Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 319/1993 Sb.Zákon o příspěvku na nájemné

Částka 79/1993
Platnost od 30.12.1993
Účinnost od 01.01.1994
Zrušeno k 01.01.1996 (117/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

319

ZÁKON

ze dne 9. prosince 1993

o příspěvku na nájemné

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Tento zákon upravuje podmínky pro poskytování příspěvku na nájemné a úhradu některých plnění poskytovaných s užíváním bytu (dále jen "příspěvěk"). Příspěvek je státní dávkou, která je určena nájemcům bytů s nízkými příjmy.

§ 2

Podmínky nároku na příspěvěk

(1) Nárok na příspěvek má nájemce bytu (obytné místnosti), který užívá na základě nájemní smlouvy pouze jeden byt (obytnou místnost), je plátcem nájemného

a) podle předpisu o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu,1)

b) podle předpisů o družstevních bytech,2) nebo

c) v zařízení určeném k trvalému bydlení3)

a nevlastní žádný byt (dále jen "nájemce").

Podmínka užívání bytu na základě nájemní smlouvy se považuje za splněnou i tehdy, jestliže došlo k zániku nájemního poměru rozhodnutím soudu, který přivolil k výpovědi nájmu bytu z důvodů, které nájemce sám nezavinil, a na základě rozhodnutí soudu v bytě nadále bydlí.

(2) Za nájemce podle odstavce 1 písm. a) se považuje též nový nájemce bytu, který nebude po 30. červnu 1995 plátcem nájemného podle zvláštního předpisu.14)

(3) Příspěvek náleží pouze nájemci, který je fyzickou osobou s trvalým pobytem na území České republiky.

(4) Nárok na příspěvek má nájemce, jestliže

a) jeho příjem spolu s příjmy osob s ním pro účely tohoto zákona společně posuzovaných podle § 4 nepřesáhne 1,3 násobek součtu částek považovaných za potřebné podle zvláštního zákona k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb4) a částky považované podle zvláštního zákona za potřebnou k zajištění nezbytných nákladů na domácnost5) odpovídající počtu těchto osob; u nájemců a pro účely tohoto zákona společně posuzovaných osob, jimž byly přiznány mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P), se částka považovaná podle zvláštního zákona za potřebnou k zajištění nezbytných nákladů na domácnost5) zvyšuje způsobem uvedeným ve zvláštním zákoně,6) (dále jen "součet částek životního minima"). Při stanovení součtu částek životního minima nájemce a osob s ním společně posuzovaných platí částky životního minima platné k prvnímu dni kalendářního pololetí, na které se příspěvek uplatňuje, a věk dítěte, kterého dítě dosáhne v prvním měsíci tohoto pololetí,

b) prokáže, že řádně uhradil nájemné a úhradu plnění poskytovaných s užíváním bytu za kalendářní pololetí předcházející kalendářnímu pololetí, na které se nárok na příspěvek uplatňuje; řádnou úhradou se rozumí též úhrada stanovených záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytu, a

c) podal v termínu stanoveném v § 10 odst. 2 žádost o přiznání příspěvku.

(5) V případě společného nájmu bytu náleží příspěvek jen jednomu ze společných nájemců.

(6) Podmínky nároku uvedené v odstavcích 1 až 3 musí být splněny k prvnímu dni kalendářního pololetí, na které se příspěvek poskytuje.

(7) Změna skutečností uvedených v odstavci 4 písm. a) v průběhu kalendářního pololetí, na které příspěvek náleží, nemá vliv na nárok na příspěvek ani jeho výši.

(8) Nárok na příspěvek zaniká od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zániku nájemního poměru,7) k uzavření další nájemní smlouvy, k zániku trvalého pobytu nájemce na území České republiky, anebo ke vzniku vlastnického práva k bytu. Ustanovení předchozí věty neplatí, jestliže došlo k zániku nájemního poměru7) rozhodnutím soudu, který přivolil k výpovědi nájmu bytu z důvodů, které nájemce sám nezavinil, a na základě rozhodnutí soudu v bytě nadále bydlí.

§ 3

Příjem pro nárok na příspěvek

(1) Pro nárok na příspěvek se příjmem nájemce a osob s ním pro tyto účely společně posuzovaných rozumí příjem stanovený ve zvláštním zákoně,8) s výjimkou příspěvku.

(2) Příjem se zjišťuje, pokud se dále nestanoví jinak, za kalendářní pololetí předcházející kalendářnímu pololetí, na které se nárok na příspěvek uplatňuje, a stanovuje se jako měsíční průměr.

