Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 48/1993 Sb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o školním stravování

Částka 14/1993
Platnost od 22.01.1993
Účinnost od 01.03.1993
Zrušeno k 08.03.2005 (107/2005 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

48

VYHLÁŠKA

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

ze dne 10. prosince 1992

o školním stravování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky stanoví podle § 13 písm. l) zákona České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, § 13 písm. k) zákona České národní rady č. 564/1990 Sb. v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a ministerstvem financí České republiky, § 21 odst. 2 zákona České národní rady č. 564/1990 Sb. v dohodě s ministerstvem financí České republiky a § 45 odst. 2 zákona České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 390/1991 Sb. (úplné znění č. 395/1991 Sb.):


§ 1

Úvodní ustanovení

Školním stravováním se podle této vyhlášky rozumí společné stravování dětí a žáků a pracovníků předškolních zařízení, škol a školských zařízení (dále jen "žáci" a "pracovníci školy") zařazených krajským úřadem nebo ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen "ministerstvo školství") do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení.

Zabezpečování školního stravování

§ 2

Školní stravování zabezpečují

a) školní jídelny (dále jen "jídelny") nebo

b) jiná stravovací zařízení (dále jen "zařízení"), a to tam, kde není možnost zajistit stravování žáků a pracovníků školy ve školní jídelně vlastní ani jiné školy, na základě smlouvy uzavřené mezi zařízením a předškolním zařízením, školským zařízením nebo školou (dále jen "škola").

§ 3

Vedoucí jídelny, která byla zřízena jako právnická osoba (dále jen "vedoucí"), nebo ředitel školy, jejíž součástí jídelna je (dále jen "ředitel"), určí podle místních podmínek podrobnosti provozu tak, aby zajistil plnění úkolů. Podrobnosti provozu projedná vedoucí nebo ředitel se zřizovatelem, zástupci rodičů nebo jiných zákonných zástupců žáků (dále jen "zákonní zástupci žáků") a žáků věkové kategorie středních škol, a pokud je jídelna právnickou osobou nebo slouží více školám i se zástupci škol.

Školní stravování

§ 4

(1) Vedoucí nebo ředitel se řídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a rozpětím finančních normativů na nákup potravin stanovenými v příloze, která je součástí této vyhlášky; výši finančních normativů na nákup potravin (dále jen "finanční normativ") určí v rámci stanoveného rozpětí podle místně dosahovaných cen potravin.

(2) Ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo internátním středisku výchovné péče pro děti a mládež se zvyšuje finanční normativ na nákup potravin pro zkvalitnění stravování o svátcích a významných osobních příležitostech žáků o 110 Kčs na jednoho žáka a kalendářní rok.

(3) Vedoucí nebo ředitel může ke zvýšení kvality školního stravování nebo ke snížení výše finančních normativů určených podle odstavce 1, a to i pod spodní mez rozpětí určenou podle odstavce 1, použít výpěstky školy nebo peněžité dary a dary potravin od fyzických a právnických osob, pokud jsou zdravotně nezávadné a splňují příslušné normy.1)

(4) Pokud se zákonní zástupci stravovaných žáků a stravování žáci, kteří jsou zletilí, dohodnou na zkvalitnění školního stravování nad určenou výši finančního normativu, hradí zvýšené náklady na nákup potravin ze svých prostředků.

(5) Při přípravě pokrmů v jídelně se postupuje podle receptur pokrmů pro školní stravování.2) Jídelna může upravit receptury co do množství použitých surovin podle jejich kvality nebo dodávky. Úpravu vyznačí odkazem na výdejce potravin. Receptář může být rozšiřován o další pokrmy vhodné pro žáky, například krajová jídla.

(6) Zařízení může zabezpečovat školní stravování, pokud jsou ve smlouvě uzavřené podle § 2 písm. b) uvedeny výše finančních normativů, výše příspěvku na školní stravování stanoveného § 7 odst. 2 a receptury, podle kterých zařízení postupuje.

