Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 50/1993 Sb.Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění

Částka 15/1993
Platnost od 29.01.1993
Účinnost od 29.01.1993
Zrušeno k 02.04.1997
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

50

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 30. prosince 1992,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění

Vláda České republiky nařizuje k provedení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění zákona České národní rady č. 592/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona České národní rady č. 15/1993 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, se mění a doplňuje takto:

1. V § 4 odst. 2 písm. a) se za slova "třech měsících života" vkládají slova "pokud jim není poskytována dispenzární péče podle § 6 odst. 1 písm. a)".

2. V § 4 odst. 3 písm. a) se za slova "při vstupu na střední školu" vkládají slova "pokud nebyla provedena během posledního roku podle odstavce 2 písm. d)".

3. V § 5 odst. 2 písm. e) se za slova "u dárců krve" vkládají slova "orgánů a spermatu".

4. § 5 odst. 3 písm. c) zní:

"c) odběry materiálů prováděné zařízeními hygienické služby a jejich vyšetření,".

5. V § 6 odst. 1 písm. b) se slova "nepříznivým rodinným nebo jiným společenským prostředím" nahrazují slovy "a to i v důsledku nepříznivého rodinného nebo jiného společenského prostředí".

6. V § 7 se za slova "soudní pitvy" vkládají slova "a dopravy k ní".

7. V § 9 odst. 1 se za slova "cenového limitu" vkládají slova "a způsobu jejich úhrady zdravotní pojišťovnou".

8. § 9 odst. 2 zní:

"(2) Zdravotní pojišťovna hradí léčiva a prostředky předepsané nebo poskytnuté smluvními zdravotnickými zařízeními podle zvláštních předpisů.15)".

9. V § 10 odst. 1 se za slova "Doprava se poskytuje" vkládají slova "na území České republiky".

10. V § 10 odst. 5 se slovo "nezbytných" nahrazuje slovem "neodkladných".

11. V § 11 odst. 1 se vypouštějí slova "nebo jeho věk".

12. V § 11 odst. 3 se za větu druhou vkládá nová věta, která zní: "Tato doprava musí být předem schválena revizním lékařem.".

13. V § 11 odst. 4 se slova "lázeňské péči" nahrazují slovy "komplexní lázeňské péči [§ 27 odst. 3 písm. a)]".

14. V § 11 odst. 5 se za slovy "přepravu lékaře" vkládají slova "a ostatních zdravotnických pracovníků".

15. V § 11 odst. 6 se za slova "revizní lékař" vkládají slova "pokud je indikace podložena příslušnými odbornými nálezy".

16. § 12 včetně nadpisu zní:

"§ 12

Pohotovostní a záchranná služba

Potřebná zdravotní péče zahrnuje též

a) akutní zdravotní péči poskytovanou mimo ordinační hodiny praktických a zubních lékařů lékařskou službou první pomoci, popř. praktickými a zubními lékaři pro jimi registrované pojištěnce,

b) lékárenskou péči poskytovanou pohotovostní službou lékáren,

c) výkony provedené zdravotnickou záchrannou službou16) při poskytování odborné přednemocniční neodkladné péče.".

17. V § 13 se za slova "dočasné neschopnosti k práci" vkládají slova "ošetřujícím lékařem".

18. V § 15 se z poslední věty vypouštějí slova "nebo jde-li o samostatné pracoviště klinického psychologa nebo klinického logopeda".

19. V § 16 se připojuje na konci nová věta, která zní: "Lékař nemůže odmítnout pojištěnce ze stanoveného spádového území. 17)".

20. V § 19 odst. 1 se slova "přechodně nebo opakovaně" nahrazují slovy "opakovaně nebo dlouhodobě".

21. V § 20 odst. 3 se připojuje na konci nová věta, která zní: "Totéž platí pro poskytování informací mezi praktickým lékařem a lékařem závodní preventivní péče.".

22. § 21 odst. 1 zní:

"(1) Potřebnou zdravotní péčí je i zvláštní forma ambulantní péče poskytovaná jako domácí zdravotní péče, zdravotní péče v sanatoriích (stacionářích) a v ústavech sociální péče.".

23. V § 21 odst. 2 se slovo "odbornou" nahrazuje slovem "potřebnou".

24. V § 21 odst. 3 se ve větě prvé vypouští slovo "každodenní".

25. V § 23 odst. 1 se dosavadní text poslední věty ukončuje středníkem, za který se připojuje nová část věty, která zní: "tato podmínka nemusí být splněna při přijetí do psychiatrické léčebny.".

26. § 23 odst. 3 zní:

"(3) Každé nepřijetí pojištěnce do ústavní péče musí být řádně dokumentováno. V tom případě je pojištěnci předána zpráva pro ošetřujícího lékaře. Stejně se postupuje i v případě, že pojištěnec sám přijetí odmítne.".

27. § 24 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Při komplexní lázeňské péči se pobyt průvodce považuje za ústavní ošetřování pouze v případě přijetí průvodce dítěte mladšího šesti let do specializované lázeňské léčebny na dobu, kdy je zaškolován v ošetřování a léčebné rehabilitaci dítěte. V ostatních případech u komplexní lázeňské péče o děti a dospělé [§ 27 odst. 3 písm. a)] hradí pojišťovna pobyt průvodce jen v případech, kdy jeho nezbytnost potvrdí revizní lékař.".

28. § 27 včetně nadpisu zní:

"§ 27

Lázeňská péče

(1) Lázeňskou péči poskytovanou jako nezbytnou součást léčebného procesu navrhuje ošetřující lékař, potvrzuje revizní lékař a hradí zdravotní pojišťovna. Návrh na lázeňskou péči se podává na předtištěném formuláři zdravotní pojišťovny. Současně je určován i stupeň naléhavosti [odstavec 3 písm. a)].

(2) Nemoci, u nichž se lázeňská péče poskytuje pojištěncům, indikační předpoklady, délka léčebného pobytu, typ lázeňské péče a seznam lázeňských míst České republiky, kde je příslušná lázeňská péče poskytována, jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení (dále jen "Indikační seznam").

(3) Lázeňská péče se poskytuje a hradí jako:

a) komplexní lázeňská péče - tato péče navazuje na ústavní péči nebo péči v odborných ambulancích a je zaměřena na doléčení, zabránění vzniku invalidity a nesoběstačnosti nebo na minimalizaci rozsahu invalidity. Poskytuje se v době dočasné neschopnosti k práci. Pojištěnce předvolává k lázeňské péči lázeňská léčebna. Pacient v prvém pořadí naléhavosti je k nástupu na léčení předvolán nejpozději do jednoho měsíce od data vystavení návrhu, popř. po dohodě ošetřujícího, revizního a lázeňského lékaře přeložen do léčebny přímo z nemocničního lůžka. V druhém pořadí naléhavosti je pacient předvolán nejpozději do tří měsíců, děti a dorost do šesti měsíců od data vystavení návrhu. Náklady komplexní lázeňské péče jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou;

b) příspěvková lázeňská péče - tato péče je poskytována u nemocí, které jsou obsaženy v Indikačním seznamu a kde nejsou splněny podmínky uvedené pod písmenem a). Zdravotní pojišťovna hradí náklady na vyšetření a léčení pojištěnce. Tato péče může být poskytnuta jednou za dva roky, nerozhodne-li revizní lékař jinak.

(4) Dětem a dorostu do 19 let se lázeňská péče poskytuje podle odstavce 3 písm. a), pokud není na žádost rodičů poskytována podle odstavce 3 písm. b).

(5) U pracovních úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce se lázeňská péče poskytuje podle odstavce 3 písm. a), jestliže ji navrhl nebo indikaci potvrdil příslušný odborník pro nemoci z povolání.

(6) Způsob poskytnutí lázeňské péče podle odstavce 3 navrhuje ošetřující lékař a schvaluje revizní lékař podle Indikačního seznamu. Podle odstavce 3 písm. a) může být lázeňská péče poskytnuta i na návrh jiného ošetřujícího lékaře, než je uvedeno v Indikačním seznamu, pokud je indikace podložena příslušným odborným nálezem.".

29. V § 28 písm. b) se slovo "charakteru" nahrazuje slovem "postupu".

30. § 31 odst. 2 zní:

"(2) Ke splnění úkolů uvedených v odstavci 1 jsou revizní lékaři a odborní pracovníci oprávněni vstupovat do zdravotnického zařízení. Výkon činnosti revizního lékaře a odborných pracovníků nesmí narušit prováděný léčebný výkon.".

31. § 34 odst. 1 zní:

"(1) Péče poskytovaná v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, péče v kojeneckých ústavech, dětských domovech, jeslích, ozdravovnách, odborných léčebných ústavech pro děti a mládež v regionální působnosti se hradí z rozpočtu zřizovatele. Z rozpočtu zřizovatele se hradí také zdravotnická záchranná služba16) a pohotovostní služby, s výjimkou potřebné zdravotní péče poskytované podle § 12.".

32. V § 36 se slova "nejpozději do 10. dne po skončení jednotlivých čtvrtletí" nahrazují slovy "v termínech zúčtování těchto dotací se státním rozpočtem".

33. § 37 včetně poznámky pod čarou se vypouští.


