Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

331

ZÁKON

ze dne 7. prosince 1993

o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Státní rozpočet České republiky na rok 1994

§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 1994 (dále jen "státní rozpočet") se stanoví částkou 381800000000 Kč, celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 381800000000 Kč (příloha č. 1).

(2) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům okresních úřadů pro vyrovnání rozpočtů okresních úřadů a rozpočtů obcí, a to dotacemi v celkové výši 15328700000 Kč (příloha č. 2).

(3) Ve státním rozpočtu je obsažena dotace do Státního fondu tržní regulace v zemědělství ve výši 500000000 Kč.

(4) Stanovená výše příjmů podle kapitol státního rozpočtu je uvedena v příloze č. 3.

(5) Rozdělení výdajů kapitol státního rozpočtu je uvedeno v příloze č. 4 a rozdělení investičních výdajů kapitol státního rozpočtu v příloze č. 5.

§ 2

Součástí celkové dotace ze státního rozpočtu do rozpočtů okresních úřadů a obcí, jejíž výše je uvedena v příloze č. 2, jsou příspěvky ze státního rozpočtu k částečné úhradě výdajů spojených s výkonem státní správy obce. Výše těchto příspěvků je pro rok 1994 uvedena v příloze č. 6, a to v propočtu na 100 obyvatel s trvalým pobytem na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu. O výši příspěvku přiznaného jednotlivé obci rozhoduje přednosta okresního úřadu, přičemž se může od částek uvedených v příloze č. 6 v odůvodněných případech odchýlit až o 15 %.

§ 3

(1) Příjmem rozpočtu obce v roce 1994 je podíl z 50 % celookresního výnosu daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků srážených a odváděných plátcem daně podle § 6 zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou daně připadající na příjmy podle § 6 odst. 4 téhož zákona, kdy je daň vybrána zvláštní sazbou. Každá obec se na uvedené části celookresního výnosu podílí procentem stanoveným příslušným okresním úřadem, a to ve výši odpovídající poměru počtu jejího obyvatelstva k celkovému počtu obyvatelstva daného okresu. Hlavnímu městu Praha a městům Brno, Ostrava a Plzeň plyne uvedená daň ve výši 100 %.

(2) Daň z příjmů právnických osob1a) za zdaňovací období 1994 je příjmem rozpočtu obce v případech, kdy je poplatníkem obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby.1b)

(3) Příjmem obce podle odstavce 2 není příslušenství daně 1c) a daň, která nebyla přiznána nebo dodatečně přiznána ve stanovené lhůtě.1d)

§ 4

Příjmem rozpočtu okresního úřadu v roce 1994 je 50 % celookresního výnosu daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle § 6 zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou daně připadající na příjmy podle § 6 odst. 4 téhož zákona, kdy je daň vybrána zvláštní sazbou.

§ 5

Vláda České republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může

a) upravit ukazatele státního rozpočtu podle § 1 v souladu s cenovými, organizačními a metodickými změnami. Těmito opatřeními nesmí dojít ke zhoršení výsledného salda příjmů a výdajů státního rozpočtu,

b) poskytnout provozovateli jaderných zařízení na území České republiky pro pokrytí náhrady prokázaných jaderných škod vzniklých třetím osobám v důsledku jaderné nehody těchto zařízení prostředky ze státního rozpočtu až do výše 6000000000 Kč.

§ 6

(1) Fond národního majetku České republiky v roce 1994 mimořádně uhradí úroky z poskytnutých úvěrů státu ve výši 13739000000 Kč.

(2) Fond národního majetku České republiky v roce 1994 mimořádně poskytne na úhradu majetkové újmy peněžních ústavů České spořitelně, a. s., a Investiční bance, a. s., celkem 2600000000 Kč.

(3) Fond národního majetku České republiky v roce 1994 mimořádně poskytne finanční prostředky na úhrady poskytované ministerstvem zemědělství podle zvláštního zákona v celkové výši 2000000000 Kč.

§ 7

Ministerstvo financí může vydat v průběhu roku 1994 státní dluhopisy v rozsahu 16234000000 Kč na úhradu jistin státního dluhu splatných v roce 1994.