(3) U osob samostatně výdělečně činných se příjmem ze samostatné výdělečné činnosti za kalendářní měsíc rozumí dvojnásobek měsíčního vyměřovacího základu pro stanovení záloh na pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.9)

(4) U poživatele důchodu se výše důchodu zjišťuje za kalendářní měsíc předcházející prvnímu kalendářnímu měsíci kalendářního pololetí, na které se nárok na příspěvek uplatňuje.

§ 4

Společně posuzované osoby

Společně posuzovanými osobami jsou pro účely tohoto zákona ostatní společní nájemci a všechny fyzické osoby, které užívají byt s nájemcem. Za osoby užívající byt se považují osoby, které mají v bytě k prvnímu dni kalendářního pololetí, na které se příspěvek poskytuje, trvalý pobyt.

§ 5

Nájemné a úhrada některých plnění poskytovaných s užíváním bytu

Nájemným a úhradou některých plnění poskytovaných s užíváním bytu se pro účely tohoto zákona rozumí úhrada za

a) základní nájemné,

b) nájemné za vybavení bytu,

c) úklid společných prostor v domě,

d) osvětlení společných prostor v domě,

e) užívání výtahu,

f) kontrolu a čištění komínů,

g) odvoz popela a smetí,

h) odvoz splašků a čištění žump,

i) vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou

(dále jen "hrubé nájemné").

Výše příspěvku

§ 6

(1) Výše příspěvku nájemce uvedeného v § 2 odst. 1 písm.a) a v § 2 odst. 2, jehož příjem spolu s příjmy osob s ním společně posuzovaných nepřesahuje součet částek životního minima, se stanoví jako rozdíl vzniklý zvýšením mezi hrubým nájemným sjednaným na kalendářní měsíc k prvnímu dni kalendářního pololetí, na které se nárok na příspěvek uplatňuje (dále jen "sjednané hrubé nájemné"), a hrubým nájemným sjednaným na kalendářní měsíc k 1. prosinci 1993 (dále jen "hrubé nájemné roku 1993"). Hrubým nájemným roku 1993 je hrubé nájemné nájemce uplatňujícího nárok na příspěvek.

(2) Maximální výše sjednaného hrubého nájemného, ke které se přihlíží, činí měsíčně

a) 610 Kč, užívá-li byt jedna osoba,

b) 730 Kč, užívají-li byt dvě osoby,

c) 900 Kč, užívají-li byt tři nebo více osob.

(3) Výše příspěvku stanovená podle předchozích odstavců může činit měsíčně nejvýše

a) 200 Kč, užívá-li byt jedna osoba,

b) 260 Kč, užívají-li byt dvě osoby,

c) 350 Kč, užívají-li byt tři nebo více osob.

(4) Činí-li rozdíl mezi sjednaným hrubým nájemným a hrubým nájemným roku 1993 méně než 50 Kč, příspěvek nenáleží.

(5) Nelze-li zjistit hrubé nájemné roku 1993 nebo nebylo-li sjednáno, činí výše příspěvku v závislosti na počtu osob užívajících byt 0,7 násobek částky uvedené v odstavci 3.

§ 7

Nájemci uvedenému v § 2 odst. 1 písm. a) a v § 2 odst. 2, jehož příjem spolu s příjmem osob s ním společně posuzovaných je vyšší než součet částek životního minima, náleží příspěvek ve výši uvedené v příloze č. 1, která je součástí tohoto zákona. Ustanovení § 6 odst. 2 platí obdobně.

§ 8

(1) Výše příspěvku nájemce uvedeného v § 2 odst. 1 písm. b) nebo c), jehož příjem spolu s příjmem osob s ním společně posuzovaných nepřesahuje součet částek životního minima, činí měsíčně

a) 100 Kč, užívá-li byt jedna osoba,

b) 130 Kč, užívají-li byt dvě osoby,

c) 175 Kč, užívají-li byt tři nebo více osob.

(2) Nájemci uvedenému v § 2 odst. 1 písm. b) nebo c), jehož příjem spolu s příjmem osob s ním společně posuzovaných je vyšší než součet částek životního minima, náleží příspěvek ve výši uvedené v příloze č. 2, která je součástí tohoto zákona.

§ 9

Doba poskytování příspěvku

(1) Příspěvek se témuž nájemci (společným nájemcům) při splnění podmínek nároku vyplácí nejdéle po dobu dvou let.