Čl. II

Zrušuje se vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 463/1990 Sb., o poskytování lázeňské péče ve státních léčebných lázních.

Čl. III

Předseda vlády České republiky se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených tímto nařízením.

Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

15) Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, federálního ministerstva obrany, federálního ministerstva financí, federálního ministerstva dopravy, ministerstva vnitra České republiky, ministerstva spravedlnosti České republiky a ministerstva zemědělství České republiky č. 427/1992 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1990 Sb., o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami.

16) Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě.

17) § 10 odst. 3 zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění.


Příloha k nařízení vlády ČR č. 50/1993 Sb.

Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost

Obsah:

Povinná vyšetření pro vystavení návrhu na lázeňskou péči.

Obecné kontraindikace lázeňské péče.

Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé.

1. Vysvětlivky, používané zkratky, odkazy v textu.

2. Indikační skupiny:

I Nemoci onkologické

II Nemoci oběhového ústrojí

III Nemoci trávicího ústrojí

IV Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

V Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

VI Nemoci nervové

VII Nemoci pohybového ústrojí

VIII Nemoci močového ústrojí

IX Duševní poruchy

X Nemoci kožní

XI Nemoci ženské Indikační seznam pro lázeňskou péči o děti a dorost

1. Přehled lázeňských léčeben s určením pro věkovou kategorii.

2. Obecná ustanovení.

3. Indikační skupiny:

XXI Nemoci onkologické

XXII Nemoci oběhového ústrojí

XXIII Nemoci trávicího ústrojí

XXIV Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

XXV Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

XXVI Nemoci nervové

XXVII Nemoci pohybového ústrojí

XXVIII Nemoci ledvin a cest močových

XXIX Duševní poruchy

XXX Nemoci kožní

XXXI Nemoci gynekologické

A. Povinná vyšetření pro vystavení návrhu na lázeňskou péči

Druh nemoci podle indikačního seznamu
Nemoci onkologickéOdborná onkologická vyšetření včetně odpovídajících laboratorních vyšetření (povinné ELFO bílkovin, RTG hrudních orgánů, podle povahy onemocnění další potřebná vyšetření). Vyšetření nesmí být starší 2 měsíců.
Nemoci ústrojí oběhovéhoEKG, cholesterol (případně triglyceridy). U hypertenzní choroby též oční pozadí. U obliterujících procesů cévních též funkční zkoušky námahy a zkouška polohové změny barvy na končetinách a oční pozadí. RTG hrudních orgánů (u dětí individuálně zváží navrhující lékař).
Diabetes mellitusGlykémie, glykosurie, ketolátky, údaje o léčebných dávkách antidiabetik, cholesterol, popř. triglyceridy, EKG, oční pozadí.
Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojíRozepsaný výdech vitální kapacity, u onemocnění horních cest dýchacích odborné vyšetření otorinolaryngologické, u alergických onemocnění alergologické vyšetření. RTG hrudních orgánů (u dětí individuálně zváží navrhující lékař, u indikací XXV/1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 není nezbytný).
Nemoci ústrojí trávicíhoPříslušné RTG nebo endoskopické vyšetření, příp. chemické vyšetření žaludečních šťáv.
Nemoci jater a žlučníkuPříslušná laboratorní vyšetření, popř. RTG žlučníku, sonografie apod.
Nemoci nervovéOdborné neurologické vyšetření včetně výsledků laboratorních a funkčních vyšetření, u radikulárních syndromů též popis RTG snímků příslušné části páteře (anatomický i funkční), u cervikokraniálních a cervikobrachiálních syndromů též EKG.
Nemoci pohybového ústrojíPříslušné odborné vyšetření včetně odpovídajícího laboratorního a funkčního vyšetření včetně popisu RTG snímků ne starších 2 let.
Nemoci ledvin a močových cestPříslušné odborné vyšetření včetně výsledků laboratorních a ostatních vyšetření (vždy kreatinin, sediment močový, sedimentace erytrocytů). Dále jsou-li hodnoty urey nebo kreatininu signifikantně zvýšeny, clearence kreatininu, u lithiáz též chemické vyšetření kamenů, pokud jsou dosažitelné. U lithiáz a všech zánětlivých onemocnění též čerstvé mikrobiologické vyšetření moče a citlivost na antibiotika a chemoterapeutika.
Nemoci duševníOdborné psychiatrické vyšetření (s přehledem dosavadního průběhu léčení).
Ostatní nemociPříslušná odborná vyšetření.
PoznámkaU nemocných starších 70 let komplexní interní vyšetření tam, kde lázeňské procedury představují zátěž pro kardiovaskulární systém.

Obecné kontraindikace lázeňské péče

1. Infekční nemoci přenosné na člověka a bacilonosičství, zejména břišního tyfu a paratyfu. Je-li některá nemoc, indikovaná pro lázeňskou péči, sdružena s tbc dýchacího ústrojí nebo jinou formou tbc, může být lázeňská péče navržena a povolena jen takové osobě, která již byla vyřazena z dispenzárních skupin aktivní tuberkulózy.

2. Všechny nemoci v akutním stadiu.

3. Klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie.

4. Stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitidě do 6 týdnů po odeznění nemoci.

5. Labilní diabetes mellitus (s výjimkou u dětí a dorostu) a dekompensovaný diabetes mellitus.

6. Často se opakující profuzní krvácení všeho druhu.

7. Kachexie všeho druhu.

8. Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami pokračování nemoci.

9. Epilepsie s výjimkou případů, u nichž v posledních 3 letech nedošlo k záchvatu a jejichž EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Přetrvávají-li v EEG záznamu patologické změny, pak může být lázeňská péče navržena jen na základě kladného vyjádření neurologa, který má pacienta v dispenzární péči. Pro indikační skupinu XXVI není epilepsie kontraindikací.

10. Aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace, transitorní stavy zmatenosti.

11. Závislost na alkoholu, závislost na návykových látkách.

12. Nemocní, odkázaní na pomoc druhé osoby při sebeobsluze (s výjimkou nevidomých). Přijetí nemocného (zpravidla s průvodcem) je popř. možné po předchozím dojednání s vedoucím lékařem lázeňské léčebny.

13. Inkontinence moče a stolice, enuresis nocturna. Neplatí pro indikační skupinu XXVI a indikaci XXIII/2.

14. Kouření u dorostu a u nemocných s indikacemi skupiny II, V a VI.

15. Těhotenství.

16. Nehojící se kožní defekty jakéhokoliv původu. (Netýká se indikací skupiny X).

17. Hypertenze nad 16 kPa diastolického tlaku (-120 mm Hg).

Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé

1. Vysvětlivky, zkratky a přehled odkazů používaných v textu.

K - komplexní lázeňská péče

P - příspěvková lázeňská péče

N - zdravotní pojišťovna náklady nehradí. Lázeňská místa, v nichž lze poskytnout komplexní lázeňskou péči, jsou vyznačena podtržením.

1) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře zdravotní pojišťovny.

2) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může být ze zdravotních důvodů prodloužena až o 7 dnů.

3) Délka léčebného pobytu může být dle doporučení čs. diabetologické společnosti zkrácena, především u nemocných s diabetem I. typu.

4) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, je základní délka léčebného pobytu 28 dnů.

5) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až na 49 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

6) Pouze pro stavy po poraněních a operacích periferního nervstva.

7) Pouze pro psoriatickou artritis a sklerodermii s kožními projevy.

8) Délku léčebného pobytu je možno zkrátit v návaznosti na termín operace.

I. Nemoci onkologické

č. indikace dg.Indikacedélka oš. dobytyp láz. péčeKomentářKontraindikaceLázeňské místo
1234567
I/1 dle zákl. dg.Onkologické případy po ukončení komplexní léčby, bez jakýchkoliv známek recidivy.211)P, KLéčbu lze poskytnout nemocným v klinické remisi. Komplexní láz. péči lze poskytnout na návrh klinického onkologa nebo jiného příslušného odborníka zpravidla 16do 24 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby. Opakování léčebného pobytu je možné ve formě příspěvkové láz. péče. U nemocných s M. Hodgkin lze v indikovaných případech poskytnout komplexní láz. péči opakovaně.Recidiva onemocnění, metastázy, nádorová kachexie.Františkovy L.
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Luhačovice
Mariánské Lázně

1) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

Lázeňská léčba je vhodná především u:M. Hodgkin, nehodgkinské lymfomy nádory varlat, žaludku, kolorektální nádory (anus praeternaturalis není kontraindikací) nádory horních cest dýchacích, hltanu a hrtanu nádory vnitřních rodidel nádory mammy (láz. léčba je možná i při probíhající dlouhodobé hormonální terapii).Karlovy Vary, Luhačovice
Karlovy Vary
Karlova Studánka, Luhačovice
Františkovy Lázně
Františkovy Lázně, Karlovy Vary,
Mariánské Lázně
Vhodnost lázeňské léčby je nutno zvážit individuálně u:mozkových a kožních nádorů, nádorů žlučníku a slinivky břišní, sarkomů kostí a měkkých částí, nádorů štítné žlázy, prostaty. Pokud je u nemocného s tímto postižením shledána indikace k lázeňské léčbě, je léčení možné vKarlovy Vary Mariánské Lázně (nádory prostaty)
U nádorů plic (primární bronchogenní ca) lze doporučit láz. péči zpravidla až po uplynutí 1 roku od skončení komplexní léčby při trvající remisi, stejně i u nádoru ledviny (Grawitzův nádor).Luhačovice, Mariánské Lázně
Karlovy Vary, Mariánské Lázně
O vhodnosti lázeňské léčby u chronické leukemie rozhoduje vždy hematolog.Karlovy Vary, Luhačovice
Indikaci pro lázeňskou léčbu u ostatních méně častých nádorů stanoví klinický onkolog individuálně.