(7) Jídelna nebo škola vede evidenci a účtuje podle zvláštních předpisů.3)

§ 5

(1) Pro žáky předškolních zařízení s celodenním provozem nebo polodenním provozem nebo nepravidelným provozem připravuje jídelna nebo zařízení příslušný počet hlavních a doplňkových jídel podle délky provozu předškolního zařízení. Způsob stravování žáků v předškolním zařízení se stanoví podle zvláštního předpisu.4)

(2) Pro žáky základních škol, středních škol, učilišť a speciálních škol připravuje jídelna nebo zařízení oběd.

(3) Pokud jídelna nebo zařízení slouží internátním školám,5) internátním předškolním zařízením,6) domovům mládeže,7) dětským domovům, speciálním výchovným zařízením pečujícím o žáky do ukončení jejich docházky do základní školy nebo zvláštní školy nebo o nezletilé matky a jejich děti,8) diagnostickým ústavům nebo střediskům výchovné péče pro děti a mládež,9) připravuje jídelna nebo zařízení dvě hlavní jídla a tři doplňková jídla.

(4) Pokud jídelna nebo zařízení slouží speciálním výchovným zařízením pečujícím o žáky s ukončenou docházkou do základní školy nebo do zvláštní školy,10) připravuje jídelna nebo zařízení pro chlapce dvě hlavní jídla a čtyři doplňková jídla; pro dívky připravuje hlavní a doplňková jídla podle odstavce 3.

(5) Souhlasí-li nadpoloviční většina zákonných zástupců žáků ubytovaných v internátní škole nebo domově mládeže, může jídelna nebo zařízení připravovat pouze hlavní jídla a snídani a výši finančního normativu určeného pro další doplňková jídla použít ke zvýšení výše finančního normativu pro hlavní jídla nebo ke snížení příspěvku žáků na stravování.

(6) Pro potřeby této vyhlášky se hlavními jídly rozumí oběd a večeře a doplňkovými jídly snídaně, přesnídávka a svačina.

(7) Stravování žáků účastnících se soutěží a přehlídek a jejich pedagogického doprovodu se řídí finančními normativy pro žáky a finančními normativy pro pracovníky škol podle § 6 odst. 2 nebo dohodou pořadatele soutěže nebo přehlídky s vedoucím nebo ředitelem.

§ 6

(1) Pracovníci školy mohou v průběhu pracovní směny odebrat v jídelně nebo zařízení jedno hlavní jídlo; trvá-li pracovní směna déle než 11 hodin, mohou pracovníci školy odebrat dvě hlavní jídla, pokud jsou tato jídla připravována pro žáky, a to za cenu uvedenou v § 7 odst. 4. Doplňková jídla mohou pracovníci školy odebrat nejméně za plnou úhradu nákladů na potraviny a ostatních věcných a mzdových nákladů.

(2) Výše finančního normativu pro pracovníky škol je shodná s výší finančního normativu pro věkovou kategorii žáků 5. až 9. ročníků základní školy. Pokud se v jídelně nebo zařízení stravují žáci věkové kategorie žáků střední školy, je výše finančního normativu pro pracovníky škol shodná s výší finančního normativu určeného pro tyto žáky.

(3) Pracovníci škol se mohou dohodnout na zkvalitnění svého stravování, pokud náklady s tím spojené uhradí z vlastních prostředků nebo z prostředků podle zvláštního předpisu.11)

§ 7

Ceny jídel a příspěvek za školní stravování

(1) Plná cena jedné porce jídla se určuje kalkulací z nákladů na potraviny ve výši finančního normativu z ostatních věcných nákladů a ze mzdových nákladů.

(2) Zákonní zástupci žáků nebo žáci, kteří jsou zletilí, hradí příspěvek za školní stravování ve výši finančního normativu podle § 4 odst. 1 a 3.

(3) Finanční normativ a příspěvek za školní stravování žáků středních odborných učilišť, učilišť a odborných učilišť se určuje podle zvláštního předpisu.14) Příspěvek za školní stravování žáků školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a internátních škol se hradí podle zvláštního předpisu.15)

(4) Pracovníci školy hradí příspěvek za školní stravování ve výši finančního normativu určeného podle § 6 odst. 2.

