Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 308/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Částka 78/1993
Platnost od 23.12.1993
Účinnost od 01.01.1994
Zrušeno k 01.01.2009 (187/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

308

ZÁKON

ze dne 3. prosince 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 16/1959 Sb., zákona č. 58/1964 Sb., zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zákona č. 87/1968 Sb., zákona č. 88/1968 Sb., zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 8/1982 Sb., zákona č. 73/1982 Sb., zákona č. 148/1983 Sb., zákona č. 109/1984 Sb., zákona č. 51/1987 Sb., zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb. a zákona č. 160/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 odst. 2 větě druhé se slovo "prokurátoři" nahrazuje slovy "státní zástupci" a vypouštějí se slova "prezidiální rady".

2. V § 3 odst. 3 se za slova "v obchodním rejstříku," vkládají slova "popřípadě v jiném zákonem určeném rejstříku nebo je vedena ve stanovené evidenci u příslušného orgánu v České republice,".

3. V § 5 písm. b) se za slova "a imunit" vkládají slova ",nebo pro zaměstnavatele v pracovněprávním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů".

4. v § 15 odst. 1 větě druhé se na konci připojují tato slova: "z činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění, ze které je nemocenské poskytováno".

5. V § 17 odst. 1 se částka "190 Kčs" nahrazuje částkou "270 Kč".

6. V § 18 odst. 6 část věty za středníkem zní: "jestliže není takové čtvrtletí nebo nelze-li zjistit rozhodné období podle odstavců 2 a 4, stanoví se nemocenské ze započitatelného příjmu, kterého by zaměstnanec pravděpodobně dosáhl za kalendářní den v kalendářním měsíci, v němž vznikla jeho pracovní neschopnost.".

7. V § 18 odst. 7 se na konci připojuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 8) zní: "U poživatele rodičovského příspěvku, který vykonává zaměstnání v rozsahu stanoveném v zákoně o rodičovském příspěvku,8) se při zjištění rozhodného období nepřihlíží k době takového zaměstnání, pokud o to požádá.

8) § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku, ve znění zákona č. 117/1992 Sb.".

8. § 21 zní:

"§ 21

Poživateli starobního nebo invalidního důchodu se nemocenské poskytuje při téže pracovní neschopnosti nejdéle po dobu 84 kalendářních dnů a při více pracovních neschopnostech po dobu 84 kalendářních dnů v jednom kalendářním roce; tato omezení neplatí, jestliže pracovní neschopnost vznikla pracovním úrazem (nemocí z povolání).".

9. V § 25 odst. 5 se číslo "67" nahrazuje číslem "69".

10. § 40 se doplňuje odstavcem 3, který včetně poznámky pod čarou č. 9) zní:

"(3) Zemře-li osoba samostatně výdělečně činná, spolupracující osoba9) nebo jejich rodinný příslušník, náleží osobám, které vypravily pohřeb, pohřebné podle § 29. Podmínkou nároku na pohřebné je účast osoby samostatně výdělečně činné nebo spolupracující osoby na důchodovém zabezpečení osob samostatně výdělečně činných v kalendářním měsíci úmrtí a zaplacení pojistného na důchodovém zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti splatného ke dni úmrtí; § 42 odst. 1 platí zde přiměřeně. Je-li dlužné pojistné doplaceno do tří měsíců ode dne úmrtí, považuje se podmínka zaplacení pojistného za splněnou.

9) § 2 odst. 3 a 4 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona ČNR č. 37/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb.".

11. V § 42 odst. 3 se na konci připojuje tato věta: "Vznikem účasti na důchodovém zabepečení nebo nemocenském pojištění osob samostatně výdělečně činných však ochranná lhůta nezaniká, pokud jde o nárok na nemocenské a peněžitou pomoc v mateřství náležející z pojištění podle tohoto zákona; v tomto případě ochranná lhůta zaniká až dnem vzniku nároku na tyto dávky z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných, pokud již podle odstavce 2 neuplynula dříve.".

12. § 43 včetně nadpisu zní:

"§ 43

Souběh nároků na dávky

Podpora při narození dítěte, pohřebné a přídavky na děti náleží z téhož důvodu jen jednou. Nároky na ostatní dávky nemocenského pojištění se posuzují samostatně.".

13. Za § 43 se vkládá nový § 43a, který zní:

"§ 43a

Nároky při pobytu v cizině

(1) Dávky nemocenského pojištění náleží i za dobu, po kterou se oprávněný zdržuje v cizině trvale, pokud se nestanoví jinak v odstavci 2.