II. Nemoci oběhového ústrojí

č. indikace dg.Indikacedélka léčeb. pobytutyp láz. péčeKomentářKontraindikaceLázeňské místo
1234567
II/1
dle zákl. dg.
Léčebně edukační pobyt pacienta s prognosticky závažnými rizikovými faktory (dyslipoproteinemie nebo kombinace dalších RF: hypertenze, diabetes mellitus přev. II. typu, obezita, hyperurikemie, genet. zátěž).21P, KKomplexní láz. péče při prvním pobytu na návrh internisty nebo kardiologa. Při opakovaném pobytu nutno u obézních prokázat redukci hmotnosti.Negativní přístup k léčbě, kouření, neschopnost aktivního pohybu.Františkovy L.
Jeseník
Konstantinovy L.
Libverda
Poděbrady
Teplice n. B.
II/2Stav po akutní karditidě do 12 měsíců po vzniku.28KNa návrh internisty nebo kardiologa.Aktivita revmat. procesu, inf. endokarditida, funkční postižení NYHA III, IV.Běloves, Františkovy L.
Konstantinovy L.
391, 393,Libverda, Poděbrady
398, 422Teplice n. B.
II/3Vrozené a získané srdeční vady.28PNa návrh internisty nebo kardiologa.Aktivita revmat. procesu, inf. endokarditida, funkční postižení NYHA III, IV.Běloves, Františkovy L.
Konstantinovy L.
394, 395, 396,Libverda, Poděbrady
397, 424Teplice n. B.
II/4Symptomatická ischemická choroba srdeční.28PSíňokomorový blok II. a III. stupně, funkční postižení NYHA IV.Běloves, Františkovy L.
Jeseník
412, 413,Konstantinovy L.
414Libverda, Poděbrady
Teplice n. B.
II/5Stav po infarktu myokardu nejpozději do 4 měsíců po vzniku (pacient po AIM s nekomplikovaným průběhem).282)KNa návrh internisty nebo kardiologa.Síňokomorový blok II. a III. stupně funkční postižení NYHA IV.Františkovy L.
Konstantinovy L.
410, 412Libverda, Poděbrady
Teplice n. B.
II/6Ischemická choroba srdeční s překonaným infarktem myokardu po 4 měsících od vzniku do 12 měsíců po vzniku.28P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout výjimečně, na návrh internisty nebo kardiologa, nemocným, kteří ze zdravotních důvodů nemohli být léčeni dle II/5.Síňokomorový blok II. a III. stupně, funkční postižení NYHA IV.Běloves
Františkovy L.
412Konstantinovy L.
Libverda, Poděbrady
Teplice n. B.
II/7Hypertenzní choroba I. - III. stupně dle SZO. Juvenilní hypertenze.28P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout u HCH III. st. komplikované ICHS, CMP, oblit. cév DK II. b st. nebo vaskulární nefrosklerózou na návrh internisty nebo kardiologa.Maligní zvrat, stavy po CMP s výrazným omezením pohyblivosti nebo psychiky, klidové bolesti DK, ischemické ulcerace nebo gangréna, diabet, nefropatie s klin. nebo labor. známkami urémie, funkční postižení NYHA IV.Běloves
Františkovy Lázně
401, 402,Jeseník, Hodonín
403, 404Karlova Studánka
Konstantinovy L.
Libverda, Poděbrady
Teplice, Teplice n. B.
II/8Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém nebo zánětlivém ve stadiu I až II b.28P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh internisty u stadia II b.Závazné projevy celkové aterosklerózy, klidové bolesti, těžké defekty.Běloves, Bělohrad
Františkovy L., Hodonín
440, 443,Konstantinovy L.
446Libverda, Poděbrady
Teplice, Teplice n. B.
II/9Stavy po trombózách a tromboflebitídách s přetrvávajícími následky, nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stadia, stavy po operaci varixů, chronický lymfatický edém.28POpakovaná plicní embolie, rozsáhlé bércové vředy, elefantiáza, recidivující erysipel.Běloves, Františkovy L.
Hodonín
451, 457Konstantinovy L.
Libverda, Poděbrady
Teplice, Teplice n. B.
II/10Funkční poruchy periferních cév.28P, KKomplexní lázeňská péče se poskytuje podle § 27 odst. 5 Zdravotního řádu.Běloves, Bělohrad
Františkovy L.
dle zákl. dg.Konstantinovy L.
Libverda, Luhačovice
Poděbrady, Teplice
Teplice n. B.
II/11Stavy po operacích srdečních vad vrozených nebo získaných, po revaskularizačních operacích. Stavy po perkutánní transluminální angioplastice.282)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh kardiologa, kardiochirurga nebo internisty do 6 měsíců po operaci.Síňokomorový blok III. stupně, aktivita zánětlivého procesu, infekční endokarditis, embolické komplikace, funkční postižení NYHA IV.Běloves
Františkovy L.
394, 395, 396,Konstantinovy L.
412, 413, 414,Libverda
745, 746,Poděbrady
747, 861Teplice n. B.
II/12Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému.28P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh chirurga, angiologa či kardiologa do 6 měsíců od operace.Těžké trofické defekty, embolické komplikace.Běloves, Bělohrad
Františkovy L.
440, 441,Konstantinovy L.
442, 443,Libverda, Poděbrady
444, 446,Teplice
447Teplice n. B.

2) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může být ze zdravotních důvodů prodloužena až o 7 dnů.

III. Nemoci ústrojí trávicího

Obecné kontraindikace:

poruchy průchodnosti GIT a biliárního traktu s projevy stasy nad řekážkou

zevní i vnitřní spontánně vzniklé píštěle v GIT i biliárním traktu

penetrace peptického vředu a stav po manifestním krvácení vředu do 1 měsíce

empyém žlučníku a biochemické známky cholestasy

jaterní nedostatečnost

mentální anorexie, pokud není v regresi

stavy vyžadující operace na GIT i bil. traktu, pokud nelze léčbu chápat jako předoperační přípravu

pozn.: Anus praeternaturalis není kontraindikací lázeňské léčby, pouze omezuje provádění léčebných procedur.