§ 8

(1) Ministerstvo zdravotnictví může poskytnout prostřednictvím zdravotnického zařízení jím určeného na základě rozhodnutí odborné komise tohoto zdravotnického zařízení1) jednorázový příspěvek ve výši 750000 Kč osobě, která se nakazila HIV nebo onemocněla AIDS v souvislosti s léčbou krví nebo krevními deriváty.

(2) Na postup podle odstavce 1 se nevztahuje zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), a § 244 a násl. občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 9

Převod některých nevyčerpaných prostředků státního rozpočtu České republiky na rok 1993 do státního rozpočtu České republiky na rok 1994

Prostředky státního rozpočtu České republiky na rok 1993 poskytované jako dotace do rozdělení agrokomplexu a lesnímu hospodářství, nevyčerpané do 31. prosince 1993, se převádějí do příjmů kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 1994 a budou použity ke stejným účelům, na které byly vyčleněny v roce 1993.


ČÁST DRUHÁ

Změny zákona České národní rady č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady, ve znění pozdějších předpisů

§ 10

Zákon České národní rady č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady, ve znění zákona České národní rady č. 267/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se částka "13000 Kčs" nahrazuje částkou "16100 Kč".

2. V § 2 odst. 1 se částka "18000 Kčs" nahrazuje částkou "22400 Kč".

V § 2 odst. 2 se částka "15000 Kčs" nahrazuje částkou "18600 Kč".

V § 2 odst. 3 se částka "14000 Kčs" nahrazuje částkou "17400 Kč".

3. V § 3 odst. 1 se částka "5000 Kčs" nahrazuje částkou "6200 Kč".

V § 3 odst. 2 se částka "2000 Kčs" nahrazuje částkou "2500 Kč".

V § 3 odst. 3 se částka "1000 Kčs" nahrazuje částkou "1250 Kč".

V § 3 odst. 4 se částka "2000 Kčs" nahrazuje částkou "2500 Kč" a částka "500 Kčs" se nahrazuje částkou "600 Kč".

4. V § 5 se vypouští odstavec 4.

5. V § 7 odst. 4 se vypouštějí slova "s výjimkou předsedy mandátového a imunitního výboru".

ČÁST TŘETÍ

Změny a doplnění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

§ 11

Zákon České národní rady č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění zákona č. 166/1993 Sb. a zákona č. 172/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 6 čl. III úvodní věta zní: "Platy a další požitky členů vlády České republiky, prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a ředitele Bezpečnostní informační služby České republiky se stanoví takto:".

2. V § 6 čl. III odst. 1 se částka "31000 Kčs" nahrazuje částkou "38500 Kč", částka "29000 Kčs" částkou "36000 Kč," částky "25000 Kčs" částkami "31000 Kč" a částka "23000 Kčs" částkou "28500 Kč" a za slova "prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu" se vkládají slova "a ředitele Bezpečnostní informační služby České republiky".

3. V § 6 čl. III odst. 2 se za slova "prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu" vkládají slova "a řediteli Bezpečnostní informační služby České republiky".

4. V § 6 čl. III odst. 5 úvodní část věty zní: "Členové vlády České republiky, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a ředitel Bezpečnostní informační služby České republiky mají právo na:".

5. V § 6 čl. III se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

"(6) Viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky má právo na:

a) bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou,

b) bezplatné zřízení a používání jedné účastnické telefonní stanice k zajištění okamžité dosažitelnosti v pracovní i mimopracovní době.".

Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 7 až 11.

6. V nově označeném odstavci 11 se za slovy "člen vlády České republiky" spojka "a" nahrazuje čárkou a za slova "prezident Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky" se vkládají slova "a ředitel Bezpečnostní informační služby České republiky".

7. V § 6 čl. V odst. 1 se za slova "náměstkům ministrů a vedoucích ústředních orgánů" vkládají slova "a náměstkům ředitele Bezpečnostní informační služby České republiky". V poznámce č. 2) se za název zákona a název nařízení vlády připojují slova "ve znění pozdějších předpisů".

8. V § 6 čl. V odst. 2 se za slova "náměstci ministrů a vedoucích ústředních orgánů" vkládají slova "a náměstci ředitele Bezpečnostní informační služby České republiky".

