Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 38/1993 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Částka 12/1993
Platnost od 31.12.1992
Účinnost od 31.12.1992
Zrušeno k 02.01.2003
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

38

ZÁKON

České národní rady

ze dne 17. prosince 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se v poznámce pod čarou č. 1) za slovo "majetku" vkládají slova "ve znění pozdějších předpisů.".

2. § 2 zní:

"§ 2

Pozemkovými úpravami2) se uspořádávají vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná břemena, pozemky se jimi prostorově a funkčně upravují, scelují nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost pozemků a vyrovnání jejich hranic. Současně se jimi vytvářejí podmínky k racionálnímu hospodaření, k ochraně a zúrodnění půdního fondu, zvelebení krajiny a zvýšení její ekologické stability.".

3. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a na jeho konci se tečka nahrazuje čárkou a připojují se slova "pokud nejsou podle odstavce 2 z pozemkových úprav vyloučeny.".

4. V § 3 se vkládají nové odstavce 2, 3 a 4, které znějí:

"(2) Z pozemkových úprav jsou vyloučeny pozemky určené pro obranu státu, pro těžbu vyhrazených nerostů,2a) hřbitovy, pozemky zastavěné a určené k zastavění,2b) pozemky chráněné podle zvláštních předpisů.2c)

(3) Pozemkové úpravy se provádějí zpravidla pro celé katastrální území, které tvoří obvod pozemkových úprav.

(4) Nebrání-li to účelu pozemkových úprav nebo je-li to v zájmu jeho dosažení, může být obvod pozemkových úprav určen i jinak, než je uvedeno v odstavci 3, přičemž ale nepřesáhne původní katastrální území.".

Poznámky pod čarou č. 2a), 2b) a 2c) znějí:

"2a) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb. (úplné znění s působností pro Českou republiku č. 439/1992 Sb.).

2b) Vyhláška č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.

2c) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.".

5. V § 4 se v první větě za slova "pozemkových úprav" vkládají slova "v rozsahu § 2"; na konci druhé věty se ke slovu "úprav" vkládá poznámka č. 2d).

Poznámka pod čarou č. 2d) zní:

"2d) Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky č. 427/1991 Sb., kterou se stanoví náležitosti návrhu pozemkových úprav a pravidla posuzování přiměřenosti kvality a výměry vyměňovaných pozemků.".

6. V § 4 se dosavadní text označuje jako odstavec 1.

7. V § 4 se připojuje nový odstavec 2, který zní:

"(2) Jednoduchou pozemkovou úpravou se rozumí i upřesnění nebo rekonstrukce přídělů půdy přidělené ve smyslu dekretů prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. a č. 28/1945 Sb., zákona č. 142/1947 Sb. a zákona č. 46/1948 Sb.".

8. V § 5 se dosavadní text označuje jako odstavec 1.

9. V § 5 se připojují nové odstavce 2, 3, 4, 5 a 6, které znějí:

"(2) Vlastníci pozemků si zvolí na dobu provádění pozemkových úprav sbor zástupců (dále jen "sbor"), který zastupuje vlastníky v rozsahu činností uvedených v odstavci 5, popřípadě jedná za vlastníky na základě a v rozsahu jejich zplnomocnění. V případě jednoduchých pozemkových úprav lze od volby sboru upustit.

(3) Pro případ, že bude sbor zvolen, je jeho dalším nevoleným členem vedoucí okresního pozemkového úřadu [§ 12 písm. a)] nebo jím pověřený pracovník pozemkového úřadu a zástupce obce. Sbor zvolí ze svého středu předsedu, který svolá schůze sboru a řídí jeho jednání.

(4) Počet členů sboru stanoví pozemkový úřad v rozsahu 5 až 15 členů podle celkového počtu vlastníků a podle rozsahu řešeného území.

(5) Sbor spolupracuje při zpracování návrhu pozemkových úprav, posuzuje jeho jednotlivé varianty a navrhovaná opatření, vyjadřuje se k podaným připomínkám, odsouhlasuje návrh pozemkových úprav a spolupracuje při realizaci schválených pozemkových úprav.

(6) Sbor svolá všechny vlastníky, požádá-li o to nejméně 1/3 vlastníků nebo příslušný pozemkový úřad.".

10. V § 6 se dosavadní odstavce 2, 3 a 4 vypouštějí.

11. V § 6 se připojují nové odstavce 2, 3, 4, 5, 6 a 7, které znějí:

"(2) Před zahájením pozemkových úprav posoudí okresní pozemkový úřad důvody, naléhavost a účelnost provedení pozemkových úprav. Uzná-li důvody za opodstatněné, zahájí řízení o pozemkových úpravách.

(3) Komplexní pozemkovou úpravu musí okresní pozemkový úřad zahájit vždy, pokud se pro to vysloví vlastníci pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy řešeného katastrálního území.

(4) Zahájení řízení o pozemkových úpravách oznámí okresní pozemkový úřad všem účastníkům řízení veřejnou vyhláškou.