č. indikace dg.Indikacedélka léčeb. pobytutyp láz. péčeKomentá řKontraindikaceLázeňské místo
1234567
III/1Vleklé funkční žaludeční dyspepsie též na podkladě refluxu z duodena, kardioesofageální irritace a další benigní symptomatická onemocnění jícnu (hiátové hernie, refluxní esofagitis), erosivní gastritis po eradikaci Helicobacter pylori.21PKouření, abusus alkoholu, léků.Bílina
530, 535, 536, 537Karlovy Vary
Luhačovice
III/2Vředová nemoc žaludku, duodena, bulbitis s exacerbacemi i v remisi včetně vleklých dyspepsií přetrvávajících po léčbě či remisi.21P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh gastroenterologa při pravidelných a častých exacerbacích vedoucích k pracovní neschopnosti.Kouření, abusus alkoholu. Exacerbace není kontraindikací léčby.Bílina
531, 532Karlovy Vary
Luhačovice
III/3Stavy po operaci žaludku, duodena a jícnu.212)P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh chirurga nebo gastroenterologa do 6 měsíců po operaci.Kouření, abusus alkoholu, léků, hrubě defektní chrup s nedostatečnou žvýkací schopností.Bílina
podle zákl. dg.Karlovy Vary
Luhačovice
III/4Vleklé střevní poruchy s projevy maldigesce či malabsorpce, stavy po těžkých střevních infekcích a vyléčených parazitózách, dráždivý tračník. Obstipace habituální či druhotně indukovaná.21PU obstipace lze lázeňskou léčbu poskytnout pouze na návrh gastroenterologa.Abusus kodeinu a příbuzných látek.Karlovy Vary
podle zákl. dg.Luhačovice
III/5M. Crohn, proctocolitis idiopatica.212)P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh gastroenterologa, jedná-li se o těžší formy onemocnění a diagnóza je jednoznačně potvrzena.Karlovy Vary
555, 556
III/6Stavy po resekci tenkého nebo tlustého střeva (netýká se apendektomie).212)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh chirurga do 6 měsíců po operaci.Bílina
podle zákl. dg.Karlovy Vary
III/7Chronická onemocnění žlučníku a žluč. traktu s lithiasou i bez ní, pokud operace není vhodná. Parazitózy bil. traktu (Clonorchis, Opistorchis ap.) jako součást konzervativní léčby, předoperační příprava. Funkční poruchy žlučového traktu.21POpakování léčby je vhodné k udržení remise , zvláště u osob chirurgicky vysoce rizikových (věk, krvácivé stavy, rozsáhlé nitrobřišní adheze).Neodkladná chirurgická léčba. Pokud nejde o rizikové skupiny, pak i jasně indikovaná chir. léčba, nemá-li být láz. léčba předoperační přípravou. Substenóza či litiáza žlučovodů bez biochemických známek cholestázy není kontraindikací, léčba je vhodná jako předoperační příprava.Bílina
574, 575, 576Karlovy Vary
Luhačovice
III/8Stavy po operacích žlučníku a žluč. traktu, po endoskopických a jiných instrumentálních zákrocích pro stenózu a litiázu žlučových cest. Stavy po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii.21P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh chirurga, gastroenterologa nebo internisty do 6 měsíců po dissoluci kamenů, extrakorporální litotrypsii a po operacích a dalších zákrocích, pokud operaci či výkonu předcházel nebo následoval febrilní či ikterický průběh nebo akutní pankreatitis. Opakování (PLP) je vhodné, pokud přetrvává dyspepsie, jako prevence novotvorby kamenů při litogenní žluči, kde přetrvává mitigovaný zánět žlučovodů (i subfebrilie), zející papila Vateri či biliodigestivní anastomóza (pneumocholedochus) umožňující reflux střevního obsahu.Abusus kodeinu a příbuzných látek, obezita při přetrvávající dyspepsii (přejídání, nedodržování životosprávy). Biochemické známky cholestázy.Bílina
podle. zákl. dg.Karlovy Vary
Luhačovice
III/9Stavy po akutní hepatitidě jakékoliv etiologie a toxickém jaterním poškození (lékové, profesionální), chronická aktivní hepatitis s přetrváváním infekčních markerů, stav po mononukleóze s jaterním poškozením, vrozené poruchy jaterní funkce a jiné chronické jaterní choroby.212)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout do 12 měsíců po propuštění z ústavního léčení na návrh infekcionisty nebo hepatologa. Opakování je možné při přetrvávajících biochemických nebo histologických známkách jaterní poruchy.Pokročilá jaterní nedostatečnost, stav po krvácení z jícnových varixů. Abusus alkoholu a drogová závislost. Kontraindikací není positivní HBsAg.Karlovy Vary
139, 571, 572, 573
III/10Stavy po akutní pankreatitidě nebo po exacerbaci chronické pankreatitidy, prokázaná chronická pankreatitis, stavy po operacích a transplantacích pankreatu.212)P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh internisty nebo chirurga do 6 měsíců po akutní příhodě spojené s hospitalizací. Opakování je vhodné u vleklé maldigesce a malabsorpce při zjevné poruše stavu výživy (hubnutí).Choledocholitiáza a jiné poruchy odtoku žluči a pankreat. sekretu do střeva (substenóza pap.Vaterovy) vyžadující chirurgickou léčbu. Abusus alkoholu, drogová závislost, jaterní insuficience.Karlovy Vary
577
stavy po operacích a transplantacích pankreatu.

IV. Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

č. indikace dg.Indikacedélka léčeb. pobytutyp láz péče. KomentářKontraindikaceLázeňské místo
1234567
IV/1Diabetes mellitus do 6 měs. od zjištění - edukační program.143)KNavrhuje diabetolog, opakování je případně možné po 2 letech u nemocných s předpokladem, že opakovaný pobyt pomůže zlepšit kompenzaci. Edukační program je diferencován pro I. a II. typ diabetu.Neschopnost fyzické zátěže, nespolupracující nemocný, jiné závažné choroby.Karlovy Vary
Luhačovice
250Poděbrady
IV/2Diabetes mellitus s výjimkou indikace zařazené pod IV/1.21PLéčbu lze poskytnout zpravidla po 12 měs. od zjištění dg k úpravě životosprávy, posílení správných návyků, redukci hmotnosti. Navrhuje ošetřující lékař (diabetolog, internista, prakt. lékař).Nespolupracující nemocný, komplikace diabetu.Karlovy Vary
Luhačovice
250Mariánské Lázně
IV/3Diabetes mellitus s komplikacemi (mikro- a makroangiopatie, neuropatie). Diabetes mellitus s těžkou obtížně ovlivnitelnou obezitou.21P, KNávrh podává diabetolog. Komplexní léčbu lze poskytnout 1× u počínajících komplikací nebo při jejich záchytu.Pokročilé stadium diabet. komplikací.Karlovy Vary
Luhačovice
250
IV/4Obezita.21NDoporučenou délku léč. pobytu lze individuálně upravit.Bílina
Karlovy Vary
278Lipová-Lázně
Luhačovice
Mariánské Lázně
IV/5Hyperlipoproteinemie II. - V. typu21PPřípady mimo indikaci II/1.Bílina
Karlovy Vary
272Lipová-Lázně
Luhačovice
Mariánské Lázně
IV/6Tyreotoxikóza.21PTěžší poškození kardiovaskulárního ústrojí, maligní struma.Jeseník
Lipová-Lázně
242
IV/7Stavy po operaci štítné žlázy pro tyreotoxikózu.21KLázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh endokrinologa nebo internisty do 6 měs. po operaci.Těžší poškození kardiovaskulárního ústrojí.Jeseník
Lipová-Lázně
242
IV/8Stavy po operaci benigního adenomu nadledvin a hypofýzy, vyvolávajícího hyperfunkční syndrom.21KLázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh endokrinologa nebo internisty do 6 měs. po operaci.Jeseník
227

3) Délka léčebného pobytu může být dle doporučení čs. diabetologické společnosti zkrácena, především u nemocných s diabetem I. typu.

V. Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

U všech onemocnění je kontraindikací lázeňské léčby kouření

č. indikace dg.Indikacedélka léčeb. pobytutyp láz. péčeKomentá řKontraindikaceLázeňské místo
1234567
V/1Stavy po operacích HCD a DCD (netýká se stavů po operacích tonsil, adenoidních vegetací a nosní přepážky).211)4)P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh chirurga, odborníka pro ORL nebo TRN do 6 měsíců po operaci.Empyemy, píštěle.Jeseník
Karlova Studánka
podle zákl. dg.Luhačovice
Mariánské Lázně
V/2Hypertrofické nebo atrofické záněty HCD, ozaena v soustavném odborném léčení, chronické sinusitidy a sinobronchitidy soustavně léčené.211)4)P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh otorinolaryngologa v případě ozaeny.Hnisavé záněty PND vyžadující chir. léčbu, neléčený rhinosclerom.Jeseník
Karlova Studánka
472, 473,Luhačovice
474Mariánské Lázně
V/3Poškození laryngu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení (učitelé, duchovní apod.)211)4)P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh foniatra v případech, kdy onemocnění způsobuje opakovanou nebo dlouhodobou PN.Jeseník
Karlova Studánka
476Luhačovice
V/4Alergické rýmy prokázané alergolog. vyšetřením v soustavném léčení.21PHnisavé záněty PND vyžadující chir. léčbu.Jeseník
Karlova Studánka
477Luhačovice
Mariánské Lázně
V/5Stavy po opakovaném nebo komplikovaném zánětu plic.211)4)P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh internisty nebo odborníka pro TRN především v návaznosti na hospitalisaci.Jeseník
Karlova Studánka
480, 486Luhačovice
Mariánské Lázně
V/6Chronická bronchitis v soustavném léčení včetně chronické mukopurulentní bronchitis a bronchiektazií.211)4)P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh internisty nebo odborníka pro TRN, pokud hodnota VC plic nebo FEV 1 sec byla opakovaně nižší než 60 % náležité hodnoty a u bronchiektazií.Jeseník
Karlova Studánka
491, 494Luhačovice
Mariánské Lázně
V/7Obstruktivní chronická bronchitis.211)4)P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh internisty nebo odborníka pro TRN, pokud hodnota FEV 1 sec byla opakovaně nižší než 60 % náležité hodnoty.Jeseník
Karlova Studánka
491Luhačovice
Mariánské Lázně
V/8Astma bronchiale všech stadií i profesionální etiologie.211)4)P, K,Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh alergologa nebo odborníka pro TRN při frekvenci záchvatů prům. alespoň 1x měsíčně s poklesem hodnoty FEV 1 sec spontánně nebo po bronchokonstrikčním testu pod 60 % náležité hodnoty (spirometrické hodnoty nutno posuzovat ve vztahu ke klinickému stavu).Jeseník
Karlova Studánka
493Luhačovice
Mariánské Lázně
V/9Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v dlouhodobé péči včetně pneumokonióz všech stadií.282)KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh odborníka pro TRN.U silikotuberkulózy jen u osob vyřazených z dispenzárních skupin aktivní TBC.Jeseník
Karlova Studánka
podle zákl. dg.Luhačovice
Mariánské Lázně
V/10Následky poškození, resp. toxické účinky plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých pachů na HCD a DCD.282)KKomplexní lázeňská léčba se poskytuje podle § 27 odst. 5 Zdravotního řádu.Jeseník
Karlova Studánka
podle . zákl. dg.Luhačovice
Mariánské Lázně

4) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, je základní délka léčebného pobytu 28 dnů.