(2) Podpora při narození dítěte náleží rodinné příslušnici, jen pokud v době porodu měla trvalý pobyt na území České republiky. Pohřebné při úmrtí rodinného příslušníka náleží zaměstnanci, jen pokud měl rodinný příslušník v době úmrtí pobyt na území České republiky.".

14. V § 51 odst. 1 se vypouštějí slova "a za dobu, po kterou se oprávněný zdržuje v cizině trvale, nenáležejí".

Čl. II

Zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění zákona č. 58/1964 Sb., zákona č. 87/1968 Sb., zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 8/1982 Sb., zákona č. 109/1984 Sb., zákona č. 180/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1, § 2 odst. 1 písm. d) a odst. 3, § 4 odst. 3, § 6, § 7 odst. 2, § 9 a 10, § 12 až 14 a § 28 odst. 2 se vypouštějí.

2. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova "ostatních ozbrojených sborů z povolání v oboru ministerstva vnitra" nahrazují slovy "Policie České republiky a příslušníci ostatních ozbrojených bezpečnostních sborů a bezpečnostních služeb".

3. V § 3 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. b) se slova "25 let" nahrazují slovy "26 let".

4. V § 5 odst. 1 se slova "Preventivní a léčebná péče a dávky" nahrazují slovem "Dávky".

5. V § 5 odst. 3 se vypouštějí slova "bezplatnou preventivní a léčebnou péči a na".

6. § 11 zní:

"§ 11

Dávky nemocenské péče jsou:

a) nemocenské,

b) peněžitá pomoc v mateřství,

c) vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství,

d) podpora při narození dítěte,

e) pohřebné,

f) výchovné.".

7. V § 16 odst. 2 a § 21 odst. 1 se vypouští slovo "národní".

8. V § 17 se částka "190 Kčs" nahrazuje částkou "270 Kč".

9. V § 18 se číslo "67" nahrazuje číslem "69":

10. V § 21 odst. 2, § 29, 32 a 33 se slova "národní obrany a vnitra" nahrazují slovy "obrany, vnitra a spravedlnosti".

11. § 31 zní:

"§ 31

(1) Ministerstva obrany, vnitra a spravedlnosti ve své působnosti řídí a kontrolují nemocenskou péči. Ministerstvo vnitra plní tyto úkoly také pro ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory a bezpečnostní služby.

(2) Poskytování dávek nemocenské péče zabezpečuje ministerstvo obrany pro vojáky, ministerstvo vnitra pro příslušníky Policie České republiky a ministerstvo spravedlnosti pro příslušníky Vězeňské služby České republiky; poskytování těchto dávek příslušníkům ostatních ozbrojených bezpečnostních sborů a bezpečnostních služeb zabezpečují tyto sbory a služby.".

12. V § 34 odst. 2 se vypouštějí slova "státní zdravotní správy".

Čl. III

Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona č. 99/1972 Sb., zákona č. 73/1982 Sb., zákona č. 57/1984 Sb., zákona č. 109/1984 Sb., zákona č. 51/1987 Sb., zákona č. 103/1988 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb.,zákona České národní rady č. 37/1993 Sb. a zákona č. 266/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 4 odst. 1 se slovo "výdělku" nahrazuje slovy "započitatelného příjmu" a na konci se připojuje tato věta: "K poklesu započitatelného příjmu, který vznikl v důsledku kratšího pracovního úvazku po převedení pracovnice na jinou práci, se však nepřihlíží.".

2. V § 5 odst. 2 se ve druhé větě částka "190 Kčs" nahrazuje částkou "270 Kč" a na konci se připojuje tato věta: "Ustanovení § 4 odst. 1 věty druhé platí i zde.".

3. V § 5 odst. 4 písm. a) se na konci připojují tato slova: "nebo karanténa nařízená podle předpisu o opatřeních proti přenosným nemocem".

4. V § 6 odst. 2 se v písmenu c) slova "sociálního zabezpečení" nahrazují slovy "nemocenského pojištění" a vypouštějí písmena f) a g).

