Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 305/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 40/1964 Sb., zákona č. 43/1976 Sb., zákona č. 90/1990 Sb. a zákona č. 383/1990 Sb.

Částka 77/1993
Platnost od 23.12.1993
Účinnost od 01.01.1994
Zrušeno k 01.04.1997 (49/1997 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

305

ZÁKON

ze dne 8. prosince 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 40/1964 Sb., zákona č. 43/1976 Sb., zákona č. 90/1990 Sb. a zákona č. 383/1990 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zrušuje se Sbor ozbrojené ochrany letišť.

Čl. II

1. Ustanovení hlavy IVa. včetně nadpisu se vypouští.

2. Za hlavu IX. se vkládá hlava IXa., která včetně nadpisu zní:

"HLAVA IXa.

Státní letecká inspekce

§ 62a

(1) Zřizuje se správní úřad Státní letecká inspekce se sídlem v Praze, která je podřízena ministerstvu dopravy.

(2) V čele Státní letecké inspekce je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr dopravy.

(3) Státní letecká inspekce je právnickou osobou. Podrobnosti o organizaci Státní letecké inspekce se upraví statutem, který schválí ministr dopravy.

(4) Státní letecká inspekce je nástupnickým subjektem Státní letecké inspekce zřízené vyhláškou č. 209/1964 Sb., o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť, ve znění vyhlášky č. 104/1977 Sb.

§ 62b

(1) Státní letecká inspekce vykonává působnost podle tohoto zákona.

(2) Státní letecká inspekce vykonává působnost státního odborného dozoru v civilním letectví podle zákona č. 203/1964 Sb., o úpravě některých úkolů státní správy v civilním letectví.

(3) Státní letecká inspekce vykonává dále tuto působnost

a) přiděluje civilním letadlům rejstříkovou (poznávací) značku (§ 7),

b) schvaluje podstatné změny konstrukce draku nebo zařízení civilního letadla, které mohou způsobit změnu letových vlastností letadla nebo jeho pevnosti (§ 11 odst. 4),

c) zkouší způsobilost cizích letadel (§ 51).".

Čl. III

1. Zrušuje se výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 24. listopadu 1976 č. j. 24 324/76-025, kterým se stanoví zásady organizace, výzbroj a výstroj Sboru ozbrojené ochrany letišť a zásady výcviku a výkonu služby jeho příslušníků (registrován v částce 31/1976 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva dopravy ze dne 28. května 1979 č. j. 13 724/79-025 (registrován v částce 16/1979 Sb.).

2. Zrušuje se část první vyhlášky č. 209/1964 Sb., o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť, ve znění vyhlášky č. 104/1977 Sb.


Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Přesunout nahoru