VI. Nemoci nervové

Kontraindikace pro celou indikační skupinu: kouření

č. indikace dg.Indikacedélka léčeb. pobytutyp láz. péčeKomentářKontraindikaceLázeňské místo
1234567
VI/1Chabé obrny mimo poúrazové včetně poinfekčních polyradikuloneuritid, postpoliomyelitický syndrom.215)P, KKomplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh neurologa nebo rehabilitačního lékaře po odeznění akutního stadia. Opakování KLL, ne častěji než 1× za 2 roky s výjimkou prvního opakování u čerstvě vzniklého onemocnění, je možné v případech, kdy je ústavní rehabilitační pobyt nezbytný vzhledem k zhoršení klinického stavu nebo pro zpomalení progrese onemocnění. U nemocných s obrnou lícního nervu lze poskytnout léčbu jako K 1× v případě nedostačující nebo špatně dostupné ambulantní léč. rehabilitace.Dubí
Janské Lázně
342, 344,Velké Losiny
351, 354,Vráž
355, 357
VI/2Polyneuropatie s paretickými projevy.21P, KKomplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh neurologa nebo rehabilitačního lékaře u chabých obrn s těžším postižením, než odpovídá 3. stupni svalového testu.Bílina
Dubí
357Jáchymov
Janské Lázně
Mariánské L.
Mšené
Teplice
Velké Losiny
Vráž
VI/3Kořenové syndromy vertebrogenního původu.21P, KKomplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh neurologa nebo rehabilitačního lékaře v přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém neurologickém odd., nebo u případů nejevících známky zlepšení po 6 týdnech ambulantní léčby, u nichž byla vyloučena indikace k neurochir. zákrokuBělohrad
Bílina
353Dubí
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karviná
Kundratice
Libverda
Mariánské Lázně
Mšené
Teplice
Třeboň
Velichovky
Vráž
VI/4Zánětlivé nemoci centrálního nervstva (stavy po meningoencefalitidách a myelitidách), pokud jsou přítomny spasticko- paretické známky.215)P, KKomplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh neurologa nebo rehabilitačního lékaře v návaznosti na odeznění akutního stadia, opakovaná komplexní láz. léčba je možná, pokud je další ústavní rehabilitace nezbytná a povede k zlepšení zdrav. stavu.Janské Lázně
Karviná
320, 322,Mariánské Lázně
323, 324,Velké Losiny
325, 326Vráž
VI/5Hemiparézy a paraparézy cévního původu bez výraznějších psychických změn a se známkami obnovující se funkce.215)P, KKomplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh neurologa nebo rehabilit. lékaře, a to co nejdříve po odeznění akutního stadia, opakovanou komplexní láz. léčbu lze poskytnout do 24 měs. po vzniku onemocnění pacientům se závažným postižením, u nichž lze od ústavní rehabilitace očekávat další výrazné zlepšení funkce. U každého nemocného je před posláním návrhu nutná konzultace internisty, který se vyjádří o možnosti zatížení léčebnou tělesnou výchovou z hlediska kardiovaskulárního aparátu.Opakování náhlé cévní mozkové příhody více než dvakrát, recidiva hemiparéz do 1 roku od první ataky onemocnění, nebezpečí embolizace, těžké fatické poruchy, zejména percepční, kouření, známky kardiální insuficience.Dubí
Janské Lázně
430, 431,Karviná
432, 433,Mšené
434, 436,Velké Losiny
438Vráž
VI/6Stavy po poraněních a operacích centrálního a periferního nervstva s poruchami hybnosti, se známkami obnovující se funkce.215)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh neurologa, neurochirurga, ortopeda nebo rehabilitačního lékaře v návaznosti na ukončení hospitalizace. Opakování komplexní láz. léčby je možné v případě, že další ústavní rehabilitace je nutná a lze od ní očekávat další zlepšení funkce.Bělohrad6)
Dubí
podleJanské Lázně
zákl. dg.Jáchymov6)
Karviná
Velké Losiny
Vráž
VI/7Roztroušená skleróza a jiná demyelinisační onemocnění mimo ataku.21P, KKomplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh neurologa po první atace onemocnění a zpravidla po 2 letech od ukončení poslední láz. léčby.Výrazná ataxie, pokročilé plegické stavy, ataky opakující se do 1 rokuDubí
Vráž
340, 341
VI/8Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.215)P, KLázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh neurologa, v návrhu nutno uvést výsledek kardiologického vyšetření. Ve formě kompl. láz. léčby lze léčení poskytnout zpravidla 1× za 2 roky, v případě operací a úrazů provázených delší imobilitou i častěji.Myastenická onemocnění a paroxysmální svalové obrny. Projevy kardiální insuficience. Stavy provázené poruchami dýchání a nedostatečnou plicní ventilací.Janské Lázně
Velké Losiny
358, 359Vráž
VI/9Syringomyelie s paretickými projevy.21P, KLázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh neurologa. Ve formě kompl. láz. léčby lze léčení poskytnout zpravidla 1× za 2 roky.Poruchy dýchací a polykací.Dubí
Vráž
336
VI/10Dětská mozková obrna při možnosti samostatné chůze a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo soběstačnosti.21P, KKomplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh neurologa nebo rehabilitačního lékaře nemocným do 21 let. Pokud je ústavní rehabilitace nezbytná, lze komplexní láz. léčbu poskytnout i nemocným starším 21 let, nikoliv častěji než 1× za 2 roky.Dubí
Mariánské Lázně
343Vráž
VI/11Parkinsonova choroba21P, KKomplexní láz. léčbu lze poskytnout 1× na návrh neurologa.Netýká se parkinsonského syndromu při ateroskleróze.Dubí Libverda Mariánské Lázně Vráž
332

5) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až na 49 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

6) Pouze pro stavy po poraněních a operacích periferního nervstva.

