední označení zboží puncovní značkou nebo jiným způsobem
a) za každý kus zboží
07stříbrného1,-
08zlatého nebo platinového5,-
b) za každé provedení opravy
09doznačení nebo stornu puncovní značky5,-
III. Kvalitativní zjištění kovu
10Ag, Au, Pt, obecný kov - za jedno vyzkoušení30,-
30přirážka k položce 10 za úpravu vzorku tavením70,-
IV. Přibližné určení ryzosti slitin drahých kovů
za každý kus zboží
11stříbro40,-
12zlato60,-
13platina100,-
V. Chemické stanovení ryzosti drahých kovů v mincích, dentálních a registrovaných
klenotnických slitinách
14Ag titračně nebo kupelací60,-
17Au kupelací100,-
19Au a Ag společnou kupelací150,-
20Au ve slitinách s obsahem niklu150,-
21platina a platinové kovy - za každý kov250,-
Poznámky:
a) poplatky za rozhodčí a konečné zkoušky jsou pětinásobné, za zkoušky opakované, trojnásobné
b) poplatky za rozhodčí, opakované a konečné zkoušky nese ta strana, pro kterou je
výsledek zkoušky nepříznivý.
VI. Ostatní analýzy drahých kovů
a) v kovových materiálech
22stanovení stříbra120,-
23stanovení zlata kupelací250,-
16stanovení zlata a stříbra kupelací350,-
18stanovení Au mokrou cestou500,-
24stanovení Pt a platinových kovů - za každý kov1200,-
b) ve stěrech
25stanovení stříbra500,-
26stanovení zlata700,-
27stanovení Pt a platinových kovů - za každý kov1500,-
28stanovení platinových kovů v katalyzátoru na nosiči6000,-
47stanovení stříbra v katalyzátoru na nosiči1000,-
c) v roztocích a chemikáliích
48stanovení stříbra400,-
49stanovení zlata600,-
50stanovení Pt a platinových kovů - za každý kov1200,-
d) stanovení kovů metodou ICP - OES
51jeden kov1000,-
52za každý další kov400,-
e) stanovení alergenního niklu
53stanovení obsahu niklu2000,-
54stanovení úbytku niklu3500,-
f) samostatně prováděné úpravv vzorků
55stanovení sušiny250,-
56stanovení ztráty žíháním250,-
Poznámka:
Poznámky za oddílem V. platí obdobně i pro oddíl VI.
VII. Stanovení ryzosti a hmotnosti drahých kovů včetně ztavení do slitku
31Agdo 100g200,-
32Agnad 100gdo 1000 g600,-
33za každých dalších započatých 1000 g Ag300,-
34Au do 10 g pro účely dědického řízení150,-
35Au nad 10 g do 25 g200,-
29Au nad 25 g do 200 g400,-
36Au nad 200 g do 1000 g800,-
37za každých dalších započatých 1000 g Au400,-
38klenotnické slitiny Pt do 25 g630,-
39ostatní slitiny Pt do 25 g1300,-
VII. Poplatky za ověření zkušebních pomůcek
40zkušební kyselina na Ag a Pt - za každých 50 ml30,-
41kyselina dusičná koncentrovaná a kyseliny na zlato 250/1000
a 333/1000 - za každých 50 ml
15,-
42veškeré druhy lučavky královské - za každých 50 ml25,-
IX. Ostatní poplatky
44vyřízení požadavku na provedení
úkonů souvisejících s přepravou s výjimkou ceny za přepravu
30,-
45vyhledání předmětu při ztrátě potvrzení20,-

Poznámky pod čarou

1) § 3 zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon).

2) § 33 puncovního zákona.

Přesunout nahoru