Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 35/1993 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Částka 10/1993
Platnost od 30.12.1992
Účinnost od 01.01.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

35

ZÁKON

České národní rady

ze dne 21. prosince 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. Izrušeno

Čl. II, § 84 – § 88zrušeno

Čl. III

Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, se mění a doplňuje takto:

1. § 13 odst. 1 zní:

"(1) Veřejná obchodní společnost zjišťuje základ daně za společnost jako celek (§ 23 až 33) stejně jako poplatník. Podle podílů stanovených společenskou smlouvou rozděluje se tento základ daně na jednotlivé společníky, u nichž tvoří základ daně (dílčí základ daně) podle § 5 odst. 2, je-li společník fyzickou osobou, nebo se zahrnují do základu daně podle § 23, je-li společník právnickou osobou. Ztráta veřejné obchodní společnosti (§ 34) se rozděluje stejně jako základ daně.".

2. V § 15 odst. 8 a v § 20 odst. 4 se za slovo "mládeže" doplňují slova "na ochranu zvířat" a za slovo "sportovní" se doplňují slova "a fyzickým osobám provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat".

3. V § 23 odst. 1 se vypouští poslední věta.

4. V § 23 odst. 10 první věta zní: "U stálé provozovny (§ 22 odst. 2) poplatníka se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí (§ 2 odst. 3 a § 17 odst. 5) nemůže být základ daně nižší, než jakého by dosáhl z téže nebo podobné činnosti poplatník se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky.".

5. V § 35 odst. 1 písm. a) se částka "5000 Kčs" nahrazuje částkou "7500 Kčs".

6. V § 35 odst. 1 písm. b) se částka "15000 Kčs" nahrazuje částkou "22500 Kčs".

7. V příloze k zákonu se u položky č. 14 vypouští druhá věta.

8. Příloha k zákonu se doplňuje o položku č. 16, která zní:

"(16) Formy, modely a šablony (obor 411-8, 416, 535-4) se odepisují rovnoměrně. Roční odpis se stanoví jako podíl vstupní ceny a stanovené doby použitelnosti nebo stanoveného počtu vyrobených odlitků nebo výlisků.".

Čl. IVzrušeno

Čl. V

Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených tímto zákonem.


Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


Uhde v. r. Klaus v. r.

Přesunout nahoru