Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 52/1993 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňují vyhlášky ministerstva vnitra ve věcech vedení matrik, užívání a změny jména a užívání státního znaku a vlajky

Částka 15/1993
Platnost od 29.01.1993
Účinnost od 29.01.1993
Zrušeno k 01.07.2001 (207/2001 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

52

VYHLÁŠKA

ministerstva vnitra

ze dne 5. ledna 1993,

kterou se mění a doplňují vyhlášky ministerstva vnitra ve věcech vedení matrik, užívání a změny jména a užívání státního znaku a vlajky

Ministerstvo vnitra České republiky podle § 21 odst. 1 a § 28 zákona č. 268/1949 Sb., o matrikách, § 9 zákona č. 55/1950 Sb., o užívání a změně jména a příjmení, a § 5 zákona ČNR č. 68/1990 Sb., o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky, stanoví:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách, ve znění vyhlášky č. 4/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 3 odst. 2 se slova "československý státní občan" nahrazují slovy "státní občan České republiky".

2. V § 3 odst. 3 slib zní:

"Slibuji, že budu věrný České republice. Budu zachovávat její zákony a vykonávat veškeré povinnosti spojené s vedením matrik podle svého nejlepšího vědomí. Zachovám mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se při své úřední činnosti dozvím.".

3. § 6 odst. 2 zní:

"(2) Na výkon působnosti v oboru matrik dohlíží ministerstvo vnitra České republiky.".

4. V § 20 odst. 6 se vypouštějí slova "nebo slovenského".

5. V § 25 odst. 3 se vypouštějí slova "nebo slovenského".

6. V § 28 se doplňují slova: ",kromě záznamů prováděných zvláštní matrikou (§ 61 odst. 1)".

7. § 32 odst. 1 zní:

"(1) Matriční výpisy se vydávají v jazyku českém, i když jsou matriky vedeny v jiném jazyku.".

8. § 32 odst. 2 zní:

"(2) Na žádost osoby jiné než české národnosti, jejíž jméno je v matrice zapsáno do 1. října 1959 v českém nebo slovenském jazyku, uvede se ve výpisu z matriky jméno v její mateřštině; toto se vyznačí v matrice.".

9. § 32 odst. 3 se vypouští.

10. V § 41 odst. 6 se vypouštějí slova "nebo slovenského".

11. V § 47 odst. 2 se vypouštějí slova "nebo ve velkých městech výjimečně i pracovníka místního národního výboru".

12. § 61 odst. 1 zní:

"(1) Narození, uzavření manželství a úmrtí občanů České republiky, k nimž došlo na území cizích států, se zapisují do zvláštní matriky vedené Magistrátem města Brna (dále jen "zvláštní matrika").".

13. V § 61 odst. 2 se slova "československých zastupitelských úřadů" nahrazují slovy "zastupitelských úřadů České republiky".

14. V § 61 odst. 4 se slova "československým zastupitelským úřadem" nahrazují slovy "zastupitelským úřadem České republiky".

15. V § 61 se za odstavec 6 připojují odstavce 7 až 9, které znějí:

"(7) Na žádost fyzické osoby o vystavení úplného výpisu ze zápisu o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana Slovenské republiky, k němuž došlo do 31. prosince 1992, ze zvláštní matriky, tato matrika

a) vystaví požadovaný doklad a zašle ho žadateli,

b) doklady ze sbírky listin odešle zvláštní matrice Slovenské republiky,

c) zápis ve zvláštní matrice uzavře, další úplné výpisy se z tohoto zápisu již nevystavují.

(8) Podklady pro provedení změny zápisu, který se týká státního občana Slovenské republiky, zašle zvláštní matrika zvláštní matrice Slovenské republiky spolu s příslušnou sbírkou listin, zápis se uzavře a další úplné výpisy se již nevystavují.

(9) Uzavření zápisu se poznamená do sloupce označeného "dodatečné záznamy a změny".".

16. V § 62 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "České republiky".

Čl. II

Vyhláška ministerstva vnitra č. 479/1950 Ú. l., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o užívání a změně jména, se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 se vypouštějí slova "nebo slovenského".

2. V § 3 se vypouštějí slova "nebo slovenského".

3. V § 7 se vypouští odstavec 2 a zrušuje se označení odstavce 1.

Čl. III

Vyhláška ministerstva vnitra České republiky č. 435/1990 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky, se mění takto:

1. § 1 odst. 6 se vypouští. Odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

2. V § 3 odst. 2 se vypouštějí slova "není-li vyvěšována společně se státní vlajkou České a Slovenské Federativní Republiky".

3. V § 3 odst. 4 se vypouštějí slova "České a Slovenské Federativní Republiky a".


Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ruml v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.

2) Vyhláška ministerstva zemědělství ČR č. 613/1992 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek.

Přesunout nahoru