Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 314/1993 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce

Částka 78/1993
Platnost od 23.12.1993
Účinnost od 01.01.1994
Zrušeno k 01.04.1997 (35/1997 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

314

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 2. prosince 1993,

kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 5 odst. 5 zákona České národní rady č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 64/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 272/1992 Sb. (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) Při zřizování společensky účelných pracovních míst1) (dále jen "nové pracovní místo") přihlíží úřad práce zejména

a) k efektivnosti využití nových pracovních míst,

b) k době využití nového pracovního místa,

c) k době, která je nutná pro zřízení nového pracovního místa.

(2) Úřad práce předkládá návrh na zřízení nových pracovních míst k vyjádření poradnímu sboru,2) pokud zaměstnavatel navrhuje vytvořit více než čtyři nová pracovní místa.

§ 2

(1) Úřad práce uzavírá se zaměstnavatelem ke zřízení nového pracovního místa písemnou dohodu podle zákona;3) dohodu nelze uzavřít s ústředním orgánem státní správy, okresním úřadem, státním fondem a rozpočtovou organizací nebo příspěvkovou organizací, s výjimkou zařízení sociální péče.4)

(2) Dohoda podle odstavce 1 obsahuje zejména

a) počet a druhy nových pracovních míst, která budou zřízena,

b) závazek zaměstnavatele, že nová pracovní místa podle písmene a) bude obsazovat občany, kteří jsou uchazeči o zaměstnání5) (dále jen "uchazeč o zaměstnání") a jsou vedeni v evidenci úřadu práce,6)

c) další podmínky, které musí zaměstnavatel při zřizování a obsazování nových pracovních míst dodržovat,

d) způsob a výši úhrady nákladů na zřízení nových pracovních míst,7)

e) závazek zaměstnavatele, že úřadu práce vrátí úhradu nákladů na zřízení nových pracovních míst, nedodrží-li dohodnuté podmínky.

(3) Podmínkou uzavření dohody podle odstavce 1 je předložení vlastního podnikatelského záměru zaměstnavatele s předpokládanými náklady na vytvoření nových pracovních míst. V případě vytvoření více než čtyř pracovních míst je podmínkou uzavření dohody podle odstavce 1 odborný posudek (expertíza) o skutečnostech uvedených v § 1 odst. 1.

§ 3

(1) Úřady práce mohou zaměstnavatelům v souvislosti se zřizováním nových pracovních míst

a) uhradit úrok z úvěru poskytovaného peněžním ústavem,

b) poskytnout návratnou finanční výpomoc,

c) poskytnout dotaci.

(2) Výše finančních prostředků podle odstavce 1 může činit na jedno nové pracovní místo nejvýše 50 tisíc Kč v závislosti na situaci na trhu práce.

§ 4

(1) Úřady práce mohou na základě dohody podle § 2 odst. 1 hradit náklady na zřízení nového pracovního místa také uchazeči o zaměstnání,5) který je veden v evidenci úřadu práce a začne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost podle zvláštních předpisů.8)

(2) Dohoda podle odstavce 1 obsahuje zejména

a) podmínky, které musí uchazeč o zaměstnání při zřízení nového pracovního místa k samostatné výdělečné činnosti dodržet,

b) způsob a výši úhrady nákladů na zřízení nového pracovního místa k samostatné výdělečné činnosti,

c) závazek uchazeče o zaměstnání, že úřadu práce vrátí úhradu nákladů na zřízení nového pracovního místa k samostatné výdělečné činnosti, jestliže v době do dvou let od uhrazení nákladů přestane vykonávat za podmínek podle písmene a) samostatnou výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů.

(3) Vrácení úhrady nákladů poskytnutých na zřízení nového pracovního místa k samostatné výdělečné činnosti nelze požadovat od uchazeče o zaměstnání, který přestal vykonávat samostatnou výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů.

(4) Úhradu nákladů na zřízení nového pracovního místa k samostatné výdělečné činnosti [odstavec 2 písm. c)], které má uchazeč o zaměstnání vrátit, může úřad práce částečně nebo plně prominout; přihlíží přitom k trvání samostatné výdělečné činnosti a k důvodům, které vedly k jejímu ukončení.

(5) Pro způsob a výši úhrady nákladů na zřízení nového pracovního místa k samostatné výdělečné činnosti platí ustanovení § 3.

§ 5

(1) Dohoda o vytváření veřejně prospěšné práce, kterou uzavírá úřad práce s obcí nebo zaměstnavatelem podle zákona,9) obsahuje zejména

a) počet pracovních míst, která budou vytvořena,

b) druhy prací,

c) dobu, po kterou se pracovní místa vytvářejí,

d) výši úhrady nákladů na vytvoření veřejně prospěšné práce podle odstavce 2.

Dohodu nelze uzavřít s ústředním orgánem státní správy, okresním úřadem a státním fondem.

(2) Krátkodobým pracovním umístěním uchazeče o zaměstnání9) podle § 5 odst. 3 zákona se rozumí doba nepřesahující 12 po sobě následujících měsíců ode dne sjednaného nástupu uchazeče o zaměstnání na místo veřejně prospěšné práce.

(3) Náklady na vytvoření veřejně prospěšné práce podle odstavce 1 písm. d) může úřad práce hradit až do výše skutečných mzdových nákladů vyplácených takto umístěným uchazečům o zaměstnání.

§ 6

Úhradu nákladů podle § 2 až 5 provádějí úřady práce z prostředků vymezených k tomuto účelu v jejich rozpočtu.

§ 7

Jestliže dává podněty ke zřízení nových pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce ministerstvo práce a sociálních věcí, postupuje přiměřeně podle této vyhlášky.


§ 8

Zrušuje se vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 22/1991 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce, ve znění vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 349/1991 Sb. a vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 394/1992 Sb.

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.


Ministr:

Ing. Vodička v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 5 odst. 1 zákona ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti.

2) § 7 zákona ČNR č. 9/1991 Sb.

3) § 5 odst. 2 zákona ČNR č. 9/1991 Sb.

4) § 45 zákona ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení.

5) § 7 odst. 1 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti.

6) § 12 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 9/1991 Sb.

7) § 5 odst. 4 zákona ČNR č. 9/1991 Sb.

8) Např. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9) § 5 odst. 3 zákona ČNR č. 9/1991 Sb.

Přesunout nahoru