(2) Doba poskytování příspěvku není omezena podle odstavce 1, jestliže nájemce a všechny s ním společně posuzované osoby jsou starší 72 let nebo invalidní.10)

§ 10

Uplatnění nároku na příspěvek

(1) Příspěvek se poskytuje na základě žádosti podané nájemcem. Nájemce je povinen podávat žádost na předepsaném tiskopisu vydaném ministerstvem práce a sociálních věcí.

(2) Příspěvek se při splnění podmínek přiznává na kalendářní pololetí. Žádost o příspěvek je třeba uplatnit na I. pololetí kalendářního roku do konce února tohoto roku a na II. pololetí kalendářního roku do konce srpna tohoto roku.

§ 11

Náležitosti žádosti

(1) Žádost musí obsahovat

a) jméno, příjmení, adresu bytu a rodné číslo nájemce a osob s ním společně posuzovaných;

b) výši příjmu nájemce a osob s ním společně posuzovaných z pracovněprávního nebo obdobného vztahu za kalendářní pololetí (§ 3 odst. 2) doloženou potvrzením plátce příjmu;

c) potvrzení o výši důchodu vydané poštou, popřípadě plátcem důchodu;

d) u osob samostatně výdělečně činných potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení o výši měsíčního vyměřovacího základu pro stanovení záloh na pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

e) potvrzení o ostatních příjmech; nelze-li ostatní příjmy doložit potvrzením, čestné prohlášení o výši takových příjmů;

f) u nájemce uvedeného v § 2 odst. 1 písm. a)

1. potvrzení pronajímatele nebo jiný doklad o řádné úhradě hrubého nájemného a úhradě za další plnění poskytovaná s užíváním bytu11) za kalendářní pololetí předcházející kalendářnímu pololetí, na které se nárok na příspěvek uplatňuje,

2. potvrzení pronajímatele nebo jiný doklad o výši sjednaného hrubého nájemného a hrubého nájemného roku 1993;

g) u nájemce uvedeného v § 2 odst. 1 písm. b) nebo c) potvrzení pronajímatele nebo jiný doklad o řádné úhradě nákladů obdobných hrubému nájemnému a dalších plnění poskytovaných s užíváním bytu za kalendářní pololetí (§ 3 odst. 2);

h) čestné prohlášení nájemce o tom, že není nájemcem jiného bytu a žádný byt nevlastní.

(2) Potvrzení o výši příjmu z pracovněprávního nebo obdobného vztahu je povinen bezúplatně poskytnout zaměstnavatel. Potvrzení o skutečnostech uvedených v odstavci 1 písm. f) a g) je povinen bezúplatně poskytnout pronajímatel bytu.

(3) Lze-li skutečnosti uvedené v předchozích odstavcích ověřit z rozhodnutí příslušných orgánů,12) nebo z jiných dokladů, nevyžaduje se přiložení potvrzení.

§ 12

Výplata příspěvku

(1) Příspěvek se vyplácí za uplynulé kalendářní čtvrtletí, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení tohoto čtvrtletí.

(2) Nárok na výplatu příspěvku zaniká ve lhůtě jednoho roku od posledního dne kalendářního měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí, za které měl být příspěvek vyplacen.

(3) Příspěvek se do ciziny nevyplácí.

§ 13

Plátce příspěvku

O příspěvku rozhoduje a vyplácí jej pověřený obecní úřad,13) v jehož obvodu se nachází byt, ke kterému je uplatňován nárok na příspěvek. V hlavním městě Praze náleží působnost podle předchozí věty městským částem.

§ 14

Povinnosti nájemce a plátce příspěvku

(1) Zjistí-li plátce příspěvku dodatečně, že byl příspěvek přiznán nebo vyplacen v nižší částce, než v jaké náležel, nebo bylo-li neprávem přiznání příspěvku odepřeno, příspěvek zvýší nebo přizná ode dne, od něhož byly podmínky nároku splněny, nejvýše však za jeden rok nazpět ode dne zjištění uvedených skutečností nebo uplatnění nároku na příspěvek nebo na jeho zvýšení. Pokud dodatečně plátce příspěvku zjistí, že příspěvek je vyplácen neprávem nebo ve vyšší výši, než náleží, odejme ho nebo sníží od kalendářního čtvrtletí následujícího po kalendářním čtvrtletí, za které již byl vyplacen.