VII. Nemoci pohybového ústrojí

č. indikace dg.Indikacedélka léčeb. pobytutyp láz. péčeKomentářKontraindikaceLázeňské místo
1234567
VII/1Revmatoidní artritis st. I. - IV. (včetně juvenilní artritidy).212)4)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh revmatologa od II. stadia choroby s funkčním postižením třídy „b“.Vysoká nebo narůstající aktivita, neschopnost samostatného pohybuBechyně, Bělohrad
Bohdaneč, Darkov
714Jáchymov, Kundratice
Ostrožská N. Ves
Slatinice, Teplice
Toušeň, Třeboň
Velichovky
VII/2Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova choroba)212)4)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh revmatologa od II. stadia choroby s funkčním postižením třídy „b“.Vysoká nebo narůstající aktivita, těžší viscerální postiženíBechyně, Bělohrad
Bohdaneč, Darkov
720Hodonín, Jáchymov
Kundratice, Mšené
Ostrožská N. Ves
Slatinice, Teplice
Toušeň, Třeboň
Velichovky
VII/3Ostatní séronegativní spondartritidy (psoriatická artritis, Reiterův syndrom, enteropatické artritidy) a reaktivní (parainfekční) a druhotné artritidy.212)4)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh revmatologa:
a) při postižení páteře II. a vyššího stadia dle klasifikace pro ankylozu- jící spondylitidu
b) při chronické artritidě periferních kloubů od II. stadia dle klasifikace pro revmatoidní artritidu.
Vysoká nebo narůstající aktivita, těžší viscerální postižení, artritidy specifického původu.Bělohrad, Bohdaneč
Darkov, Hodonín
710, 711Jáchymov, Kundratice
Lipová-Lázně7)
Mšené, Teplice
Třeboň
Velichovky
VII/4Difuzní onemocnění pojiva s kloubními projevy (systémový lupus erythema- tosus, sklerodermie, polymyositis a dermatomyositis, Sjögrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).212)KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout v klinické remisi na návrh revmatologa.Vysoká nebo narůstající aktivita, závažné viscerální postižení včetně postižení CNS.Jáchymov
Lipová-Lázně7)
710, 713Teplice
VII/5Artropatie provázející krevní, endokrinní, neurologická a plicní onemocnění (hemofilická artropatie, diabetická artropatie, akromegalie, hypertyreóza, hypotyreóza, hypertrofická pulmonální osteoartropatie, artrózy ze snížené vnímavosti pro bolest apod.).21P, KLéčbu lze poskytnout na návrh revmatologa ve spolupráci s odborníkem přísl. oboru. Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout pouze u hemofilické artropatie na doporučení hematologické poradnyČerstvý hemartros, artritidy specifického původu, maligní proces.Bělohrad
Darkov
713, 716Jáchymov
Kundratice
Teplice
Třeboň
Velichovky
VII/6Metabolická onemocnění s postižením kloubů (dnavá artritis artikulární chondrokalcinóza, ochronotická artropatie aj.).21P, KLéčbu lze poskytnout výjimečně jako komplexní na návrh revmatologa při polyartikulárních artrotických změnách s dekompenzací.Bechyně, Bělohrad
Bohdaneč, Darkov
712, 713,Jáchymov
716Karlovy Vary
Kundratice
Mariánské Lázně
Mšené, Teplice
Toušeň, Třeboň
Velichovky
VII/7Osteoporóza primární a sekundární (především z inaktivity), zejména se svalovými paravertebrálními spasmy.21PLéčbu lze poskytnout na návrh internisty nebo revmatologa.Akutní zhoršení, stavy po čerstvých kompresivních frakturách obratlů a ostatních kostí.Bělohrad, Jáchymov
Teplice, Třeboň
731Velichovky
VII/8Bolestivé syndromy šlach, úponů, burz, podkožní tkáně, tuku a kosterních svalů, včetně postižení způsobených prací s vibrujícími nástroji, mimokloubní revmatismus celkový a lokalisovaný.21P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh ortopeda, revmatologa nebo rehabilitačního lékaře, je-li onemocnění příčinou opakované nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti.Bechyně, Bělohrad
Bludov, Bohdaneč
725, 726Darkov, Dubí
727, 728Františkovy L.
729, 994Hodonín, Jáchymov
Kundratice, Libverda
Luhačovice, Mšené
Ostrožská N. Ves
Slatinice, Teplice
Toušeň, Třeboň
Velichovky, Vráž
VII/9Koxartróza v soustavném léčení.212)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh revmatologa, ortopéda nebo rehabilitačního lékaře od III. stadia choroby s funkčním postižením třídy „b“, zcela výjimečně od II. stadia v případech rychlé progrese a častých bolestivých dekompenzací. U obézních je opakování léčby možné po prokázaném snížení hmotnosti.Neschopnost samostatného pohybu nestabilizovaná osteonekróza.Bechyně, Bělohrad
Bohdaneč, Darkov
715Františkovy Lázně
Hodonín, Jáchymov
Kundratice, Libverda
Mšené
Ostrožská N. Ves
Slatinice, Teplice
Toušeň, Třeboň
Velichovky
VII/10Gonartróza v soustavném léčení.212)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh revmatologa, ortopéda nebo rehabilitačního lékaře od III. stadia choroby, zcela výjimečně od II. stadia v případech rychlé progrese nebo opakované zánětlivé iritace. U obézních je opakování lázeňské léčby možné po prokázaném snížení hmotnosti.Těžké destruktivní změny.Bechyně, Bělohrad
Bohdaneč, Darkov
715Františkovy L.
Hodonín, Jáchymov
Kundratice, Libverda
Mšené
Ostrožská N. Ves
Slatinice, Teplice
Toušeň, Třeboň
Velichovky
VII/11Artrózy v ostatních lokalizacích (včetně Heberdenovy polyartrózy s postižením ručních a nožních kloubů).21P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout výjimečně na návrh revmatologa, ortopéda nebo rehabilitačního lékaře při rhizartróze, Heberdenových nodozitách, omartróze nebo u generalizované polyartrózy v případech, kdy onemocnění způsobuje opakovanou nebo dlouhodobou pracovní neschopnost.Bechyně, Bělohrad
Bohdaneč, Darkov
715Františkovy Lázně
Hodonín, Jáchymov
Kundratice, Libverda
Mšené
Ostrožská N. Ves
Slatinice, Teplice
Toušeň, Třeboň
Velichovky
VII/12Vertebrogenní syndrom algický funkčního nebo degenerativního původu, soustavně léčený.21P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout výjimečně, na návrh rehabilitačního lékaře, je-li vertebrogenní syndrom příčinou opakované pracovní neschopnosti.Kompresivní radikulární syndrom.Bílina, Bludov
Bechyně, Bělohrad
721, 722,Bohdaneč, Darkov
723, 724Dubí
Františkovy Lázně
Hodonín, Jáchymov
Kundratice
Karlovy Vary
Libverda, Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené
Ostrožská N. Ves
Slatinice, Teplice
Toušeň, Třeboň
Velichovky, Vráž
VII/13Skoliózy idiopatické a jiné s tíží zakřivení do 608 dle Cobba, soustavně léčené.211)4)P, KLéčbu lze poskytnout jako komplexní na návrh ortopeda nebo rehabilitačního lékaře nemocným do 25 let s tíží zakřivení od 208 dle Cobba.Bělohrad
Janské Lázně
737Karviná
Mariánské Lázně
Vráž
VII/14Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního.211)4)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh ortopeda, neurochirurga, neurologa nebo rehabilitačního lékaře do 1 roku po závažných úrazech a operacích s významným omezením hybnosti nebo narušením pohybového stereotypu.Nezhojené rány. Přijetí nemocného odkázaného na pomoc druhé osoby při sebeobsluze je nutné předem projednat s vedoucím lékařem lázeňské léčebny.Bělohrad, Bludov
dle zákl. dg.Bohdaneč, Darkov
Dubí, Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karviná, Libverda
Mariánské Lázně
Mšené, Teplice
Třeboň, Velichovky
Vráž
VII/15Stavy po ortopedických operacích s použitím náhrady kloubní.211)4)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh ortopeda, revmatologa nebo rehabilitačního lékaře do 1 roku po operaci.Nezhojené rány. Přijetí nemocného odkázaného na pomoc druhé osoby při sebeobsluze je nutné předem projednat s vedoucím lékařem lázeňské léčebny.Bělohrad, Bohdaneč
dle zákl. dg.Jáchymov
Janské Lázně
Karviná, Teplice
Třeboň, Velichovky
Vráž
VII/16Předoperační příprava před plánovanou náhradou kloubní.218)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení specialisty-ortopeda, je-li nezbytně nutná v rámci přípravy k operačnímu výkonu.Bělohrad, Bohdaneč
dle zákl. dg.Jáchymov
Janské Lázně
Karviná, Teplice
Třeboň, Velichovky
Vráž

7) Pouze pro psoriatickou artritis a sklerodermii s kožními projevy.

8) Délku léčebného pobytu je možno zkrátit v návaznosti na termín operace.

VIII. Nemoci ústrojí močového

Kontraindikace pro celou skupinu VIII: chronická glomerulonefritis, stavy spojené s městnáním moči pro překážku v močových cestách a rezidua v měchýři více než 30 ml, průvodná hypertense nad 16 kPa diastol. tlaku (120mm Hg) hodnota kreatininu v séru nad 200 mikromolů, píštěle v operační ráně.

č. indikace dg.Indikacedélka léčeb. pobytutyp láz. péčeKomentářKontraindikaceLázeňské místo
1234567
VIII/1Netuberkulózní chronické záněty cest močových, chronická pyelonefritida.21P, KKomplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh urologa nebo internisty u chronické pyelonefritidy v solitární ledvině nebo při cystickém onemocnění ledvin.Mariánské Lázně
590, 593
595, 753
VIII/2Nefrolitiáza bez prokazatelného městnání v močových cestách, nefrokalcinóza.21P, KKomplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh urologa nebo internisty při nefrolitiáze v solitární ledvině nebo při oboustranné nefrolitiáze, pokud tyto stavy nejsou indikované k operační léčbě, dále u cystinové nefrolitiázy a bilat. nefrokalcinózy.Mariánské Lázně
592
VIII/3Stavy po operacích ledvin a močových cest včetně operací endovesikálních, stavů po prostatektomii a nefrolitotrypsii (netrolitolapaxii).21P, KKomplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh urologa do 6 měs. (alt. 12 měs.) od výkonu jako doléčení po LERV a po operacích s výjimkou stavů po prostatektomii a endovesikální laváži.Mariánské Lázně
podle zákl. dg.
VIII/4Prostatitida, prostatovesikulitida, chronická uretritida.21PMariánské Lázně
597, 601

IX. Duševní poruchy

č. indikace dg.Indikacedélka léčeb. pobytutyp láz. péčeKomentářKontraindikaceLázeňské místo
1234567
IX/1Psychózy v stadiu remise.214)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh psychiatra v přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém psychiatrickém odd. nebo v případě ohrožení pracovní schopnosti při trvalé ambulantní léčbě.Veškeré demence a poruchy vědomí. Neschopnost dodržovat léčebný řád.Dubí
Jeseník
295, 296,
297
IX/2Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy včetně poruch psychosomatických.214)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh psychiatra v přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém psychiatrickém odd. nebo v případě ohrožení pracovní schopnosti při trvalé ambulantní léčbě.Veškeré demence a poruchy vědomí. Neschopnost dodržovat léčebný řád.Dubí
Jeseník
300, 306,Libverda
307, 309,Vráž
310, 311,
316

X. Nemoci kožní

č. indikace dg.Indikacedélka léčeb. pobytutyp láz. péčeKomentářKontraindikaceLázeňské místo
1234567
X/1Atopický ekzém.282)P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh dermatologa, pokud lázeňská léčba bezprostředně navazuje na hospitalizaci, nebo je její alternativou.Jeseník
Lipová-Lázně
691
X/2Psoriasis vulgaris.28PLipová-Lázně
696
X/3Psoriasis generalisata et arthropatica.282)P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh dermatologa v případě, že lázeňská léčba bezprostředně navazuje na hospitalizaci nebo ambulantní léčbu pro akutní exacerbaci. U artropatické psoriázy i na návrh revmatologa.Lipová-Lázně
696
X/4Acne conglobata et indurata.28PLipová-Lázně
706
X/5Chronické dermatózy.28P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout výjimečně, na návrh dermatologa, v případě, že láz. léčba je pokračováním nebo alternativou hospitalizace.Lipová-Lázně
dle zákl. dg.
X/6Toxické kontaktní dermatitidy a ekzém profesionálního původu v soustavném odborném léčení.282)P, KKomplexní lázeňská péče se poskytuje podle § 27 odst. 5 Zdravotního řádu.Lipová-Lázně
dle zákl. dg.
X/7Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí značné smršťování jizev, do 6 měsíců od zhojení.281)KLéčbu lze poskytnout na návrh chirurga, plastického chirurga nebo rehabilitačního lékaře.Bělohrad
Janské Lázně
941, 942,Karviná
943, 944,Lipová-Lázně
945, 946