5. § 6 odst. 3 zní:

"(3) Pro nároky na peněžitou pomoc v mateřství z několika zaměstnání se započítává do doby 270 dnů v každém zaměstnání jen doba účasti na nemocenském pojištění z takového zaměstnání. Dobu účasti na nemocenském pojištění z jiných zaměstnání lze započítat jen jednou, a to v tom rozsahu, v jakém toto nemocenské pojištění trvalo před vznikem nemocenského pojištění, z něhož je nárok na peněžitou pomoc v mateřství uplatňován. Jestliže se doby účasti na nemocenském pojištění z jiných zaměstnání navzájem kryjí, lze překrývající se doby započítat též do doby 270 dnů pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství v dalších zaměstnáních; v takovém případě lze však dobu účasti na jednom nemocenském pojištění započítat jen jednou. Předchozí věty platí obdobně pro zápočet dob uvedených v odstavci 2 do doby 270 dnů. Do doby 270 dnů se započte doba účasti na nemocenském pojištění z jiného zaměstnání, popřípadě doby uvedené v odstavci 2, pokud jsou podle předchozích vět započitatelné do doby 270 dnů, v tom zaměstnání, z něhož náleží peněžitá pomoc v mateřství ve výšší denní částce (§ 8 odst. 2).".

6. V § 7 odst. 1 větě druhé se za slova "příjem (§ 5 odst. 6)" vkládají slova "z činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění, ze které je peněžitá pomoc poskytována,".

7. V § 8 odst. 2 se číslo "67" nahrazuje číslem "69".

8. § 17 odst. 1 písm. b) a c) a odstavec 3 část věty za středníkem se vypouští.

9. V § 20 odst. 1 se slova "žije v Československé socialistické republice" nahrazují slovy "má trvalý pobyt v České republice a zdržuje se na jejím území".

10. § 21 až 23 se vypouštějí.

11. § 26 odst. 2 zní:

"(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně pro souběh nároků na přídavky na děti z nemocenského pojištění zaměstnanců a nároků na přídavky na děti a výchovné podle části čtvrté.".

12. V části čtvrté se za § 30 vkládá nový § 31, který zní:

"§ 31

(1) Přídavky na děti a podpora při narození dítěte náleží také osobám samostatně výdělečně činným účastným důchodového zabezpečení osob samostatně výdělečně činných v kalendářním měsíci, v němž došlo k porodu nebo za který se přídavky na děti mají poskytovat, pokud bylo zaplaceno pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za celou dobu účasti na důchodovém zabezpečení, s výjimkou kalendářního měsíce, v němž došlo k porodu nebo na který se přídavky na děti mají poskytovat; ustanovení § 42 odst. 1 zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců platí zde přiměřeně. Je-li dlužné pojistné doplaceno do tří měsíců ode dne porodu nebo posledního dne kalendářního měsíce, za který by jinak náležely přídavky na děti, považuje se podmínka zaplacení pojistného za splněnou. Došlo-li k porodu v kalendářním měsíci, v němž vznikla účast na důchodovém zabezpečení osob samostatně výdělečně činných, musí být zaplaceno pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za tento kalendářní měsíc, to platí obdobně pro nárok na přídavky na děti.

(2) Ustanovení předchozího odstavce platí obdobně pro spolupracující osoby.

(3) Podpora při narození dítěte náleží také rodinným příslušnicím osob uvedených v předchozích odstavcích.".

13. § 32 odst. 2 se vypouští a zároveň se zrušuje číslování odstavců.

14. V § 33 odst. 2 větě první se slova "jejich materiálním zabezpečení12)" nahrazují slovy "nemocenské péči v ozbrojených silách11)".

Poznámka pod čarou č. 12) se vypouští.

15. V § 35 se vypouštějí slova "v kterých dalších případech se poskytují přídavky na děti na dítě zdržující se v zahraničí, které další doby se kladou na roveň odpracované době" a slova "pracovním úvazku,".


Čl. IV

Přechodná ustanovení

(1) Výše nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, podpory při ošetřování člena rodiny a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, na které vznikl nárok před 1. lednem 1994 a trvá i po 31. prosinci 1993, se upraví bez žádosti od 1. ledna 1994 podle tohoto zákona.

(2) U poživatele rodičovského příspěvku, jemuž vznikl nárok na dávku uvedenou v odstavci 1 před 1. lednem 1994 a trvá i po 31. prosinci 1993, se tato dávka stanoví na žádost od 1. ledna 1994 podle § 18 odst. 7 zákona č. 54/1956 Sb. (čl. I bod 7).

(3) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně pro výši nemocenského a peněžité pomoci v mateřství náležejících z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných podle zákona o sociálním zabezpečení.

Čl. V

Zrušovací ustanovení

Ustanovení § 3 odst. 6 zákona č. 480/1992 Sb., o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu, se vypouští.

Čl. VI

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. VII

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Přesunout nahoru