(2) Jestliže nájemce zavinil, že příspěvek byl přiznán neprávem nebo v nesprávné výši, je povinen částky neprávem přijaté vrátit. Nárok na vrácení příspěvku poskytnutého neprávem nebo v nesprávné výši zaniká uplynutím jednoho roku ode dne, kdy plátce příspěvku tuto skutečnost zjistil, nejpozději však uplynutím tří let ode dne, za který byl příspěvek vyplacen.

(3) Nájemce, který podal žádost o přiznání příspěvku, je povinen oznámit plátci příspěvku do osmi dnů zánik nájemního poměru, zánik trvalého pobytu na území České republiky, vznik vlastnického práva k bytu a uzavření další nájemní smlouvy.

§ 15

Řízení o příspěvku

Řízení o přiznání příspěvku se řídí správním řádem, s výjimkou příslušnosti stanovené v § 13.


§ 16

Přechodné ustanovení

Při stanovení součtu částek životního minima nájemce a osob s ním společně posuzovaných platí pro přiznání příspěvku na první pololetí roku 1994 částky životního minima platné k 1. únoru 1994.

§ 17

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu.

2) § 11 a násl. výnosu FMF, MF ČR, MF SR a SBČS ze dne 22. února 1991 o podmínkách poskytování finanční pomoci na družstevní bytovou výstavbu (č. 78/1991 Sb.).

3) § 717 občanského zákoníku.

4) § 3 odst. 2 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu.
§ 2 nařízení vlády č. 81/1993 Sb., o zvýšení částek životního minima.

5) § 3 odst. 3 zákona č. 463/1991 Sb.
§ 2 nařízení vlády č. 81/1993 Sb.

6) § 2 odst. 2 zákona ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb.

7) § 710 občanského zákoníku.

8) § 5 zákona č. 463/1991 Sb., ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona č. 84/1993 Sb.

9) § 14 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb.

10) § 29 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení.

11) § 11 odst. 1 vyhlášky ministerstva financí č. 176/1993 Sb.

12) Např. § 8 odst. 1 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona ČNR č. 590/1992 Sb., § 12 odst. 2 písm. b) zákona ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti.

13) § 60 odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb.

14) § 2 odst. 2 vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb.


Příloha č. 1 k zákonu č. 319/1993 Sb.

Výše příspěvku nájemce uvedeného v § 7 (v Kč/měs.)

1. Výše příspěvku, užívá-li byt jedna osoba

Rozdíl mezi sjednaným hrubým nájemným a hrubým nájemným roku 1993 (v Kč/měs.)Výše příjmu ve vztahu k částkám životního minima (v násobcích)
100110511101115112011251
-1,05-1,10-1,15-1,20-1,25-1,30
50-695000000
70-89706657000
90-10990847362510
110-1291101038976620
130-149130122106897357
150-1691501411221038466
170-1891701591381179674
190 a více19017815413110783

2. Výše příspěvku, užívají-li byt dvě osoby

Rozdíl mezi sjednaným hrubým nájemným a hrubým nájemným roku 1993 (v Kč/měs.)Výše příjmu ve vztahu k částkám životního minima (v násobcích)
1 0011 0511 1011 1511 2011 251
-1,05-1,10-1,15-1,20-1,25-1,30
50-695000000
70-89706657000
90-10990847362510
110-1291101038976620
130-149130122106897357
150-1691501411221038466
170-1891701591381179674
190-20919017815413110783
210-22921019717114411892
230-249230216187158129101
250 a více250235203170140110

3. Výše příspěvku, užívají-li byt tři nebo více osob

Rozdíl mezi sjednaným hrubým nájemným a hrubým nájemným roku 1993 (v Kč/měs.)Výše příjmu ve vztahu k částkám životního minima (v násobcích)
1 0011 0511 1011 1511 2011 251
-1,05-1,10-1,15-1,20-1,25-1,30
50-695000000
70-89706657000
90-10990847362510
110-1291101038976620
130-149130122106897357
150-1691501411221038466
170-1891701591381179674
190-20919017815413110783
210-22921019717114411892
230-249230216187158129101
250-269250235203170140110
270-289270254219184151119
290-309290273235197162128
310-329310291251211174136
330 a více330309267225185145

Příloha č. 2 k zákonu č. 319/1993 Sb.

Výše příspěvku nájemce uvedeného v § 8 odst. 2 (v Kč/měs.)

Počet osob užívajících bytVýše příjmu ve vztahu k částkám životního minima (v násobcích)
1 0011 0511 1011 1511 2011 251
-1,05-1,10-1,15-1,20-1,25-1,30
19589776654-
2118116102857055
3 nebo více1651551341139373
Přesunout nahoru