(5) Oznámení o zahájení pozemkových úprav podle odstavce 4 se vyvěsí po dobu 15 dnů na úřední desce okresního pozemkového úřadu a obcí, v jejichž územních obvodech jsou pozemky zahrnuté do pozemkových úprav. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

(6) Okresní pozemkový úřad písemně vyrozumí o zahájení řízení též orgány geodézie a kartografie, územního plánování, referáty životního prostředí, stavební úřady a obce, v jejichž územních obvodech jsou pozemky zahrnuté do pozemkových úprav. Dotýká-li se řízení o pozemkových úpravách zájmů chráněných předpisy o obraně a bezpečnosti státu, o péči o zdraví lidu a jiných zájmů chráněných zvláštními předpisy,3) okresní pozemkový úřad doručí vyrozumění i dalším dotčeným orgánům státní správy.

(7) Na řízení o pozemkových úpravách a rozhodování v něm se nevztahují lhůty pro rozhodování podle správního řádu.3a)

Poznámky pod čarou č. 3) a 3a) znějí:

"3) Např. zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 51/1964 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 104/1974 Sb., zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), zákon č. 20/1987 Sb., zákon ČNR č. 114/1992 Sb., zákon č. 44/1988 Sb., zákon č. 61/1977 Sb., o lesích, ve znění zákona č. 229/1991 Sb., zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší).

3a) § 49 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).".

12. § 7 odst. 2 zní:

"(2) Na úvodním jednání se zvolí sbor (§ 5 odst. 2).".

13. § 8 zní:

"§ 8

(1) Okresní pozemkový úřad zajistí odborné zpracování návrhu pozemkových úprav (dále jen "návrh") u zpracovatele. Náležitosti návrhu stanoví zvláštní předpis.2d)

(2) Zpracovatelem návrhu mohou být pouze právnické nebo fyzické osoby, které mají oprávnění k projektování pozemkových úprav. Podmínky pro udělení oprávnění k této činnosti stanoví ministerstvo zemědělství České republiky (dále jen "ministerstvo") obecně závazným právním předpisem.

(3) Orgány uvedené v § 6 odst. 6 jsou povinny v dohodnutých termínech poskytnout okresnímu pozemkovému úřadu bezúplatně potřebné údaje a informace nezbytné pro řízení o pozemkových úpravách a pro vypracování návrhu.

(4) Okresní pozemkový úřad zabezpečí vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků podle výměry a ceny původních pozemků. Tento soupis předloží vlastníkům pozemků k odsouhlasení a vyloží jej po dobu 15 dnů na určeném obecním úřadě. Připomínky k soupisu posoudí okresní pozemkový úřad v dohodě se sborem a stanoví další postup.

(5) Pro účely pozemkové úpravy se cena pozemků stanoví podle obecně závazného cenového předpisu, pokud se vlastníci nedohodnou jinak.

(6) Vlastníkům pozemků navrhne zpracovatel v návrhu k vyčlenění scelené pozemky tak, aby odpovídaly jejich původním pozemkům výměrou, přiměřeně stejnou kvalitou (cenou a vzdáleností) a dle možnosti i stejným druhem pozemku (kulturou), při současné optimalizaci organizace půdního fondu v řešeném území ve smyslu § 2. Pravidla pro posuzování přiměřenosti kvality a výměry vyčleňovaných pozemků stanoví zvláštní předpis.2d)

(7) V průběhu pozemkových úprav okresní pozemkový úřad v zájmu urychleného vytvoření a využití půdně ucelených hospodářských jednotek přidělí vlastníkům pozemků do jejich zatímního bezúplatného užívání scelené pozemky navrhované k výměně vlastnických práv (dále jen "přidělení do zatímního užívání"). Tyto pozemky zůstávají i nadále předmětem pozemkových úprav. Zatímní užívání zanikne výměnou vlastnických práv k předmětným pozemkům, nejpozději ukončením komplexních pozemkových úprav.

(8) Přidělení pozemků do zatímního užívání odsouhlasí okresní pozemkový úřad s vlastníky předmětných pozemků. V případě nesouhlasu vlastníka pozemku s přidělením pozemku do zatímního užívání dohodou, okresní pozemkový úřad o přidělení do zatímního užívání rozhodne ve správním řízení. Změní-li se podmínky prováděných pozemkových úprav, může pozemkový úřad změnit své rozhodnutí o přidělení pozemků do zatímního užívání v souladu s novou skutečností. Je-li zvolen sbor (§ 5 odst. 2), vydá okresní pozemkový úřad rozhodnutí podle tohoto odstavce po dohodě s ním.

(9) Odvolání podané proti rozhodnutí pozemkového úřadu podle odstavce 8 nemá odkladný účinek.

(10) Zpracovatel návrhu je povinen v průběhu zpracování návrhu projednávat navrhovaná opatření s vlastníky pozemků, popřípadě se sborem, byl-li zvolen (§ 5 odst. 2 a 5).