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu

§ 12

Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, se mění takto:

1. V § 126 se částka "25000 Kč" nahrazuje částkou "31000 Kč".

2. V § 127 písm. a) se částka "6000 Kč" nahrazuje částkou "7500 Kč".

3. V § 127 písm. b) se částka "4000 Kč" nahrazuje částkou "5000 Kč".

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu

§ 13

Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, se mění takto:

V § 47 odst. 1 písm. a) se částka "15000 Kč" nahrazuje částkou "18500 Kč".

ČÁST ŠESTÁzrušeno

§ 14zrušeno

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů

§ 15

Zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění zákona České národní rady č. 474/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., se mění takto:

V § 8 se číslo "0,3" nahrazuje číslem "0,7".

ČÁST OSMÁzrušeno

§ 16zrušeno


ČÁST DEVÁTÁ

Účinnost

§ 17

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.


Příloha č. 1 k zákonu č. 331/1993 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED STÁTNÍHO ROZPOČTU

Ukazatelv mil. Kč
DAŇOVÉ PŘÍJMY237,300.0
v tom:
Daň z přidané hodnoty94,500.0
Spotřební daně42,100.0
Daně z příjmů77,400.0
- daň z příjmů právnických osob72,900.0
- daň z příjmů fyzických osob4,500.0
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí2,000.0
Silniční daň2,700.0
Clo16,900.0
Ostatní daňové příjmy1,700.0
POJISTNÉ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVEK
NA STATNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI
120,100.0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY15,535.0
v tom:
Příjmy rozpočtových organizací6,100.0
z toho: odvody příspěvkových organizací12.6
Odvody České národní banky1,200.0
Přijaté úroky3,800.0
Poplatky, pokuty4,435.0
Ostatní příjmy.0
PŘÍJMY Z VLÁDNÍCH ÚVĚRŮ8,865.0
PŘÍJMY CELKEM381,800.0
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE338,203.4
Výdaje rozpočtových organizací136,952.1
Příspěvky příspěvkovým organizacím16,954.4
Úrokové platby.0
Dotace, platby a příspěvky184,296.9
- dotace podnikům27,953.0
- dotace jiným rozpočtům15,828.7
v tom: územním rozpočtům15,328.7
mimorozpočtovým fondům500.0
- platby a příspěvky obyvatelstvu - sociální zabezpečení
(vč. prostředků na státní politiku zaměstnanosti)
139,615.2
- platby do zahraničí900.0
INVESTIČNÍ VÝDAJE A DOTACE36,163.6
Výdaje rozpočtových organizací22,888.1
Dotace příspěvkovým organizacím6,814.5
Dotace podnikům6,461.0
VLÁDNÍ ÚVĚRY7,433.0
VÝDAJE CELKEM381,800.0

Příloha č. 2 k zákonu č. 331/1993 Sb.

VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OKRESNÍCH ÚŘADŮ PRO VYROVNÁNÍ ROZPOČTŮ OKRESNÍCH ÚŘADŮ A OBCÍ

v mil. Kč
OKRES Účelové dotace na: Odvětvové vyrovnávací dotace na:Územní
vyrovnávací
dotace
DOTACE
celkem
výkon
státní
správy
domy
s pečovatelskou
službou*)
sociální
dávky*)
Sbor
požární
ochrany
školstvísociální
zabezpečení
vybraná
zdravotnická
zařízení
Praha hl. m.292.720.0274.3156.6225.72.453.71,025.4
Benešov15.522.612.812.716.93.035.9119.4
Beroun13.315.020.512.610.210.015.497.0
Kladno26.220.057.433.419.751.52.513.4224.1
Kolín15.928.520.815.612.321.41.831.2147.5
Kutná Hora13.812.121.815.311.018.126.0118.1
Mělník16.630.026.715.212.720.62.1123.9
Mladá Boleslav19.723.024.118.016.022.81.12.5127.2
Nymburk15.625.024.814.212.221.42.026.4141.6
Praha - východ16.415.014.715.512.815.11.62.193.2
Praha - západ13.415.114.89.814.61.84.273.7
Příbram19.035.232.114.215.831.35.436.5189.5
Rakovník9.616.39.78.215.336.295.3
České Budějovice30.920.541.132.625.341.93.9196.2
Český Krumlov10.219.019.516.49.74.911.090.7
Jindřichův Hradec16.523.025.215.714.329.754.0178.4
Pelhřimov13.110.017.017.510.821.714.619.6124.3
Písek12.515.825.615.510.111.311.0101.8
Prachatice9.015.713.18.214.36.39.876.4
Strakonice12.68.119.716.510.429.832.8129.9
Tábor18.315.025.616.915.018.713.7123.2
Domažlice10.317.711.39.08.610.834.8102.5
Cheb15.417.815.613.135.34.51.9103.6
Karlovy Vary21.626.835.812.917.914.72.72.7135.1
Klatovy15.726.128.515.112.435.512.9146.2
Plzeň - město41.57.054.123.520.328.14.87.6186.9
Plzeň - jih11.917.513.79.511.718.053.0135.3
Plzeň - sever12.86.012.98.610.17.41.662.1121.5
Rokycany8.15.015.88.36.124.62.470.3
Sokolov16.56.028.814.015.19.02.191.5
Tachov8.911.019.99.68.015.75.979.0
Česká Lípa18.228.232.412.817.317.86.02.3135.0
Děčín23.521.556.917.819.243.09.63.0194.5
Chomutov21.926.045.916.520.540.32.7173.8
Jablonec n. N.15.641.028.514.013.011.82.0125.9
Liberec28.07.555.117.122.723.29.83.5166.9
Litoměřice20.025.537.219.816.631.32.5152.9
Louny15.220.044.616.213.213.51.9124.6
Most21.17.235.716.018.176.05.42.7182.2
Teplice22.529.042.816.918.336.67.22.8176.1
Ústí n. Labem20.712.039.526.417.336.52.6155.0
Havlíčkův Brod16.921.025.814.314.116.363.1171.5
Hradec Králové28.529.845.730.722.439.03.6199.7
Chrudim18.68.039.512.215.725.861.5181.3
Jičín13.825.022.912.711.321.337.0144.0
Náchod19.710.040.513.515.927.63.637.0167.8
Pardubice28.710.041.218.822.737.54.03.6166.5
Rychnov n. Kněžnou13.920.022.712.011.528.018.1126.2
Semily13.325.020.713.111.221.52.220.6127.6
Svitavy18.128.637.715.415.624.42.058.4200.2
Trutnov21.420.036.017.918.227.626.720.1187.9
Ústí n. Orlicí24.323.554.822.620.748.367.8262.0
Blansko19.026.733.415.616.133.86.395.5246.4
Brno93.825.0160.456.553.363.55.417.2475.1
Brno - venkov27.341.144.716.221.321.0166.2337.8
Břeclav22.027.248.315.919.615.9101.2250.1
Hodonín28.435.148.216.525.440.71.758.5254.5
Jihlava19.116.045.521.816.519.24.776.6219.4
Kroměříž19.115.046.316.617.047.744.4206.1
Prostějov19.627.042.720.616.343.01.776.6247.5
Třebíč20.717.443.022.018.330.984.9237.2
Uherské Hradiště25.644.043.716.021.948.782.3282.2
Vyškov15.340.032.613.413.224.21.661.7202.0
Zlín34.740.039.824.729.523.13.44.4199.6
Znojmo20.020.038.317.018.050.06.076.7246.0
Žďár n. Sázavou22.17.034.918.719.522.63.6131.0259.4
Bruntál19.345.069.217.418.633.018.546.3267.3
Frýdek - Místek40.223.592.618.133.758.65.1122.9394.7
Karviná50.220.0114.725.441.739.72.2162.7456.6
Nový Jičín28.125.881.014.324.624.43.4144.1345.7
Olomouc39.718.873.527.733.265.54.75.0268.1
Opava32.023.098.114.528.654.62.6107.9361.3
Ostrava78.816.3134.753.846.188.66.114.4438.8
Přerov24.414.962.216.720.761.026.0225.9
Šumperk29.015.093.317.426.243.93.472.7300.9
Vsetín26.025.173.613.622.038.37.2110.0315.8
Úhrn ČR1,951.81,506.03,400.01,328.71,493.92,495.3220.22,932.815,328.7

*) Účelové dotace na domy s pečovatelskou službou a sociální dávky podléhají finančnímu vypořádání za rok 1994.