XI. Nemoci ženské

č. indikace dg.Indikacedélka léčeb. pobytutyp láz. péčeKomentářKontraindikaceLázeňské místo
1234567
XI/1Sterilita a infertilita (primární a sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním, Abortus habitualis).28P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout u žen do 40 let věku celkem 26.Františkovy Lázně
628
U sterility je nutné i vyšetření partnera, a jde-li o ženu starší 35 let, genetické vyšetření obou partnerů.
XI/2Poruchy ovariální funkce a vývoje dělohy (hypoplasia uteri, oligohypo- menorhoe, cyclus anovularius, insufficientia ovarialis, deviatio uteri).28P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout celkem 2x.Františkovy Lázně
256, 621
626
XI/3Zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich následky (zánětlivé komplikace po umělém přerušení těhotenství, kolpitis chronica, endocervicitis chronica, endomyometritis chronica, occlusio tubarum, parametritis chronica, adhesiones organorum pelvis minoris).28P, KLázeňskou léčbu je možno poskytnout po akutní exacerbaci zánětlivého onemocnění opakovaně, u žen ve fertilním věku jako komplexní.Františkovy Lázně
614, 615,
616
XI/4Stavy po gynekologických operacích a po operacích v oblasti malé pánve.28P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout do 12 měs. od operace, a to po operacích, které byly komplikované nebo s komplikovaným pooperačním průběhem, a dále u žen do 30 let po břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve.Františkovy Lázně
dle zákl. dg.
XI/5Funkční poruchy (klimakterický syndrom, dyspareunie, algopareunie, frigidita dysmenorhoe, algomenorhoe, pelvipathia spastica).28PFrantiškovy Lázně
Jeseník
625, 626,Teplice n. B.
627

Indikační seznam pro lázeňskou péči o děti a dorost

1. Přehled dětských lázeňských léčeben s určením pro věkovou kategorii:

Bělohradpro děti od 6 let a dorost
Bludovpro děti od 3 let a dorost
Darkovpro děti od 3 do 15 let
Františkovy Lázněpro děti od 5 let a dorost
Janské Lázněpro děti od 2 let a dorost. U indikací skupin XXVI a XXVII je možná léčba dětí od 1 roku po předchozí dohodě s vedoucím lékařem lázeňské léčebny
Jeseníku indikací skupiny XXV a indikace XXX/2 pro děti od 6 let a dorost, léčba dětí mladších 6 let je možná pouze v doprovodu rodičů. Indi- kace skupiny XXIX jsou určeny pouze pro léčbu dorostu
Karlovy Varypro děti od 3 let a dorost
Kynžvartpro děti od 2 do 15 let
Luhačoviceu indikací skupiny XXV pro děti od 5 let a dorost, u indikací skupiny XXIV pro děti od 10 let a dorost
Mariánské Lázněu indikací skupiny XXV a indikace XXVII/4 pouze pro dorost, u indikací XXVIII pro děti od 6 let a dorost, léčba dětí od 3 let je možná pouze v doprovodu rodičů
Poděbradypro děti od 3 let a dorost
Teplice nad Bečvoupro děti od 3 let a dorost
Teplice v Č.pro děti od 3 let a dorost, léčba dětí od 2 let je možná pouze v doprovodu rodičů
Velké Losinyu indikací skupiny XXV pro děti od 3 do 15 let
u indikací skupiny XXVI pro děti od 1 roku do 15 let
Železnicepro děti od 3 let a dorost

2. Obecná ustanovení Délka léčebného pobytu dětí a dorostu se řídí zdravotním stavem nemocných a rozhoduje o ní vedoucí lékař lázeňské léčebny. Dorostu lze výjimečně a se souhlasem rodičů poskytnout lázeňskou péči i v léčebnách pro dospělé. Pobyt průvodce se považuje za ústavní ošetřování (§ 24 odst. 3 Zdravotního řádu), pouze pokud je dle ošetřujícího lékaře nezbytné zaškolení průvodce dítěte navrženého na lázeňskou léčbu pro indikace XXI/1, XXVI/3 a do Karlových Varů pro indikaci XXIV/1.

3. Indikační skupiny

XXI. Onkologická onemocnění

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXI/1Onkologická onemocnění do 24 měsíců od ukončení komplexní léčby, bez jakýchkoli známek recidivy a metastáz. Návrh vystavuje klinika dětské onkologie FN Praha 5-Motol a oddělení dětské onkologie FN s poliklinikou v Brně, příp. jiné odborné onkolog. pracoviště.Janské Lázně
(podle zákl. dg.)

XXII. Nemoci oběhového ústrojí

Kontraindikace pro celou skupinu XXII: aktivita zánětlivých procesů, bakteriální endokarditis, klidová nebo noční dušnost, známky městnání ve velkém oběhu, bloky III. stupně se stavy bezvědomí v anamnéze. Indikace XXII/10 je určena pouze pro lázeňskou léčbu dorostu.

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXII/1Stavy po revmatické horečce od 6 do 12 měsíců po vymizení aktivity.Poděbrady
Teplice n. B.
(390, 391,
392)
XXII/2Stavy po akutní karditidě nerevmatické para či postinfekční od 6 do 12 měsíců po vymizení aktivity.Poděbrady
Teplice n. B.
(422)
XXII/3Chronické karditidy.Poděbrady
Teplice n. B.
(393, 424,
425)
XXII/4Vrozené vady a získané vady srdce a velkých cév před operací.Poděbrady
Teplice n. B.
(746, 747)
XXII/5Stavy po operacích vrozených nebo získaných vad oběhového ústrojí.Poděbrady
(dle zákl. dg.)Teplice n. B.
XXII/6Systémové revmatické a jiné kolagenní onemocnění s postižením oběhového aparátu i kloubní formy.Poděbrady
Teplice n. B.
(390, 710)
XXII/7Neurocirkulační asthenie závažné symptomatologie.Poděbrady
Teplice n. B.
(306)
XXII/8Juvenilní hypertenze.Poděbrady
Teplice n. B.
(401, 402,
403, 404)
XXII/9Nemoci periferních cév.Poděbrady
(dle zákl. dg.)
XXII/10Léčebně edukační pobyt pacienta s prognosticky závažnými rizikovými faktory.Poděbrady Teplice n. B.
(dle zákl. dg.)

XXIII. Nemoci ústrojí trávicího

Kontraindikace pro celou skupinu XXIII: těžší poruchy výživy, těžká anémie (Hb 100 g/l a méně).

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXIII/1Chronické onemocnění žaludku, funkční poruchy žaludku, chronická gastritis a duodenitis erosiva, vředová choroba žaludku a dvanáctníku, stavy po operacích žaludku a dvanáctníku.Karlovy VaryStenózy a penetrace, případy vyžadující reoperaci
(dle zákl. dg.)
XXIII/2Chronické onemocnění střev, funkční poruchy tenkého a tlustého střeva, chron. enterokolitidy včetně M. Crohn a ostatní primární malabsorpční syndromy, dermatogenní malabsorpční syndromy, polyposis intestini, megacolon vrozené i získané, stavy po operacích na tenkém i tlustém střevě.Karlovy VaryChronická parazitární a bacilární onemocnění střev
(dle zákl. dg.)
XXIII/3Nemoci jater, stavy po infekční hepatitidě, chron. hepatitidy, cirhózy ve stavu kompenzace, toxická poškození jater, stavy po inf. mononukleóze s jaterní poruchou, stavy po úrazech a operacích jater a jiné hepatopatie.Karlovy VaryPokročilá jaterní nedostatečnost
(dle zákl. dg.)
XXIII/4Chronické onemocnění žlučníku a žlučových cest, vrozené poruchy tvorby žluči a biliární sekrece, chron. cholecystitidy, biliární dyspepsie, stavy po operacích žlučníku a žluč. cest.Karlovy VaryObstrukce nebo infekce žlučových cest, empyem žlučníku, cholangoitis
(574, 575, 576)
XXIII/5Chronické nemoci pankreatu, stavy po akutní pankreatitis, chron. pankreatitis, pankreatická achylie vrozená i získaná, mukoviscidosa, stavy po operacích a úrazech pankreatu.Karlovy VaryČasté exacerbace pankreatitidy
(577)

XXIV. Nemoci a poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXIV/1Diabetes mellitus.Karlovy VaryNestabilizovaný diabetes
(250)Luhačovice
XXIV/2Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory a obezita u spolupracujících pacientů.Bludov
(272, 278)Karlovy Vary
Luhačovice
Poděbrady
XXIV/3Hyperlipoproteinemie.Karlovy Vary
(272)Poděbrady
XXIV/4Tyreotoxikóza.Jeseník
(242)
XXIV/5Stavy po operaci štítné žlázy pro tyreotoxikózu.Jeseník
(242)

XXV. Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

Kontraindikace pro celou skupinu XXV: kardiorespirační nedostatečnost, anatomické překážky v dýchacích cestách. Pro léčbu v Luhačovicích a Kynžvartu nejsou bronchiektazie kontraindikací.