(5) Ke snížení výše příspěvku za školní stravování pro pracovníky školy lze použít prostředků podle zvláštních předpisů.11) Příspěvek na školní stravování může být snížen o další částky poskytované obcí nebo dalšími právnickými nebo fyzickými osobami.

§ 8

Hospodářská činnost jídelny

V jídelně lze provozovat hospodářskou činnost,16) pokud prodej výrobků jídelny a poskytování stravovacích služeb veřejnosti budou časově nebo prostorově odděleny od školního stravování a stravovací služby poskytované žákům nad rámec školního stravování budou odpovídat zásadám výživy dětí a mládeže.2)


Společná a závěrečná ustanovení

§ 9

Žákům soukromých škol a školských zařízení zařazených v síti škol, předškolních zařízení a školských zařízení je poskytováno školní stravování za shodných podmínek podle této vyhlášky.

§ 10

Zrušují se s výjimkou pro školní stravování žáků a pracovníků škol v oboru působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky

1. směrnice ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 6. ledna 1983 č.j. 34 699/82-14 o školním stravování, registrované v částce 3/1983 Sb., ve znění směrnice ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 25. července 1985 č.j. 22 275/85-40, registrované v částce 19/1985 Sb.,

2. instrukce ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 27. prosince 1983 č.j. 28 591/83-40 k organizaci a provozu školního stravování.

§ 12

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1993.


Ministr:

Piťha v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 119/2000 Sb. a zákona č. 146/2002 Sb.

2) Např. Výživa a stravování dětí mateřských škol, Státní pedagogické nakladatelství 1984; Receptury pokrmů pro školní stravování, Společnost pro racionální výživu 1990; Výživa a stravování žáků základních a středních škol, SPN 1992; Soubor receptur pro stravování žáků základních a středních škol, ministerstvo školství České socialistické republiky 1980.

3) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 363/2001 Sb., a prováděcí předpisy k tomuto zákonu.
Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu.

4) § 3 odst. 2 písm. c) a § 8 vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 35/1992 Sb., o mateřských školách.

5) § 44 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb.

6) § 3 odst. 6 zákona České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 390/1991 Sb., o předškolních zařízeních a školských zařízeních (úplné znění č. 395/1991 Sb.).

7) § 22 zákona o školských zařízeních (úplné znění č. 395/1991 Sb.).

8) § 24, 26, 27a až 28 zákona o školských zařízeních (úplné znění č. 395/1991 Sb.).

9) § 29 až 31 zákona o školských zařízeních (úplné znění č. 395/1991 Sb.).

10) § 27, 27a a 28 zákona o školských zařízeních (úplné znění č. 395/1991 Sb).

11) Například vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb.

12) § 14 odst. 4 zákona České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.

13) Výnos ministerstva školství České socialistické republiky o školách pro mimořádně nadané a talentované žáky v oblasti sportu (sportovní školy) a o třídách s vrcholovou sportovní přípravou ve středních odborných učilištích č. j. 17 780/87-33, reg. částka 17/1987 Sb.

14) Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť.

15) Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.
Vyhláška č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách.

16) Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 34/1992 Sb., o hospodářské činnosti předškolních zařízení, škol a školských zařízení.

17) § 57a odst. 1 školského zákona, ve znění pozdějších změn a doplňků.


Příloha k vyhlášce č. 48/1993 Sb.