(11) Je-li pro docílení účelu pozemkových úprav podle § 2 nutno vyčlenit nezbytnou výměru půdního fondu na výstavbu polních cest a na provedení technických, vodohospodářských, zúrodňovacích a ekologických opatření (dále jen "společná zařízení"), podílejí se na vyčlenění potřebné výměry půdního fondu vlastníci pozemků v rozsahu podle zpracovaného návrhu, pokud nelze pro tyto účely použít jen pozemky ve vlastnictví státu.4)".

Poznámka pod čarou č. 4) zní:

"4) § 17 zákona č. 229/1991 Sb.".

14. V § 9 odst. 1 se ve větě druhé slova "§ 6 odst. 3" nahrazují slovy "§ 6 odst. 6".

15. V § 9 odst. 2 se v první větě slova "v § 6 odst. 3" nahrazují slovy "v § 6 odst. 6".

16. V § 9 se připojuje nový odstavec 3, který zní:

"(3) Pozemkový úřad rozhodne o schválení pozemkové úpravy, pokud s ní souhlasí vlastníci alespoň dvou třetin výměry půdy dotčené pozemkovou úpravou.".

17. V § 9 se dosavadní odstavec 3 označuje jako odstavec 4 a na konci odstavce 4 se připojují slova "o schválení pozemkových úprav".

18. V § 9 se připojují nové odstavce 5 a 6, které znějí:

"(5) Schválený návrh komplexních pozemkových úprav je závazným podkladem pro územně plánovací dokumentaci.

(6) Odvolání proti rozhodnutí okresního úřadu vydaného podle odstavce 4 nemá odkladný účinek.".

19. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní:

"§ 9a

Provádění návrhu pozemkových úprav

(1) Na základě schváleného návrhu pozemkových úprav okresní pozemkový úřad stanoví po dohodě s vlastníky pozemků a se zřetelem na finanční zajištění z prostředků státního rozpočtu postup realizace pozemkových úprav.

(2) Okresní pozemkový úřad zabezpečí, aby nové uspořádání pozemků bylo vytyčeno v terénu. Pokud se vlastníci pozemků nedohodnou jinak, lze zahájit hospodaření na nově vytyčených pozemcích po sklizni úrody a provedení podmítky, tj. zpravidla k 1. říjnu běžného roku.

(3) Pro výstavbu polních cest, ochranu a zúrodňování půdního fondu a dalších společných zařízení, zahrnutých do schváleného návrhu pozemkových úprav, je možno upustit od vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a o využití území.

(4) Společná zařízení realizovaná v rámci pozemkových úprav vlastní obec, v jejímž obvodu se nacházejí, nevyplývá-li něco jiného z rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav.".

20. V § 10 odst. 1 se za slovo "krajiny" vkládají slova "podle návrhu pozemkových úprav".

21. Z poznámky č. 5) pod čarou se vypouští věta "Pravidla pro poskytování dotací v agrárně potravinářském komplexu v České republice schválená usnesením vlády České republiky č. 332/1990.".

22. § 11 zní:

"§ 11

Soustavu pozemkových úřadů tvoří

a) okresní pozemkové úřady, kterými jsou samostatné referáty okresních úřadů. Na území hlavního města Prahy a měst Brna, Plzně a Ostravy vykonávají působnost okresního pozemkového úřadu pozemkové úřady, kterými jsou samostatné odbory Magistrátu hlavního města Prahy a magistrátů měst Brna, Plzně a Ostravy,

b) ústřední pozemkový úřad, kterým je ministerstvo.".

23. V § 12 písm. b) se na konci připojují slova "případně je sám provádí,".

24. V § 12 písm. f) se na konci vypouští čárka a připojují se slova "na zemědělské půdě,".

Poznámka pod čarou č. 9) zní:

"9) Vyhláška ministerstva financí České republiky č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášek č. 110/1992 Sb. a č. 611/1992 Sb.".

25. § 13 zní:

"§ 13

Ústřední pozemkový úřad

Ústřední pozemkový úřad

a) zpracovává koncepci pozemkových úprav a řídí jejich postup,

b) řídí výkon státní správy na úseku pozemkových úprav,

c) provádí ověřování zvláštní odborné způsobilosti k přípravě a projektování pozemkových úprav,

d) zajišťuje výzkum, rozvoj, vzdělávání a osvětovou činnost v oboru pozemkových úprav,

e) po projednání s ministerstvem hospodářství České republiky zabezpečuje vazbu pozemkových úprav s územně plánovací dokumentací velkých územních celků (území přesahující hranice okresu),

f) rozhoduje podle § 17 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění zákona č. 93/1992 Sb.,

g) je odvolacím orgánem proti rozhodnutím okresních pozemkových úřadů.".


Čl. II

Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených tímto zákonem.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Uhde v. r.

Klaus v. r.

Přesunout nahoru