Příloha č. 3 k zákonu č. 331/1993 Sb.

PŘÍJMY ROZPOČTOVÝCH A ODVODY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY PODLE KAPITOL

v tis. Kč
Kapitoly Příjmy
rozpočtových
organizací
celkem
z toho
odvody
příspěvkových
organizací
Kancelář prezidenta republiky 0 0
Parlament 3,400 0
Úřad vlády 4,000 0
Bezpečnostní informační služba 50,800 0
Ministerstvo zahraničních věcí 141,678 12,630
Ministerstvo obrany 2,300,000 0
Ministerstvo hospodářství 139,065 0
Ministerstvo financí 225,161 0
Ministerstvo práce a sociálních věcí 115,977,723 0
Ministerstvo vnitra 2,323,400 0
Ministerstvo životního prostředí 3,300 0
Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci 1,450 0
Grantová agentura 0 0
Ministerstvo průmyslu a obchodu 33,276 0
Ministerstvo dopravy 103,078 0
Ministerstvo zemědělství 88,708 0
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 786,674 0
Ministerstvo kultury 100 0
Ministerstvo zdravotnictví 85,600 0
Ministerstvo spravedlnosti 327,694 0
Úřad průmyslového vlastnictví 24,000 0
Český statistický úřad 5,572 0
Český úřad zeměměřický a katastrální 26,360 0
Český báňský úřad 400 0
Český úřad bezpečnosti práce 687 0
Ministerstvo pro hospodářskou soutěž 0 0
Generální prokuratura 1,298 0
Ústavní soud 0 0
Akademie věd 130,000 0
Úřad pro legislativu a veřejnou správu 0 0
Správa státních hmotných rezerv 140,000 0
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 300 0
Nejvyšší kontrolní úřad 650 0
Všeobecná pokladní správa 3,310,626 0
CELKEM 126,235,000 12,630

Příloha č. 4 k zákonu č. 331/1993 Sb.