1. Výživové normy podle skupin strávníků

Skupina strávníkůEnergie kJBž gBr gBcelk. gT gSach. gCa mgFe mgVit. A ret.ekv. mgVit. B mg 1Vit. B mg 2C mg
TAB. 1.1.
3-6 r. přesnídávka, oběd, svačina4 4002415393714060074000,50,824
7-11 r. oběd3 2001513282411023062600,40,422
12-15 r. oběd3 7002414383012024072700,40,525
15-18 r. oběd3 8001915343013026073000,50,527
TAB. 1.2. - celodenní stravování
3-6 r.7 20042246660230930116400,81,242
7-11 r.9 00045358069310780157001,01,252
12-15 r.9 80050378774340900167501,11,462
15-18 r.10 60047449180370820175301,31,464
TAB. 1.3. - sportovní školy - celodenní stravování - sk. strávníků podle tréninkové zátěže a věku1)
I.12-14 r. chlapci11 500504090804201200169001,62,085
12-14 r. dívky10 500453580703901200189001,51,985
15-18 r. chlapci12 90058471059545012001810001,72,2110
15-18 r. dívky10 9004738857540012002010001,62,0100
II.12-14 r. chlapci13 100534295854901200189501,72,290
12-14 r. dívky12 100473885754701200209501,52,090
15-18 r. chlapci14 70061491109555012001811001,92,6110
15-18 r. dívky12 7005040907550012002011001,62,2100
III.12-14 r. chlapci13 70052531058851012001810001,82,5100
12-14 r. dívky12 7004748958048012002010001,62,2100
15-18 r. chlapci15 40057581159559012501812002,02,8110
15-18 r. dívky13 4004748958052012502012001,72,3100
IV.12-14 r.chlapci14 20066441108854012501811001,92,5110
12-14 r. dívky13 20060401008051012002011001,72,2100
15-18 r. chlapci16 000755012510060013001813002,12,8120
15-18 r. dívky14 00063421058055012502013001,92,3110
V.12-14 r. chlapci9 000504090702851200169001,21,785
12-14 r. dívky8 000453580651451200189001,11,685
15-18 r. chlapci10 000534295803201200189001,52,0100
15-18 r. dívky8 500473885701571200209001,11,5100

1) I - trénink bez výrazného zastoupení vytrvalostní nebo silové složky, při středním objemu pohybové složky, s menší energetickou náročností

II - trénink bez výrazného zastoupení vytrvalostní nebo silové složky, avšak při velkém objemu pohybové složky

III - trénink velkého objemu a převážně vytrvalostního typu

IV - trénink s velkým objemem, déletrvajícím zatížením a větším uplatněním síly

V - (nízkoenergetická) - trénink při potřebě snížit tělesnou hmotnost

2. Průměrná spotřeba vybraných druhů potravin ve školních jídelnách na strávníka a den v gramech (tzn. spotřební koš, uvedeno v hodnotách "jak nakoupeno").

Skupina strávníkůDruh a množství potravin v g na strávníka a den
MasoRybyMléko tekutéMléčné výr.Tuky volnéCukr volnýZelenina celkemOvoce celkemBramboryLuštěniny
TAB. 2.1.
3-6 r. přesnídavka, oběd, svačina55103003117201101109010
7-10 r. oběd641055191213856514010
11-14 r. oběd701070171516908016010
15-18 r. oběd7510100917161009017010
TAB. 2. 2. - celodenní stravování
3-6 r.1142045060254019018015015
7-10 r.1493025070355521517030030
11-15 r.1593030085366521521035030
16-18 r.1632030085355025024030020
TAB. 2.3. - průměrná spotřeba vybraných druhů potravin ve školních jídelnách na strávníka a den v gramech pro laktoovovegetariánskou výživu (tzn. spotřební koš, uvedeno v hodnotách „jak nakoupeno“)
VejceMléko tekutéMléčné výr.Tuky volnéCukr volnýZelenina celkemOvoce celkemBramboryLuštěniny
3-6 r. přesnídávka, oběd, svačina153507512201301159020
7-10 r. oběd15250451212927014015
11-14 r. oběd152504512151048016015
15-18 r. oběd152504512131149016015
15-18 r. domovy mládeže25400210354037029025030

2.4. - Průměrná spotřeba potravin je propočítána ze základního sortimentu potravin tak, aby bylo zajištěno dosažení příslušných výživových norem. Je uvedena v hodnotách "jak nakoupeno" a je do ní proto zahrnut i přirozený odpad čištěním a dalším zpracováním

2.5. - Spotřeba potravin odpovídá měsíčnímu průměru s přípustnou tolerancí + 10 % s výjimkou tuků, kde množství volných tuků představuje horní hranici, kterou lze snížit. Poměr spotřeby rostlinných a živočišných tuků činí zhruba 1 : 1 s důrazem na zvyšování podílu tuků rostlinného původu.