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXV/1Recidivující katary horních cest dýchacích s oslabenou odolností.Bludov
Janské Lázně
(472, 474, 476, 478)Jeseník
Kynžvart
Mariánské Lázně
Luhačovice
Velké Losiny
XXV/2Alergické rýmy prokázané alergologickým vyšetřením.Jeseník
Kynžvart
(508)Luhačovice
Mariánské Lázně
Velké Losiny
XXV/3Bronchitis recidivans.Janské LázněBronchiektazie
Jeseník
(490, 491)Kynžvart
Luhačovice
Mariánské Lázně
Velké Losiny
XXV/4Sinobronchitis.Janské LázněBronchiektazie
Jeseník
(473, 490, 491)Kynžvart
Luhačovice
Mariánské Lázně
Velké Losiny
XXV/5Rekonvalescence po zánětu plic opakovaném v průběhu posledních 2 let.Janské LázněBronchiektazie
Jeseník
(480, 487)Kynžvart
Luhačovice
Mariánské Lázně
Velké Losiny
XXV/6Bronchitis asthmatica, spastica a obstructiva.Janské Lázně
Jeseník
(491)Kynžvart
Luhačovice
Mariánské Lázně
Velké Losiny
XXV/7Asthma bronchiale.JeseníkBronchiektazie
Kynžvart
(493)Luhačovice
Mariánské Lázně
Velké Losiny
XXV/8Dermorespirační syndrom.Janské LázněBronchiektazie
Jeseník
(519)Kynžvart
Luhačovice
Mariánské Lázně
Velké Losiny
XXV/9Stavy po operacích horních a dolních cest dýchacích a plic.Janské LázněBronchiektazie
Jeseník
(dle zákl. dg.)Kynžvart
Luhačovice
Mariánské Lázně
Velké Losiny
XXV/10Intersticiální plicní fibróza.Jeseník
(dle zákl. dg.)Kynžvart
Luhačovice
Mariánské Lázně
Velké Losiny
XXV/11Stavy po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plic.Janské Lázně
(dle zákl. dg.)Jeseník
Kynžvart
Luhačovice
Mariánské Lázně
Velké Losiny

XXVI. Nemoci nervové

Kontraindikace pro celou skupinu XXVI: vážnější psychické poruchy, kožní defekty, stavy neovlivnitelné rehabilitací.

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXVI/1Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie (chabé obrny).Janské Lázně
(dle zákl. dg.)Velké Losiny
Pozn.: přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stadia nebo po operaci.
XXVI/2Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění.Janské LázněImobilní pacienti s rychlou progresivitou nemoci
(359)Teplice
Velké Losiny
XXVI/3Dětská mozková obrna a příbuzné stavy (mozečkové syndromy a hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení).Janské LázněMentální retardace znemožňující spolupráci při léč. rehabilitaci a při uplatňování režimu sanatorní léčby
(343, 348, 349)Teplice
Velké Losiny
Železnice
XXVI/4Jiné hybné poruchy centrálního původu: hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná léč. rehabilitací, hybné poruchy po cévních příhodách mozkových, hybné poruchy po úrazech mozku, hybné poruchy po operacích benigních nádorů CNS.Janské LázněMentální retardace znemožňující spolupráci při léčebné rehabilitaci a při uplatňování režimu sanatorní léčby
(dle zákl. dg.)Teplice
Velké Losiny
Ž eleznice
Pozn.: přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stadia nebo po operaci.
XXVI/5Kořenové syndromy vertebrogenního původu.Bělohrad
(353)Janské Lázně
Teplice

XXVII. Nemoci pohybového ústrojí

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXVII/1Juvenilní chronická artritis a jiná chronická onemocnění kloubů a páteře.BělohradVýrazné oběhové poruchy
(713, 714)Poděbrady
Pozn.: přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka.Teplice
Teplice n. B.
XXVII/2Vrozené ortopedické vady pohybového aparátu.Bělohrad
(754, 755, 756)Janské Lázně
Teplice
XXVII/3Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí do 36 měsíců po úrazu nebo operaci.Bělohrad
(dle zákl.dg.)Janské Lázně
Poděbrady
Teplice
XXVII/4Skoliózy - mobilní ve stálé rehabilitační péči.Bělohrad
(737)Darkov
Janské Lázně
Mariánské Lázně
Teplice
XXVII/5Osteochondrózy ve stadiu reparačním. Morbus Perthes ve stadiu reparačním.Darkov
(732)Teplice
XXVII/6Morbus Scheuermann.Bělohrad
(732)Darkov
Teplice
XXVII/7Vleklé osteomyelitidy.DarkovStavy s píštělí
(730)Teplice
XXVII/8Vertebrogenní syndrom algický funkčního či degenerativního původu.Bělohrad
(721, 722, 723, 724, 732)Bludov
Janské Lázně
Teplice

XXVIII. Nemoci ledvin a cest močových

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXVIII/1Recidivující nebo vleklé netuberkulózní záněty ledvin a močových cest na podkladě anatomické nebo funkční léze.BludovZnámky ledvinné nedostatečnosti s kreatininemií nad 150 umol. diastol. hypertenze nad 100 mm Hg
(590, 595, 597)Mariánské Lázně
XXVIII/2Urolitiáza - po operaci nebo spontánním odchodu konkrementuMariánské LázněLokalizace konkrementu s nebezpečím kompletní blokády močových cest
(592, 594)
- s konkrementem in situ, neoperabilní stavy,
- recidivující formy sui generis nebo metabolicky podmíněné.
Pozn.: dle možností sdělit chemické složení konkrementu.
XXVIII/3Stavy po operacích močového ústrojí (mimo urolitiázu)BludovOperační rána s píštělí vyžadující trvalé chirurgické ošetřování, stavy vyžadující trvalé používání urinalu nebo opakované cévkování
(dle zákl. dg.)Mariánské Lázně
- do 12 měsíců po výkonu,
- do 3 let po výkonu, pokud jsou komplikovány infekčním zánětem.
XXVIII/4Vleklá difusní onemocnění ledvinných klubíček (glomerulonefritis, lipoidní nefróza, hereditární nefropatie) pouze v klidovém stadiu bez sklonu ke klinickým recidivám a bez potřeby medikamentózní terapie ve vysokých dávkách.Mariánské LázněVysoká a nevyrovnaná aktivita onemocnění, sklon k iontové a vodní disbalanci, FW vyšší než 50 mm/hod., kreatininemie nad 150 umol. diastol. hypertenze nad 100 mm Hg
(581, 582, 583)

XXIX. Duševní poruchy

Určeno pouze pro lázeňskou léčbu dorostu

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXIX/1Psychózy ve stadiu remise.JeseníkPoruchy vědomí, neschopnost dodržovat léčebný řád
(295,296, 297)
XXIX/2Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchyJeseníkPoruchy vědomí, neschopnost dodržovat léčebný řád
(300, 306, 307, 309, 310, 311, 316)

XXX. Nemoci kožní

Kontraindikace pro celou skupinu XXX: mikrobiální ekzém. Dorostu lze lázeňskou léčbu poskytnout i v léčebně Lipová.

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXX/1Psoriasis - chronické a recidivující formy.Darkov
(696)Kynžvart
Teplice n. B.
XXX/2Chronické a recidivující ekzémy, včetně atopického, chronické prurigo.DarkovImpetiginizace, mikrobiální ekzémy
(691, 692)Jeseník
Kynžvart
Teplice n. B.
XXX/3Indurativní a konglobující formy akne.Darkov
(706)
XXX/4Sklerodermie.DarkovMaligní a progredující formy
(701)
XXX/5Ichtyózy.Darkov
(701, 757)Kynžvart
Teplice n. B.
XXX/6Chronické dermatózy.Darkov
(dle zákl. dg.)Kynžvart
Teplice n. B.
XXX/7Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí smršťování jizev.Bělohrad
(dle zákl. dg.)Janské Lázně

XXXI. Nemoci gynekologické

Kontraindikace pro celou skupinu XXXI: appendicitis chronica.

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXXI/1Zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel.Františkovy Lázně
(614, 615, (616)
XXXI/2Hypoplazie vnitřních rodidel a retrodeviace dělohy.Františkovy Lázně
(621, 629)
XXXI/3Primární dysmenorea, primární amenorea s nadměrným růstem nebo při zavedení umělého cyklu k zástavě růstu, sekundární amenorea u mentálních anorexií po velkém zhubnutí, hypoestrinní hypo-oligo-menorea.Františkovy Lázně
(259, 626, 629)
XXXI/4Stavy po léčených juvenilních metroragiích hypohormonálních nebo zánětlivých.Františkovy LázněHyperestrogenní stavy.
(256, 626)
XXXI/5Sekundární poruchy cyklu po infekčních chorobách s postižením rodidel.Františkovy Lázně
(dle zákl. dg.)
XXXI/6Stavy po operacích vnitřních rodidel a po jiných břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve, zejména po appendectomii do 6 měsíců od operace.Františkovy Lázně
(dle zákl. dg.)
Přesunout nahoru