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY PODLE KAPITOL

v tis. Kč
Kapitoly Neinvestiční
výdaje
rozpočtových
organizací
celkem
z toho Investiční
výdaje
rozpočtových
organizací
celkem
Příspěvky
na činnost
příspěvkovým
organizacím
Dotace
občanským
sdružením
Ostatní
dotace
a příspěvky
Individuální
a systémové
dotace na
investiční
výstavbu
příspěvkovým
organizacím
Dotace podnikům Výdaje
celkem
mzdové prostředky dávky
sociálního
zabezpečení
státní
vyrovnávací
příspěvek
prostředky
na státní
politiku
zaměstnanosti
neinvestiční investiční
Kancelář prezidenta republiky 47,454 22,472 0 0 0 0 103,925 0 0 130,300 0 0 281,679
Parlament 281,940 94,118 0 0 0 301,400 0 0 0 0 0 0 583,340
Úřad vlády 172,475 56,991 0 0 0 61,900 0 0 0 0 0 0 234,375
Bezpečnostní informační služba 502,273 202 10,200 0 0 326,000 0 0 0 0 0 0 828,273
Ministerstvo zahraničních věcí 2,017,447 238,790 0 0 0 748,300 37,313 0 0 0 0 0 2,803,060
Ministerstvo obrany 25,291,950 0 1,800,000 0 0 1,500,000 0 0 0 0 0 0 26,791,950
Ministerstvo hospodářství 1,375,660 191,715 0 0 0 80,600 379,282 2,500 11,847 383,000 0 0 2,232,889
Ministerstvo financí 5,169,921 2,511,089 0 0 0 1,970,600 0 0 0 0 5,470,000 0 12,610,521
Ministerstvo práce a sociálních věcí 137,900,204 1,143,757 118,965,050 10,400,000 5,473,000 927,300 18,037 240,000 120,982 0 0 0 139,206,523
Ministerstvo vnitra 16,518,164 7,202,000 1,800,000 0 0 1,100,000 50,736 63,500 0 0 0 0 17,732,400
Ministerstvo životního prostředí 397,141 145,802 0 0 0 59,200 534,442 11,669 140,185 114,300 0 0 1,256,937
Ministerstvo pro správu národního
majetku a jeho privatizaci
78,333 40,289 0 0 0 8,000 0 0 0 0 0 0 86,333
Grantová agentura 464,561 8,039 0 0 0 1,800 0 0 0 0 0 0 466,361
Ministerstvo průmyslu a obchodu 816,147 145,104 0 0 0 59,200 79,247 7,000 300 2,000 5,259,000 722,000 6,944,894
Ministerstvo dopravy 1,570,868 461,001 21,900 0 0 2,945,200 4,363,895 3,680 700 2,200,500 7,174,000 2,292,500 20,551,343
Ministerstvo zemědělství 2,259,562 714,551 0 0 0 71,100 768,341 35,000 56,000 106,700 5,800,000 2,498,800 11,595,503
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
30,578,389 19,322,109 0 0 0 2,489,900 6,028,559 573,024 1,612,566 590,300 0 0 41,872,738
Ministerstvo kultury 135,287 27,600 0 0 0 9,000 1,638,185 57,720 384,060 330,300 0 0 2,554,552
Ministerstvo zdravotnictví 1,713,481 347,361 0 0 0 138,800 1,571,657 207,847 14,490 2,956,900 0 0 6,603,175
Ministerstvo spravedlnosti 4,255,345 2,054,786 145,000 0 0 1,185,000 16,905 0 0 0 0 0 5,457,250
Úřad průmyslového vlastnictví 79,367 32,649 0 0 0 10,800 0 0 0 0 0 0 90,167
Český statistický úřad 375,902 207,833 0 0 0 19,500 39 0 0 0 0 0 395,441
Český úřad zeměměřický
a katastrální
918,996 495,233 0 0 0 220,000 5,022 0 0 0 0 0 1,144,018
Český báňský úřad 45,930 25,180 0 0 0 2,500 0 0 0 0 0 0 48,430
Český úřad bezpečnosti práce 79,762 47,268 0 0 0 3,800 7,065 0 0 200 0 0 90,827
Ministerstvo
pro hospodářskou soutěž
21,124 10,184 0 0 0 1,700 0 0 0 0 0 0 22,824
Generální prokuratura 611,556 413,360 0 0 0 62,900 0 0 0 0 0 0 674,456
Ústavní soud 30,750 12,024 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 31,750
Akademie věd 1,203,993 635,498 0 0 0 140,000 0 2,000 1,021 0 0 0 1,347,014
Úřad pro legislativu aveřejnou správu 45,792 11,972 0 0 0 10,600 0 0 0 0 0 0 56,392
Správa státních hmotných rezerv 1,156,940 44,537 0 0 0 60,800 0 0 0 0 0 0 1,217,740
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 79,921 12,132 0 0 0 3,200 0 0 8,490 0 0 0 91,611
Nejvyšší kontrolní úřad 143,679 75,953 0 0 0 7,000 0 0 300 0 0 0 150,979
Všeobecná pokladní správa 46,465,855 0 1,000,000 0 0 8,361,000 0 391,000 0 0 4,250,000 947,700 60,415,555
CELKEM 282,806,169 36,751,599 123,742,150 10,400,000 5,473,000 22,888,100 15,602,650 1,594,940 2,350,941 6,814,500 27,953,000 6,461,000 366,471,300

Příloha č. 5 k zákonu č. 331/1993 Sb.

