Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 309/1993 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Částka 78/1993
Platnost od 23.12.1993
Účinnost od 01.01.1994
Zrušeno k 01.01.2012 (329/2011 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

309

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 10. prosince 1993,

kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 177a odst. 1 a 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb.:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 123/1990 Sb., vyhlášky č. 260/1990 Sb., vyhlášky č. 313/1990 Sb., vyhlášky č. 501/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb., vyhlášky č. 20/1991 Sb., vyhlášky č. 182/1991 Sb., vyhlášky č. 183/1991 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona č. 463/1991 Sb., vyhlášky č. 545/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., vyhlášky č. 115/1992 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., vyhlášky č. 30/1993 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., vyhlášky č. 82/1993 Sb. a vyhlášky č. 177/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 4 odst. 3, § 5 odst. 4, § 18 odst. 1 věta druhá, § 24 odst. 5, § 42 odst. 2, § 56 odst. 3, § 56a odst. 3 věta první, § 58 odst. 3 věta druhá, odst. 4 a odst. 5 věta druhá, § 113, § 120 odst. 6, § 143 až 147, § 148 odst. 1, § 150 až 152, § 154, 156, 160 a § 172 až 174 se vypouštějí.

2. V § 10 odst. 1 se slova "vykonávané v cizině" nahrazují slovy "vykonávané podle cizích právních předpisů".

3. V § 11 odst. 6 se vypouštějí slova "invalidní (částečný invalidní) důchod účastníka odboje podle § 63 odst. 4 zákona anebo".

4. V § 12 odst. 9 se za slova "výdělečně činné" vkládají tato slova: "s výjimkou doby, kdy po 30. červnu 1993 osoba samostatně výdělečně činná měla nárok na nemocenské z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných, popřípadě pobírala takové nemocenské, vykonávala službu v ozbrojených silách (civilní službu) nebo pobírala peněžitou pomoc v mateřství (peněžitou pomoc) z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných".

5. V § 19 odst. 4 věta druhá zní: "Přitom se předpokládaný nebo nově dosahovaný výdělek porovnává s průměrným měsíčním výdělkem, z něhož má být částečný invalidní důchod vypočten, popřípadě stal-li se občan částečně invalidním v době přípravy pro pracovní uplatnění, s výdělkem zjištěným podle odstavce 5 věty druhé.".

6. V § 23 se vypouštějí v nadpisu a odstavci 3 slova "z výdělečné činnosti" a odstavec 2. Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

7. V § 24 odst. 3 písm. b) a c) se na konci připojují tato slova: "ani nezačalo pobírat hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání".

8. § 37 se doplňuje odstavcem 7, který zní:

"(7) Za umístění dítěte v zařízení s denní docházkou se nepovažuje umístění dítěte ve věku do skončení povinné školní docházky v předškolním zařízení nebo škole, pokud podle rozhodnutí ředitele takového zařízení je s ohledem na zdravotní stav dítěte upravena jeho docházka do takového zařízení tak, že nepřesahuje 10 hodin týdně.".

9. § 149 odst. 2 zní:

"(2) U žáků a studentů se evidenční list nevede.".

10. V § 153 se vypouštějí odstavce 3 a 4, v odstavci 5 slova "výdělečné činnosti" a "z výdělečné činnosti" a odstavce 6 až 9. Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3.

11. V § 157 se v odstavci 2 za slovo "službu" vkládají slova "sociální péče" a vypouštějí se odstavce 1 a 3; zároveň se zrušuje číslování odstavců.

12. V § 161 se za slova "nákladů řízení" vkládají slova "ve věcech sociální péče" a v písmenu a) se slova "služby, důchodcům" nahrazují slovy "služby sociální péče".

13. V nadpisu části páté se slova "Sboru národní bezpečnosti a příslušníků sborů nápravné výchovy" nahrazují slovy "Policie České republiky a příslušníků Vězeňské služby České republiky".

14. V § 167 se slova "Sboru národní bezpečnosti, příslušníky sborů nápravné výchovy" nahrazují slovy "Policie České republiky, Vězeňské služby České republiky, příslušníky ostatních ozbrojených bezpečnostních sborů a bezpečnostních služeb".

15. § 176 se doplňuje odstavcem 5, který zní:

"(5) Za hrubé výdělky občanů činných na základě dohody o pracovní činnosti a pečovatelů se za dobu před 1. lednem 1994 považují též výdělky dosažené za kalendářní měsíce, ve kterých nebyli účastni nemocenského zabezpečení; tyto měsíce se zahrnují též do doby, za kterou se zjišťuje průměrný měsíční výdělek.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.


Ministr:
Ing. Vodička v. r.

Přesunout nahoru