2.6. - Uvedené množství zeleniny, ovoce a luštěnin je dolní hranicí spotřeby, kterou je žádoucí zvýšit. Při propočtu průměrné spotřeby se hmotnost sterilované a mražené zeleniny násobí koeficientem 1,42, protože nevznikají ztráty čištěním jako u syrové zeleniny. U sušené zeleniny se hmotnost násobí koeficientem 10 (10 dkg = 1 kg). Při posuzování spotřeby zeleniny je nutno brát v úvahu roční období.

2.7. - K dosažení žádoucích hodnot vitamínu C je nutno zařazovat do jídelníčku nápoje, kompoty a zeleninové saláty vyrobené pro školní stravování s přídavkem vit. C.

2.8. - Stravování podle tab. 2.3. lze uplatnit v případě, že s tím souhlasí všichni rodiče stravovaných žáků a pracovníci, nebo ve školních jídelnách, kde lze uplatnit podávání jídel na výběr.

2.9. - Průměrnou spotřebu potravin podle tab. 2.3. lze doplnit drůbežím a rybím masem.

2.10. - Stravování žáků sportovních škol a tanečních škol se řídí pokyny lékaře; jako pomůcka slouží publikace "Vzorové jídelníčky a rozpisy potravin pro žáky sportovních škol", MŠ ČSR 1984 Praha. Obsah jednotlivých denních jídel závisí na rozložení tréninku v průběhu dne a na vlastním sportovním výkonu. Z celkové denní výživové dávky se počítá v průměru: cca 18 % na snídani, 15 % na přesnídávku, 35 % na oběd, 10 % na odpolední svačinu, 22 % na večeři.

3. Finanční normativy na nákup potravin

Zařízení, skupiny strávníků, denní jídlo Finanční normativ
Kč/den/strávník
v rozmezí
3.1. Předškolní zařízení, zařízení pro výkon ústavní výchovy (3 až 6 roků)
snídaně 4,90 až 9,00
přesnídávka 4,00 až 5,80
oběd 10,60 až 17,10
svačina 4,00 až 5,80
večeře 9,10 až 12,40
Celkem (celodenní) 32,60 až 50,10
na nápoje 1,90 až 3,10
3.2. Základní školy, zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče žáci 1. až 4. ročníků
snídaně 6,50 až 9,80
přesnídávka 4,90 až 8,10
oběd 12,70 až 22,00
svačina 4,00 až 5,80
večeře 10,60 až 17,10
Celkem (celodenní) 38,70 až 62,80
žáci 5. až 9. ročníků
snídaně 7,20 až 10,60
přesnídávka 4,90 až 8,10
oběd 14,40 až 23,60
svačina 4,00 až 5,80
večeře 11,40 až 18,80
Celkem (celodenní) 41,90 až 66,90
3.3. Střední školy, domovy mládeže, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče (15 a více roků)
Chlapci
snídaně 7,20 až 11,40
přesnídávka 4,90 až 8,10
oběd 16,20 až 25,20
svačina 3,20 až 4,00
večeře 13,90 až 23,40
Celkem (celodenní) 45,40 až 72,10
II. večeře v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče 6,90 až 10,60
Dívky
snídaně 6,50 až 9,80
přesnídávka 4,20 až 7,20
oběd 14,60 až 23,40
svačina 3,20 až 4,00
večeře 13,00 až 20,20
Celkem (celodenní) 41,50 až 64,60
Společná zařízení (chlapci i dívky)
snídaně 7,00 až 10,60
přesnídávka 4,50 až 7,70
oběd 15,40 až 24,40
svačina 3,20 až 4,00
večeře 13,40 až 22,00
Celkem (celodenní) 43,50 až 68,70
II. večeře pro chlapce v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče 6,90 až 10,60
3.4. Sportovní a taneční školy 10 až 15 roků
snídaně 8,50 až 18,00
přesnídávka 7,00 až 14,00
oběd 18,90 až 33,00
svačina 3,50 až 4,50
večeře 15,00 až 20,00
Celkem (celodenní) 52,90 až 89,50
15 a více roků
snídaně 9,50 až 18,00
přesnídávka 8,00 až 15,00
oběd 19,50 až 35,00
svačina 4,00 až 5,50
večeře 17,60 až 23,00
Celkem (celodenní) 58,60 až 96,50
Přesunout nahoru