INVESTIČNÍ VÝDAJE PODLE KAPITOL

tis. Kč
Kapitola Výdaje RO
(dotace)
celkem
v tom Dotace PO
celkem
v tomDotace
ROPO
celkem
Investiční
dotace
podnikům
systémové
dotace
individuální
dotace
běžná míra
investování
systémové
dotace
individuální
dotace
Kancelář prezidenta republiky 0 0 0 0 130,300 130,300 0 130,300 0
Parlament 301,400 33,400 264,600 3,400 0 0 0 301,400 0
Úřad vlády 61,900 51,600 0 10,300 0 0 0 61,900 0
Bezpečnostní informační služba 326,000 80,100 220,000 25,900 0 0 0 326,000 0
Ministerstvo zahraničních věcí 748,300 543,300 155,000 50,000 0 0 0 748,300 0
Ministerstvo obrany 1,500,000 1,084,000 360,000 56,000 0 0 0 1,500,000 0
Ministerstvo hospodářství 80,600 67,600 0 13,000 383,000 383,000 0 463,600 0
Ministerstvo financí 1,970,600 1,762,500 185,000 23,100 0 0 0 1,970,600 0
Ministerstvo práce a soc. věcí 927,300 917,300 0 10,000 0 0 0 927,300 0
Ministerstvo vnitra 1,100,000 690,000 400,000 10,000 0 0 0 1,100,000 0
Ministerstvo životního prostředí 59,200 44,900 0 14,300 114,300 114,300 0 173,500 0
Ministerstvo pro správu národního
majetku a jeho privatizaci
8,000 2,500 0 5,500 0 0 0 8,000 0
Grantová agentura 1,800 800 0 1,000 0 0 0 1,800 0
Ministerstvo průmyslu a obchodu 59,200 56,200 0 3,000 2,000 2,000 0 61,200 722,000
Ministerstvo dopravy 2,945,200 2,930,200 0 15,000 2,200,500 300,000 1,900,500 5,145,700 2,292,500
Ministerstvo zemědělství 71,100 58,500 0 12,600 106,700 106,700 0 177,800 2,478,800
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
2,489,900 1,770,300 632,500 87,100 590,300 417,100 173,200 3,080,200 0
Ministerstvo kultury 9,000 0 0 9,000 330,300 165,300 165,000 339,300 0
Ministerstvo zdravotnictví 138,800 103,700 0 35,100 2,956,900 242,100 2,714,800 3,095,700 0
Ministerstvo spravedlnosti 1,185,000 807,000 373,000 5,000 0 0 0 1,185,000 0
Úřad průmyslového vlastnictví 10,800 8,800 0 2,000 0 0 0 10,800 0
Český statistický úřad 19,500 17,500 0 2,000 0 0 0 19,500 0
Český úřad zeměměřický a katastrální 220,000 211,800 0 8,200 0 0 0 220,000 0
Český báňský úřad 2,500 700 0 1,800 0 0 0 2,500 0
Český úřad bezpečnosti práce 3,800 2,700 0 1,100 200 200 0 4,000 0
Ministerstvo pro hospodářskou soutěž 1,700 700 0 1,000 0 0 0 1,700 0
Generální prokuratura 62,900 57,900 0 5,000 0 0 0 62,900 0
Ústavní soud 1,000 0 0 1,000 0 0 0 1,000 0
Akademie věd 140,000 135,000 0 5,000 0 0 0 140,000 0
Úřad pro legislativu a veřejnou správu 10,600 8,600 0 2,000 0 0 0 10,600 0
Správa státních hmotných rezerv 60,800 46,600 0 14,200 0 0 0 60,800 0
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 3,200 0 0 3,200 0 0 0 3,200 0
Nejvyšší kontrolní úřad 7,000 0 0 7,000 0 0 0 7,000 0
Všeobecná pokladní správa 8,361,000 0 0 0 0 0 0 8,361,000 947,700
CELKEM 22,888,100 11,494,200 2,590,100 442,800 6,814,500 1,861,000 4,953,500 29,702,600 5,441,000

Příloha č. 6 k zákonu č. 331/1993 Sb.

Příspěvky státního rozpočtu k částečné úhradě výdajů spojených s výkonem státní správy obce*) (propočet na 100 obyvatel trvale bydlících na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu)

Skupina obcí Příspěvek na 100 obyvatel správního obvodu**)
všechny obce 950 Kč
obce s působností matričního úřadu 1.890 Kč
obce s působností stavebního úřadu 5.670 Kč
obce s pověřeným obecním úřadem
(ve smyslu § 60 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb. - úplné znění č. 410/1992 Sb.)
9.100 Kč

Poznámky pod čarou

1) § 77 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

1a) Zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

1b) § 36 zákona ČNR č. 586/1992 Sb.

1c) § 58 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

1d) § 40 a 41 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.

*) Nevztahuje se na magistráty Prahy, Brna, Ostravy a Plzně, neboť o rozdělení účelové dotace na výkon státní správy rozhodují tyto úřady ve své působnosti.

**) Příspěvky se podle působnosti nebo pověření obce sčítají.

Přesunout nahoru